Programmabegroting 2022

Structureel en reëel evenwicht

Structureel en reëel evenwicht

Op basis van onderstaand overzicht wordt aangetoond of de meerjarenraming 2022-2025, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel in evenwicht is. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval is, is de kans groot dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat.

Structureel evenwicht
Als in het betreffende begrotingsjaar structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Incidentele lasten mogen gedekt worden door zowel structurele als door incidentele baten.

Reëel evenwicht
Reëel evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar moeten zijn. Bij de toets of het realiteitsgehalte van de ramingen voldoende is spelen diverse onderwerpen een rol:

  • Uitgangspunten in de begroting (o.a. realiteit van: ombuigingen, verwerking loon- en prijsstijgingen en algemene uitkering);
  • Weerstandsvermogen en risico’s ;
  • Ontwikkeling van de grondexploitaties;
  • Onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, groen, gebouwen en riolering) ;
  • Onderzoek van de jaarrekening.

Berekening
Het structureel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet op termijn positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten). Voor de jaren 2022 en 2023 is op basis van de ramingen sprake van een positief saldo. Voor 2024 is dit niet het geval, maar voor 2025 weer wel.
Echter, de provincie spreekt als financieel toezichthouder een oordeel uit over het al dan niet structureel en reëel sluitend zijn van de begroting. Bij de beoordeling hiervan kan de provincie het saldo corrigeren voor algemene taakstellingen, de behoedzaamheidsbudgetten, de verwachte maar nog niet verwerkte ontwikkeling van de algemene uitkering en te positieve of te negatieve uitgangspunten zoals de gecalculeerde rentestand of de verwachte onderuitputting kapitaallasten. Met deze correcties komen wij volgens onze berekening op een positief structureel saldo (circa 1,5 mln) uit.

 

2022

2023

2024

2025

Resultaat na bestemming

-

-

-

-

Af: Incidentele lasten

17.961

8.718

6.837

2.600

Bij: Incidentele baten

12.279

5.305

7.613

3.072

Af: incidentele toevoegingen aan reserves

27.655

10.520

8.670

7.169

Bij: Incidentele onttrekkingen aan reserves

29.311

12.807

7.632

5.673

Structureel saldo van de begroting

-4.026

-1.127

-262

-1.024

Structureel evenwicht

JA

JA

JA

JA

Incidentele lasten en baten

Resultaat na bestemming (incl. reservemutaties)

2022

2023

2024

2025

Incidentele lasten

    

Programma

    

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

30

-40

-57

-

ECONOMIE

2.031

406

61

-

BEREIKBAARHEID

1.799

429

120

70

OMGEVINGSKWALITEIT

758

227

11

4

STEDELIJKE ONTWIKKELING

8.394

4.146

5.573

3.037

JEUGD EN ONDERWIJS

1.928

897

763

-

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

730

102

32

26

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

-474

1.352

150

-

WERK EN INKOMEN

471

459

-

-

ALGEMENE MIDDELEN

-7

81

-

-544

OVERHEAD

2.302

660

184

6

 

-

-

-

-

Saldo Incidentele lasten

17.961

8.718

6.837

2.600

Programma

    

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-

-

-

-

ECONOMIE

115

-

-

-

BEREIKBAARHEID

-

-

-

-

OMGEVINGSKWALITEIT

3

3

2

-

STEDELIJKE ONTWIKKELING

11.013

4.703

7.044

3.032

JEUGD EN ONDERWIJS

643

529

529

-

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

-

-

-

-

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

-

-

-

-

WERK EN INKOMEN

-

-

-

-

ALGEMENE MIDDELEN

362

34

39

40

OVERHEAD

143

36

-

-

 

-

-

-

-

Saldo incidentele baten

12.279

5.305

7.613

3.072

Saldo incidentele laten en baten

5.682

3.414

-776

-472

Bedragen x 1.000,-

Per programma volgt hieronder een toelichting van de incidentele lasten en baten > 250.000. Alle overige posten worden in een totaalbedrag genoemd.

