Programmabegroting 2023

Verbonden partijen

Algemeen
Verbonden partijen zijn samenwerkingspartners van de gemeente waarin zij een bestuurlijk en een financieel belang heeft en waarin zij daardoor medeverantwoordelijkheid draagt (‘mede-eigenaarschap’). Van een financieel belang is sprake indien Leiden risico loopt met de aan deze partij beschikbaar gestelde middelen of als Leiden aangesproken kan worden als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Van bestuurlijk belang is sprake als Leiden zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Verbonden partijen kunnen zowel publiekrechtelijke (Gemeenschappelijke regelingen) als privaatrechtelijke (stichtingen, verenigingen, NV’s en BV’s) organisaties zijn. Vanwege de risico’s die de gemeente in verband met dat mede-eigenaarschap loopt geldt voor deze partijen een bijzonder sturings- en beheersingsysteem (governance). Vanwege de gemeentelijke belangen in de verbonden partijen hebben deze een bijzondere status.

Het beleidskader Verbonden Partijen (RV 17.0101) bevat de gemeentelijke visie op de omgang met de verbonden partijen en de concrete maatregelen die worden genomen om de risico’s van die aangegane medeverantwoordelijkheid te beheersen. De grondhouding voor het aangaan van publiekrechtelijke samenwerking in een verboden partij is positief, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. De grondhouding voor samenwerking met een privaatrechtelijke verbonden partij is ‘nee, tenzij’ er bijzondere redenen zijn voor de privaatrechtelijke samenwerkingsvorm.

In deze paragraaf wordt per verbonden partij weergegeven welk bestuurlijk en financieel belang de gemeente in een verbonden partij heeft, de "eigenaarsrol". Uit de toelichting bij de programma's blijkt welke bijdrage de verbonden partij aan de doelen geeft en welke kansen en risico's er zijn voor doelbereiking, de "opdrachtgeversrol". Ook geven we daar inzicht in de belangrijkste bestuurlijke mijlpalen voor uw raad, zodat u weet op welk moment u invloed kunt uitoefenen op deze gemeenschappelijke regeling. Als we bijvoorbeeld verwachten dat meerjaren beleidsplannen in 2022 aan uw raad voor zienswijze worden voorgelegd, zullen we dit in de toelichting bij het betreffende programma melden. Met deze toelichtingen voldoen we aan de verslaggevingsregels (BBV).

Via een hyperlink kunt u bij het gebruik van de website of een PDF eenvoudig tussen de paragraaf en programma's navigeren. Op deze wijze geven we invulling aan eerdere aanbevelingen van de rekenkamercommissie, maar voorkomen we dat de planning-en-controlstukken meer dubbelingen gaan bevatten.

Overzicht verbonden partijen
Het onderstaande overzicht bevat voor de gemeenschappelijke regelingen de geprognosticeerde cijfers 2023. Voor de overige verbonden partijen zijn de gegevens over het jaar 2021 opgenomen. Servicepunt71 is m.i.v. 1 januari 2023 vervallen.

Totaal overzicht Leiden van de bijdragen aan verbonden partijen

Verbonden partij

Begroot 2022

Begroot 2023

Holland Rijnland

2.012

1.370

Service-organisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ)

n.v.t.

n.n.b.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

1.950

2.145

Veiligheidsregio Hollands Midden

10.489

10.833

Omgevingsdienst West-Holland

3.136

3.240

Hecht (voorheen RDOG)

7.462

7.573

Coöperatieve Zakelijke Post Nederland UA

5

n.n.b.

Bedragen x 1.000

Gemeenschappelijke regelingen

Bij de gemeenschappelijke regelingen zijn de deelnemende overheden onbeperkt aansprakelijk voor eventuele tekorten. Daarom is hier sprake van het zwaarste toezichtsregime waarbij bestuurders deelnemen aan het bestuur en de Leidse gemeenteraad ook een zienswijze geeft op de begroting.

Prog. 1

Holland Rijnland

Vestigingsplaats

Leiden

Wettelijk verplicht

Nee

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Overgedragen bevoegdheden

Nee

Raads- of collegeregeling

Raad

Portefeuillehouder

Lenferink

Doelstelling / publiek belang

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor dertien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen. Hiernaast voeren Holland-Rijnland ook verschillende taken uit op het gebied van leerplicht, woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer. Jeugdhulp wordt met ingang van 2023 door de Seviceorganisatie Zorg uitgevoerd.

