Programmabegroting 2024

Begroting per prestatie

Onderstaand een overzicht van de begrotingsstanden 2024 per programma, per beleidsterrein en per prestatie.

Programma 01

2024


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus

1.592

0

1.592

01A103 Onderst Raad door griffie e.d.

1.444

-70

1.374

01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College

2.349

0

2.349

01A202 Informeren en betrekken burgers e.d.

110

0

110

01A203 Organiseren verkiezingen

621

0

621

01A204 Strategisch beleidsadvies en onderzoek

2.549

-116

2.433

01A205 Adviseren bestuur over communicatie

270

-10

259

01A301 Sturing en toezicht op samenw.verbanden

91

-3

88

01A302 Bevorderen intergem samenwerking

3.256

0

3.256

01 Bestuur

12.281

-199

12.082

01B101 Leveren prod/diensten publieke dv

4.549

-1.887

2.662

01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen

2.261

16

2.278

01B103 Op orde houden basisregistraties

3.704

-913

2.791

01B104 Beantwoorden van eerste lijns vragen

1.142

0

1.142

01 Dienstverlening

11.655

-2.784

8.871

Totaal programma 01

23.936

-2.982

20.953

Programma 02

2024


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

02A101 Aanpak Ondermijning

714

-137

577

02A102 Voorkomen radicalisering en polarisatie

51

0

51

02A104 Inzet Veilige Publieke Taak

43

0

43

02A201 Beperken van overlast verward gedrag

1.026

0

1.026

02A202 Beperken van woonoverlast

295

-22

274

02A204 Regievoering samenwerking jaarwisseling

65

0

65

02A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid

84

0

84

02A301 Inzet Stedelijke Jeugdaanpak

940

0

940

02A401 Realiseren van BRL-vakbekwame crisisorg.

