Programmabegroting 2023

Subsidiekaders ­
Subsidiëring is één van de middelen die de gemeente heeft om de beleidsdoelen uit te voeren. De doelen en bijbehorende prestaties worden opgenomen in de programmabegroting en vormen de basis voor de subsidieverlening. In beleidsnota’s maken wij de afweging op welke manier wij onze doelen willen realiseren. Bijvoorbeeld door regelgeving, communicatie of door bekostiging van bepaalde activiteiten of diensten. Dit laatste kan door de gemeente zelf worden uitgevoerd, of door middel van subsidie of inkoop. Dat ‘zelf uitvoeren’ kan ook in samenwerking met andere gemeenten (bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling).

Als er gebruik wordt gemaakt van het middel subsidiëring geldt de Algemene Wet Bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden (ASV). Daarnaast zijn er extra afzonderlijke subsidieregelingen met aanvullende regels op verschillende beleidsterreinen. Zie ook www.leiden.nl/subsidies.

Het raadsvoorstel bij deze programmabegroting bevat het voorstel om voor een aantal subsidies een subsidieplafond vast te stellen. Hiermee legt de raad formeel vast welk bedrag maximaal beschikbaar is voor een subsidieregeling.

Indexering 2023
In de begroting 2023 zijn de subsidies met 3,1 % geïndexeerd.

Subsidiestaat ­
Hieronder is het overzicht opgenomen met de subsidies per programma/beleidsterrein.

Programma

Beleidsterrein

PB 20221

PB 2023

Verschil

1 Bestuur en dienstverlening

 

59.305

40.173

-19.132

 

Bestuur

59.305

40.173

-19.132

3 Economie

 

1.697.310

1.186.241

-511.069

 

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

1.020.767

488.725

-532.042

 

Marketing en promotie

548.470

565.473

17.003

 

Ruimte om te ondernemen

128.073

132.043

3.970

5 Omgevingskwaliteit

 

102.468

27.005

-75.463

 

Openbaar groen

26.193

27.005

812

 

Klimaatadaptatie

76.275

-

-76.275

6 Stedelijke ontwikkeling

 

1.668.853

457.848

-1.211.005

 

Energietransitie

1.256.524

411.629

-844.895

 

Gemeentelijk vastgoed

367.500

-

-367.500

 

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

41.372

42.655

1.283

 

Wonen

3.457

3.564

107

7 Jeugd en onderwijs

 

8.488.911

8.221.782

-267.129

 

Jeugd

1.665.291

1.355.235

-310.056

 

Onderwijsbeleid

5.487.237

5.418.736

-68.501

 

Onderwijshuisvesting

-

70.000

70.000

 

Peuterspeelzalen en kinderopvang

1.336.383

1.377.811

41.428

8 Cultuur, sport en recreatie

 

12.386.018

11.985.338

-400.680

 

Cultureel erfgoed

303.754

313.170

9.416

 

Cultuur

11.437.380

11.172.859

-264.521

 

Recreatie

32.510

33.518

1.008

 

Sport

612.374

465.791

-146.583

9 Maatschappelijke ondersteuning

 

22.083.901

20.475.977

-1.607.924

 

Kwetsbare groepen

15.717.477

14.554.397

-1.163.080

 

Ondersteuning

4.254.411

4.185.252

-69.159

 

Preventie

626.785

553.426

-73.359

 

Sociale binding en participatie

1.485.228

1.182.902

-302.326

10 Werk en inkomen

 

1.980.974

2.050.371

69.397

 

Arbeidsparticipatie

361.944

311.305

-50.639

 

Maatsch. participatie en onderst. minima

1.384.103

1.496.856

112.753

 

Schuldhulpverlening

234.927

242.210

7.283

Eindtotaal

 

48.467.740

44.444.735

-4.023.005

  1. 1 Stand per 19 augustus 2022

Het totaal van de subsidies begroot in 2023 bedraagt 44.444.735 Dit bedrag is 4.023.005 lager dan het begrote bedrag in 2022. Het verschil wordt in grote lijnen verklaard door de volgende posten (mutaties groter dan 100.000 op programmaniveau).

