Programmabegroting 2022

Subsidiekaders ­
Subsidiëring is één van de middelen die de gemeente ter beschikking staat bij het verwezenlijken van de gestelde doelen. De doelen en bijbehorende prestaties worden opgenomen in deze programmabegroting en vormen de basis voor de subsidieverlening. In beleidsnota’s maken we de afweging op welke manier we onze doelen willen realiseren. Bijvoorbeeld door regelgeving, communicatie of door bekostiging van bepaalde activiteiten of diensten. Dit laatste kan door middel van subsidie of inkoop, of de gemeente kan ook zelf uitvoeren. Dat ‘zelf uitvoeren’ kan ook in samenwerking met andere gemeentes (bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling).

Als er gebruik wordt gemaakt van het middel subsidiëring geldt de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden (ASV). Daarnaast zijn er extra afzonderlijke subsidieregelingen met aanvullende regels op verschillende beleidsterreinen.

Indexering 2022
In de begroting 2022 zijn de subsidies met 1,7% geïndexeerd met uitzondering van subsidieramingen die worden gedekt door een rijkssubsidie. Deze subsidieramingen zijn niet geïndexeerd met 1,7% omdat het Rijk de Rijkssubsidie indexeert. De verhoging van de rijkssubsidie wordt vervolgens toegevoegd aan de betreffende subsidieraming.

Subsidiestaat ­
Hieronder is het overzicht opgenomen met de subsidies per programma/beleidsterrein.

Programma

Beleidsterrein

PB 20211

PB 2022

1 Bestuur en dienstverlening

 

38.313

59.305

 

Bestuur

38.313

59.305

3 Economie

 

1.842.315

1.497.310

 

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

1.173.865

817.495

 

Marketing en promotie

542.518

551.742

 

Ruimte om te ondernemen

125.932

128.073

5 Omgevingskwaliteit

 

100.755

102.468

 

Openbaar groen

25.755

26.193

 

Openbaar Water

75.000

-

 

Klimaatadaptatie

-

76.275

6 Stedelijke ontwikkeling

 

1.473.916

168.944

 

Energietransitie

1.429.837

124.115

 

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

40.680

41.372

 

Wonen

3.399

3.457

7 Jeugd en onderwijs

 

7.823.583

7.709.449

 

Jeugd

1.629.710

1.314.485

 

Onderwijsbeleid

4.879.829

5.058.581

 

Peuterspeelzalen en kinderopvang

1.314.044

1.336.383

8 Cultuur, sport en recreatie

 

13.207.376

12.161.623

 

Cultureel erfgoed

222.908

308.493

 

Cultuur

12.348.665

11.208.246

 

Recreatie

31.966

32.510

 

Sport

603.837

612.374

9 Maatschappelijke ondersteuning

 

20.549.657

19.945.820

 

Kwetsbare groepen

14.305.609

14.209.026

 

Ondersteuning

4.241.554

4.059.411

 

Preventie

617.159

536.121

 

Sociale binding en participatie

1.385.335

1.141.262

10 Werk en inkomen

 

1.785.222

1.622.219

 

Arbeidsparticipatie

462.541

304.887

 

Maatsch. participatie en onderst. minima

1.064.313

1.082.405

 

Schuldhulpverlening

258.368

234.927

Eindtotaal

 

46.821.137

43.267.138

  1. 1 Stand per 31 augustus 2021

Het totaal van de subsidies begroot in 2022 bedraagt 43.267.138. Dit bedrag is 3.553.299 lager dan het begrote bedrag in 2021. Het verschil wordt in grote lijnen verklaard door de volgende posten (mutaties groter dan 100.000 op programmaniveau).

Programma 3 Economie

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

In 2021 is er een subsidie van 370.000 (van de totaal € 500.000) voor European City of Science.

Programma 6 Stedelijke ontwikkeling

Energietransitie

In 2021 is er de subsidieregeling reductie energie van € 1,3 miljoen (Rijkssubsidie).

Programma 7 Jeugd en Onderwijs

Onderwijsbeleid

Afgezien van de opgenomen indexering van de subsidiebudgetten zijn in eerdere begrotingen extra subsidie budgetten opgenomen voor onderwijsinnovatie (57.500) en VSV (44.755).

Jeugd
In 2021 is een incidentele subsidie geraamd van ruim 350.000 voor het versterken van buurtfunctie van speelaccommodaties.

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Cultuur

In 2021 zijn extra subsidiebudgetten opgenomen voor: Leids Media Fonds (provinciale subsidie van 100.000), huisvesting culturele instellingen (€ 550.000), Lucas van Leydenfonds (150.000) en coronaschade (480.000).

