Programmabegroting 2021

Cultuur, sport en recreatie

Programmanummer

 

8

Commissie

 

Onderwijs en Samenleving

Werk en Middelen

Portefeuille(s)

 

Werk, Inkomen, Economie & Cultuur
Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën

Bestuur, Veiligheid en Handhaving
Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte

De missie van het programma Cultuur, sport en recreatie luidt:

Cultuur, cultuurhistorie, sport, recreatie en evenementen vormen een belangrijk deel van het stadsklimaat, dragen bij aan de ontwikkeling van alle Leidenaren en maken deelname aan het maatschappelijke leven voor iedereen toegankelijk. Dat is van grote waarde voor de versterking van de aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners en bezoekers. In de gezonde stad hebben mensen de ruimte om te sporten en te bewegen.

Inleiding

Cultuur
Leiden kent een rijk cultureel leven en dat is van grote waarde voor de stad. Naast de vele monumenten en (rijks)musea heeft de stad ook unieke archieven, opleidingen, onderzoekers en bedrijven die zich bezighouden met erfgoed. Tevens trekt de stad jaarlijks vele bezoekers met al haar evenementen.

Cultuur en erfgoed zijn een drijvende kracht voor de ontwikkeling, vitaliteit en levendigheid van de stad en haar inwoners. De aantrekkelijkheid van de stad wordt er in belangrijke mate door bepaald. Cultuur is positief voor het stadsklimaat: voor inwoners, voor ondernemers, het aantrekken van talent en bezoekers. Historische cultuur en Internationale kennis zijn de belangrijkste pijlers van ‘Leiden stad van ontdekkingen’ Beide pijlers geven de stad een onderscheidend profiel, nationaal en internationaal.

Sport
We willen dat iedereen in Leiden kan sporten, spelen en bewegen. We zetten daarbij in op het zorgen dat inwoners voldoende bewegen, een gezond gewicht hebben en er een gezonde leefstijl op na houden, in lijn met het Beleidskader Sport en Gezondheid. Aantrekkelijke, duurzame en multifunctionele sportvoorzieningen, die uitnodigen tot bewegen, zijn daarvoor nodig, net als verenigingen en andere organisaties die een sport- en beweegaanbod bieden. Het Leidse Sportakkoord van 2020 gaan we samen met onze partners uitvoeren.

In 2021 worden de laatste, belangrijke stappen gezet die nodig zijn voor de nieuwbouw van combibad-ijshal en het indoor sportcentrum. Het inrichtingsvoorstel voor een wijksportpark Roomburgerpark wordt uitgewerkt tot ontwerp. We onderzoeken hoe we van sportcomplex De Mors een wijksportpark kunnen maken. Om de openbare ruimte in te richten zodat deze uitdaagt om te sporten, spelen en bewegen stellen we in 2021 de Leidse beweegsleutels, de uitgangspunten voor een beweegvriendelijke omgeving, vast.

Sporten en bewegen dragen bij aan een gezonde leefstijl. Daarom heeft dit beleidsterrein een verbinding met programma 9B (Preventie) en programma 7A (Spelen en bewegen) door het geïntegreerde beleidskader ‘Sport en Gezondheid: Samen maken we de stad gezond en actief 2019-2023’ (RV 19.0093).

Beleidsterrein 8A Cultuur

De gevolgen van de Coronacrisis
Het was / is stil in de stad. Geen voorstellingen, geen concerten, geen festivals. Gesloten musea en dichte deuren bij de schouwburg. Ook in de actieve kunstbeoefening alles on hold. De bloeiende amateurkunst sector is volledig tot stilstand gekomen. Duizenden leden van o.a. de door ons gesubsidieerde koren, fanfares, toneelverenigingen zaten / zitten thuis. En ook op cultuur educatief gebied kon gedurende langere tijd vrijwel niets. Buiten het gemis van het actief dan wel passief kunnen beleven van cultuur, is er de enorme financiële schade. Bij vrijwel alle culturele instellingen waren / zijn de inkomsten vrijwel nul, terwijl de vaste lasten doorlopen.

Hoe gaat 2021 er voor de cultuur sector uitzien? Als gemeente willen we uiteraard de culturele infrastructuur in de stad behouden. Cultuur is niet voor niets een van de pijlers onder onze stadsvisie “Leiden, Stad van Ontdekkingen”. Een aantal factoren hierin is nog onzeker:

 • De mate van compensatie voor de financiële gevolgen van de Coronacrisis door de Rijksoverheid.
 • De bereidheid van het publiek om weer als vanouds theaters, festivals en concerten te bezoeken, ook wanneer de belemmerende maatregelen om het virus te bestrijden zijn komen te vervallen.
 • De inzet van vrijwilligers uit met name de oudere leeftijdsgroep.
 • De ontwikkeling van de congresmarkt. Voor instellingen als de Stadsgehoorzaal of de Pieterskerk zijn grote (internationale) congressen van groot belang om een sluitende exploitatie te kunnen realiseren.

Op basis van de door het College op 14 juli jl. vastgestelde “Tijdelijk Regeling Compensatie Cultuur en Corona” richten we ons op maatregelen om de financiële gevolgen van de pandemie voor de (grotere) culturele instellingen zoveel mogelijk te beperken.

Kortom 2021 zal voor de cultuursector geen makkelijk jaar worden. We moeten alle zeilen bijzetten om het rijke culturele aanbod van voor de Coronacrisis ook in 2021 te kunnen behouden.

Cultuurnota
In 2021 wordt de uitvoering van de Cultuurnota verder ter hand genomen. Afgelopen jaar hebben we de speerpunten van de Cultuurnota verwerkt in de nieuwe UVOK’s en bij de toekenning van subsidies. Daarnaast werden met de vaststelling van de Cultuurnota ook twee nieuwe budgetten ingezet: 70.000,= voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan inclusieve cultuur met een groter bereik en 75.000,= voor culturele initiatieven die integratie bevorderen. In 2021 gaan voor beide budgetten subsidieregelingen gelden, die aan de raad zullen worden voorgelegd.

Cultuurfonds Leiden
Het Cultuurfonds Leiden zet zich in om de samenwerking tussen cultuur en andere sectoren aan te jagen. Recent is de nieuwe cultuurmakelaar (Guido Marchena) aan de slag gegaan. De opdracht aan de nieuwe cultuurmakelaar is vooral gericht op de samenwerking en onderlinge versterking van de beide pijlers onder het gemeentelijke stadsprofiel, namelijk kennis en cultuur.

Cultuurcoaches
De Cultuurcoaches richten hun activiteiten komende tijd op de wijken Mors, Slaaghwijk, Noord en Zuid-West. Zij zullen een bijdrage leveren aan ‘Verwonder om de hoek’ en zich richten op kinderen en andere doelgroepen zoals ouderen. Daarnaast zullen ze cultuur en zorg met elkaar verbinden en inzetten op het vergroten van diversiteit van het publiek van de culturele instellingen en organisaties in de stad.

BplusC
BplusC werkt aan vernieuwing van activiteiten, diensten en vestigingslocaties, op basis van een Uitvoeringsovereenkomst 2019/2021. Prestatieafspraken maken deel hiervan uit. De grote lijn is dat BplusC zich méér richt op het aanbieden van diensten en activiteiten voor kinderen, jongeren en mensen met taal- en/of andere (sociaal-economische) achterstanden.