Programma 3 Economie

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

In 2022 is er € 200.000 incidentele subsidie beschikbaar vanuit het social impactteam voor ondernemers ook is er € 350.000 subsidies beschikbaar voor kennisstad. In 2023 is er ook budget voor kennisstad beschikbaar, maar hiervan is het nog niet bepaald dat dit middels een subsidie zal lopen.

Programma 6 Stedelijke ontwikkeling

Energietransitie

In 2022 is er € 1.256.500 subsidie beschikbaar voor energiearmoede (dit betreft merendeels een bijdrage vanuit het Rijk) en lokale initiatieven energietransitie. In 2023 is hiervoor voorlopig € 411.500 beschikbaar.

Gemeentelijk Vastgoed

In 2022 is er een incidentele subsidie van € 367.500 beschikbaar voor het project Turkoois vanuit de provinciale subsidie Sterke steden en dorpen in Zuid Holland. De subsidie wordt door de gemeente verleend aan Portaal zodat de woningbouw gerealiseerd kan worden.

Programma 7 Jeugd en Onderwijs

Jeugd

In 2022 is een eenmalige raming voor een subsidie van € 350.000 voor speeltuinaccommodaties opgenomen. Deze raming vervalt in 2023. Voor het overige is er in 2023 voor een bedrag van € 40.750 aan indexering van de bestaande subsidie budgetten opgenomen.

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Cultuur

De subsidiebijdrage aan PS|Theater wordt in 2023 € 50.000 lager. In 2022 is er een budget gereserveerd voor de huisvestingsopgave van BplusC € 400.000 en € 130.000 voor de subsidie regeling corona voor culturele instellingen. Daarnaast is het verschil te verklaren vanuit de indexatie.

Sport

In 2023 is het budget voor sportsubsidies 100.000 lager dan de jaren daarvoor. Dit hangt samen met de jaarlijkse subsidie van 100.000 die was toegezegd aan Stichting de IJshal tot aan het jaar van oplevering van de nieuwe ijshal (conform een amendement uit 2012). Daarnaast is vanaf 2023 een bedrag van circa 58.000 van de sportstimuleringssubsidies ingezet ter dekking van de kapitaallasten die samenhangen met de bouw van sportaccommodaties.

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning

Kwetsbare groepen

In 2022 is een incidenteel subsidiebudget geraamd van 235.000 voor het Landelijk actieprogramma dak- en thuisloze jongeren (LAD middelen overgeheveld vanuit 2021). Daarnaast is in 2022 een incidenteel subsidiebudget geraamd van 1.360.000 ten behoeve van Maatschappelijke opvang (1.000.000) en Investeringsfonds Maatschappelijke zorg Leidse Regio (360.000) ten laste van de reserve Sociaal Domein, geoormerkt deel voor Beschermd Wonen. Het overige verschil wordt veroorzaakt door indexering.

Sociale binding en participatie
In 2022 is een incidenteel subsidiebudget geraamd van 200.000 voor wijkinitiatieven, gedekt vanuit de reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken (overgeheveld vanuit 2021). Daarnaast is in 2022 een incidenteel subsidiebudget geraamd van 138.000 ten behoeve van de Sterke Sociale Basis, vanuit het programma Social Impact. Het overige verschil wordt veroorzaakt door indexering.

Werk en inkomen

Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

In het beleidsakkoord Samen leven in Leiden is 85.000 vanaf 2023 structureel extra geraamd voor het Jeugdsport- en cultuurfonds. Het overige verschil wordt veroorzaakt door indexering.

Motie Subsidieregister
Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2013 heeft u de motie ‘Subsidieregister’ (RV12.0054) aangenomen. Het subsidieregister wordt opgenomen bij de begroting en de jaarrekening. Hieronder treft u het overzicht aan.