Bestuur en dienstverlening

Beleidsterrein

Prestatie

2022

2023

2024

2025

Lasten

     

Overige posten

 

30

-40

-57

-

Totaal lasten

 

30

-40

-57

-

      

Baten

     

Totaal baten

 

-

-

-

-

Saldo Bestuur en dienstverlening

 

30

-40

-57

-

Bedragen x 1.000,-

Veiligheid

Binnen dit programma zijn geen incidentele bedragen geraamd.

Economie

Beleidsterrein

Prestatie

2022

2023

2024

2025

Lasten

     

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

Stim. en acquis kennisintens. bedrijvig

1.706

396

51

-

Ruimte om te ondernemen

Regionale en lokale beleidsontwikkeling

325

10

10

-

Overige posten

 

-

-

-

-

Totaal lasten

 

2.031

406

61

-

      

Baten

     

Overige baten

 

115

-

-

-

Totaal Baten

 

115

-

-

-

Saldo Economie

 

1.915

406

61

-

Bedragen x 1.000,-

Stimuleren en acquisitie kennisintensieve bedrijvigheid

Programma kennisstad.
De gemeente met de Universiteit, het LUMC en de Hogeschool Leiden een samenwerkingsovereenkomst gesloten om ‘kennis’ nog meer te laten betekenen voor onze stad en regio. Dit programma loopt tot en met 2022 (515.000 per jaar plus 115.000 vanuit partners bekostigd.). Ter ondersteuning van de samenwerkingsovereenkomst heeft de stuurgroep van de vier samenwerkingspartners besloten om gezamenlijk een kennismakelaar met een lichte vorm van communicatieondersteuning apart te financieren gedurende de afgesproken vier jaar. De gemeentelijke bijdrage hieraan is 50.000 per jaar (tot en met 2022).

Leiden Bio Science Park
Het LBSP is een belangrijke economische motor voor de stad Leiden. De afgelopen jaren zijn er weer veel bedrijven nieuw gevestigd op het park en zijn er een fors aantal nieuwe banen gegenereerd. Er ligt een ambitie om het LBSP een campus te laten zijn. De uitvoering is de komende jaren nog in volle gang. Dit vraagt om ambtelijke begeleiding en gebiedsmanagement. De lopende projectopdracht (inclusief het gebiedsmanagement) van het LBSP loopt tot en met 2023. 350.000 per jaar voor 2022 en 2023)
Voor de programmatische aanpak van de vele ruimtelijke projecten op het LBSP is in 2022 625.000 beschikbaar.

Voor deelname aan de Provada is tot en met 2024 50.000 per jaar beschikbaar.

Regionale en lokale beleidsontwikkeling
Bij RB20.097 'Bezuinigingsvoorstel begroting 2023 – 2024, raming uitgaven voor nieuw beleid 2022 - 2024' is in 2022 250.000 geraamd voor het voortzetten van budget voor de Economische Agenda Leidse Regio.

Daarnaast is voor 2022 €70.000 beschikbaar als bijdrage aan het programma internationalisering vanuit de middelen van de Economische Agenda Leidse Regio 2020.

Bereikbaarheid

Beleidsterrein

Prestatie

2022

2023

2024

2025

Lasten

     

Autoverkeer

Autoluwe binnenstad

355

305

-

-

Rijnlandroute

300

-

-

-

Openbaar vervoer

Knooppunt Leiden Centraal

1.020

-

-

-

Overige posten

 

124

124

120

70

Totaal lasten

 

1.799

429

120

70

      

Baten

     

Overige baten

 

-

-

-

-

Totaal baten

 

-

-

-

-

Saldo Bereikbaarheid

 

1.799

429

120

70

Bedragen x 1.000,-

Autoluwe binnenstad
De incidentele kosten voor Autoluwe binnenstad bedragen 355.000 voor 2022 en 305.000 voor 2023 (inclusief indexatie) en worden gedekt door onttrekkingen uit de reserve bereikbaarheidsprojecten. (RB20.0148)

Rijnlandroute
Voor incidentele aanvullende inpassingswensen met betrekking tot de Rijnlandroute is 1,8 mln geraamd, waarvan 300.000 in 2022. Dekking hiervoor is een onttrekking uit de reserve bereikbaarheidsprojecten.

Knooppunt Leiden Centraal
Als onderdeel van het programma Mobiliteit en verstedelijking waarin Rijk en Regio samenwerken aan de Oude Lijn en knooppunten werkt gemeente Leiden aan het knooppunt Leiden zoals verwoord in Leiden Verbindt. Ten behoeve van deze ambitie is in 2022 1.020.000 opgenomen voor plankosten.

