Programmabegroting 2024

Lokale heffingen

Inleiding
Deze paragraaf bevat informatie over de lokale heffingen. Eerst komt de actualiteit aan de orde. Daarna worden de heffingen behandeld die deel uitmaken van de zogenaamde woonlasten, te weten de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Vervolgens wordt ingegaan op de heffingen die geen deel uitmaken van de woonlasten: de parkeerbelastingen, de toeristenbelasting, de precariobelasting en overige heffingen. Tot slot wordt het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Leiden behandeld.

A. Overzicht van de lokale heffingen
De volgende heffingen worden door de gemeente Leiden geïnd:
1. Onroerende-zaakbelastingen,
2. Afvalstoffenheffing,
3. Rioolheffing,
4. Parkeerbelasting,
5. Toeristenbelasting,
6. Precariobelasting. 

B. Ontwikkelingen / Actualiteit

Trendmatige verhoging
De trendverhoging voor 2024 is in Leiden berekend op 4,2% voor de belastingen en de retributies die hieronder worden gespecificeerd.  

Beleid lokale heffingen (tarieven) 

Onroerende-zaakbelastingen
Onroerende-zaakbelastingen worden geheven van eigenaren van onroerende woningen en niet-woningen en van gebruikers van onroerende niet-woningen. De eigenaar/gebruiker op 1 januari van enig jaar is belastingplichtig voor het gehele jaar. Grondslag is de waarde van de onroerende zaak die is vastgesteld met een WOZ-beschikking. Voor het belastingjaar 2024 geldt de waarde van de onroerende zaak per 1 januari 2023.

Zoals verwoord in het Beleidsakkoord 2022-2026 wordt de ozb voor woningen en niet-wonigen trendmatig verhoogd voor inflatie, voor 2024 4,2%, hierbij komt nog 4% voor indexering over 2023. Totaal 8,2%. Na bepaling van de nieuwe WOZ-waarden zullen alle tarieven aan die nieuwe waarden worden bijgesteld. Uitgangspunt hierbij is: stijgt de waarde, dan daalt het tarief, waarna de geraamde opbrengst gelijk blijft.

Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing is een heffing ter bestrijding van kosten van beheer van huishoudelijke afvalstoffen. De heffing komt ten laste van gebruikers van percelen waarvoor de gemeente een inzamelverplichting voor huishoudelijk afval heeft. De heffing is afhankelijk van de omvang van het betreffende huishouden. Er worden drie tarieven gehanteerd, namelijk voor een-, twee- en drie- of meerpersoonshuishoudens.

In het Beleidsakkoord 2022-2026 is opgenomen dat de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend is. Wijzigingen in aantal te belasten huishoudens, oninbaarheid dan wel kwijtscheldingen hebben hierdoor invloed op de hoogte van de tarieven. De afvalstoffenheffing wordt met 6,0% verhoogd. Dit is inclusief 4,2% voor inflatie.

Voor de afvalstoffenheffing geldt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet mogen overstijgen. Met de geraamde opbrengst voor 2024 zal de kostendekkendheid op 99,13% liggen.

Rioolheffing
Rioolheffing wordt geheven van gebruikers van percelen van waaruit water direct of indirect wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering. Bij woningen is het tarief afhankelijk van de omvang van het huishouden. Er zijn drie tarieven, namelijk voor een-, twee- en drie- of meerpersoonshuishoudens. Bij niet-woningen is het tarief afhankelijk van het waterverbruik met een vast bedrag voor gebruik van maximaal 250 m3.

In het Beleidsakkoord 2022-2026 is opgenomen dat de rioolheffing 100% kostendekkendheid is. Net als bij de afvalstoffenheffing hebben wijzigingen in aantallen huishoudens en oninbaarheid dan invloed op de hoogte van de tarieven. De rioolheffing wordt met 13,7% verhoogd. Dit is inclusief 4,2% voor inflatie.

Voor de rioolheffing geldt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet mogen overstijgen. Met de geraamde opbrengst voor 2024 zal de kostendekkendheid op 97,85% liggen.

Parkeerbelasting
Parkeerbelastingen wordt geheven voor het parkeren van een voertuig op een aangewezen plaats en tijdstip of voor verleende parkeervergunningen. Met de heffing van parkeerbelastingen worden algemene inkomsten verkregen. Zie voor een toelichting op de ontwikkeling parkeerbelastingen de tekst bij het programma Beleidsterrein 4D Parkeren.

