Ga naar boven

Inleiding

Het bijzonder programma Transformatie Sociaal Domein behandelt de voortgang in het gehele sociaal domein. De doelstellingen van de transformatie hebben we voor programma 10 als volgt uitgewerkt:

  • Toegang tot ondersteuning voor de inwoner is helder, persoonlijk en wijkgericht;
  • De ondersteuning is resultaatgericht;
  • De ondersteuning kent geen versnippering en overlap en sluit aan bij de inwoner;
  • Innovatieve oplossingen dragen bij aan besparingen van het sociaal domein.

We zetten in op:

  • Versterking dienstverlening;
  • Versterking van competenties en vaardigheden van medewerkers;
  • Optimaliseren van werkprocessen.

De problematiek van de doelgroep van klanten is complexer geworden. Om die reden is de samenwerking met partners steeds meer noodzakelijk. De sociale wijkteams (SWT's) behoren tot de meest belangrijke partners.

Het aantal uitkeringen is sinds 2008 alleen maar gestegen. De stijging is een gevolg van externe oorzaken: de economische crisis, de inwerkingtreding van de Participatiewet en de toename van het aantal statushouders. Het college neemt maatregelen om de kosten van de bijstand omlaag te brengen. Zie verder paragraaf 10C Inkomensondersteuning.