Programmabegroting 2024

Subsidiekaders ­
Subsidiëring is één van de middelen die de gemeente heeft om de beleidsdoelen uit te voeren. De doelen en bijbehorende prestaties worden opgenomen in de programmabegroting en vormen de basis voor de subsidieverlening. In beleidsnota’s maken wij de afweging op welke manier wij onze doelen willen realiseren. Bijvoorbeeld door regelgeving, communicatie of door bekostiging van bepaalde activiteiten of diensten. Dit laatste kan door de gemeente zelf worden uitgevoerd, of door middel van subsidie of inkoop. Dat ‘zelf uitvoeren’ kan ook in samenwerking met andere gemeenten (bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling).

Als er gebruik wordt gemaakt van het middel subsidiëring geldt de Algemene Wet Bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden (ASV). Daarnaast zijn er extra afzonderlijke subsidieregelingen met aanvullende regels op verschillende beleidsterreinen. Zie ook www.leiden.nl/subsidies.

Het college stelt voor 2024 een aantal subsidieplafonds vast. Hiermee legt het college vast welk bedrag maximaal beschikbaar is voor een subsidieregeling. Deze paragraaf geeft daar informatie over.

Indexering 2024
In de begroting 2024 zijn de subsidies met 4.2 % geïndexeerd. Met uitzondering van de subsidies die versterkt worden vanuit de Decentralisatie uitkeringen voor Vrouwenopvang en Maatschappelijke opvang, aangezien die decentralisatie uitkeringen vanuit het rijk niet geïndexeerd worden. Deze genoemde subsidieposten vallen onder Programma 9.

Subsidiestaat ­
Hieronder is het overzicht opgenomen met de subsidies per programma/beleidsterrein.

Programma

Beleidsterrein

PB 2023

PB 2024

Verschil

1 Bestuur en dienstverlening

 

40.173

41.861

1.688

 

Bestuur

40.173

41.861

1.688

3 Economie

 

2.164.455

1.830.002

-334.453

 

Circulaire Economie

95.000

52.100

-42.900

 

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

633.725

634.291

566

 

Marketing en promotie

1.303.687

1.006.022

-297.665

 

Ruimte om te ondernemen

132.043

137.589

5.546

4 Mobiliteit

 

75.000

-

-75.000

 

Parkeren

75.000

-

-75.000

5 Omgevingskwaliteit

 

133.205

109.936

-23.269

 

Klimaatadaptatie

75.000

78.150

3.150

 

Openbaar groen

58.205

31.786

-26.419

6 Stedelijke ontwikkeling

 

2.562.440

611.138

-1.951.302

 

Energietransitie

1.701.721

394.122

-1.307.599

 

Gemeentelijk vastgoed

729.500

-

-729.500

 

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

42.655

41.372

-1.283

 

Wonen

88.564

175.644

87.080

7 Jeugd en onderwijs

 

8.268.833

7.434.254

-834.579

 

Jeugd

1.355.235

612.156

-743.079

 

Onderwijsbeleid

5.465.787

5.313.479

-152.308

 

Onderwijshuisvesting

70.000

72.940

2.940

 

Peuterspeelzalen en kinderopvang

1.377.811

1.435.679

57.868

8 Cultuur, sport en recreatie

 

12.707.412

12.778.113

70.701

 

Cultureel erfgoed

314.278

247.850

-66.428

 

Cultuur

11.992.355

12.065.778

73.423

 

Recreatie

333.518

34.926

-298.592

 

Sport

67.261

429.559

362.298

9 Maatschappelijke ondersteuning

 

21.990.456

21.749.206

-241.250

 

Kwetsbare groepen

15.313.175

15.107.969

-205.206

 

Ondersteuning

4.534.172

4.735.306

201.134

 

Preventie

710.269

646.319

-63.950

 

Sociale binding en participatie

1.432.840

1.259.612

-173.228

10 Werk en inkomen

 

2.320.371

2.373.432

53.061

 

