Programmabegroting 2020

Subsidiekaders ­
Subsidiëring is één van de middelen die de gemeente ter beschikking staat bij het verwezenlijken van de gestelde doelen. De doelen en bijbehorende prestaties worden opgenomen in deze programmabegroting en vormen de basis voor de subsidieverlening. In beleidsnota’s maken we de afweging op welke manier we onze doelen willen realiseren. Bijvoorbeeld door regelgeving, communicatie of door bekostiging van bepaalde activiteiten of diensten. Dit laatste kan door middel van subsidie of inkoop, of de gemeente kan ook zelf uitvoeren. Dat ‘zelf uitvoeren’ kan ook in samenwerking met andere gemeentes (bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling).

Als er gebruik wordt gemaakt van het middel subsidiëring geldt de Algemene Subsidieverordening Gemeente Leiden 2012 (ASV) (RV 11.0082). Daarnaast zijn er extra afzonderlijke deelverordeningen met aanvullende regels op verschillende beleidsterreinen.

Wensen en criteria ten aanzien van de doeltreffendheid en doelmatigheid staan hier niet apart beschreven, maar maken integraal deel uit van de programma’s. De accountant gaat bij de controle van de jaarrekening in op de rechtmatigheid van de subsidieverlening.

In het kader van het programma Sterke Sociale Basis worden een aantal subsidies per 1 juli 2020 stopgezet en de betreffende activiteiten per 1 juli 2020 aanbesteed.

Indexering 2020
In de begroting 2020 zijn de subsidies met 1,5% geïndexeerd met uitzondering van subsidie-ramingen die worden gedekt door een rijkssubsidie. Deze subsidie-ramingen zijn niet geïndexeerd met 1,5% omdat het Rijk de Rijkssubsidie indexeert. De verhoging van de rijkssubsidie wordt vervolgens toegevoegd aan de betreffende subsidie-raming.

Subsidiestaat ­
Hieronder is het overzicht opgenomen met de subsidies per programma/beleidsterrein.

Programma

Beleidsterrein

PB 2019

PB 2020

1 Bestuur en dienstverlening

 

57.178

58.036

 

Bestuur

57.178

58.036

3 Economie

 

2.206.181

2.231.348

 

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

599.489

570.107

 

Marketing en promotie

1.484.972

1.537.696

 

Ruimte om te ondernemen

121.720

123.545

4 Bereikbaarheid

 

33.512

-

 

Parkeren

33.512

-

5 Omgevingskwaliteit

 

47.081

47.788

 

Duurzaamheid

47.081

47.788

6 Stedelijke ontwikkeling

 

34.535

43.342

 

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

31.242

40.000

 

Wonen

3.293

3.342

7 Jeugd en onderwijs

 

11.711.030

8.989.262

 

Jeugd

4.174.791

2.426.640

 

Onderwijsbeleid

5.721.595

5.279.510

 

Peuterspeelzalen en kinderopvang

1.814.644

1.283.112

8 Cultuur, sport en recreatie

 

12.678.056

16.143.136

 

Cultureel erfgoed

403.063

219.181

 

Cultuur

11.660.267

15.480.845

 

Recreatie

30.968

31.432

 

Sport

583.758

411.678

9 Maatschappelijke ondersteuning

 

27.121.463

25.340.396

 

Kwetsbare groepen

14.573.935

14.002.706

 

Ondersteuning

5.626.467

4.861.648

 

Preventie

2.671.387

2.559.208

 

Sociale binding en participatie

4.249.674

3.916.834

10 Werk en inkomen

 

1.478.026

1.328.607

 

Arbeidsparticipatie

520.499

524.830

 

Maatsch. participatie en onderst. minima

957.527

803.777

Eindtotaal

 

55.367.062

54.181.915

Het totaal van de subsidies begroot in 2020 bedraagt 54.181.915. Dit bedrag is 1.185.147 lager dan het begrote bedrag in 2019. Het verschil wordt in grote lijnen verklaard door de volgende posten (mutaties groter dan 100.000 op programmaniveau).

