Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Paragrafen / Taakstellingen en reserveringen

Taakstellingen en reserveringen

Inleiding­
De raad wordt via de planning- en controlcyclus geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de taakstellingen. Omdat de invulling van taakstellingen gedurende het jaar op elk moment kan plaatsvinden biedt een overzicht van taakstellingen een momentopname. In deze paragraaf geven wij het actuele overzicht van de hoogte van de taakstellingen per 1 augustus 2017, inclusief de ontwikkelingen uit de Kaderbrief 2018, de 2e Bestuursrapportage 2017 en deze Programmabegroting 2018. Waar dat bekend is, beschrijven wij de wijze waarop we de dan nog openstaande taakstellingen in de periode 2018-2021 willen realiseren.
Over de, niet direct zichtbare, mogelijk noodzakelijke bezuinigingen in verband met de invoering van de drie decentralisaties hebben we onder het kopje 'Zachte landing 3D' een passage opgenomen. Wij vermelden ook de bedragen die beschikbaar zijn voor het treffen van maatregelen om de bezuinigingen in te kunnen vullen. Daar waar er een risico bestaat dat mogelijk taakstellingen niet ingevuld worden, dan wel dat reserveringen te laag zouden kunnen blijken te zijn, hebben wij dat aangegeven.

Taakstellingen
In de periode 2011 tot en met 2014 is een divers pakket aan bezuinigingsmaatregelen op de bedrijfsvoering in ruime zin opgelegd. Deze zijn nagenoeg geheel gerealiseerd. Tegelijkertijd zijn de taakstellingen, voor zover dat kon, ook structureel ingevuld voor 2015 en verder. De oorspronkelijke opgave op 1 januari 2011 bedroeg € 19 miljoen. Sindsdien zijn er nog regelmatig taakstellingen aan de opgave toegevoegd. De totale taakstelling komt daarmee over 2011-2018 op ca. € 25 mln. Voor 2018 bedraagt de resterende opgave nog afgerond € 1,75 miljoen, oplopend tot afgerond € 3,1 miljoen in 2021. In de vorige begroting was dit laatste bedrag nog € 5,8 miljoen structureel. Het afgelopen jaar is dus voor € 2,7 miljoen aan afspraken gemaakt over de invulling van taakstellingen.

Deze opgave wordt in de volgende tabel in drie groepen gepresenteerd. De eerste groep bevat de nog centraal gepositioneerde taakstellingen, de tweede groep de indexeringstaakstellingen en de derde groep de taakstellingen die voor een specifieke invulling al aan de organisatieonderdelen zijn toebedeeld waar de maatregelen genomen moeten worden.

NB: taakstellingen staan weergegeven als negatief bedrag (korting op het budget)

TAAKSTELLINGENOVERZICHT

Pfh

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

 

Centrale taakstellingen:

 

 

 

 

6100861 Algemene uitkering

MD

0

0

0

-500.000

6100289 Digitalisering dienstverlening

MD

-429.286

-429.286

-429.286

-429.286

Totaal centrale taakstellingen

-429.286

-429.286

-429.286

-929.286

 

 

 

 

 

Index taakstellingen:

 

 

 

 

6101150 Korting jaarlijkse index bedrijfsvoering

MD

0

-650.000

-650.000

-650.000

Totaal indexeringstaakstellingen

0

-650.000

-650.000

-650.000

 

 

 

 

 

Toebedeelde taakstellingen

 

 

 

 

5100300 e.d. Beheer

PL

-759.510

-806.499

-825.120

-825.120

5100302 e.d. Beheer Sport

PD

-219.652

-219.702

-219.752

-219.802

6100086 Kennisintensieve bedrijvigheid

RS

0

-101.200

-101.200

-101.200

6100339 Maatschappelijk vastgoed

PL

-338.353

-375.715

-375.715

-375.715

Totaal toebedeelde taakstellingen

-1.317.515

-1.503.116

-1.521.787

-1.521.837

 

 

 

 

 

TOTAAL TAAKSTELLINGEN

-1.746.801

-2.582.402

-2.601.073

-3.101.123

Toelichting centrale taakstellingen:

­

2018

2019

2020

2021

Taakstelling Algemene uitkering

0

0

0

-500.000

Over de jaren 2015 tot en met 2025 is sprake van een korting op de Algemene Uitkering voor de gemeente Leiden die oploopt tot € 10 miljoen. Naast de inhoudelijke voordelen die het college in de bestuurlijke samenwerking in de regio ziet, heeft het college bij de Kaderbrief 2016 vanaf 2018 een structurele besparing van € 0,5 miljoen voorgesteld. Deze taakstelling bleek voor de jaren 2018 tot en met 2020 niet realiseerbaar en is daarom bij de Kaderbrief 2018 afgeraamd.

