Programmabegroting 2021

Begroting per prestatie

Onderstaand een overzicht van de begrotingsstanden 2021 per programma, per beleidsterrein en per prestatie.

Programma 01

2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus

1.473

0

1.473

01A103 Onderst Raad door griffie e.d.

986

-41

945

01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College

2.221

0

2.221

01A202 Informeren en betrekken burgers e.d.

84

0

84

01A203 Organiseren verkiezingen

268

-1

266

01A204 Strategisch beleidsadvies en onderzoek

1.858

-109

1.749

01A205 Adviseren bestuur over communicatie

361

-9

352

01A302 Bevorderen intergem samenwerking

4.301

-4

4.297

01 Bestuur

11.552

-164

11.388

01B101 Leveren prod/diensten publieke dv

4.201

-1.987

2.215

01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen

2.078

-44

2.034

01B103 Op orde houden basisregistraties

5

-42

-37

01B104 Beantwoorden van eerste lijns vragen

806

8

814

01B105 Omzetten papieren archieven in digitale

125

0

125

01 Dienstverlening

7.215

-2.064

5.151

Totaal programma 01

18.767

-2.229

16.538

Programma 02

2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

02A101 Aanpak Ondermijning

458

0

458

02A102 Voorkomen radicalisering en polarisatie

34

0

34

02A104 Inzet Veilig Thuis

34

0

34

02A105 Inzet Veilige Publieke Taak

34

0

34

02A201 Beperken van overlast verward gedrag

1.151

-644

507

02A202 Inzet beperken overlast in woonomgeving

247

-86

161

02A204 Regievoering samenwerking jaarwisseling

34

0

34

02A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid

86

-86

0

02A301 Stedelijke Jeugdaanpak

621

-37

584

02A401 Realiseren van BRL-vakbekwame crisisorg.

