Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Paragrafen / Verbonden partijen

Verbonden partijen

Algemeen

Verbonden partijen zijn samenwerkingspartners van de gemeente waarin zij een bestuurlijk en een financieel belang heeft en waarin zij daardoor medeverantwoordelijkheid draagt (‘mede-eigenaarschap’). Van een financieel belang is sprake indien Leiden risico loopt met de aan deze partij beschikbaar gestelde middelen of als Leiden aangesproken kan worden als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Van bestuurlijk belang is sprake als Leiden zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Verbonden partijen kunnen zowel publiekrechtelijke (Gemeenschappelijke regelingen) als privaatrechtelijke (stichtingen, verenigingen, NV’s en BV’s) organisaties zijn. Vanwege de risico’s die de gemeente in verband met dat mede-eigenaarschap loopt geldt voor deze partijen een bijzonder sturings- en beheersingsysteem (governance). Vanwege de gemeentelijke belangen in de verbonden partijen hebben deze een bijzondere status.

Artikel 38 uit de Financiële Verordening bepaalt dat er een actueel beleidskader verbonden partijen is, vastgesteld door de raad. In 2005 heeft de gemeenteraad voor de eerste keer een beleidskader vastgesteld. Het beleidskader Verbonden Partijen bevat de gemeentelijke visie op de omgang met de verbonden partijen en de concrete maatregelen die worden genomen om de risico’s van die aangegane medeverantwoordelijkheid te beheersen. De grondhouding voor het aangaan van publiekrechtelijke samenwerking in een verboden partij is positief, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. De grondhouding voor samenwerking met een privaatrechtelijke verbonden partij is ‘nee, tenzij’ er bijzondere redenen zijn voor de privaatrechtelijke samenwerkingsvorm. Voor het participeren in een verbonden partij is altijd een risicoanalyse vereist. De risicoanalyse vormt een deel van de input bij de opstelling van het toezichtregime per verbonden partij.

In 2013 is het beleidskader geactualiseerd. Er werden bepalingen toegevoegd ter voorkoming van belangenvermenging bij gemeentelijke vertegenwoordigers in de verbonden partij. Ook werd bepaald dat gemeentelijke risico’s jaarlijks zullen worden geanalyseerd. In 2017 is er opnieuw aanleiding om het beleidskader te actualiseren, in de eerste plaats omdat het beleidskader niet de mogelijkheid biedt om te differentiëren tussen verbonden partijen met een publiekrechtelijke en een privaatrechtelijke achtergrond en ook niet binnen deze twee categorieen. Actualisering biedt ons ook de kans om in te spelen op het rapport ‘Grip op samenwerking’ van de Rekenkamercommissie Leiden dat is verschenen in september 2017. Het beleidskader wordt eind 2017 of begin 2018 door de raad vastgesteld.

Het beleidskader en de paragraaf zijn niet gericht op het gemeentelijk ‘mede-opdrachtgeverschap’ dat zich richt op de prestaties van de verbonden partij, als bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Die rol wordt vormgegeven vanuit de reguliere begrotingsprogramma’s, net zoals dat gebeurt voor de andere samenwerkingspartners, niet zijnde verbonden partijen.

Ontwikkelingen

De BV Stadspodia Leiden wordt om gezet in een stichting. De raad is daarover bij brief geïnformeerd. De gemeentelijke deelneming wordt beëindigd en het ingelegde aandelenkapitaal wordt met Stadspodia verrekend. De status van verbonden partij en daarmee de informatievoorziening via de paragraaf verbonden partijen vervalt.

Op dit moment is wethouder Strijk bestuurslid van de Leiden Bio Sciencepark Foundation. In de brief van 17 november 2015 (BW15.0974) kondigde het college al aan dat hij hiermee zal stoppen en dat het college een ander bestuurslid zal aandragen. In de loop van 2017 zal dit nieuwe bestuurslid worden aangesteld. Hiermee vervalt het bestuurlijk belang van de gemeente in de Leiden Bio Sciencepark Foundation en verdwijnt de stichting uit de paragraaf verbonden partijen.

