Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Paragrafen / Bijzonder programma Binnenstad

Bijzonder programma Binnenstad

Het programma Binnenstad blijft de komende jaren werken aan een steeds beter functionerende economie in de binnenstad; meer bezoekers, meer bestedingen en meer waardering. In het vervolg zullen we meer nadruk leggen op de balans tussen de functies wonen, werken en recreëren als voorwaarde om de totale kwaliteit van de binnenstad voor bezoekers, ondernemers en bewoners te vergroten. Bovendien, om het economisch functioneren van de binnenstad ook in de toekomst op peil te houden is duurzaamheid bij alle ontwikkelingen vanzelfsprekend. Het gaat dan -naast duurzame mobiliteit- om energiegebruik, klimaatadaptatie-maatregelen en circulaire economie. Zo zijn het Lakenplein en het Stationsgebied in het kader van Klimaatbestendig Leiden twee voorbeeldprojecten en willen we in het Stationsgebied de duurzaamste kilometer van Nederland realiseren. Daarnaast wordt de komende jaren ingezet op mobiliteit zoals het autoluw maken, duurzame distributie en fietsparkeren. Tot slot wordt de aantrekkelijkheid en doorvaarbaarheid van het water versterkt door de ophoging van twee bestaande bruggen en de realisatie van een nieuwe brug in de Lange Gracht.

Op basis van deze opgaven wordt een nieuw programmaplan opgesteld voor 2019 – 2023 samen met stadspartners en de bewonersvertegenwoordiging van de binnenstad. Naar verwachting wordt dit plan begin 2019 aan de gemeenteraad aangeboden.

De beschikbare middelen

In 2019 is een bedrag van € 674.000 beschikbaar in de begroting voor inspanningen die niet uit eigen middelen van gemeente of stadspartners kunnen worden betaald.

Effectindicator

Doel

Indicator

Nummer

Verbeteren kwaliteit economie Leidse binnenstad

Leidse Binnenstadsindex

3c1.b

Monitoring
De Leidse binnenstadsindex meet de kwaliteit van de economie van de Leidse binnenstad. Het gaat om 28 indicatoren die zijn onderverdeeld in 5 thema’s: stadskwaliteit ( het effect van de aantrekkelijkheid van de stad op mensen: wonen, studeren en beleven) verdienvermogen( het gerealiseerde vermogen om te verdienen aan het gebruik van de verschillende functies), bereikbaarheid( uitgedrukt in reistijd en parkeren), vestigingsklimaat( aantrekkelijkheid voor ondernemingen zich te vestigen) en arbeidsmarkt ( vraag en aanbod van arbeidsplaatsen in de binnenstad). Het jaar 2008 is als ijkjaar genomen waarbij de index op 100 is gesteld. In de jaren erna is de index steeds gestegen.In 2017 was het indexcijfer 120. Voor 2019 stellen we het streefcijfer van de index op 121. Feitelijk gaat het dan om de gegevens van 2018.

Het is niet mogelijk om de index te gebruiken als effectmeting op de doelen van het programma en de inspanningen. De keuze welke inspanningen we inzetten om de doelen meer bezoekers, meer bestedingen en meer waardering te krijgen is dus een indirecte. We stellen dat door het stijgen van de index we dus de juiste dingen aan het doen zijn. Indien de index daalt wordt bezien in hoeverre op de onderliggende indicatoren die dat veroorzaken maatregelen kunnen worden genomen om dit om te buigen.