Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Werk en inkomen / Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Het doel van het Leidse minimabeleid is om mensen mee te laten doen. We zetten in op het bereiken van de doelgroep. Daar zijn de afgelopen periode veel acties op ingezet, onder andere de samenwerking met de sociale wijkteams (SWT's). Hierdoor zijn de uitgaven fors toegenomen.

Aantal mensen dat langer dan 2 jaar gebruik maakt van een bijstandsuitkering, opgesplitst naar hun positie op de participatieladder ***

Positie op participatieladder

aantal

1 Geïsoleerd

pm

2 Sociale contacten buiten de deur

pm

3 Deelname georganiseerde activiteiten

pm

4 Onbetaald werk

pm

5 Betaald werk met ondersteuning

pm

6 Betaald werk

pm

Bijzondere bijstand is bedoeld om te voorzien in bijzondere noodzakelijke kosten. Het aantal verstrekkingen neemt toe door de kosten van bewindvoering en Leiden slaagt er beter in om het niet-gebruik terug te dringen. De Stadsbank voert een analyse uit van de stijging van de inzet van bewindvoering. Op basis van die analyse worden vervolgacties vastgesteld, met als doel de kosten bewindvoering te verlagen en de kwaliteit te verbeteren.

Het plan voor de besteding van extra middelen voor kinderen in armoede 'Van armoedebestrijding bij kinderen naar Kindgericht Armoedebeleid' (RV 17.0060) is door de raad vastgesteld en is bedoeld voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar. De extra middelen dienen zorg te dragen voor voorzieningen in natura zodat alle kinderen kunnen meedoen op school, met sport, cultuur en andere sociale activiteiten.
Het college stelt voor de middelen voor armoede te gebruiken voor mogelijke uitbreiding van het kindpakket. Dit door het instellen en het actief betrekken van een raad van kinderen en het op maat aanpakken van armoede in de wijken. Op basis van de adviezen van de raad van kinderen en de analyse in de wijken zal een passend pakket van regelingen en voorzieningen opgesteld worden. Speerpunten zijn huiswerkbegeleiding en zwemonderwijs.

Doelen en prestaties bij 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Doel

Prestatie

10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

10B1.1 Uitvoeren declaratieregeling en behandelen aanvragen overige participatie bevorderende voorzieningen

10B1.2 Ondersteunen van mensen die gebruik maken een bijstandsuitkering om actief te zijn in de samenleving en niet ín een sociaal isolement te raken

10B2 Armoedebestrijding

10B2.1 Behandelen aanvragen individuele bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag

10B2.2 Verstrekken (bijdrage in) premie Collectieve Ziektekostenverzekering Minima

10B2.3 Verstrekken tegemoetkoming kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie

10B2.4 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

10B2.5 Subsidies minimabeleid

Effectindicatoren bij 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

10B1.a % Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezinnen

7,35% (2012)

-

-

-

-

Verwey Jonkerinstituut- Kinderen in Tel*
(wsjg - BBV)

10B1.b Aantal verstrekte tegemoetkomingen op grond van de declaratieregeling **

4.996 (2014)
6.214 (2015)
10.126 (2016)**

4.000

4.000

4.000

4.000

W&I

10B1.c Aantal mensen dat zich op trede 1 en 2 van de participatieladder bevindt en ondersteund wordt ***

-

150

175

200

225

W&I

10B1.d Percentage dat een stap maakt op de participatieladder (van de mensen die deelnemen aan ondersteunende projecten) ***

-

40%

40%

40%

40%

W&I

* Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Deze zijn te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk.
** De tegemoetkomingen gaan over toekenning van minimabeleid; bij een huishouden van meerdere personen, bv een gezin met 3 kinderen is er maar 1 tegemoetkoming (de toekenning van de declaratieregeling van het totale gezin) maar kunnen er vervolgens 15 declaraties door het gezin zijn gedaan. Daarnaast zitten in dit aantal (de 10.126) ook de aanmeldingen in het kader van het jeugdsport/en -cultuurfonds en de declaraties voor de regeling schoolbijdragen.
*** Amendement 02 bij vaststelling Programmabegroting 2018 door D66.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.