In de Programmabegroting 2017 en de Kaderbrief 2018-2021 heeft de raad budget beschikbaar gesteld om de bestaande deelneming in Innovation Quarter BV uit te breiden en deel te nemen aan Uniiq BV ('proof-of-conceptfonds', zie pagina 29 van de Kaderbrief 2018-2021). De raadsvoorstellen voor deze kapitaalstortingen zullen eind 2017 ter besluitvorming worden voorgelegd. Omdat de raad hiervoor nog het krediet beschikbaar moet stellen en op grond van artikel 160, tweede lid van de Gemeentewet zijn zienswijze kenbaar moet kunnen maken, is deze deelneming nog niet opgenomen in de paragraaf Verbonden Partijen. Als de raad instemt met deze deelneming, wordt deze opgenomen in de paragraaf verbonden partijen bij de Jaarstukken 2017.

Overzicht verbonden partijen

Het onderstaande overzicht bevat voor de gemeenschappelijke regelingen de geprognosticeerde cijfers 2018. Voor de overige verbonden partijen zijn de gegevens over het jaar 2016 opgenomen.

Totaal overzicht Leiden van de bijdragen aan verbonden partijen

Verbonden partij

Begroot 2017

Begroot 2018

Holland Rijnland

4.860

4.866

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

2.007

2.034

Servicepunt71

20.661

22.276

Veiligheidsregio Hollands Midden

9.495

9.609

Omgevingsdienst West-Holland

2.653

2.692

RDOG Hollands Midden

3.917

4.009

Coöperatieve Zakelijke Post Nederland UA

5

5

Bedragen x € 1.000

Gemeenschappelijke regelingen

Prog. 1

Holland Rijnland

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek belang

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor vijftien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 46 leden waarvan 7 leden afkomstig uit de gemeente Leiden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 7 leden waarvan 2 leden afkomstig uit de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2018

1-1-2018

85
34.240

31-12-2018
-
36.059

-

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.hollandrijnland.net

Prog. 2

Veiligheidsregio Holland Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek belang

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen.

Bestuurlijk Belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. De 19 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit 7 burgemeesters en een voorzitter waarvan 1 burgemeester uit de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2018

1-1-2018

6.888
28.801

31-12-2018
6.258
31.331

483

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.vrhm.nl

Prog. 5

Omgevingsdienst West-Holland

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek Belang

Uitvoering van de wettelijke taken zoals de vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming (m.n. bouwstoffenbesluit), en advisering van de deelnemende gemeenten bij de uitvoering van hun taken, zoals ruimtelijke planvorming en verkeersbeleid.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. De stemverhouding wordt jaarlijks vastgesteld door het AB en is afhankelijk van de gemeente bijdrage in versus totale begroting. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden waarvan 1 bestuurslid afkomstig uit de gemeente Leiden. Het algemeen bestuur bestaat uit 22 leden waarvan 2 bestuursleden afkomstig uit de gemeenten Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse bijdrage op basis van uren.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2018

1-1-2018

1.181
6.144

31-12-2018

988
5.269

-

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.odwh.nl

Prog. 9

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek Belang

De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 23 leden van de 19 gemeenten in de regio Hollands Midden waarvan 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 7 leden waarvan 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2018

1-1-2018

2.369

23.745

31-12-2018

2.340
23.191

-

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.rdoghm.nl/

Prog. 1

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek Belang

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 11 leden waarvan 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 4 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig van de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse bijdrage volgens in het bedrijfsplan opgenomen verdeelsleutel

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2018

1-1-2018

674
5.511

31-12-2018

424
5.648

-

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.bsgr.nl

Prog. 11

Servicepunt71

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek Belang

Samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering tussen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. De bedrijfsvoering betreft de dienstverlening op de gebieden financiën, human resource management, inkoop, informatie en communicatie-technologie, juridische zaken en, voor Leiden en Leiderdorp, facilitaire zaken.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur bestaat uit 4 leden: van alle deelnemende colleges één vertegenwoordiger. Het dagelijks bestuur bestaat ook uit 4 leden, die door het algemeen bestuur worden benoemd.

Jaarlijkse bijdrage

De begroting van Servicepunt71 is de basis voor de bijdrage van Leiden en wordt bepaald met een vastgestelde verdeelsleutel.