Toeristenbelasting
Voor overnachtingen in hotels, pensions of andere vakantieonderkomens binnen de gemeente Leiden wordt van niet-ingezetenen toeristenbelasting geheven. De belasting wordt geheven van degene die de gelegenheid tot overnachting biedt (de hotelier, pensionhouder, e.d.); deze mag de belasting doorberekenen aan degene die overnacht. In overleg met de belastingplichtigen wordt de toeristenbelasting niet jaarlijks met de trend verhoogd. Dit in verband met de door hen te maken aanpassingen. De trendverhoging wordt daarom cumulatief eens in de drie jaar toegepast. De trendverhoging heeft voor het laatst per 2022 plaatsgevonden.

Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De belasting is verschuldigd door degene die de voorwerpen daar heeft of ten behoeve van wie ze daar zijn. Met de heffing van precariobelasting worden algemene inkomsten verkregen. Voor 2024 worden de tarieven verhoogd met de trend van 4,2%. De aanslagen worden achteraf opgelegd. De aanslagen over 2024 worden dus in 2025 opgelegd.
De precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen is met ingang van 2022 vervallen.

Opbrengsten
Voor 2024 raamt de gemeente Leiden aan te ontvangen lokale heffingen de volgende bedragen:

Heffing, bedragen * 1.000

2023

2024

Afvalstoffenheffing

19.926

21.115

Ozb-eigenaren woningen

26.846

29.117

Ozb-eigenaren niet-woningen

18.158

19.976

Ozb-gebruikers niet-woningen

16.787

18.462

Parkeerbelastingen

17.282

18.592

Precariobelasting

796

830

Rioolheffing

11.795

13.420

Toeristenbelasting

1.419

1.611

   

Totaal

113.009

123.122

   

Kwijtschelding

2.401

2.495

Kostendekking lokale heffingen
Omdat de overhead met ingang van 2017 niet langer wordt doorgerekend aan de programma’s heeft de wetgever bepaald dat in de paragraaf lokale heffingen volgens een voorgeschreven model inzicht wordt gegeven in de mate van kostendekkendheid van de heffingen. Die kostendekkendheid moet buiten de boekhouding om worden berekend. Voor de toerekening van de overhead zijn daartoe twee verdeelsleutels toegestaan, te weten de loonkosten per taakveld of de omvang per taakveld. Beide sleutels mogen worden toegepast, maar is eenmaal een keuze gemaakt, dan moet die sleutel ook consequent worden gehanteerd. Deze sleutels moeten in de financiële verordening door de Raad worden bevestigd. Op basis van de opgestelde berekening kiezen wij ervoor om standaard te kiezen voor de verdeelsleutel van de loonsom per taakveld. Loonkosten bepalen in de meeste gevallen immers een groot deel van het tarief. Die sleutel ligt dan ook het meest voor de hand en de uitkomsten laten ook zien dat via deze sleutel verhoudingsgewijs een hoger deel van de overhead mag worden toegerekend aan de betreffende exploitatie respectievelijk in het tarief mag worden betrokken. De kostendekking van de bouw leges kan door invoering van een nieuwe tarieven per 1-1-2024 door de invoering van de omgevingswet nog wijzigen. Dit zal met een begrotingswijziging aangepast worden.

Berekening kostendekkendheid van de rioolheffing

 

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

10.291.757

Kwijtschelding

850.253

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen

0

Netto kosten taakveld

11.142.010

  

Overhead

1.601.396

Btw

971.007

Totale kosten

13.714.413

  

Opbrengst heffingen

13.419.716

  

Dekking

97,85%

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing 

 

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

15.977.442

Kwijtschelding

1.638.325

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen

-794.399

Netto kosten taakveld

16.821.368

  

Overhead incl. (omslag)rente

2.748.346

Btw

1.731.718

Totale kosten

21.303.432

  

Opbrengst heffingen

21.115.080

  

Dekking

99,13%

Berekening kostendekkendheid van de leges 

 

Titel 1 Burgerzaken leges

 

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

1.600.409

Overhead

626.566

BCF - btw

 

Totaal lasten

2.226.975

Legesopbrengsten

1.896.233

  

Titel 2 Bouw leges (wabo)

 

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

5.084.964

Overhead

2.507.332

BCF - btw

 

Totaal lasten

7.592.296

Baten

4.034.279

 

 

Titel 3 Overige leges (evenementen en horeca)

 

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

178.504

Overhead

102.953

BCF - btw

 

Totaal lasten

281.457

Baten

118.723

  

Kostendekkendheid

 

Titel 1 burgerzaken

85,15%

Titel 2 bouw leges

53,13%

Titel 3 overige leges

42,18%

Totaal

59,89%

Lokale lastendruk
Onderstaand is de lokale lastendruk in de jaren 2023 en 2024 aangegeven. De lasten zijn weergegeven voor een huurwoning en een koopwoning en onderscheiden in de verschillende huishoudengrootten waarvoor Leiden verschillende tarieven kent. Het betreft de tarieven voor eenpersoonshuishoudens (1 PH); voor tweepersoonshuishoudens (2 PH) en voor drie- of meerpersoonshuishoudens (3 PH).

