Programmabegroting 2022

Verbonden partijen

Algemeen
Verbonden partijen zijn samenwerkingspartners van de gemeente waarin zij een bestuurlijk en een financieel belang heeft en waarin zij daardoor medeverantwoordelijkheid draagt (‘mede-eigenaarschap’). Van een financieel belang is sprake indien Leiden risico loopt met de aan deze partij beschikbaar gestelde middelen of als Leiden aangesproken kan worden als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Van bestuurlijk belang is sprake als Leiden zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Verbonden partijen kunnen zowel publiekrechtelijke (Gemeenschappelijke regelingen) als privaatrechtelijke (stichtingen, verenigingen, NV’s en BV’s) organisaties zijn. Vanwege de risico’s die de gemeente in verband met dat mede-eigenaarschap loopt geldt voor deze partijen een bijzonder sturings- en beheersingsysteem (governance). Vanwege de gemeentelijke belangen in de verbonden partijen hebben deze een bijzondere status.

Het beleidskader Verbonden Partijen (RV 17.0101) bevat de gemeentelijke visie op de omgang met de verbonden partijen en de concrete maatregelen die worden genomen om de risico’s van die aangegane medeverantwoordelijkheid te beheersen. De grondhouding voor het aangaan van publiekrechtelijke samenwerking in een verboden partij is positief, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. De grondhouding voor samenwerking met een privaatrechtelijke verbonden partij is ‘nee, tenzij’ er bijzondere redenen zijn voor de privaatrechtelijke samenwerkingsvorm.

In deze paragraaf wordt per verbonden partij weergegeven welk bestuurlijk en financieel belang de gemeente in een verbonden partij heeft, de "eigenaarsrol". Uit de toelichting bij de programma's blijkt welke bijdrage de verbonden partij aan de doelen geeft en welke kansen en risico's er zijn voor doelbereiking, de "opdrachtgeversrol". Ook geven we daar inzicht in de belangrijkste bestuurlijke mijlpalen voor uw raad, zodat u weet op welk moment u invloed kunt uitoefenen op deze gemeenschappelijke regeling. Als we bijvoorbeeld verwachten dat meerjaren beleidsplannen in 2022 aan uw raad voor zienswijze worden voorgelegd, zullen we dit in de toelichting bij het betreffende programma melden. Met deze toelichtingen voldoen we aan de verslaggevingsregels (BBV).

Via een hyperlink kunt u bij het gebruik van de website of een PDF eenvoudig tussen de paragraaf en programma's navigeren. Op deze wijze geven we invulling aan de aanbevelingen van de rekenkamercommissie, maar voorkomen we dat de planning-en-controlstukken meer dubbelingen gaan bevatten.

Overzicht verbonden partijen
Het onderstaande overzicht bevat voor de gemeenschappelijke regelingen de geprognosticeerde cijfers 2022. Voor de overige verbonden partijen zijn de gegevens over het jaar 2020 opgenomen. Vanaf 1 januari 2022 houdt Stichting Dataland op te bestaan.

Totaal overzicht Leiden van de bijdragen aan verbonden partijen

Verbonden partij

Begroot 2021

Begroot 2022

Holland Rijnland

5.094

5.088

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

1.985

1.950

Servicepunt71

33.166

36.568

Veiligheidsregio Hollands Midden

10.355

10.489

Omgevingsdienst West-Holland

3.132

3.136

RDOG Hollands Midden

7.326

7.462

Coöperatieve Zakelijke Post Nederland UA

5

5

Bedragen x 1.000

N.B.: De stijging van de bijdrage aan SP71 wordt veroorzaakt door de overgang van medewerkers in het I-domein van de gemeente naar Servicepunt71 (in het kader van VRIS).

Gemeenschappelijke regelingen

Prog.

Holland Rijnland

Vestigingsplaats

Leiden

Wettelijk verplicht

Nee

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Overgedragen bevoegdheden

Nee

Raads- of collegeregeling

Raad

Portefeuillehouder

Lenferink

Doelstelling / publiek belang

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor dertien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen. Hiernaast voeren Holland-Rijnland ook verschillende taken uit op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer.

Aard van samenwerking

Regionale afstemming van de beleidsuitvoering op onderdelen

Lokale beleidsruimte

Volledig, er zijn geen beleidsbevoegdheden overgedragen

Zeggenschap / bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur de stemverhouding bestaat uit 186 stemmen waarvan 39 stemmen afkomstig uit de gemeente Leiden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 7 leden waarvan 2 leden afkomstig uit de gemeente Leiden.