Financieel belang

Een eventueel nadelig saldo van de gemeenschappelijke regeling wordt gedekt door aanvullende bijdragen op basis van deze verdeelsleutel.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2018

1-1-2018

1.367
8.978

31-12-2018

1.463
14.307


-

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.servicepunt71.nl

Vennootschappen en corporaties

Prog. 3

Innovation Quarter (voorheen Regionale ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel BV)

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Doelstelling/Publiek Belang

De vennootschap heeft ten doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland (ZH) en Nederland door o.a. :

- het positioneren en profileren van de regio ZH en het uitvoeren van marktstrategieën;

- het bevorderen van het vestigingsklimaat in de regio ZH door het op enigerlei wijze deelnemen in, financieren van, besturen van, toezicht houden op, advisering en begeleiden van ondernemingen;

- het stimuleren en faciliteren van innovatie en het verbinden van partijen voor economische structuurversterking;

- het structureren en organiseren van toegang tot financiering voor startende en snel groeiende ondernemingen die zich bezig houden met technologische innovatie

Bestuurlijk belang

Gemeente Leiden (3,7%) heeft samen met diverse andere gemeenten, de provincie Zuid-Holland, Ministerie van Economische Zaken en enkele universiteiten deze BV opgericht. Er is een bestuurslid (niet afkomstig uit Leiden).

Jaarlijkse bijdrage

De jaarlijkse bijdrage bestaat uit de jaarlijkse rentelasten van € 17.500. Daarnaast verstrekt de gemeente Leiden een jaarlijkse subsidie van € 100.000.

Financieel belang

De Gemeente Leiden is in het bezit van 1.000.000 aandelen op naam à € 1,00. In de Programmabegroting 2016 en Kaderbrief 2018-2021 heeft uw raad dekking beschikbaar gesteld voor een aanvullende kapitaalstorting van € 1 miljoen. Deze kapitaalstorting wordt nog in 2017 als raadsbesluit aan u voorgelegd. Na deze aanvullende kapitaalstorting heeft de gemeente Leiden een belang van € 2 miljoen in Innovation Quarter.

Leiden loopt als aandeelhouder risico over het ingebrachte kapitaal. Het is mogelijk dat investeringen die IQ doet in startups en snelgroeiende ondernemers niet terug kunnen worden betaald. De strenge selectieprocedures en strakke begeleiding van Innovation Quarter zijn er zo op gericht dit zoveel mogelijk te voorkomen en ervoor te zorgen dat de investeringen juist renderen en banen opleveren. Als dit toch niet lukt, neemt het vermogen van Innovation Quarter af en moet de gemeente bij de Jaarrekening ook een deel van de waarde van de Leidse deelneming afwaarderen.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2016

1-1-2016

27.273
791

31-12-2016

29.281
1.090

(2.628)

Risico's

Van de deelneming van € 1 miljoen was eind 2016 een verliesvoorziening getroffen van € 123.340 om reeds gerealiseerde en verwachte verliezen op te vangen. Als verliezen hoger zijn dan verwacht of het langer duurt voordat het fonds revolverend wordt, kan het zijn dat deze voorziening bij de Jaarstukken moet worden verhoogd. Dit leidt dan tot een nadeel in de Leidse begroting.

Overige informatie

www.innovationquarter.nl

Prog. 3

Coöperatief Leids Startersfonds

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Coöperatie

Doelstelling/Publiek Belang

Een aantal vooraanstaande Leidse ondernemers heeft in december 2014 het Coöperatief Leids Startersfonds opgericht. Deze coöperatie heeft als doel het bestrijden van winkelleegstand en het bevorderen van (jong) ondernemerschap.