Programma /beleidsterrein

Prestatie

Project

Begroting 2023

Bestuur en dienstverlening

   

Bestuur

01A205 Adviseren bestuur over communicatie

917100 overige subsidies niet overheid

28.629

  

917171 Stg Dodenherdenking Leiden

3.040

  

917172 Stg Herdenking Leids Indië Monument

325

  

917173 Oranjevereniging Leiden

8.179

Cultuur, sport en recreatie

   

Cultureel erfgoed

08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

917113 Pieterskerk

84.331

  

917141 Historische winkelpuien

145.772

  

917142 Historische kleuren

25.815

  

917143 Historische Gevelreclame

12.907

  

917144 Historische onderd. openb. ruimte

25.815

  

917268 Open Monumentendagen

18.530

Cultuur

08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

917044 Leids Internationaal Film Festival LIFF

22.858

  

917106 Gebr. de Nobel

787.409

  

917107 LSSGZ (Schouwburg en Stadsgehoorzaal)

2.522.695

  

917108 Cultureel centrum de x

14.585

  

917109 Jazz-zolder hot house

8.182

  

917110 Imperium theater

3.581

  

917112 Muziekhuis BplusC

57.147

  

917113 Pieterskerk

53.641

  

917127 Veenfabriek

102.213

  

917129 Werfpop

22.858

  

917131 Schemerstad

16.421

  

917132 Leidse draaiorgeldagen/Verh. van Leiden

5.715

  

917133 Muziek in de Hofjes

17.143

  

917135 Jazz Award

2.286

  

917136 Gouden Pet festival

4.571

  

917137 Museumnacht

5.715

  

917138 Stukafest

2.286

  

917149 DV Cultuursubsidies

154.813

  

917180 Ins Blau

278.211

  

917183 Wevershuisje

4.438

  

917231 Biggg

3.733

  

917232 Fields of Wonder

18.662

  

917233 Jazzweek

5.331

  

917234 Kerst Taptoe

7.998

  

917235 Leiden International Photo Festival

5.331

  

917236 Leidse Orgeldag

1.130

  

917237 LISFE

5.331

  

917238 Nieuwplaatz

65.766

  

917239 Popronde

4.799

  

917241 PS theater

78.640

  

917242 PSAS

11.089

  

917243 Wavelength

9.598

  

917260 Waterlelieconcerten Leidsehout

5.243

  

917261 Scholieren Film Festival

5.243

  

917267 De Generator

36.698

  

917269 LSSGZ huisvesting Leidse Schouwburg

195.411

  

917270 Gluren bij de Buren

5.155

  

917778 Programmering OLT Leidse Hout

16.235

  

918197 Cultuurplein

16.156

 

08A102 Ondersteunen museaal aanbod

917039 SieboldHuis

156.749

  

917149 DV Cultuursubsidies

11.552

 

08A103 Ondersteunen educatief aanbod

917004 BplusC

5.287.119

  

917114 Ars aemula naturale

47.192

  

917245 Ars Talentclass

6.452

  

917272 Theatergroep Hardt

6.186

  

917273 Jeugdtheaterhuis

62.184

  

917274 Jeugdtheaterschool

37.791

 

08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR)

917184 Stichting Beelden in Leiden

5.243

  

917248 Stichting Tegenbeeld

5.331

 

08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen

917004 BplusC

21.018

  

917150 DV amateurkunstsubsidie

145.922

  

917166 Leids amateurskunstfestival

5.715

  

917256 Amateurs manifestaties

7.998

 

08A106 Ondersteunen lokale media

917167 Wettelijke bijdrage lokale omroep

94.367

  

917227 Mediafonds

103.100

 

08A107 Ondersteunen projecten voor diversiteit

913893 Cultuurnota

74.644

 

08A201 Stim. netwerkv.-kennisontw. cultuur-zorg

917148 DV subsregeling combinatiefuncties

115.335

 

08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom

918225 Culturele projecten t.b.v. integratie

64.249

 