Arbeidsparticipatie

326.305

324.380

-1.925

 

Maatsch. participatie en onderst. minima

1.581.856

1.619.529

37.673

 

Schuldhulpverlening

412.210

429.523

17.313

Eindtotaal

 

50.262.345

46.927.942

-3.334.403

Toelichting subsidiestaat: voor de begrote bedragen van de PB 2023 is opgenomen de stand per 18 juli 2023

Het totaal van de subsidies begroot in 2024 bedraagt 46.927.942 Dit bedrag is 3.334.403 lager dan het begrote bedrag in 2023. Het verschil wordt in grote lijnen verklaard door de volgende posten (mutaties groter dan 100.000 per beleidsterrein).

Programma 3 Economie

Marketing en promotie

In 2023 was er voor de subsidieregeling Vitale Binnenstad €738.000 beschikbaar, vanwege de afbouwregeling van subsidies is er vanaf 2024 €338.000 minder beschikbaar. Er is vanaf 2024 structureel nog €400.000 beschikbaar. Het overige verschil wordt veroorzaakt door de toegepaste indexering van de subsidies 2024.

Programma 6 Stedelijke ontwikkeling

Energietransitie

In 2023 is er 1.701.721 beschikbaar aan subsidies voor energiearmoede en lokale inititatieven energietransitie. Grotendeels betreft dit middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld via specifieke uitkeringen. In 2024 is hiervoor voorlopig 394.122 beschikbaar.

Gemeentelijk Vastgoed

In 2023 is er een incidentele subsidie van 367.500 beschikbaar voor het project Turkoois vanuit de provinciale
subsidie Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland. De subsidie wordt door de gemeente verleend aan Portaal
zodat de woningbouw gerealiseerd kan worden.

Ook is vanuit de provinciale subsidie Sterke steden en dorpen voor het project Sumatrastraat 195 een incidentele subsidie van 250.000 beschikbaar gesteld. Deze subsidie wordt door de gemeente verleend aan Ons Doel zodat ook deze woningbouw gerealiseerd kan worden.

Voor de woningbouwontwikkeling Mary Zeldenrustweg (uitgevoerd door woningcorporatie De Sleutels) is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een specifieke uitkering voor huisvesting aandachtsgroepen van 112.000 toegekend. Deze subsidie wordt door de gemeente verleend aan De Sleutels zodat ook deze woningbouw gerealiseerd kan worden.

Programma 7 Jeugd en Onderwijs

Jeugd

In 2023 is de financieringswijze van het rijk van de door de gemeente verstrekte subsidie aan LUMC/ Curium voor centrum voor Kinder- en jeugdpsychiatrie gewijzigd. In plaats van een bedrage in de algemene uitkering wordt een specifieke rijksbijdrage ontvangen. Als gevolg hiervan is de raming van deze subsidie vanaf 2023 met 799.000 verlaagd. In de 3e technische wijziging van de begroting 2023 is deze subsidie vervolgens vanaf 2023 weer structureel opgenomen. Deze wijziging wordt echter pas op een later moment verwerkt in de begroting 2024.

Onderwijsbeleid

In 2023 is een eenmalige subsidie geraamd van 294.000 voor (projectleiding) MDT UniverCity. Daarnaast is o.a. de susbsidie voor onderwijsinnovatie in 2024 54.000 lager. Voor het overige wordt het verschil verklaard door de toegepaste indexering van de subsidies 2024.

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Recreatie

Het verschil tussen 2023 en 2024 wordt verklaard door het revolverend evenementenfonds. Dit fonds, ter grootte van €300.000, is afkomstig uit het beleidsakkoord 2022-2026 en is overgeheveld naar 2023. Het fonds bestaat uit incidentele middelen en is dus eenmalig.

Sport

In de kaderbrief 2023-2027 is een incidenteel terug te vorderen subsidie aan de stichting De IJshal in 2023 van
500.000 opgenomen. De sportstimuleringsregeling loopt tot 2024. In 2023 is 53.000 geraamd.

