Programmabegroting 2024

Programmanummer

 

2

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Bestuur, Veiligheid en Handhaving
Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn

De missie van het programma Veiligheid luidt:
De gemeente Leiden staat voor een stad die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven in samenwerking met bewoners en partners.

Inleiding

In juni 2023 is het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 (IVP) vastgesteld door de raad. Daarmee zijn als prioriteiten voor het veiligheidsdomein voor de aankomende jaren de volgende thema's vastgesteld: de integrale wijk- en buurtaanpak, aanpak woonoverlast, veiligheid in de openbare ruimte, regie op jeugd / jeugdoverlast, preventie brandveiligheid, digitale veiligheid en aanpak ondermijning.

Zoals beschreven in het IVP is de afgelopen jaren sprake geweest van meerdere ontwikkelingen in de samenleving met een duidelijke impact op het veiligheidsdomein. Er is allereerst sprake van een duidelijke verharding van het criminele milieu, maar ook van de samenleving als geheel. Ook nemen bepaalde vormen van overlast toe (bijvoorbeeld van verwarde personen) en blijkt deze hardnekkiger om op te lossen. Daarbij neemt ook de maatschappelijke tolerantiegrens af. Daarnaast vragen nieuwe veiligheidsproblemen zoals digitale veiligheid om aandacht. Er wordt kortom vaker om inzet gevraagd vanuit het veiligheidsdomein. Dit is binnen de beperkte capaciteit echter niet altijd haalbaar. Er is een groeiend belang om aan de voorkant van het probleem te zitten en om (waar mogelijk) te voorkomen dat situaties een veiligheidsprobleem worden.

Binnen de uitwerking van een grote hoeveelheid thema’s in het IVP geldt preventie daarom als het sleutelwoord. Door vroegtijdig te acteren kunnen veiligheidsvraagstukken vaak voorkomen - of tijdig opgelost worden. We zien dat de hoeveelheid (preventieve) interventies in de afgelopen jaren sterk is toegenomen, maar dat tegelijkertijd de processen voor een doortastende opvolging nog niet consequent georganiseerd zijn. Hier ligt in 2024 de nadruk op. Het veiligheidsdomein werkt daarbij steeds meer in integrale verbinding met bijvoorbeeld het sociaal en fysieke domein. Dit zorgt voor een effectievere inzet van interventies, maar vereist tegelijkertijd ook een zorgvuldige afstemming. Gezien het aantal interventies, maar dus ook met oog op de opvolging, blijft het van belang om (bestuurlijke) keuzes te maken waar op wordt ingezet.

Beleidsterrein 2A Veiligheid

Doelen en prestaties bij 2A Veiligheid

Doel

Prestaties

2A1 Bewaken democratische rechtstaat en

beperken van (georganiseerde) ondermijnende

criminaliteit

2A101 Aanpak ondermijning

2A102 Aanpakken radicalisering en polarisatie

2A103 Inzet Wet Bibob

2A104 Inzet Veilige Publieke Taak

2A2 Bevorderen van veilige en leefbare

woon en leefomgeving

2A201 Beperken van overlast van personen met verward gedrag

2A202 Beperken van woonoverlast

2A203 Inzet preventie en weerbaarheid gedigitaliseerde
criminaliteit

2A204 Regievoering samenwerking jaarwisseling/vuurwerk

2A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid en integrale wijkaanpak

2A206 Aanpak fietsendiefstal

2A207 Bestuurlijke inzet overtredingen Opiumwet en tegengaan
van drugshandel

2A3 Regie op jeugd (overlast en criminaliteit)

2A301 Inzet Stedelijke Jeugdaanpak

2A302 Inzet Dealbreakers

2A4 Fysieke veiligheid en optimaliseren crisisorganisatie

2A401 Realiseren en bestendigen van BRL-vakbekwame
gemeentelijke crisisorganisatie