Aard van samenwerking

Regionale afstemming van de beleidsuitvoering op onderdelen

Lokale beleidsruimte

Volledig, er zijn geen beleidsbevoegdheden overgedragen

Zeggenschap / bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur de stemverhouding bestaat uit 189 stemmen waarvan 39 stemmen afkomstig uit de gemeente Leiden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 7 leden waarvan leden afkomstig uit de gemeente Leiden.

Samenwerkingspartners

13 gemeenten waaronder Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Leiden etc.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Risico’s

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Kerncijfers

begroting

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2023

3.105

51.622

31-12-2023

1.668

58.808

0

Overige informatie / website

Holland Rijnland Jaarstukken 2021

Voor opdrachtgeversrol, zie toelichting programma 1 Bestuur en Dienstverlening, beleidsterrein A Bestuur

Prog. 1

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Vestigingsplaats

Leiden

Wettelijk verplicht

Nee

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Overgedragen bevoegdheden

Ja

Raads- of collegeregeling

Raad

Portefeuillehouder

North

Doelstelling / publiek belang

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Aard van samenwerking

Gezamenlijke uitvoering van heffing en inning.

Lokale beleidsruimte

De gemeente Leiden bepaalt zelf de tarieven en het beleid rondom kwijtschelding etc.

Zeggenschap / bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 11 leden waarvan 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 4 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig van de gemeente Leiden.

Samenwerkingspartners

Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Risico’s / weerstandsvermogen

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Kerncijfers

begroting

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2023

480

5.854

31-12-2023

695

5.643

-

Overige informatie / website

www.bsgr.nl

Voor opdrachtgeversrol, zie programma 1 Bestuur en dienstverlening, beleidsterrein B Dienstverlening

Prog. 2

Veiligheidsregio Hollands Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Wettelijk verplicht

Ja

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Overgedragen bevoegdheden

Nee

Raads- of collegeregeling

Raad

Portefeuillehouder

Lenferink

Doelstelling / publiek belang

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken brandweer, politie, GHOR en de gemeenten samen aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Hollands Midden. De veiligheidsregio werkt ook nauw samen met partners, zoals waterschappen, milieudiensten en defensie.

Aard van samenwerking

Uitvoeren van en adviseren over rampen- en crisisbestrijding en –preventie.

Lokale beleidsruimte

Beperkt. De gemeenten hebben de wettelijke plicht om doelen voor brandweerzorg vast te stellen, maar het grootste deel van de beleidsruimte ligt bij het AB van de Veiligheidsregio.

Zeggenschap / bestuurlijk belang

18 burgemeesters uit de regio vormen het Algemeen bestuur waarbij Leiden op basis van het inwoneraantal 6 van de 50 stemmen in het AB (12%). 6 van deze burgemeesters vormen het Dagelijks Bestuur. De Burgemeester van Leiden is als voorzitter lid van zowel het Dagelijks als het Algemeen bestuur.

Samenwerkingspartners

Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude, Zuidplas

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten. Leiden heeft op basis van de uitkering uit het Gemeentefonds voor crisisbeheersing en rampenbestrijding hierin een aandeel van ongeveer 20%.

Risico’s / weerstandsvermogen

De beschikbare weerstandscapaciteit van de Veiligheidsregio Hollands Midden bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico’s in financiële zin af

te dekken. Deze bestaat uit de Algemene Reserve. Per ultimo 2020 bedroeg de Algemene Reserve 2.138.000. Deze stand is voor de periode 2021-2023 als benodigde weerstandsvermogen, dus omvang van de Algemene Reserve, vast te stellen. Om te bepalen of deze beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de beschikbare weerstandscapaciteit enerzijds, en anderzijds de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarvoor benodigde weerstandscapaciteit.

De beschikbare weerstandscapaciteit kan worden afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen:

Beschikbare weerstandcapaciteit van 2.138.000 gedeeld door de benodigde weerstandscapaciteit van 932.322 = een weerstandsvermogen van 2,33. Een Weerstandsvermogen van 2 of hoger geldt als uitstekend.