Omgevingskwaliteit

Beleidsterrein

Prestatie

2022

2023

2024

2025

Lasten

     

Openbaar water

Beheren openbaar water en riolering

342

-

-

-

Overige posten

 

416

227

11

4

Totaal lasten

 

758

227

11

4

      

Baten

     

Overige baten

 

3

3

2

-

Totaal baten

 

3

3

2

-

Saldo omgevingskwaliteit

 

755

224

9

4

Bedragen x 1.000,-

Beheren openbaar water en riolering
Dit budget betreft de kosten met betrekking tot de overdracht van watertaken aan het Hoogheemraadschap Rijnland. Hieronder vallen de gemalen, keringen, duikers en beschoeiingen.

Stedelijke ontwikkeling

Beleidsterrein

Prestatie

2022

2023

2024

2025

Lasten

     

Gemeentelijk vastgoed

Opstellen MPG en Vermogensbeheer

5.371

3.606

5.548

3.037

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

966

-

-

-

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Implementatie Omgevingswet

1.230

-

-

-

Overige posten

 

827

540

24

-

Totaal lasten

 

8.394

4.146

5.573

3.037

      

Baten

     

Gemeentelijk vastgoed

Opstellen MPG en Vermogensbeheer

9.691

4.601

7.044

3.032

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

1.220

-

-

-

Overige baten

 

102

102

-

-

Totaal baten

 

11.013

4.703

7.044

3.032

Saldo stedelijke ontwikkeling

 

-2.619

-557

-1.471

5

Bedragen x 1.000,-

Opstellen MPG en Vermogensbeheer 
De overgrote deel van de incidenteel geraamde bedragen heeft betrekking op de geraamde mutaties (lasten en baten) van projecten binnen het grondbedrijf.
In 2022 (4,3 mln), 2023 (1 mln) en 2024 (1,5 mln) worden opbrengstsen uit grondverkopen verwacht. De opbrengst wordt in de reserve grondexploitaties gestort.

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen
De incidentele baten binnen deze prestatie hebben te maken met het project Verkoop Gemeentelijk Vastgoed. Van de geraamde lasten heeft een bedrag ad 478.000 ook betrekking op dit project. Het saldo van deze bedragen wordt verrekend met de reserve grondexploitaties.
Het andere deel van de geraamde incidentele lasten (488.000) heeft betrekking op onrendabele top Trien Semlerstraat. In maart 2021 is met De Sleutels een samenwerkingsovereenkomst met het oog op de nieuwbouw van woonwagens aan de Trien Semlerstraat ondertekend. Tegelijkertijd willen we dat De Sleutels het volledige beheer, onderhoud en het eigendom overneemt. De gemeente is daarmee geen partij meer in de verhuur van woonwagens en standplaatsen, behoudens beleidsmatig. Eerder heeft een dergelijke overdracht plaatsgevonden aan Portaal voor wat betreft het beheer, onderhoud en eigendom van het woonwagencentrum Trekvaartplein. Vooruitlopend op de uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek dat nu recent is ingezet, is een mogelijke bijdrage voor de overdracht en nieuwbouw voor de woonwagens aan de Trien Semlerstraat opgenomen in de kaderbrief 2021-2025. (RB21.0067)

Implementatie omgevingswet
Voor de implementatie van de omgevingswet is in 2022 nog 1.230.000 geraamd.

Jeugd en onderwijs

Beleidsterrein

Prestatie

2022

2023

2024

2025

Lasten

     

Jeugd

Doen organiseren specialistische hulp

389

266

235

-

Onderwijsbeleid

Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

537

532

528

-

Onderwijshuisvesting

In stand houden bestaande gebouwenvoorr

764

6

-

-

Overige posten

 

239

93

-

-

Totaal lasten

 

1.928

897

763

-

      

Baten

     

Onderwijsbeleid

Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

529

529

529

-

Overige baten

 

114

-

-

-

Totaal baten

 

643

529

529

-

Saldo jeugd en onderwijs

 

1.285

368

234

-

Bedragen x 1.000,-

Doen organiseren specialistische hulp
Bij RB20.097 'Bezuinigingsvoorstel begroting 2023 – 2024, raming uitgaven voor nieuw beleid 2022 - 2024' is in 2022 tot en met 2024 jaarlijks 225.000 geraamd voor jeugdhulp Leidse Regio.

