Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Paragrafen / Taakstellingen en reserveringen

Taakstellingen en reserveringen

Inleiding­
De raad wordt via de planning- en controlcyclus geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de taakstellingen. Omdat de invulling van taakstellingen gedurende het jaar op elk moment kan plaatsvinden biedt een overzicht van taakstellingen een momentopname. In deze paragraaf geven wij het actuele overzicht van de hoogte van de taakstellingen per 1 augustus 2018, inclusief de ontwikkelingen uit de Kaderbrief 2019, de 2e Bestuursrapportage 2018 en deze Programmabegroting 2019. Waar dat bekend is, beschrijven wij de wijze waarop we de dan nog openstaande taakstellingen in de periode 2019-2022 willen realiseren.
Naast de taakstellingen is er de niet direct zichtbare financiële opgave op het I(nformatie)-domein. Hierover hebben wij onder het kopje "Overige financiële opgaven" een korte toelichting opgenomen.

Overzicht taakstellingen

taakstellingen overzicht

Pfh

2019

2020

2021

2022

Centrale taakstellingen

Taakstelling bedrijfsvoering

PD

-

-500.000

-1.000.000

-1.500.000

Toebedeelde taakstellingen

Taakstelling Beheer

ML

-290.000

-290.000

-290.000

-290.000

Aanvullende taakstelling Beheer

ML

-

-614.000

-613.000

-612.000

Sportaccommodaties

PD

-112.000

-65.000

-73.000

-73.000

Ombuiging i.v.m. capaciteit O&M

PD

-

-

-485.000

-485.000

Ombuiging juridische planologische inzet

PD

-

-

-450.000

-450.000

Bijsturing veiligheidsbeleid/handhaving

ML

-

-

-

-100.000

Team Gegevens

PD

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

Overige taakstellingen

DIV

-24.000

-24.000

-24.000

-24.000

Totaal toebedeelde taakstellingen

-461.000

-1.028.000

-1.970.000

-2.069.000

Totaal taakstellingen

-461.000

-1.528.000

-2.970.000

-3.569.000

Toelichting centrale taakstellingen:

2019

2020

2021

2022

Taakstelling Bedrijfsvoering

0

-500.000

-1.000.000

-1.500.000

Taakstelling bedrijfsvoering
Het college heeft een taakstelling van € 0,5 miljoen in 2020 oplopend tot € 1,5 miljoen in 2022 opgelegd met de opdracht besparing in de bedrijfsvoering te realiseren door anders en efficiënter te werken. In de komende jaren zal de taakstelling worden ingevuld door een korting op de index over de bedrijfsvoeringsbudgetten, zoals de afgelopen jaren ook is gebeurd. Elke budgethouder weet tijdig welke opgave hem of haar te wachten staat, hetgeen de invulling van deze taakstelling weinig risicovol maakt.

Toelichting toebedeelde taakstellingen:

2019

2020

2021

2022

Taakstelling Beheer

-290.000

-290.000

-290.000

-290.000

Aanvullende taakstelling Beheer Openbaar Gebied

-

-614.000

-613.000

-612.000

Cluster Beheer heeft de afgelopen jaren in totaal voor € 8,5 mln. structureel bezuinigd. Invulling van deze structurele bezuiniging heeft over de hele linie geleid tot het verlagen van de beschikbare budgetten met zo’n 20%, zoals personeel, wagenpark, huisvesting, materiaal, externe inhuur en afvalverwerking.

Eind 2016 is een nieuwe inkooptaakstelling van € 288.000 structureel toegevoegd, waardoor de nog te realiseren taakstelling in cluster Beheer is opgelopen naar € 760.000 in 2018, € 806.000 in 2019 en € 825.000 in de jaren 2020 en verder. Deze taakstelling is opgenomen in de Begroting 2018.

In het kader van het project “Ruimte voor de stad” is in 2016 en 2017 een pakket bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. In 2018 wordt de laatste tranche van het maatregelenpakket doorgevoerd, waardoor conform raadsbesluit iets meer dan € 1.000.000 wordt bezuinigd. In het beheer zijn maatregelen getroffen en werkzaamheden geschrapt, waarbij het grootste deel van het maatregelenpakket kon worden doorgevoerd met behoud van beeldkwaliteitsniveau B openbare ruimte.

Door dit pakket bezuinigingsmaatregelen, door het realiseren van inkoopvoordelen door innovatief inkopen en door verdergaande bezuinigingen in bedrijfsvoering is de nog te realiseren taakstelling voor cluster Beheer eind 2017 verder teruggebracht.