De gebouwen van BplusC (en met name interieur en meubilair) zijn dringend toe aan renovatie en vernieuwing. Op dit moment beschikt BplusC over onvoldoende budget om dit bekostigen. Gemeente en BplusC werken samen aan een plan waarbij BplusC minder panden in de binnenstad huurt. Hierdoor moet financiële ruimte ontstaan om in de toekomst wel onderhoudslasten te kunnen dragen en ook bibliotheekdiensten en kunstactiviteiten te kunnen aanbieden in méér Leidse wijken.

Aanbesteden cultuur educatieve activiteiten
De voorbereiding is gestart om vanaf 1 januari 2022 een deel van de subsidie voor cultuur educatieve activiteiten via aanbesteding of tendering toe te kennen. Dit moet eraan bijdragen dat met name het aanbod wordt versterkt voor kinderen, jongeren en mensen met taal- of andere vormen van achterstand. En aan méér samenwerking, zowel binnen de cultuursector, als tussen cultuur, welzijn en zorg. Dit sluit aan op de doelen uit de Cultuurnota 2020.

Stichting Cultuurkwartier Leiden
Directeuren en ondernemers in het Cultuurkwartier hebben de Stichting Cultuurkwartier Leiden opgericht, met als doel: versterking van de samenwerking tussen culturele instellingen en bedrijven (w.o. horeca en winkels) en gezamenlijke programmering, met uitingen van erfgoed en (beeldende en uitvoerende) kunsten in de openlucht. Het Cultuurkwartier loopt ruwweg (vanuit Station Leiden CS gezien) van Museum Volkenkunde (Wereldculturen) naar Lammermarkt, Lakenhal, De Nobel e.a., Leidse Schouwburg, Rijksmuseum Boerhaave, Kijkhuis, Volkshuis, Stadsgehoorzaal, Trianon, Pieterskerk, Rijksmuseum van Oudheden naar Hortus Botanicus.

Energiepark
De gebiedsvisie voor het Energiepark (rondom de energiecentrale) voorziet in herontwikkeling tot een gemengd stadsdeel voor wonen en werken (w.o. ambachten), in combinatie met sociale en culturele functies, naast verdere ‘vergroening’ als onderdeel van Singelpark. Met name het industriële erfgoed/vastgoed in dit gebied leent zich bij uitstek voor nieuwe functies op het gebied van kunst en cultuur.

Leiden, European City of Science 2022
Leiden is Europese Kennisstad in het jaar 2022. Tot de belangrijke kennisinstellingen van Leiden behoren de grote musea/erfgoedinstellingen. Voor culturele instellingen is een belangrijke rol is weggelegd in de programmering. Meta Knol, directeur van Museum De Lakenhal, is in de tweede helft van 2020 aan de slag als ‘kwartiermaker’ van het evenement.

Leiden4 GlobalGoals 
De gemeente Leiden heeft zich in de zomer van 2019 aangesloten bij het landelijke netwerk ‘Gemeenten4GlobalGoals’ van de VNG. Gezamenlijk zetten de aangesloten gemeenten zich in om ‘duurzame doelen’ te bereiken die in 2015 op wereldschaal in VN-verband zijn vastgelegd. Hiertoe behoren ook doelen als inclusie en diversiteit, die onderdeel zijn van de Leidse Cultuurvisie 2020, ‘De Kracht van de Stad’. Vandaar dat het project ‘Leiden4GlobalGoals’, ook krachtig wordt ondersteund vanuit het cultuurbeleid.

Doelen en prestaties bij 8A Cultuur

Doel

Prestaties

8A1. 1. Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief

8A1.1. Ondersteunen en mogelijk maken voorstellingen en optredens podiumaanbod

8A1.2 Ondersteunen en mogelijk maken museaal aanbod

8A1.3 Ondersteunen en mogelijk maken educatief aanbod

8A1.4 Ondersteunen en mogelijk maken beeldende kunst (in de openbare ruimte)

8A1.5 Ondersteunen amateurkunstverenigingen

8A1.6 Ondersteunen lokale media

8A1.7 Ondersteunen projecten voor diversiteit, toegankelijkheid, ander publieksbereik, spreiding in de stad

8A1.8 Exploitatie Stedelijk museum De Lakenhal

8A2. Cultuur draagt bij aan maatschappelijke doelen door culturele activiteiten

8A2.1 Stimuleren en ondersteunen netwerkvorming en kennisontwikkeling cultuur- en zorgsector

8A2.2 Stimuleren en ondersteunen dat cultuur bij draagt bij aan integratie nieuwkomers

8A2.3 Onderzoek en stimuleren grotere toegankelijkheid cultuur voor smalle beurs en jongeren

8A3. Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur

8A3.1 Versterken unieke weefsel kennis en cultuur door Pilgrimjaar, ECS 2022

8A3.2 Cultuureducatie icm natuur- en milieueducatie om de hoek

8A1.1. Ondersteunen en mogelijk maken voorstellingen en optredens podiumaanbod
Met de grote(re) instellingen worden de subsidieafspraken vastgelegd in bij de subsidiebeschikkingen behorende uitvoeringsovereenkomsten. Met de kleinere instellingen worden de afspraken vastgelegd in subsidiebeschikkingen.

 • De Leidse Schouwburg heeft primair tot taak een representatieve doorsnee van het landelijke professionele theateraanbod te vertonen. Zij besteden tevens aandacht aan (lokaal) amateurtheater en specifiek op Leiden gerichte culturele activiteiten. In samenwerking met andere Leidse culturele instellingen bieden ze een breed en gevarieerd aanbod van professioneel en amateurtheater . Om mensen die de schouwburg zelden bezoeken te interesseren worden specifieke programma’s aangeboden, variërend van wetenschapscolleges tot het “Festival van het levenslied”.
 • In de Stadsgehoorzaal wordt de muziek in een zo breed mogelijk programma aangeboden. Alle soorten klassieke muziek, uit alle mogelijke stijlperiodes komen in de Stadsgehoorzaal aan bod, zowel uitgevoerd door professionele als door amateurmusici.
 • Theater Ins Blau is een compact theater en een creatieve broedplaats in het centrum van Leiden. Het vlakkevloertheater, met 200 stoelen, biedt een afwisselend aanbod van zowel professionele als amateurgezelschappen
 • Het Muziekcentrum Gebr. de Nobel zorgt voor een breed en divers aanbod van popmuziek met kwaliteit en vernieuwing.
 • De overige podia in de stad (waaronder Hothouse, de X, BplusC (Volkshuis, Kapelzaal en Q-bus), Open Lucht Theater Leidse Hout en de Pieterskerk verzorgen een muziekprogrammering in diverse genres (popmuziek, klassieke muziek, jazz en wereldmuziek, koormuziek, orgel- en oude muziek).
 • Het muziektheatergezelschap de Veenfabriek heeft Leiden als vestigingsplaats en speelt regelmatig producties in onze stad. Het theatergezelschap heeft als stadspartner/maker een rol bij cultuurprojecten in Leiden. PS|theater is hét stadsgezelschap van Leiden, zij spelen een belangrijke rol in het bieden van theatervoorstellingen in de diverse wijken van de stad. PS|Theater ontvangt vanaf 2021 daarom een jaarlijkse subsidie van € 75.000 en zal in 2021 en 2022 daarnaast € 50.000 aanvullend ontvangen. Dit wordt in de decemberwijziging financieel verwerkt. Daarnaast ondersteunt de gemeente gezelschappen / theater , Fields of Wonder; Kassett en De Generator.
 • Op het gebied van dans wordt op basis van het Makersstipendium Dance Company The Kitchen en Dansblok ondersteund. Ook buiten de podia zijn deze makers actief en kunnen op locatie culturele activiteiten worden beleefd.
 • Het Leiden International Film Festival is een steeds bekender wordend film event, dat ook bezoekers van buiten Leiden trekt. Het “kleine zusje” Leiden International Short Film Experience begint steeds meer aan bekendheid te winnen.
 • In samenwerking met een groot aantal festivals, musea, organisatoren en theatermakers is er gedurende het voorjaar een rijk aanbod van culturele projecten. Toonaangevend zijn o.a. de Hofjesconcerten, Beelden in Leiden, Fields of Wonder met het Van Rijnfestival en het Openlucht Hotel, Schemerstad, etc. Een jaarlijkse kunstroute waaraan vele kunstenaars een bijdrage leveren door hun atelier open te stellen voor het publiek. De door studentenverenigingen georganiseerde Museumnacht en het Stukafest dragen bij aan de zichtbaarheid van makers in stad. En tijdens de Nacht van Ontdekkingen gaan de bezoekers in de historische binnenstad van Leiden op ontdekkingstocht naar nieuwe kennis, kunst, muziek, en revolutionaire uitvindingen.

