Ga naar boven
Home / Bijlagen / Begroting per prestatie

Begroting per prestatie

Onderstaand een overzicht van de begrotingsstanden 2018 per programma, per beleidsterrein en per prestatie.

Programma 01

2019


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus

1.224

0

1.224

01A103 Onderst Raad door griffie e.d.

1.067

-39

1.029

01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College

1.963

0

1.963

01A204 Uitvoeren concerncontrol

920

-82

839

01A205 Informeren en betrekken burgers e.d.

82

0

82

01A206 Organiseren verkiezingen

480

-2

478

01A207 Strategisch beleidsadvies en onderzoek

825

0

825

01A208 Adviseren bestuur over communicatie

323

-34

289

01A301 Sturing en toezicht op samenw.verbanden

59

0

59

01A302 Bevorderen intergem samenwerking

4.469

-8

4.461

01 Bestuur

11.414

-165

11.249

01B101 Leveren prod/diensten publieke dv

4.555

-1.881

2.674

01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen

2.503

-28

2.475

01B103 Op orde houden basisregistraties

1.849

-162

1.686

01B201 Invoeren van zaakgewijs werken

767

-11

756

01B202 Omzetten papieren archieven in digitale

259

0

259

01 Dienstverlening

9.932

-2.082

7.850

Totaal programma 01

21.346

-2.247

19.099

Programma 02

2019


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

02A101 Planvorming optimale crisisorganisatie

37

0

37

02A102 Planvorming grootschalige evenementen

26

0

26

02A103 Inzet bij rampen en crises

26

0

26

02A104 Afspraken Veiligheidsregio Hollands Midd

9.715

-256

9.459

02 Fysieke veiligheid

9.804

-256

9.548

02B101 Activiteiten Veiligheidshuis B1

1.063

-590

473

02B102 Inzet vermindering overvallen

17

0

17

02B103 Preventie woninginbraken

17

0

17

02B104 Inzet Steun- en Meldpunt AMHK

17

0

17

02B105 Bijdrage aan veilig ondernemen

17

0

17

02B106 Aanpak georganiseerde criminaliteit

17

0

17

02B107 Aanpak radicalisering

17

0

17

02B108 Aanpak fietsendiefstal

17

0

17

02B201 Activiteiten Veiligheidshuis B2

296

-160

135

02B202 Beperken drugsgerelateerde overlast

17

0

17

02B203 Inzet beperken jeugdoverlast

248

-1

247

02B204 Regievoering samenwerking jaarwisseling

17

0

17

02B205 Inzet beperken woonoverlast

17

0

17

02B206 Inzet beperken overlast op het water

124

-1

123

02B301 Risicoscan evenementen

59

-2

57

02B302 Coördinatie en vergunning evenementen

137

-5

133

02B401 Handhaven horecaregelgeving

31

0

31

02B402 Handhaven prostitutie-coffeeshopbeleid

31

0

31

02B403 Handhaven bij evenementen

171

0

171

02B404 Inzet OOV bevoegdheden burgemeester

17

0

17

02B501 Inzet sociale media

506

0

506

02B502 Inzet wijkveiligheid

116

-98

17

02 Sociale veiligheid

2.974

-859

2.116

Totaal programma 02

12.779

-1.115

11.664

Programma 03

2019


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

1.300

-483

817

03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park

30

0

29

03A199 Overig

30

0

30

03 Ruimte om te ondernemen

1.359

-483

876

03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer

1.815

-3

1.811

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

158

-2

156

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

2.125

0

2.125

03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

4.097

-5

4.092

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

1.659

-798

861

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

331

0

331

03C103 Programmasturing Binnenstad

360

0

360

03 Marketing en promotie

2.350

-798

1.552

Totaal programma 03

7.806

-1.287

6.520

Programma 04

2019


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

04A101 Opstellen fietsbeleid

25

0

25

04A102 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

1.034

-616

418

04A103 Verbeteren Fietsroutes

317

0

317

04A202 Verbeteren aanlooproutes Centrum

