Programmabegroting 2022

Begroting per prestatie

Onderstaand een overzicht van de begrotingsstanden 2022 per programma, per beleidsterrein en per prestatie.

Programma 01

2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus

1.582

0

1.582

01A103 Onderst Raad door griffie e.d.

1.196

-41

1.155

01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College

2.238

0

2.238

01A202 Informeren en betrekken burgers e.d.

85

0

85

01A203 Organiseren verkiezingen

492

-6

486

01A204 Strategisch beleidsadvies en onderzoek

1.949

-118

1.831

01A205 Adviseren bestuur over communicatie

304

-10

295

01A302 Bevorderen intergem samenwerking

4.321

0

4.321

01 Bestuur

12.168

-175

11.994

01B101 Leveren prod/diensten publieke dv

4.121

-1.872

2.249

01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen

1.907

-41

1.865

01B103 Op orde houden basisregistraties

0

0

0

01B104 Beantwoorden van eerste lijns vragen

962

0

962

01 Dienstverlening

6.990

-1.913

5.077

Totaal programma 01

19.158

-2.088

17.070

Programma 02

2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

02A101 Aanpak Ondermijning

516

0

516

02A102 Voorkomen radicalisering en polarisatie

44

0

44

02A104 Inzet Veilig Thuis

44

0

44

02A105 Inzet Veilige Publieke Taak

44

0

44

02A201 Beperken van overlast verward gedrag

628

-93

535

02A202 Inzet beperken overlast in woonomgeving

275

-93

182

02A204 Regievoering samenwerking jaarwisseling

44

0

44

02A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid

175

-93

82

02A301 Stedelijke Jeugdaanpak

674

-42

632

02A401 Realiseren van BRL-vakbekwame crisisorg.