08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar

917162 St. Cultuurfonds Leiden

227.295

 

08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu

917999 Cultuur om de hoek

103.100

Recreatie

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

914674 Recreatief tuinieren

32.990

  

917115 Tuinders

528

Sport

08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties

917100 overige subsidies niet overheid

230

 

08C201 Leidenaars bewegen voldoende

917001 Schoolsportcie Leiden

38.223

  

917100 overige subsidies niet overheid

108.649

  

917103 leidse sportfederatie

6.730

  

917104 Stichting marathon

28.921

  

917151 DV incidentele subsidies sportevenement

30.423

  

917152 DV Subsidiëring Jeugdsport.

60.850

  

917156 Stichting ijshal leiden

2.166

  

917157 Stichting topsport Leiden

134.149

  

917177 DV Sportstimulering

53.317

  

917253 Singelloop

2.133

Economie

   

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

917257 LEFF

5.331

  

917258 Gulliver

5.331

 

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

910955 bijdrage ondernemersver.Bio Science Park

244.726

  

917042 Innovation Quarter

201.789

  

918222 Student en stad

31.548

Marketing en promotie

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

917100 overige subsidies niet overheid

30.336

  

917120 St. Stadspartners

328.175

 

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

917041 Centrummanagement

206.962

Ruimte om te ondernemen

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

917100 overige subsidies niet overheid

67.102

 

03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park

913826 St. Ruimte Onderzoek Nederland (SRON)

64.941

Jeugd en onderwijs

   

Jeugd

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

917100 overige subsidies niet overheid

59.625

 

07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

917118 Leidse bond van speeltuinver.

87.912

 

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

917009 St. Kwadraad

134.513

  

917022 GGZ Rivierduinen

30.608

  

917036 RDOG

128.262

  

917100 overige subsidies niet overheid

114.551

 

07A301 Doen organiseren specialistische hulp

917100 overige subsidies niet overheid

799.764

Onderwijsbeleid

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

917100 overige subsidies niet overheid

241.569

  

917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE

1.629.344

 

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

917002 Schoolbesturen bao

401.065

  

917004 BplusC

69.037

  

917100 overige subsidies niet overheid

313.527

 

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

917100 overige subsidies niet overheid

436.386

 

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

917002 Schoolbesturen bao

24.584

  

917003 Schoolbesturen vo

120.319

  

917025 Onderwijsadvies

151.863

 

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

917000 overige subsidies overheid

6.483

  

917002 Schoolbesturen bao

393.173

  

917148 DV subsregeling combinatiefuncties

462.325

 

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

917005 Bright Kids (hoogbegaafden)

25.560

  

917100 overige subsidies niet overheid

102.181

 

07C303 Bevorderen toekomstgerichte talentontwik

917169 Vereniging Natuurbeleving

17.143

  

917170 Vereniging Leidse Schooltuinen

33.815

  

917262 Technolab

31.456

  

917263 Stichting naar buiten

31.456

  

917264 Verwonderpaspoort

31.456

 

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

914244 ZonMW MDT UniverCity

294.179

  

917006 Samenwerkingsverband Passen Onderwijs

213.704

  

917100 overige subsidies niet overheid

388.111

Onderwijshuisvesting

07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE

70.000

Peuterspeelopvang en kinderopvang

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang

917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE

1.377.811

Maatschappelijke ondersteuning

   

Kwetsbare groepen

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

917012 Binnenvest

639.222

  

917021 Brijder Verslavingsgroep

644.728

  

917031 Activite

98.618

  

917034 De Brug

94.192

  

917036 RDOG

418.379

  

917037 Platform Kocon Katwijk

84.325

  

917100 overige subsidies niet overheid

77.325

 

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

917009 St. Kwadraad

707

  

917012 Binnenvest

117.071

  

917021 Brijder Verslavingsgroep

592.987

  

917022 GGZ Rivierduinen

452.654

  

917036 RDOG

78.493

  