Restant van de taakstellingen is genoemde structurele taakstelling op inkoop van € 288.000. De inzet is (aanvullende) financiële voordelen te realiseren door innovatief in te kopen. Maar dit zijn nooit structurele voordelen. Bij inkopen gaat het om eenmalige voordelen of om diensten die voor een, twee of drie jaar worden ingekocht. De inzet op het realiseren van de structurele inkooptaakstelling zal vanzelfsprekend de komende jaren onverminderd groot zijn, maar de realiteit gebiedt te zeggen dat het realiseren van deze inkooptaakstelling de komende jaren moeilijk wordt, omdat de markt aantrekt en nu al op een aantal werken en diensten de aanbestedingsprijzen tegenvallen.

Daarnaast is bij Beheer sprake van een nieuwe taakstelling. We merken bijna dagelijks dat nieuwe aanbiedingen van leveranciers en vooral aannemers fors hoger liggen dan vooraf begroot. Bij twee aanbestedingen (Onderhoud openbaar groen en aanbesteding bruggen) is dit nu concreet het geval zonder dat we daar direct op kunnen bijsturen. Voor 2019 brengen we het structurele bedrag ten laste van de concernreserve. Voor 2020 en verder hebben de opdracht gegeven om vanaf 2020 hiervoor in eerste instantie binnen de begroting van het programma Omgevingskwaliteit dekking te zoeken. Bij de kaderbrief 2020 rapporteren wij over de gevolgen van een nieuwe taakstelling op het beheer en onderhoud openbare ruimte.

­

2019

2020

2021

2022

Taakstellingen sportaccommodaties

-112.000

-65.000

-73.000

-73.000

De totale structurele taakstelling op het domein sport bedroeg € 788.000. Deze taakstelling is in de periode 2012-2016 grotendeels structureel ingevuld. Het grootste deel hiervan (2/3 deel) is gerealiseerd door efficiencymaatregelen in de organisatie. Daarnaast is een verhoging van de inkomsten gerealiseerd door de ontwikkeling van nieuwe activiteiten in vooral de zwembaden.

Ook in het afgelopen jaar (2017) is scherp gekeken naar mogelijkheden om de taakstelling verder terug te brengen. Het is gelukt om alsnog een extra besparing te realiseren (structureel) op de personeelskosten door een innovatieve wijze van inroosteren van de medewerkers. Hierdoor is de inhuur van externen drastisch afgenomen. Met deze besparing op personeelskosten wordt de taakstelling verder ingevuld.

Tennisclub Unicum is verzelfstandigd. Daarmee ontstaat na twee jaar (v.a. 2020) een structurele besparing (op onderhoud) van € 24.000.

Wij onderzoeken nog op welke wijze we het restant van de taakstelling kunnen invullen, met zo min mogelijk consequenties voor de ambities op sportgebied.

­

2019

2020

2021

2022

Ombuiging i.v.m. capaciteit O&M

-

-

-485.000

-485.000

Ombuiging juridische planologische inzet

-

-

-450.000

-450.000

Het college investeert in de doorontwikkeling en modernisering van de ambtelijke organisatie en maakt o.a. tijdelijk geld vrij om de juiste en voldoende capaciteit in huis te hebben voor de grote opgaven op het terrein van mobiliteit en duurzame verstedelijking. Dit doen we onder de afspraak dat de organisatie in die twee jaar aanpassingen in de organisatie doorvoert waarmee de kosten structureel gelijk blijven. In het beleidsakkoord staat daarover: “We dagen de gemeentelijke organisatie uit om nieuwe manieren van werken niet naast de oude manier toe te passen, maar in plaats van.”

­

2019

2020

2021

2022

Bijsturing veiligheidsbeleid/handhaving

-

-

-

-100.000

Op het domein veiligheid/handhaving besparen we vanaf 2022 € 100.000. Daarvoor maken we t.z.t. een plan.

­

2019

2020

2021

2022

Team Gegevens

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

Overige taakstellingen

-24.000

-24.000

-24.000

-24.000

Binnen de gemeente zijn er verspreid binnen de diverse afdelingen nog een aantal kleinere taakstellingen.Overige financiële opgaven:

Financiële opgaven

2019

2020

2021

2022

ICT (in totale VRIS project)

-336.000

-588.000

-864.000

-1.293.000

Toelichting financiële opgaven I-domein (ICT):

Bij het programma VRIS (Verbetering van de Samenwerking op informatisering) zijn de voorgenomen besparingen al in mindering gebracht op de opgenomen bedragen voor tijdelijke kosten. De taakstelling op VRIS is niet expliciet in de Kaderbrief als taakstelling zichtbaar. Hierbij gaat het om een oplopend bedrag tot ca. € 1,3 miljoen in 2022, Het betreft besparingen die het gevolg zijn van efficiënter regionaal samenwerken (o.a. applicatierationalisatie).