Programmabegroting 2023

Internationale stad van kennis en cultuur

Leiden is dé stad van internationale kennis en historische cultuur. Het gaat goed met Leiden en dat is mede te danken aan deze focus. Het levert zichtbaar en merkbaar een bijdrage aan de welvaart en het welzijn van de inwoners, bedrijven en organisaties. Zo komen er ook veel bezoekers naar onze stad voor bijvoorbeeld cultuur, detailhandel en horeca. Samen met onze kenniseconomie zorgt dit voor banen in Leiden en omgeving. We blijven daarom investeren in deze pijlers van de stad, waarbij we ruimte bieden voor innovatie, ondernemerschap en samenwerking.

In programma 3 Economie, 7 Jeugd en Onderwijs, 8 Cultuur en in het bijzonder programma Kennisstad staat uitgebreider beschreven wat er in 2023 gaat gebeuren en wat daarbij de speerpunten zijn.

Kennis en internationalisering
We willen voortbouwen vanuit European City of Science om ervoor te zorgen dat Leiden blijft profiteren van de kennis in de stad. Dat doen we onder andere door een onderzoeksagenda samen met de kennisinstellingen op te zetten en studenten, docenten en onderzoekers aan Leidse vraagstukken te laten werken. Vraagstukken rondom bijvoorbeeld eenzaamheid of hitte-stress. Dit doen we in samenwerking met maatschappelijke partners en inwoners. Bijvoorbeeld via het Leiden Education Fieldlab worden netwerken in het onderwijs versterkt en kennisuitwisseling aangemoedigd. Bij Leren met de Stad doen studenten onderzoek naar Leidse vraagstukken. Dat kan omdat er een samenwerkingsovereenkomst is tussen gemeente Leiden en de kennisinstellingen.
Het profiel van de stad zien we terug in onze Leidenaars. Er komen veel studenten naar Leiden om hier te wonen en/of te studeren. Ook is er een grote groep Leidenaars met alleen een buitenlandse nationaliteit. Daarom hebben we extra aandacht voor dienstverlening aan internationale inwoners en voor het welzijn van studenten.

Economie
Leiden is veerkrachtig gebleken na de coronacrisis. Zowel de sterke en innovatieve kenniseconomie als de brede en robuuste stadsverzorgende- en bezoekerseconomie, met Leiden Bio Science Park en de Binnenstad als parels, zorgen voor een vitale stad. Het is onzeker wat de huidige maatschappelijke ontwikkelingen voor consequenties hebben. We blijven de impact op de ondernemers en bedrijven volgen.

Om de stad economisch weerbaar, toekomstbestendig en aantrekkelijk te houden zetten we in op een aantal sporen, waarmee we focus aanbrengen in de inzet van capaciteit en middelen. Het gaat dan om het behoud van ruimte om te ondernemen in de stad, het bevorderen van kennis & innovatie en ondernemerschap en gerichte aandacht voor human capital en talent in die sectoren waar we sterk in zijn. Daarbij houden we ook aandacht voor de toenemende internationalisering van onze stad en de ambities die we eerder hebben uitgesproken ten aanzien van een circulaire economie.

Cultuur en erfgoed
We zetten in op een toekomstbestendige cultuursector. Onder andere de basis op orde wat betreft de huisvesting van de culturele instellingen. We werken aan de uitvoeringsagenda van de Cultuurvisie, aan cultuureducatie en we zorgen ervoor dat meer mensen kunnen meedoen aan cultuur. Dat doen we samen met culturele instellingen. Als gemeente houden we ons ook bezig met het erfgoed. Erfgoed moet worden verduurzaamd en dat is maatwerk. We gaan door met de subsidieregeling historische stadsbeeld. Ook is er aandacht voor naoorlogs erfgoed. Erfgoed Leiden en musea zorgen ervoor dat Leids erfgoed zichtbaar is voor iedereen.