2A402 Planvorming rondom grootschalige risicovolle evenement

2A403 Inzet bij rampen en (cyber)crises

2A404 Optimale preventie brandveiligheid

2A405 Inzet bij demonstraties en betogingen

2A5 Veilig ondernemen en veilig uitgaan

2A501 Risicoscan, coördinatie vergunningverlening evenement

2A502 Inzet Landelijk Programma Veilige Steden

2A503 Bijdrage aan (digitaal) veilig ondernemen

2A504 Handhaven coffeeshopsanctiebeleid

2A505 Coördinatie vergunningverlening horeca

2A506 Handhaven horecasanctiebeleid

2A507 Handhaven prostitutiebeleid

2A1.1. Aanpak ondermijning

In 2024 wordt de inzet op de belangrijkste pijlers van de aanpak van ondermijning gecontinueerd. Het betreft hier de informatiepositie, de bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid en de inzet op het voorkomen van ondermijning. Zoals vastgelegd in het IVP ligt bij de uitvoering de focus op het voorkomen van witwassen via vastgoed en de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit. Bij de aanpak van drugscriminaliteit richt de aanpak zich meer specifiek op drugshandel, (criminele) geldstromen, witwassen en jonge aanwas. Daarnaast wordt in 2024 uitvoering gegeven aan het (nog vast te stellen) mensenhandel beleid. Naar verwachting zet ook in 2024 de trend door dat signalen van ondermijning complexer worden. Die complexiteit komt voort uit: de toegenomen verwevenheid van onder- en bovenwereld, de grootte van de netwerken, gebruikte schijnconstructies en de financiële en maatschappelijke impact.

Dit betekent dat ook in 2024 heldere keuzes gemaakt moeten worden. Daarbij zullen de kansrijkheid en het effect van ingrijpen mede bepalend worden.Verder wordt op een aantal concrete onderdelen (jonge aanwas, mensenhandel) uitgewerkt hoe ondermijning en het sociaal domein elkaar verder kunnen versterken. Oo kijken we waar kansen op bestuurlijk afpakken nog onvoldoende worden benut. In 2024 worden verder de volgende concrete acties gecontinueerd:

 • signalen van ondermijning opwerken;
 • in samenwerking met politie op lokaal niveau concrete interventies inzetten ter voorkoming van ondermijning;
 • meedraaien in RIEC-casuïstiek, waarin wordt samengewerkt met politie, OM en Belastingdienst;
 • het uitvoeren van integrale controles;
 • het op niveau houden van de algemene bewustwording binnen de gemeentelijke organisatie door training en voorlichting;
 • het vergroten van de bewustwording in de stad en het aangaan van samenwerkingen met de stad; bijv. het organiseren van ondernemersbijeenkomsten;
 • Inzicht verkrijgen in fenomenen en modus operandi om daarbij in te zetten op het voorkomen van ondermijning.

Het vastgoedproject ‘Geldstromen in de Leidse vastgoedwereld’ eindigt als project eind 2023. Een aantal onderdelen van het project is of wordt geborgd en voortgezet in 2024. Voor die onderdelen waar aanvullende financiering voor nodig is, is in 2023 reeds een lobby gestart bij het Rijk en de provincie.

2A1.3 Inzet Wet Bibob

De Wet Bibob geeft de gemeente Leiden een belangrijk instrument in handen voor het doen van integriteitsonderzoeken. De gemeente wil zaken doen met integere partijen en bonafide burgers en ondernemers in Leiden de ruimte geven. Daarom zet de gemeente in 2024 de inzet van Bibob onverminderd voort. Ook voor Bibob geldt dat in het weegteam keuzes moeten worden gemaakt over welke signalen tot een concreet onderzoek leiden en welke niet. Uitgangspunt bij de onderzoeken is maatwerk: waar mogelijk maken worden afspraken gemaakt met een betrokkene over de wijze waarop integriteitsrisico’s en risico’s voor de stad weggenomen kunnen worden.

De Wet Bibob wordt ook in 2024 met name ingezet ten aanzien van Alcoholwetvergunningen, Omgevingsvergunningen en vastgoedtransacties. Het eigen onderzoek wordt verder versterkt. Het Bibob proces wordt in 2024 transparanter gemaakt door de inzet van communicatie en voorlichting. Tot slot wordt in 2024 verder gewerkt aan een verdere professionalisering van het Bibob werkproces. Dit betekent dat het werkproces beter ondersteund wordt door ICT voorzieningen en dat wetswijzigingen zoals de gemeentelijke Bibob tip vertaald worden naar uitvoering.