8A1.2 Ondersteunen en mogelijk maken museaal aanbod
Buiten de gemeentelijke musea (Museum De Lakenhal en Molenmuseum De Valk) ondersteunen we het Japanmuseum SieboldHuis, alsmede Het Wevershuisje. Met de Rijksmusea vindt regelmatig overleg plaats, met name ook in voorbereiding op ECS 2022.

Centraal Museumdepot
Het Nationaal Museum voor Wereldculturen (w.o. Volkenkunde), Rijksmuseum Boerhaave en Museum De Lakenhal werken aan een plan om hun collectiedepots samen te voegen tot een collectiegebouw/ -centrum voor kunst en kennis, mogelijk in Leiden. Het museumdepot zal de collecties van de musea bijeenbrengen en beter toegankelijk maken voor bezoek, onderzoek en conservering. Een nieuw, centraal collectiegebouw biedt kansen voor samenwerking met Leidse kennisinstellingen (Universiteit, HBO, MBO) op het gebied van onderwijs en onderzoek. In vervolg op een haalbaarheidsstudie werkt een projectteam van de musea het plan nu verder uit in een programma van eisen/wensen. In overleg met de gemeente Leiden worden verschillende locaties verkend. Na de haalbaarheidsstudie, een eerste concept, ruimtelijk programma en kostendoorrekening in 2020, worden in 2021 nadere besluiten verwacht over de voortgang van het project.

8A1.3 Ondersteunen en mogelijk maken educatief aanbod
Een aantal culturele instellingen in Leiden verzorgt het cultuureducatief aanbod (zoals BplusC, de Cultuureducatiegroep, Ars Aemula Naturae en de jeugdtheaterscholen). Onder schooltijd voor leerlingen van de Leidse scholen. Of na schooltijd voor zowel jeugd als volwassenen.

8A1.4 Ondersteunen en mogelijk maken beeldende kunst (in de openbare ruimte)
In 2021 zal de Beeldentuin van Frans de Wit in het Ankerpark af zijn. Ook via de Vrienden van het Singelpark worden op diverse plekken beelden geplaatst. Daarnaast worden komend jaar de resultaten van het Lucas van Leyden Fonds zichtbaar. Het Lucas van Leyden Fonds heeft van 2018-2020 jaarlijks € 250.000 ontvangen, 2021 is het laatste jaar en wordt 150.000 subsidie beschikbaar gesteld. De resterende € 100.000 wordt voor PS|Theater beschikbaar gesteld. Dit wordt in de decemberwijziging financieel verwerkt.

8A1.5 Ondersteunen amateurkunstverenigingen
De ‘Deelverordening Amateurkunst Subsidies’ is begin 2020 hernieuwd en vereenvoudigd. Gemiddeld maken zo’n 65 amateurkunstgezelschappen van de subsidieregeling gebruik. Eens in de twee jaar wordt het Leids Amateurkunst Festival georganiseerd. De amateurkunst sector wordt ondersteund door het Centrum voor Amateurkunst.

8A1.6 Ondersteunen lokale media

 • Lokale publieke omroep. Na een lang proces heeft Commissariaat voor de Media (CvdM) de stichting Lorelei/Sleutelstad aangewezen als de lokale omroep voor Leiden voor de periode tot en met december 2023. De lokale omroep heeft na een intensieve verbouwing een nieuwe kantoor- en studioruimte betrokken en werkt aan de verdere ontwikkeling van de organisatie.
 • Het Leids Mediafonds is een initiatief van de gemeente Leiden, maar is een onafhankelijke stichting die functioneert op afstand van de gemeente Leiden. Het is het eerste regionale fonds in Nederland dat geheel onafhankelijk een stimulans is voor lokale en regionale journalistiek. Het bestuur van het Leids Mediafonds bestaat uit vijf leden, die op grond van hun ervaring in de journalistiek / communicatie zijn benoemd. In 2020 heeft een evaluatie van het fonds plaatsgevonden. 2021 is (vooralsnog) het laatste jaar waarin financiële middelen (100.000,=) voor het fonds in de begroting zijn opgenomen.

8A1.7 Ondersteunen projecten voor diversiteit, toegankelijkheid, ander publieksbereik, spreiding in de stad
In de cultuurnota wordt van alle gesubsidieerde instellingen gevraagd meer aandacht aan diversiteit en inclusiviteit te besteden. Dat wordt zowel bij de reguliere subsidies als bij de incidentele subsidies uitgevraagd. Voor 2021 wordt met diverse initiatiefnemers gesproken over projecten die gaan over de combinatie cultuur en de wijk, de zorg, nieuwkomers en cultuur op straat.

8A1.8 Exploitatie Stedelijk museum De Lakenhal
Na een druk eerste half jaar eind 2019 met de heropening en de Jonge Rembrandt tentoonstelling, een stil 2020 vanwege het Coronavirus, hoopt Museum De Lakenhal dat het geprognosticeerd gemiddeld aantal bezoekers gehaald zal worden. Maar bovenal dat een bezoek daadwerkelijk een verrijking voor de bezoeker kan betekenen. Museum De Lakenhal zal vanaf 2021 sterker inzetten op de thema’s “Leiden in de wereld” en “Het empathisch museum”. Dit heeft onder andere gevolgen voor de programmering, educatieve programma’s en de organisatie.

Begin 2021 zal de tentoonstelling Claudy Jongstra nog lopen over duurzaamheid en de relatie met de Leidse Lakengeschiedenis en zintuigelijk ervaren. In het voorjaar en de zomer wordt de tentoonstelling Raarrr! voorzien, die geheel samengesteld wordt door het publiek. Voor het najaar wordt een Open Call uitgeschreven over het thema “groeiverslaving”.

8A2.1 Stimuleren en ondersteunen netwerkvorming en kennisontwikkeling cultuur- en zorgsector
In 2020 zijn de nieuwe cultuurcoaches gestart, waarvan 1 fte zich vooral met cultuur en zorg zal bezighouden. Het netwerk krijgt in 2021 verder vorm, waarbij eerst gewerkt wordt aan een goede bemiddeling tussen vraag en aanbod (waarschijnlijk via een site) en een pilot in een zorginstelling.