50

0

50

02A402 Planvorming rondom risicovolle evenement

69

0

69

02A403 Inzet bij rampen en crises

10.643

0

10.643

02A501 Risicoscan vergunningverlening evenement

138

-4

134

02A502 Handhaven bij evenementen

235

0

235

02A503 Bijdrage aan veilig ondernemen

37

0

37

02A504 Handhaven coffeeshopbeleid/wietteelt

87

0

87

02A505 Coördinatie vergunningverlening horeca

140

-5

135

02 Veiligheid

13.843

-331

13.513

Totaal programma 02

13.843

-331

13.513

Programma 03

2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

1.312

-514

799

03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park

63

0

63

03 Ruimte om te ondernemen

1.375

-514

862

03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer

1.890

0

1.890

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

135

0

135

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

2.477

-119

2.358

03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

4.502

-119

4.383

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

1.476

-1.177

298

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

223

0

223

03C103 Programmasturing Binnenstad

792

0

792

03 Marketing en promotie

2.491

-1.177

1.314

03D101 Transitie circulair bouwinfra-gebiedontw

401

0

401

03D102 Van afval naar materiaalstromen

240

0

240

03D103 Maatschappelijk verantwoord inkopen

109

0

109

03 Circulaire Economie

751

0

751

Totaal programma 03

9.120

-1.810

7.309

Programma 04

2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

04A101 Opstellen en uitvoeren fietsbeleid

32

0

32

04A102 Verbeteren Fietsroutes

422

0

422

04A201 Opstellen en uitvoeren voetgangersbeleid

20

0

20

04 Fietsers en voetgangers

474

0

474

04B101 Opstellen en uitv openb. vervoer beleid

51

0

51

04B102 Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

279

0

279

04B103 Verbeteren OV infrastructuur

123

0

123

04B104 Knooppunt Leiden Centraal

1.016

0

1.016

04 Openbaar vervoer

1.468

0

1.468

04C101 Opstellen en uitv beleid autoverkeer

105

0

105

04C102 Autoluwe binnenstad

794

0

794

04C103 Rijnlandroute

300

0

300

04C104 Leidse Ring Noord

469

0

469

04C105 Verbeteren wegennet

2.344

0

2.344

04 Autoverkeer

4.012

0

4.012

04D101 Opstellen en uitvoeren parkeerbeleid

40

0

40

04D103 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

12.453

-14.854

-2.401

04D104 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

1.722

-349

1.373

04 Parkeren

14.215

-15.203

-988

04E101 Verkeersveiligheidbeleid

275

-154

121

04E102 Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

1.282

-93

1.189

04E103 Verkeersmanagement

815

0

815

04E201 Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit

204

0

204

04 Leefomgeving

2.577

-247

2.329

Totaal programma 04

22.745

-15.450

7.295

Programma 05

2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

863

-146

718

05A103 Beheren openbare ruimte

22.685

-1.181

21.504

05A104 Inzamelen huishoudelijk afval

13.808

-19.629

-5.821

05A105 Beheren contracten buitenreclame

97

-774

-678

05A106 Handhaven gebruik openbare ruimte

2.670

-125

2.545

05A107 Werken voor derden cluster beheer

755

-1.069

-314

05 Verharde openbare ruimte

40.878

-22.924

17.954

05B101 Klimaatadaptatie en ontwikk beleid water

155

0

155

05B102 Beheren openbaar water en riolering

7.761

-11.216

-3.455

05B201 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar wate

16

0

16

05B202 Exploiteren havens en waterwegen

681

-576

106

05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen

162

-6

156

05B204 Handhaven gebruik openbaar water

327

0

327

05 Openbaar water

9.102

-11.797

-2.695

05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

1.004

0

1.004

05C103 Beheren openbaar groen

6.607

-18

6.589

05C104 Behandelen kapvergunningen

82

0

81

05C105 Aanleggen Singelpark

886

0

886

05C106 Beheren Oostvlietpolder

173

0

173

05C201 Ontwikk en uitv beleid dierenwelz en bio

267

-3

264

05 Openbaar groen

9.018

-21

8.997

05D101 Milieubeheer algemeen

2.870

0

2.870

05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

414

-69

345

05 Milieu en duurzaamheid

3.284

-69

3.215

05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal

254

0

254

05 Klimaatadaptatie

254

0

254

Totaal programma 05

62.537

-34.812

27.725

Programma 06

2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

06A101 Opstellen kaderstellende visies RO

736

0

736

06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

508

0

508

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

522

-90

431

06A104 Implementatie Omgevingswet

1.591

0

1.591

06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen

2.911

-3.681

-770

06A202 Het voeren van vooroverleg

316

-2

314

06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken

1.340

-43

1.298

06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

7.922

-3.816

4.107

06B101 Voeren erfpachtbedrijf

2.203

-2.482

-280

06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer

7.394

-11.429

-4.035

06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

9.883

-9.436

447

06 Gemeentelijk vastgoed

19.479

-23.347

-3.868

06C101 Implementatie Woonvisie Leiden 2020-2030

346

0

346

06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student

31

0

31

06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025

190

0

190

06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd.

42

0

42

06 Wonen

609

0

609

06D101 Meer energiebesparing   

-186

0

-186

06D102 Meer duurzame opwekking energie 

364

0

364

06D103 Realis. aardgasvrije stad

628

0

628

06 Energietransitie

806

0

806

Totaal programma 06

28.817

-27.163

1.654

Programma 07

2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

142

-40

102

07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

657

0

657

07A103 Ondersteunen spelbevordering

3

0

3

07A201 Vanuit CJG uitv. Wet Publieke Gezondheid

45

0

45

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

997

0

997

07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp

6.333

0

6.333

07A301 Doen organiseren specialistische hulp

28.847

0

28.847

07 Jeugd

37.024

-40

36.983

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang

1.359

0

1.359

07B102 Waarborg kwali.kinderopv/peuterspeelopv.

415

-4

411

07 Peuterspeelopvang en kinderopvang

1.774

-4

1.770

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

1.883

0

1.883

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

986

-2.641

-1.655

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

423

0

423

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

751

-16

735

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

1.807

0

1.807

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

223

0

223

07C303 Bevorderen buitenschools leren

370

-3

366

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

2.103

-1.388

714

07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen

50

0

50

07 Onderwijsbeleid

8.595

-4.049

4.547

07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw

391

0

391

07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

11.588

-78

11.510

07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken

1.295

-168

1.127

07 Onderwijshuisvesting

13.274

-246

13.029

Totaal programma 07

60.667

-4.338

56.329

Programma 08

2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

5.337

0

5.337

08A102 Ondersteunen museaal aanbod

163

0

163

08A103 Ondersteunen educatief aanbod

5.797

0

5.797

08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR)

84

0

84

08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen

195

0

195

08A106 Ondersteunen lokale media

192

0

192

08A107 Ondersteunen projecten voor diversiteit

114

0

114

08A108 Exploitatie museum De Lakenhal

5.118

-901

4.217

08A201 Stim. netwerkv.-kennisontw. cultuur-zorg

112

-2

110

08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom

62

0

62

08A201 Bevorderen culturele levendigheid

22

0

22

08A202 Aandacht beeldende kunst openbare ruimte

32

0

32

08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar

220

0

220

08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu

102

0

102

08A302 Afspraken met gem en gesubs instellingen

30

0

30

08 Cultuur

17.581

-903

16.678

08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo

3.657

-639

3.017

08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk

446

-89

357

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

359

-3

357

08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

778

0

778

08 Cultureel erfgoed

5.240

-731

4.509

08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties

10.400

-3.690

6.711

08C102 Uitvoeren sportaccommodatieplan

30

0

30

08C201 Leidenaars bewegen voldoende

922

0

921

08C202 Leiden sterke toekomstbest. sportver

205

0

205

08C301 De openbare ruimte is beweegvriendelijk

45

0

45

08 Sport

11.601

-3.690

7.912

08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west

46

-33

13

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

118

-187

-69

08D201 Evenementencoördinatie

308

-4

304

08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg.

