Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Paragrafen / Demografische ontwikkelingen

Demografische ontwikkelingen

Doel van deze paragraaf is om trends te signaleren in de demografische ontwikkelingen in de stad zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen in het aantal inwoners en de leeftijdsopbouw van de bevolking. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de gemeentelijke taken en kosten. Aan de orde komen ontwikkelingen1in:

 • de omvang en leeftijdsopbouw van de Leidse bevolking van 2008 tot 2028
 • de omvang en samenstelling van de huishoudens in Leiden van 2007 tot 2027

Ontwikkeling van de Leidse bevolking van 2008 tot 2028

Ontwikkeling totaal
Het aantal inwoners van Leiden groeide van 116.878 inwoners op 1 januari 2008 tot 124.303 op 1 januari 2018 (bron, CBS definitieve cijfers). Dat is een stijging met 7.245 personen, ofwel +6%.
De komende tien jaar groeit de omvang nog sneller, van 124,3 duizend nu naar 134,2 duizend in 2028, ofwel een groei van 8%. (bron: prognosemodel PEARL van PBL en CBS, laatste doorrekening eind 2016, bijstelling door Beleidsonderzoek2)

Bronnen: CBS (2008-2018), PBL/ CBS PEARL (2019-2028, bijstelling SMC Beleidsonderzoek)

Ontwikkeling naar leeftijd
Ook in Leiden is er sprake van vergrijzing. Het aantal 65-plussers steeg de afgelopen tien jaar van 13.879 naar 18.389 (+4.510 ofwel +32%). De stijging vond vooral plaats in de leeftijdsgroep van 65 tot en met 74 jaar (+3.844, ofwel +54%). Het aantal 75-plussers zal sterk gaan stijgen vanaf de jaren twintig van deze eeuw, dan bereiken steeds meer Leidenaren geboren in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw (naoorlogse geboortegolf) deze leeftijd. In 2028 is dan 9% een 75-plusser en valt 10% van de Leidenaren in de leeftijdsgroep van 65 t/m 74 jaar (samen 24,5 van de 134,2 duizend inwoners). De meeste 65-plussers van de komende decennia wonen nu al in Leiden, want met het toenemen van de leeftijd neemt het aantal verhuizingen af.

De vergrijzing in Leiden in de laatste tien jaar valt wellicht niet zo op, doordat in dezelfde periode het aantal Leidenaren in de leeftijd van 18 t/m 26 jaar ook sterk is toegenomen, van 19.340 in 2008 tot 24.788 in 2018. (+5.488 ofwel +28%). Die toename is voor een groot deel toe te schrijven aan het gereedkomen van veel studentenwoningen in de afgelopen jaren. Zo waren in 2006/2007 in alleen deze leeftijdsgroep 9.387 Leidenaren student aan een hogeschool of universiteit, in 2016/2017 waren dat er 13.5473. (Bron: CBS Statline – Onderwijs naar woonregio). Volgens de prognose zullen er over tien jaar íets minder 18- t/m 26-jarigen zijn in Leiden (23,6 duizend in 2028).

Door het grote aantal jongvolwassenen heeft Leiden relatief een jonge bevolking, al komen gezinnen met jonge kinderen hier relatief minder voor dan in de vijftig grootste gemeenten. Ook was er de laatste tien jaar sprake van ontgroening: het aantal kinderen en jongeren onder de achttien daalde van 21.200 in 2008 tot 20.033 in 2018 (-6%). Volgens de prognose zal het aantal minderjarigen tot 2028 weer toenemen (23,0 duizend in 2028).

Bronnen: CBS (2008-2018), PBL/ CBS PEARL (2019-2028, bijstelling SMC Beleidsonderzoek)

Ontwikkeling van het aantal huishoudens in Leiden van 2007 tot en met 2027

Op peildatum 1 januari 2007 had Leiden 61.354 huishoudens, in 2017 zijn dat er 67.769 (bron CBS). Dat is een toename met 6.415 huishoudens (+10%). Die toename vond voor het overgrote deel plaats in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Van de huishoudens in 2017 is daardoor 54% een eenpersoonshuishouden (36.835). Het CBS publiceert nog meer cijfers over huishoudens, onder andere een indeling naar leeftijd van het hoofd van het huishouden. In de cijfers voor Leiden zie je opnieuw de toename van het aantal 65-plussers en het aantal jong-volwassenen:

 • het aantal eenpersoonshuishoudens van Leidenaren onder de dertig steeg van 12.502 naar 16.729 (+4.227 ofwel +34%).
 • het aantal meerpersoonshuishoudens zonder thuiswonende kinderen met leeftijd hoofd 65+ steeg van 3.778 naar 5.351 (+1.563 ofwel +41%).
 • het aantal eenpersoonshuishoudens van 65-plussers steeg van 5.229 naar 6.365 (+1.106 ofwel +21%).

In de grafiek hieronder staan alle cijfers voor 2007 en 2017.

Bron: CBS 1p=eenpersoonshuishouden, mp–k=meerpersoonshuishouden zonder kinderen, mp+k= meerpersoonshuishouden met kind(eren)

Volgens de iets naar boven bijgesteld prognose4 voor het aantal huishoudens zal het aantal huishoudens doorgroeien van 67,8 naar 72,7 duizend in 2027 (+7%). Onderverdeeld zijn deze cijfers:

 • groei aantal eenpersoonshuishoudens van 2017 tot 2027: van 36,8 naar 40,4 duizend (+10%)
 • groei aantal meerpersoonshuishoudens van 2017 tot 2027: van 30,9 naar 32,2 duizend (+4%).
 1. 1Aantallen gerealiseerde cijfers worden onafgerond weergegeven, prognosecijfers afgerond op een honderdtal (duizenden met één cijfer achter de komma). In grafieken met zowel realisaties als prognoses staan afgeronde cijfers.
 2. 2De CBS-cijfers voor 2018 (realisatie) zijn 1,4 duizend lager dan de cijfers volgens het model PEARL (prognose). Prognosecijfers voor de jaren 2019 t/m 2028 zijn met dit aantal naar beneden bijgesteld.
 3. 3 In totaal woonden er in 2016/2017 in Leiden 15.094 studenten hoger onderwijs.
 4. 4De CBS-cijfers voor 2017 (realisatie) voor het aantal eenpersoonshuishoudens zijn 0,8 duizend hoger dan de cijfers volgens het model PEARL (prognose). Prognosecijfers voor eenpersoonshuishoudens en totaal aantal huishoudens zijn met dit aantal naar boven bijgesteld.