Programmabegroting 2023

Begroting per prestatie

Onderstaand een overzicht van de begrotingsstanden 2023 per programma, per beleidsterrein en per prestatie.

Programma 01

2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus

1.697

0

1.697

01A103 Onderst Raad door griffie e.d.

1.339

-66

1.273

01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College

2.242

0

2.242

01A202 Informeren en betrekken burgers e.d.

88

0

88

01A203 Organiseren verkiezingen

505

0

505

01A204 Strategisch beleidsadvies en onderzoek

2.766

-117

2.649

01A205 Adviseren bestuur over communicatie

502

-11

491

01A302 Bevorderen intergem samenwerking

3.167

0

3.167

01 Bestuur

12.305

-194

12.111

01B101 Leveren prod/diensten publieke dv

4.256

-1.878

2.378

01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen

1.959

-22

1.937

01B103 Op orde houden basisregistraties

3.561

-839

2.722

01B104 Beantwoorden van eerste lijns vragen

974

0

974

01 Dienstverlening

10.749

-2.739

8.010

Totaal programma 01

23.054

-2.933

20.121

Programma 02

2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

02A101 Aanpak Ondermijning

752

-131

621

02A102 Voorkomen radicalisering en polarisatie

49

0

49

02A104 Inzet Veilig Thuis

37

0

37

02A105 Inzet Veilige Publieke Taak

37

0

37

02A201 Beperken van overlast verward gedrag

967

0

967

02A202 Inzet beperken overlast in woonomgeving

255

-20

235

02A204 Regievoering samenwerking jaarwisseling

37

0

37

02A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid

124

0

124

02A301 Stedelijke Jeugdaanpak

792

0

792

02A401 Realiseren van BRL-vakbekwame crisisorg.