Programma 7 Jeugd en Onderwijs

Jeugd

In 2019 is nog een subsidie geraamd van 129.000 voor tijdelijke inzet in Jeugd- en gezinsteams. Daarnaast is voor 2019 een éénmalige subsidie geraamd van 769.558 voor de uitvoering van het project Versterking buurtfunctie speeltuinen. In 2019 is een structurele subsidie van 750.000 beschikbaar voor de academische functie voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor 2020 is hetzelfde bedrag beschikbaar, maar nog geraamd als overige kosten.

Onderwijsbeleid
In 2019 is een éénmalige subsidie van 282.000 geraamd ter compensatie van een structureel lagere subsidie als gevolg van het vastgestelde onderwijskansenbeleid. Verder is per 2020 de in de kaderbrief 2020 opgenomen verlaging met 150.000 van de subsidies voor voortijdig schoolverlaten verwerkt.

Peuterspeelzalen en kinderopvang

Bij de 1e bestuursrapportage 2019 is éénmalig 553.000 beschikbaar gesteld ter compensatie van de structureel lagere subsidie als gevolg van het vastgestelde onderwijskansenbeleid.

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Cultureel erfgoed

De Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld bestaat sinds 2009. Als gevolg van het succes van deze regeling waren de middelen steeds sneller in het jaar op. Daarom is in 2015 voorgesteld om de regeling verder aan te scherpen. In 2015 (200.000) en 2016 (300.000) zijn incidenteel extra middelen ingezet voor de Morsstraat, Haarlemmerstraat inclusief Turfmarkt en Prinsessekade, Haven, Aalmarkt incl. Maarsmansteeg en Mandenmakersteeg, Breestraat en Korevaarstraat, zijnde projecten waar in het kader van programma Binnenstad is of wordt geïnvesteerd in de kwaliteit openbare ruimte. De restant budgetten van deze incidentele budgetten zijn overgeheveld tijdens het jaarrekeningtraject 2018 van 2018 naar 2019. Hierdoor ontstaat een verschil in de begroting 2019 en 2020 op de kostenplaats 6101250 Subsidie Historisch Stadsbeeld.

Cultuur

In de kaderbrief 2020 is besloten dat de cultuur subsidie voor het Leids Mediafonds omlaag gaat met 150.000 waardoor er een verschil ontstaat tussen begrotingsjaar 2019 en 2020. Bij de behandeling van de kaderbrief is toegezegd in 2020 100.000 extra vrij te maken voor verhoging van de bijdrage aan het Mediafonds naar 200.000. Verder is de subsidie van €250.000 voor het Lucas van Leydenfonds een incidenteel budget wat is overgeheveld tijdens het jaarrekeningtraject 2018 van 2018 naar 2019. Hierdoor ontstaat een deel van het verschil in de begroting 2019 en 2020.
Verder lost in maart 2020 de stichting Pieterskerk haar lening onder gemeentegarantie in een keer af. Daartoe ontvangt de Pieterskerk in 2020 een eenmalige subsidie van 4.417.755,- zoals de gemeenreraad dat in RB 12.0139 heeft besloten.

Sport

In 2019 is nog een incidenteel budget voor sportstimulering beschikbaar van 276.686. Dit wordt gedekt uit de reserve sportstimulering. Inmiddels is er een voorstel om deze middelen niet volledig in 2019 in te zetten, maar het te spreiden over de komende jaren. Zodra de raad met het voorstel en de bijbehorende meerjarige begrotingswijzing instemt, wordt het subsidiebudget aangepast.

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning

Kwetsbare groepen

In 2019 is een incidenteel innovatiebudget Beschermd Wonen beschikbaar van 650.000, gedekt uit de reserve sociaal domein.

Ondersteuning

In 2019 is een incidenteel innovatiebudget Begeleiding geraamd van 400.000 en een incidenteel budget voor de Sterke sociale basis van 350.000. De incidentele budgetten zijn gedekt uit de reserve sociaal domein.

Preventie
Er is een incidentele subsidie geraamd aan Expose Your van 150.000. De subsidie is gedekt uit de reserve sociaal domein.

