Programmabegroting 2021

Bijzonder programma Binnenstad

De ambitie van het programmaplan 2020-2024 richt zich op het verbeteren van het leef- en ondernemersklimaat in de binnenstad door te investeren in ‘kwaliteit’. Dat betekent dat het aanbod van retail, cultuur, horeca, evenementen en andere activiteiten gericht op verblijf in de binnenstad hoogwaardig is. Onder hoogwaardig verstaan we een aanbod dat past bij het profiel van de stad—denk aan kunst en kennis, studentenstad- , groot- of kleinschalig al naar gelang de locatie en plek en dat duurzaam is. Op sommige momenten op sommige plekken zal worden ingezet op meer bestedingen en meer bezoekers en op andere momenten en plekken wordt ingezet op minder bezoekers en het bewaren van de rust. Hiermee kan een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid worden bereikt. De wijze waarop kwaliteit vertaald wordt in de actuele accenten en opgaven, is gevat in de visie voor een economisch vitale binnenstad en doelstellingen op themaniveau.

Vitaliteit

 • Inzetten op een aantrekkelijk compact winkelgebied met onderscheidende sfeergebieden
 • Waarborgen en bevorderen van het winkel-, horeca- en cultuuraanbod, passend bij Leiden en voor een breed publiek
 • Vergroten van het uitgaansaanbod voor jongeren
 • Bevorderen van de Leidse nachtcultuur
 • Verminderen leegstand door creatieve invulling en/of transformatie (bv. naar wonen buiten het kernwinkelgebied)
 • Meervoudig bezoekmotief (winkelen, horeca, cultuur) stimuleren; verbinding tussen de verschillende soorten aanbod
 • Aantrekkelijke evenementen verspreid over de stad
 • Bevordering van het aantal congressen in de stad

Duurzaamheid

 • Vergroenen van de binnenstad
 • Stimuleren duurzaam ondernemen
 • Stimuleren duurzame evenementen en activiteiten
 • Stimuleren duurzame mobiliteit
 • Stimuleren deeleconomie

Mobiliteit

 • Vergroten van de bereikbaarheid van de binnenstad
 • Voldoende parkeervoorzieningen voor bezoekers
 • Meer ruimte voor voetgangers in de openbare ruimte, toegankelijkheid (stoepen) voor mensen met een beperking
 • Goede bewegwijzering en betere bekendheid van de voorzieningenstructuur
 • Helderheid over de ‘plek op de weg’ van fietsers en voetgangers
 • Stimuleren van slimme en duurzame vervoersystemen, schoon openbaar vervoer (bus, boot)
 • Schonere en slimmere bevoorrading duurzame stadsdistributie
 • Goede voorzieningen voor reizigers per touringcar
 • Eenvoudig vervoer naar toeristische eindbestemmingen voor bezoekers (ook over water)

Leefbaarheid

 • Stimuleren aantrekkelijke verblijfsomgeving met hoogwaardige uitstraling en aankleding
 • Schoon, heel, veilig
 • Stimuleren van betrokkenheid bewoners en ondernemers bij hun leef- en werkomgeving
 • Aantrekkelijk leefmilieu met woonmogelijkheden voor diverse doelgroepen

Op basis van het programmaplan wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld en door het college vastgesteld. Door de coronacrisis is vooral het aanbod van evenementen en cultuur of niet doorgegaan, of in aangepaste vorm. Ook voor 2021 is nog onzeker of voorgenomen programmering zal doorgaan. Een deel van de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma is terugkerend. Het gaat hier om inspanningen om de winkelleegstand te bestrijden en het ondernemerschap te ondersteunen door Centrummanagement Leiden, de evenementen Schemerstand, Hofjesconcerten, Van Rijn Festival, Beelden in Leiden, Cultuurkwartier en Rembrandtdagen en Winterwonderweken. Voor de Nacht van Ontdekkingen zal in aanloop naar ECS 2022 een nieuw concept ontwikkeld worden dat dit jaar voor het eerst het licht ziet. Bij het schrijven van deze tekst is nog niet duidelijk welke inspanningen er nog meer in het uitvoeringsprogramma gaan worden opgenomen.

Door de jury van de Beste Binnenstad van Nederland zijn we uitgeroepen tot de laatste twee kandidaten. De jury zal in 2021 op bezoek komen en aan de hand daarvan bepalen of we als Leiden deze titel in de wacht slepen.

De beschikbare middelen
In 2021 is een bedrag van 666.000 beschikbaar in de begroting voor inspanningen die niet uit eigen middelen van gemeente of stadspartners kunnen worden betaald.

Effectindicator

Doel

Indicator

Nummer

Doel 3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

Aantal arbeidsplaatsen in de binnenstad

3C1.b

Monitoring
Er is voor het nieuwe programmaplan een nieuwe monitor opgezet om de voortgang op de doelen te meten en daarmee het effect op de economische vitaliteit. Per thema zijn diverse indicatoren die samen een beeld geven hoe het ervoor staat.