Sturing geven op uitvalcijfers met RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten)
Eind 2020 is van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de beschikking ontvangen waarin de bedragen voor de nieuwe periode 2021-2024 voor het regionale VSV-programma (voortijdig schoolverlaten) bekend zijn gemaakt. Per jaar is een bedrag van 520.000 toegekend. Deze bedragen worden 1-op-1 doorbetaald aan de contactschool MboRijnland.

In stand houden bestaande gebouwenvoorraad
Bij de Kaderbrief 2020-2023 is extra éénmalig budget voor tijdelijke huisvesting en voor het afboeken van restant boekwaarden van schoolgebouwen beschikbaar gesteld.

Cultuur, sport en recreatie

Beleidsterrein

Prestatie

2022

2023

2024

2025

Lasten

     

Cultuur

Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbo

401

-

-

-

Overige lasten

 

329

102

32

26

Totaal lasten

 

730

102

32

26

      

Baten

     

Overige posten

 

-

-

-

-

Totaal baten

 

-

-

-

-

Saldo cultuur, sport en recreatie

 

730

102

32

26

Bedragen x 1.000,-

Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod
Een belangrijk deel van de aan BplusC, Leidse Schouwburg, Stadsgehoorzaal, Gebr. De Nobel en Theater Ins Blau verstrekte subsidies wordt ingezet voor de dekking van de huisvestingslasten. Afgelopen jaar was het rapport van Expertisebureau Republiq aanleiding om incidenteel een verhoging van de subsidie voor deze instellingen te realiseren, specifiek met het oog op deze problematiek. Het recent door BMC opgestelde Deltaplan Cultuur geeft aan dat deze problematiek nog steeds actueel is. Mede op basis van de conclusies van het Deltaplan Cultuur zijn plannen in voorbereiding om bedoelde huisvestingslasten te verlagen, met name door het reduceren van het aantal culturele accommodaties. De realisatie van die plannen vergt tijd. Om te voorkomen dat het huurdersonderhoud van de gemeentelijke panden verder achterstand oploopt is bij de kaderbrief 2021-2025 een incidenteel budget ad 350.000 voor huisvestingslasten opgenomen.

Maatschappelijke ondersteuning

Beleidsterrein

Prestatie

2022

2023

2024

2025

Lasten

     

Kwetsbare groepen

Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare g

1.056

21

-

-

 

Uitv. geven aan beschermd wonen

-2.207

8

-

-

Ondersteuning

Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

48

1.034

-

-

Overige posten

 

629

289

150

-

Totaal lasten

 

-474

1.352

150

-

      

Baten

     

Overige posten

 

-

-

-

-

Totaal baten

 

-

-

-

-

Saldo maatschappelijke ondersteuning

 

-474

1.352

150

-

Bedragen x 1.000,-

Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen
Ter dekking van het jaarlijks tekort op de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang, verslavingszorg en OGGZ is besloten om in 2022 1 mln uit de reserve sociaal domein in te zetten voor dit doel. (RB20.0142)

Uitvoering geven aan beschermd wonen
Doordat de decentralisatie van Beschermd wonen één jaar is uitgesteld en doorgeschoven is naar 2023 is het incidenteel budget Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg Regionaal in 2020 niet ingezet. Dit budget is daarom bij het bestemmingsvoorstel jaarrekening 2020 overgeheveld naar 2021 (1 mln) en 2022 (2 mln)
Bij RB20.0142 is besloten om de verwachte overschotten met betrekking tot Beschermd wonen ZIN intramuraal voor 2021 en 2022 ad 4.190.000 per jaar in de reserve sociaal domein te storten. De budgetten voor die jaren zijn incidenteel verlaagd.