Samenwerkingspartners

13 gemeenten waaronder Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Leiden etc.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Risico’s

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Kerncijfers

begroting

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2022

3.105

51.622

31-12-2022

3.105

51.622

-

Overige informatie / website

https://hollandrijnland.nl/jaarrekening-en-verslag-2016/www.hollandrijnland.net

Voor opdrachtgeversrol, zie toelichting programma 1 Bestuur en Dienstverlening, beleidsterrein A Bestuur

Prog. 2

Veiligheidsregio Hollands Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Wettelijk verplicht

Ja

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Overgedragen bevoegdheden

Nee

Raads- of collegeregeling

Raad

Portefeuillehouder

Lenferink

Doelstelling / publiek belang

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken brandweer, politie, GHOR en de gemeenten samen aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Hollands Midden. De veiligheidsregio werkt ook nauw samen met partners, zoals waterschappen, milieudiensten en defensie.

Aard van samenwerking

Uitvoeren van en adviseren over rampen- en crisisbestrijding en –preventie.

Lokale beleidsruimte

Beperkt. De gemeenten hebben de wettelijke plicht om doelen voor brandweerzorg vast te stellen, maar het grootste deel van de beleidsruimte ligt bij het AB van de Veiligheidsregio.

Zeggenschap / bestuurlijk belang

18 burgemeesters uit de regio vormen het Algemeen bestuur waarbij Leiden op basis van het inwoneraantal 6 van de 50 stemmen in het AB (12%). 6 van deze burgemeesters vormen het Dagelijks Bestuur. De Burgemeester van Leiden is als voorzitter lid van zowel het Dagelijks als het Algemeen bestuur.

Samenwerkingspartners

Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude, Zuidplas

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten. Leiden heeft op basis van de uitkering uit het Gemeentefonds voor crisisbeheersing en rampenbestrijding hierin een aandeel van ongeveer 20%.

Risico’s / weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is eind 2019 voldoende om 107% van de uitkomst van de risicosimulatie af te dekken. Dit is voldoende. Meerjarig daalt de dekking van het weerstandsvermogen echter naar 63% in 2021. De drie belangrijkste risico’s zijn:

  • Hogere kosten door mismatch ambities organisatieplan en beschikbaar personeel (50%, 750.000)
  • Indexering onvoldoende om kostenstijging cao op te vangen (50%, 1 miljoen)
  • Kosten door incidenten en rampen (50%, 1 miljoen)

De gemeente raad van Leiden is niet akkoord gegaan met het begrote budget voor digitalisering á 325.000 en de verhoogde gemeentebijdrage die daarvan het gevolg is. De gemeenteraad verzoekt de VRHM eerst beter inzichtelijk te maken welke activiteiten in het kader van de digitale transformatie worden uitgevoerd en welke producten worden opgeleverd voor dit budget.

Kerncijfers

Begroting

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2022

5.623

48.868

31-12-2022

5.472

53.527

-

Overige informatie / website

www.vrhm.nl 

Voor opdrachtgeversrol, zie programma 2 Veiligheid, beleidsterrein A Veiligheid

Prog. 5

Omgevingsdienst West-Holland

Vestigingsplaats

Leiden

Wettelijk verplicht

Ja

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Overgedragen bevoegdheden

Ja

Raads- of collegeregeling

Raad

Portefeuillehouder

Leewis

Doelstelling / publiek belang

Uitvoering van de wettelijke taken zoals de vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming (m.n. bouwstoffenbesluit), en advisering van de deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland bij de uitvoering van hun taken, zoals ruimtelijke planvorming en verkeersbeleid.

Aard van samenwerking

Uitvoering van de wettelijke milieutaken en advisering van de deelnemende gemeenten en de provincie bij de uitvoering van hun milieutaken.

Lokale beleidsruimte

Voor geluid, luchtkwaliteit, bodem en externe veiligheid voert de Omgevingsdienst het beleid uit voor de gemeente Leiden. Voor een beleidswijziging is evenwel een Leids college- of raadsbesluit nodig.

Zeggenschap / bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. De stemverhouding wordt jaarlijks vastgesteld door het AB en is afhankelijk van de gemeente bijdrage in versus totale begroting. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden waarvan 1 bestuurslid afkomstig uit de gemeente Leiden. Het algemeen bestuur bestaat uit 22 leden waarvan 2 bestuursleden afkomstig uit de gemeenten Leiden.