37

0

37

02A402 Planvorming rondom risicovolle evenement

57

0

57

02A403 Inzet bij rampen en crises

10.928

0

10.928

02A501 Risicoscan vergunningverlening evenement

145

-4

141

02A502 Handhaven bij evenementen

207

0

207

02A503 Bijdrage aan veilig ondernemen

25

0

25

02A504 Handhaven coffeeshopbeleid/wietteelt

86

0

86

02A505 Coördinatie vergunningverlening horeca

151

-6

146

02 Veiligheid

14.685

-160

14.525

Totaal programma 02

14.685

-160

14.525

Programma 03

2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

1.383

-529

853

03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park

65

0

65

03 Ruimte om te ondernemen

1.447

-529

918

03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer

2.424

0

2.424

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

241

0

241

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

2.561

-3

2.557

03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

5.226

-3

5.222

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

1.587

-1.419

168

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

216

0

216

03C103 Programmasturing Binnenstad

709

0

709

03 Marketing en promotie

2.513

-1.419

1.093

03D101 Circulaire Bouw

525

0

525

03D102 Verwaarden van materiaalstromen

582

0

582

03D103 Circulair inkopen

39

0

39

03 Circulaire Economie

1.146

0

1.146

Totaal programma 03

10.332

-1.952

8.380

Programma 04

2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

04A101 Opstellen en uitvoeren fietsbeleid

24

0

24

04A102 Verbeteren Fietsroutes

415

0

415

04A201 Opstellen en uitvoeren voetgangersbeleid

14

0

14

04 Fietsers en voetgangers

453

0

453

04B101 Opstellen en uitv openb. vervoer beleid

26

0

26

04B102 Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

539

0

539

04B103 Verbeteren OV infrastructuur

123

0

123

04B104 Knooppunt Leiden Centraal

1.552

0

1.552

04 Openbaar vervoer

2.241

0

2.241

04C101 Opstellen en uitv beleid autoverkeer

100

0

100

04C102 Autoluwe binnenstad

589

0

589

04C104 Leidse Ring Noord

497

0

497

04C105 Verbeteren wegennet

2.530

0

2.530

04 Autoverkeer

3.716

0

3.716

04D101 Opstellen en uitvoeren parkeerbeleid

79

0

79

04D102 Parkeermanagement

28

0

28

04D103 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

12.218

-17.415

-5.197

04D104 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

2.412

-360

2.052

04 Parkeren

14.737

-17.774

-3.037

04E101 Verkeersveiligheidbeleid

287

-117

170

04E102 Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

1.001

-96

905

04E103 Verkeersmanagement

675

0

675

04E201 Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit

314

0

314

04 Leefomgeving

2.277

-212

2.065

Totaal programma 04

23.424

-17.987

5.437

Programma 05

2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

838

-150

688

05A102 Beheren openbare ruimte

24.155

-1.678

22.477

05A103 Inzamelen huishoudelijk afval

13.858

-20.687

-6.829

05A104 Beheren contracten buitenreclame

102

-798

-696

05A105 Handhaven gebruik openbare ruimte

2.627

-129

2.498

05A106 Werken voor derden cluster beheer

1.233

-1.058

175

05 Verharde openbare ruimte

42.814

-24.500

18.314

05B101 Klimaatadaptatie en ontwikk beleid water

238

0

238

05B102 Beheren openbaar water en riolering

7.837

-11.864

-4.027

05B201 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar wate

32

0

32

05B202 Exploiteren havens en waterwegen

666

-594

73

05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen

175

-6

169

05B204 Handhaven gebruik openbaar water

320

0

320

05 Openbaar water

9.268

-12.463

-3.195

05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

987

0

987

05C102 Renoveren en herinrichten parken

31

0

31

05C103 Beheren openbaar groen

7.052

-51

7.001

05C104 Behandelen kapvergunningen

125

0

125

05C105 Aanleggen Singelpark

917

0

917

05C106 Beheren Oostvlietpolder

184

0

184

05C201 Ontwikk en uitv beleid dierenwelz en bio

300

-3

297

05 Openbaar groen

9.596

-55

9.541

05D101 Milieubeheer algemeen

2.951

0

2.951

05D103 Uitvoeren bodemsanering

107

0

107

05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

762

-20

742

05 Milieu en duurzaamheid

3.820

-20

3.800

05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal

307

0

307

05 Klimaatadaptatie

307

0

307

Totaal programma 05

65.805

-37.038

28.767

Programma 06

2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

06A101 Opstellen kaderstellende visies RO

739

0

739

06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

223

-464

-241

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

650

0

650

06A104 Implementatie Omgevingswet

3.075

0

3.075

06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen

3.532

-3.914

-383

06A202 Het voeren van vooroverleg

447

-2

445

06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken

1.363

-70

1.293

06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

10.028

-4.450

5.578

06B101 Voeren erfpachtbedrijf

2.261

-2.482

-221

06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer

13.185

-13.934

-749

06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

8.699

-8.368

331

06 Gemeentelijk vastgoed

24.145

-24.784

-639

06C101 Implementatie Woonvisie Leiden 2020-2030

291

0

291

06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student

31

0

31

06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025

246

0

246

06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd.

39

0

39

06 Wonen

607

0

607

06D101 Meer energiebesparing   

1.488

0

1.488

06D102 Meer duurzame opwekking energie 

99

0

99

06D103 Realis. aardgasvrije stad

360

0

360

06 Energietransitie

1.947

0

1.947

Totaal programma 06

36.728

-29.234

7.493

Programma 07

2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

153

-41

111

07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

676

0

676

07A103 Ondersteunen spelbevordering

3

0

3

07A201 Vanuit CJG uitv. Wet Publieke Gezondheid

51

0

51

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

1.015

0

1.015

07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp

6.684

0

6.684

07A301 Doen organiseren specialistische hulp

30.048

-283

29.765

07 Jeugd

38.631

-324

38.307

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang

1.498

-4

1.494

07B102 Waarborg kwali.kinderopv/peuterspeelopv.

362

0

362

07 Peuterspeelopvang en kinderopvang

1.860

-4

1.856

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

1.871

0

1.871

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

1.561

-2.663

-1.101

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

1.287

-1.031

256

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

1.272

-18

1.255

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

1.866

0

1.866

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

185

0

185

07C303 Bevorderen toekomstgerichte talentontwik

370

-3

367

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

2.444

-1.726

719

07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen

57

0

57

07 Onderwijsbeleid

10.916

-5.440

5.475

07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw

430

0

430

07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

11.050

-68

10.982

07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken

1.295

-173

1.122

07 Onderwijshuisvesting

12.775

-241

12.534

Totaal programma 07

64.181

-6.009

58.172

Programma 08

2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

6.061

0

6.061

08A102 Ondersteunen museaal aanbod

2.551

0

2.551

08A103 Ondersteunen educatief aanbod

5.819

0

5.819

08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR)

64

0

64

08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen

181

0

181

08A106 Ondersteunen lokale media

229

-7

222

08A107 Ondersteunen projecten voor diversiteit

75

0

75

08A108 Exploitatie museum De Lakenhal

2.854

-929

1.925

08A201 Stim. netwerkv.-kennisontw. cultuur-zorg

154

-2

152

08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom

80

0

80

08A203 Onderzoek grotere toegankelijkh. cultuur

23

0

23

08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar

304

0

304

08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu

207

0

207

08 Cultuur

18.602

-938

17.664

08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo

4.404

-659

3.744

08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk

302

-92

210

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

365

-3

363

08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

680

0

680

08 Cultureel erfgoed

5.751

-754

4.998

08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties

11.189

-3.702

7.486

08C102 Uitvoeren sportaccommodatieplan

34

0

34

08C201 Leidenaars bewegen voldoende

815

0

815

08C202 Leiden sterke toekomstbest. sportver

231

0

231

08C301 De openbare ruimte is beweegvriendelijk

51

0

51

08 Sport

12.320

-3.703

8.618

08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west

29

-5

24

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

63

-10

52

08D201 Evenementencoördinatie

321

-4

317

08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg.