917100 overige subsidies niet overheid

127.055

  

917198 Cardea Jeugdzorg

10.678

  

917214 St. Vluchtelingenwerk ZWN

276.895

 

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

917012 Binnenvest

4.939.761

  

917013 St. exodus

165.804

  

917100 overige subsidies niet overheid

21.987

 

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen

917012 Binnenvest

867.132

 

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

917000 overige subsidies overheid

1.216.749

  

917011 Rosa manus

2.471.163

  

917022 GGZ Rivierduinen

349.823

  

917036 RDOG

431.150

  

917100 overige subsidies niet overheid

377.499

Ondersteuning

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

917220 Coöperatie SWT

4.118.409

 

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

917022 GGZ Rivierduinen

18.138

  

917894 Stichting Lumen

48.705

Preventie

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

917008 Leidse ver. van mantelzorg

11.375

  

917100 overige subsidies niet overheid

265.849

  

917221 St. Happy Motion

8.820

  

917894 Stichting Lumen

185.163

 

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

917022 GGZ Rivierduinen

67.201

  

917100 overige subsidies niet overheid

15.018

Sociale binding en participatie

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

917009 St. Kwadraad

145.013

  

917100 overige subsidies niet overheid

36.381

  

918228 Vrijwilligersorganisaties Opgroeien

202.607

  

918229 Vrijwilligersorganisaties Samen Meedoen

83.176

  

917012 Binnenvest

23.864

 

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

917100 overige subsidies niet overheid

26.484

  

917153 DV Subsidie Participatie en Ontmoeting

59.434

  

917154 DV Subsidiëring Bejaardensociëteiten

7.980

  

917155 Verordening Subs. Wijk- en Buurtverenig

79.274

  

917199 COC Leiden

43.449

  

917250 Nederlandse vereniging voor huisvrouwen

3.199

  

917251 Scarabee

10.664

  

918198 Integratiegelden

79.977

  

918230 Vrijwilligersorganisaties Basiskracht

200.474

 

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

917018 St. Platform gehandicapten

43.791

  

917026 Platform vluchtelingen

11.776

  

917027 Samenwerkingsverb van migr org

11.776

  

917028 Radius

71.485

  

917100 overige subsidies niet overheid

6.994

  

917197 Adviesraad WMO Leiden

18.384

  

917246 Stichting Narcis

4.799

  

917247 Vrouwennetwerk

5.331

 

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

910928 subsidie hospice Issoria

3.262

  

917219 St. Vrienden van Xenia Hospice

3.328

Omgevingskwaliteit

   

Openbaar groen

05C201 Ontwikk en uitv beleid dierenwelz en bio

917100 overige subsidies niet overheid

27.005

Stedelijke ontwikkeling

   

Energietransitie

06D101 Meer energiebesparing

919240 meer energie besparen

125.126

  

919262 energietransitie

286.503

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

917226 Regionaal architectuur platform

42.655

Wonen

06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd.

917100 overige subsidies niet overheid

3.564

Werk en inkomen

   

Arbeidsparticipatie

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

917192 Dressed for Succes

10.310

  

917193 JobOn (Voorheen de Broekriem)

19.091

  

917195 VLS Ekklesia

5.155

 

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

910373 bibliotheek

212.768

  

917004 BplusC

63.981

Maatsch. participatie en onderst. minima

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

917100 overige subsidies niet overheid

159.952

  

917148 DV subsregeling combinatiefuncties

63.981

  

917191 Leergeld Leiden

547.038

  

917826 Jeugdsportfonds Zuid-Holland

75.897

 

10B205 Subsidies minimabeleid

917188 Urgente Noden Leiden

55.470

  

917189 Voedselbank Leiden e.o.

37.520

  

917191 Leergeld Leiden

6.594

  

917220 Coöperatie SWT

7.434

  

917826 Jeugdsportfonds Zuid-Holland

247.073

  

918117 Social Impact

295.897

Schuldhulpverlening

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

917220 Coöperatie SWT

242.210

Totaal subsidie uitgaven 2023

  

44.444.735

Overzicht subsidies boven 100.000

Subsidies van 100.000 of meer worden in principe voorzien van een uitvoeringsovereenkomst (uvok). Het college kan besluiten om hiervan af te wijken, conform artikel 11, lid 4 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden (ASV). Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van projectsubsidies of gemeenschappelijke regelingen.