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning

Kwetsbare groepen

In 2023 zijn incidentele subsidiebudgetten geraamd voor jongerencrisisopvang (115.000), Vluchtelingenwerk. (72.000) en voor bijzondere woonvoorzieningen (60.000). Door de toegepaste indexering neemt het subsidiebudget toe met 51.000. Per saldo een afname van 205.000.

Ondersteuning

De toename van 201.000 wordt volledig veroorzaakt door de toegepaste indexering.

Preventie
Er is een incidenteel subsidiebudget van 90.000 geraamd in 2023 voor het anders vormgeven van de respijtzorg. Door de toegepaste indexering neemt het subsidiebudget toe met 27.000. Per saldo een afname van 63.000.

Sociale binding en participatie
In 2023 is er een incidenteel budget geraamd van 200.000 voor energiecompensatie aan organisaties/ver-enigingen en van 24.000 voor het programma social impact. Door de toegepaste indexering neemt het budget toe met 51.000. Per saldo een afname van 173.000.

Motie Subsidieregister
Bij de kaderbrief 2023 (RV23.0049.56) is een motie aangenomen om een tot een inzichtelijker subsidieregister te komen. Bij deze begroting treft u het bestaande subsidieregister aan.

Programma

Beleidsterrein

Prestatie

Project

Begroting 2024

Bestuur en dienstverlening

Bestuur

01A205 Adviseren bestuur over communicatie

917100 overige subsidies niet overheid

29.831

   

917171 Stg Dodenherdenking Leiden

3.168

   

917172 Stg Herdenking Leids Indië Monument

339

   

917173 Oranjevereniging Leiden

8.523

Cultuur, sport en recreatie

Cultureel erfgoed

08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

917113 Pieterskerk

87.873

   

917141 Historische winkelpuien

72.267

   

917142 Historische kleuren

26.899

   

917143 Historische Gevelreclame

13.449

   

917144 Historische onderd. openb. ruimte

26.899

   

917268 Open Monumentendagen

20.463

 

Cultuur

08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

917044 Leids Internationaal Film Festival LIFF

24.035

   

917106 Gebr. de Nobel

902.936

   

917107 LSSGZ (Schouwburg en Stadsgehoorzaal)

2.863.897

   

917108 Cultureel centrum de x

15.336

   

917109 Jazz-zolder hot house

8.603

   

917110 Imperium theater

3.766

   

917112 Muziekhuis BplusC

60.088

   

917113 Pieterskerk

56.401

   

917127 Veenfabriek

107.474

   

917129 Werfpop

24.035

   

917131 Schemerstad

17.266

   

917132 Leidse draaiorgeldagen/Verh. van Leiden

6.009

   

917133 Muziek in de Hofjes

18.026

   

917135 Jazz Award

2.404

   

917136 Gouden Pet festival

4.807

   

917137 Museumnacht

6.009

   

917138 Stukafest

2.404

   

917149 DV Cultuursubsidies

213.466

   

917180 Ins Blau

442.530

   

917183 Wevershuisje

4.666

   

917231 Biggg

3.925

   

917232 Fields of Wonder

19.623

   

917233 Jazzweek

5.605

   

917234 Kerst Taptoe

8.410

   

917235 Leiden International Photo Festival

5.605

   

917236 Leidse Orgeldag

1.188

   

917237 Leiden Shorts

5.605

   

917238 Nieuwplaatz

69.151

   

917239 Popronde

5.046

   

917241 PS theater

82.688

   

917242 PSAS

11.660

   

917243 Wavelength

10.092

   

917260 Waterlelieconcerten Leidsehout

5.513

   

917261 Scholieren Film Festival

5.513

   

917267 De Generator

38.586

   

917270 Gluren bij de Buren

5.420

   

917276 Korendagen

2.605

   

917277 Nobel Award

2.084

   

917278 Theater blauwe plekken

3.126

   

917279 Festival Andere Theater - Ins Blau

20.840

   

