Programmabegroting 2021

Subsidiekaders ­
Subsidiëring is één van de middelen die de gemeente ter beschikking staat bij het verwezenlijken van de gestelde doelen. De doelen en bijbehorende prestaties worden opgenomen in deze programmabegroting en vormen de basis voor de subsidieverlening. In beleidsnota’s maken we de afweging op welke manier we onze doelen willen realiseren. Bijvoorbeeld door regelgeving, communicatie of door bekostiging van bepaalde activiteiten of diensten. Dit laatste kan door middel van subsidie of inkoop, of de gemeente kan ook zelf uitvoeren. Dat ‘zelf uitvoeren’ kan ook in samenwerking met andere gemeentes (bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling).

Als er gebruik wordt gemaakt van het middel subsidiëring geldt de Algemene Subsidieverordening Gemeente Leiden 2012 (ASV) (RV 11.0082). Daarnaast zijn er extra afzonderlijke deelverordeningen met aanvullende regels op verschillende beleidsterreinen.

Op 23 juni jl. heeft het College de concept ASV 2021 voor inspraak heeft vastgesteld. Als alles volgens planning verloopt, wordt de nieuwe ASV 2021 in december door de raad vastgesteld en kan deze vanaf 1 januari 2021 in werking treden.

Wensen en criteria ten aanzien van de doeltreffendheid en doelmatigheid staan hier niet apart beschreven, maar maken integraal deel uit van de programma’s. De accountant gaat bij de controle van de jaarrekening in op de rechtmatigheid van de subsidieverlening.

Indexering 2021
In de begroting 2021 zijn de subsidies met 1,7% geïndexeerd met uitzondering van subsidie-ramingen die worden gedekt door een rijkssubsidie. Deze subsidie-ramingen zijn niet geïndexeerd met 1,7% omdat het Rijk de Rijkssubsidie indexeert. De verhoging van de rijkssubsidie wordt vervolgens toegevoegd aan de betreffende subsidie-raming.

Subsidiestaat ­
Hieronder is het overzicht opgenomen met de subsidies per programma/beleidsterrein.

Programma

Beleidsterrein

PB 20201

PB 2021

1 Bestuur en dienstverlening

 

58.036

38.313

 

Bestuur

58.036

38.313

3 Economie

 

1.637.904

1.466.714

 

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

794.840

609.318

 

Marketing en promotie

719.519

731.751

 

Ruimte om te ondernemen

123.545

125.645

5 Omgevingskwaliteit

 

232.307

-

 

Mileu en Duurzaamheid

232.307

-

6 Stedelijke ontwikkeling

 

1.723.342

166.119

 

Energietransitie

1.680.000

122.040

 

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

40.000

40.680

 

Wonen

3.342

3.399

7 Jeugd en onderwijs

 

9.448.214

7.686.699

 

Jeugd

2.910.334

1.392.826

 

Onderwijsbeleid

5.247.384

4.979.829

 

Peuterspeelzalen en kinderopvang

1.290.496

1.314.044

8 Cultuur, sport en recreatie

 

17.527.980

12.446.248

 

Cultureel erfgoed

406.303

222.908

 

Cultuur

16.439.816

11.587.537

 

Recreatie

31.432

31.966

 

Sport

650.429

603.837

9 Maatschappelijke ondersteuning

 

25.388.831

19.716.975

 

Kwetsbare groepen

15.667.206

14.113.047

 

Ondersteuning

4.831.613

3.951.961

 

Preventie

1.573.868

529.106

 

Sociale binding en participatie

3.316.144

1.122.861

10 Werk en inkomen

 

2.186.677

1.927.945

 

Arbeidsparticipatie

697.919

628.828

 

Maatsch. participatie en onderst. minima

1.257.758

1.064.313

 

Schuldhulpverlening

231.000

234.804

Eindtotaal

 

58.203.291

43.449.013

  1. 1 Stand per 31augustus 2020

Het totaal van de subsidies begroot in 2021 bedraagt 43.449.013. Dit bedrag is 14.754.278 lager dan het begrote bedrag in 2020. Het verschil wordt in grote lijnen verklaard door de volgende posten (mutaties groter dan 100.000 op programmaniveau).

