Programmabegroting 2022

Bijzonder programma Binnenstad

De ambitie van het programmaplan 2020-2024 richt zich op het verbeteren van het leef-, ondernemers-, en vestigingsklimaat in de binnenstad door te investeren in ‘kwaliteit’. Dat betekent dat het aanbod van retail, cultuur, horeca, evenementen en andere activiteiten gericht op verblijf in de binnenstad hoogwaardig is. Onder hoogwaardig verstaan we een aanbod dat past bij het profiel van de stad—denk aan kunst, kennis en studentenstad. Groot- of kleinschalig al naar gelang de locatie en plek en dat duurzaam is. Op sommige momenten op sommige plekken zal worden ingezet op meer bestedingen en meer bezoekers. En op andere momenten en plekken wordt ingezet op minder bezoekers en het bewaren van de rust. Hiermee kan een goede balans tussen vitaliteit en leefbaarheid worden bereikt. En ook draagt het stimuleren van onderlinge verbindingen tussen kennis, cultuur, duurzaamheid, gebiedsontwikkelingen bij aan het op peil houden en verder ontwikkelen van het binnenstedelijk aanbod. De wijze waarop kwaliteit vertaald wordt in de actuele accenten en opgaven, is gevat in de visie voor een economisch vitale binnenstad en doelstellingen op themaniveau.

Vitaliteit

 • Inzetten op een aantrekkelijk compact winkelgebied met onderscheidende sfeergebieden
 • Waarborgen en bevorderen van het winkel-, horeca- en cultuuraanbod, passend bij Leiden en voor een breed publiek
 • Vergroten van het uitgaansaanbod voor jongeren
 • Bevorderen van de Leidse nachtcultuur
 • Verminderen leegstand door creatieve invulling en/of transformatie (bv. naar wonen buiten het kernwinkelgebied)
 • Meervoudig bezoekmotief (winkelen, horeca, cultuur) stimuleren; verbinding tussen de verschillende soorten aanbod
 • Aantrekkelijke evenementen verspreid over de stad
 • Bevordering van het aantal congressen in de stad

Duurzaamheid

 • Stimuleren duurzaam ondernemen
 • Stimuleren duurzame evenementen en activiteiten
 • Stimuleren duurzame mobiliteit
 • Stimuleren deeleconomie
 • Stimuleren van vergroening van de binnenstad

Mobiliteit

 • Vergroten van de bereikbaarheid van de binnenstad
 • Voldoende parkeervoorzieningen voor bezoekers
 • Meer ruimte voor voetgangers in de openbare ruimte, toegankelijkheid (stoepen) voor mensen met een beperking
 • Goede bewegwijzering en betere bekendheid van de voorzieningenstructuur
 • Helderheid over de ‘plek op de weg’ van fietsers en voetgangers
 • Stimuleren van slimme en duurzame vervoersystemen, schoon openbaar vervoer (bus, boot)
 • Schonere en slimmere bevoorrading duurzame stadsdistributie
 • Goede voorzieningen voor reizigers per touringcar
 • Eenvoudig vervoer naar toeristische eindbestemmingen voor bezoekers (ook over water)

Leefbaarheid

 • Stimuleren aantrekkelijke verblijfsomgeving met hoogwaardige uitstraling en aankleding
 • Schoon, heel, veilig
 • Stimuleren van betrokkenheid bewoners en ondernemers bij hun leef- en werkomgeving
 • Aantrekkelijk leefmilieu met woonmogelijkheden voor diverse doelgroepen


Op basis van het programmaplan wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld en door het college vastgesteld. Ook voor 2022 is nog onzeker of voorgenomen programmering van met name evenementen zal doorgaan of zal plaatsvinden in aangepast vorm in verband met corona. Om de basisvoorzieningen toch op peil te houden zijn er diverse tijdelijke corona gerelateerde faciliteiten gerealiseerd in de binnenstad.

Een deel van de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma is terugkerend. Het gaat hier om inspanningen om de winkelleegstand te bestrijden en het ondernemerschap te ondersteunen.
Door de werkzaamheden van Centrummanagement Leiden, door een diversiteit aan activiteiten en evenementen. In 2022 zal European City of Science dit aanbod ook verbreden. Bij het schrijven van deze tekst wordt nog gewerkt aan het inventariseren en programmeren van inspanningen die in het uitvoeringsprogramma 2022 worden opgenomen.

Door de jury van de Platform Beste Binnenstad van Nederland is Leiden uitgeroepen tot ‘Beste Binnenstad met potentie’. In verband met corona werd geen formele prijsuitreiking door het platform georganiseerd en verkregen de twee genomineerde kandidaten deze gedeelde titel.

De beschikbare middelen
In 2022 is een bedrag van 666.000 beschikbaar in de begroting voor inspanningen die niet uit eigen middelen van gemeente of stadspartners kunnen worden betaald.

Effectindicator
Realisatiewaarden per 2020:
• Arbeidsplaatsen bezoekerseconomie: 11.483 (2020)
• Arbeidsplaatsen binnenstad: 18.703 (2020)

Het gaat om meting 01-01-2020 dus het geeft nog geen beeld over het jaar 2020. Volgend jaar is er inzicht in situatie 2020. En dan ook inzicht in afwijkingen / trends in 2020 door bijvoorbeeld corona.

Op beide indicatoren is een terugloop te zien ten opzichte van het vorige jaar:
• Arbeidsplaatsen bezoekerseconomie: 11.483 versus 11.615 (2019) – terugloop 132
• Arbeidsplaatsen binnenstad: 18.703 (2020) versus 19.200 (2019) – terugloop 497
Dit kan te verklaren zijn als een gevolg van corona.

Monitoring
Er is voor het nieuwe programmaplan een nieuwe monitor opgezet om de voortgang op de doelen te meten en daarmee het effect op de economische vitaliteit. Per thema zijn diverse indicatoren die samen een beeld geven hoe het ervoor staat.