917289 Energiecompensatie culturele instelling

277.500

   

917298 Leids Literair Landschap

3.126

   

917778 Programmering OLT Leidse Hout

17.071

   

918197 Cultuurplein

16.988

  

08A102 Ondersteunen museaal aanbod

917039 SieboldHuis

164.816

   

917149 DV Cultuursubsidies

11.462

  

08A103 Ondersteunen educatief aanbod

917004 BplusC

5.205.318

   

917114 Ars aemula naturale

49.621

   

917245 Ars Talentclass

6.784

   

917272 Theatergroep Hardt

6.504

   

917273 Jeugdtheaterhuis

65.384

   

917274 Jeugdtheaterschool

39.736

  

08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR)

917184 Stichting Beelden in Leiden

5.513

   

917248 Stichting Tegenbeeld

5.605

  

08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen

917004 BplusC

22.100

   

917150 DV amateurkunstsubsidie

152.051

   

917166 Leids amateurskunstfestival

6.009

   

917256 Amateurs manifestaties

8.410

  

08A106 Ondersteunen lokale media

917100 overige subsidies niet overheid

104.200

   

917167 Wettelijke bijdrage lokale omroep

105.322

   

917227 Mediafonds

108.406

  

08A107 Ondersteunen projecten voor diversiteit

913893 Cultuurnota

53.142

  

08A201 Stim. netwerkv.-kennisontw. cultuur-zorg

917148 DV subsregeling combinatiefuncties

120.179

  

08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom

918225 Culturele projecten t.b.v. integratie

66.688

  

08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar

917162 St. Cultuurfonds Leiden

238.993

  

08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu

917999 Cultuur om de hoek

108.407

 

Recreatie

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

914674 Recreatief tuinieren

34.926

 

Sport

08C201 Leidenaars bewegen voldoende

917001 Schoolsportcie Leiden

39.828

   

917100 overige subsidies niet overheid

113.212

   

917103 leidse sportfederatie

7.013

   

917104 Stichting marathon

30.136

   

917151 DV incidentele subsidies sportevenement

31.701

   

917152 DV Subsidiëring Jeugdsport.

63.406

   

917156 Stichting ijshal leiden

2.257

   

917157 Stichting topsport Leiden

139.783

   

917253 Singelloop

2.223

Economie

Circulaire Economie

03D102 Verwaarden van materiaalstromen

919264 circulaire economie

52.100

  

03E101 Vitale binnenstad

917100 overige subsidies niet overheid

-

   

917280 SR vitale binnenstad

416.800

  

03E102 Kennisstad

918222 Student en stad

64.133

 

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

914536 PLNT Leiden Centrum voor Innovatie

78.150

   

917257 LEFF

5.555

   

917258 Gulliver

5.555

  

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

910955 bijdrage ondernemersver.Bio Science Park

255.004

   

917042 Innovation Quarter

210.264

   

917282 Medical Delta

10.420

   

917283 Science meets business

5.210

 

Marketing en promotie

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

917100 overige subsidies niet overheid

31.610

   

917120 St. Stadspartners

341.958

  

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

917041 Centrummanagement

215.654

 

Ruimte om te ondernemen

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

917100 overige subsidies niet overheid

69.920

  

03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park

913826 St. Ruimte Onderzoek Nederland (SRON)

67.669

Jeugd en onderwijs

Jeugd

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

917100 overige subsidies niet overheid

62.129

  

07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

917118 Leidse bond van speeltuinver.

91.605

  

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

917009 St. Kwadraad

140.163

   

917022 GGZ Rivierduinen

31.894

   

917025 Onderwijsadvies

22.637

   

917036 RDOG

177.204

   

917043 JES

20.840

   

917293 Coöperatie Verloskunde Praktijk Leiden

16.700

   

919980 Z/20/1596353 St Hogeschool Leiden

15.630

  

07A301 Doen organiseren specialistische hulp

917100 overige subsidies niet overheid

33.354

 

