Programmabegroting 2022

Taakstellingen en reserveringen

Inleiding
De raad wordt via de planning- en controlcyclus geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de taakstellingen. Omdat de invulling van taakstellingen gedurende het jaar op elk moment kan plaatsvinden biedt een overzicht van taakstellingen een momentopname. In deze paragraaf geven wij het actuele overzicht van de hoogte van de taakstellingen per 1 augustus 2021, inclusief de ontwikkelingen uit de Kaderbrief 2022, de 2e Voortgangsrapportage 2021 en deze Programmabegroting 2022. Waar dat al kan, beschrijven wij de wijze waarop we de dan nog openstaande taakstellingen in de periode 2022-2025 willen realiseren.

Overzicht taakstellingen

Rijlabels

PFH

MJB 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

      

Centrale Taakstelling

  

-500.000

-500.000

-500.000

Taakstelling bedrijfsvoering

 

0

-500.000

-500.000

-500.000

      

Toebedeelde taakstelling

 

-670.745

-2.874.175

-5.985.245

-5.985.245

Sportaccommodaties

 

-24.211

-24.211

-24.211

-24.211

Doorontwikkeling sociaal domein

 

0

0

-4.249.928

-3.755.261

Financieel Perspectief Duurzame Stad

 

-646.534

-1.190.632

-1.190.632

-1.190.632

      

Financiële opgaven

 

-350.175

-466.900

-506.485

-506.485

VRIS applicatierationalisatie

 

-350.175

-466.900

-506.485

-506.485

      

Eindtotaal

 

-1.020.920

-2.181.743

-6.471.256

-5.976.589

Toelichting centrale taakstellingen:

 

2022

2023

2024

2025

Taakstelling Bedrijfsvoering

-

-500.000

-1.000.000

-1.000.000

Taakstelling bedrijfsvoering
Bij de begroting is een taakstelling van 0,5 miljoen opgelegd met het oog op het realiseren van besparingen in de bedrijfsvoering door anders en efficiënter te werken. In de komende jaren zal de taakstelling worden ingevuld door een korting op de index over de bedrijfsvoeringsbudgetten, zoals de afgelopen jaren ook is gebeurd. Elke budgethouder weet tijdig welke opgave hem of haar te wachten staat, hetgeen de invulling van deze taakstelling weinig risicovol maakt. In de begroting 2022 is 0,5 miljoen zoals was opgenomen voor het jaar 2022 via de korting op de index verwerkt.

Toelichting toebedeelde taakstellingen:

­

2022

2023

2024

2025

Taakstellingen sportaccommodaties

-24.211

-24.211

-24.211

-24.211

Taakstelling sportaccommodaties
Op de sportaccommodaties staat een taakstelling van circa 24.000. Dit is het restant van de totale structurele taakstelling van 788.000. Het resterende deel van deze taakstelling wordt ingevuld door een besparing op de energielasten.

­

2022

2023

2024

2025

Doorontwikkeling sociaal domein

0

0

-4.249.928

-3.755.261

Sociaal domein

De verwachting is dat de taakstelling na de herijking van het gemeentefonds en een nieuw regeerakkoord verlaagd zal kunnen worden. Een eventueel restant zou dan met gerichte bezuinigingen ingevuld kunnen worden. Door de storting van de extra jeugdzorgbaten is de stand van de reserve sociale domein zodanig dat ook de taakstelling van 2024 en 2025 hieruit incidenteel gedekt zou kunnen worden.

­

2022

2023

2024

2025

Financieel Perspectief Duurzame Stad

-646.534

-1.190.632

-1.190.632

-1.190.632

Financieel Perspectief Duurzame Stad

Deze taakstelling heeft betrekking op de post "aanvullende bekostiging" zoals opgenomen in het Financieel Perspectief Duurzame Stad. Dit betreft onder andere inkomsten die de gemeente verwerft uit kostenverhaal bij de particuliere ontwikkelaars en rijksbijdrage voor de uitvoering klimaatakkoord. Indien deze inkomsten de komende jaren onverhoopt achterblijven bij de verwachtingen dan zal het college de uitname uit de reserve "Duurzame Stad" daarop aanpassen. In 2021 is een deel van de taakstelling structureel ingevuld. De meeropbrengsten als gevolg van verhogen parkeertarieven in 2021 worden gebruikt als dekking voor de duurzame mobiliteitsprojecten uit het Financieel Perspectief Duurzame Stad (FPDS).

Financiële opgaven

2022

2023

2024

2025

ICT (in totale VRIS project)

-350.175

-466.900

-506.485

-506.485

Toelichting financiële opgaven I-domein (ICT)
Dit is een taakstelling i.v.m. beoogde besparingen als gevolg van efficiënter regionaal samenwerken (o.a. applicatierationalisatie) in het kader van het programma VRIS (Verbetering van de Samenwerking op informatisering). Het doel is dat invulling plaatsvindt door het stroomlijnen van het applicatielandschap: minder applicaties, regionaal hetzelfde ingericht en het besparen op inkoop en beheer.