Samenwerkingspartners

De ODWH werkt voor de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast voert de Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Risico’s / weerstandsvermogen

Er moet deze periode nog rekening worden gehouden met nakomende kosten (bedrijfsvoering risico’s) voortvloeiend uit de opbouw van de organisatie: er zijn hiervoor geen toereikende reserves en onverwachte kosten zullen derhalve worden opgevraagd aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling.

Kerncijfers

begroting

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2022

991

7500

31-12-2022

(conceptcijfers)

1.318

7.500

327

Overige informatie / website

www.odwh.nl

Voor opdrachtgeversrol, zie programma 5 Omgevingskwaliteit, beleidsterrein D Duurzaamheid

Prog. 9

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Wettelijk verplicht

Ja

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Overgedragen bevoegdheden

Ja

Raads- of collegeregeling

Raad

Portefeuillehouder

Damen

Doelstelling / publiek belang

De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Aard van samenwerking

Uitvoering van taken opgenomen in de RDOG Agenda 2020.

Lokale beleidsruimte

Binnen de begrotingscyclus van de RDOG wordt de gemeenteraad gevraagd een zienswijze in te dienen.

Zeggenschap / bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 23 leden van de 19 gemeenten in de regio Hollands Midden waarvan 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 7 leden waarvan 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden.

Samenwerkingspartners

Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude, Zuidplas

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Risico’s / weerstandsvermogen

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Kerncijfers

begroting

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2022

6.578

29.726

31-12-2022

(conceptcijfers)

6.580

n.n.b.

-

Overige informatie / website

www.rdoghm.nl

Voor opdrachtgeversrol, zie programma 9 Maatschappelijke ondersteuning , beleidsterrein B Preventie

Prog. 1

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Vestigingsplaats

Leiden

Wettelijk verplicht

Nee

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Overgedragen bevoegdheden

Ja

Raads- of collegeregeling

Raad

Portefeuillehouder

Dirkse

Doelstelling / publiek belang

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Aard van samenwerking

Gezamenlijke uitvoering van heffing en inning.

Lokale beleidsruimte

De gemeente Leiden bepaalt zelf de tarieven en het beleid rondom kwijtschelding etc.

Zeggenschap / bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 11 leden waarvan 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 4 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig van de gemeente Leiden.

Samenwerkingspartners

Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Risico’s / weerstandsvermogen

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Kerncijfers

begroting

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2022

665

5.746

31-12-2022

480

5.854

-

Overige informatie / website

www.bsgr.nl

Voor opdrachtgeversrol, zie programma 1 Bestuur en dienstverlening, beleidsterrein B Dienstverlening

Prog. overhead

Servicepunt71

Vestigingsplaats

Leiden

Wettelijk verplicht

Nee

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Overgedragen bevoegdheden

Nee

Raads- of collegeregeling

Raad

Portefeuillehouder

Dirkse

Doelstelling / publiek belang

Samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering betreft de dienstverlening op de gebieden financiën, human resource management, inkoop, informatie en communicatie-technologie, juridische zaken en, voor Leiden en Leiderdorp, facilitaire zaken.

Aard van samenwerking

Gezamenlijke uitvoering.

Lokale beleidsruimte

Binnen de begrotingscyclus van Servicepunt71 wordt de gemeenteraad gevraagd een zienswijze in te dienen.

Zeggenschap / bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur bestaat uit 4 leden: van alle deelnemende colleges één vertegenwoordiger. Het dagelijks bestuur bestaat ook uit 4 leden, die door het algemeen bestuur worden benoemd.

Samenwerkingspartners

Gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude

Financieel belang

Een eventueel nadelig saldo van de gemeenschappelijke regeling wordt gedekt door aanvullende bijdragen op basis van deze verdeelsleutel.

Risico’s / weerstandsvermogen

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden. Voor de toekomst is sprake van een risico in verband met de toenemende druk op de organisatie. Met Servicepunt71 wordt het gesprek gevoerd over de mogelijkheden om binnen de financiële kaders het niveau van de dienstverlening op peil te houden,

Kerncijfers

begroting

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2022

4.676

14.945

31-12-2022

4.593

13.613

-

Overige informatie / website

www.servicepunt71.nl

Voor opdrachtgeversrol, zie het overzicht dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien

Vennootschappen

Van de vennootschappen vallen de verbonden partijen Innovation Quarter, Uniiq en Alliander binnen het zwaarste toezichtsregiem 'E' . Hier nemen portefeuillehouders of ambtenaren deel aan de jaarlijkse Algemene vergadering van aandeelhouders en de ALV en vindt actieve participatie plaats in besluitvorming over bijvoorbeeld beleidsstrategie en begrotingen (bijvoorbeeld via 'Raad van Participanten' Innovation Quarter). Bij Dunea en de BNG beperkt de gemeentelijke betrokkenheid zich tot het jaarlijks kennis nemen van de jaarrekening en het zo nodig bezoeken van de aandeelhoudersvergadering.