Organiseren toegang sociale wijkteams
In de Programmabegroting 2021-2025 is een stelpost voor het sociaal domein binnen het hek opgenomen van incidenteel 2,6 miljoen in 2023 en structureel 4,7 miljoen vanaf 2024, zoals besloten in de kaderbrief 2020-2024. De stand van de reserve sociaal domein laat het toe om voor 2023 gedeeltelijk aan deze taakstelling te voldoen. Bij de kaderbrief 2021-2025 is daarom besloten om hiervoor 1 mln in te zetten vanuit de reserve sociaal domein.

Werk en inkomen

Beleidsterrein

Prestatie

2022

2023

2024

2025

Lasten

     

Arbeidsparticipatie

Inzetten sociale werkvoorziening

213

406

-

-

Overige posten

 

257

53

-

-

Totaal lasten

 

471

459

-

-

      

Baten

     

Overige baten

 

-

-

-

-

Totaal baten

 

-

-

-

-

Saldo werk en inkomen

 

471

459

-

-

Bedragen x 1.000,-

Inzetten van re-integratie en participatievoorzieningen
Vanaf 2021 tot en met 2023 is 385.000 beschikbaar gesteld voor de versterking van de arbeidsmarktregio. Dit budget is gevormd doordat er jaarlijks 385.000 van het Rijk wordt ontvangen. Voor 2022 is dit bedrag weer verlaagd met 200.000. Deze incidentele verlaging op het re-integratiebudget van DZB is onderdeel van een set van bijsturingsmaatregelen in het sociaal domein, die opgenomen is in de kaderbrief 2020-2024.

Algemene middelen en overhead

Beleidsterrein

Prestatie

2022

2023

2024

2025

Lasten

     

Overige alg.dekkingsmiddelen

Stelposten concern

-7

81

-

-544

Overhead

Overhead kostenplaatsen

321

214

178

 

Overhead overige

900

380

-

-

Overhead Bijdrage SP71

1.337

60

-

-

Overige posten

 

-256

6

6

6

Totaal lasten

 

2.295

741

184

-537

      

Baten

     

Algemene uitkering

Algemene uitkering

433

34

39

40

Overige baten

 

72

36

-

-

Totaal baten

 

505

70

39

40

Saldo algemene middelen

 

1.789

671

146

-578

Bedragen x 1.000,-

Stelposten concern
Een deel van de investeringen uit het investeringsplan wordt pas in 2025 of later opgeleverd. De afschrijving start daarom pas na 2025. De structurele dekking voor die kapitaallasten valt in 2025 incidenteel vrij. (0,5 mln)

Overhead - Kostenplaatsen
De gebouwen die in gebruik zijn door cluster Beheer (met name die op de werf aan de Admiraal Banckertweg en Kenauweg) zijn aan het einde van hun levensduur. Er zijn momenteel concrete plannen voor een nieuwe locatie. Investeren in groot onderhoud of vervanging op deze locaties is daarmee niet doelmatig. Dat betekent dat er alleen nog correctief onderhoud op deze locaties wordt uitgevoerd, gericht op wat er minimaal nodig is om de locaties tot oplevering van de nieuwe werf veilig en bruikbaar te houden. Dit betekent wel dat de kosten voor correctief onderhoud oplopen. Hiervoor is tot en met 2024 178.000 geramd.

Overhead - overige
De reserve flankerend beleid is bestemd om bijkomende frictiekosten van personeel op te vangen bij reorganisaties en andere wijzigingen in de organisatie waardoor mensen bovenformatief worden. Daarnaast is een deel bestemd voor een financiële bijdrage aan de Garantiebanen. Bij de 1e bestuursrapportage 2019 is een jaarlijkse onttrekking van 300.000 geraamd voor de periode 2019-2022.

Bij de Kadernota 2018-2022 is gedurende 3 jaar een werkbudget van 500.000 beschikbaar gesteld voor een aangepaste vitaliteitsregeling. In 2020 resteerde nog 380.000 van het budget voor dat jaar. Dat bedrag is overgeheveld naar 2023.

