Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Paragrafen / Bijzonder programma Binnenstad

Bijzonder programma Binnenstad

2018 is voor de binnenstad het laatste jaar van het huidige programmaplan. Dit jaar staat in het teken van uitvoering en realisatie. In 2018 wordt een nieuw vierjarig plan opgesteld waarbij de nadruk zal liggen op het op peil houden van het programmatische aanbod en de marketing en op afronding van de inspanningen.  De gemeenteraad heeft bij de kadernota 2018- 2021 hiervoor budget gereserveerd.

Het doel­
Het programma Binnenstad werkt aan een steeds beter functionerende economie in de binnenstad en stelt in de uitvoering de bezoeker centraal. Het succes van het programma wordt afgemeten aan de beoogde hoofddoelen: meer bezoekers, meer bestedingen en een hogere waardering voor de binnenstad van Leiden. 

Gewaagd doel 
Om het doel concreet te maken was een ‘gewaagd doel’ geformuleerd. In 2017 zou Leiden de verkiezing ‘Beste Binnenstad van Nederland’ winnen. Leiden was weliswaar wel bij de laatste 10, maar is helaas niet door de jury bij de laatste vijf steden geselecteerd die strijden om de titel. Uit de reactie van stadspartners, ondernemers en inwoners op dit nieuws bleek (naast teleurstelling) de nuchtere constatering dat we er nog niet klaar voor zijn. Misschien moet de uitdaging zijn om te stijgen op de landelijke benchmarks i.p.v. het winnen van de titel. In overleg met de stadspartners wordt het gewaagde doel opnieuw bepaald.

Doelen en subdoelen
Voor het programma zijn vier doelen benoemd op basis waarvan door stadspartners per thema-tafel meerjarige inspanningen zijn geformuleerd. Deze doelen zijn onderverdeeld in subdoelen waar de inspanningen in zijn ondergebracht.

 1. Verbeteren van de city hospitality
 • aantrekkelijke bronpunten
 • aantrekkelijker en toegankelijker looproutes
 • betere informatievoorziening
 • bevorderen gastheerschap

2. Een schone, hele en veilige binnenstad

 • een schonere stad
 • beter gebruik binnenstad
 • veiliger stad

3. Beleving

 • versterking cultureel aanbod
 • versterking winkelaanbod
 • versterking horeca-aanbod

4. Een prachtige levendige stad

 • meer ruimte voor wonen en werken
 • betere kwaliteit openbare ruimte
 • betere kwaliteit gebouwde ruimte

Uitvoeringsstrategie

 • Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma van inspanningen opgesteld onderverdeeld naar de vier doelen. Dit uitvoeringsprogramma bestaat uit alle inspanningen van alle partners. De basis hiervan is het programmaplan binnenstad 2015 – 2018 waarin de doorlopende inspanningen staan beschreven. Daarnaast worden ieder jaar eenmalige inspanningen benoemd.
 • De visie op de ontwikkeling van de binnenstad, zoals in 2012 vastgelegd in de structuurvisie ‘Verder met de Binnenstad’ vormt het ruimtelijk-economische kader voor de inspanningen. Deze visie moet op onderdelen worden herzien in verband met de horecavisie en de winkelnota.
 • Op de ontwikkellocaties worden fysieke ontwikkelingen uitgevoerd. Deze vallen uiteen in gebieds- en vastgoedontwikkeling en in kenmerkende verbetering in de openbare ruimte op specifieke locaties. De inspanningen gericht op de ontwikkellocaties zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma en gerangschikt naar het doel waar de belangrijkste bijdrage aan wordt geleverd.
 • Vanaf 2015 is een binnenstadsstimuleringsfonds van kracht. Stadspartners kunnen hier een beroep op doen voor inspanningen die aan de doelen tegemoet komen. De draagkrachtige organisaties dienen hiervoor cofinanciering te leveren. Een commissie beslist welke inspanningen gehonoreerd kunnen worden.

De beschikbare middelen

Omschrijving

Begroting 2018

1. Middelen voor inspanningen ondergebracht in diverse programma’s

737

2. Doorlopende inspanningen 2015-2018

630

3. Extra middelen voor eenmalige inspanningen

220

4. Communicatie en onderzoek

128

Bedragen * € 1.000

Door de gemeenteraad is het Programmaplan Binnenstad 2015 – 2018 vastgesteld ( rv14.0132) met onderstaande inspanningen

Prestatienr.