Sociale binding en participatie
Er is een incidentele subsidie geraamd van 120.000 voor het Piëzocentrum in 2019, gedekt vanuit de reserve sociaal domein. De subsidieregeling stimuleren wijkinitiatieven, gedekt uit de reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken, heeft in 2019 een incidenteel budget van 263.989.

Programma 10 Werk en inkomen

Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
De Klijnsma-middelen zijn in 2018 besteed aan diverse subsidies, maar een deel van de verstrekte subsidies had betrekking op 2019. Daarom is bij de decemberwijziging 2018 incidenteel 166.400 overgeheveld naar 2019.

Motie Subsidieregister

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2013 heeft u de motie ‘Subsidieregister’ (RV12.0054) aangenomen. Het subsidieregister wordt opgenomen bij de begroting en de jaarrekening. Hieronder treft u het overzicht aan. In het kader van het programma Sterke Sociale Basis worden overigens een aantal subsidies per 1 juli 2020 stopgezet en de betreffende activiteiten per 1 juli 2020 aanbesteed.

Programma / beleidsterrein

Prestatie

Projectomschrijving

Subsidiestaat 2020

1 Bestuur en dienstverlening

  

58.036

Bestuur

01A205 Adviseren bestuur over communicatie

917100 overige subsidies niet overheid

58.036

3 Economie

  

2.231.348

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

917100 overige subsidies niet overheid

6.587

 

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

917100 overige subsidies niet overheid

563.520

Marketing en promotie

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

917100 overige subsidies niet overheid

28.448

  

917120 St. Stadspartners

1.125.931

 

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

917042 WFIA

383.317

Ruimte om te ondernemen

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

913826 St. Ruimte Onderzoek Nederland (SRON)

60.900

  

917100 overige subsidies niet overheid

62.645

5 Omgevingskwaliteit

  

47.788

Duurzaamheid

05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

917169 Vereniging Natuurbeleving

16.077

  

917170 Vereniging Leidse Schooltuinen

31.711

6 Stedelijke ontwikkeling

  

43.342

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

917226 Regionaal architectuur platform

40.000

Wonen

06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd.

917100 overige subsidies niet overheid

3.342

7 Jeugd en onderwijs

  

8.989.262

Jeugd

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

917024 Libertas

61.692

  

917032 St J&J-werk MH

905.405

  

917100 overige subsidies niet overheid

298.056

 

07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

917100 overige subsidies niet overheid

256.574

  

917118 Leidse bond van speeltuinver.

82.440

 

07A103 Ondersteunen spelbevordering

917116 Speel-o-theken

8.306

 

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

917009 St. Kwadraad

126.143

  

917022 GGZ Rivierduinen

28.704

  

917036 RDOG

120.281

  

917100 overige subsidies niet overheid

539.039

Onderwijsbeleid

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

917100 overige subsidies niet overheid

297.150

  

917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE

1.553.936

 

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

917002 Schoolbesturen bao

382.503

  

917004 BplusC

65.842

  

917100 overige subsidies niet overheid

299.016

 

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

917100 overige subsidies niet overheid

416.190

 

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

917002 Schoolbesturen bao

23.054

  

917003 Schoolbesturen vo

112.832

  

917025 Onderwijsadvies

142.292

 

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

917002 Schoolbesturen bao

398.206

  

917100 overige subsidies niet overheid

491.188

  

917148 DV subsregeling combinatiefuncties

424.242

 

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

917005 Bright Kids (hoogbegaafden)

23.970

  

917100 overige subsidies niet overheid

95.824

 

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

917100 overige subsidies niet overheid

393.459

 

07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen

917006 Samenwerkingsverband Passen Onderwijs

159.806

Peuterspeelzalen en kinderopvang

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelzaalwerk

917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE

1.283.112

8 Cultuur, sport en recreatie

  

16.143.136

Cultureel erfgoed

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

917100 overige subsidies niet overheid

21.959

  

917141 Historische winkelpuien

136.702

  

917142 Historische kleuren

24.208

  

917143 Historische Gevelreclame

12.104

  

