Ga naar boven

Subsidies

Subsidiekaders ­
Subsidiëring is één van de middelen die de gemeente ter beschikking staat bij het verwezenlijken van de gestelde doelen. De doelen en bijbehorende prestaties worden opgenomen in deze programmabegroting en vormen de basis voor de subsidieverlening. In beleidsnota’s maken we de afweging op welke manier we onze doelen willen realiseren. Bijvoorbeeld door regelgeving, communicatie of door bekostiging van bepaalde activiteiten of diensten. Dit laatste kan door middel van subsidie of inkoop, of de gemeente kan ook zelf uitvoeren. Dat ‘zelf uitvoeren’ kan ook in samenwerking met andere gemeentes (bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling).

Als er gebruik wordt gemaakt van het middel subsidiëring geldt de Algemene Subsidieverordening Gemeente Leiden 2012 (ASV) (RV 11.0082). Daarnaast zijn er extra afzonderlijke deelverordeningen met aanvullende regels op verschillende beleidsterreinen.

Wensen en criteria ten aanzien van de doeltreffendheid en doelmatigheid staan hier niet apart beschreven, maar maken integraal deel uit van de programma’s. De accountant gaat bij de controle van de jaarrekening in op de rechtmatigheid van de subsidieverlening.

Indexering 2019
In de begroting 2019 zijn de subsidies met 2,5% geïndexeerd met uitzondering van subsidie-ramingen die worden gedekt door een rijkssubsidie. Deze subsidie-ramingen zijn niet geïndexeerd met 2,5% omdat het Rijk de rijkssubsidie indexeert. De verhoging van de rijkssubsidie wordt vervolgens toegevoegd aan de betreffende subsidie-raming.

Subsidiestaat ­
Hieronder is het overzicht opgenomen met de subsidies per programma/prestatie.

Programma

Beleidsterrein

Begroting 20181

Begroting 2019

1 Bestuur en dienstverlening

55.783

57.178

Bestuur

55.783

57.178

3 Economie

2.035.324

2.096.181

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

584.868

599.489

Marketing en promotie

1.399.972

1.434.972

Ruimte om te ondernemen

50.484

61.720

4 Bereikbaarheid

282.127

0

Parkeren

282.127

0

5 Omgevingskwaliteit

75.320

47.081

Duurzaamheid

45.933

47.081

Openbaar groen

29.387

0

6 Stedelijke ontwikkeling

79.075

34.535

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

30.480

31.242

Wonen

48.595

3.293

7 Jeugd en onderwijs

10.355.528

9.537.548

Jeugd

3.217.680

2.540.778

Onderwijsbeleid

5.909.568

5.672.845

Peuterspeelzalen en kinderopvang

1.228.280

1.323.925

8 Cultuur, sport en recreatie

11.938.321

11.525.424

Cultureel erfgoed

487.748

215.941

Cultuur

10.484.802

10.971.443

Recreatie

30.213

30.968

Sport

935.558

307.072

9 Maatschappelijke ondersteuning

28.096.092

25.042.163

Kwetsbare groepen

16.051.424

13.419.304

Ondersteuning

4.801.225

4.846.467

Preventie

3.035.313

2.957.446

Sociale binding en participatie

4.208.130

3.818.946

10 Werk en inkomen

928.728

843.309

Arbeidsparticipatie

440.285

445.499

Inkomensvoorzieningen

0

0

Maatsch. participatie en onderst. minima

455.790

397.810

Schuldhulpverlening

32.653

0

Eindtotaal

53.846.298

49.183.419

  1. 1Begrotingcijfers 2018 naar stand 2 augustus 2018 (deze begrotingcijfers zijn als basis genomen voor de begroting 2019)

Het totaal van de subsidies begroot in 2019 bedraagt € 49.183.419 Dit bedrag is € 4.662.879 lager dan het begrote bedrag in 2018. Het verschil wordt in grote lijnen verklaard door de volgende posten (mutaties groter dan € 100.000 op programmaniveau).

