Programmabegroting 2023

Taakstellingen en reserveringen

Inleiding
De raad wordt via de planning- en controlcyclus geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de taakstellingen. Omdat de invulling van taakstellingen gedurende het jaar op elk moment kan plaatsvinden biedt een overzicht van taakstellingen een momentopname. In deze paragraaf geven wij het actuele overzicht van de hoogte van de overgebleven taakstellingen. Daarbij geven wij aan op welke wijze waarop we de de nog openstaande taakstelling in de periode 2023-2026 willen realiseren.

Overzicht taakstellingen

Rijlabels

PFH

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

MJB 2026

Toebedeelde taakstelling

     

Doorontwikkeling Sociaal Domein

 

-

-

-

2.224.000

Eindtotaal

 

-

-

-

2.224.000

Toelichting toebedeelde taakstellingen:

 

2023

2024

2025

2026

Doorontwikkeling Sociaal Domein

-

-

-

-2.224.000

Taakstelling Doorontwikkeling Sociaal Domein
De afgelopen jaren is er een structureel tekort in het sociaal domein ontstaan. Er is bewust gekozen om deze taakstelling nog niet beleidsmatig in te vullen. Eerder werd gewacht op de verwachte extra rijksmiddelen voor jeugdzorg (die inmiddels geleid heeft tot een verlaging van de taakstelling) en op de komende herijking van het gemeentefonds. Het mogelijk afschaffen van het abonnementstarief bij de Wmo kan ook bijdragen aan een verlaging van de taakstelling evenals de ingezette herorientatie op de Wmo. In het nieuwe beleidsakkoord is de taakstelling op het sociaal domein voor 2024 en 2025 volledig ingevuld. Daarmee is het sociaal domein niet structureel sluitend. Bij de beoordeling van het structureel begrotingsevenwicht wordt de structurele taakstelling Sociaal Domein vanaf 2026 gecompenseerd door de de structurele behoedzaamheidsruimte.