2A1.4 Inzet Veilige Publieke Taak

De toon van het contact tussen burgers en overheid in de loop der jaren steeds steviger geworden. Ambtenaren worden in de uitoefening van hun functie steeds vaker geconfronteerd met verbale en fysieke agressie. Doordat we steviger optreden, ook bijvoorbeeld vanuit de aanpak drugs en ondermijning, volgen steeds vaker (juridische) tegenreacties.Het vergroten van de weerbaarheid van onze medewerkers heeft nu en de komende jaren prioriteit. Zo zal er vanuit de organisatie een norm worden vastgesteld: niet de persoonlijke, maar deze professionele organisatienorm geeft de grens aan wat wel en niet wordt getolereerd. Ook worden er trainingen georganiseerd om de weerbaarheid van medewerkers te vergroten. Daarnaast wordt meer nadruk gelegd op het registreren van ongewenst gedrag en incidenten in het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR). Waar nodig volgt een waarschuwingsbrief, een toegangsverbod of aangifte bij de politie. Door registratie wordt informatie over de aard van de problematiek inzichtelijk. Dit maakt het mogelijk te evalueren en beleid en protocollen hierop aan te passen.

2A2.3 Inzet preventie en weerbaarheid gedigitaliseerde criminaliteit

De afgelopen periode is er toenemend aandacht voor (het voorkomen van) cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, met name wat er nog meer gedaan kan worden om digitale weerbaarheid bij inwoners, ondernemers en de gemeentelijke organisatie te vergroten. Het thema is daarom aangemerkt als prioriteit in het IVP en in 2024 wordt de inzet rondom dit thema nader uitgewerkt. Voortgaand op eerdere publiekscampagne in de stadskrant over digitale criminaliteit met onder andere aandacht voor phising, is een eerste aanzet gedaan om in kaart te brengen wat er gebeurt rondom cyberveiligheid en digitale weerbaarheid in de stad. Zo bieden BUZZ, BplusC, Incluzio Leiden digitale ondersteuning in de vorm van inloopspreekuren en workshops en heeft de Universiteit Leiden ‘Factcheckers’ opgezet waarbij studenten Journalistiek & Nieuwe Media feiten in het nieuws checken om zo desinformatie tegen te gaan.

Komend jaar wordt er gekeken hoe aangesloten kan worden op bestaande en lopende programma’s, initiatieven en communicatiecampagnes (van o.a. BplusC, Incluzio Leiden en BUZZ) om de digitale weerbaarheid te vergroten. Daarnaast wordt verkend op welke wijze initiatieven zoals Factcheckers van de Universiteit Leiden prominenter kunnen bijdragen aan de digitale weerbaarheid van Leidse inwoners. Verder wordt er ingezet om ondernemers te blijven informeren, inspireren en te activeren op het gebied van digitalisering en het tegengaan van cybercrime. Dit wordt ondersteund en gefaciliteerd door onder andere de MKB-deal ‘laat digitalisering voor je werken’ van Economie071 en het Platform Veilig Ondernemen. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt er onder andere ingezet op bewustwording van (nieuwe) medewerkers van de gemeente door o.a. trainingen, workshops en e-learnings. Daarnaast wordt er ingezet om cybercrisisoefeningen te organiseren.

2A2.5 Inzet buurt en wijkveiligheid en integrale wijkaanpak

Met de intensieve wijkaanpak in het Jacques Urlusplantsoen en de Slaaghwijk wordt ingezet op het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in deze wijken. Deze aanpak wordt de aankomende jaren doorgezet. De intensieve wijkaanpak bestaat uit een integrale samenwerking tussen onder andere welzijnspartners (Sterke Sociale Basis), woningbouwcorporaties, scholen, politie, OM en interne partners, waaronder ook de Stedelijke Jeugdaanpak (SJA) en Handhaving. Voor beide gebieden is gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld op basis van drie pijlers: ‘samen leven’, ‘fysieke omgeving’, en ‘veiligheid’. Bij de uitvoering worden de acties per partner zorgvuldig gecoördineerd en afgestemd. De wijkaanpak kent zowel een gebiedsgericht, als een persoonsgericht element. Gebiedsgerichte acties zijn bijvoorbeeld herinrichting openbare ruimte, het organiseren van opruimactiedagen en buitenschoolse activiteiten. Persoonsgerichte acties worden opgezet op het moment dat er zorgelijke signalen zijn over specifieke bewoners.