Begroting 2018

1. Inspanningen ondergebracht in diverse programma’s

 

737

Promotie Leiden marketing

3C1.1

150

Stimuleren historiseren gevels (incl Subsidie Historische Stadsbeeld)

8B1.1

278

Aanpak illegale gevelreclame

6A4.7

100

Dagelijks vegen stationsplein

5A1.9

52.5

Fiets Fout Fiets Weg stationsgebied

5A1.14

62.5

Fietswrakken weghalen in de binnenstad

5A1.14

30

Bloemen in de stad ( hanging baskets en zomer/wintergoed in vaste bakken)*

5A1.5

64

2. Doorlopende inspanningen 2017

 

630

Doorontwikkeling Signatures en Nacht van Kunst en Kennis

3C1.3

120

Promotie regionaal en nationaal Signatures en Nacht van Kunst en Kennis

3C1.3

50

Marketing en activiteitencampagne CML(OPEN, winterwonderweken)

3C1.3

50

Culturele programmering OPEN

3C1.3

20

LIFF

3C1.3

30

Aantrekkelijk tijdens de bouw

3C1.3

20

Bestrijding meeuwenoverlast

3C1.3

20

Uitvoering convenant winkelstrategie (leegstandbestrijding, aantrekken retailers, activeren ondernemers)

3C1.3

75

Hotspots aanpak

3C1.3

20

Coating straatmeubilair

3C1.3

20

Weesfietsenacties

3C1.3

15

Versterken band Keukenhof en Duin en Bollenstreek

3C1.3

20

Doorontwikkeling winterwonderweken

3C1.3

20

Wasplekken

3C1.3

10

Doorontwikkeling Beelden in Leiden

3C1.3

10

Beheer banieren

3C1.3

5

Binnenstadsstimuleringsfonds

3C1.3

100

Nader te bepalen in uitvoeringsprogramma 2017

3C1.3

25

3. Extra middelen voor eenmalige inspanningen

 

220

Wifi in de binnenstad

3C1.3

70

Prullenbakken in parken na proef

3C1.3

100

Stimuleringsregeling verwijdering lichtbakkenreclame

3C1.3

50

* Bij de 1e bestuursrapportage 2017 is besloten €10.800 over te hevelen van programma 3 naar programma 5.

Stimuleringsfonds
Bij het vaststellen van het programmaplan binnenstad 2015-2018 is een motie aangenomen om een stimuleringsfonds op te richten (M140132, van Wijk, VVD). Op dit fonds kan een beroep gedaan worden door stadspartners, waarbij draagkrachtige partijen cofinanciering dienen mee te brengen. De activiteiten moeten een versterking zijn van bestaande inspanningen en bijdragen aan meer bezoekers, meer bestedingen en meer waardering. Er is een jury bestaande uit vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen, winkeliersverenigingen, ondernemersfonds, PKvV en cultuur die een keuze maakt. In 2018 zal ten behoeve van het opstellen van het nieuwe programmaplan voor 2019- 2022 geëvalueerd worden of het op deze manier in de huidige vorm doorgezet zal worden.

Effectindicator

Doel

Indicator

Nummer

Verbeteren kwaliteit economie Leidse binnenstad

Leidse Binnenstadsindex

3c1.b

Monitoring
Met het vaststellen van het programmaplan binnenstad 2015 – 2018 is besloten de effectindicatoren uit de programmabegroting 2015 te laten vervallen en deze te vervangen door de Leidse binnenstadsindex. De Leidse binnenstadsindex meet de kwaliteit van de economie van de Leidse binnenstad. Het gaat om 28 indicatoren die zijn onderverdeeld in 5 thema’s: stadskwaliteit ( het effect van de aantrekkelijkheid van de stad op mensen: wonen, studeren en beleven) verdienvermogen( het gerealiseerde vermogen om te verdienen aan het gebruik van de verschillende functies), bereikbaarheid( uitgedrukt in reistijd en parkeren), vestigingsklimaat( aantrekkelijkheid voor ondernemingen zich te vestigen) en arbeidsmarkt ( vraag en aanbod van arbeidsplaatsen in de binnenstad). Het jaar 2008 is als ijkjaar genomen waarbij de index op 100 is gesteld. In de jaren erna is de index steeds gestegen. In 2016 was het indexcijfer 115. Voor 2018 stellen we het streefcijfer van de index op 117. Feitelijk gaat het dan om de gegevens van 2017.