Prog. 3

Innovation Quarter

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Doelstelling/Publiek Belang

De vennootschap heeft ten doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland (ZH) en Nederland door o.a. :

- het positioneren en profileren van de regio ZH en het uitvoeren van marktstrategieën;

- het bevorderen van het vestigingsklimaat in de regio ZH door het op enigerlei wijze deelnemen in, financieren van, besturen van, toezicht houden op, advisering en begeleiden van ondernemingen;

- het stimuleren en faciliteren van innovatie en het verbinden van partijen voor economische structuurversterking;

- het structureren en organiseren van toegang tot financiering voor startende en snel groeiende ondernemingen die zich bezig houden met technologische innovatie

Bestuurlijk belang

Gemeente Leiden (3,7%) heeft samen met diverse andere gemeenten, de provincie Zuid-Holland, Ministerie van Economische Zaken en enkele universiteiten deze BV opgericht. Er is een bestuurslid (niet afkomstig uit Leiden).

Jaarlijkse bijdrage

Naast het verstrekte aandelenkapitaal geeft de gemeente Leiden een jaarlijkse subsidie van 150.000.

Financieel belang

De Gemeente Leiden is in het bezit van 2.000.000 aandelen op naam à 1,00. Leiden loopt als aandeelhouder risico over het ingebrachte kapitaal. Het is mogelijk dat investeringen die IQ doet in startups en snelgroeiende ondernemers niet terug kunnen worden betaald. De strenge selectieprocedures en strakke begeleiding van Innovation Quarter zijn er zo op gericht dit zoveel mogelijk te voorkomen en ervoor te zorgen dat de investeringen juist renderen en banen opleveren. Als dit toch niet lukt, neemt het vermogen van Innovation Quarter af en moet de gemeente bij de Jaarrekening ook een deel van de waarde van de Leidse deelneming afwaarderen. Voor dit risico wordt een verliesvoorziening gevormd.

Kerncijfers

jaarrekening

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen


Resultaat

1-1-2020

52.156

10.143

31-12-2020

49.681

18.196

-2.475

Risico's

Tegenover de deelneming van 2 miljoen staat een verliesvoorziening van 315.000 op de balans. Naar verwachting is dit voldoende om de gemaakte aanloopverliezen op te vangen. Na 2025 moet IQ voldoende opbrengsten gaan realiseren om de eigen kosten te dekken.

Overige informatie

www.innovationquarter.nl

Voor de opdrachtgeversrol, zie het overzicht 3b2.1 stimuleren en acquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken.

Prog. 3

Uniiq BV

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Doelstelling/Publiek Belang

Economische structuurversterking in Zuid Holland via het verstrekken van financieringen aan startende bedrijven en of innovatieve vernieuwingen in bestaande bedrijven.

Bestuurlijk belang

UNIIQ is medio 2016 is opgericht door een consortium van InnovationQuarter (de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland) en de (Technology Transfer Offices van de) Technische Universiteit Delft, de Universiteit Leiden en het Erasmus Medisch Centrum. UNIIQ heeftt zes aandeelhouders: InnovationQuarter, Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus MC (ieder 20.000), gemeente Leiden (1 mln.), Stichting HEID (=Holdingfonds gemeente Den Haag, 2 mln.). De financiering van UNIIQ wordt opgebracht door een bredere groep: Provincie Zuid-Holland (10 mln. (zijnde EFRO + eigen middelen + Rijkscofinanciering) en Rotterdam (3 mln., zijnde EFRO).

Jaarlijkse bijdrage

Naast het gestorte aandelenkapitaal geeft de gemeente Leiden geen aanvullende financiële bijdrage.

Financieel belang

Gemeente Leiden heeft voor 1 miljoen aan aandelenkapitaal in Uniiq ingebracht.

Kerncijfers

jaarrekening

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen


Resultaat

1-1-2020

1.646

3.566

31-12-2020

1.657

3.869

11

Risico's

Uniiq BV investeert in de vroege productontwikkeling van startups. Omdat dit een zeer risicovolle fase is, heeft de gemeente Leiden op voorhand een verliesvoorziening getroffen voor de helft van het ingebrachte aandelenkapitaal (500.000).