Programma 3 Economie

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

In 2020 is er een incidenteel budget voor kennisintensieve bedrijvigheid beschikbaar van ongeveer € 200.000 en is er bij kennisstad in 2020 € 75.000 overig budget omgezet in subsidies.

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Mileu en Duurzaamheid

Subsidie groene daken incidenteel in 2020 (140.000), subsidie technolab, naar buiten en verwonderpaspoort subsidie stopt (€ 90.000).

Programma 6 Stedelijke ontwikkeling

Energietransitie

In 2020 heeft de regio Rijkssubsidie ontvangen voor de regeling reductie energie (RRE), hiervan wordt € 1,7 miljoen ingezet als subsidies voor huiseigenaren om kleine energiebesparende maatregelen te treffen.

Programma 7 Jeugd en Onderwijs

Jeugd
In 2020 is een incidentele subsidie geraamd van€ 665.000 voor het project Versterking buurtfuncties speeltuinaccommodaties. In het kader van Sterke sociale basis zijn voor een totaal bedrag van € 850.000 aan subsidies overgeheveld naar programma 9 Maatschappelijke opvang.

Onderwijsbeleid
In het kader van Sterke sociale basis zijn voor een totaal bedrag van ruim € 246.000 aan subsidies overgeheveld naar het programma 9 Maatschappelijke opvang.

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Cultureel erfgoed
In 2020 is er een incidenteel budget van bijna 190.000 euro voor subsidie historisch stadsbeeld.

Cultuur
In 2020 zijn de subsidies € 4,9 miljoen hoger dan in 2021. De grootste verklaringen hiervoor: In 2020 ontvangt de Pieterskerk een eenmalige subsidie van ruim € 4,4 miljoen voor het aflossen van een lening. Dit is conform de afspraak; de dekking hiervan is beschikbaar in de hiervoor bestemde reserve.
En in 2020 is €  410.000 incidenteel beschikbaar (deels procesmiddelen) voor BplusC - incidenteel terugdraaien van de subsidieverlaging.

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning

Kwetsbare groepen
In de Kaderbrief 2020-2024 is een incidentele subsidie opgenomen in 2020 van 1,5 miljoen voor de stichting De Binnenvest.

Ondersteuning
In 2020 is een incidenteel subsidiebudget beschikbaar van 350.000 voor organisaties ter dekking van extra kosten die zij moesten maken voor de aanbesteding van de Sterke Sociale Basis. De subsidie aan de Coöperatie SWT wordt vanaf 2021 met 350.000 verlaagd. Deze verlaging was opgenomen in het raadsvoorstel bijsturing sociaal domein dat in november 2019 is vastgesteld. Het overige verschil (exclusief indexering) wordt veroorzaakt doordat subsidiebudgetten per 2021 omgezet zijn in niet-subsidiebudgetten als gevolg van de aanbesteding van de Sterke Sociale basis.

Preventie
Het verschil (exclusief indexering) van afgerond 1,0 miljoen wordt veroorzaakt doordat subsidiebudgetten per 2021 omgezet zijn in niet-subsidiebudgetten als gevolg van de aanbesteding van de Sterke Sociale basis.

Sociale binding en participatie
Voor stimulering wijkinitiatieven is in 2020 een incidenteel subsidiebudget van 359.000 beschikbaar, gedekt vanuit de reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken. In de Kaderbrief 2020-2024 is een verlaging van € 125.000 vanaf 2021 opgenomen op het budget maatschappelijke initiatieven (bijsturingsmaatregel tekort sociaal domein). Het overige verschil (exclusief indexering) wordt veroorzaakt doordat subsidiebudgetten per 2021 omgezet zijn in niet-subsidiebudgetten als gevolg van de aanbesteding van de Sterke Sociale basis.