8A2.2 Stimuleren en ondersteunen dat cultuur bij draagt bij aan integratie nieuwkomers 
In 2020, onder het voorbehoud dat evenementen weer door kunnen gaan, zullen projecten gefinancierd worden van cultuurorganisaties die activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan integratie. Er zijn momenteel verkennende gesprekken met PS|theater, We are Leiden en de grotere instellingen. Ook andere organisaties kunnen met ideeën komen.

8A2.3 Onderzoek en stimuleren grotere toegankelijkheid cultuur voor smalle beurs en jongeren
Dit onderzoek is in 2020 gestart, maar kon door de corona-crisis niet doorgezet worden. In 2021 wordt het onderzoek afgerond en wordt besloten welke acties de gemeente op dit vlak kan ondernemen

8A3.1 Versterken unieke weefsel kennis en cultuur door Pilgrimjaar, ECS 2022
Het themajaar uit 2020 ‘Leiden 400/Pilgrimjaar’ loopt door in 2021 en volgende jaren. Via een internationale samenwerking tussen Leiden/NL en Plymouth/UK en Plymouth/USA, wordt herdacht dat de Pilgrims in 1620 vanuit Leiden en via Engeland vertrokken naar Noord Virginia en daar als de ‘Founding Fathers’ van de Verenigde Staten worden gezien. De Leidse organisatie (Pieterskerk, Museum De Lakenhal, Erfgoed Leiden en Leiden Marketing), heeft een uitgebreid programma ontwikkeld gericht op het aantrekken van bezoekers uit de VS, UK en ons eigen land, zowel zakelijk, als toeristisch, congressen, cultureel, tentoonstellingen in musea De Lakenhal en Volkenkunde, uitwisseling tussen onderwijsinstellingen in de 3 betrokken landen, sportactiviteiten, etc.

De partners Plymouth USA en UK hebben i.v.m. de coronacrisis besloten het themajaar gedeeltelijk te verschuiven naar 2021, waarbij binnen de huidige mogelijkheden de Leidse organisatie van het themajaar hierop zal aanhaken.

8A3.2 Cultuureducatie icm natuur- en milieueducatie om de hoek
In 2021 wordt de proeftuin Cultuur om de hoek afgerond, maar de activiteiten vanuit deze proeftuin zullen een vervolg vinden in de regeling “Cultuureducatie met Kwaliteit 3” (CMK3), die in 2021 van start zal gaat.

Het doel van “Cultuur om de hoek” is om kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud en hun ouders/verzorgers in de regio Holland Rijnland in aanraking te brengen met kunst, cultuur, wetenschap, techniek en duurzaamheid. Kinderen kunnen op allerlei plekken (thuis, op school, buiten schooltijd, bij culturele instellingen) en tijden, aan de slag met kunst, cultuur, wetenschap, techniek en duurzaamheid. Met speciale aandacht voor jongeren die hier weinig of geen toegang tot hebben. Omdat de onderwerpen in deze proeftuin, verder gaan dan cultuur, heet het project nu: “Verwondering om de hoek”. Wegens Corona zijn de activiteiten naar achteren geschoven, naar schooljaar 2020-2021.

In 2021 gaat Cultuureducatie met Kwaliteit 2012- 2024 (CMK 3) van start. Dit wordt samen met de andere Holland Rijnland gemeenten ingevuld. Het hoofddoel is de kwaliteit van het cultuuronderwijs op scholen te versterken door het stimuleren van duurzame samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector en het ontwikkelen van deskundigheidsbevordering. De ontwikkeltrajecten worden in de komende periode voortgezet. Daarnaast zullen de opbrengsten uit de proeftuin ‘Verwonder om de hoek’ worden meegenomen in CMK 3. Er zal in CMK 3 aandacht zijn voor gelijke kansen voor alle kinderen in Leiden om te groeien in culturele vaardigheden en zich te ontwikkelen binnen het onderwerp van hun belangstelling.

Effectindicatoren bij 8A Cultuur

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2020

2021

2022

2023

Doel 8A1 Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

8A1.a Percentage Leidenaren dat per jaar een culturele voorstelling of voorziening bezoekt

82% (2015)

83% (2017)

73% (2019)

80%

80%

80%

80%

Stads- en wijkenquête

8A1.b Aantal bezoeken aan gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen (x1.000)

271 (2017)

283 (2018)

314 (2019)

260

260

260

260

Jaaropgave culturele instellingen

Doel 8A3 Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

8A3.a Percentage Leidenaren dat actief participeert in kunst en cultuur

37% (2015)

47% (2017)

42% (2019)

45%

45%

45%

45%

Stads- en wijkenquête

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed

Inleiding
Het erfgoedbeleid is vastgelegd in de Erfgoednota. Het erfgoedbeleid draagt bij aan de toekomstvisie Leiden, Stad van Ontdekkingen (internationale kennis en historische cultuur). Leiden heeft met erfgoed een onderscheidende kracht in huis; zo heeft Leiden én de (internationale) kennis én collecties, én de aantrekkelijke historische stad én de grote mate van betrokkenheid van bewoners. Zowel de gemeente als vele stadspartners dragen bij aan het realiseren van de drie ambities (en 12 doelen) uit de Erfgoednota.

Doelen en prestaties bij 8B Cultureel erfgoed

Doel

Prestaties

8B1. Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar voor diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties.

Leiden staat met al haar erfgoedkennis en –collecties nationaal en internationaal aan de top (ambitie I); Leiden wil haar historische omgevingskwaliteit behouden, benutten en versterken voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige stad (ambitie II); Leiden bruist van erfgoedbeleving voor en door bewoners en bezoekers (ambitie III).

8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken

8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk

8B1.3 Toezicht en handhaven monumenten

8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken ↵
Als speler in de Stad van Ontdekkingen bouwt Erfgoed Leiden en Omstreken in 2021 verder aan kennis en collecties samen met en voor Leiden, de regio, internationale partners, het erfgoedveld en bewoners. Dat wordt onder meer zichtbaar in de inspanningen die geleverd moeten worden om de kennis over te behouden erfgoed in te passen in de instrumenten van de Omgevingswet. Deze kennis wordt ook ingezet om de vele monumenten en andere historische panden in Leiden op verantwoorde wijze te verduurzamen.

De integrale digitale toegang tot kennis en collecties wordt vernieuwd en ingericht met het oog op duurzame toegankelijkheid en linked open data. In 2021 zal het nieuwe collectiebeheerssysteem in gebruik worden genomen. Alle gedigitaliseerde data en hun metadata zullen naar een nieuw digitaal adres verhuizen. Tevens starten de voorbereidingen voor een nieuwe website waarbij alle digitale ontwikkelingen van de afgelopen jaren samen komen: een nieuw collectiebeheerssysteem en de verschillende manieren waarop data ontsloten worden, zoals Linked Open Data of het zoeken op een kaart (project Echoes).

Voor de vernieuwing van de publieksruimten en de werkplekken aan de Boisotkade wordt in 2021 concreet invulling gegeven aan het programma van eisen en de duurzaamheidsadviezen. De installaties móeten worden vervangen en met substantiële duurzaamheidsingrepen wordt het gebouw aan de Boisotkade, inclusief de zeven depots, klaar gemaakt voor een duurzame toekomst. De publieksruimten worden, conform opdracht van de Raad (RV13.0089) binnen de bestaande budgetten aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd zodat Erfgoed Leiden ook voor de komende jaren de plek is waar (nog) meer te ontdekken valt in het verleden.