44

0

44

02A402 Planvorming rondom risicovolle evenement

63

0

63

02A403 Inzet bij rampen en crises

10.467

0

10.467

02A501 Risicoscan vergunningverlening evenement

125

-3

121

02A502 Handhaven bij evenementen

219

0

219

02A503 Bijdrage aan veilig ondernemen

21

0

21

02A504 Handhaven coffeeshopbeleid/wietteelt

82

0

82

02A505 Coördinatie vergunningverlening horeca

180

-7

173

02 Veiligheid

13.900

-864

13.036

Totaal programma 02

13.900

-864

13.036

Programma 03

2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

1.418

-504

914

03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park

109

0

109

03 Ruimte om te ondernemen

1.527

-504

1.023

03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer

1.709

0

1.709

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

95

0

95

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

1.581

-3

1.579

03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

3.386

-3

3.383

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

1.692

-835

857

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

515

0

515

03C103 Programmasturing Binnenstad

711

0

711

03 Marketing en promotie

2.917

-835

2.083

03D101 Transitie circulair bouwinfra-gebiedontw

439

0

439

03D102 Van afval naar materiaalstromen

257

0

257

03D103 Maatschappelijk verantwoord inkopen

105

0

105

03 Circulaire Economie

801

0

801

Totaal programma 03

8.631

-1.341

7.290

Programma 04

2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

04A101 Opstellen fietsbeleid

49

0

49

04A102 Verbeteren Fietsroutes

439

0

439

04A201 Opstellen voetgangersbeleid

24

0

24

04 Fietsers en voetgangers

512

0

512

04B101 Opstellen openbaar vervoer beleid

73

0

73

04B102 Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

341

0

341

04B103 Verbeteren OV infrastructuur

120

0

120

04B104 Verbeteren busstation en aanrijroutes

4

0

4

04 Openbaar vervoer

538

0

538

04C101 Opstellen beleid autoverkeer

200

0

200

04C102 Autoluwe binnenstad

73

0

73

04C104 Leidse Ring Noord

1.023

0

1.023

04C105 Verbeteren wegennet

2.163

0

2.163

04 Autoverkeer

3.459

0

3.459

04D101 Opstellen parkeerbeleid

99

0

99

04D102 Parkeermanagement

424

0

424

04D103 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

10.018

-12.981

-2.963

04D104 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

1.516

-570

946

04 Parkeren

12.057

-13.551

-1.494

04E101 Verkeersveiligheidbeleid

267

-152

115

04E102 Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

1.119

-91

1.028

04E103 Verkeersmanagement

906

0

906

04E201 Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit

283

0

283

04 Leefomgeving

2.575

-243

2.332

Totaal programma 04

19.140

-13.794

5.346

Programma 05

2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

695

-143

552

05A102 Openbare ruimte projecten programma Binn

213

0

213

05A103 Beheren openbare ruimte

20.434

-1.193

19.241

05A104 Inzamelen huishoudelijk afval

12.921

-17.727

-4.806

05A105 Beheren contracten buitenreclame

93

-683

-590

05A106 Handhaven gebruik openbare ruimte

2.579

-123

2.456

05A107 Werken voor derden cluster beheer

1.133

-1.062

70

05 Verharde openbare ruimte

38.068

-20.931

17.136

05B101 Klimaatadaptatie ontw beleid waterkwalit

459

0

459

05B102 Beheren openbaar water en riolering

7.269

-8.863

-1.594

05B201 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar wate

26

0

26

05B202 Exploiteren havens en waterwegen

596

-522

74

05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen

186

-7

178

05B204 Handhaven gebruik openbaar water

316

0

316

05 Openbaar water

8.852

-9.393

-540

05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

1.157

0

1.157

05C102 Renoveren en herinrichten parken

26

0

26

05C103 Beheren openbaar groen

6.282

-41

6.241

05C104 Behandelen kapvergunningen

56

0

56

05C201 Ontwikkelen beleid dierenwelzijn en biod

147

0

147

05C202 Aanleggen Singelpark

857

0

857

05C203 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

172

0

172

05 Openbaar groen

8.697

-41

8.656

05D101 Milieubeheer algemeen

2.783

0

2.783

05D102 Uitvoeren geluidsanering

1

0

1

05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

1.046

-69

977

05 Milieu en duurzaamheid

3.830

-69

3.761

Totaal programma 05

59.447

-30.434

29.013

Programma 06

2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

06A101 Opstellen kaderstellende visies RO

777

0

777

06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

400

0

400

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

487

-89

398

06A104 Implementatie Omgevingswet

1.923

0

1.923

06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen

2.602

-3.619

-1.017

06A202 Het voeren van vooroverleg

283

-2

282

06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken

1.291

-42

1.250

06A403 Ontwikkeling Meelfabriek

5

0

5

06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

7.769

-3.752

4.018

06B101 Voeren erfpachtbedrijf

2.320

-2.433

-113

06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer

14.663

-18.697

-4.034

06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

8.129

-10.532

-2.404

06 Gemeentelijk vastgoed

25.111

-31.662

-6.551

06C101 Nota Wonen

245

0

245

06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student

26

0

26

06C102 Prestatieafspraken met corporaties

56

0

56

06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd.

31

0

31

06C304 Programmasturing WOP Noord

26

0

26

06 Wonen

383

0

383

06D101 Meer energiebesparing   

11

0

11

06D102 Meer duurzame opwekking energie 

399

0

399

06D103 Realis. aardgasvrije stad        

661

0

661

06 Energietransitie

1.071

0

1.071

Totaal programma 06

34.334

-35.414

-1.079

Programma 07

2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

117

-39

77

07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

657

-1

656

07A103 Ondersteunen spelbevordering

3

0

3

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

907

0

907

07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp

6.126

0

6.126

07A301 Doen organiseren specialistische hulp

24.272

0

24.272

07 Jeugd

32.082

-40

32.042

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang

1.358

0

1.358

07B102 Waarborg kwali.kinderopv/peuterspeelopv.

446

0

446

07 Peuterspeelopvang en kinderopvang

1.804

0

1.804

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

1.896

0

1.896

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

1.071

-2.960

-1.889

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

435

0

435

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

707

-14

693

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

1.775

0

1.775

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

177

0

177

07C303 Bevorderen buitenschools leren

298

-3

295

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

1.381

-845

536

07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen

176

0

176

07 Onderwijsbeleid

7.917

-3.822

4.095

07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw

100

0

100

07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

10.819

-35

10.784

07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken

1.149

-138

1.011

07 Onderwijshuisvesting

12.068

-173

11.895

Totaal programma 07

53.871

-4.036

49.836

Programma 08

2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

5.242

0

5.242

08A102 Ondersteunen museaal aanbod

161

0

161

08A103 Ondersteunen educatief aanbod

5.758

0

5.758

08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR)

297

0

297

08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen

172

0

172

08A106 Ondersteunen lokale media

264

0

264

08A108 Exploitatie museum De Lakenhal

4.866

-695

4.171

08A101 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

27

0

27

08A201 Stim. netwerkv.-kennisontw. cultuur-zorg

110

-108

2

08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom

76

0

76

08A201 Bevorderen culturele levendigheid

54

0

54

08A203 Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj

27

0

27

08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar

217

0

217

08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu

70

0

70

08A301 Aanbieden cultuureducatief programma

54

0

54

08A302 Afspraken met gem en gesubs instellingen

54

0

54

08A303 Bevorderen productieklimaat

27

0

27

08 Cultuur

17.479

-803

16.676

08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo

3.667

-611

3.056

08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk

258

-90

168

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

587

-2

585

08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

455

0

455

08 Cultureel erfgoed

4.967

-703

4.263

08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties

12.088

-4.794

7.294

08C102 Uitvoeren sportaccommodatieplan

408

0

408

08C201 Leidenaars bewegen voldoende

807

0

807

08C202 Leiden sterke toekomstbest. sportver

33

0

33

08C301 De openbare ruimte is beweegvriendelijk

243

0

243

08 Sport

13.580

-4.795

8.785

08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west

42

-32

10

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

102

-184

-82

08D201 Evenementencoördinatie

243

-3

239

08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg.