De Slaaghwijk en het Jacques Urlusplantsoen zijn twee verschillende gebieden met elk hun eigen specifieke kenmerken, kansen en uitdagingen. In de afgelopen jaren is er vooruitgang geboekt wat betreft de leefbaarheid en veiligheid. Echter, zodra de aandacht en inzet verslapt, kan de situatie weer achteruit gaan. De wijkaanpak richt zich daarom op structurele onderliggende oorzaken van problematiek in de wijken. Om (duurzame) vooruitgang te boeken zijn structurele veranderingen nodig en dat vergt tijd en aandacht. Duurzame betrokkenheid van alle partners is daarom een vereiste. Om deze betrokkenheid te creëren en te behouden, wordt vanuit de gemeente regie gevoerd op de intensieve wijkaanpak.

2A2.7 Bestuurlijke inzet overtredingen Opiumwet en tegengaan van drugshandel

Drugscriminaliteit zorgt voor een onveilig gevoel in onze wijken en heeft een negatief effect op de leefbaarheid. De aanpak is behalve strafrechtelijk ook bestuursrechtelijk van aard. De inzet van bestuurlijke maatregelen heeft als doel het herstel van verstoringen van de openbare orde en het (preventief) voorkomen van herhaling van overtreding. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van pandsluitingen en het opleggen van last onder dwangsommen. Door een pand te sluiten, wordt voor de omgeving duidelijk dat drugscriminaliteit in Leiden niet getolereerd wordt en hiertegen wordt opgetreden. Met een sluiting wordt ook de kenbaarheid van een adres teniet gedaan in het criminele circuit. Het opleggen van een last onder dwangsom aan personen die drugs verhandelen op straat is een persoonsgerichte aanpak en zorgt ervoor dat er financiële consequenties zitten aan het verhandelen van drugs in Leiden. Indien het een jongere betreft is de last een onderdeel van een bredere preventieve aanpak in samenwerking met de Stedelijke Jeugdaanpak (SJA) om de jongere uit het criminele milieu te halen. Om de aanpak van drugscriminaliteit succesvol te laten zijn, is het van belang om in het geval van herhaling van een overtreding, bestuurlijk door te pakken en de dwangsom in te vorderen. Zoals beschreven in de inleiding gaat in 2024 aandacht uit naar de optimalisering van dit proces.

Met deze aanpak geeft de gemeente een duidelijk signaal af dat de handel in drugs negatieve gevolgen heeft. De gemeente werkt nauw samen met de politie, het OM en de Stedelijke Jeugdgaanpak om ervoor te zorgen dat alle beschikbare instrumenten worden ingezet om drugscriminaliteit (integraal) aan te pakken en daarmee Leiden nog veiliger en leefbaarder te maken

2A3.1 Inzet Stedelijke Jeugdaanpak (SJA)

In 2024 zet het college in op een verdere doorontwikkeling van de Stedelijke Jeugdaanpak (SJA) om jeugdproblematiek (preventief) op te lossen. Binnen de stedelijke jeugdaanpak ligt de focus komend jaar op samenwerking met VO-scholen en is het streven om een veiligheidsconvenant op te stellen. Dit biedt scholen handvatten om om te gaan met veiligheidsvraagstukken. Daarnaast ligt er een grote uitdaging om de jeugdproblematiek in de Stevenshof verder aan te pakken en onder controle te krijgen. De uitgangspunten blijven hierbij hetzelfde: zo vroeg mogelijk signalen oppikken zodat voorkomen wordt dat jongeren (verder) afglijden in het criminele circuit. Goede samenwerking met ketenpartners en het onderhouden en uitbreiden van het netwerk zijn hiervoor cruciaal en via de stedelijke jeugdaanpak wordt hier ook in 2024 op ingezet.

2A3.2 Inzet Dealbreakers

In 2024 wordt de lokale aanpak op het voorkomen van jonge aanwas in de drugscriminaliteit verder versterkt en uitgebouwd, met als doel om de aantrekkingskracht van criminele netwerken op jongeren te verkleinen. Om dit te bereiken worden preventieve interventies ingezet op scholen, sportverenigingen en in de wijk. Voor het schooljaar 2023-2024 zijn afspraken gemaakt met drie middelbare scholen en het MBO voor de inzet van een reeks interventies uit de doorlopende leerlijn en met twee basisscholen voor de inzet van het onderwijsprogramma ‘Kapot Sterk’. ‘Kapot Sterk’ is een preventief onderwijsprogramma voor leerlingen van groep 7 en 8. In 2024 willen we het aantal scholen waarop we actief zijn met Dealbreakers verder uitbreiden, de sportinterventie uitrollen, de bewustwording op dit thema onder professionals verder vergroten en de vroegsignalering verder professionaliseren.