Onderwijsbeleid

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

917100 overige subsidies niet overheid

251.715

   

917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE

1.697.776

  

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

917002 Schoolbesturen bao

417.910

   

917004 BplusC

71.937

   

917100 overige subsidies niet overheid

326.695

  

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

917100 overige subsidies niet overheid

454.714

  

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

917002 Schoolbesturen bao

25.617

   

917003 Schoolbesturen vo

125.372

   

917025 Onderwijsadvies

158.241

  

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

914519 Z/21/3223901 St Openbaar Primair en Sp

17.767

   

917000 overige subsidies overheid

210.741

   

917002 Schoolbesturen bao

409.686

   

917148 DV subsregeling combinatiefuncties

233.680

  

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

917005 Bright Kids (hoogbegaafden)

26.634

   

917100 overige subsidies niet overheid

21.425

   

917262 Technolab

85.048

  

07C303 Bevorderen toekomstgerichte talentontwik

917169 Vereniging Natuurbeleving

17.863

   

917170 Vereniging Leidse Schooltuinen

35.235

   

917262 Technolab

32.777

   

917263 Stichting naar buiten

32.777

   

917264 Verwonderpaspoort

32.777

  

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

917006 Samenwerkingsverband Passen Onderwijs

222.680

   

917043 JES

72.940

   

917048 Holland Rijnland RBL

20.320

   

917100 overige subsidies niet overheid

133.803

   

917290 St Maatsch Ondernemen Onderwijs

109.410

   

917291 Jinc Jongeren Leiden

43.764

   

917292 Stichting Stadslink

24.175

 

Onderwijshuisvesting

07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE

72.940

 

Peuterspeelopvang en kinderopvang

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang

917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE

1.435.679

Maatschappelijke ondersteuning

Kwetsbare groepen

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

917021 Brijder Verslavingsgroep

512.923

   

917031 Activite

102.760

   

917036 RDOG

183.494

   

917100 overige subsidies niet overheid

80.573

  

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

917022 GGZ Rivierduinen

402.761

   

917036 RDOG

62.105

   

917214 St. Vluchtelingenwerk ZWN

382.305

   

917297 Diaconie Protestantse Gem.

124.157

  

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

917012 Binnenvest

6.557.642

   

917894 Stichting Lumen

307.531

  

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen

910049 zorgwoningen De Haardstee

37.480

   

917012 Binnenvest

398.180

   

917220 Coöperatie SWT

144.696

   

917296 St. Kamers met Aandacht

60.000

   

918254 Limor

200.000

  

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

917011 Rosa manus

3.775.000

   

917022 GGZ Rivierduinen

94.500

   

917036 RDOG

1.531.162

   

917208 Reclassering Nederland

150.700

 

Ondersteuning

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

917220 Coöperatie SWT

4.735.306

 

Preventie

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

912060 St MEE

174.344

   

917008 Leidse ver. van mantelzorg

11.853

   

917100 overige subsidies niet overheid

102.670

   

917221 St. Happy Motion

9.190

  

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

917022 GGZ Rivierduinen

88.923

   

917100 overige subsidies niet overheid

15.649

   

917894 Stichting Lumen

243.690

 

Sociale binding en participatie

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

917009 St. Kwadraad

151.104

   

917100 overige subsidies niet overheid

37.909

   

918228 Vrijwilligersorganisaties Opgroeien

211.116

   

918229 Vrijwilligersorganisaties Samen Meedoen

86.669

  

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

917012 Binnenvest

24.866

   

917100 overige subsidies niet overheid

27.596

   

917153 DV Subsidie Participatie en Ontmoeting

88.958

   

917154 DV Subsidiëring Bejaardensociëteiten

8.315

   

917155 Verordening Subs. Wijk- en Buurtverenig

82.604

   

917199 COC Leiden

45.274

   

917250 Nederlandse vereniging voor huisvrouwen

3.333

   

917251 Scarabee

11.112

   