917144 Historische onderd. openb. ruimte

24.208

Cultuur

08A101 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

917039 SieboldHuis

146.996

  

917044 Leids Filmfestival

21.436

  

917100 overige subsidies niet overheid

242

  

917106 Gebr. de Nobel

738.414

  

917107 Stadspodia

2.657.251

  

917108 Cultureel centrum de x

13.677

  

917109 Jazz-zolder hot house

7.673

  

917110 Imperium theater

3.358

  

917112 Muziekhuis

53.591

  

917113 Pieterskerk

4.603.641

  

917127 Veenfabriek

141.338

  

917128 Muziek Play In

2.144

  

917129 Werfpop

21.436

  

917131 Schemerstad

13.399

  

917132 Leidse draaiorgeldagen/Verh. van Leiden

5.359

  

917133 Muziek in de Hofjes

16.077

  

917135 Jazz Award

2.144

  

917136 Gouden Pet festival

4.287

  

917137 Museumnacht

5.359

  

917138 Stukafest

2.144

  

917140 Summer Jazz

10.718

  

917149 DV Cultuursubsidies

156.913

  

917161 Scheltema Leiden

1.137

  

917167 Wettelijke bijdrage lokale omroep

159.664

  

917179 Cultuurcollectief

10.555

  

917227 Mediafonds

100.000

  

917778 Inrichting Openlucht Theater Leidse Hout

15.225

 

08A201 Bevorderen culturele levendigheid

917162 St. Cultuurfonds Leiden

213.152

 

08A203 Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj

911446 Leiden Nacht van Kunst en Kennis

20.808

  

917100 overige subsidies niet overheid

333

  

917101 Stelpost subsidie

88.850

  

917149 DV Cultuursubsidies

134.738

  

917183 Wevershuisje

4.162

  

917228 Lucas van Leydenfonds

324.800

 

08A301 Aanbieden cultuureducatief programma

917004 BplusC

5.397.590

  

917114 Ars aemula naturale

34.587

  

917125 jeugdtheaterorganisaties

93.754

  

917163 Stichting Cultuureducatiegroep

69.248

 

08A303 Bevorderen productieklimaat

917004 BplusC

19.710

  

917149 DV Cultuursubsidies

10.834

  

917150 DV amateurkunstsubsidie

148.742

  

917166 Leids amateurskunstfestival

5.359

Recreatie

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

914674 Recreatief tuinieren

30.937

  

917115 Tuinders

495

Sport

08C301 Organiseren kennismakingscursussen

917019 VTV

72.935

  

917100 overige subsidies niet overheid

23.775

 

08C303 Verstrekken sportstimuleringssubsidies

917001 Schoolsportcie Leiden

35.845

  

917100 overige subsidies niet overheid

12.265

  

917103 leidse sportfederatie

6.312

  

917104 Stichting marathon

27.121

  

917151 DV incidentele subsidies sportevenement

28.530

  

917152 DV Subsidiëring Jeugdsport.

57.063

  

917156 Stichting ijshal leiden

102.031

  

917157 Stichting topsport Leiden

45.801

9 Maatschappelijke ondersteuning

  

25.340.396

Kwetsbare groepen

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

917012 Binnenvest

599.448

  

917021 Brijder Verslavingsgroep

604.612

  

917031 Activite

92.482

  

917034 De Brug

88.331

  

917036 RDOG

398.144

  

917037 Platform Kocon Katwijk

79.079

 

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

917009 St. Kwadraad

39.593

  

917012 Binnenvest

109.786

  

917021 Brijder Verslavingsgroep

556.089

  

917022 GGZ Rivierduinen

442.204

  

917036 RDOG

55.894

  

917100 overige subsidies niet overheid

316.203

  

917198 Cardea Jeugdzorg

10.014

  

917214 St. Vluchtelingenwerk ZWN

259.666

  

917217 Stuv

350.000

 

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

917012 Binnenvest

5.539.586

  

917013 St. exodus

155.488

  

917100 overige subsidies niet overheid

9.603

 

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

917000 overige subsidies overheid

1.129.030

  