Voor de continuering van het project Dealbreakers na 2024 is aanvullende financiering vereist. In de eerste helft van 2024 wordt ingezet op het verkrijgen van een dergelijke financiering.

2A4.4 Optimale preventie brandveiligheid

Het project ‘De Leidse zorg brandveilig’; een samenwerking tussen zorginstellingen in Leiden, de brandweer Hollands-Midden en de gemeente met als doel om risicogericht de brandveiligheid bij zorginstellingen te verbeteren, loopt in 2024 af. In de laatste fase van het project wordt door de zorginstellingen, brandweer en gemeente gezamenlijk gekeken, welke vorm van samenwerking passend is zodat het delen van kennis en ervaringen rondom het effectief en efficiënt creëren van brandveiligere situaties geborgd blijft voor de toekomst.

Daarnaast is in 2023 een project gestart toegespitst op preventieve maatregelen voor de brandveiligheid van minder-zelfredzamen die in een eigen huis wonen. Het gaat hierbij specifiek om de doelgroep ouderen. Na een eerste succesvolle bijeenkomst 'Broodje Brandweer', waarbij ouderen met de brandweer in gesprek zijn gegaan over brandveiligheid onder het genot van een broodje, is het plan om ook in 2024 diverse activiteiten en bijeenkomsten te organiseren om bewustzijn rondom brandveiligheid bij ouderen te blijven vergroten. De activiteiten worden samen georganiseerd met de Veiligheidsregio Hollands-Midden, de brandweer Leiden en andere betrokken partners.

2A5.2 Inzet landelijk programma Veilige Steden

De gemeente Leiden is aangesloten bij het landelijk programma Veilige Steden, geïnitieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit programma is gericht op het vergroten van de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte en het uitgaansleven. In Leiden wordt hieraan uitvoering gegeven met een lokale vertaling van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Bij deze aanpak is aandacht voor preventie en bewustwording van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, waaronder straatintimidatie. De aanpak wordt dit najaar met de raad gedeeld.

Daarnaast kan bij (acute) onveiligheidssituaties, onrust of incidenten worden overgegaan tot de inzet van persoons- of locatiegerichte instrumenten. Voorbeelden van locatiegerichte maatregelen zijn samenscholingsverboden of noodverordeningen. Bij een persoonsgerichte aanpak kunnen maatregelen zoals gebiedsontzeggingen of gebiedsverboden ingezet worden. Vanuit Leiden Inclusief wordt er een verkennend onderzoek gedaan naar de veiligheid van de LHBTI+ personen in Leiden. De aanbevelingen uit het onderzoek kunnen van invloed zijn op het gemeentelijke beleid en het hiervoor genoemde lokaal uitvoeringsplan.

Verbonden Partijen

De onderstaande Verbonden Partijen leveren een bijdrage aan dit beleidsterrein. Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Veiligheidsregio Hollands Midden
De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is verantwoordelijk voor de volgende taken: brandweerzorg, crisisbeheersing, risicobeheersing, meldkamer brandweer en crisisbeheersing, GHOR en coördinatie gemeentelijke Bevolkingszorg. De VRHM werkt hierbij nauw samen met andere (crisis)partners, onder meer politie, gemeenten, waterschappen, milieudiensten en defensie. De VRHM is een verplichte gemeenschappelijke regeling op grond van het Wet veiligheidsregio’s

Het Algemeen Bestuur VRHM bestaat uit de 18 burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur stelt de hoofdlijnen voor het te voeren beleid en de financiële kaders vast, al dan niet na overleg met de gemeenteraden.

Veiligheidsregio Hollands Midden

Motieven en doelen deelname GR

Deelname aan de Veiligheidsregio is wettelijk voorgeschreven (Wet veiligheidsregio’s). De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is verantwoordelijk voor de volgende taken: brandweerzorg, crisisbeheersing, risicobeheersing, meldkamer brandweer en crisisbeheersing, GHOR en coördinatie gemeentelijke Bevolkingszorg.