Programma Bereikbaarheid

Parkeren
Conform motie Tegemoetkoming privaat gefinancierde parkeergelegenheden (M14.0082/8) is incidenteel budget beschikbaar gesteld ten behoeve van het afschermen van bedrijfsparkeerterreinen (inclusief parkeergarages) vanwege parkeeroverlast ontstaan door ‘vreemdparkeerders’ ten gevolge van het invoeren van betaald parkeren. Het beschikbare budget voor 2018 is € 282.127.

Programma Jeugd en Onderwijs

Jeugd

In 2018 is een incidentele subsidie van afgerond € 850.000 geraamd voor de uitvoering van het project Versterking buurtfucties speeltuinen. Daarnaast is in 2018 een incidenteel budget van afgerond € 65.000 opgenomen voor subsidie RDOG voor Jeugd en Veiligheid. Op basis van de Kadernota is voor 2019 een incidenteel subsidiebudget van € 190.000 opgenomen voor de bekostiging van de JGT's. Het overige verschil wordt veroorzaakt door indexering.

Onderwijsbeleid
Het budget daalt o.a. als gevolg van een al eerder geraamde daling van het budget voor de subsidieregeling combinatiefuncties (€ 131.000) en een eveneens eerder opgenomen afname van het budget voor onderwijsadvies (ca. € 30.000). Daarnaast is er sprake van overheveling van subsidiebudget voor de Stichting Kwadraat ten behoeve van inzet in de JGT's (ca. € 65.000) en is een bedrag van ca. € 20.000 van het subsidiebudget voor de Brede School Noord ingezet als dekking voor de investering in de klimaatinstallatie in het gebouw. Het overige verschil wordt veroorzaakt door indexering.

Programma Cultuur, sport en recreatie

Cultureel erfgoed

De Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld bestaat sinds 2009. Als gevolg van het succes van deze regeling waren de middelen steeds sneller in het jaar op. Daarom is in 2015 voorgesteld om de regeling verder aan te scherpen. In 2015 (€ 200.000) en 2016 (€ 300.000) zijn incidenteel extra middelen ingezet voor de Morsstraat, Haarlemmerstraat inclusief Turfmarkt en Prinsessekade, Haven, Aalmarkt incl. Maarsmansteeg en Mandenmakersteeg, Breestraat en Korevaarstraat, zijnde projecten waar in het kader van programma Binnenstad is of wordt geïnvesteerd in de kwaliteit openbare ruimte. De restant budgetten van deze incidentele budgetten zijn overgeheveld tijdens het jaarrekeningtraject 2017 van 2017 naar 2018. Hierdoor ontstaat een verschil in de begroting 2018 en 2019 op de kostenplaats 6101250 Subsidie Historisch Stadsbeeld.

Cultuur

Begrotingswijziging is verwerkt na 2 augustus (invoegdatum tabel). De cultuur subsidies voor het Mediafonds en het Lucas van Leydenfonds met een totaal van €500.000 stonden niet geraamd op een subsidiegrootboek waardoor het verschil ontstond tussen begrotingsjaar 2018 en 2019, is nu gecorrigeerd.

Sport

In 2018 is een incidenteel subsidiebudget voor sportstimulering geraamd van € 454.000, gedekt vanuit de reserve Sportstimulering. De reserve is bij de start in 2017 gevoed met € 500.000. Daarnaast is in 2018 een incidnetele subsidie geraamd van € 100.000 voor de IJshal en een incidnetele subsidie van € 80.000 voor Topsportbeleid. In 2019 is een algemeen budget van € 250.000 geraamd voor nieuw sportbeleid. Dit kan op een later moment (deels) aangewend worden voor een subsidie.

Programma Maatschappelijke ondersteuning

Kwetsbare groepen

In 2018 is een incidenteel subsidiebudget geraamd van € 500.000 voor het open houden van gebouw C. In 2018 is tevens een incidenteel regionaal subsidiebudget geraamd van € 731.000. Voor Innovatie Beschermd Wonen is in 2018 een incidenteel subsidiebudget geraamd van € 737.000. Voor Vrouwenopvang is in 2019 € 537.000 minder aan subsidiebudget geraamd. Dit is een technisch verschil omdat op een andere kostensoort nog budget staat, dat op een later moment alsnog een subsidiebudget kan worden. Daarnaast is in 2019 minder subsidie geraamd, totaal € 395.000, voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers en vluchtelingen. Het overige verschil wordt veroorzaakt door indexering.