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning

Kwetsbare groepen
In 2021 is van het Rijk 118.785 ontvangen voor de afbouw van de opvangvoorziening van uitgeprocedeerde vluchtelingen. Dit is ingezet ter dekking van de subsidies aan vreemdelingenorganisaties. Vanaf 2022 worden er geen afbouwmiddelen meer ontvangen van het Rijk en dus daalt de subsidieruimte met 118.785. Het overige verschil wordt veroorzaakt door indexering.

Ondersteuning
In 2021 is een incidenteel subsidiebudget geraamd van 250.000 voor de cooperatie SWT Leiden (kaderbrief 2021-2025). Het overige verschil wordt veroorzaakt door indexering.

Sociale binding en participatie
In 2021 is een incidenteel subsidiebudget geraamd van 264.000 voor wijkinitiatieven gedekt vanuit de reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken. Het overige verschil wordt veroorzaakt door indexering.

Motie Subsidieregister
Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2013 heeft u de motie ‘Subsidieregister’ (RV12.0054) aangenomen. Het subsidieregister wordt opgenomen bij de begroting en de jaarrekening. Hieronder treft u het overzicht aan.

Programma

Beleidsterrein

Project

Begroting 2022

Bestuur en dienstverlening

Bestuur

917100 overige subsidies niet overheid

27.768

  

917171 Stg Dodenherdenking Leiden

2.949

  

917172 Stg Herdenking Leids Indië Monument

315

  

917173 Oranjevereniging Leiden

7.933

  

917265 Stedenband Nagasaki

20.340

Cultuur, sport en recreatie

Cultureel erfgoed

917100 overige subsidies niet overheid

4.739

  

917113 Pieterskerk

81.795

  

917141 Historische winkelpuien

141.389

  

917142 Historische kleuren

25.039

  

917143 Historische Gevelreclame

12.519

  

917144 Historische onderd. openb. ruimte

25.039

  

917268 Open Monumentendagen

17.973

 

Cultuur

913893 Cultuurnota

72.400

  

917004 BplusC

5.480.339

  

917039 SieboldHuis

152.036

  

917044 Leids Filmfestival

22.171

  

917049 BplusC bibliotheekvernieuwing

142.380

  

917106 Gebr. de Nobel

763.733

  

917107 Stadspodia

2.603.834

  

917108 Cultureel centrum de x

14.146

  

917109 Jazz-zolder hot house

7.936

  

917110 Imperium theater

3.473

  

917112 Muziekhuis BplusC

55.429

  

917113 Pieterskerk

52.028

  

917114 Ars aemula naturale

35.773

  

917125 jeugdtheaterorganisaties

96.969

  

917127 Veenfabriek

99.140

  

917129 Werfpop

22.171

  

917131 Schemerstad

15.927

  

917132 Leidse draaiorgeldagen/Verh. van Leiden

5.543

  

917133 Muziek in de Hofjes

16.628

  

917135 Jazz Award

2.217

  

917136 Gouden Pet festival

4.434

  

917137 Museumnacht

5.543

  

917138 Stukafest

2.217

  

917148 DV subsregeling combinatiefuncties

111.703

  

917149 DV Cultuursubsidies

161.363

  

917150 DV amateurkunstsubsidie

141.534

  

917162 St. Cultuurfonds Leiden

220.461

  

917166 Leids amateurskunstfestival

5.543

  

917167 Wettelijke bijdrage lokale omroep

91.530

  

917180 Ins Blau

269.846

  

917183 Wevershuisje

4.305

  

917184 Stichting Beelden in Leiden

5.085

  

917227 Mediafonds

100.000

  

917231 Biggg

3.621

  

917232 Fields of Wonder

18.101

  

917233 Jazzweek

5.171

  

917234 Kerst Taptoe

7.758

  

917235 Leiden International Photo Festival

5.171

  

917236 Leidse Orgeldag

1.096

  

917237 LISFE

5.171

  

917238 Nieuwplaatz

63.789

  

917239 Popronde

4.655

  

917241 PS theater

127.125

  

917242 PSAS

10.756

  

917243 Wavelength

9.309

  

917245 Talentclass Youngstars

6.258

  

917248 Stichting Tegenbeeld

5.171

  

917256 Amateurs manifestaties

7.758

  

917260 Waterlelieconcerten Leidsehout

5.085

  

917261 Scholieren Film Festival

5.085

  

917267 De Generator

35.595

  

917778 Programmering OLT Leidse Hout

15.747

  

918197 Cultuurplein

15.670

  

918225 Culturele projecten t.b.v. integratie

62.317

 

Recreatie

914674 Recreatief tuinieren

31.998

  

917115 Tuinders

512

 

Sport

917001 Schoolsportcie Leiden

37.074

  

917100 overige subsidies niet overheid

164.494

  