34

0

34

02A402 Planvorming rondom risicovolle evenement

34

0

34

02A403 Inzet bij rampen en (cyber)crises

12.041

0

12.041

02A501 Risicoscan vergunningverlening evenement

210

-5

205

02A502 Inzet Landelijk Progr.Veilige Steden

230

0

230

02A503 Bijdr.aan (digitaal) veilig ondernemen

17

0

17

02A504 Handhaven coffeeshopsanctiebeleid

69

0

69

02A505 Coördinatie vergunningverlening horeca

212

-7

205

02 Veiligheid

16.064

-170

15.894

Totaal programma 02

16.064

-170

15.894

Programma 03

2024


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

1.966

-554

1.412

03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park

973

0

973

03 Ruimte om te ondernemen

2.940

-554

2.386

03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer

2.464

0

2.464

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

314

0

314

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

1.534

-4

1.530

03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

4.312

-4

4.308

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

1.518

-1.611

-93

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

216

0

216

03 Marketing en promotie

1.733

-1.611

123

03D101 Circulaire Bouw

707

0

707

03D102 Verwaarden van materiaalstromen

639

0

639

03D103 Circulair inkopen

96

0

96

03 Circulaire Economie

1.442

0

1.442

03E101 Vitale Binnenstad

901

0

901

03E102 Kennisstad

580

0

580

03 Vitale Binnenstad en Kennisstad

1.481

0

1.481

Totaal programma 03

11.908

-2.168

9.740

Programma 04

2024


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

04A101 Beinvloeding modal shift vervoer

599

0

599

04A102 Stim. Verduurzaming vervoer

510

0

510

04A103 Invoering zero-emissie Stadslogistiek

687

-387

300

04 Duurzame Mobiliteit

1.796

-387

1.409

04B101 Verbeteren bereikbaarheid voetgangers

138

0

138

04B102 Verbeteren bereikbaarheid fiets

493

0

493

04B103 Verbeteren openbaar vervoer

1.177

-476

701

04B104 Waarborgen doorstroming

4.475

-221

4.253

04B105 Verbeteren parkeeraanbod

14.884

-19.085

-4.201

04 Bereikbaarheid

21.166

-19.782

1.384

04C101 Stimuleren verkeersveilig gedrag

267

0

267

04C102 Verbeteren verkeersveilige inrichting

772

0

772

04 Verkeersveiligheid

1.039

0

1.039

04 Fietsers en voetgangers

0

0

0

04 Openbaar vervoer

0

0

0

04 Autoverkeer

0

0

0

04 Parkeren

0

0

0

04 Leefomgeving

0

0

0

Totaal programma 04

24.001

-20.169

3.832

Programma 05

2024


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

1.109

-156

953

05A102 Beheren openbare ruimte

26.286

-1.908

24.377

05A103 Inzamelen huishoudelijk afval

14.424

-21.909

-7.486

05A104 Beheren contracten buitenreclame

109

-832

-723

05A105 Handhaven gebruik openbare ruimte

2.934

-197

2.737

05A106 Werken voor derden cluster beheer

1.172

-1.148

24

05 Verharde openbare ruimte

46.034

-26.151

19.884

05B102 Beheren openbaar water en riolering

9.432

-13.542

-4.110

05B201 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar wate

35

0

35

05B202 Exploiteren havens en waterwegen

532

-618

-86

05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen

230

-6

224

05B204 Handhaven gebruik openbaar water

377

0

377

05 Openbaar water

10.606

-14.167

-3.561

05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

952

0

952

05C102 Renoveren en herinrichten parken

46

0

46

05C103 Beheren openbaar groen

8.148

-55

8.093

05C104 Behandelen kapvergunningen

151

0

150

05C105 Aanleggen Singelpark

909

0

909

05C106 Beheren Oostvlietpolder

209

0

209

05C201 Ontwikk en uitv beleid biodiversiteit

542

-2

541

05C301 Ontwikk en uitv beleid dierenwelzijn

110

0

110

05 Openbaar groen

11.067

-57

11.010

05D101 Milieubeheer algemeen

3.235

0

3.235

05D103 Uitvoeren bodemsanering

79

0

79

05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

623

-20

602

05 Milieu en duurzaamheid

3.937

-20

3.917

05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal

1.115

0

1.115

05 Klimaatadaptatie

1.115

0

1.115

Totaal programma 05

72.759

-40.395

32.365

Programma 06

2024


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

06A101 Opstellen kaderstellende visies RO

1.195

0

1.195

06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

260

-645

-385

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

525

0

525

06A104 Implementatie Omgevingswet

3.282

0

3.282

06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen

2.767

-4.168

-1.401

06A202 Het voeren van vooroverleg

895

-3

891

06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken

1.501

-73

1.428

06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

10.425

-4.889

5.536

06B101 Voeren erfpachtbedrijf

2.260

-2.147

114

06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer

7.851

-8.620

-769

06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

9.539

-10.547

-1.008

06 Gemeentelijk vastgoed

19.650

-21.313

-1.663

06C101 Implementatie Woonvisie Leiden 2020-2030

264

0

264

06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student

31

0

31

06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025

269

0

269

06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd.

62

0

62

06C201 Toezicht/hha op onrechtmatige bewoning

103

0

103

06 Wonen

729

0

729

06D101 Energiebesparing   

2.866

-2.301

566

06D102 Opwek duurzame energie 

630

0

630

06D103 Warmtetransitie

371

0

371

06 Energietransitie

3.867

-2.301

1.566

Totaal programma 06

34.671

-28.503

6.168

Programma 07

2024


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

159

-43

115

07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

777

0

777

07A103 Ondersteunen spelbevordering

39

0

39

07A201 Vanuit CJG uitv. Wet Publieke Gezondheid

72

0

72

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

1.065

0

1.065

07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp

6.991

0

6.991

07A301 Doen organiseren specialistische hulp

33.780

-303

33.477

07 Jeugd

42.882

-346

42.536

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang

1.481

0

1.481

07B102 Waarborg kwali.kinderopv/peuterspeelopv.

450

-4

446

07 Peuterspeelopvang en kinderopvang

1.931

-4

1.927

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

1.964

0

1.964

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

975

-2.774

-1.800

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

490

0

490

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

1.354

-19

1.335

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

1.929

-403

1.526

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

186

0

186

07C303 Bevorderen toekomstgerichte talentontwik

421

-3

418

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

2.180

-1.492

688

07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen

43

0

43

07 Onderwijsbeleid

9.541

-4.691

4.850

07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw

468

0

468

07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

12.665

-136

12.529

07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken

1.287

-180

1.107

07 Onderwijshuisvesting

14.420

-316

14.103

Totaal programma 07

68.774

-5.358

63.416

Programma 08

2024


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

6.305

0

6.305

08A102 Ondersteunen museaal aanbod

2.848

0

2.848

08A103 Ondersteunen educatief aanbod

6.183

0

6.183

08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR)

82

0

82

08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen

212

0

212

08A106 Ondersteunen lokale media

352

-8

344

08A107 Ondersteunen projecten voor diversiteit

53

0

53

08A108 Exploitatie museum De Lakenhal

2.943

-1.042

1.900

08A201 Stim. netwerkv.-kennisontw. cultuur-zorg

120

0

120

08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom

67

0

67

08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar

261

0

261

08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu

239

0

239

08 Cultuur

19.664

-1.050

18.613

08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo

4.660

-687

3.973

08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk

326

-96

230

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

404

-3

402

08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

707

0

707

08 Cultureel erfgoed

6.097

-785

5.312

08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties

13.877

-4.457

9.420

08C102 Uitvoeren sportaccommodatieplan

36

0

36

08C201 Leidenaars bewegen voldoende

902

0

901

08C202 Leiden sterke toekomstbest. sportver

322

0

322

08C301 De openbare ruimte is beweegvriendelijk

72

0

72

08 Sport

15.208

-4.458

10.750

08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west

28

-5

23

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

65

-11

54

08D103 Verstrekken subsidies amateurtuinders

29

-1

28

08D201 Evenementencoördinatie

951

-4

947

08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg.

