Ga naar boven
Home / Bijlagen / Raadsbesluit

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel van 2018), mede gezien het advies van de commissie,

BESLUIT

1. De programmabegroting 2019-2022 en de bijbehorende baten en lasten per programma vast te stellen:

Programma

(Bedragen x € 1.000)

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Lasten

1. Bestuur en dienstverlening

21.346

21.083

20.762

20.436

2. Veiligheid

12.779

12.778

12.783

12.683

3. Economie

7.806

7.229

6.701

5.879

4. Bereikbaarheid

18.126

20.053

21.167

23.354

5. Omgevingskwaliteit

59.127

60.003

59.565

59.496

6. Stedelijke ontwikkeling

31.438

25.033

26.511

20.019

7. Jeugd en onderwijs

51.622

50.118

49.581

50.097

8. Cultuur, sport en recreatie

34.493

33.671

36.496

35.239

9. Maatschappelijke ondersteuning

91.089

91.045

90.859

90.849

10. Werk en inkomen

106.417

105.514

104.991

103.503

11. Algemene dekkingsmiddelen en overhead

55.927

56.296

55.931

55.624

Totaal exploitatie programma's

490.170

485.315

487.368

479.717

Baten

1. Bestuur en dienstverlening

2.247

2.142

2.197

2.189

2. Veiligheid

1.115

1.115

1.115

1.115

3. Economie

1.287

1.287

1.287

1.287

4. Bereikbaarheid

13.667

13.996

14.269

14.269

5. Omgevingskwaliteit

27.077

28.473

29.865

31.557

6. Stedelijke ontwikkeling

27.758

21.248

22.971

18.861

7. Jeugd en onderwijs

4.710

4.544

3.959

3.694

8. Cultuur, sport en recreatie

5.222

5.226

5.559

5.559

9. Maatschappelijke ondersteuning

2.880

2.880

2.880

2.880

10. Werk en inkomen

64.963

64.747

65.231

65.212

11. Algemene dekkingsmiddelen en overhead

328.134

328.134

328.134

328.134

Totaal exploitatie programma's

479.058

479.445

486.466

478.973

Saldo exploitatie

11.112

5.869

902

744

Toevoeging reserves

37.934

27.074

27.948

22.490

Onttrekking reserves

49.046

32.944

28.850

23.234

Saldo reserves

11.112

5.869

902

744

Saldo

0

0

0

0

2. conform de financiële verordening 2016 de volgende kredieten voor 2019 beschikbaar te stellen:

Programma (Bedragen x € 1.000)

omschrijving investering

bedrag

Economie en Toerisme

3B2.1: Stimulering en acquisitie kennisintensieve bedrijvigheid

Plankosten begeleiding LBSP

1.005

3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad

Programma Binnenstad 2018

141

Omgevingskwaliteit

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Vervanging openbare verlichting

1.897

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Bruggen vervangen, renoveren, bouwdelen

362

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Technische installaties beweegbare bruggen

555

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Churchillbrug

2.670

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Investeringen wegen

3.290

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Meerpalen en remmingwerken

60

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Investeringen walmuren

123

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Speeltoestellen in de openbare ruimte

537

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Vervangen verkeerslichten

570

5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval

Inzamelmiddelen

439

5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval

Wissellocatie pacontainers Kenauweg

302

5B1.2 Beheren riolering en gemalen

Vervangen riolering

7.242

5C1.1 Opstellen beheerbeleid groen

Burgerinitiatieven parken

159

5C1.1 Opstellen beheerbeleid groen

Korte Vlietpark

100

5C1.1 Opstellen beheerbeleid groen

Groene hoofdstructuur

150

5C1.1 Opstellen beheerbeleid groen

van der Werfpark

100

Jeugd en Onderwijs

7D1.1 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte)

Speeltuinen

178

7D1.2 In stand houden bestaande woningvoorraad

Nieuwbouw 3 basisscholen Broekplein

6.961

7D1.2 In stand houden bestaande woningvoorraad

Uitbreiding Eerste Leidse Schoolvereniging

320

Sport Cultuur en Recreatie

8A1.1. Aanbieden kunst en cultuurprogramma

Vervangingsinvesteringen Stadspodia

335

8C1.1. Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

renoveren velden roomburg

540

8C1.1. Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

riolering sportaccommodaties

120

Totaal

28.156

3. In te stellen de reserve “Lucas van Leydenfonds”

Naam

Reserve Lucas van Leydenfonds

Nummer/team

8101660

ECWD

Raadsbesluit

18.xxxx (begroting 2019)

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

1. de bestaande beeldende kunst in de openbare ruimte is, voor zover het autonome kunst betreft, toe aan herwaardering ten aanzien van de bijdrage die het levert aan het Leidse stadsprofiel en de omgeving van het kunstwerk;

2. het imago van Leiden als internationale kennisstad, als stad van ontdekkingen, wordt versterkt door de plaatsing van zorgvuldig op dit thema uitgekozen beeldende kunst in de openbare ruimte;

3. nieuwe beeldende kunst in de openbare ruimte draagt bij aan het stadsprofiel van Leiden, is in principe tijdelijk van aard en getuigt van een ruime opvatting van het begrip beeldende kunst.

Datum realisatie

13-11-2018

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Reserve economische impulsen Kennisstad en reserve bovenwijkse voorzieningen

Besteding

Conform doelstelling.

Omvang per
31-12-2018

€ 500.000

Bijzonderheden

Op 15 februari 2018 is door de Leidse gemeenteraad de nota ‘Visie op beeldende kunst in de openbare ruimte’ vastgesteld. Er komt een stadscurator, aan te stellen in overleg en samenwerking met Cultuurfonds Leiden, Beelden in Leiden, het LUMC, de Universiteit en andere partners in de stad, die het gemeentelijke BKOR-beleid artistiek-inhoudelijk vorm en uitvoering geeft.

4. De tarieven voor de onroerendzaakbelastingen niet-woningen met 4,6% te verhogen.

5. Als definitie voor het Sociaal Domein aan te houden:

  • Programma 7. De prestaties 7A201 t/m 7A301. Betreft CJG en jeugdzorg.
  • Programma 9. Alle beleidsterreinen behoudens de prestatie Bevorderen cliëntbetrokkenheid. Deze prestatie bestaat uit Stimuleren wijkinitiatieven en de diverse Wijkvisies.
  • Programma 10. De beleidsterreinen Arbeidsparticipatie (inclusief DZB), Schuldhulpverlening en Maatschappelijke participatie en Minimabeleid behoudens de prestatie Kwijtschelding gemeentelijke heffingen.

Gedaan in de openbare raadsvergadering van 13 november 2018,

de Griffier

de Voorzitter,