917011 Rosa manus

2.309.342

  

917022 GGZ Rivierduinen

328.056

  

917036 RDOG

176.047

  

917100 overige subsidies niet overheid

354.009

Ondersteuning

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

917100 overige subsidies niet overheid

3.283.107

  

917220 Coöperatie SWT

1.200.000

 

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

917022 GGZ Rivierduinen

246.670

  

917028 Radius

86.196

  

917894 Stichting Lumen

45.675

Preventie

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

917008 Leidse ver. van mantelzorg

13.803

  

917010 Leidse rechtswinkel

41.330

  

917022 GGZ Rivierduinen

30.432

  

917024 Libertas

236.876

  

917028 Radius

752.882

  

917031 Activite

558.883

  

917100 overige subsidies niet overheid

449.273

  

917209 St. Kinder- en Jongeren Rechtswinkel

10.976

  

917221 St. Happy Motion

8.271

  

917224 Netwerk Levensvragen

26.009

  

917894 Stichting Lumen

85.170

  

917895 Stichting Autisme Café Leiden

4.060

 

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

917022 GGZ Rivierduinen

77.247

  

917036 RDOG

210.335

  

917100 overige subsidies niet overheid

49.916

  

917223 Leyden Academy Vitality and Ageing

3.745

Sociale binding en participatie

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

917009 St. Kwadraad

135.990

  

917016 St. onderwijswinkel leiden

61.424

  

917019 VTV

49.777

  

917020 Gilde

19.798

  

917024 Libertas

2.233.612

  

917030 Vkc de spiegeling

28.765

  

917100 overige subsidies niet overheid

34.117

 

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

917012 Binnenvest

22.379

  

917015 St. meldpunt discriminatie

46.730

  

917024 Libertas

380.151

  

917100 overige subsidies niet overheid

25.437

  

917153 DV Subsidie Participatie en Ontmoeting

150.146

  

917154 DV Subsidiëring Bejaardensociëteiten

7.484

  

917155 Verordening Subs. Wijk- en Buurtverenig

74.341

  

917199 COC Leiden

40.600

 

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

917018 St. Platform gehandicapten

41.066

  

917026 Platform vluchtelingen

11.043

  

917027 Samenwerkingsverb van migr org

11.043

  

917028 Radius

282.611

  

917100 overige subsidies niet overheid

8.817

  

917197 Adviesraad WMO Leiden

15.871

 

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

910928 subsidie hospice Issoria

3.059

  

917024 Libertas

98.925

  

917100 overige subsidies niet overheid

88.912

  

917206 St. Present Leiden

31.211

  

917218 St. Voor Elkaar Leiden

10.404

  

917219 St. Vrienden van Xenia Hospice

3.121

10 Werk en inkomen

  

1.328.607

Arbeidsparticipatie

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

917024 Libertas

193.168

  

917186 Voor Elkaar

13.005

  

917192 Dressed for Succes

16.646

  

917193 Debroekriem

18.207

  

917194 Visie R

46.817

  

917195 VLS Ekklesia

5.202

 

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

910373 bibliotheek

171.785

  

917004 BplusC

60.000

Maatsch. participatie en onderst. minima

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

917826 Jeugdsportfonds Zuid-Holland

72.826

  

917100 overige subsidies niet overheid

400.000

 

10B205 Subsidies minimabeleid

917164 St. Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland

53.269

  

917186 Voor Elkaar

52.019

  

917187 Speelgoedbank Leiden

5.233

  

917188 Urgente Noden Leiden

52.019

  

917189 Voedselbank Leiden e.o.

35.186

  

917190 Humanitas

23.003

  

917191 Leergeld Leiden

6.184

  

917826 Jeugdsportfonds Zuid-Holland

104.038

Eindtotaal

  

54.181.915

Overzicht subsidies boven 100.000

Subsidies van 100.000 of meer worden in principe voorzien van een uitvoeringsovereenkomst (uvok). Het College kan besluiten om hiervan af te wijken, conform beleidsregel 6 van de Algemene Subsidieverordening. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van projectsubsidies of gemeenschappelijke regelingen. In 2020 wordt tevens voor een aantal organisaties geen UVOK gemaakt omdat ze in de overbruggingsperiode (van 1 januari 2020 tot 1 juli 2020) van het Programma Sterke Sociale Basis vallen. In het kader van dit programma worden een aantal subsidies per 1 juli 2020 stopgezet en de betreffende activiteiten per 1 juli 2020 aanbesteed.