Kansen

De Veiligheidsregio werkt op basis van het Regionaal Risicoprofiel 2022 – 2025 en het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 waarop de gemeenteraad bij vaststelling in 2019 input heeft kunnen leveren. Het nieuwe beleidsplan 2024-2027 zal in het najaar worden besproken met de gemeenteraad.

Risico's (top 3)

De drie belangrijkste financiële risico’s zijn:

 • de hoge inflatie, stijging loonkosten en prijzen vormen een bedreiging voor een waardevaste begroting (financieel risico ingeschat op 0,8 mln);
 • de meerkosten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne en asielzoekers;
 • eventuele extra uitgaven die voortvloeien uit de opgaven in het nieuwe regionaalbeleidsplan 2024-2027 (eventueel pas van toepassing vanaf de begroting 2025) .

Deze risico’s zijn opgenomen in de ontwerp-Programmabegroting 2024 VRHM die op 10 mei 2023 ter zienswijze is aangeboden aan de gemeenteraden die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling VRHM. De Programmabegroting VRHM 2024 is na afloop van deze zienswijzeprocedure vastgesteld door het Algemeen Bestuur VRHM. De Leidse gemeenteraad heeft ingestemd met de programmabegroting.

Belangrijkste doelstellingen / prestaties en opgaven 2024

De veiligheidsregio is namens 18 gemeenten verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • meldkamerfunctie voor brandweer en crisisbeheersing
 • risicobeheersing
 • rampenbestrijding en crisisbeheersing
 • GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio - uitgevoerd door GGD)
 • coördinatie gemeentelijke bevolkingszorg
 • brandweerzorg

De veiligheidsregiobrede doelstellingen en doelstellingen per taak voor 2024 staan in de Programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Belangrijkste bestuurlijke mijlpalen 2024

De gemeenteraad dient jaarlijks op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid te krijgen om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. In 2024 staan de volgende bestuurlijke mijlpalen gepland:

 • Regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden 2024-2027 (voorjaar)
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling (voorjaar)
 • Zienswijze Programmabegroting 2025 (juni)

Bijdrage 2024

€12 miljoen

Voor eigenaarsrol, zie paragraaf verbonden partijen

Effectindicatoren bij 2A Veiligheid

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2023

2024

2025

2026

Doel 2A1 Bewaken van democratische rechtstaat en beperken van georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit

2A1.b Aantal geregistreerde incidenten in GIR (Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem)

36 (2020)

66 (2021)

31

31

31

31

Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem

Doel 2A2 Bevorderen van veilige en leefbare woon- en leefomgeving

2A2.a Aantal overlastmeldingen drugs, burenruzie, geluid

4.024 (2020)

4.653 (2021)

3.492 (2022)

2.900

2.900

2.900

2.900

Politie- eenheid Den Haag

2A2.b Aantal woninginbraken (inclusief pogingen) per 1.000 inw.

1,5.(2020)

1,0 (2021)

1,0 (2022)

2,0

2,0

2,0

2,0

CBS (wsjg.nl - BBV)*

2A2.c Percentage inwoners dat in de eigen buurt veel overlast ervaart van drugsgebruik

3% (2021)

4%

4%

4%

4%

Veiligheidsmonitor

2A2.d Percentage inwoners dat in de eigen buurt veel overlast ervaart van drugshandel

4% (2021)

4%

4%

4%

4%

Veiligheidsmonitor

2A2.e Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

5.4 (2020)

5.5 (2021)

5,8 (2022)

5,5

5,5

5,5

5,5

CBS (wsjg.nl - BBV)*

2A2.f Aantal (brom)fietsdiefstallen

914 (2020)

916 (2021)

1.151 (2022)

1.425

1.425

1.425

1.425

Politie- eenheid Den Haag

2A2.h Overlastmeldingen, gerelateerd aan personen met verward gedrag

1.124 (2020)

1.219 (2021)

1.355 (2022)

1.000

1.000

1.000

1.000

Politie- eenheid Den Haag

Doel 2A3 Regie op jeugd (overlast en criminaliteit)

2A3.a Aantal incidenten overlast door jeugd

1.630 (2020)

1.133 (2021)

731 (2022)

950

950

950

950

Politie- eenheid Den Haag

2A3.b Aantal HALT verwijzingen per 1.000 jongeren

24 (2020)
12 (2021)