­

2018

2019

2020

2021

Taakstelling Digitalisering dienstverlening

-429.286

-429.286

-429.286

-429.286

De oorspronkelijke taakstelling digitalisering dienstverlening oplopend tot € 1,8 miljoen vanaf 2019 is voor wat betreft het personele deel in 2016 al grotendeels ingevuld. Hoewel de digitaliseringsopties en de daarmee te behalen besparingen voortdurend geïnventariseerd worden, voorzien we dat het moeilijk zal worden de taakstelling volledig in te vullen.

Toelichting indextaakstellingen:

2018

2019

2020

2021

Stelpost korting bedrijfsvoering (index)

0

-650.000

-650.000

-650.000

Van de drie indextaakstellingen op OZB, subsidies en bedrijfsvoering is alleen de laatste nog over. Deze wordt ingevuld bij de programmabegroting 2019.

Toelichting toebedeelde taakstellingen:

2018

2019

2020

2021

Taakstelling Beheer

-759.510

-806.499

-825.120

-825.120

Cluster Beheer heeft de afgelopen jaren in totaal voor € 8.000.000 bezuinigd. Invulling van deze structurele bezuiniging heeft over de hele linie geleid tot het verlagen van de beschikbare budgetten met zo’n 20%, zoals personeel, wagenpark, huisvesting, materiaal, externe inhuur en afvalverwerking.

Door het toevoegen van een nieuwe inkooptaakstelling in 2016 loopt de nog te realiseren taakstelling in cluster Beheer op naar € 760.000 in 2018, € 806.000 in 2019 en € 825.000 in de jaren 2020 en verder.

Een bezuiniging van € 250.000 wordt gerealiseerd in het kader van Ruimte voor de Stad. In 3 jaren (2016, 2017 en 2018) wordt in totaal € 1.000.000 structureel bezuinigd op beheer. In 2018 wordt de laatste trance van het maatregelenpakket doorgevoerd. Het grootste deel van het maatregelenpakket kon doorgevoerd worden met behoud van beeldkwaliteit openbare ruimte. Bij een deel van de maatregelen is het niet te vermijden dat we op onderdelen door beeldkwaliteitsniveau B zakken.

De resterende taakstelling van ruim € 550.000 wordt gerealiseerd door projecten in het Meerjaren Onderhoudsplan (cluster Beheer) te bundelen met projecten in het Meerjaren Investeringsplan (cluster Stedelijke Ontwikkeling). Hierdoor wordt bezuinigd op ureninzet en op uitvoeringskosten. Daarnaast wordt ingezet op het realiseren van inkoopvoordelen door innovatieve wijze van aanbesteden.

­

2018

2019

2020

2021

Taakstellingen Sport

-219.652

-219.702

-219.752

-219.802

De taakstelling Sport van € 78.510 kan in 2017 volledig worden ingevuld door een aantal incidentele meevallers. In 2018 en verder is de taakstelling Sport fors hoger (€ 219.000). Wij onderzoeken nog op welke wijze de taakstelling wordt ingevuld, met zo min mogelijk consequenties voor de ambities op sportgebied. In de Kaderbrief 2019 en de Eerste Bestuursrapportage 2018 zullen wij hierover rapporteren.

2018

2019

2020

2021

Taakstelling Kennisintensieve bedrijvigheid

0

-101.200

-101.200

-101.200

Bij de vaststelling van de Economische Agenda en het bijbehorende uitvoeringsprogramma is rekening gehouden met de invulling van deze taakstelling in 2017 en 2018. Hoe de taakstelling vanaf 2019 wordt ingevuld, moet nog worden bepaald.

