Ga naar boven
Home / Bijlagen / Begroting per prestatie

Begroting per prestatie

Onderstaand een overzicht van de begrotingsstanden 2018 per programma, per beleidsterrein en per prestatie.

Programma 01

2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus

1.197

0

1.197

01A103 Onderst Raad door griffie e.d.

1.005

0

1.005

01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College

1.663

0

1.663

01A204 Uitvoeren concerncontrol

914

-81

833

01A205 Informeren en betrekken burgers e.d.

142

-5

137

01A206 Organiseren verkiezingen

251

-2

249

01A207 Strategisch beleidsadvies en onderzoek

763

0

763

01A208 Adviseren bestuur over communicatie

969

-93

876

01A301 Sturing en toezicht op samenw.verbanden

51

0

51

01A302 Bevorderen intergem samenwerking

4.422

-7

4.415

01 Bestuur

11.376

-188

11.188

01B101 Leveren prod/diensten publieke dv

4.823

-2.376

2.448

01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen

2.179

-24

2.155

01B103 Op orde houden basisregistraties

1.741

-155

1.587

01B201 Invoeren van zaakgewijs werken

592

-11

581

01B202 Omzetten papieren archieven in digitale

297

0

297

01 Dienstverlening

9.634

-2.566

7.068

Totaal programma 01

21.010

-2.754

18.256

Programma 02

2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

02A101 Planvorming optimale crisisorganisatie

37

0

37

02A102 Planvorming grootschalige evenementen

26

0

26

02A103 Inzet bij rampen en crises

26

0

26

02A104 Afspraken Veiligheidsregio Hollands Midd

9.867

-256

9.611

02 Fysieke veiligheid

9.956

-256

9.700

02B101 Activiteiten Veiligheidshuis B1

1.035

-548

487

02B102 Inzet vermindering overvallen

17

0

17

02B103 Preventie woninginbraken

17

0

17

02B104 Inzet Steun- en Meldpunt AMHK

17

0

17

02B105 Bijdrage aan veilig ondernemen

17

0

17

02B106 Aanpak georganiseerde criminaliteit

17

0

17

02B107 Aanpak radicalisering

17

0

17

02B108 Aanpak fietsendiefstal

17

0

17

02B201 Activiteiten Veiligheidshuis B2

311

-149

162

02B202 Beperken drugsgerelateerde overlast

17

0

17

02B203 Inzet beperken jeugdoverlast

216

-1

215

02B204 Regievoering samenwerking jaarwisseling

17

0

17

02B205 Inzet beperken woonoverlast

17

0

17

02B206 Inzet beperken overlast op het water

108

0

108

02B301 Risicoscan evenementen

82

-1

81

02B302 Coördinatie en vergunning evenementen

203

-2

201

02B401 Handhaven horecaregelgeving

31

0

31

02B402 Handhaven prostitutie-coffeeshopbeleid

31

0

31

02B403 Handhaven bij evenementen

158

0

157

02B404 Inzet OOV bevoegdheden burgemeester

17

0

17

02B501 Inzet sociale media

109

0

109

02B502 Inzet wijkveiligheid

112

-95

17

02 Sociale veiligheid

2.584

-798

1.787

Totaal programma 02

12.540

-1.054

11.487

Programma 03

2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

414

-467

-53

03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park

76

-1

75

03 Ruimte om te ondernemen

490

-467

22

03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer

1.771

-7

1.764

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

268

0

268

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

970

-1

969

03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

3.009

-8

3.001

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

1.252

-778

474

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

355

-1

354

03C103 Programmasturing Binnenstad

918

-1

917

03 Marketing en promotie

2.525

-779

1.746

Totaal programma 03

6.023

-1.254

4.769

Programma 04

2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

04A101 Opstellen fietsbeleid

10

0

10

04A102 Fietsparkeren

324

-9

315

04A103 Verbeteren Fietsroutes

194

0

194

04A202 Verbeteren aanlooproutes Centrum

4

0

4

04 Langzaam verkeer

532

-9