Kerncijfers

Begroting

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2023

5.037

58.541

31-12-2023

5.037

73.258

-

Overige informatie / website

www.vrhm.nl 

Voor opdrachtgeversrol, zie programma 2 Veiligheid, beleidsterrein A Veiligheid

Prog. 5

Omgevingsdienst West-Holland

Vestigingsplaats

Leiden

Wettelijk verplicht

Ja

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Overgedragen bevoegdheden

Ja

Raads- of collegeregeling

Raad

Portefeuillehouder

North

Doelstelling / publiek belang

Uitvoering van de wettelijke taken zoals de vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming (m.n. bouwstoffenbesluit), en advisering van de deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland bij de uitvoering van hun taken, zoals ruimtelijke planvorming en verkeersbeleid.

Aard van samenwerking

Uitvoering van de wettelijke milieutaken en advisering van de deelnemende gemeenten en de provincie bij de uitvoering van hun milieutaken.

Lokale beleidsruimte

Voor geluid, luchtkwaliteit, bodem en externe veiligheid voert de Omgevingsdienst het beleid uit voor de gemeente Leiden. Voor een beleidswijziging is evenwel een Leids college- of raadsbesluit nodig.

Zeggenschap / bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. De stemverhouding wordt jaarlijks vastgesteld door het AB en is afhankelijk van de gemeente bijdrage in versus totale begroting. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden waarvan 1 bestuurslid afkomstig uit de gemeente Leiden. Het algemeen bestuur bestaat uit 26 leden waarvan 2 bestuursleden afkomstig uit de gemeenten Leiden.

Samenwerkingspartners

De ODWH werkt voor de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast voert de Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Risico’s / weerstandsvermogen

Er moet deze periode nog rekening worden gehouden met nakomende kosten (bedrijfsvoering risico’s) voortvloeiend uit de opbouw van de organisatie: er zijn hiervoor geen toereikende reserves en onverwachte kosten zullen derhalve worden opgevraagd aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling.

Kerncijfers

begroting

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2023

1.318

7.500

31-12-2023

2.079

7.500

368

Overige informatie / website

www.odwh.nl

Voor opdrachtgeversrol, zie programma 5 Omgevingskwaliteit, beleidsterrein D Duurzaamheid

Prog. 7

Service-organisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ) (nieuw)

Vestigingsplaats

Leiden

Wettelijk verplicht

Ja

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Overgedragen bevoegdheden

Ja

Raads- of collegeregeling

Raad

Portefeuillehouder

Jermoumi

Doelstelling / publiek belang

De regeling behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van uitvoering van gemeentelijke contractering in het kader van de Jeugdwet: (a) Regionale jeugdhulp in het gedwongen kader (b) Gespecialiseerde jeugdhulp

Aard van samenwerking

Belangenbehartiging van de gemeenten op het terrein van de uitvoering van de gemeentelijke contractering in het kader van de Jeugdwet.

Lokale beleidsruimte

Volledig, er zijn geen beleidsbevoegdheden overgedragen

Zeggenschap / bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit zoveel leden als er deelnemende gemeenten zijn. De portefeuillehouder Jeugd neemt deel aan het bestuur.

Samenwerkingspartners

12 gemeenten waaronder Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Leiden etc.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Risico’s

Risico's zijn opgenomen in de begroting van de SOZ zelf en hebben vooral betrekking op contiuniteit van de dienstverlening, efficiency/kosten en misbruik van regelingen.

Kerncijfers

begroting

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2023

n.v.t.

n.v.t.

31-12-2023

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Overige informatie / website

www.jeugdhulphollandrijnland.nl

Voor opdrachtgeversrol, zie toelichting programma 7 Jeugd en onderwijs, beleidsterrein 7A Jeugd

Prog. 9

Hecht (voorheen RDOG)

Vestigingsplaats

Leiden

Wettelijk verplicht

Ja

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Overgedragen bevoegdheden

Ja

Raads- of collegeregeling

Raad

Portefeuillehouder

Spijker

Doelstelling / publiek belang

Hecht (voorheen RDOG Hollands Midden) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Aard van samenwerking

Uitvoering van taken opgenomen in de RDOG Agenda 2020.