Overhead - bijdrage SP71
Innovatie is nodig om de steeds veranderende maatschappelijke vraag effectief en efficiënt te beantwoorden. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol omdat maatschappelijke problematiek juist op gemeentelijk niveau wordt gevoeld en daar ook de verantwoordelijkheid ligt er iets aan te doen. Innovatief handelen in een ambtelijke organisatie is alleen mogelijk als er ruimte en middelen zijn voor medewerkers om andere, creatieve oplossingen te ontwikkelen en toe te passen. Beperkende factoren zijn veelal de grote hoeveelheid werk, de tijdsdruk en de verwachting over te leveren resultaat. Het gevolg is een neerwaartse druk op innovatie; het directe, kortetermijnbelang krijgt prioriteit boven het belang voor de langere termijn (want innovatie kost tijd en geld). Om dit te veranderen zijn financiële middelen nodig. Middelen om te experimenteren, capaciteit bij te schakelen, om tijd te kopen en om een (ander) resultaat (op een slimmere manier) te realiseren. Digitale technologie en datagedreven werken – waar we al ervaring mee hebben opgedaan o.a. in het Urban Data Center (UDC) – spelen een rol bij innovatie. Voor het datagedreven werken in de vorm van het Urban Data Center is 250.000 in 2022 geraamd. Voor de uitvoeringskosten van nieuwe IV-portfolioprojecten is ook 250.000 geraamd in 2022. Daarnaast is een algemeen innovatiebudget geraamd in 2022 ad 225.000.
Voor de vervanging van het financiele systeem is 600.000 geraamd in 2022 en 60.000 in 2023. Het huidige financiële pakket heeft zijn "end of life" cycle bereikt en wordt niet meer onderhouden. Vervanging van het pakket is daarom noodzakelijk. Van de totale kosten voor de vervanging van 4.243.000 komt 2.056.000 voor rekening van Leiden. Vanuit de IV projectuitvoering vindt een eenmalige bijdrage plaats van 250.000 voor de projectuitvoeringskosten. Hiermee komt de tegenvaller uit op 1.806.000. Hiervan is 1.156.000 geraamd in 2021. (kaderbrief 2021-2025)

Algemene uitkering
Dit bedrage is het resultaat van een groot aantal incidentele mutaties op de algemene uitkering.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

  

2022

2023

2024

2025

Structurele toevoegingen aan reserves

    

Programma

     

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Egalisatiereserve verkiezingen

151

152

152

152

Totaal Bestuur en dienstverlening

151

152

152

152

ECONOMIE

Reserve programma Binnenstad P3

605

605

605

605

Totaal Economie

605

605

605

605

BEREIKBAARHEID

Reserve parkeren P4

9.644

10.566

10.268

10.268

Reserve bereikbaarheidsprojecten

358

316

82

82

Totaal Bereikbaarheid

10.002

10.882

10.350

10.350

OMGEVINGSKWALITEIT

Reserve asbestsanering (P5)

106

106

106

106

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P5

2

2

2

2

Totaal Omgevingskwaliteit

108

108

108

108

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Reserve grondexploitaties P6

1.359

1.359

1.359

1.359

Reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

0

0

0

0

Reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

4

4

4

4

Reserve Duurzame Stad P6

4.375

4.651

4.629

4.166

Totaal Stedelijke ontwikkeling

5.738

6.014

5.992

5.529

ALGEMENE MIDDELEN

Reserve bedrijfsvoering plankosten

1.054

1.027

1.024

1.024

Reserve afschrijvingen investeringen

7

108

109

109

Totaal Algemene middelen

1.061

1.135

1.133

1.133

Saldo structurele toevoegingen aan reserves

17.666

18.895

18.339

17.876

 

Structurele onttrekkingen aan reserves

    

Programma

     

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Reserve Holland Rijnland

3.077

1.883

1.883

-

Egalisatiereserve verkiezingen

177

168

158

176

Totaal Bestuur en dienstverlening

3.254

2.051

2.041

176

ECONOMIE

Reserve programma Binnenstad P3

605

605

605

605

Reserve Duurzame Stad P3

545

545

545

500

Totaal Economie

1.150

1.150

1.150

1.105

BEREIKBAARHEID

Reserve parkeren P4

10.784

11.437

11.486

11.607

Reserve bereikbaarheidsprojecten

-

-

-

-

Totaal Bereikbaarheid

10.784

11.437

11.486

11.607

OMGEVINGSKWALITEIT

Reserve Duurzame Stad P5

185

185

215

215

Totaal Omgevingskwaliteit

185

185

215

215

STEDELIJKEONTWIKKELING

Reserve grondexploitaties P6

447

417

327

247

Reserve afkoopsommen erfpacht

1.508

1.508

1.508

1.508

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

3

3

3

3

Reserve parkeren P6

26

26

26

26

 

