Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Paragrafen / Bijzonder Programma Doorontwikkeling Sociaal Domein

Bijzonder Programma Doorontwikkeling Sociaal Domein

Inleiding
Het bijzonder programma Doorontwikkeling Sociaal Domein is geen inhoudelijk programma, maar moet worden gezien als een financiële samenvatting van de doorontwikkeling. Voor de inhoudelijke doorontwikkeling in het sociaal domein wordt verwezen naar de programma's 7 Jeugd en onderwijs, 9 Maatschappelijke ondersteuning en 10 Werk en inkomen.

Om het sociaal domein is per 2018 een financieel hek gezet. Voortaan worden voor- en nadelen op het sociaal domein verrekend met de reserve sociaal domein. Daarom is het nodig om het sociaal domein in boekhoudkundige termen duidelijk te definiëren, zodat er een administratieve verwerking kan plaatsvinden. Een programma, een beleidsterrein en een prestatie zijn allemaal administratieve niveaus.

Definitie sociaal domein# 
Het sociaal domein# wordt als volgt gedefinieerd:

  • Programma 7 Jeugd en Onderwijs.
    De prestaties 7A.2.1 t/m 7A.3.1. Betreft CJG en jeugdzorg.
  • Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning.
    Alle beleidsterreinen behoudens de prestatie 'Bevorderen cliëntbetrokkenheid'. Deze prestatie bestaat uit Stimuleren wijkinitiatieven en de diverse Wijkvisies.
  • Programma 10 Werk en Inkomen.
    De beleidsterreinen 10A Arbeidsparticipatie (inclusief DZB), 10D Schuldhulpverlening en 10B Maatschappelijke participatie en Minimabeleid behoudens de prestatie 'Kwijtschelding gemeentelijke heffingen'.

Dat betekent dat de beleidsterreinen Onderwijs (Onderwijskansenbeleid, Onderwijsinnovatie etc.), Sport en Wijken geen onderdeel vormen van het sociaal domein#. Wel is het mogelijk om middelen sociaal domein elders in te zetten mits dat bijdraagt aan kostenreductie in het sociaal domein. Ook het resultaat op het BUIG-budget wordt geen onderdeel van het sociaal domein#, maar wordt verrekend met de algemene reserve.

Reserves 
De bedrijfsreserve DZB blijft in stand. De WSW is onderdeel van het sociaal domein, maar het resultaat op de WSW wordt verrekend met de bedrijfsreserve DZB. Het resultaat van Re-integratie Leiden wordt verrekend met de reserve sociaal domein. Wanneer de bedrijfsreserve DZB groter is dan 10% van de gerealiseerde lasten, dan vindt er afroming plaats ten gunste van de reserve sociaal domein.

Samenvatting begroting 2019 Sociaal domein

lasten

baten

saldo

 

 

 

uit beleidsterrein Jeugd

28.495.558

0

28.495.558

uit programma Maatschappelijke ondersteuning

85.907.709

-2.879.523

83.028.186

uit programma Werk en Inkomen exclusief DZB

11.618.280

-2.732.443

-8.885.837

uit beleidsterrein Arbeidsparticipatie , onderdeel DZB

33.328.791 

-12.921.038 

20.407.753 

totaal

159.350.338

-18.533.004

140.817.334

Reserve Sociaal Domein

bestemd voor Vrouwenopvang

94.295

bestemd voor Beschermd Wonen

10.911.592

bestemd voor Sociaal domein overig

11.118.888

totaal reserve sociaal domein per 1-1-2019

22.124.775

geraamde onttrekking 2019

2.837.537