Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Werk en inkomen / Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Het Leidse armoede- en minimabeleid gaat de komende jaren veranderen. Het accent verschuift van algemene voorzieningen voor iedereen met een inkomen tot 120 procent naar maatwerk voor inwoners die als gevolg van een laag inkomen ondersteuning nodig hebben. Deze verandering vergt dat we veel meer maatwerk gaan toepassen.

De uitvoering is dan niet meer alleen belegd bij het team Werk en Inkomen, maar ook bij de sociale wijkteams en een aantal partners in de stad. Daarbij is 2019 een overgangsjaar waarin met de nieuwe werkwijze wordt geëxperimenteerd. Er komt een pilot waarin gewerkt wordt met een maatwerkbudget, om snel hulp te bieden als dat nodig is. In een tweede pilot worden vrijwilligersorganisaties – meer dan nu het geval is – benut om adequate hulp te bieden aan kinderen in arme gezinnen.

In 2019 wordt het Beleidsplan ‘Maatwerk in Armoedebestrijding’ (werktitel) voorgelegd aan de raad. Omdat partners in de stad een grotere rol gaan krijgen, worden zij uitdrukkelijk bij de voorbereiding betrokken. Het kinderarmoedebeleid wordt integraal onderdeel van het armoedebeleid. Om financieel ruimte voor het nieuwe beleid te maken wordt het huidige armoede en minimabeleid heroverwogen.

Doelen en prestaties bij 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Doel

Prestatie

10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

10B1.1 Uitvoeren declaratieregeling en behandelen aanvragen overige participatie bevorderende voorzieningen

10B1.2 Ondersteunen van mensen die gebruik maken een bijstandsuitkering om actief te zijn in de samenleving en niet ín een sociaal isolement te raken

10B2 Armoedebestrijding

10B2.1 Behandelen aanvragen individuele bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag

10B2.2 Verstrekken (bijdrage in) premie Collectieve Ziektekostenverzekering Minima

10B2.3 Verstrekken tegemoetkoming kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie

10B2.4 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

10B2.5 Subsidies minimabeleid

Aantal mensen dat langer dan 2 jaar gebruik maakt van een bijstandsuitkering, opgesplitst naar hun positie op de participatieladder

Positie op participatieladder

31-12-2015

21-12-2016

31-12-2017

1 Geïsoleerd

227

215

206

2 Sociale contacten buiten de deur

319

330

332

3 Deelname georganiseerde activiteiten

353

341

358

4 Onbetaald werk

345

342

348

5 Betaald werk met ondersteuning

250

307

315

6 Betaald werk

31

38

41

onbekend

743

822

869

Totaal

2.268

2.395

2.469

Effectindicatoren bij 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

10B1.a Aantal verstrekte tegemoetkomingen op grond van de declaratieregeling

6.214 (2015)
10.126 (2016)
7.681 (2017)

4.000

4.000

4.000

4.000

W&I

10B1.b Aantal mensen dat zich op trede 1 en 2 van de participatieladder bevindt en ondersteund wordt **

-

150

175

200

225

W&I

10B1.c Percentage dat een stap maakt op de participatieladder (van de mensen die deelnemen aan ondersteunende projecten)**

-

40%

40%

40%

40%

W&I

* De tegemoetkomingen gaan over toekenning van minimabeleid; bij een huishouden van meerdere personen, bv een gezin met 3 kinderen is er maar 1 tegemoetkoming (de toekenning van de declaratieregeling van het totale gezin) maar kunnen er vervolgens 15 declaraties door het gezin zijn gedaan. Daarnaast zitten in dit aantal (de 10.126) ook de aanmeldingen in het kader van het jeugdsport/en -cultuurfonds en de declaraties voor de regeling schoolbijdragen.
** Amendement 02 bij vaststelling Programmabegroting 2018 door D66.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.