Bij een huurwoning bestaan de lasten uit afvalstoffenheffing en rioolheffing. Bij een koopwoning bestaan de lasten uit, naast de genoemde gebruikerslasten, ook uit de door eigenaren verschuldigde onroerende-zaakbelastingen.

Uitgangspunten is een koopwoning met een gemiddelde WOZ-waarde en de naar verwachting door een huishouden verschuldigde afvalstoffenheffing en rioolheffing. De gemiddelde WOZ-waarde van een koopwoning in Leiden was voor het belastingjaar 2023 circa 518.000 (herleid uit Coelo, Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2023). De gemiddelde WOZ-waarde in Nederland is 474.000. In het belastingjaar 2024 zullen er weer nieuwe WOZ-waarden (naar prijspeil 2023) gelden.

 

2023

1 PH

2024

1 PH

2023

2 PH

2024

2 ph

2023

3 PH

2024

3 ph

Huurwoning

 

 

 

 

 

 

Afvalstoffenheffing

239

254

344

365

449

476

Rioolheffing

120

136

172

195

223

254

Totaal

359

390

516

560

672

730

Ontwikkeling woonlasten huurder t.o.v. 2021

 

8,6%

 

8,6%

 

8,6%

Koopwoning

 

 

 

 

 

 

Onroerende-zaakbelasting koopwoning

551

596

551

596

551

596

Afvalstoffenheffing

239

254

344

365

449

476

Rioolheffing

120

136

172

195

23

254

Totaal

910

986

1.067

1.156

1.223

1.326

Ontwikkeling woonlasten eigenaar/huurder t.o.v. 2021

 

8,3%

 

8,4%

 

8,4%

Vergelijking lastendruk met omliggende gemeenten over jaar 2023

In de tabel hieronder staan, op alfabetische volgorde, de woonlasten 2023 weergegeven van de aan Leiden grenzende gemeenten. De cijfers zijn overgenomen uit de Atlas lokale lasten 2023 van het Coelo. Daarin staan de lasten voor eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens in koopwoningen. Voor Leiden wordt voor de woonlasten van meerpersoonshuishoudens het tarief voor 3- of meerpersoonshuishoudens gehanteerd.

Gemeente

Woonlasten

eenpersoonshuishoudens

Woonlasten meerpersoonshuishoudens

gem. WOZ waarde koopwoning x 1.000

Katwijk

859

975

474

Leiden

913

1.226

518

Leiderdorp

956

1.140

482

Leidschendam-Voorburg

860

927

456

Oegstgeest

1.234

1.410

642

Teylingen

814

884

530

Voorschoten

1.340

1.430

584

Wassenaar

1.352

1.573

923

Zoeterwoude

1.050

1.071

502

De woonlasten in Leiden liggen voor eenpersoonshuishoudens onder het gemiddelde in de regio. Het gemiddelde voor meerpersoonshuishoudens liggen de woonlasten in Leiden op het gemiddelde in de regio.

Meer informatie is beschikbaar op de website http://leiden.woonlastenmeters.nl/

Kwijtscheldingsbeleid
Voor de volgende heffingen kan om kwijtschelding worden verzocht:

  • Onroerende-zaakbelastingen;
  • Afvalstoffenheffing;
  • Rioolheffing;
  • Precariobelasting voor woonboten als de aanslag wordt opgelegd aan een belastingplichtige die de woonboot als permanente woning gebruikt;
  • Binnenhavengeld voor woonboten als de belastingplichtige de woonboot als permanente woning gebruikt.  

Of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding wordt getoetst aan de betalingscapaciteit en de hoogte van het vermogen van een belastingschuldige. Hier zijn normeringen voor. Minimaal 80% van de betalingscapaciteit dient te worden aangewend ter voldoening van belastingschulden. De betalingscapaciteit wordt berekend door het netto besteedbaar inkomen te verminderen met de genormeerde kosten van bestaan. Deze genormeerde kosten van bestaan betreffen een percentage van de uitkering die de belastingschuldige naar de normen van de bijstandsregelgeving zou kunnen krijgen. De gemeente Leiden kent in het kader van het kwijtscheldingsbeleid een 100%-norm. Dit is het maximaal toegestane percentage.