-4

0

-4

04 Langzaam verkeer

1.372

-616

756

04B101 Opstellen openbaar vervoer beleid

49

0

49

04B102 Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

168

0

168

04B103 Verbeteren OV infrastructuur

98

0

98

04B201 Verbeteren busstation en aanrijroutes

2

0

2

04 Openbaar vervoer

318

0

318

04C101 Opstellen beleid autoverkeer

57

0

57

04C103 Rijnlandroute

944

0

944

04C104 Leidse Ring Noord

412

0

412

04C105 Verbeteren wegennet

2.268

0

2.268

04 Autoverkeer

3.680

0

3.680

04D101 Opstellen parkeerbeleid

74

0

74

04D102 Realisatie parkeergarage Garenmarkt

776

-393

383

04D103 Parkeermanagement

2.636

-39

2.598

04D104 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

6.834

-12.607

-5.773

04 Parkeren

10.321

-13.039

-2.718

04E101 Verkeersveiligheidbeleid

155

0

155

04E102 Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

1.147

-12

1.135

04E103 Bebording en bewegwijzering

894

0

894

04E201 Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

239

0

239

04 Leefomgeving

2.435

-12

2.423

Totaal programma 04

18.126

-13.667

4.459

Programma 05

2019


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

457

-143

314

05A102 Openbare ruimte projecten programma Binn

126

0

126

05A103 Beheren openbare ruimte

21.709

-1.600

20.109

05A104 Inzamelen huishoudelijk afval

11.716

-15.697

-3.981

05A105 Beheren contracten buitenreclame

169

-707

-538

05A106 Handhaven gebruik openbare ruimte

2.381

-126

2.255

05 Verharde openbare ruimte

36.560

-18.274

18.286

05B101 Ontw beleid waterkwantiteit en kwaliteit

19

0

19

05B102 Beheren openbaar water en riolering

7.266

-7.413

-146

05B201 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar wate

58

0

58

05B202 Exploiteren havens en waterwegen

714

-509

204

05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen

59

-2

57

05B204 Handhaven gebruik openbaar water

124

-1

123

05 Openbaar water

8.240

-7.925

314

05C101 Ontwikkelen beleid groen

1.804

0

1.804

05C103 Beheren openbaar groen

5.603

-795

4.808

05C104 Behandelen kapvergunningen

85

-1

85

05C201 Ontwikkelen beleid dierenwelzijn en biod

122

0

122

05C203 Ontwikkelen beleid regionaal groen

49

0

49

05C204 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

170

0

170

05C205 Aanleggen Singelpark

598

0

598

05 Openbaar groen

8.431

-796

7.636

05D101 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid

3.527

-5

3.523

05D102 Uitvoeren geluidsanering

86

0

86

05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

2.283

-78

2.205

05 Duurzaamheid

5.897

-83

5.814

Totaal programma 05

59.127

-27.077

32.050

Programma 06

2019


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

06A101 Opstellen kaderstellende visies RO

445

0

445

06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

1.295

0

1.295

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

741

-85

656

06A104 Implementatie Omgevingswet

500

0

500

06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen

2.744

-3.013

-269

06A202 Het voeren van vooroverleg

46

0

46

06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken

955

-40

915

06A403 Ontwikkeling stationsgebied

1.005

-300

705

06A404 Ontwikkeling Meelfabriek

5

0

5

06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

7.735

-3.438

4.297

06B101 Voeren erfpachtbedrijf

2.187

-3.261

-1.074

06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer

10.322

-7.808

2.515

06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

10.887

-13.238

-2.351

06 Gemeentelijk vastgoed

23.396

-24.307

-910

06C101 Nota Wonen

68

-1

68

06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student

22

0

22

06C102 Prestatieafspraken met corporaties

140

-2

139

06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd.