918198 Integratiegelden

83.336

   

918230 Vrijwilligersorganisaties Basiskracht

208.894

  

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

917018 St. Platform gehandicapten

45.630

   

917026 Platform vluchtelingen

12.271

   

917027 Samenwerkingsverb van migr org

12.271

   

917028 Radius

74.487

   

917100 overige subsidies niet overheid

7.288

   

917197 Adviesraad WMO Leiden

19.156

   

917246 Stichting Narcis

5.001

   

917247 Vrouwennetwerk

5.555

  

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

910928 subsidie hospice Issoria

3.399

   

917219 St. Vrienden van Xenia Hospice

3.468

Omgevingskwaliteit

Klimaatadaptatie

05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal

918232 Groen dak klein

26.050

   

918233 Groen dak middel

26.050

   

918234 Groen dak groot

26.050

 

Openbaar groen

05C301 Ontwikk en uitv beleid dierenwelzijn

917271 Dierenambulance

31.786

Stedelijke ontwikkeling

Energietransitie

06D101 Energiebesparing   

919262 energietransitie

394.122

 

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

917226 Regionaal architectuur platform

41.372

 

Wonen

06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025

913965 huurteam

171.930

  

06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd.

917100 overige subsidies niet overheid

3.714

Werk en inkomen

Arbeidsparticipatie

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

917192 Dressed for Succes

10.743

   

917193 JobOn (Voorheen de Broekriem)

19.893

   

917195 VLS Ekklesia

5.372

  

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

910373 bibliotheek

221.704

   

917004 BplusC

66.668

 

Maatsch. participatie en onderst. minima

10B205 Subsidies minimabeleid

914548 Armoedefonds

15.630

   

917100 overige subsidies niet overheid

382.936

   

917148 DV subsregeling combinatiefuncties

66.668

   

917188 Urgente Noden Leiden

57.800

   

917189 Voedselbank Leiden e.o.

39.096

   

917191 Leergeld Leiden

604.731

   

917220 Coöperatie SWT

73.518

   

917826 Jeugdsportfonds Zuid-Holland

379.150

 

Schuldhulpverlening

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

917220 Coöperatie SWT

429.523

Eindtotaal

   

46.927.942

Overzicht subsidies boven 100.000

Subsidies van 100.000 of meer worden in principe voorzien van een uitvoeringsovereenkomst (uvok). Het college kan besluiten om hiervan af te wijken, conform artikel 11, lid 4 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden (ASV). Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van projectsubsidies of gemeenschappelijke regelingen.

Organisaties waaraan in 2024 naar verwachting een subsidiebedrag van 100.000 of meer wordt toegekend:

Organisatie

NR doel

Beleidsdoelen

Brijder Verslavingszorg

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

 

9B2

Gezondheidsproblemen worden voorkomen

 

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

 

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

Cardea Jeugdhulpverlening

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

Coöperatie SWT Leiden en omgeving U.A.

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

Cultuurfonds

8A3

Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur

Curium-LUMC

7A3

Goede specialistische hulp beschikbaar

Energiek Leiden

6D1

Klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050

HUMANITAS

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

InnovationQuarter

3B2.1

Stimuleren en acquireren van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken

Jeugd en Samenleving Rijnland

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

 

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

 

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

 

7C3

Als kennisstad toekomstbestendig onderwijs bevorderen met extra aandacht voor internationalisering en duurzaamheid

Leiden & Partners

3C1

Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

 

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin

Smallsteps

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

Stichting 1801

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

 

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

 

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

Stichting Bibliotheek plus Centrum voor Kunst en Cultuur

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

 

8A1

Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief

 

8A2

Cultuur draagt bij aan maatschappelijke doelen door culturele activiteiten

Stichting Centrummanagement Leiden (CML)

3A1

Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen

 

3B1

Sterker ondernemersklimaat

 

3C1.3

Inspanningen en programmasturing binnenstad

Stichting Cultuureducatiegroep

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Stichting De Binnenvest

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Stichting Exodus ZH

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

 