Programma 10 Werk en inkomen

Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
In 2020 is een incidentele subsidie van 115.000 opgenomen aan de stichting JES voor huiswerkklassen. Het overige verschil van 88.000 (exclusief indexering) wordt veroorzaakt doordat subsidiebudgetten per 2021 overgeheveld zijn naar programma 9 als gevolg van de aanbesteding van de Sterke Sociale basis.

Motie Subsidieregister
Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2013 heeft u de motie ‘Subsidieregister’ (RV12.0054) aangenomen. Het subsidieregister wordt opgenomen bij de begroting en de jaarrekening. Hieronder treft u het overzicht aan.

Programma / Beleidsterrein

Prestatie

Project

Subsidiestaat 2021

1 Bestuur en dienstverlening

  

38.313

Bestuur

01A205 Adviseren bestuur over communicatie

917100 overige subsidies niet overheid

38.313

3 Economie

  

1.466.714

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

917257 LEFF

5.085

  

917258 Gulliver

5.085

 

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

910955 bijdrage ondernemersver.Bio Science Park

203.400

  

917100 overige subsidies niet overheid

370.323

  

918217 Kennisstad algemeen

25.425

Marketing en promotie

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

917100 overige subsidies niet overheid

28.932

  

917120 St. Stadspartners

312.986

 

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

917041 Centrummanagement

197.383

  

917042 Innovation Quarter

192.450

Ruimte om te ondernemen

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

913826 St. Ruimte Onderzoek Nederland (SRON)

61.935

  

917100 overige subsidies niet overheid

63.710

6 Stedelijke ontwikkeling

  

166.119

Energietransitie

06D103 Realis. aardgasvrije stad

919262 energietransitie

122.040

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

917226 Regionaal architectuur platform

40.680

Wonen

06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd.

917100 overige subsidies niet overheid

3.399

7 Jeugd en onderwijs

  

7.686.699

Jeugd

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

917100 overige subsidies niet overheid

59.298

 

07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

917118 Leidse bond van speeltuinver.

83.842

 

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

917009 St. Kwadraad

128.287

  

917022 GGZ Rivierduinen

29.192

  

917036 RDOG

122.326

  

917100 overige subsidies niet overheid

207.131

 

07A301 Doen organiseren specialistische hulp

917100 overige subsidies niet overheid

762.750

Onderwijsbeleid

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

917100 overige subsidies niet overheid

297.150

  

917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE

1.553.936

 

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

917002 Schoolbesturen bao

382.503

  

917004 BplusC

65.842

  

917100 overige subsidies niet overheid

299.016

 

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

917100 overige subsidies niet overheid

416.190

 

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

917002 Schoolbesturen bao

23.446

  

917003 Schoolbesturen vo

114.750

  

917025 Onderwijsadvies

144.711

 

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

917002 Schoolbesturen bao

388.256

  

917148 DV subsregeling combinatiefuncties

540.928

 

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

917005 Bright Kids (hoogbegaafden)

24.377

  

917100 overige subsidies niet overheid

97.453

 

07C303 Bevorderen buitenschools leren

917262 Technolab

16.667

  

917263 Stichting naar buiten

16.667

  

917264 Verwonderpaspoort

16.666

  

917169 Vereniging Natuurbeleving

16.350

  

917170 Vereniging Leidse Schooltuinen

32.250

 

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

917100 overige subsidies niet overheid

370.148

 

07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen

917006 Samenwerkingsverband Passen Onderwijs

162.523

Peuterspeelopvang en kinderopvang

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang

917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE

1.314.044

8 Cultuur, sport en recreatie

  

12.446.248

Cultureel erfgoed

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

917100 overige subsidies niet overheid

22.332

  

917141 Historische winkelpuien

139.026

  

917142 Historische kleuren

24.620

  