In 2020 is een nieuwe communicatiestrategie vastgesteld die in 2021 moet leiden tot nieuwe accenten en samenwerkingsrelaties. Het Leidse erfgoed wordt meer en anders zichtbaar met nieuwe (digitale) educatieve programma’s en cursussen. Waar mogelijk wordt een bijdrage geleverd aan evenementen als de Museumnacht, Open Monumentendagen, Nacht van Ontdekkingen en de voorstellingen van PS|theater. In 2020 is subsidie verkregen voor het ontsluiten van de politiearchieven 1940-1945. Deze ontsluiting gebeurt in 2021 en vindt plaats in samenwerking met een digitaal publiek via crowdsourcing, het Leidsch Dagblad en PS|Theater .

Nieuw in 2021 wordt de samenwerking met de Pieterskerk die een podium biedt voor het tonen van collecties aan een groter publiek. Deze samenwerking is versneld tot stand gekomen als gevolg van de Corona-epidemie. Andere blijvende gevolgen van de epidemie zijn de uitbreiding van de dienstverlening met Chat-diensten en het thematisch aanbieden van webinars, met name voor internationale partijen. Daarnaast worden lespakketten digitaal aangeboden of in de klas, in aanvulling op het reguliere bezoek aan de Boisotkade.

8B1.2 Exploitatie molenmuseum De Valk
Het bezoek aan het molenmuseum zal naar verwachting ook in 2021 nog hinder ondervinden van de gevolgen van Corona. Het streefcijfer is daarom naar beneden bijgesteld. Molen de Valk zal waar dat passend is aansluiten bij relevante evenementen op het Lammermarktplein.

8B1.3 Toezicht en handhaven op monumenten
Het toezicht en handhaven op monumenten heeft binnen de VTH-keten (vergunnen, toezicht en handhaving) absolute prioriteit. Deze prioriteitstelling is vastgelegd in het VTH beleidsplan en het jaarlijkse VTH uitvoeringsplan. Naast het vergunning-gebonden toezicht wordt ook ingezet op het onderzoeken van klachten en meldingen en verzoeken tot handhaving van monumenten. Er wordt zowel een preventieve als proactieve rol vervuld. Hierbij wordt nauw samengewerkt met Erfgoed Leiden en omstreken.

8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners 
Met de komst van de Omgevingswet wordt de omgang met het fysieke / ruimtelijk erfgoed (ambitie 2 Erfgoednota) t.a.v. de historische omgevingskwaliteit) nog meer onderdeel van het integrale ruimtelijk afwegingsinstrumentarium zoals de omgevingsvisie, ontwikkelperspectieven en omgevingsplan. Vanuit erfgoed wordt hiervoor input geleverd, onder meer op basis van kansenkaarten. Daarnaast zijn benodigde middelen voor de uitwerking van het beschermingsinstrumentarium voor erfgoed in het omgevingsplan in de kaderbrief aangevraagd via het gemeente-brede project Implementatie Omgevingswet.

Landelijk beleid zet in op een toekomstperspectief voor (monumentale) kerken. In de periode 2020 – 2021 wordt een (beknopte) kerkenvisie ontwikkeld in overleg met eigenaren. Het college benut hiervoor de toegekende decentralisatie-uitkering van het Rijk. De kerkenvisie zal een monumentaal – stedenbouwkundige insteek hebben.

Een nieuwe balans tussen duurzaamheid en beschermd stadsgezicht is de opgave uit het beleidsakkoord. Maatwerk – ook voor monumenten - is daarbij van belang voor de kwaliteit van de historische stad. De financiering van dit maatwerk - in de vorm van deskundige en proactieve duurzaamheidsadviezen door Erfgoed Leiden -maakt deel uit van het financieel perspectief Duurzame stad.

Van de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld wordt in 2020 minder gebruik gemaakt vanwege de coronacrisis en deels ook vanwege de benodigde update van de hoogte van de subsidiebedragen. In het bijzonder zijn de kosten van schilderwerk gestegen. Een voorstel tot aanpassing wordt in 2020 voorbereid, waarna de regeling met deze nieuwe impuls kan worden voortgezet. Per 2011 is de Subsidie Op Termijnregeling voor de cascorestauratie van gemeentelijke monumenten stopgezet. Lopende dossiers worden – gezien de 15 jaar termijn van de regeling – nog over een langere periode afgehandeld.

Tot slot wordt in 2021 een besluit verwacht over de toekenning van de Unescostatus voor de Romeinse Limes, waar Matilo deel van uit maakt.

Effectindicatoren bij 8B Cultureel erfgoed

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2021

2022

2023

2024

Doel 8B1 Het Leids verleden is duurzaam ingezet als onderscheidende kracht; kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar; cultureel erfgoed is behouden voor toekomstige generaties

8B1.a Percentage Leidenaren met belangstelling voor cultureel erfgoed

75% (2015)

77% (2017)
78% (2019)

75%

-

75%

-

Stads- en

wijkenquête

8B1.b Aantal bezoeken eigen Websites (x1.000)

1.271 (2018)

1.200 (2019)

1.200

1.200

1.200

1.200

Erfgoed Leiden

8B1.c Aantalbezoeken collecties via andere websites (gebruike digitale bronnen via Open Data ) (x1.000)

4.531 (2018)

5.107 (2019)

5.500

6.000

6.500

7.000

Erfgoed Leiden

8B1.d Aantal bezoekers Boisotkade

9.521 (2017)

7.735 (2018)

7.043 (2019)

5.000

7.500

7.500

7.500

Erfgoed Leiden

8B1.e Aantal bezoekers Molen de Valk

29.683 (2017)

31.648 (2018)

31.473 (2019)

25.000

35.000

35.000

35.000

Erfgoed Leiden

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 8C Sport

Doelen en prestaties bij 8C Sport

Doel

Prestaties

8C1 Leiden heeft aantrekkelijke, duurzame en multifunctionele sportvoorzieningen

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2021

8C2 Iedere Leidenaar heeft een gezonde en actieve leefstijl

8C2.1 Leidenaars bewegen voldoende

8C2.2 Leiden heeft sterke toekomstbestendige sportverenigingen

8C3. De fysieke leefomgeving bevordert sporten, spelen en bewegen

8C3.1 De openbare ruimte is beweegvriendelijk

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties

Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen en streeft naar tijdige, vervangende nieuwbouw. Het vertrekpunt is aan te sluiten bij de ontwikkelingen om zo een aantrekkelijk aanbod te creëren van multifunctionele, duurzame, inpasbare, veilige en betaalbare sportaccommodaties.

 • We richten ons op het nemen van verduurzamingsmaatregelen, waaronder de wettelijk verplichte maatregelen voor grote gebouwen die binnen 1 tot 5 jaar zijn terug te verdienen. Dit sluit aan op onze ambities voor een klimaat-neutrale en klimaat-ingerichte stad.
 • Invulling geven aan de aanbevelingen uit de eindrapportage Toekomstperspectief binnensport Leiden(BW 18.0562), waaronder het komen tot een optimalisatie van de bezetting van de accommodaties (het rooster) binnen sport.
 • Uitvoeren van een Klant(tevredenheid)onderzoek naar de tevredenheid van onze gebruikers in de gemeentelijke sportaccommodaties, met als doel input te krijgen voor continue monitoren en verbeteren.

