Programmabegroting 2021

Taakstellingen en reserveringen

Inleiding
De raad wordt via de planning- en controlcyclus geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de taakstellingen. Omdat de invulling van taakstellingen gedurende het jaar op elk moment kan plaatsvinden biedt een overzicht van taakstellingen een momentopname. In deze paragraaf geven wij het actuele overzicht van de hoogte van de taakstellingen per 1 augustus 2020, inclusief de ontwikkelingen uit de Kaderbrief 2021, de 2e Voortgangsrapportage 2020 en deze Programmabegroting 2021. Waar dat al kan, beschrijven wij de wijze waarop we de dan nog openstaande taakstellingen in de periode 2021-2024 willen realiseren.


Overzicht taakstellingen

Rijlabels

PFH

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

MJB 2024

      

Centrale taakstelling

 

-

-500.000

-1.000.000

-2.500.000

Taakstelling bedrijfsvoering

 

-

-500.000

-1.000.000

-1.000.000

Taakstelling t.b.v. structureel evenwicht 2024

 

-

-

-

-1.500.000

      

Toebedeelde taakstellingen

 

-916..906

-1.668.585

-5.086.110

-7.195.545

Financieel Perspectief Duurzame Stad

 

-636.300

-1.272.979

-1.809.036

-1.809.036

Groen werken op regie

 

-

-

-137.000

-137.000

Sociaal Domein

 

-

-

-2.629.468

-4.699.903

Sportaccommodaties

 

-23.853

-23.853

-23.853

-23.853

Diverse kleine taakstellingen

 

- 26.753

-26.753

-26.753

-26.753

VRIS applicatierationalisatie

 

-230.000

-345.000

-460.000

-499.000

      

Eindtotaal

 

-916.906

-2.168.585

-6.086.110

-9.695.545

Toelichting centrale taakstellingen:

 

2021

2022

2023

2024

Taakstelling Bedrijfsvoering

-

-500.000

-1.000.000

-1.000.000

Taakstelling bedrijfsvoering
Bij de begroting van 2019 is een taakstelling van 0,5 miljoen in 2020 oplopend tot 1,0 miljoen in 2023 en verder opgelegd met het oog op het realiseren van besparingen in de bedrijfsvoering door anders en efficiënter te werken. In de komende jaren zal de taakstelling worden ingevuld door een korting op de index over de bedrijfsvoeringsbudgetten, zoals de afgelopen jaren ook is gebeurd. Elke budgethouder weet tijdig welke opgave hem of haar te wachten staat, hetgeen de invulling van deze taakstelling weinig risicovol maakt.
In de begroting 2021 is 0,5 miljoen zoals was opgenomen voor het jaar 2021 via de korting op de index verwerkt.

 

2021

2022

2023

2024

Taakstelling ten behoeve van structureel evenwicht 2024

-

-

-

-1.500.000

Taakstelling ten behoeve van het structureel evenwicht 2024
Taakstelling is nodig voor het bereiken van structureel evenwicht in 2024. Bij de 1e begrotingswijziging die bij deze programmabegroting wordt aangeboden, wordt deze taakstelling concreet ingevuld.

Toelichting toebedeelde taakstellingen:

 

2021

2022

2023

2024

Financieel Perspectief Duurzame Stad

-636.300

-1.272.979

-1.809.036

-1.809.036

Financieel Perspectief Duurzame Stad
Deze taaksteling heeft betrekking op de post "aanvullende bekostiging" zoals opgenomen in het Financieel Perspectief Duurzame Stad. Dit betreft onder andere inkomsten die de gemeente verwerft uit kostenverhaal bij de particuliere ontwikkelaars en rijksbijdrage voor de uitvoering klimaatakkoord. Indien deze inkomsten de komende jaren onverhoopt achterblijven bij de verwachtingen dan zal het college de uitname uit de reserve "Duurzame Stad" daarop aanpassen.

 

2021

2022

2023

2024

Groen werken op regie

-

-

-137.000

-137.000

Groen werken op regie
De kleine taakstellingen in 2021 en 2022 worden binnen de exploitatie opgevangen. De hogere beheerkosten groen zijn voor de duur van de contractperiode vastgelegd. De taakstellingen vanaf 2023 worden na de nieuwe aanbestedingsronde, met een nieuwe opdracht en nieuwe beheerkosten, herijkt.

­

2021

2022

2023

2024

Sociaal Domein

0

0

-2.629.468

-4.699.903

Sociaal domein Vanaf hier nog nieuwe tekst

Verwacht wordt dat de herverdeling van het Gemeentefonds en de onderzoeken naar de financiering van het sociaal domein een gunstige effect hebben op de hoogte van de taakstelling vanaf 2023. Daarnaast zijn meerjarige bijsturingsvoorstellen in voorbereiding plaatsvinden welke zal bijdragen aan het verminderen van de taakstelling in het sociaal domein.

­

2020

2021

2022

2023

Taakstellingen sportaccommodaties

-23.853

-23.853

-23.853

-23.853

Taakstelling sportaccommodaties
Het bedrag is het restant van de totale structurele taakstelling van 788.000. Het resterende deel van deze taakstelling wordt ingevuld door een besparing op de energielasten.

­

2020

2021

2022

2023

Diverse kleiner taakstellingen

-26.753

-26.753

-26.753

-26.753

Diverse kleinere taakstellingen

Binnen de begroting zijn er nog diverse kleine taakstellingen. Deze worden binnen de exploitatie opgevangen door verlaging van diverse budgetten. (Bijvoorbeeld: verlaging PHV-budgetten met 15.632).

Financiële opgaven

2020

2021

2022

2023

ICT (in totale VRIS project)

-230.000

-345.000

-460.000

-499.000

Toelichting financiële opgaven I-domein (ICT)
Dit is een taakstelling i.v.m. beoogde besparingen als gevolg van efficiënter regionaal samenwerken (o.a. applicatierationalisatie) in het kader van het programma VRIS (Verbetering van de Samenwerking op informatisering). Invulling vindt plaats door het stroomlijnen van het applicatielandschap (minder applicaties, regionaal hetzelfde ingericht en het besparen op inkoop en beheer).