­

2018

2019

2020

2021

Taakstelling Maatschappelijk vastgoed

-338.353

-375.715

-375.715

-375.715

In de Kaderbrief 2015 was voor maatschappelijk vastgoed een taakstelling opgenomen oplopend tot € 2,2 miljoen in 2018. Met het doorbelasten van nutskosten, het ramen van subsidies voor de restauratie van rijksmonumenten, het verlagen van onderhoudsbudgetten en de verkoop vastgoed is deze taakstelling tot en met 2017 volledig ingevuld. Vanaf 2018 resteert er nog een structurele taakstelling van € 338.353 oplopend tot € 375.715. Het is de bedoeling dat deze verder zal worden ingevuld door het afstoten van panden zonder beleidsdoel en conform het Beleidskader Vastgoed (BKV).

Reserveringen / budgetten in verband met bezuinigingen

Budgetten voor frictiekosten digitalisering en aanpassing personeelsomvang
In het Beleidsakkoord 2014-2018 zijn bezuinigingen op de bedrijfsvoering (aanpassing personeelsomvang en digitalisering dienstverlening) opgenomen voor in totaal voor € 3,9 miljoen. De personele taakstelling is volledig ingevuld, de taakstelling digitalisering grotendeels.
Om die invulling mogelijk te maken, is in 2015 incidenteel voor de taakstelling aanpassing personeelsomvang € 2,4 miljoen en voor de taakstelling digitalisering dienstverlening € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor implementatie en frictiekosten. Het bedrag van € 2,4 miljoen is toegevoegd aan de reserve Flankerend Beleid. Het bedrag van € 1 miljoen voor digitalisering is toegevoegd aan de reserve bedrijfsvoering concern ten behoeve van investeringen in digitalisering. Alle middelen zijn inmiddels bestemd, maar nog niet volledig uitgegeven.

Zachte landing 3D
De gemeente heeft belangrijke nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdzorg en WMO gekregen. Om deze nieuwe taken op verantwoorde wijze in te kunnen voeren is een transformatiebudget nodig. De overheveling van deze taken naar de gemeenten gaat bovendien gepaard met grote bezuinigingen van de rijksoverheid. Om deze taken “zacht te laten landen” is in het Beleidsakkoord “Samenwerken en Innoveren 2014-2018” vanaf 2015 meerjarig incidenteel extra geld uitgetrokken. De middelen voor de “zachte landing” zijn vrijgemaakt uit het vrij besteedbare deel van de concernreserve en worden gestort in de in 2014 gevormde reserve ‘zachte landing 3D’s’. Verdere voeding kan plaatsvinden uit eventuele onderbesteding van het beschikbare budget voor de nieuwe taken. De reserve is beschikbaar voor transformatie en voor het opvangen van risico's. Het oorspronkelijke transformatiebudget van € 8 miljoen is verlaagd naar € 7 miljoen ten gunste van het risicodeel. Daarnaast is bij de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit rekening gehouden met een groot aantal risico’s in verband met de nieuwe taken. Bovendien wordt de reserve ook gebruikt voor overige uitgaven aan de (nieuwe) beleidstaken vanuit de drie decentralisaties (jeugdzorg, uitbreiding WMO en Participatiewet). Dit komt mede voort uit de wens van de Raad om terughoudend om te gaan met het instellen van nieuwe reserves. Tot slot wordt de reserve gebruikt om tijdelijk overtollige vrouwenopvang-middelen te parkeren, zodat de rijksbezuinigingen de komende jaren wat verzacht kunnen worden.

Zachte landing rijksbezuinigingen sociale werkvoorziening
Het doel van het kabinet is om het aantal mensen in de huidige sociale werkvoorzieningen te verkleinen en hen zo veel mogelijk op een reguliere arbeidsplek te plaatsen (doel van participatiewet). DZB zal de rijksbezuinigingen opvangen door de rendementen op de activiteiten te verbeteren en in de kosten te snijden. De frictiekosten worden ten laste van de reserve zachte landing rijksbezuinigingen Wsw gebracht.

Weerstandscapaciteit­
De beschikbare weerstandscapaciteit is voor 2018 voldoende ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit. Bovendien is bij de risico-inventarisatie voor verschillende onderdelen rekening gehouden met financiële tegenvallers.