Bestuurlijk belang

Gemeente Leiden neemt deel in het coöperatief Startersfonds als B-lid, dat wil zeggen als mede-geldschieter van de Coöperatie. In de Algemene Vergadering heeft een B-lid vijfentwintig (25) stemmen.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Gemeente Leiden neemt deel in de Coöperatie met een eenmalige kapitaalsinbreng van € 100.000.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2016

1-1-2016

324
77

31-12-2016

327

76

2,5

Risico's

Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.leidsstartersfonds.nl

Prog. 10

DZB Partycatering BV

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

De BV had ten doel om cateringsactiviteiten uit te voeren in nauwe samenwerking met DZB. In 2017 zijn de cateringsactiviteiten gestopt. De BV blijft bestaan als lege BV,

Bestuurlijk belang

Gemeente Leiden is voor 100% aandeelhouder. Het bestuur bestaat uit 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Aandelenkapitaal ad € 18.000. De aandeelhouder is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de BV.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2016

1-1-2016

264
160

31-12-2016

199
186

(66)

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.dzb.nl

Prog. 11

Alliander

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. De raad van bestuur bestaat uit 3 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig uit de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Jaarlijks keert Alliander 45% van het resultaat uit in dividend aan de aandeelhouders.

Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de NV.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2016

1-1-2016

3.687.000
4.039.000

31-12-2016

3.864.000
3.871.000

282.000

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.alliander.com

Prog. 11

Dunea

Vestigingsplaats

Zoetermeer

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

Dunea produceert en levert aan circa 1,2 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. Het bestuur bestaat uit 1 lid welke niet afkomstig uit de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden

Financieel belang

De gemeente heeft 377.188 aandelen tegen een nominale waarde van € 5. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de NV.

Dunea keert geen dividend uit.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2016

1-1-2016

184.478
391.727

31-12-2016

193.298
382.301

8.820

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.dunea.nl

Prog. 11

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

De gemeente is voor 0,62% aandeelhouder. De raad van bestuur en de directie bestaan beiden uit 3 leden waarvan geen leden afkomstig uit de gemeenten.

Jaarlijske bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in het bezit zijnde aandelen. De BNG is een NV. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2016

1-1-2016

4.163.000
145.348.000

31-12-2016

4.486.000
149.514.000

369.000

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.bng.nl

Stichtingen en verenigingen

Prog. 1

Stichting administratiekantoor Dataland

Vestigingsplaats

Gouda

Rechtsvorm

Stichting zonder winstoogmerk

Doelstelling/Publiek Belang

Dataland verzorgt de toegankelijkheid van gemeentelijke vastgoed, geo- en WOZ-informatie voor publieke en private afnemers in Nederland. Dit leidt efficiëntie en kennisvoordelen op het gebied van toegankelijkheid van overheidsinformatie, overheidsloket, e-government, dienstverlening, een transparante en betrouwbare overheid evenals de stroomlijning van basisgegevens.

Bestuurlijk belang

De gemeente is als participant vertegenwoordigd in de certificaathoudersvergadering. Het bestuur bestaat uit 7 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig van de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Het financieel risico beperkt zich tot het in certificaten geïnvesteerde bedrag (voor gemeente Leiden:

€ 6.000). Het betreft een eenmalige storting. Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden. Verstrekking van gegevens aan afnemers vindt plaats tegen verstrekkingskosten. Deze inkomsten worden door DataLand gebruikt om de drieledige taken van de organisatie uit te voeren. Jaarlijks wordt een vergoeding aan deelnemende gemeenten uitgekeerd voor het leveren van de gemeentelijke gegevens. Het eventuele overschot aan inkomsten wordt daarnaast aan certificaathoudende gemeenten uitgekeerd.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2016

1-1-2016

949
485

31-12-2016
847
607

(102)

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.dataland.nl

Prog. 3

Leiden Bio Science Park foundation

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling/Publiek Belang

De LBSPf is een samenwerkingsverband op het gebied van de kenniseconomie met als doelstelling “het bevorderen van de verder groei van het Leidse life sciences cluster in omvang en kwaliteit ten behoeve van regionale of algemeen economische ontwikkeling en maatschappelijke meerwaarde” Zie bijgevoegde staturen. De LBSPf voert namens de deelnemers LUMC, Universiteit, gemeenten en ondernemers activiteiten uit die het cluster kunnen versterken, (bevorderen interne cohesie, externe profilering, ondersteunen van starters, onderwijs en arbeidsmarkt en acquisitie nieuwe bedrijven en instelling). De LBSPf levert daarmee een bijdrage aan het LBSP als de economische motor van Leiden en de Leidse regio. Op LBSP werken per 1-1-2015 18.000 personen.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit 8 betrokken vrijwilligers uit de bedrijven. Wetouder Strijk is penningmeester. In de loop van 2017 zal een nieuw Bestuurslid door de gemeente worden voorgedragen.

