Programmabegroting 2024

Internationale stad van kennis en cultuur

Het gaat goed met Leiden, Stad van Ontdekkingen. Dat is mede te danken aan de focus op kennis en cultuur. Het levert zichtbaar en merkbaar een bijdrage aan de welvaart en het welzijn van inwoners, bedrijven en organisaties. Ook komen veel bezoekers naar de stad voor bijvoorbeeld cultuur, detailhandel en horeca. Samen met onze kenniseconomie zorgt dit voor banen in Leiden en de omgeving. Om de stad economisch weerbaar, toekomstbestendig en aantrekkelijk te houden, blijven we investeren in deze pijlers, en aan een goed vestigingsklimaat. We bieden ruimte voor innovatie, ondernemerschap en samenwerking. Dit doen we nadrukkelijk samen met inwoners, ondernemers, kennis- en cultuurinstellingen en andere maatschappelijke partners.

In programma 3. Economie, 7. Jeugd & Onderwijs en 8. Cultuur staan onze speerpunten voor 2024.

Kennis en internationalisering

Als college willen we dat alle Leidenaars zoveel mogelijk profiteren van de kennis en expertise in onze stad. Dat is ook het uitgangspunt van de samenwerking Leiden Kennisstad, waarin gemeente, universiteit, mbo, hogeschool en Naturalis samen optrekken. Samen met studenten, docenten en onderzoekers wordt gewerkt aan de maatschappelijke opgaven van onze stad. Daarin zoeken we de verbinding met inwoners en professionals in het veld. We gebruiken de stad als rijke leeromgeving voor iedereen. Initiatieven als het Leiden Healthy Society Center, Leiden Biodiversity Netwerk, Leren met de Stad, Het Leiden Educational Fieldlab (LEF), de nieuwe Leidse Educatieve Agenda en het initiatief Verwonder om de Hoek dragen hieraan bij.

Komend jaar leggen we nadruk op de samenwerking met en de positie van het mbo-onderwijs. Van praktijkgericht onderzoek tot de gelijkwaardigheid van studenten. Het profiel van Leiden als kennisstad zien we ook terug in onze Leidenaars. Er komen veel studenten naar Leiden om hier te wonen en/of te studeren. Ook is er een grote groep Leidenaars met alleen een buitenlandse nationaliteit. Daarom hebben we extra aandacht voor onze internationale inwoners en studenten.

Economie

Als stad van internationale kennis en historische cultuur kent Leiden een unieke economische structuur, met zowel de kenniseconomie als de stadsverzorgende- en bezoekerseconomie. Dit maakt dat Leiden een aantrekkelijke economie heeft. Het Leiden Bio Science Park (LBSP) en de binnenstad zijn hierin belangrijk. Daarnaast is ook de economie in de wijken van belang. Denk aan de bedrijventerreinen die Leiden rijk is, maar ook aan de wijkwinkelcentra als hart van de wijk. We zetten in op vijf pijlers binnen ons economisch beleid:

  1. Ruimte voor werken in de stad
  2. Stimuleren en faciliteren van ondernemerschap
  3. Talent behouden en aantrekken voor de stad
  4. Stimuleren en faciliteren van kennis en innovatie
  5. Stimuleren van Leiden als aantrekkelijke stad

Binnen deze sporen houden we aandacht voor internationalisering en onze ambities ten aanzien van circulaire economie, maar ook voor de balans tussen levendigheid en leefbaarheid van de stad.

Cultuur en erfgoed

Een aantal ontwikkelingen voor 2024:

  • We bouwen verder aan een toekomstbestendige cultuur- en erfgoedsector. Onder meer door extra middelen beschikbaar te stellen voor de (gesubsidieerde) culturele instellingen, vanwege de toegenomen inflatie en gestegen energiekosten.
  • Het Cultuurfonds wordt afgebouwd, maar middelen voor makers worden geborgd.
  • Samen met de sector werken we aan transparante subsidieregeling(en) en beoordelingssystematiek. Ook krijgen de maatwerkoplossingen voor het onderhoud van cultuurhuisvesting steeds meer vorm.
  • Voor de herhuisvesting van de bibliotheek in de binnenstad werken we verschillende scenario’s uit.
  • De gemeentelijke instelling Erfgoed Leiden en Omstreken krijgt een nieuwe bezoekersruimte.