Combibad-Ijshal
Als afronding van de Europese aanbesteding bouwteam Combibad-Ijshal De Vliet zullen eind 2020 de inschrijvingsresultaten bekend zijn. Daarna wordt medio februari 2021 aan de gemeenteraad een definitief besluit over het aanbestedingsresultaat voorgelegd en met een positief besluit tot gunning kan in het voorjaar 2021 daadwerkelijk met de nieuwbouw gestart worden.

Indoor Sportcentrum
Medio januari 2021 zal het integraal ontwerp team voor het Indoor Sportcentrum (ISC) aan de Boshuizerkade-Telderskade een definitief ontwerp afronden en starten met het opstellen van een technisch ontwerp. Gelijktijdig zal in deze fase gestart worden met de aanbesteding van de horeca-exploitatie. In december 2020 is de start van het aanbestedingsproces van de bouw (selectie hoofdaannemer en onderaannemers) in gang gezet, welke zal moeten leiden tot definitieve gunning van de bouw in mei 2021. Op basis hiervan is de start bouw ISC gepland in het derde kwartaal 2021.

Wijksportparken
Eind 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over het inrichtingsvoorstel voor een wijksportpark Roomburgerpark. Het ontwerp zal in 2021 gereed zijn, wat in 2022 wordt uitgewerkt in een uitvoeringsbesluit. In 2020 zijn we gestart met het project wijksportpark De Mors. We onderzoeken hoe we van sportcomplex De Mors een wijksportpark kunnen maken waar naast ruimte voor sportverenigingen ook ruimte is voor ongeorganiseerde sport en voor maatschappelijke voorzieningen. We zetten in op breder gebruik van sportcomplex De Mors op basis van alternatieve beheer- en exploitatievormen.

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2020
Voor het duurzaam in stand houden (beheren) van de sportaccommodaties vormt Beheerplan Sport 2017-2021 de basis. Dit beheerplan biedt de kaders voor het kwaliteitsniveau waarop de sportaccommodaties worden beheerd. In het beheerplan is nadrukkelijk oog voor de veiligheid en de kwaliteit van de sportaccommodaties. In het beheerplan is uitgegaan van de beoogde afstoting van enkele sportvastgoedobjecten (Tussenevaluatie Sportnota RV 15.0147).

Op basis van de resultaten van de actualisatie van het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) zijn in 2020 de financiële consequenties in beeld gebracht voor verduurzaming met een DMJOP. Bij de Kaderbrief voor 2022 en verder worden de financiële consequenties van het MJOP en de verduurzaming D(MJOP) afzonderlijk verwerkt.

8C2 Iedere Leidenaar heeft een gezonde en actieve leefstijl
De preventieve werking van bewegen op de gezondheid en daarmee de verlaging van de kans op gezondheidsklachten staat steeds meer centraal bij de behandeling van chronische ziekten en het verhogen van de kwaliteit van leven. Sport en bewegen zijn daarmee van grote waarde voor gezondheid. Vandaar dat we met inzet op sportstimulering willen bijdragen aan de gezonde leefstijl van de Leidenaars, zodat zij de mogelijkheden hebben om voldoende te bewegen en dit van jongs af aan.

8C2.1 Leidenaars bewegen voldoende
De ambitie van het beleidskader Sport en Gezondheid is dat Leidenaars voldoende bewegen en voldoen aan de Beweegrichtlijn. Hier dragen we aan bij met de inzet van de schoolsportcommissie en de buurtsportcoaches van Incluzio (onderdeel van de Sterke Sociale Basis). Zij zorgen voor een laagdrempelig beweegaanbod. De buurtsportcoaches werken wijkgericht. De beweegcoach, een ‘speciale’ buurtsportcoach, begeleidt mensen met een beperking bij hun beweegvraag en ondersteunt verenigingen bij het opzetten en verbeteren van hun aanbod voor mensen met een beperking. In 2021 herzien we de Deelverordening Subsidiëring Jeugdsport en de Deelverordening Incidentele subsidies Sportevenementen, om deze beter te laten aansluiten bij de nieuwe beleidsambities.
Op deze manier investeren we in een duurzame sportdeelname en daarmee in een gezonde en actieve leefstijl van onze inwoners. De gemeentelijke breedtesportcoördinator verbindt hierin verschillende organisaties en biedt daarnaast verenigingsondersteuning.

8C2.2 Leiden heeft sterke toekomstbestendige sportverenigingen
Samen met de Leidse Sportfederatie en Topsport Leiden werken we vanuit gezamenlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid aan sterke en toekomstbestendige sportverenigingen. We stimuleren innovatieve initiatieven die het bestaande sport- en beweegaanbod verrijken. Daarnaast ondersteunen we lokale sportevenementen. We stimuleren en ondersteunen talenten in hun weg naar de topsport.
In juni 2020 hebben we samen met diverse organisaties en verenigingen in de stad het Leidse Sportakkoord gesloten. Dit voeren we uit in 2021 en de jaren daarna.

8C3.1 De openbare ruimte is beweegvriendelijk
Steeds meer en vaker wordt gesport in de openbare ruimte. Om de openbare ruimte beweegvriendelijker in te richten stellen we in 2021 stellen we de Leidse beweegsleutels, de uitgangspunten voor een beweegvriendelijke omgeving, vast. Hiermee bieden we ook een kader voor sport, spelen en bewegen in de Omgevingsvisie.

Effectindicatoren bij 8C Sport

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2021

2022

2023

2024

Doel 8C1 Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen

8C1.a Rapportcijfer van Leidenaren voor de hoeveelheid sportvoorzieningen

7,3 (2015)
7,3 (2017)

7,3 (2019)

7,4

7,4

7,4

7,4

Stads- en wijkenquête

8C1.b Rapportcijfer van Leidenaren voor de kwaliteit van sportvoorzieningen

7,1 (2015)
7,0 (2017)

7,0 (2019)

7,4

7,4

7,4

7,4

Stads- en wijkenquête

8C1.c Aantal bezoekers zwembaden

362.000 (2017)

432.000 (2018)

397.000 (2019)

400.000

400.000

420.000

430.000

Gemeente Leiden

Doel 8C3 Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen

8C3.a Percentage Leidenaren dat niet wekelijks sport

41% (2016)

-

-

-

40%

RIVM
(wsjg - BBV)*

8C3.b Percentage kinderen en volwassen Leidenaren dat voldoet aan de beweegrichtlijn**

56% (2015)

63% (2017)

65% (2019)

80%

80%

80%

80%

Stads- en wijkenquête

* Deze BBV-indicator is landelijk verplicht. De realisatiewaarden staan op waarstaatjegemeente.nl. De gezondheidsmonitor wordt eens per vier jaar gehouden (2020, 2024, etc.). Daarom zijn er voor 2021 t/m 2023 geen streefwaarden opgenomen. De realisatiewaarde van 2020 is momenteel nog niet beschikbaar.
** De geldende beweegrichtlijn uit 2017 van de Gezondheidsraad adviseert volwassenen om minstens 2,5 uur per week matig intensief te bewegen. Voor kinderen is dit minstens een uur per dag. Kinderen en volwassenen krijgen ook het advies om spier- en botversterkende activiteiten te doen en verder wordt iedereen aangeraden om blijvend meer te bewegen en minder stil te zitten.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCjfers.