Lokale beleidsruimte

Binnen de begrotingscyclus van de RDOG wordt de gemeenteraad gevraagd een zienswijze in te dienen.

Zeggenschap / bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 23 leden van de 19 gemeenten in de regio Hollands Midden waarvan 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 7 leden waarvan 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden.

Samenwerkingspartners

Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude, Zuidplas

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Risico’s / weerstandsvermogen

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Kerncijfers

begroting

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2023

9.098

66.589

31-12-2023

9.298

72.689

-

Overige informatie / website

www.rdoghm.nl

Voor opdrachtgeversrol, zie programma 9 Maatschappelijke ondersteuning , beleidsterrein B Preventie

Vennootschappen

Van de vennootschappen vallen de verbonden partijen Innovation Quarter, Uniiq en Alliander binnen het zwaarste toezichtsregiem 'E' . Hier nemen portefeuillehouders of ambtenaren deel aan de jaarlijkse Algemene vergadering van aandeelhouders en de ALV en vindt actieve participatie plaats in besluitvorming over bijvoorbeeld beleidsstrategie en begrotingen (bijvoorbeeld via 'Raad van Participanten' bij Innovation Quarter). Bij Dunea en de BNG beperkt de gemeentelijke betrokkenheid zich tot het jaarlijks kennis nemen van de jaarrekening en het zo nodig bezoeken van de aandeelhoudersvergadering.

Prog. 3

Innovation Quarter

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Doelstelling/Publiek Belang

De vennootschap heeft ten doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland (ZH) en Nederland door o.a. :

- het positioneren en profileren van de regio ZH en het uitvoeren van marktstrategieën;

- het bevorderen van het vestigingsklimaat in de regio ZH door het op enigerlei wijze deelnemen in, financieren van, besturen van, toezicht houden op, advisering en begeleiden van ondernemingen;

- het stimuleren en faciliteren van innovatie en het verbinden van partijen voor economische structuurversterking;

- het structureren en organiseren van toegang tot financiering voor startende en snel groeiende ondernemingen die zich bezig houden met technologische innovatie

Bestuurlijk belang

Gemeente Leiden (3,7%) heeft samen met diverse andere gemeenten, de provincie Zuid-Holland, Ministerie van Economische Zaken en enkele universiteiten deze BV opgericht. Er is een bestuurslid (niet afkomstig uit Leiden).

Jaarlijkse bijdrage

Naast het verstrekte aandelenkapitaal geeft de gemeente Leiden een jaarlijkse subsidie van 190.000.

Financieel belang

De Gemeente Leiden is in het bezit van 3.700.000 aandelen op naam à 1,00.

Kerncijfers

jaarrekening

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2021

49.681

18.196

31-12-2021

46.058

25.988

-3.623

Risico's

Leiden loopt als aandeelhouder risico over het ingebrachte kapitaal. Het is mogelijk dat investeringen die IQ doet in startups en snelgroeiende ondernemers niet terug kunnen worden betaald. De strenge selectieprocedures en strakke begeleiding van Innovation Quarter zijn er zo op gericht dit zoveel mogelijk te voorkomen en ervoor te zorgen dat de investeringen juist renderen en banen opleveren. Als dit toch niet lukt, neemt het vermogen van Innovation Quarter af en moet de gemeente bij de Jaarrekening ook een deel van de waarde van de Leidse deelneming afwaarderen. Voor dit risico wordt een verliesvoorziening gevormd.

Tegenover de deelneming van 3,7 miljoen staat een verliesvoorziening van 690.000 op de balans. Naar verwachting is dit voldoende om de gemaakte aanloopverliezen op te vangen. Na 2025 moet IQ voldoende opbrengsten gaan realiseren om de eigen kosten te dekken.

Overige informatie

www.innovationquarter.nl

Voor de opdrachtgeversrol, zie het overzicht 3b2.1 stimuleren en acquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken.

Prog. 3

Uniiq BV

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Doelstelling/Publiek Belang

Economische structuurversterking in Zuid Holland via het verstrekken van financieringen aan startende bedrijven en of innovatieve vernieuwingen in bestaande bedrijven.