Het is niet mogelijk om de index te gebruiken als effectmeting op de vier subdoelen van het programma en de inspanningen. De keuze welke inspanningen we inzetten om meer bezoekers, meer bestedingen en meer waardering te krijgen is dus een indirecte. We stellen dat door het stijgen van de index we dus de juiste dingen aan het doen zijn. Indien de index daalt wordt bezien in hoeverre op de onderliggende indicatoren die dat veroorzaken maatregelen kunnen worden genomen om dit om te buigen.

Het uitvoeringsprogramma­ 2018
Het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma Binnenstad wordt opgesteld op basis van:

 1. De lopende ontwikkellocaties
 2. De inspanningen die ondergebracht zijn bij diverse begrotingsprogramma’s en structureel zijn
 3. De inspanningen op basis van het programmaplan 2015 - 2019

Hieronder zijn alle inspanningen opgenomen die onder het programma vallen. Dit kunnen ook inspanningen zijn die eigen kredieten hebben, of die geen geld kosten behalve de inzet van ambtelijke capaciteit.

Thema overlegtafels

Prestatie omschrijving

Doel

Uitvoering

I –Verbeteren cityhospitality

 Bronpunten

Realisatie parkeergarage Garenmarkt (ontwikkellocatie)


4D1.4

Gemeente Leiden

 

Ontwikkeling Stationsgebied (ontwikkellocatie)

6A4.4

Gemeente Leiden

 

Touringcar opstap- en afstapplaatsen incl langparkeerplekken en site

3C1.3

Gemeente Leiden, Leiden Marketing

 

Onderzoek permanente fietsenstalling in omgeving Lange Mare

4A1.2

Gemeente Leiden

Looproutes

Binnenstad aantrekkelijk tijdens bouw

3C1.3

Cultuurfonds, aannemers, ontwikkelaars

 

Toegankelijke looproutes oa voor mindervaliden

3C1.3

Gemeente Leiden

 

Bloemen aan bruggen en lantaarnpalen

5A1.5

Gemeente Leiden

Informatievoorziening

Citymarketing (Leiden Marketing) bijdrage

3C1.3

Leiden Marketing

 

Banieren

3C1.3

Gemeente Leiden

 

Mobiele VVV in de stad

3C1.3

Leiden Marketing

 

Uitvoeringsnota bewegwijzering

4C1.5

Gemeente Leiden

Gastheerschap

Cityhostesses

3C1.2

Centrum Management Leiden

 

Kennis en kundebijeenkomsten

3C1.2

Centrum Management Leiden

 

WIFI

3C1.3

Gemeente Leiden, CML, LM, Wireless Leiden, Universiteit

Toeristisch eindvervoer

3C1.3

CML, Arriva, Stichting Stadsparkeerplan

II- Schone, hele en veilige binnenstad

Schoon

Bestrijding meeuwenoverlast

3C1.3

Gemeente Leiden

 

Fietswrakkenacties

5A1.14

Gemeente Leiden

 

Schoonhouden Stationsplein

5A1.9

Gemeente Leiden

 

Aanpak hotspots

3C1.3

Gemeente Leiden

 

Coating straatmeubilair

3C1.3

Gemeente Leiden

 

Prullenbakken parken na proef

3C1.3

Gemeente Leiden

 

Schone electriciteitskasten en legale plakplaatsen

3C1.3

Gemeente Leiden

Beter gebruik

Fiets Fout = Fiets Weg

5A1.14

Gemeente Leiden

 

Handhaving overlast op het water

2B4

Gemeente Leiden

 

Weesfietsenacties

3C1.3

Gemeente Leiden

Veilig

Onderhouden KVO 5e ster, opvolgen acties

3C1.3

Gemeente Leiden

III – Beleving

Cultureel aanbod

Restauratie en uitbreiding de Lakenhal

8A1.4

Gemeente Leiden

 