524

04B101 Opstellen openbaar vervoer beleid

45

0

45

04B102 Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

90

0

90

04B103 Verbeteren OV infrastructuur

147

0

147

04B201 Locatie busstation

18

0

18

04 Openbaar vervoer

299

0

299

04C101 Opstellen beleid autoverkeer

215

0

215

04C102 Rijnlandroute

76

0

76

04C104 Leidse Ring Noord

812

0

812

04C105 Verbeteren wegennet

2.536

0

2.536

04 Autoverkeer

3.640

0

3.640

04D101 Opstellen parkeerbeleid

93

0

93

04D102 Realisatie parkeergarage Garenmarkt

132

0

132

04D103 Parkeermanagement

3.234

-29

3.205

04D104 Uitvoeren maatregelen parkeren

6.629

-13.262

-6.634

04 Parkeren

10.088

-13.292

-3.204

04E101 Opstellen leefomgevingsbeleid

115

0

115

04E102 Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

1.041

-12

1.029

04E103 Bebording en bewegwijzering

99

0

99

04E201 Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

77

0

77

04 Leefomgeving

1.332

-12

1.320

Totaal programma 04

15.891

-13.312

2.578

Programma 05

2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

821

-143

677

05A102 Openbare ruimte projecten programma Binn

127

0

127

05A103 Beheren openbare ruimte

21.254

-1.383

19.871

05A104 Inzamelen huishoudelijk afval

11.304

-13.964

-2.660

05A105 Beheren contracten buitenreclame

160

-698

-538

05A106 Handhaven gebruik openbare ruimte

2.156

-114

2.043

05 Verharde openbare ruimte

35.823

-16.302

19.521

05B101 Ontw beleid waterkwantiteit en kwaliteit

30

0

30

05B102 Beheren openbaar water en riolering

6.876

-6.398

478

05B201 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar wate

114

0

114

05B202 Exploiteren havens en waterwegen

569

-493

76

05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen

41

-1

40

05B204 Handhaven gebruik openbaar water

108

0

108

05 Openbaar water

7.738

-6.892

845

05C101 Ontwikkelen beleid groen

861

0

861

05C102 Renoveren en herinrichten parken

8

0

8

05C103 Beheren openbaar groen

5.339

-89

5.250

05C104 Behandelen kapvergunningen

87

0

87

05C201 Ontwikkelen beleid dierenwelzijn en biod

74

0

74

05C203 Ontwikkelen beleid regionaal groen

14

0

14

05C204 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

169

0

169

05C205 Aanleggen Singelpark

622

0

622

05 Openbaar groen

7.174

-89

7.085

05D101 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid

3.171

-18

3.153

05D102 Uitvoeren geluidsanering

86

0

86

05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

2.234

-11

2.223

05 Duurzaamheid

5.490

-28

5.462

Totaal programma 05

56.225

-23.312

32.913

Programma 06

2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

06A101 Opstellen kaderstellende visies RO

194

0

194

06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

749

0

749

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

856

-83

773

06A104 Implementatie Omgevingswet

1.400

0

1.400

06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen

2.670

-4.176

-1.506

06A202 Het voeren van vooroverleg

42

0

42

06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken

940

-40

901

06A403 Ontwikkeling stationsgebied

443

-101

342

06A404 Ontwikkeling Meelfabriek

5

0

5

06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

7.299

-4.400

2.899

06B101 Voeren erfpachtbedrijf

2.139

-2.544

-406

06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer

16.619

-12.482

4.137

06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

9.695

-13.004

-3.310

06 Gemeentelijk vastgoed

28.453

-28.031

422

06C101 Nota Wonen

139

-2

138

06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student

22

0

22

06C102 Prestatieafspraken met corporaties

154

-2

152

06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd.