Jaarlijkse bijdrage

Vaste jaarlijkse bijdrage van € 80.000.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdragen van alle deelnemers. Projectsubsidies, BTF: subsidies en hypotheek.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2016

1-1-2016

320

4.646

31-12-2016

149

4.547

(171)

Risico's

Gemeente Leiden staat garant voor een lening van LBSPf van € 267.000 ten behoeve van de Biotech Training Facility. Omdat het hier een gegarandeerde lening voor werkkapitaal voor een startende onderneming betreft, is gezien het risicoprofiel voor het gehele bedrag een verliesvoorziening getroffen.

Overige informatie

http://www.leidenbiosciencepark.nl

Prog. 6

Boerhaave

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling/Publiek Belang

Het bevorderen van de huisvesting voor Promovendi die verbonden zijn aan de Universiteit Leiden. Dit doet de stichting door het bouwen en verhuren van daartoe geschikte wooneenheden.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit 5 Leden waarvan 3 namens de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Gemeente Leiden staat garant voor een bedrag van € 15.000.000 voor de financiering van 156 woningen in het Gebouw Anatomie aan de Wassenaarse weg in Leiden.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2016

1-1-2016

6.739

13.683

31-12-20161

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

Geen

  1. 1Geen definitieve cijfers 2016 beschikbaar

Prog. 6

Stichting stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

Vestigingsplaats

Hoevelaken

Rechtsvorm

Stichting zonder winstoogmerk

Doelstelling/Publiek Belang

Het stimuleren van kwaliteitsverbetering in de volkshuisvesting door het verstrekken van laagrentende leningen via het SVN aan door de gemeente Leiden aangewezen instellingen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers bestuur. Het bestuur wordt door de deelnemende gemeenten benoemd en bestaat uit 5 leden, de directie bestaat uit 2 leden. Geen van de bestuursleden zijn afkomstig van de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Leiden heeft afgerond € 3,9 miljoen op de Gemeentelijke rekening in dit fonds gestort. Via de SVN is het mogelijk een lening aan te vragen voor diverse initiatieven die bijdragen aan een beter woon- en leefklimaat in Leiden. Leiden beslist zelf aan wie de leningen via de SVN worden verstrekt.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2016

1-1-2016

65.173
1.086.911

31-12-2016

70.309
1.134.221

5.136

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.svn.nl

Prog. 10

Coöperatieve Zakelijke Post Nederland UA

Vestigingsplaats

Alkmaar

Rechtsvorm

Coöperatieve vereniging

Doelstelling/Publiek Belang

Kennisuitwisseling ter ondersteuning van de exploitatie van post activiteiten door DZB.

Bestuurlijk belang

Door haar lidmaatschap kan de gemeente haar stem uitbrengen tijdens de ledenvergadering van de coöperatie. Het bestuur bestaat uit 3 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig van de gemeente Leiden. Door haar lidmaatschap kan de gemeente haar stem uitbrengen tijdens de ledenvergadering van de coöperatie.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijks betaalt de gemeente een contributie.

Financieel belang

De gemeente heeft een belang van 4% in de vorm van inleggeld ad € 20.000. Jaarlijks betaalt de gemeente daarnaast een contributie.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2016

1-1-2016

221
1

31-12-2016

224

20

3

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.businesspost.nu

Prog. 10

Stichting Participatiewerk Regio Leiden

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling/Publiek Belang

Deze stichting is opgericht zodat medewerkers die aangewezen zijn op a) Beschut Werk b) werk in DZB-Diensten of c) gedetacheerd zijn bij reguliere bedrijven voor maximaal 23 maanden door middel van een eigen arbeidsvoorwaardenpakket aan het werk kunnen zonder ambtenaar te worden.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden

Financieel belang

Omdat de Stichting een niet commerciële organisatie is, hoeft er géén stichtingskapitaal gestort te worden, het financieel belang voor gemeente Leiden is nihil.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2016

1-1-2016

n.v.t.

n.v.t.

31-12-2016

0

13

0

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.dzb.nl