Ga naar boven
Home / Bijlagen / Raadsbesluit

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel van 2017), mede gezien het advies van de commissie,

BESLUIT

  1. De programmabegroting 2018-2021 en de bijbehorende baten en lasten per programma vast te stellen:

Programma

(Bedragen x € 1.000)

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming  2021

Lasten

 

 

 

 

1. Bestuur en dienstverlening

21.010

20.789

20.637

20.358

2. Veiligheid

12.540

12.004

12.004

11.939

3. Economie

6.023

4.929

4.568

4.200

4. Bereikbaarheid

15.891

18.295

20.822

21.555

5. Omgevingskwaliteit

56.225

57.918

58.333

56.912

6. Stedelijke ontwikkeling

36.108

23.451

28.156

23.003

7. Jeugd en onderwijs

47.023

46.347

45.498

44.887

8. Cultuur, sport en recreatie

31.528

31.692

33.138

33.194

9. Maatschappelijke ondersteuning

89.751

88.071

87.103

87.102

10. Werk en inkomen

107.308

103.777

101.864

101.671

11. Algemene dekkingsmiddelen

1.843

21

2.439

2.339

12. Programma overhead

60.649

59.683

58.908

59.096

Totaal exploitatie programma's

482.213

466.976

473.472

466.256

Baten

 

 

 

 

1. Bestuur en dienstverlening

2.754

2.754

2.754

2.754

2. Veiligheid

1.054

1.054

1.054

1.054

3. Economie

1.254

1.254

1.254

1.254

4. Bereikbaarheid

13.312

14.831

14.843

14.966

5. Omgevingskwaliteit

23.312

23.690

23.792

23.792

6. Stedelijke ontwikkeling

32.445

21.489

27.005

21.887

7. Jeugd en onderwijs

3.901

3.867

3.867

3.347

8. Cultuur, sport en recreatie

5.142

5.144

5.320

5.320

9. Maatschappelijke ondersteuning

3.832

3.724

3.724

3.724

10. Werk en inkomen

64.653

63.983

63.787

64.287

11. Algemene dekkingsmiddelen

304.417

306.853

309.187

309.097

12. Programma overhead

11.665

11.678

11.678

11.678

Totaal exploitatie programma's

467.740

460.320

468.264

463.160

Saldo exploitatie

14.473

6.656

5.208

3.096

Toevoeging reserves

38.609

25.526

20.765

18.487

Onttrekking reserves

53.082

32.183

25.973

21.583

Saldo reserves

-14.473

-6.656

-5.208

-3.096

Saldo

0

0

0

0

2. Conform het beleidskader investeringen de volgende investeringskredieten voor 2018 beschikbaar te stellen:

Programma (Bedragen x € 1.000)

omschrijving investering

 bedrag

 Bestuur en dienstverlening

 

1A2.6 Organiseren verkiezingen

Aanschaf stemhokjes

65

 Economie en Toerisme

 

3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad

Programma Binnenstad 2018

531

 Bereikbaarheid

 

 

 4E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteit

 TOMATO

300

 Omgevingskwaliteit

 

 5A1.3 Beheren openbare ruimte

 Vervanging openbare verlichting

1.857

 5A1.3 Beheren openbare ruimte

 Bruggen - vervangen, renoveren, bouwdelen

360

 5A1.3 Beheren openbare ruimte

 Technische installaties beweegbare bruggen

516

 5A1.3 Beheren openbare ruimte

 Investeringen wegen

4.141

 5A1.3 Beheren openbare ruimte

 Meerpalen en remmingwerken

60

 5A1.3 Beheren openbare ruimte

 Investeringen walmuren

557

 5A1.3 Beheren openbare ruimte

 Speeltoestellen in de openbare ruimte

533

 5A1.3 Beheren openbare ruimte

 Vervangen verkeerslichten

566

 5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval

 Inzamelmiddelen

439

 5B1.2 Beheren riolering en gemalen

 Vervangen riolering

2.099

 5C1.1 Opstellen beheerbeleid groen

 Parken

150

 Stedelijke Ontwikkeling

 

6A1.6 Actualiseren ruimtelijk instrumentarium

Implementatie omgevingswet

1.400

 Jeugd en Onderwijs

 

 7D1.1 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte)

 Speeltuinen

177

 Sport Cultuur en Recreatie

 

8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

 Riolering sportaccommodaties 2018

119

8A1.1. Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

 Vervangingsinvesteringen Stadspodia

427

 Totaal

 

14.297

3. Het subsidieplafond voor nieuw beschut werk vast te stellen op € 600.000,-;

Gedaan in de openbare raadsvergadering van 9 november 2017,

de Griffier

de Voorzitter,