103

-100

3

08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen

661

-54

607

08 Recreatie

1.236

-378

858

Totaal programma 08

35.658

-5.702

29.956

Programma 09

2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

8.329

0

8.329

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

1.569

-4

1.565

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

343

-4

340

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

109

-4

106

09 Sociale binding en participatie

10.351

-11

10.340

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

835

-44

791

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

6.902

-74

6.829

09B301 Leidenaars kennis gezonde actieve leefst

89

0

89

09B302 Leidenaars verantw. om met genotmiddelen

30

0

30

09 Preventie

7.857

-118

7.739

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

4.708

-2

4.705

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

959

-5

954

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

29.957

-1.346

28.611

09 Ondersteuning

35.624

-1.353

34.271

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

2.490

0

2.490

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

1.632

-24

1.608

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

6.259

0

6.259

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen

30.193

-1.629

28.563

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

7.128

0

7.128

09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring

104

-2

102

09 Kwetsbare groepen

47.806

-1.656

46.150

Totaal programma 09

101.638

-3.138

98.499

Programma 10

2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

1.261

0

1.261

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

1.773

-1.530

243

10A103 Inzetten Jongeren Arbeidsmarkt

1.082

-28

1.054

10A201 Inzetten sociale werkvoorziening

31.798

-10.768

21.030

10A202 Inzetten beschut werk

15

0

15

10A203 Inzetten loonkostensubsidie

74

0

74

10 Arbeidsparticipatie

36.003

-12.325

23.677

10B101 Onderst. mensen met bijstandsuitkering

559

-4

555

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

6.080

-463

5.617

10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie

597

-2

595

10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

2.140

0

2.140

10B205 Subsidies minimabeleid

259

0

259

10 Maatsch. participatie en onderst. minima

9.635

-468

9.167

10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed

63.692

-58.527

5.166

10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr

356

-9

346

10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal

261

-10

252

10 Inkomensvoorzieningen

64.309

-58.546

5.764

10D101 Uitv. budgetbeh, stabilisatietraject ed

1.081

0

1.081

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

1.616

-339

1.278

10 Schuldhulpverlening

2.698

-339

2.359

Totaal programma 10

112.644

-71.678

40.967

Programma AD

2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

11A001 Baten OZB-gebruikers

0

-16.256

-16.256

11A002 Baten OZB-eigenaren

0

-42.580

-42.580

11A005 Baten precariobelasting

0

-772

-772

LOK Lokale heffingen besteding niet gebonden

0

-59.609

-59.609

11A006 Algemene uitkering

241

-293.691

-293.450

ALG Algemene uitkering

241

-293.691

-293.450

11A007 Deelnemingen nutsbedrijven

82

-2.200

-2.118

11A008 Deelnemingen

8

-630

-622

DIV Dividend

90

-2.830

-2.740

11A009 Geldleningen

-2.226

-152

-2.378

FIN Saldo financieringsfunctie

-2.226

-152

-2.378

11A011 Stelposten concern

-2.115

-150

-2.266

11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering

31

0

31

11A014 Plankosten definitiefase

598

0

598

OVE Overige alg.dekkingsmiddelen

-1.486

-150

-1.637

Totaal programma AD

-3.381

-356.432

-359.813

Programma OV

2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

12A001 Overhead kostenplaatsen

15.855

-1.429

14.426

12A002 Overhead overige

1.932

-56

1.876

12A003 Overhead facilitaire zaken

4.375

-197

4.178

12A004 Overige personele lasten

2.816

0

2.816

12A006 Overhead huisvesting

4.988

-790

4.198

12A009 Overhead Bijdrage SP71

37.796

0

37.796

H Overhead

67.761

-2.472

65.289

Totaal programma OV

67.761

-2.472

65.289

Programma VPB

2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

12A008 Vennootschapsbelasting

106

0

106

VPB Vennootschapsbelasting

106

0

106

Totaal programma VPB

106

0

106

Programma ON

2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

12A007 Onvoorzien

257

0

257

ONV Onvoorzien

257

0

257

Totaal programma ON

257

0

257