Sociale binding en participatie

In 2018 zijn incidentele subsidies geraamd van € 155.000 voor het Epicentrum en € 231.000 voor het stimuleren van wijkinitiatieven. Het overige verschil wordt veroorzaakt door indexering.

Motie Subsidieregister

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2013 heeft u de motie ‘Subsidieregister’ (RV12.0054) aangenomen.Het subsidieregister wordt opgenomen bij de begroting en de jaarrekening. Hieronder treft u het overzicht aan.

Programma / Beleidsterrein

Prestatie

Projectomschrijving

Subsidiestaat 2019

1 Bestuur en dienstverlening

57.178

Bestuur

01A208 Adviseren bestuur over communicatie

overige subsidies niet overheid

57.178

3 Economie

2.096.181

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

overige subsidies niet overheid

6.490

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

overige subsidies niet overheid

592.999

Marketing en promotie

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

overige subsidies niet overheid

28.028

St. Stadspartners

1.109.292

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

WFIA

297.652

Ruimte om te ondernemen

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

overige subsidies niet overheid

61.720

5 Omgevingskwaliteit

47.081

Duurzaamheid

05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

Vereniging Natuurbeleving

15.839

Vereniging Leidse Schooltuinen

31.242

6 Stedelijke ontwikkeling

34.535

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

Regionaal architectuur platform

31.242

Wonen

06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd.

overige subsidies niet overheid

3.293

7 Jeugd en onderwijs

9.537.548

Jeugd

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

Libertas

60.780

St J&J-werk MH

952.025

overige subsidies niet overheid

163.651

07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

Leidse bond van speeltuinver.

81.221

overige subsidies niet overheid

252.782

07A103 Ondersteunen spelbevordering

Speel-o-theken

8.183

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

St. Kwadraad

124.279

RDOG

118.504

overige subsidies niet overheid

589.353

07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp

overige subsidies niet overheid

190.000

Onderwijsbeleid

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

DV peuterspeelzaalwerk en VVE

1.553.936

overige subsidies niet overheid

297.150

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

Schoolbesturen bao

382.503

BplusC

65.842

overige subsidies niet overheid

299.016

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

overige subsidies niet overheid

416.190

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

Schoolbesturen bao

22.713

Schoolbesturen vo

111.165

Onderwijsadvies

140.189

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

Schoolbesturen bao

392.321

DV subsregeling combinatiefuncties

424.242

overige subsidies niet overheid

716.683

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

Bright Kids (hoogbegaafden)