138

-126

12

08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen

705

-57

648

08 Recreatie

1.916

-203

1.712

Totaal programma 08

42.885

-6.497

36.388

Programma 09

2024


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

9.895

0

9.895

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

2.514

-4

2.509

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

327

-4

322

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

149

-4

145

09 Sociale binding en participatie

12.884

-12

12.872

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

857

-21

836

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

7.558

-123

7.436

09B301 Leidenaars kennis gezonde actieve leefst

143

0

143

09B302 Leidenaars verantw. om met genotmiddelen

14

0

14

09B303 Leidenaars hebben een gezond gewicht

14

0

14

09 Preventie

8.587

-144

8.443

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

5.238

-3

5.235

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

728

-5

722

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

33.207

-1.494

31.713

09 Ondersteuning

39.172

-1.502

37.670

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

2.964

0

2.964

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

1.134

-26

1.108

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

24.236

0

24.236

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen

19.499

-603

18.896

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

7.602

0

7.602

09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring

189

-3

186

09 Kwetsbare groepen

55.623

-631

54.991

Totaal programma 09

116.266

-2.289

113.976

Programma 10

2024


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

2.555

-1.443

1.111

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

2.210

-1.643

567

10A103 Inzetten dienstverl jongeren en statush

1.348

-30

1.319

10A201 Inzetten sociale werkvoorziening

35.521

-12.761

22.759

10A202 Inzetten beschut werk

14

0

14

10A203 Inzetten loonkostensubsidie

107

0

107

10 Arbeidsparticipatie

41.755

-15.877

25.878

10B101 Onderst. mensen met bijstandsuitkering

72

0

72

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

5.614

-497

5.117

10B202 Verstr premie coll ziektekstverzek minim

36

0

36

10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie

917

-4

913

10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

2.495

0

2.495

10B205 Subsidies minimabeleid

2.092

-2

2.090

10 Maatsch. participatie en onderst. minima

11.225

-503

10.722

10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed

62.666

-56.264

6.402

10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr

445

-10

435

10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal

300

-11

289

10 Inkomensvoorzieningen

63.410

-56.285

7.125

10D101 Uitv vroegsignalering, preventie, budget

1.871

-200

1.671

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

2.068

-471

1.596

10 Schuldhulpverlening

3.939

-672

3.267

Totaal programma 10

120.328

-73.337

46.992

Programma AD

2024


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

11A001 Baten OZB-gebruikers

0

-18.462

-18.462

11A002 Baten OZB-eigenaren

0

-49.093

-49.093

11A005 Baten precariobelasting

0

-830

-830

LOK Lokale heffingen besteding niet gebonden

0

-68.385

-68.385

11A006 Algemene uitkering

1.617

-361.164

-359.548

ALG Algemene uitkering

1.617

-361.164

-359.548

11A007 Deelnemingen nutsbedrijven

82

-2.000

-1.918

11A008 Deelnemingen

8

-630

-622

DIV Dividend

90

-2.630

-2.540

11A009 Geldleningen

3.823

-376

3.447

FIN Saldo financieringsfunctie

3.823

-376

3.447

11A011 Stelposten concern

1.117

-168

949

11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering

-1.029

0

-1.029

11A014 Plankosten definitiefase

608

0

608

OVE Overige alg.dekkingsmiddelen

696

-168

528

Totaal programma AD

6.226

-432.723

-426.497

Programma OV

2024


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

12A001 Overhead kostenplaatsen

54.644

-13.286

41.358

12A002 Overhead overige

1.760

-60

1.700

12A003 Overhead facilitaire zaken

4.565

-210

4.355

12A004 Overige personele lasten

3.933

0

3.933

12A006 Overhead huisvesting

4.667

-236

4.432

12A009 Overhead Bijdrage SP71

794

0

794

12A010 Overhead IDA

17.467

-1.700

15.767

H Overhead

87.830

-15.492

72.338

Totaal programma OV

87.830

-15.492

72.338

Programma VPB

2024


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

12A008 Vennootschapsbelasting

113

0

113

VPB Vennootschapsbelasting

113

0

113

Totaal programma VPB

113

0

113

Programma ON

2024


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

12A007 Onvoorzien

273

0

273

ONV Onvoorzien

273

0

273

Totaal programma ON

273

0

273