12 (2022)

20

20

20

20

Bureau HALT (wsjg.nl - BBV)*

2A3.c Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners

5.3 (2020)

5,7 (2021)

7,1 (2022)

5,0

5,0

5,0

5,0

CBS (wsjg.nl - BBV)*

2A3.d Percentage inwoners dat in de eigen buurt veel overlast ervaart van rondhangende jongeren

7% (2021)

6%

6%

6%

6%

Veiligheidsmonitor

Doel 2A4 Fysieke veiligheid en optimaliseren crisisorganisatie

2A4.a Aantal brandstichtingen

26 (2020)

32 (2021)

43 (2022)

35

35

35

35

Politie- eenheid Den Haag

2A4.b Aantal woningbranden

78 (2020)

86 (2021)

87 (2022)

85

85

85

85

Veiligheidsregio Hollands-Midden

Doel 2A5 Veilig ondernemen en veilig uitgaan

2A5.a Percentage inwoners stadsdeel Midden dat in eigen buurt veel overlast ervaart door horecagelegenheden

6% (2021)

7%

7%

7%

7%

Veiligheidsmonitor

2A5.b Percentage inwoners dat vaak overlast heeft van evenementen **

-

3%

3%

3%

3%

Veiligheidsmonitor

2A2.c Percentage inwoners dat in de eigen buurt veel overlast ervaart door dronken mensen op straat

4% (2021)

3%

3%

3%

3%

Veiligheidsmonitor

2A5.d Percentage inwoners van stadsdeel Midden dat vaak overlast heeft van evenementen **

-

8%

8%

8%

8%

Veiligheidsmonitor

2A5.e Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

2,4 (2020)

1,8 (2021)

2,1 (2022)

3,0

3,0

3,0

3,0

CBS (wsjg.nl - BBV)*

* Deze BBV-indicator is landelijk verplicht. De realisatiewaarden staan op waarstaatjegemeente.nl.
** In verband met de coronacrisis is er in 2021 geen uitvraag geweest voor deze twee effectindicatoren in de Veiligheidsmonitor. In 2023 worden deze vragen opnieuw opgenomen.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Kaderstellende beleidsstukken

 • Visie handhaving openbare ruimte 2020-2023 (BW 20.0082)
 • Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 (RV 23.0043)

Programmakosten

Veiligheid
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Meerjarenraming

2025

2026

2027

Veiligheid

Lasten

15.069

14.909

16.064

15.980

15.900

15.914

 

Baten

-814

-164

-170

-170

-170

-170

Saldo

 

14.255

14.745

15.894

15.810

15.730

15.743

Programma

Lasten

15.069

14.909

16.064

15.980

15.900

15.914

 

Baten

-814

-164

-170

-170

-170

-170

Saldo van baten en lasten

 

14.255

14.745

15.894

15.810

15.730

15.743

Reserves

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-383

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

 

-383

0

0

0

0

0

Resultaat

 

13.872

14.745

15.894

15.810

15.730

15.743

Budgettaire ontwikkelingen
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2024-2027. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidsterrein Veiligheid
In 2024 start bij de Veiligheidsregio een nieuwe beleidsplanperiode. De kosten nemen daardoor vanaf 2024 met 350.000 toe (kaderbrief 2023-2027). Het zijn onvermijdbare kosten die gemaakt worden om te kunnen voldoen aan nieuwe regelgeving en kosten die voortvloeien uit reeds genomen noodzakelijke besluiten.
De lasten in 2024 nemen daarnaast met 79.000 structureel toe vanwege intensivering van het tegengaan van ondermijning (RV 22.0057).
In de begroting 2023 is een incidenteel budget van 24.500 opgenomen voor aanpak radicalisering.
Het zorgt niet voor een toename van de lasten t.o.v. 2023, maar relevant is wel dat de intensivering van de gemeentelijke aanpak Bibob wordt voortgezet vanaf 2024. Hiermee is 94.000 gemoeid (kaderbrief 2023-2027).

Reserves

Reserves programma 2
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Reserve Sociaal Domein P2

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-383

0

0

0

0

0

Saldo

 

-383

0

0

0

0

0

Reserves programma 2

 

-383

0

0

0

0

0

Investeringen
Niet van toepassing.

Subsidies
Niet van toepassing.