Beleidsterrein 8D Recreatie

Evenementenbeleid
In april 2020 heeft de gemeenteraad de nieuwe visie voor het evenementenbeleid (Evenementenbeleid Leiden 2020) voor de komende jaren vastgesteld.. In het begrotingsjaar 2021 wordt via het Uitvoeringsplan gewerkt aan de uitvoering van het nieuwe evenementenbeleid.

Een belangrijk onderdeel daarvan is de ontwikkeling van een nieuw organisatiemodel voor een beheersbare en veilige viering van Leidens Ontzet 2021, in samenwerking met de lokale horeca, Koninklijke Horeca Nederland-afdeling Leiden en de 3 October Vereeniging. Ook wordt als pilot de uitgangspunten voor het locatieprofiel van de evenementenlocatie De Garenmarkt nader bekeken, in samenwerking met omwonenden, evenementenorganisatoren, ondernemers en overige betrokkenen van binnen en buiten Leiden. Zodra er weer evenementen mogelijk zijn zal de raad het jaar erop een tussenevaluatie ontvangen, in de vorm van een brief, over de werking en de ervaringen van het nieuwe evenementenbeleid.

Doelen en prestaties bij 8D Recreatie

Doel

Prestaties

8D1 Voldoende recreatieve mogelijkheden voor Leidenaren

8D1.1 Beheer en exploitatie van Jeugddorp Zuid-west

8D1.2 Beheer en exploitatie van volkstuinen

8D1.3 Verstrekken van subsidie aan amateurtuinders

8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter versterking van de levendigheid in de stad, het aantrekken van extra bezoekers en versterking van de lokale economie

8D2.1 Evenementencoördinatie

8D2.2 Be/afhandelen van aanvragen evenementenvergunning

8D2.3 Ondersteunen van de drie grootschalige en overige evenementen

8D2.4 Verstrekken van evenementensubsidie

8D2.5 Meerjarige resultaatafspraken met organisatoren van identiteitsversterkende evenementen

8D1.2 Beheer en exploitatie van volkstuinen
In 2021 wordt een nieuwe huurovereenkomst voorbereid en de huidige huurovereenkomst loopt af in oktober 2021.

Kaderstellende beleidsstukken

Inleiding

8A, B, D

 • RV 11.0134 (16 februari 2012) Cultuurnota 2012-2018
 • RV 12.0042 (24 mei 2012) Kaderbesluit Restauratie en Uitbreiding Museum De Lakenhal
 • RV13.0113 Erfgoednota 2014-2020
 • Evenementenbeleid 2013-2018
 • Tussentijdse evaluatie evenementenbeleid 2013-2018
 • RV. 17.0090 Visie op beeldende kunst in de openbare ruimte
 • RV 18.0011 / RV 17.0073 en BW besluit 18.0116 Leids Media Fonds

8C

 • Beleidskader Samen maken we de stad gezond en actief 2019-2023 (BW 19.0380 / RV 19.0093)
 • Sportaccommodatieplan 2012-2025 (RV 12.0118)
 • Contourenplan buitensportaccommodaties (RV 17.0062)

Programmakosten

Cultuur, sport en recreatie
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Meerjarenraming

2022

2023

2024

Cultuur

Lasten

19.802

22.449

17.479

16.614

16.620

16.558

 

Baten

-3.879

-796

-803

-803

-803

-803

Saldo

 

15.923

21.653

16.676

15.810

15.817

15.755

Cultureel erfgoed

Lasten

4.795

5.215

4.967

4.931

4.925

4.910

 

Baten

-827

-690

-703

-703

-703

-703

Saldo

 

3.968

4.524

4.263

4.228

4.222

4.207

Sport

Lasten

11.471

15.495

13.580

11.528

14.023

13.912

 

Baten

-4.935

-7.415

-4.795

-3.634

-4.037

-4.037

Saldo

 

6.536

8.080

8.785

7.894

9.986

9.874

Recreatie

Lasten

1.268

1.119

1.141

1.142

1.161

1.161

 

Baten

-417

-363

-370

-370

-370

-370

Saldo

 

851

756

771

772

791

791

Programma

Lasten

37.336

44.278

37.167

34.215

36.730

36.541

 

Baten

-10.057

-9.265

-6.671

-5.511

-5.914

-5.914

Saldo van baten en lasten

 

27.279

35.013

30.495

28.705

30.815

30.627

Reserves

Toevoeging

1.031

30

0

0

0

0

 

Onttrekking

-1.749

-5.590

-466

-106

-106

-56

Mutaties reserves

 

-718

-5.559

-466

-106

-106

-56

Resultaat

 

26.561

29.454

30.029

28.598

30.709

30.570

Budgettaire ontwikkelingen
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2021-2024. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Cultuur

Subsidie Pieterskerk
In 2020 lost de stichting Pieterskerk haar lening onder gemeentegarantie in een keer af, waarvoor een eenmalige subsidie wordt ontvangen. Dit zorgt in 2021 voor een daling van de lasten van circa 4.418.000.

BPLUSC
De lasten dalen in 2021 met 460.000. Dit is enerzijds het gevolg van een incidentele budgetoverheveling in 2020 (160.000). Anderzijds heeft dit te maken met het terugdraaien van de subsidiekorting over 2018, 2019 en 2020, wat in 2020 een incidentele last veroorzaakt van 300.000.

Cultureel erfgoed
De lasten van het cultureel erfgoed dalen in 2021 met 266.000. Dit heeft met name te maken met incidenteel budget in 2020 (187.000) voor de subsidies historisch stadsgezicht, wat vanuit 2019 was overgeheveld.

Sport

BTW-sportvrijstelling
Zowel de baten als de lasten liggen in 2021 circa 2,7 miljoen lager dan in 2020 als gevolg van de BTW-sportvrijstelling. Na de aanvraag van de subsidie voor de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) voor het jaar 2021 zullen zowel de baten als de lasten in de begroting worden verwerkt.

Reservering multifunctionele sportparken
Voor 2021 is een reservering gedaan van ruim 1 miljoen voor investeringen multifunctionele sportparken – Na afronden planfase is bedrag nodig voor herontwikkeling. Hiervoor is voorlopige reservering gedaan.

Exploitatiebijdragen aan investeringen
De lasten dalen in 2021 met 376.000, door begrote exploitatiebijdragen aan investeringen in 2020. Dit betreffen bijdragen voor het compenseren van parkeergelegenheden achter de Vijf Meihal ten behoeve van realisatie Leonardo College en het Indoorsportcentrum (140.000), het afboeken van veld 4 van het sportcomplex aan de Boshuizerkade (96.000) en het vervangen van zandvelden door watervelden op sportpark Roomburg (140.000).

Sportstimulering
Aan het einde van 2020 wordt het restant van het lastenbudget voor de sportstimuleringsregeling overgeheveld naar 2021. Op dit moment is het lastenbudget 96.000 lager in 2021, maar na overheveling van de niet bestede middelen 2020 is dat beeld anders.

Contourenplan Buitensport
Het contourenplan is een tijdelijk budget met een looptijd tot en met 2021. Een eventueel overschot uit 2020 zal later nog overgeheveld worden naar 2021. Op dit moment is het lastenbudget in 2021 lager dan in 2020 maar mogelijk verandert dit beeld nog.