Overige informatie

www.innovationquarter.nl

Voor de opdrachtgeversrol, zie het overzicht 3b2.1 stimuleren en acquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken.

Prog. 10

DZB Partycatering BV

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

De BV had ten doel om cateringactiviteiten uit te voeren in nauwe samenwerking met DZB. Deze cateringactiviteiten zijn gestopt. De BV kan daarom binnenkort worden opgeheven.

Bestuurlijk belang

Gemeente Leiden is voor 100% aandeelhouder. Het bestuur bestaat uit 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Aandelenkapitaal ad 18.000. De aandeelhouder is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de BV.

Kerncijfers

jaarrekening

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen


Resultaat

1-1-2020

149

0

31-12-2020 (conceptcijfers)

148

0

-4

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.dzb.nl

Prog. 11

Alliander

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. De raad van bestuur bestaat uit 3 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig uit de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Jaarlijks keert Alliander 45% van het resultaat uit in dividend aan de aandeelhouders.

Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de NV.

Kerncijfers

jaarrekening

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen


Resultaat

1-1-2020

4.224.000

4.567.000

31-12-2020

4.328.000

5.094.000

224.000

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.alliander.com

Prog. 11

Dunea

Vestigingsplaats

Zoetermeer

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

Dunea produceert en levert aan circa 1,2 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. Het bestuur bestaat uit 1 lid welke niet afkomstig uit de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden

Financieel belang

De gemeente heeft 377.188 aandelen tegen een nominale waarde van 5. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de NV.

Dunea keert geen dividend uit.

Kerncijfers

jaarrekening

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen


Resultaat

1-1-2020

229.755

356.680

31-12-2020

236.753

364.190

6.998

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.dunea.nl

Prog. 11

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

De gemeente is voor 0,62% aandeelhouder. De raad van bestuur en de directie bestaan beiden uit 3 leden waarvan geen leden afkomstig uit de gemeenten.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in het bezit zijnde aandelen. De BNG is een NV. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.

Kerncijfers

jaarrekening

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen


Resultaat

1-1-2020

4.887.000

144.802.000

31-12-2020

5.097.000

155.262.000

221.000

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.bng.nl

Stichtingen en verenigingen

De onderstaande stichtingen en verenigingen vallen onder het lichtste toezichtsregiem: jaarlijks neemt het college kennis van de Jaarrekening van deze partijen. Verdere sturing vindt eventueel plaats vanuit de opdrachtgeversrol.

Prog. 1

Stichting administratiekantoor Dataland

Vestigingsplaats

Gouda

Rechtsvorm

Stichting zonder winstoogmerk

Doelstelling/Publiek Belang

Dataland verzorgt de toegankelijkheid van gemeentelijke vastgoed, geo- en WOZ-informatie voor publieke en private afnemers in Nederland. Dit leidt efficiëntie en kennisvoordelen op het gebied van toegankelijkheid van overheidsinformatie, overheidsloket, e-government, dienstverlening, een transparante en betrouwbare overheid evenals de stroomlijning van basisgegevens.

Bestuurlijk belang

De gemeente is als participant vertegenwoordigd in de certificaathoudersvergadering. Het bestuur bestaat uit 7 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig van de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Het financieel risico beperkt zich tot het in certificaten geïnvesteerde bedrag (voor gemeente Leiden:

6.000). Het betreft een eenmalige storting. Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden. Verstrekking van gegevens aan afnemers vindt plaats tegen verstrekkingskosten. Deze inkomsten worden door DataLand gebruikt om de drieledige taken van de organisatie uit te voeren. Jaarlijks wordt een vergoeding aan deelnemende gemeenten uitgekeerd voor het leveren van de gemeentelijke gegevens. Het eventuele overschot aan inkomsten wordt daarnaast aan certificaathoudende gemeenten uitgekeerd.

Kerncijfers

jaarrekening

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2020

422

477

31-12-2020

817

347

395

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden. Uiterlijk 31 december 2021 worden de activiteiten overgedragen aan het kadaster. Vanaf 1 januari 2022 houdt Stichting Dataland op te bestaan. De verwachting is dat Stichting Dataland de beëindiging uit eigen middelen kan financieren.

Overige informatie

www.dataland.nl

Prog. 3

Coöperatief Leids Startersfonds

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Coöperatieve vereniging

Doelstelling/Publiek Belang

Een aantal vooraanstaande Leidse ondernemers heeft in december 2014 het Coöperatief Leids Startersfonds opgericht. Deze coöperatie heeft als doel het bestrijden van winkelleegstand en het bevorderen van (jong) ondernemerschap.