23.616

overige subsidies niet overheid

94.408

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

overige subsidies niet overheid

535.427

07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen

Samenwerkingsverband Passen Onderwijs

197.444

Peuterspeelzalen en kinderopvang

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelzaalwerk

DV peuterspeelzaalwerk en VVE

1.323.925

8 Cultuur, sport en recreatie

11.525.424

Cultureel erfgoed

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

Historische winkelpuien

134.682

Historische kleuren

23.850

Historische Gevelreclame

11.925

Historische onderd. openb. ruimte

23.850

overige subsidies niet overheid

21.634

Cultuur

08A101 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

SieboldHuis

149.824

Leids Filmfestival

21.119

Gebr. de Nobel

727.501

Stadspodia

2.619.757

Cultureel centrum de x

13.475

Jazz-zolder hot house

7.560

Imperium theater

3.308

Muziekhuis

52.799

Pieterskerk

478.046

Veenfabriek

94.436

Muziek Play In

2.112

Werfpop

21.119

Schemerstad

13.201

Leidse draaiorgeldagen/Verh. van Leiden

5.280

Muziek in de Hofjes

15.839

Jazz Award

2.112

Gouden Pet festival

4.224

Museumnacht

5.280

Stukafest

2.112

Summer Jazz

10.560

DV Cultuursubsidies

154.594

Scheltema Leiden

45.933

Wettelijke bijdrage lokale omroep

157.304

Cultuurcollectief

10.399

Inrichting Openlucht Theater Leidse Hout

15.000

overige subsidies niet overheid

238

08A201 Bevorderen culturele levendigheid

St. Cultuurfonds Leiden

210.002

08A202 Aandacht beeldende kunst openbare ruimte

overige subsidies niet overheid

31.242

08A203 Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj

Leiden Nacht van Kunst en Kennis

20.500

overige subsidies niet overheid

328

Stelpost subsidie

87.537

DV Cultuursubsidies

132.747

Museum de Lakenhal

157.447

Wevershuisje

4.100

08A301 Aanbieden cultuureducatief programma

BplusC

5.317.822

Ars aemula naturale

34.076

jeugdtheaterorganisaties

92.368

Stichting Cultuureducatiegroep

68.225

08A303 Bevorderen productieklimaat

BplusC

19.419

DV Cultuursubsidies

10.674

DV amateurkunstsubsidie

146.544

Leids amateurskunstfestival

5.280

Recreatie

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

Recreatief tuinieren

30.480

Tuinders

488

Sport

08C301 Organiseren kennismakingscursussen

VTV

71.857

overige subsidies niet overheid

23.424

08C303 Verstrekken sportstimuleringssubsidies

Schoolsportcie Leiden

35.315

overige subsidies niet overheid

12.084

leidse sportfederatie

6.219

Stichting marathon

26.720

DV incidentele subsidies sportevenement

28.108

DV Subsidiëring Jeugdsport.