917143 Historische Gevelreclame

12.310

  

917144 Historische onderd. openb. ruimte

24.620

Cultuur

08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

913893 Cultuurnota

71.190

  

917044 Leids Filmfestival

21.800

  

917100 overige subsidies niet overheid

52.143

  

917106 Gebr. de Nobel

750.967

  

917107 Stadspodia

2.655.309

  

917108 Cultureel centrum de x

13.910

  

917109 Jazz-zolder hot house

7.803

  

917110 Imperium theater

3.415

  

917112 Muziekhuis

54.502

  

917113 Pieterskerk

131.586

  

917127 Veenfabriek

97.483

  

917129 Werfpop

21.800

  

917131 Schemerstad

15.661

  

917132 Leidse draaiorgeldagen/Verh. van Leiden

5.450

  

917133 Muziek in de Hofjes

16.350

  

917135 Jazz Award

2.180

  

917136 Gouden Pet festival

4.360

  

917137 Museumnacht

5.450

  

917138 Stukafest

2.180

  

917145 Stadspodia kapitaallasten

-103.000

  

917149 DV Cultuursubsidies

146.580

  

917180 Ins Blau

271.237

  

917183 Wevershuisje

4.233

  

917231 Biggg

3.560

  

917232 Fields of Wonder

17.798

  

917233 Jazzweek

5.085

  

917234 Kerst Taptoe

7.628

  

917235 Leiden International Photo Festival

5.085

  

917236 Leidse Orgeldag

1.078

  

917237 Leiden International Short Film Experience (LISFE)

5.085

  

917238 Nieuwplaatz

62.723

  

917239 Popronde

4.577

  

917241 PS theater

75.000

(+50.000*)

  

917242 Peel Slowly and See (PSAS)

10.576

  

917243 Wavelength

9.153

  

917260 Waterlelieconcerten Leidse Hout

5.000

  

917261 Scholieren filmfestival

5.000

  

917778 Programmering OLT Leidse Hout

15.484

  

918197 Cultuurplein

15.408

 

08A102 Ondersteunen museaal aanbod

917039 SieboldHuis

149.495

  

917149 DV Cultuursubsidies

11.018

 

08A103 Ondersteunen educatief aanbod

917004 BplusC

5.618.685

  

917114 Ars aemula naturale

35.175

  

917125 jeugdtheaterorganisaties

95.348

  

917245 Talentclass Youngstars

6.153

 

08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR)

917184 Stichting beelden in Leiden

5.000

  

917228 Lucas van Leydenfonds

251.068

(-100.000*)

  

917248 Stichting Tegenbeeld

5.085

 

08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen

917004 BplusC

20.045

  

917150 DV amateurkunstsubsidie

139.168

  

917166 Leids amateurskunstfestival

5.450

  

917256 Amateurs manifestaties

7.628

 

08A106 Ondersteunen lokale media

917167 Wettelijke bijdrage lokale omroep

132.378

  

917227 Mediafonds

101.700

 

08A201 Stim. netwerkv.-kennisontw. cultuur-zorg

917148 DV subsregeling combinatiefuncties

109.836

 

08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom

917100 overige subsidies niet overheid

76.275

 

08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar

917162 St. Cultuurfonds Leiden

216.776

 

08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu

917163 Stichting Cultuureducatiegroep

100.425

Recreatie

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

914674 Recreatief tuinieren

31.966

Sport

08C201 Leidenaars bewegen voldoende

917001 Schoolsportcie Leiden

36.454

  

917100 overige subsidies niet overheid

161.744

  

917103 leidse sportfederatie

6.419

  

917104 Stichting marathon

27.582

  

917151 DV incidentele subsidies sportevenement

29.015

  

917152 DV Subsidiëring Jeugdsport.

58.033

  

917156 Stichting ijshal leiden

103.766

  

917157 Stichting topsport Leiden

127.940

  