128

-121

7

08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen

665

-55

611

08 Recreatie

1.206

-195

1.011

Totaal programma 08

37.880

-5.589

32.290

Programma 09

2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

8.882

0

8.882

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

2.196

-4

2.192

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

894

-4

890

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

122

-4

118

09 Sociale binding en participatie

12.093

-11

12.082

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

1.040

-61

979

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

6.858

-76

6.782

09B301 Leidenaars kennis gezonde actieve leefst

103

0

103

09B302 Leidenaars verantw. om met genotmiddelen

34

0

34

09 Preventie

8.035

-137

7.898

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

5.293

-3

5.290

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

975

-5

970

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

32.348

-1.485

30.864

09 Ondersteuning

38.616

-1.492

37.124

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

7.999

-6.748

1.251

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

1.785

-25

1.760

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

5.965

0

5.965

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen

35.099

-1.680

33.419

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

7.828

0

7.828

09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring

121

-3

118

09 Kwetsbare groepen

58.796

-8.456

50.341

Totaal programma 09

117.540

-10.096

107.444

Programma 10

2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

2.038

-1.380

658

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

2.018

-1.577

441

10A103 Inzetten dienstverl jongeren en statush

1.092

-25

1.067

10A201 Inzetten sociale werkvoorziening

32.093

-11.183

20.910

10A202 Inzetten beschut werk

17

0

17

10A203 Inzetten loonkostensubsidie

85

0

85

10 Arbeidsparticipatie

37.343

-14.165

23.178

10B101 Onderst. mensen met bijstandsuitkering

478

0

478

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

7.552

-867

6.685

10B202 Verstr premie coll ziektekstverzek minim

165

-4

162

10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie

794

-2

792

10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

2.401

0

2.401

10B205 Subsidies minimabeleid

948

0

948

10 Maatsch. participatie en onderst. minima

12.338

-873

11.466

10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed

60.528

-54.109

6.418

10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr

413

-10

404

10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal

303

-10

293

10 Inkomensvoorzieningen

61.244

-54.129

7.115

10D101 Uitv vroegsignalering, preventie, budget

1.784

-184

1.600

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

2.010

-463

1.546

10 Schuldhulpverlening

3.794

-647

3.147

Totaal programma 10

114.719

-69.814

44.906

Programma AD

2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

11A001 Baten OZB-gebruikers

0

-16.787

-16.787

11A002 Baten OZB-eigenaren

0

-44.504

-44.504

11A005 Baten precariobelasting

0

-796

-796

LOK Lokale heffingen besteding niet gebonden

0

-62.087

-62.087

11A006 Algemene uitkering

588

-322.985

-322.397

ALG Algemene uitkering

588

-322.985

-322.397

11A007 Deelnemingen nutsbedrijven

82

-2.000

-1.918

11A008 Deelnemingen

8

-630

-622

DIV Dividend

90

-2.630

-2.540

11A009 Geldleningen

-1.162

-391

-1.554

FIN Saldo financieringsfunctie

-1.162

-391

-1.554

11A011 Stelposten concern

1.272

-161

1.110

11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering

-876

0

-876

11A014 Plankosten definitiefase

598

0

598

OVE Overige alg.dekkingsmiddelen

994

-161

833

Totaal programma AD

510

-388.255

-387.745

Programma OV

2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

12A001 Overhead kostenplaatsen

51.415

-12.315

39.100

12A002 Overhead overige

1.632

-58

1.575

12A003 Overhead facilitaire zaken

4.668

-202

4.466

12A004 Overige personele lasten

3.038

0

3.038

12A006 Overhead huisvesting

4.647

-97

4.550

12A009 Overhead Bijdrage SP71

1.366

0

1.366

12A010 Overhead IDA

14.154

-2.159

11.995

H Overhead

80.921

-14.831

66.090

Totaal programma OV

80.921

-14.831

66.090

Programma VPB

2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

12A008 Vennootschapsbelasting

109

0

109

VPB Vennootschapsbelasting

109

0

109

Totaal programma VPB

109

0

109

Programma ON

2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

12A007 Onvoorzien

263

0

263

ONV Onvoorzien

263

0

263

Totaal programma ON

263

0

263