Organisaties waaraan in 2023 naar verwachting een subsidiebedrag van 100.000 of meer wordt toegekend:

Organisatie

NR doel

Beleidsdoelen

BplusC

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

 

8A1

Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief

Brijder Verslavingszorg

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

 

9B2

Gezondheidsproblemen worden voorkomen

 

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

 

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

Cardea Jeugdhulpverlening

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

Centrummanagement Leiden

3A1

Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen

 

3B1

Sterker ondernemersklimaat

 

3C1.3

Inspanningen en programmasturing binnenstad

Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

Cultuurfonds

8A3

Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur

Curium-LUMC

7A3

Goede specialistische hulp beschikbaar

Gebroeders de Nobel

8A2

Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief

GGD Hollands Midden

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin

InnovationQuarter

3B2.1

Stimuleren en acquireren van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken

Inzowijs

7A3

Goede specialistische hulp beschikbaar

Jeugd en Samenleving Rijnland

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

 

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

 

7C3

Excellent onderwijs

Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur

10B2

Armoedebestrijding

Kwadraad

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

 

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

 

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

 

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

 

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

 

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

Stichting Leiden Bio Science Park

3B2

Kennisintensieve bedrijvigheid

Leiden & Partners

3C1

Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal

8A1

Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief

 

8A2

Cultuur draagt bij aan maatschappelijke doelen door culturele activiteiten

MEE ZHN

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

 

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

 

7A3

Goede specialistische hulp beschikbaar

Stichting 1801

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

 

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

 

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

PROO Leiden

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

 

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

RDOG Hollands Midden

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Reclassering Nederland

9D2

Vermindering van (de gevolgen van) huiselijk geweld

Rivierduinen Servicebedrijf

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

 

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

 

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

 

9D2

Vermindering van (de gevolgen van) huiselijk geweld

Smallsteps

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

Stichting De Binnenvest

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Stichting Exodus ZH

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

 

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

Stichting IJshal Leiden

8C1

Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve sportvoorzieningen

Stichting Ins Blau

8A1

Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief

 

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

 

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Stichting Japanmusuem het SieboldHuis

8A1

Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief

 

8A3

Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur

Stichting Leergeld

10B1

Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

 

10B2

Armoedebestrijding

Stichting Leids Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek

8A1

Het in standhouden van een stimuleringsfonds dat beoogt kwaliteitsjournalistiek te bevorderen

Stichting Lumen Holland Rijnland

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

 

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

Stichting Peuterspeelzalen Leiden

7B1

Kwalitatief en goed toegankelijk aanbod van kindercentra

 

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

Stichting Pieterskerk Leiden

8A1

Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief

 

8A3

Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur

Stichting Taalmuseum

3B2

Realisatie van de beleidsdoelen van programma Kennisstad

Stichting Topsport Leiden

8C3

Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen

Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Technolab

7C3.1

Stimuleren van een duurzame rijke leeromgeving waarin leerlingen en onderwijsprofessionals hun eigen talenten kunnen ontwikkelen met aandacht voor een doorlopende leerlijn

 

7C3.3

Bevorderen van toekomstgerichte talentontwikkeling door samenwerking van onderwijs met bedrijven en instellingen

 

3B1.2

Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap

 

5D.1

Duurzame stad

Vrouwenopvang Rosa Manus

9D2

Vermindering van (de gevolgen) van huiselijk geweld

 

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

 

7C2

Goede onderwijsondersteuning en samenwerking in het onderwijs

Veilig Thuis

9D2

Wettelijke taken in aanpak huiselijk geweld