Bestuurlijk belang

UNIIQ is medio 2016 is opgericht door een consortium van InnovationQuarter (de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland) en de (Technology Transfer Offices van de) Technische Universiteit Delft, de Universiteit Leiden en het Erasmus Medisch Centrum. UNIIQ heeftt zes aandeelhouders: InnovationQuarter, Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus MC (ieder 20.000), gemeente Leiden (1 mln.), Stichting HEID (=Holdingfonds gemeente Den Haag, 2 mln.). De financiering van UNIIQ wordt opgebracht door een bredere groep: Provincie Zuid-Holland (10 mln. (zijnde EFRO + eigen middelen + Rijkscofinanciering) en Rotterdam (3 mln., zijnde EFRO).

Jaarlijkse bijdrage

Naast het gestorte aandelenkapitaal geeft de gemeente Leiden geen aanvullende financiële bijdrage.

Financieel belang

Gemeente Leiden heeft voor 1 miljoen aan aandelenkapitaal in Uniiq ingebracht.

Kerncijfers

jaarrekening

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2021

1.657

3.869

31-12-2021

1.730

3.847

73

Risico's

Uniiq BV investeert in de vroege productontwikkeling van startups. Omdat dit een zeer risicovolle fase is, heeft de gemeente Leiden op voorhand een verliesvoorziening getroffen voor de helft van het ingebrachte aandelenkapitaal (500.000).

Overige informatie

www.innovationquarter.nl / www.uniiq.nl

Voor de opdrachtgeversrol, zie het overzicht 3b2.1 stimuleren en acquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken.

Prog. 10

DZB Partycatering BV

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

De BV had ten doel om cateringactiviteiten uit te voeren in nauwe samenwerking met DZB. Deze cateringactiviteiten zijn gestopt. De BV kan daarom binnenkort worden opgeheven.

Bestuurlijk belang

Gemeente Leiden is voor 100% aandeelhouder. Het bestuur bestaat uit 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Aandelenkapitaal ad 18.000. De aandeelhouder is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de BV.

Kerncijfers

jaarrekening

Bedragen * 1.000

.

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen


Resultaat

1-1-2021

148

0

31-12-2021

(conceptcijfers)

147

0

-2

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.dzb.nl

Prog. 11

Alliander

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. De raad van bestuur bestaat uit 3 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig uit de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Jaarlijks keert Alliander 45% van het resultaat uit in dividend aan de aandeelhouders.

Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de NV.

Kerncijfers

jaarrekening

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2021

4.328.000

5.094.000

31-12-2021

4.470.000

5.730.000

242.000

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.alliander.com

Prog. 11

Dunea

Vestigingsplaats

Zoetermeer

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

Dunea produceert en levert aan circa 1,2 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. Het bestuur bestaat uit 1 lid dat niet afkomstig is uit de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden

Financieel belang

De gemeente heeft 377.188 aandelen tegen een nominale waarde van 5. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de NV.

Dunea keert geen dividend uit.

Kerncijfers

jaarrekening

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen


Resultaat

1-1-2021

236.753

364.190

31-12-2021

245.294

366.902

8.541

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.dunea.nl

Prog. 11

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

De gemeente is voor 0,62% aandeelhouder. De raad van bestuur en de directie bestaan beiden uit 3 leden waarvan geen leden afkomstig uit de gemeenten.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in het bezit zijnde aandelen. De BNG is een NV. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.

Kerncijfers

jaarrekening

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2021

5.097.000

155.262.000

31-12-2021

5.062.000

143.995.000

236.000

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.bng.nl

Stichtingen en verenigingen

De onderstaande stichtingen en verenigingen vallen onder het lichtste toezichtsregiem: jaarlijks neemt het college kennis van de Jaarrekening van deze partijen. Verdere sturing vindt eventueel plaats vanuit de opdrachtgeversrol.

Prog. 3

Coöperatief Leids Startersfonds

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Coöperatieve vereniging

Doelstelling/Publiek Belang

Een aantal vooraanstaande Leidse ondernemers heeft in december 2014 het Coöperatief Leids Startersfonds opgericht. Deze coöperatie heeft als doel het bestrijden van winkelleegstand en het bevorderen van (jong) ondernemerschap.