89

-98

-9

08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen

638

-52

585

08D204 Verstrekken evenementensubsidie

27

0

27

08 Recreatie

1.141

-370

771

Totaal programma 08

37.167

-6.671

30.495

Programma 09

2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

7.909

0

7.909

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

1.987

0

1.987

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

502

0

502

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

155

0

155

09 Sociale binding en participatie

10.554

0

10.554

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

807

-40

768

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

6.796

-73

6.724

09 Preventie

7.604

-112

7.491

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

4.234

0

4.234

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

1.027

0

1.027

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

29.511

-1.269

28.242

09 Ondersteuning

34.771

-1.269

33.503

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

2.104

0

2.104

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

1.902

-24

1.878

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

5.207

0

5.207

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen

29.515

-1.730

27.785

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

5.364

0

5.364

09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring

23

0

23

09 Kwetsbare groepen

44.115

-1.754

42.362

Totaal programma 09

97.044

-3.135

93.909

Programma 10

2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

1.578

0

1.578

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

1.626

-1.472

154

10A103 Inzetten Jongeren Arbeidsmarkt

1.054

-27

1.027

10A201 Inzetten sociale werkvoorziening

31.130

-11.062

20.068

10A203 Inzetten loonkostensubsidie

6

0

6

10 Arbeidsparticipatie

35.395

-12.561

22.834

10B101 Onderst. mensen met bijstandsuitkering

145

-4

142

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

6.113

-753

5.361

10B202 Verstr premie coll ziektekstverzek minim

81

0

81

10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie

594

-2

592

10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

1.907

0

1.907

10B205 Subsidies minimabeleid

261

0

261

10 Maatsch. participatie en onderst. minima

9.101

-758

8.343

10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed

60.177

-53.698

6.479

10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr

354

-9

345

10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal

227

-4

223

10 Inkomensvoorzieningen

60.757

-53.711

7.047

10D101 Uitv. budgetbeh, stabilisatietraject ed

1.050

0

1.050

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

1.533

-380

1.153

10 Schuldhulpverlening

2.583

-380

2.203

Totaal programma 10

107.837

-67.410

40.426

Programma AD

2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

11A001 Baten OZB-gebruikers

0

-15.050

-15.050

11A002 Baten OZB-eigenaren

0

-40.607

-40.607

11A005 Baten precariobelasting

0

-8.259

-8.259

LOK Lokale heffingen besteding niet gebonden

0

-63.916

-63.916

11A006 Algemene uitkering

183

-272.727

-272.544

ALG Algemene uitkering

183

-272.727

-272.544

11A007 Deelnemingen nutsbedrijven

82

-2.000

-1.918

11A008 Deelnemingen

8

-750

-742

DIV Dividend

90

-2.750

-2.660

11A009 Geldleningen

-1.439

-153

-1.593

FIN Saldo financieringsfunctie

-1.439

-153

-1.593

11A011 Stelposten concern

-1.065

-143

-1.208

11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering

152

0

152

11A014 Plankosten definitiefase

598

0

598

OVE Overige alg.dekkingsmiddelen

-315

-143

-458

Totaal programma AD

-1.481

-339.690

-341.171

Programma OV

2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

12A001 Overhead kostenplaatsen

50.431

-1.332

49.099

12A002 Overhead overige

2.086

-55

2.031

12A003 Overhead facilitaire zaken

4.924

-205

4.720

12A004 Overige personele lasten

2.607

0

2.607

12A006 Overhead huisvesting

5.032

-1.016

4.015

12A009 Overhead Bijdrage SP71

775

0

775

H Overhead

65.855

-2.609

63.247

Totaal programma OV

65.855

-2.609

63.247

Programma VPB

2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

12A008 Vennootschapsbelasting

71

0

71

VPB Vennootschapsbelasting

71

0

71

Totaal programma VPB

71

0

71

Programma ON

2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

12A007 Onvoorzien

253

0

253

ONV Onvoorzien

253

0

253

Totaal programma ON

253

0

253