917103 leidse sportfederatie

6.528

  

917104 Stichting marathon

28.051

  

917151 DV incidentele subsidies sportevenement

29.508

  

917152 DV Subsidiëring Jeugdsport.

59.020

  

917156 Stichting ijshal leiden

103.801

  

917157 Stichting topsport Leiden

130.115

  

917177 DV Sportstimulering

51.714

  

917253 Singelloop

2.069

Economie

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

910955 bijdrage ondernemersver.Bio Science Park

237.368

  

917042 Innovation Quarter

192.450

  

917257 LEFF

5.171

  

917258 Gulliver

5.171

  

918217 Kennisstad algemeen

25.857

  

918219 Onderwijs en onderzoek

132.210

  

918220 Internationalisering

30.510

  

918221 Stad als lab

158.159

  

918222 Student en stad

30.599

 

Marketing en promotie

917041 Centrummanagement

200.739

  

917042 Innovation Quarter

3.272

  

917100 overige subsidies niet overheid

29.424

  

917120 St. Stadspartners

318.307

 

Ruimte om te ondernemen

913826 St. Ruimte Onderzoek Nederland (SRON)

62.988

  

917100 overige subsidies niet overheid

65.085

Jeugd en onderwijs

Jeugd

917009 St. Kwadraad

130.468

  

917022 GGZ Rivierduinen

29.688

  

917036 RDOG

124.406

  

917100 overige subsidies niet overheid

944.655

  

917118 Leidse bond van speeltuinver.

85.268

 

Onderwijsbeleid

917002 Schoolbesturen bao

824.712

  

917003 Schoolbesturen vo

116.701

  

917004 BplusC

66.961

  

917005 Bright Kids (hoogbegaafden)

24.791

  

917006 Samenwerkingsverband Passen Onderwijs

207.278

  

917025 Onderwijsadvies

147.171

  

917100 overige subsidies niet overheid

1.541.915

  

917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE

1.580.353

  

917148 DV subsregeling combinatiefuncties

448.424

  

917169 Vereniging Natuurbeleving

16.628

  

917170 Vereniging Leidse Schooltuinen

32.798

  

917262 Technolab

16.950

  

917263 Stichting naar buiten

16.950

  

917264 Verwonderpaspoort

16.949

 

Peuterspeelopvang en kinderopvang

917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE

1.336.383

Maatschappelijke ondersteuning

Kwetsbare groepen

917000 overige subsidies overheid

1.180.164

  

917009 St. Kwadraad

685

  

917011 Rosa manus

2.396.861

  

917012 Binnenvest

6.338.855

  

917013 St. exodus

160.819

  

917021 Brijder Verslavingsgroep

1.200.500

  

917022 GGZ Rivierduinen

778.349

  

917031 Activite

95.653

  

917034 De Brug

91.360

  

917036 RDOG

1.094.356

  

917037 Platform Kocon Katwijk

81.790

  

917100 overige subsidies niet overheid

510.708

  

917198 Cardea Jeugdzorg

10.357

  

917214 St. Vluchtelingenwerk ZWN

268.569

 

Ondersteuning

917022 GGZ Rivierduinen

17.593

  

917220 Coöperatie SWT

3.994.577

  

917894 Stichting Lumen

47.241

 

Preventie

917008 Leidse ver. van mantelzorg

11.033

  

917022 GGZ Rivierduinen

65.180

  

917100 overige subsidies niet overheid

271.757

  

917221 St. Happy Motion

8.555

  

917894 Stichting Lumen

179.596

 

Sociale binding en participatie

917009 St. Kwadraad

140.653

  

917012 Binnenvest

23.146

  

917018 St. Platform gehandicapten

42.474

  

917026 Platform vluchtelingen

11.422

  

917027 Samenwerkingsverb van migr org

11.422

  

917028 Radius

69.336

  

917100 overige subsidies niet overheid

68.078

  

917153 DV Subsidie Participatie en Ontmoeting

57.647

  

917154 DV Subsidiëring Bejaardensociëteiten

7.740

  

917155 Verordening Subs. Wijk- en Buurtverenig

76.890

  

917197 Adviesraad WMO Leiden

17.831

  

917199 COC Leiden

42.143

  

917246 Stichting Narcis

4.655

  

917247 Vrouwennetwerk

5.171

  

917250 Nederlandse vereniging voor huisvrouwen

3.103

  

917251 Scarabee

10.343

  

918198 Integratiegelden

77.572

  

918228 Vrijwilligersorganisaties Opgroeien

196.515

  

918229 Vrijwilligersorganisaties Samen Meedoen

80.675

  

918230 Vrijwilligersorganisaties Basiskracht

194.446

Omgevingskwaliteit

Openbaar groen

917100 overige subsidies niet overheid

26.193

 