Reserves

Reserves programma 8
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

Toevoeging

25

2

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

25

2

0

0

0

0

Reserve aankopen kunst De Lakenhal

Toevoeging

20

29

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

20

29

0

0

0

0

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-52

0

0

0

0

0

Saldo

 

-52

0

0

0

0

0

Reserve exploitatie De Nobel

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-9

-9

-9

-9

-9

-9

Saldo

 

-9

-9

-9

-9

-9

-9

Reserve Pieterskerk

Toevoeging

193

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-712

-4.418

0

0

0

0

Saldo

 

-519

-4.418

0

0

0

0

Reserve bedrijfsvoering ELO

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-153

-12

-12

-12

-12

-12

Saldo

 

-153

-12

-12

-12

-12

-12

Reserve stedelijke ontwikkeling P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-41

0

0

0

0

Saldo

 

0

-41

0

0

0

0

Reserve sportstimuleringsfonds

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-43

-107

-50

-50

-50

0

Saldo

 

-43

-107

-50

-50

-50

0

Reserve economische impulsen Kennisst P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-375

-160

0

0

0

0

Saldo

 

-375

-160

0

0

0

0

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-30

-35

-35

-35

-35

-35

Saldo

 

-30

-35

-35

-35

-35

-35

Reserve Lucas van Leydenfonds

Toevoeging

500

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-250

-250

0

0

0

Saldo

 

500

-250

-250

0

0

0

Reserve bovenwijkse voorz. Grondbedr. P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-375

0

0

0

0

0

Saldo

 

-375

0

0

0

0

0

Reserve grondexploitaties P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-410

-110

0

0

0

Saldo

 

0

-410

-110

0

0

0

Reserve projecten en tentoonstelling MDL

Toevoeging

293

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-148

0

0

0

0

Saldo

 

293

-148

0

0

0

0

Reserves programma 8

 

-718

-5.559

-466

-106

-106

-56

Reserve exploitatie De Nobel
In 2021 is conform RB 11.0101 de onttrekking van 9.135 geraamd.

Reserve bedrijfsvoering ELO
Het exploitatietekort van ELO wordt onttrokken aan deze reserve. In 2021 is de onttrekking Verbouwing ELO van 12.343 geraamd.

Reserve sportstimuleringsfonds
In 2021 is een onttrekking geraamd van 50.000 voor subsidies sportstimulering.

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden
De geraamde onttrekking van 35.000 in 2021 komt overeen met de salarislasten van de aangestelde 3e molenaar.

Reserve Lucas van Leydenfonds
In de nota ‘Visie op beeldende kunst in de openbare ruimte’ is er in 2021 een onttrekking geraamd van € 250.000 voor het bekostigen van beeldende kunst in de openbare ruimte. Besloten is € 100.000 hiervan in te zetten voor verhogen van de subsidie aan PS|Theater, € 50.000 in 2021 en 2022. Dit wordt financieel in de decemberwijziging verwerkt.

Reserve grondexploitaties
Vanuit de reserve grondexploitatie (onbenutte risicobuffer voor de verkoopopbrengst van panden rond de Lakenhal) wordt een bedrag van 110.000 onttrokken voor het uitvoeren van de aanbesteding van kennis en kunstactiviteiten in Leidse wijken, gericht op kinderen, jongeren en mensen met taal- en/of andere (sociale, economische) achterstanden.

Investeringen

Prestatie

Omschrijving prestatie

Omschrijving investering

Categorie

Nieuw / vervanging

Bijdrage derden/ reserves

2021

2022

2023

2024

08A101

Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

VVI Stadspodia 2021-2022

Econ.

V

-

337

175

-

-

08A101

Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

VVI Kunstinstellingen 2021-2024

Econ.

V

-

12

149

149

149

08B102

Exploitatie en beheer Molen de Valk

MDV audiovisule apparatuur

Econ.

V

-

-

-

-

30

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Verv. toplaag wetraveld sportpark Noord

Econ.

V

60

353

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Bouwrijpmaken locatie Vijf Meihal

Maatsch.

N

-

4.733

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Vervangingen Gravelveld Merenwijk 2022

Econ.

V

-

-

137

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Toplg Kunstgrasveld Morskwartier II 2022

Econ.

V

-

-

315

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

2 Tractoren Sport 2022

Bedrijfsm.

V

-

-

93

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Ov vervangingsinv Sportaccommodatie 2022

Econ.

V

-

-

773

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Boshuizerkade toplaag kunstgras 2 velden

Econ.

V

-

-

-

713

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Morskwartier I toplaag kunstgras pupil

Econ.

V

-

-

-

188

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Morskwartier II toplaag kunstgras pupil

Econ.

V

-

-

-

188

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Kikkerpolder I kunstgrv uvs veld 2, 2a

Econ.

V

-

-

-

406

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Kikkerpolder I sporttechnische laag + inrichting kunstgrv uvs veld 2

Econ.

V

-

-

-

235

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Montgomery toplaag kunstgras 2 velden

Econ.

V

-

-

-

132

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Machine Korro recycling dresser

Econ.

V

-

-

-

36

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Combibad openbare ruimte de Vliet

Maatsch.

V

-

-

5.273

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Combibad indexatie

Econ.

V

-

-

279

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Topsporthal buitenruimte

Maatsch.

N

-

-

1.405

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

IJshal indexatie

Econ.

V

-

-

227

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Nieuwbouw IJshal buitenruimte

Maatsch.

V

-

-

1.517

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Ver. Materieel / transport middelen sport 2024

Econ.

V

-

-

-

-

25

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Noord, Toplaag verv kunstgrasveld 2 voetbal 2024

Econ.

V

-

-

-

-

395

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Cronesteijnkade, Ren. kunstgrasveld 1 en 2 korfbal 2024

Econ.

V

-

-

-

-

190

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Prijsstijging sportaccommodaties

Econ.

V

-

-

2.311

-

-

 

Totaal programma 8

   

60

5.436

12.655

2.046

789

Bedragen * 1.000

In bovenstaand overzicht staan de investeringen zoals deze zijn opgenomen in het investeringsplan 2021-2024. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Subsidies

 

subsidiestaat 2020

subsidiestaat 2021

Subsidie saldo

17.527.980

12.466.248

­Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.

Voorgestelde bezuinigingen eerste begrotingswijziging

Hieronder is een overzicht van de voorgestelde bezuinigingen op dit programma opgenomen. Voor een toelichting op deze voorstellen verwijzen wij naar de het raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2021, dat afzonderlijk aan de raad is aangeboden, tegelijkertijd met deze begroting.

Programma

nr.

Onderwerp

pfh

2023

2024

Cultuur, sport en recreatie

26

Sluiten buitenbad De Zijl

P. Dirkse

 

50.000

 

27

Verlaging budget voor monitoring en onderzoek ELO

Y. van Delft

 

25.000

 

28

Besparing op aanbesteding van onderdelen van de gesubsidieerde cultureel educatieve activiteiten

Y. van Delft

 

175.000

 

29

Verlagen subsidies historisch stadsgezicht en monumenten

Y. van Delft

 

50.000

 

30

Tariefsverhoging sportaccommodaties

P. Dirkse

 

115.000

 

31

Verhoging toegangskaartje Lakenhal

Y. van Delft

 

25.000

Totaal Cultuur, sport en recreatie

  

440.000