Organisaties waaraan in 2020 naar verwachting een subsidiebedrag van 100.000 of meer wordt toegekend:

Organisatie

NR doel

Beleidsdoelen

BplusC

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

 

8A3

Cultuur verbindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, stad van ontdekkingen

Brijder Verslavingszorg

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

 

9B2

Gezondheidsproblemen worden voorkomen

 

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

 

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

Cardea Jeugdhulpverlening

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

Cultuurfonds

8A1

Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

 

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

 

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Curium-LUMC

7A3

Goede specialistische hulp beschikbaar

Da Vinci College

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

 

7C3

Excellent onderwijs

 

7C4

Zoveel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie

Gebroeders de Nobel

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

GGD Hollands Midden

9B2

Gezondheidsproblemen worden voorkomen

Humanitas district Zuid-West

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

 

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

 

10D

Schuldhulpverlening

InnovationQuarter

3B2

Meer kennisintensieve bedrijvigheid

Jeugd en Samenleving Rijnland

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

 

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

 

7C3

Excellent onderwijs

Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur

10B2

Armoedebestrijding

Kwadraad

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

 

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

 

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

 

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

 

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

 

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

Leiden Bio Science Park

3B2

Kennisintensieve bedrijvigheid

Leiden Marketing

3C1

Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

Leids Universitair Medisch Centrum

3B2

Meer kennisintensieve bedrijvigheid

Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal

8A1

Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

 

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

 

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Libertas Leiden

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

 

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

 

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

 

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

Lucas van Leyden Fonds

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

 

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

MEE ZHN

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

 

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

 

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

 

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

 

7A3

Goede specialistische hulp beschikbaar

Onderwijsadvies

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

 

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

 

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

PROO Leiden

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

 

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

RDOG Hollands Midden

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Rivierduinen Servicebedrijf

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

 

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

 

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

 

9D2

Vermindering van (de gevolgen van) huiselijk geweld

Smallsteps

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

St. Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

 

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

 

2B2

Beperken overlast

Stichting Activite/EVA

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

Stichting De Binnenvest

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Stichting De Veenfabriek

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

 

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Stichting Exodus ZH

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

 

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

Stichting IJshal Leiden

8C1

Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve sportvoorzieningen

Stichting Ins Blau

8A1

Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

 

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

 

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Stichting Japanmusuem het SieboldHuis

8A1

Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

 

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

Stichting Leergeld

10B1

Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

 

10B2

Armoedebestrijding

Stichting Leids Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek

 

Het in standhouden van een stimuleringsfonds dat beoogt kwaliteitsjournalistiek te bevorderen

Stichting Lumen Holland Rijnland

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

 

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

Stichting Peuterspeelzalen Leiden

7B1

Kwalitatief en goed toegankelijk aanbod van kindercentra

 

7C1

Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

Stichting Pieterskerk Leiden

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

 

8A3

Culturele ontwikkeling die past bij Leiden Stad van Ontdekkingen

Stichting Radius Welzijn

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

 

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

 

9B2

Gezondheidsproblemen worden voorkomen

 

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

Stichting Taalmuseum

 

Realisatie van de beleidsdoelen van programma Kennisstad

Stichting Topsport Leiden

8C3

Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen

Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Technolab

7C3.1

Stimuleren van het aanbod waarin leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen in een doorlopende leerlijn

 

7C3.3

Bevorderen van buitenschools leren door samenwerking van onderwijs, bedrijven en instellingen

 

3B1.2

Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap

 

5D.1

Duurzame stad

Vrouwenopvang Rosa Manus

9D2

Vermindering van (de gevolgen) van huiselijk geweld

 

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

 

7C2

Goede onderwijsondersteuning en samenwerking in het onderwijs