40

0

39

06C201 Toezicht/hha op onrechtmatige bewoning

1

-10

-9

06 Wonen

356

-14

343

Totaal programma 06

36.108

-32.445

3.663

Programma 07

2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

1.240

-37

1.204

07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

871

-1

870

07A103 Ondersteunen spelbevordering

79

0

79

07A201 Vanuit CJG uitv. Wet Publieke Gezondheid

68

0

68

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

1.326

0

1.326

07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp

4.064

0

4.064

07A301 Doen organiseren specialistische hulp

20.213

0

20.213

07 Jeugd

27.861

-38

27.823

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelzaalwerk

1.296

0

1.296

07B102 Waarborg kwalit.kinderopv/peuterspeelz

249

0

249

07 Peuterspeelzalen en kinderopvang

1.546

0

1.546

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

889

0

889

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

929

-2.170

-1.241

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

550

0

550

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

861

-13

848

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

2.063

0

2.063

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

208

0

208

07C302 Stim. Leerl. voorber. op internat samenl

24

0

24

07C303 Bevorderen buitenschools leren

10

0

10

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

1.955

-1.294

661

07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen

260

0

260

07 Onderwijsbeleid

7.750

-3.478

4.271

07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw

84

0

84

07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

8.466

-55

8.411

07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken

1.317

-329

987

07 Onderwijshuisvesting

9.867

-384

9.483

Totaal programma 07

47.023

-3.901

43.123

Programma 08

2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

08A101 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

5.574

-2

5.572

08A102 Exploitatie museum De Lakenhal

3.977

-791

3.186

08A201 Bevorderen culturele levendigheid

217

0

217

08A202 Aandacht beeldende kunst openbare ruimte

108

0

107

08A203 Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj

530

0

530

08A301 Aanbieden cultuureducatief programma

5.410

0

5.409

08A302 Afspraken met gem en gesubs instellingen

12

0

12

08A303 Bevorderen productieklimaat

190

0

189

08 Cultuur

16.017

-794

15.223

08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo

3.561

-439

3.121

08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk

232

-88

144

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

563

-3

561

08 Cultureel erfgoed

4.356

-530

3.827

08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties

8.783

-3.446

5.337

08C102 Uitvoeren sportaccommodatieplan

20

0

20

08C201 Ondersteunen van verenigingen

187

0

187

08C301 Organiseren kennismakingscursussen

550

0

550

08C302 Stim. sportevenementen door subsidiering

102

0

102

08C303 Verstrekken sportstimuleringssubsidies

490

0

490

08 Sport

10.132

-3.446

6.686

08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west

62

-31

31

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

150

-172

-22

08D201 Evenementencoördinatie

234

-1

233

08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg.

92

-89

3

08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen

449

-79

370

08D204 Verstrekken evenementensubsidie

-1

0

-1

08D205 Resultaatafspr organisatoren evenementen

37

0

36

08 Recreatie

1.023

-372

651

Totaal programma 08

31.528

-5.142

26.386

Programma 09

2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

3.967

0

3.967

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

844

0

843

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

1.025

0

1.024

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

448

0

448

09 Sociale binding en participatie

6.283

-1

6.282

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

4.540

-340

4.200

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

5.541

-244

5.297

09B202 Uitvoeren reg. en lok gezondheidsbeleid

102

0

102

09 Preventie

10.183

-584

9.599

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

1.849

0

1.849

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

2.474

0

2.474

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

20.772

-1.522

19.251

09 Ondersteuning

25.095

-1.522

23.573

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

4.046

-26

4.020

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

1.439

-100

1.339

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

5.535

0

5.535

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen

32.738

-1.600

31.138

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

4.433

0

4.433

09 Kwetsbare groepen

48.191

-1.726

46.465

Totaal programma 09

89.751

-3.832

85.919

Programma 10

2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

1.140

-254

886

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

1.650

-1.472

178

10A103 Inzetten Jongeren Arbeidsmarkt

-139

0

-139

10A201 Inzetten sociale werkvoorziening

33.183

-11.993

21.189

10A203 Inzetten loonkostensubsidie

18

0

18

10 Arbeidsparticipatie

35.851

-13.719

22.132

10B101 Uitv. Decl.reg. en aanvr part.bev.voorz.

186

-19

167

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

8.573

-300

8.273

10B202 Verstr premie coll ziektekstverzek minim

124

-13

111

10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie

376

-6

369

10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

1.309

0

1.309

10B205 Subsidies minimabeleid

335

0

335

10 Maatsch. participatie en onderst. minima

10.902

-338

10.564

10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed

57.655

-50.008

7.646

10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr

124

-13

111

10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal

274

-19

255

10 Inkomensvoorzieningen

58.053

-50.040

8.013

10D101 Uitv. budgetbeh, stabilisatietraject ed

598

0

598

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

1.904

-555

1.349

10 Schuldhulpverlening

2.502

-555

1.946

Totaal programma 10

107.308

-64.653

42.655

Programma AD

2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

11A001 Baten OZB-gebruikers

0

-12.848

-12.848

11A002 Baten OZB-eigenaren

0

-35.140

-35.140

11A005 baten precariobelasting

0

-8.249

-8.249

LOK Lokale heffingen besteding niet gebonden

0

-56.238

-56.238

11A006 Algemene uitkering

-41

-246.276

-246.316

ALG Algemene uitkering

-41

-246.276

-246.316

11A007 deelnemingen nutsbedrijven

82

-1.500

-1.418

11A008 Deelnemingen

8

-227

-219

DIV Dividend

90

-1.727

-1.637

11A009 geldleningen

-260

-176

-436

FIN Saldo financieringsfunctie

-260

-176

-436

11A011 Stelposten concern

-2.230

0

-2.230

11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering

1

0

1

11A014 Plankosten definitiefase

598

0

598

OVE Overige alg.dekkingsmiddelen

-1.632

0

-1.632

Totaal programma AD

-1.843

-304.417

-306.260