Ga naar boven

Inleiding

Het gaat goed met de arbeidsmarkt in Holland Rijnland. Er zijn meer vacatures en de werkloosheid in de regio ligt onder het landelijk gemiddelde. Tegelijkertijd staat een groep mensen langs de zijlijn voor wie werk geen vanzelfsprekendheid is. Dit vraagt om beleid dat aansluit bij enerzijds een krappe arbeidsmarkt en anderzijds bij de problematiek van de mensen die niet mee kunnen doen.

Vanuit programma 10 werkt het college op verschillende fronten aan de participatie van haar inwoners. De focus ligt op werk, inkomen, maatschappelijke participatie en schuldhulpverlening. Het college heeft gekozen om de portefeuilles Werk & Inkomen en Economie met elkaar te verbinden. Een aanpak die past bij een krappe arbeidsmarkt en het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt waarin werkgevers een centrale rol spelen. De nadruk binnen de portefeuilles maatschappelijke participatie en schuldhulpverlening ligt op maatwerk en vroegsignalering van schulden.


Naar aanleiding van de ontwikkelingen en de ambities, zoals geformuleerd in het beleidsakkoord 2018-2022 ‘Samen maken we de stad’, zijn de onderstaande beleidsontwikkelingen te verwachten voor 2019. In de uitwerking van de verschillende thema’s worden de ontwikkelingen nader toegelicht. Tevens worden de doelen en prestaties per thema weergegeven.

Arbeidsparticipatie

Het college speelt in op de grote vraag naar personeel bij werkgevers en stimuleert de matching tussen vraag en aanbod. Deze vraaggerichte aanpak verwerkt het college in een nieuw beleidsplan Participatiewet (brede kaders) en maakt dit concreet in een nieuw uitvoeringsplan van DZB.

Het college intensiveert de aanpak rondom statushouders en de inburgering. Vanaf 2020 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Hiermee verschuift de regie op inburgering van het Rijk naar de gemeente. Het college ziet deze grote veranderopgave als kans en is voornemens de ingeslagen weg binnen het project JA Statushouders (JAS) voort te zetten – in samenwerking met de overige Holland-Rijnlandgemeenten.

In 2019 zijn mogelijk ontwikkelingen te verwachten in de toepassing van loonkostensubsidie. Het kabinet is voornemens om loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie, zoals nu gebruikelijk is voor de Wajong. De Tweede Kamer bespreekt het wetsvoorstel in 2018. Indien de invoering wordt doorgezet, zijn de effecten voor gemeenten te verwachten in 2019.

Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
Het armoede- en minimabeleid richten we veel meer op activering en op het wegnemen van belemmeringen voor participatie. Deze verandering van focus in het minimabeleid vergt dat we veel meer maatwerk gaan toepassen. De uitvoering komt naast Werk & Inkomen ook te liggen bij de sociale wijkteams (SWT’s) en een aantal andere partners in de stad. Doelmatigheid van de ondersteuning staat centraal om structureel perspectief te bieden om uit armoede te komen.

Inkomensvoorziening
Het aantal bijstandsuitkeringen in Leiden daalt langzaam. Net als het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten, heeft ook Leiden een tekort op het BUIG-budget. Ieder jaar ontvangen gemeenten een gebundelde uitkering om daarmee de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, de Ioaw, Ioaz en het Bbz te financieren (BUIG-budget). De verdeling van het budget gebeurt aan de hand van een objectief verdeelmodel. In 2017-2018 zijn diverse maatregelen genomen om uitstroom te bevorderen en het tekort op het BUIG-budget verder te reduceren. In 2019 worden deze maatregelen voortgezet en aangevuld met initiatieven om de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten en te anticiperen op veranderingen. Ook neemt het college stappen om de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) effectiever in te richten.

Schuldhulpverlening
Het college gaat aan de slag met de benoemde acties uit het beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020 'Preventief, laagdrempelig, maatwerk en integraal' (RV 17.0040).
De komende periode worden verdere afspraken gemaakt met de samenwerkende partners in het kader van de pilot ‘vroegsignalering schulden’.