917177 DV Sportstimulering

50.850

  

917253 Singelloop

2.034

9 Maatschappelijke ondersteuning

  

19.662.954

Kwetsbare groepen

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

917012 Binnenvest

609.638

  

917021 Brijder Verslavingsgroep

614.890

  

917031 Activite

94.054

  

917034 De Brug

89.833

  

917036 RDOG

581.870

  

917037 Platform Kocon Katwijk

80.423

 

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

917009 St. Kwadraad

40.266

  

917012 Binnenvest

111.653

  

917021 Brijder Verslavingsgroep

565.543

  

917022 GGZ Rivierduinen

449.722

  

917036 RDOG

56.844

  

917100 overige subsidies niet overheid

241.978

  

917198 Cardea Jeugdzorg

10.184

  

917214 St. Vluchtelingenwerk ZWN

264.080

 

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

917012 Binnenvest

4.907.001

  

917013 St. exodus

158.131

  

917100 overige subsidies niet overheid

20.970

 

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen

917012 Binnenvest

750.000

 

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

917000 overige subsidies overheid

1.236.472

  

917011 Rosa manus

2.356.795

  

917022 GGZ Rivierduinen

333.633

  

917036 RDOG

179.040

  

917100 overige subsidies niet overheid

360.027

Ondersteuning

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

917220 Coöperatie SWT

3.888.211

 

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

917022 GGZ Rivierduinen

17.299

  

917894 Stichting Lumen

46.451

Preventie

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

917008 Leidse ver. van mantelzorg

14.038

  

917024 Libertas

1.162

  

917100 overige subsidies niet overheid

340.463

  

917221 St. Happy Motion

8.412

  

917894 Stichting Lumen

86.618

 

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

917022 GGZ Rivierduinen

64.090

  

917100 overige subsidies niet overheid

14.323

Sociale binding en participatie

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

917009 St. Kwadraad

138.302

  

917100 overige subsidies niet overheid

33.847

  

918228 Vrijwilligersorganisaties Opgroeien

193.230

  

918229 Vrijwilligersorganisaties Samen Meedoen

79.326

 

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

917012 Binnenvest

22.759

  

917100 overige subsidies niet overheid

26.028

  

917153 DV Subsidie Participatie en Ontmoeting

56.683

  

917154 DV Subsidiëring Bejaardensociëteiten

7.611

  

917155 Verordening Subs. Wijk- en Buurtverenig

75.605

  

917199 COC Leiden

41.290

  

917250 Nederlandse vereniging voor huisvrouwen

3.051

  

917251 Scarabee

10.170

  

918198 Integratiegelden

76.275

  

918230 Vrijwilligersorganisaties Basiskracht

191.196

 

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

917018 St. Platform gehandicapten

41.764

  

917026 Platform vluchtelingen

11.231

  

917027 Samenwerkingsverb van migr org

11.231

  

917028 Radius

68.177

  

917100 overige subsidies niet overheid

9.282

  

917197 Adviesraad WMO Leiden

16.141

  

917246 Stichting Narcis

4.577

  

917247 Vrouwennetwerk

5.085

10 Werk en inkomen

  

1.927.945

Arbeidsparticipatie

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

917192 Dressed for Succes

16.929

  

917193 Debroekriem

18.517

  

917195 VLS Ekklesia

5.290

 

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

910373 bibliotheek

174.705

  

917004 BplusC

56.134

 

10A201 Inzetten sociale werkvoorziening

917100 overige subsidies niet overheid

357.253

Maatsch. participatie en onderst. minima

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

917100 overige subsidies niet overheid

152.550

  

917148 DV subsidieregeling combinatiefuncties

61.020

  

917191 Leergeld Leiden

521.721

  

917826 Jeugdsportfonds Zuid-Holland

74.064

 

10B205 Subsidies minimabeleid

917164 St. Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland

54.175

  

917188 Urgente Noden Leiden

52.903

  