Klimaatadaptatie

919263 klimaatadaptatie en vergroening

76.275

Stedelijke ontwikkeling

Energietransitie

919262 energietransitie

124.115

 

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

917226 Regionaal architectuur platform

41.372

 

Wonen

917100 overige subsidies niet overheid

3.457

Werk en inkomen

Arbeidsparticipatie

910373 bibliotheek

206.370

  

917004 BplusC

57.088

  

917192 Dressed for Succes

17.217

  

917193 Debroekriem

18.832

  

917195 VLS Ekklesia

5.380

 

Maatsch. participatie en onderst. minima

917100 overige subsidies niet overheid

155.143

  

917148 DV subsregeling combinatiefuncties

62.057

  

917164 St. Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland

55.096

  

917188 Urgente Noden Leiden

53.802

  

917189 Voedselbank Leiden e.o.

36.392

  

917191 Leergeld Leiden

536.986

  

917826 Jeugdsportfonds Zuid-Holland

182.929

 

Schuldhulpverlening

917220 Coöperatie SWT

234.927

Eindtotaal

  

43.267.138

Overzicht subsidies boven 100.000

Subsidies van 100.000 of meer worden in principe voorzien van een uitvoeringsovereenkomst (uvok). Het college kan besluiten om hiervan af te wijken, conform artikel 11, lid 4 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden (ASV). Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van projectsubsidies of gemeenschappelijke regelingen.

Organisaties waaraan in 2022 naar verwachting een subsidiebedrag van 100.000 of meer wordt toegekend:

Organisatie

NR doel

Beleidsdoelen

BplusC

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

 

8A3

Cultuur verbindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, stad van ontdekkingen

Brijder Verslavingszorg

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

 

9B2

Gezondheidsproblemen worden voorkomen

 

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

 

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

Cardea Jeugdhulpverlening

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

Cultuurfonds

8A1

Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

 

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

 

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Curium-LUMC

7A3

Goede specialistische hulp beschikbaar

Gebroeders de Nobel

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

GGD Hollands Midden

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin

InnovationQuarter

3B2

Meer kennisintensieve bedrijvigheid

Jeugd en Samenleving Rijnland

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

 

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

 

7C3

Excellent onderwijs

Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur

10B2

Armoedebestrijding

Kwadraad

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

 

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

 

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

 

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

 

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

 

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

Leiden Bio Science Park

3B2

Kennisintensieve bedrijvigheid

Leiden Marketing

3C1

Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal

8A1

Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

 

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

 

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Lucas van Leyden Fonds

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

 

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

MEE ZHN

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

 

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

 

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

 

7A3

Goede specialistische hulp beschikbaar

Onderwijsadvies

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

 

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

 

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

PROO Leiden

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

 

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

RDOG Hollands Midden

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Rivierduinen Servicebedrijf

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

 

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

 

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

 

9D2

Vermindering van (de gevolgen van) huiselijk geweld

Smallsteps

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

Stichting De Binnenvest

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Stichting Exodus ZH

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

 

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

Stichting IJshal Leiden

8C1

Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve sportvoorzieningen

Stichting Ins Blau

8A1

Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

 

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

 

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Stichting Japanmusuem het SieboldHuis

8A1

Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

 

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

Stichting Leergeld

10B1

Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

 

10B2

Armoedebestrijding

Stichting Leids Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek

8A1

Het in standhouden van een stimuleringsfonds dat beoogt kwaliteitsjournalistiek te bevorderen

Stichting Lumen Holland Rijnland

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

 

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

Stichting Peuterspeelzalen Leiden

7B1

Kwalitatief en goed toegankelijk aanbod van kindercentra

 

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

Stichting Pieterskerk Leiden

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

 

8A3

Culturele ontwikkeling die past bij Leiden Stad van Ontdekkingen

 

8B1

Het Leids verleden is duurzaam ingezet als onderscheidende kracht; kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar; cultureel erfgoed is behouden voor toekomstige generaties

Stichting Taalmuseum

3B2

Meer kennisintensieve bedrijvigheid

Stichting Topsport Leiden

8C3

Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen

Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Technolab

7C3

Stimuleren van het aanbod waarin leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen in een doorlopende leerlijn

 

7C3

Bevorderen van buitenschools leren door samenwerking van onderwijs, bedrijven en instellingen

 

3B1

Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap

 

5D1

Duurzame stad

Vrouwenopvang Rosa Manus

9D2

Vermindering van (de gevolgen) van huiselijk geweld

 

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

 

7C2

Goede onderwijsondersteuning en samenwerking in het onderwijs

Veilig Thuis

9D2

Wettelijke taken in aanpak huiselijk geweld

PS theater

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad