Programmabegroting 2023

Sociale en gezonde stad

Het college maakt zich sterk voor een sociaal Leiden. Een stad waarin iedereen meedoet en meetelt. We vinden het daarbij belangrijk dat we de gezondheid van Leidenaars op verschillende fronten bevorderen. We willen een sociale, gezonde en veilige stad zijn voor alle Leidenaars, waar je ook vandaan komt en wie je ook bent. Dat faciliteren we onder meer door ruimte te bieden voor leren, ontmoeten, sporten en bewegen. Mensen die dat nodig hebben krijgen een steuntje in de rug, bijvoorbeeld door hulp bij schulden, via ondersteuning thuis of via jeugdteams of sociale wijkteams.

In de programma's 7 Jeugd & Onderwijs, 8C Sport, 9 Maatschappelijke Ondersteuning en 10 Werk & Inkomen staat uitgebreider beschreven wat er in 2023 gaat gebeuren en wat daarbij de speerpunten zijn.

Maatschappelijke ontwikkelingen 
Ook in Leiden hebben we te maken met ontwikkelingen als inflatie en prijsstijgingen. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. Het leidt ertoe dat steeds meer mensen moeilijker of zelfs niet meer rond kunnen komen. Het rijk compenseert voorlopig een deel hiervan via de energietoeslag en de verhoging van het minimumloon en diverse toeslagen, maar het is nog onduidelijk in hoeverre dit alle zorgen voor de groep aan de onderkant wegneemt. We houden in de gaten wat de precieze uitwerking van het nieuwe beleid wordt en welke taken wij hierin moeten uitvoeren. Er is tevens een grote groep die (fors) minder te besteden heeft, maar nog wel rond zal kunnen komen. Ook deze groep willen we goed in de gaten blijven houden.

Sociale stad 
Alle inspanningen in het sociaal domein zijn erop gericht om de bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid van onze inwoners te vergroten. Dat betekent dat we ons inzetten voor een dak boven ieders hoofd, voldoende inkomen en kansen voor mensen, met name voor jongeren en kinderen die opgroeien in onze stad. We hebben hierbij ook speciale aandacht voor gezinnen met problemen op meerdere leefgebieden ('multiproblem gezinnen'). We doen dit op een zo vernieuwend mogelijke manier, zoals via initiatieven als ‘Eerste Hulp bij Geldzorgen’ en een ‘Gezonde Kansrijke Start’, en samen met onze partners in de stad.

Bestaanszekerheid 
Dit houdt in dat inwoners over voldoende inkomen beschikken en toegang hebben tot een onderkomen. Leiden biedt veel voorzieningen op het gebied van werk en inkomen. Van armoedebeleid tot het verstrekken van een bijstandsuitkering. In 2023 zetten we in op het blijven bieden van een sociaal vangnet voor inwoners die tijdelijk geen werk hebben of te maken hebben met ziekte en het bieden van ondersteuning aan mensen die een baan zoeken, zeker in een tijd waarin we te maken hebben met een krappe arbeidsmarkt. Daarnaast verkennen we mogelijke vernieuwingen op het gebied van armoede en schulden. We hebben oog voor inwoners die geen gebruik maken van beschikbare regelingen. Ook zetten we in op het voorkomen van stress door geldproblemen.

Kansengelijkheid 
We zetten in op gelijke kansen voor alle Leidenaars. Armoede is een belemmerende factor voor het vergroten van kansengelijkheid. Samen met alle partners in de stad werken we aan kansengelijkheid in en rondom onderwijs en op de arbeidsmarkt. Dit doen we door het ontwikkelen van een gezamenlijke ‘Gelijke Kansen Aanpak’, onder meer via de Leidse Educatieve Agenda (LEA) samen met de partners in het onderwijs. We werken toe naar de ‘rijke leerdag’. Dit houdt in dat leerlingen zowel tijdens als na schooltijd de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen en te ontplooien, zeker voor leerlingen voor wie dit niet vanzelfsprekend is. We maken daarbij gebruik van in de stad aanwezige kennis en culturele mogelijkheden. Daarnaast verkennen we hoe we de betrokkenheid van ouders bij de schoolcarrière van hun kinderen kunnen vergroten, met name voor gezinnen in een kwetsbare positie. Verder bereiden we de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum (IKC) voor. In een IKC werken school en kinderopvang samen vanuit één pedagogische visie en bieden op die manier een doorlopende leerlijn.

Gezonde stad 
We willen alle Leidenaars de kansen en mogelijkheden bieden om gezond te leven en te werken. Gezondheid zien we als een fundamenteel onderdeel van alle beleidsterreinen; van het fysieke tot het sociale domein. Een gezonde stad is een stad die uitnodigt tot bewegen, spelen en sporten. We zetten vooral in op het verkleinen van verschillen in gezondheid tussen praktisch geschoolden en hoogopgeleiden. We kijken vooral naar een gezonde leefstijl. In 2023 zetten we in op het bevorderen van fysieke én mentale gezondheid van Leidenaars, met aandacht voor voeding en het benutten van samenwerkingskansen met kennisinstellingen. Daarnaast inventariseren we wat nodig is voor het op peil houden van een gezond Leids sportklimaat. Tot slot werken we een integrale aanpak uit voor het bevorderen van gezondheid.

Hulp en ondersteuning 
We willen in Leiden een sterke sociale basis bieden voor Leidenaars die wat extra hulp kunnen gebruiken als dat nodig is. We bieden via onze partners in de stad een breed toegankelijk palet aan voorzieningen, en als er gerichte hulp nodig is, kunnen inwoners terecht bij de sociale wijkteams. Ook zijn er maatwerkvoorzieningen voor individuele ondersteuning. Het bieden van goede hulp via specialistische jeugdhulp, maar vooral ook via het Centrum voor Jeugd en Gezin, Jeugdgezondheidszorg en Jeugdteams, is essentieel voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen en jongeren. We blijven inzetten op hulp aan jongeren in hun dagelijks leven en het bieden van een sterke sociale basis om grotere problemen te voorkomen. In 2023 hebben we te maken met de decentralisatie maatschappelijke zorg en beschermd wonen. We focussen op het verminderen van eenzaamheid voor verschillende doelgroepen en hebben we aandacht voor het realiseren van een doorbraak voor multiproblem gezinnen.