74

-1

73

06C201 Toezicht/hha op onrechtmatige bewoning

1

-10

-9

06 Wonen

306

-13

293

Totaal programma 06

31.438

-27.758

3.680

Programma 07

2019


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

1.266

-38

1.228

07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

898

-1

897

07A103 Ondersteunen spelbevordering

76

0

76

07A201 Vanuit CJG uitv. Wet Publieke Gezondheid

64

0

64

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

1.178

0

1.178

07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp

4.962

0

4.962

07A301 Doen organiseren specialistische hulp

22.548

0

22.548

07 Jeugd

30.992

-38

30.953

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelzaalwerk

1.388

0

1.388

07B102 Waarborg kwalit.kinderopv/peuterspeelz

263

0

263

07 Peuterspeelzalen en kinderopvang

1.651

0

1.651

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

1.915

0

1.915

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

925

-3.035

-2.110

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

480

0

480

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

838

-13

825

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

2.059

0

2.059

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

264

-1

263

07C302 Stim. Leerl. voorber. op internat samenl

36

0

36

07C303 Bevorderen buitenschools leren

30

0

29

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

1.931

-1.260

671

07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen

262

0

262

07 Onderwijsbeleid

8.740

-4.311

4.429

07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw

80

0

80

07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

8.787

-56

8.731

07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken

1.372

-304

1.068

07 Onderwijshuisvesting

10.238

-360

9.878

Totaal programma 07

51.622

-4.710

46.912

Programma 08

2019


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

08A101 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

5.794

0

5.794

08A102 Exploitatie museum De Lakenhal

5.049

-824

4.225

08A201 Bevorderen culturele levendigheid

365

-2

363

08A202 Aandacht beeldende kunst openbare ruimte

97

0

96

08A203 Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj

726

0

725

08A301 Aanbieden cultuureducatief programma

5.542

0

5.542

08A302 Afspraken met gem en gesubs instellingen

48

-1

47

08A303 Bevorderen productieklimaat

182

0

182

08 Cultuur

17.803

-828

16.975

08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo

3.637

-563

3.074

08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk

274

-88

186

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

579

-3

576

08 Cultureel erfgoed

4.491

-654

3.837

08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties

9.917

-3.381

6.536

08C102 Uitvoeren sportaccommodatieplan

10

-1

9

08C201 Ondersteunen van verenigingen

82

0

82

08C301 Organiseren kennismakingscursussen

387

0

387

08C302 Stim. sportevenementen door subsidiering

64

0

64

08C303 Verstrekken sportstimuleringssubsidies

558

0

558

08C304 Ondersteunen en faciliteren topsport

96

0

96

08 Sport

11.116

-3.382

7.734

08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west

39

-31

8

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

154

-176

-22

08D201 Evenementencoördinatie

273

-7

266

08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg.

69

-93

-24

08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen

548

-50

498

08 Recreatie

1.083

-357

726

Totaal programma 08

34.493

-5.222

29.271

Programma 09

2019


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

2.706

0

2.706

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

873

0

872

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

1.765

0

1.765

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

451

0

451

09 Sociale binding en participatie

5.794

0

5.794

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

2.659

-312

2.347

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

5.910

-229

5.682

09B202 Uitvoeren reg. en lok gezondheidsbeleid

96

0

96

09 Preventie

8.665

-540

8.125

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

4.510

0

4.510

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

2.239

0

2.239

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

21.605

-712

20.893

09 Ondersteuning

28.354

-712

27.642

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

3.073

-27

3.046

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

1.183

0

1.183

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

5.695

0

5.695

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen

33.193

-1.600

31.593

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

5.137

0

5.137

09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring

-6

0

-6

09 Kwetsbare groepen

48.275

-1.627

46.648

Totaal programma 09

91.089

-2.880

88.209

Programma 10

2019


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

1.398

0

1.398

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

1.648

-1.472

176

10A103 Inzetten Jongeren Arbeidsmarkt

1.551

-40

1.510

10A201 Inzetten sociale werkvoorziening

33.329

-12.921

20.408

10A203 Inzetten loonkostensubsidie

1.432

0

1.432

10 Arbeidsparticipatie

39.356

-14.433

24.923

10B101 Uitv. Decl.reg. en aanvr part.bev.voorz.

496

-12

484

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

7.396

-669

6.727

10B202 Verstr premie coll ziektekstverzek minim

91

-2

89

10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie

450

-3

448

10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

1.579

0

1.579

10B205 Subsidies minimabeleid

358

0

358

10 Maatsch. participatie en onderst. minima

10.370

-686

9.684

10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed

52.928

-49.215

3.713

10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr

609

-15

595

10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal

570

-13

557

10 Inkomensvoorzieningen

54.108

-49.243

4.865

10D101 Uitv. budgetbeh, stabilisatietraject ed

609

0

609

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

1.975

-601

1.374

10 Schuldhulpverlening

2.584

-601

1.983

Totaal programma 10

106.417

-64.963

41.454

Programma AD

2019


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

11A001 Baten OZB-gebruikers

0

-14.099

-14.099

11A002 Baten OZB-eigenaren

0

-37.410

-37.410

11A005 baten precariobelasting

0

-8.249

-8.249

LOK Lokale heffingen besteding niet gebonden

0

-59.758

-59.758

11A006 Algemene uitkering

-66

-260.424

-260.490

ALG Algemene uitkering

-66

-260.424

-260.490

11A007 deelnemingen nutsbedrijven

82

-2.700

-2.618

11A008 Deelnemingen

8

-477

-469

DIV Dividend

90

-3.177

-3.087

11A009 geldleningen

-69

-146

-215

FIN Saldo financieringsfunctie

-69

-146

-215

11A011 Stelposten concern

-1.791

0

-1.791

11A014 Plankosten definitiefase

598

0

598

OVE Overige alg.dekkingsmiddelen

-1.193

0

-1.193

Totaal programma AD

-1.239

-323.505

-324.743