917189 Voedselbank Leiden e.o.

35.784

  

917191 Leergeld Leiden

6.289

  

917826 Jeugdsportfonds Zuid-Holland

105.807

Schuldhulpverlening

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

917220 Coöperatie SWT

234.804

Eindtotaal

  

43.449.013

*Het Lucas van Leyden Fonds heeft van 2018-2020 jaarlijks € 250.000 ontvangen, 2021 is het laatste jaar en wordt 150.000 subsidie beschikbaar gesteld. De resterende € 100.000 wordt voor PS|Theater (2021/2022) beschikbaar gesteld. Dit wordt in de decemberwijziging financieel verwerkt.

Overzicht subsidies boven 100.000

Subsidies van 100.000 of meer worden in principe voorzien van een uitvoeringsovereenkomst (uvok). Het College kan besluiten om hiervan af te wijken, conform beleidsregel 6 van de Algemene Subsidieverordening. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van projectsubsidies of gemeenschappelijke regelingen.

Organisaties waaraan in 2021 naar verwachting een subsidiebedrag van 100.000 of meer wordt toegekend:

Organisatie

NR doel

Beleidsdoelen

BplusC

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

 

8A3

Cultuur verbindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, stad van ontdekkingen

Brijder Verslavingszorg

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

 

9B2

Gezondheidsproblemen worden voorkomen

 

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

 

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

Cardea Jeugdhulpverlening

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

Cultuurfonds

8A1

Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

 

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

 

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Curium-LUMC

7A3

Goede specialistische hulp beschikbaar

Gebroeders de Nobel

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

GGD Hollands Midden

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin

InnovationQuarter

3B2

Meer kennisintensieve bedrijvigheid

Jeugd en Samenleving Rijnland

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

 

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

 

7C3

Excellent onderwijs

Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur

10B2

Armoedebestrijding

Kwadraad

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

 

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

 

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

 

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

 

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

 

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

Leiden Bio Science Park

3B2

Kennisintensieve bedrijvigheid

Leiden Marketing

3C1

Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal

8A1

Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

 

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

 

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Lucas van Leyden Fonds

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

 

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

MEE ZHN

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

 

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

 

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

 

7A3

Goede specialistische hulp beschikbaar

Onderwijsadvies

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

 

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

 

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

PROO Leiden

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

 

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

RDOG Hollands Midden

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Rivierduinen Servicebedrijf

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

 

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

 

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

 

9D2

Vermindering van (de gevolgen van) huiselijk geweld

Smallsteps

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

Stichting De Binnenvest

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Stichting Exodus ZH

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

 

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

Stichting IJshal Leiden

8C1

Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve sportvoorzieningen

Stichting Ins Blau

8A1

Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

 

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

 

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Stichting Japanmuseum het SieboldHuis

8A1

Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

 

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

Stichting Leergeld

10B1

Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

 

10B2

Armoedebestrijding

Stichting Leids Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek

8A1.6

Ondersteunen lokale media

Stichting Lumen Holland Rijnland

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

 

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

Stichting Peuterspeelzalen Leiden

7B1

Kwalitatief en goed toegankelijk aanbod van kindercentra

 

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

Stichting Pieterskerk Leiden

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

 

8A3

Culturele ontwikkeling die past bij Leiden Stad van Ontdekkingen

Stichting Taalmuseum

3B2

Realisatie van de beleidsdoelen van programma Kennisstad

Stichting Topsport Leiden

8C3

Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen

Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Technolab

7C3.1

Stimuleren van het aanbod waarin leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen in een doorlopende leerlijn

 

7C3.3

Bevorderen van buitenschools leren door samenwerking van onderwijs, bedrijven en instellingen

 

3B1.2

Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap

 

5D.1

Duurzame stad

Vrouwenopvang Rosa Manus

9D2

Vermindering van (de gevolgen) van huiselijk geweld

 

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

 

7C2

Goede onderwijsondersteuning en samenwerking in het onderwijs