Nacht van Kunst en Kennis

3C1.3

Cultuurfonds, Leiden Marketing

 

Signatures Pieces

3C1.3

Cultuurfonds, Leiden Marketing

 

Evenementen on brand

3C1.3

Gemeente Leiden

 

Doorontwikkeling LIFF

3C1.3

Leiden International Filmfestival

 

Rembrandt experience

3C1.3

Werkgroep Rembrandt Experience

 

Versterken cultuurkwartier, placemaking

3C1.3

Gemeente Leiden

 

Versterken relatie Duin en Bollenstreek en Keukenhof

3C1.3

Gemeente Leiden

 

Huisvesting BplusC

 3C1.3

Gemeente Leiden

 

Doorontwikkeling Beelden in Leiden

3C1.3

Stichting BIL

 

Werkgroep Themajaar Water

3C1.3

Leiden Marketing

Winkelaanbod

Winkelweekenden OPEN

3C1.3

Centrum Management Leiden, Cultuurmakelaar

 

Winterwonderweken

3C1.3

Centrum Management Leiden

 

Retailstrategie

3C1.3

Gemeente Leiden

 

Ontwikkeling Aalmarkt (ontwikkellocatie)

6A4.1

Gemeente Leiden

 

Uitvoering winkelnota binnenstad

3A1.1

Gemeente Leiden

 

Kerstbomen in de stad

3C1.3

Gemeente Leiden

 

Implementatie plan warenmarkt

3C1.3

Gemeente Leiden

 

Modellenboek gevelreclame implementatie

3C1.3

Gemeente Leiden, Centrum Management Leiden

Goede horeca

Terrassenplein Beestenmarkt/Turfmarkt stimuleren

6A4.2

Gemeente Leiden

 

Waterplein Annies

3C1.3

Exploitant

 

Uitvoering horecabeleid

3A1.1

Gemeente Leiden

IV – Prachtige levendige historische binnenstad

Ontwikkellocaties

Begeleiding ontwikkeling Meelfabriek (ontwikkellocatie)

6A4.5

Gemeente Leiden

 

Ontwikkeling NUONterrein; Energiepark (ontwikkellocatie)

5C2.6

Gemeente Leiden

 

Kaasmarkt (ontwikkellocatie)

6B1.2

Gemeente Leiden

 

Faculteit Geesteswetenschappen-Witte Singel

6C1.4

Universiteit Leiden

 

Stationsgebied (ontwikkellocatie)

6A4.4

Gemeente Leiden

Openbare ruimte

Aanleggen Singelpark (ontwikkellocatie)

5C2.4

Gemeente Leiden

 

Inrichting openbare ruimte Lammermarkt incl. Nieuwe Beestenmarkt(ontwikkellocatie)

5A1.5

Gemeente Leiden

 

Integrale aanpak openbare ruimte Binnenstad

5A1.5

Gemeente Leiden

 

Inrichting Haarlemmerstraat (ontwikkellocatie)

5A1.5

Gemeente Leiden

 

Verbinding OBSP - binnenstad

4C1.4

Gemeente Leiden

 

Centrumroute (HOV) (ontwikkellocatie)

4B1.2

Gemeente Leiden

 

Aansluiting Pieterskwartier

3C1.3

Winkeliers- vereniging

 

Wasplekken

3C1.3

Historische Ver. Oud Leyden

 

Muur gevelstenen

3C1.3

Historische Ver. Oud Leyden

 

Verlichten monumenten illuminatienota

5A1.1

Gemeente Leiden

 

Aan de slag - beheervisie Ruimte voor de stad

5A1

Gemeente Leiden

Gebouwde ruimte

Historische puien, stimuleringsregeling SHS

8B1.1

Gemeente Leiden

 

Extra SHS voor Haarlemmerstraat

8B1.1

Gemeente Leiden

 

Wonen boven Winkels

6A4.3

Gemeente Leiden

V - Programmasturing

 

Programmasturing Binnenstad

3C1.3

Gemeente Leiden

 

Aanpassing Verder met de Binnenstad

3C1.3

Gemeente Leiden

Evaluatie huidig programma en opstellen nieuw vierjarig plan

3C1.3

Gemeente Leiden