Bestuurlijk belang

Gemeente Leiden neemt deel in het coöperatief Startersfonds als B-lid, dat wil zeggen als mede-geldschieter van de Coöperatie. In de Algemene Vergadering heeft een B-lid vijfentwintig (25) stemmen.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Gemeente Leiden neemt deel in de Coöperatie met een eenmalige kapitaalinbreng van 87.500, verdeeld over inleggeld (12.500) dat voor alle deelnemers gelijk is en een aanvullende eenmalige kapitaalinbreng (€ 75.000).

Kerncijfers

Jaarrekening

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2020

305

77

31-12-2020

133

88

3

Risico's

Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.leidsstartersfonds.nl

Voor de opdrachtgeversrol; zie beleidterrein 3B faciliteren en stimuleren van ondernemers.

Prog. 6

Stichting universitaire woonwijk Boerhaave

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling/Publiek Belang

Het bevorderen van de huisvesting voor Promovendi die verbonden zijn aan de Universiteit Leiden en LUMC. Dit doet de stichting door het bouwen en verhuren van daartoe geschikte wooneenheden.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit 4 Leden waarvan 2 namens de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Gemeente Leiden staat garant voor een bedrag van 15.000.000 voor de financiering van 156 woningen in het Gebouw Anatomie aan de Wassenaarseweg in Leiden en van 17.822.000 voor de sloop/nieuwbouw aan de Boerhaavelaan van 142 appartementen.

Kerncijfers

jaarrekening

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2020

6.641

26.782

31-12-2020

7.195

29.541

554

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden. De waardendaling van het onroerend goed is op dit moment geen reëel risico.

Overige informatie

Geen

Prog. 6

Stichting stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

Vestigingsplaats

Hoevelaken

Rechtsvorm

Stichting zonder winstoogmerk

Doelstelling/Publiek Belang

Het stimuleren van kwaliteitsverbetering in de volkshuisvesting door het verstrekken van laagrentende leningen via het SVN aan door de gemeente Leiden aangewezen instellingen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers bestuur. Het bestuur wordt door de deelnemende gemeenten benoemd en bestaat uit 5 leden, de directie bestaat uit 2 leden. Geen van de bestuursleden zijn afkomstig van de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Leiden heeft afgerond 3,9 miljoen op de Gemeentelijke rekening in dit fonds gestort. Via de SVN is het mogelijk een lening aan te vragen voor diverse initiatieven die bijdragen aan een beter woon- en leefklimaat in Leiden. Leiden beslist zelf aan wie de leningen via de SVN worden verstrekt.

Kerncijfers

jaarrekening

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2020

64.050

1.344.653

31-12-2020

62.708

1.391.184

-1.342

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.svn.nl

Prog. 10

Coöperatieve Zakelijke Post Nederland UA

Vestigingsplaats

Alkmaar

Rechtsvorm

Coöperatieve vereniging

Doelstelling/Publiek Belang

Kennisuitwisseling ter ondersteuning van de exploitatie van post activiteiten door DZB.

Bestuurlijk belang

Door haar lidmaatschap kan de gemeente haar stem uitbrengen tijdens de ledenvergadering van de coöperatie. Het bestuur bestaat uit 3 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig van de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijks betaalt de gemeente een contributie.

Financieel belang

De gemeente heeft een belang van 4% in de vorm van inleggeld ad 20.000. Jaarlijks betaalt de gemeente daarnaast een contributie.

Kerncijfers

jaarrekening

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2020

236

19

31-12-2020

239

8

3

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.businesspost.nu

Prog. 10

Stichting Participatiewerk Regio Leiden

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling/Publiek Belang

Deze stichting is opgericht zodat medewerkers die aangewezen zijn op a) Beschut Werk b) werk in DZB-Diensten of c) gedetacheerd zijn bij reguliere bedrijven voor maximaal 23 maanden door middel van een eigen arbeidsvoorwaardenpakket aan het werk kunnen zonder ambtenaar te worden.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden

Financieel belang

Omdat de Stichting een niet commerciële organisatie is, hoeft er géén stichtingskapitaal gestort te worden, het financieel belang voor gemeente Leiden is nihil.

Kerncijfers

jaarrekening 2018

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2019

1-1-2020

0

97

31-12-2020 (conceptcijfers)

0

177

0

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.dzb.nl