Bestuurlijk belang

Gemeente Leiden neemt deel in het coöperatief Startersfonds als B-lid, dat wil zeggen als mede-geldschieter van de Coöperatie. In de Algemene Vergadering heeft een B-lid vijfentwintig (25) stemmen.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Gemeente Leiden neemt deel in de Coöperatie met een kapitaalinbreng, in 2020 en 2021 is de inbreng verlaagd, deze bedraagt nog 30.000, verdeeld over inleggeld (7.500) dat voor alle deelnemers gelijk is en een aanvullende eenmalige kapitaalinbreng (22.500).

Kerncijfers

Jaarrekening

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2021

145

75

3

31-12-2021

81

23

2

Risico's

Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.leidsstartersfonds.nl

Voor de opdrachtgeversrol; zie beleidterrein 3B faciliteren en stimuleren van ondernemers.

Prog. 6

Stichting universitaire woonwijk Boerhaave

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling/Publiek Belang

Het bevorderen van de huisvesting voor Promovendi die verbonden zijn aan de Universiteit Leiden en LUMC. Dit doet de stichting door het bouwen en verhuren van daartoe geschikte wooneenheden.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit 4 Leden waarvan 2 namens de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Gemeente Leiden staat garant voor een bedrag van 15.000.000 voor de financiering van 156 woningen in het Gebouw Anatomie aan de Wassenaarseweg in Leiden en van 17.822.000 voor de sloop/nieuwbouw aan de Boerhaavelaan van 142 appartementen.

Kerncijfers

jaarrekening

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2021

7.195

29.542

31-12-2021

7.509

29.125

315

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden. De waardendaling van het onroerend goed is op dit moment geen reëel risico.

Overige informatie

Geen

Prog. 6

Stichting stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

Vestigingsplaats

Hoevelaken

Rechtsvorm

Stichting zonder winstoogmerk

Doelstelling/Publiek Belang

Het stimuleren van kwaliteitsverbetering in de volkshuisvesting door het verstrekken van laagrentende leningen via het SVN aan door de gemeente Leiden aangewezen instellingen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers bestuur. Het bestuur wordt door de deelnemende gemeenten benoemd en bestaat uit 5 leden, de directie bestaat uit 2 leden. Geen van de bestuursleden zijn afkomstig van de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Leiden heeft afgerond 3,9 miljoen op de Gemeentelijke rekening in dit fonds gestort. Via de SVN is het mogelijk een lening aan te vragen voor diverse initiatieven die bijdragen aan een beter woon- en leefklimaat in Leiden. Leiden beslist zelf aan wie de leningen via de SVN worden verstrekt.

Kerncijfers

jaarrekening

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2021

62.708

1.391.184

31-12-2021

60.567

1.477.841

-2.141

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.svn.nl

Prog. 10

Coöperatieve Zakelijke Post Nederland UA

Vestigingsplaats

Alkmaar

Rechtsvorm

Coöperatieve vereniging

Doelstelling/Publiek Belang

Kennisuitwisseling ter ondersteuning van de exploitatie van post activiteiten door DZB.

Bestuurlijk belang

Door haar lidmaatschap kan de gemeente haar stem uitbrengen tijdens de ledenvergadering van de coöperatie. Het bestuur bestaat uit 3 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig van de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijks betaalt de gemeente een contributie.

Financieel belang

De gemeente heeft een belang van 4% in de vorm van inleggeld ad 20.000. Jaarlijks betaalt de gemeente daarnaast een contributie.

Kerncijfers

jaarrekening

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2021

239

8

31-12-2021

228

11

-11

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.businesspost.nu

Prog. 10

Stichting Participatiewerk Regio Leiden

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling/Publiek Belang

Deze stichting is opgericht zodat medewerkers die aangewezen zijn op a) Beschut Werk b) werk in DZB-Diensten of c) gedetacheerd zijn bij reguliere bedrijven voor maximaal 23 maanden door middel van een eigen arbeidsvoorwaardenpakket aan het werk kunnen zonder ambtenaar te worden.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Omdat de Stichting een niet commerciële organisatie is, hoeft er géén stichtingskapitaal gestort te worden,
het financieel belang voor gemeente Leiden is nihil.

Kerncijfers

jaarrekening

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2021

0

177

31-12-2021

0

81

0

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.dzb.nl