56.220

Stichting ijshal leiden

2.001

Stichting topsport Leiden

45.124

9 Maatschappelijke ondersteuning

25.042.163

Kwetsbare groepen

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

St. Kwadraad

19.501

Binnenvest

605.873

Brijder Verslavingsgroep

1.143.548

GGZ Rivierduinen

183.962

Activite

91.115

De Brug

87.026

RDOG

332.170

Platform Kocon Katwijk

77.910

overige subsidies niet overheid

183.711

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

St. Kwadraad

19.506

Binnenvest

92.881

GGZ Rivierduinen

225.754

RDOG

55.068

overige subsidies niet overheid

692.770

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

Binnenvest

5.455.699

St. exodus

153.190

overige subsidies niet overheid

9.461

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

overige subsidies overheid

298.602

Rosa manus

2.275.138

GGZ Rivierduinen

323.208

RDOG

744.434

overige subsidies niet overheid

348.777

Ondersteuning

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

St. Kwadraad

1.049.928

Libertas

381.702

Radius

376.175

overige subsidies niet overheid

239.230

Coöperatie SWT

2.066.485

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

GGZ Rivierduinen

288.025

Radius

84.922

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

overige subsidies niet overheid

360.000

Preventie

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

Leidse ver. van mantelzorg

13.599

Leidse rechtswinkel

40.719

St. inloophuis

91.253

GGZ Rivierduinen

147.546

Libertas

233.375

Radius

741.756

Activite

550.623

GGZ Informatiepunt

105.981

GGZ ZON

76.348

St. Kinder- en Jongeren Rechtswinkel

10.814

St. Ovaal

3.588

St. Happy Motion

8.149

Netwerk Levensvragen

25.625

overige subsidies niet overheid

356.341

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

GGZ Rivierduinen

291.634

RDOG

207.227

Leyden Academy Vitality and Ageing

3.690

overige subsidies niet overheid

49.178

Sociale binding en participatie

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

St. Kwadraad

133.980

St. onderwijswinkel leiden

60.516

VTV

49.041

Gilde

19.505

Libertas

2.200.603

Vkc de spiegeling

28.340

overige subsidies niet overheid

33.613

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

Binnenvest

22.048

St. meldpunt discriminatie

46.039

Libertas

374.533

DV Subsidie Participatie en Ontmoeting

147.927

DV Subsidiëring Bejaardensociëteiten

7.373

Verordening Subs. Wijk- en Buurtverenig

73.242

overige subsidies niet overheid

25.061

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

St. Platform gehandicapten

40.459

Platform vluchtelingen

10.880

Samenwerkingsverb van migr org

10.880

Radius

278.434

Adviesraad WMO Leiden

15.636

overige subsidies niet overheid

8.687

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

subsidie hospice Issoria

3.014

Libertas

97.463

St. Present Leiden

30.750

St. Voor Elkaar Leiden

10.250

St. Vrienden van Xenia Hospice

3.075

overige subsidies niet overheid

87.597

10 Werk en inkomen

843.309

Arbeidsparticipatie

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

Libertas

115.313

Voor Elkaar

12.813

Dressed for Succes

16.400

Debroekriem

17.938

Visie R

46.125

VLS Ekklesia

5.125

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

bibliotheek

171.785

BplusC

60.000

Maatsch. participatie en onderst. minima

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

Jeugdsportfonds Zuid-Holland

71.750

10B205 Subsidies minimabeleid

St. Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland

52.482

Voor Elkaar

51.250

Speelgoedbank Leiden

5.156

Urgente Noden Leiden

51.250

Voedselbank Leiden e.o.

34.666

Humanitas

22.663

Leergeld Leiden

6.093

Jeugdsportfonds Zuid-Holland

102.500

Eindtotaal

49.183.419

Overzicht subsidies boven € 100.000

Subsidies van € 100.000 of meer worden in principe voorzien van een uitvoeringsovereenkomst (uvok). Het College kan besluiten om hiervan af te wijken, conform beleidsregel 6 van de Algemene Subsidieverordening. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van projectsubsidies of gemeenschappelijke regelingen.

Organisaties waaraan in 2019 naar verwachting een subsidiebedrag van € 100.000 of meer wordt toegekend:

Organisatie

NR doel

Beleidsdoelen

BplusC

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

8A3

Cultuur verbindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, stad van ontdekkingen

Brijder Verslavingszorg

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9B2

Gezondheidsproblemen worden voorkomen

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

Cardea Jeugdhulpverlening

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

Centrummanagement

3C1

Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

Cultuurfonds

8A1

Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Da Vinci College

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

7C3

Excellent onderwijs

7C4

Zoveel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie

Gebroeders de Nobel

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

GGD Hollands Midden

9B2

Gezondheidsproblemen worden voorkomen

Humanitas district Zuid-West

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

InnovationQuarter

3B2

Meer kennisintensieve bedrijvigheid

Jeugd en Samenleving Rijnland

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

7C3

Excellent onderwijs

Jeugdsportfonds

10B2

Armoedebestrijding

Kwadraad

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

Leiden Marketing

3C1

Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

Leids Universitair Medisch Centrum

3B2

Meer kennisintensieve bedrijvigheid

Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal

8A1

Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Libertas Leiden

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

Lucas van Leyden Fonds

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

MEE ZHN

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

7A3

Goede specialistische hulp beschikbaar

Onderwijsadvies

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

PROO Leiden

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

RDOG Hollands Midden

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Rivierduinen Servicebedrijf

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9D2

Vermindering van (de gevolgen van) huiselijk geweld

Smallsteps

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

St. Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

2B2

Beperken overlast

Stichting Activite/EVA

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

Stichting De Binnenvest

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Stichting De Veenfabriek

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Stichting Exodus ZH

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

Stichting Huisvesting Werkende Jongeren

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Stichting IJshal Leiden

8C1

Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve sportvoorzieningen

Stichting Ins Blau

8A1

Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Stichting Leids Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek

Het in standhouden van een stimuleringsfonds dat beoogt kwaliteitsjournalistiek te bevorderen

Stichting Lumen Holland Rijnland

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

Stichting Peuterspeelzalen Leiden

7B1

Kwalitatief en goed toegankelijk aanbod van kindercentra

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

Stichting Pieterskerk Leiden

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

8A3

Culturele ontwikkeling die past bij Leiden Stad van Ontdekkingen

Stichting Piezo

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

Stichting Radius Welzijn

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

9B2

Gezondheidsproblemen worden voorkomen

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

Stichting Taalmuseum

Realisatie van de beleidsdoelen van programma Kennisstad

Stichting Thuis Op Straat Leiden

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

Stichting Topsport Leiden

8C3

Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen

Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

TNO innovation for live

3B2

Meer kennisintensieve bedrijvigheid

Vereniging van Gebruikers BS Het gebouw

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

Vrouwenopvang Rosa Manus

9D2

Vermindering van (de gevolgen) van huiselijk geweld

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

7C2

Goede onderwijsondersteuning en samenwerking in het onderwijs