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

Stichting Gebr. de Nobel

8A2

Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief

Stichting Hogeschool Leiden

3E2

Kennisstad & Onderwijs

Stichting IJshal Leiden

8C1

Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve sportvoorzieningen

Stichting Ins Blau

8A1

Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief

 

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

 

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Stichting Japanmuseum Sieboldhuis

8A1

Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief

 

8A3

Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur

Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur

10B2

Armoedebestrijding

Stichting Kwadraad

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

Stichting Leergeld Leiden en Omstreken

10B1

Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

 

10B2

Armoedebestrijding

Stichting Leiden Bio Science Park

3B2

Kennisintensieve bedrijvigheid

Stichting Leids Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek

8A1

Ondersteunen lokale media

Stichting Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal

8A1

Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief

 

8A2

Cultuur draagt bij aan maatschappelijke doelen door culturele activiteiten

Stichting Lumen Holland Rijnland

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Stichting MEE Zuid-Holland Noord

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

 

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

 

7A3

Goede specialistische hulp beschikbaar

Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden-Leiderdorp

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

 

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Leiden

7B1

Kwalitatief en goed toegankelijk aanbod van kindercentra

 

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

Stichting Pieterskerk Leiden

8A1

Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief

 

8A3

Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur

Stichting Reclassering Nederland

9D2

Vermindering van (de gevolgen van) huiselijk geweld

Stichting Rivierduinen

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

 

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

 

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

 

9D2

Vermindering van (de gevolgen van) huiselijk geweld

Stichting Technolab Leiden

7C3.1

Stimuleren van een duurzame rijke leeromgeving waarin leerlingen en onderwijsprofessionals hun eigen talenten kunnen ontwikkelen met aandacht voor een doorlopende leerlijn

 

7C3.3

Bevorderen van toekomstgerichte talentontwikkeling door samenwerking van onderwijs met bedrijven en instellingen

 

3B1.2

Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap

 

5D.1

Duurzame stad

Stichting Topsport Leiden

8C3

Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen

Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Stichting Vrouwenopvang Rosa Manus

9D2

Vermindering van (de gevolgen) van huiselijk geweld

 

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

 

7C2

Goede onderwijsondersteuning en samenwerking in het onderwijs

Stichting Volwassenenfonds Sport en Cultuur

10B2

Armoedebestrijding

Subsidieplafonds 2024

Bij het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Algemene Subsidieverordening Leiden 2021 heeft u de motie "Informeren subsidieplafonds" (M.22.0081.01) aangenomen. Hieronder treft u de door het college ingestelde subsidieplafonds vanaf 100.000, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting.

 

Naam subsidieregeling

Subsidieplafond 2024

1.

Subsidieregeling Bekostiging Concierges Primair Onderwijs 2023-2024

336.887

2.

Subsidieregeling Cultuur 2023:

 

2a

Het verhaal van Leiden: Publicatiesubsidie

11.838

2b

Uit Leiden: Driejarig Makers Stipendium

71.971

2c

Cultuur en inclusief, kennis en cultuur en projectensubsidie Leidse makers

296.666

3.

Subsidieregeling Energiecompensatie Culturele organisaties Leiden 2023 en 2024 (1)

265.000

4.

Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2021

157.883

5.

Subsidieregeling Huisvesting bijzondere doelgroepen

500.000

6.

Subsidieregeling Impuls Jongerencultuur (1)

185.000

7.

Subsidieregeling Internationale taalklassen Leiden 2023

240.000

8.

Subsidieregeling Maatschappelijke Initiatieven 2020

165.349

9.

Subsidieregeling Leidse Onderwijsinnovatie (1)

192.001

10.

Subsidieregeling Vitale binnenstad 2022

400.000

11.

Subsidieregeling Voortijdig schoolverlaten 2023

600.000

(1) Indien het subsidieplafond van 2023 niet is bereikt, wordt het restantbudget toegevoegd aan het subsidieplafond van 2024