Reserve Duurzame Stad P6

2.906

2.806

2.456

2.206

Totaal Stedelijke ontwikkeling

4.890

4.760

4.320

3.990

JEUGD EN ONDERWIJS

Reserve combinatiefuncties

19

19

-

-

Reserve onderwijshuisvesting

93

93

93

93

Totaal Jeugd en onderwijs

112

112

93

93

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Reserve exploitatie De Nobel

9

9

9

9

Reserve sportstimuleringsfonds

12

12

12

12

Reserve bedrijfsvoering ELO

50

50

-

-

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden

35

35

35

35

Totaal Cultuur, sport en recreatie

106

106

56

56

WERK EN INKOMEN

DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw

265

231

198

198

 

DZB Reserve frictiekosten ID/WIW DZB

22

22

22

22

 

Totaal Werk en inkomen

287

253

220

220

RESERVES AD EN OVERHEAD

Reserve bedrijfsvoering plankosten

805

805

805

805

Reserve afschrijvingen investeringen

593

999

1.082

1.313

Totaal Algemene middelen

1.398

1.804

1.887

2.118

Saldo structurele onttrekkingen aan reserves

22.165

21.858

21.469

19.581

Saldo structurele mutaties reserves

-4.499

-2.963

-3.130

-1.704

Bedragen x 1.000,-

Bedragen > 250.000 worden hierna toegelicht:

Toevoegingen

Reserve programma binnenstad
Bij RB19.0148 is besloten om jaarlijks 605.000 in deze reserve te storten. Dit bedrag wordt ook direct weer onttrokken.

Reserve Parkeren
Alle baten en lasten van de parkeerexploitatie worden verrekend met de reserve Parkeren.

Reserve Bereikbaarheidsprojecen
Bij de 2de bestuursrapportage 2014 is besloten om het kaderbesluit Ringweg Oost in te trekken. De middelen die structureel beschikbaar waren voor dit project zijn omgezet in een structurele storting in de reserve bereikbaarheidsprojecten (158.000). In december 2020 is dit bedrag vanaf 2023 met 8.500 verlaagd ten behoeve van de beheerkosten van de geluidvoorzieningen en overige maatregelen bij de Willem de Zwijgerbrug (RB20.0125). Daarna is dit bedrag vanaf 2024 ook nog eens met 67.000 verlaagd als dekking voor de beheerkosten van deelproject Plesmanlaan als onderdeel van de Leidse Ring Noord. (RB21.0033)

In 2016 is besloten om jaarlijks 200.000 te storten in de reserve bereikbaarheidsprojecten. (RB16.0078) In 2020 is bij het Uitvoeringsbesluit herinrichting Centrumroute fase3 (RB20.0007) besloten om deze structurele storting vanaf 2023 met 34.000 te verlagen. Vanaf 2024 is deze storting verder terug gebracht naar 0, door de storting om te zetten in dekking voor de herinrichting van de Lammenschansweg-Zuid als gevolg van woningbouwontwikkeling van de Lammenschansdriehoek (105.000) en voor de reconstructie van de Churchilllaan (61.000, Kaderbrief 2020-2024).

Reserve grondexploitaties
Het jaarlijkse resultaat op erfpacht wordt in de reserve grondexploitaties gestort. (0,7 mln)
De nadelige effecten die door de renteherziening ten laste van de reserve grondexploitaties zijn gebracht, worden gecompenseerd door een structurele storting ad 0,4 mln.
Het exploitatieresultaat van Rijnsburgerweg 1/1A wordt jaarlijks in de reserve grondexploitaties gestort (0,3 mln). (RB18.0117)

Reserve Duurzame stad
Bij de decemberwijziging 2018 (RB18.0112) is de reserve duurzame stad ingesteld. De projecten uit het Financieel Perspectief Duurzame Stad (FPDS) worden door deze reserve gedekt. Als die kosten structureel zijn, wordt de storting verlaagd als dekking voor deze structurele kosten.
Het financieel Perspectief Duurzame Stad (FPDS) wordt jaarlijks herzien.

Reserve Bedrijfsvoering plankosten
De reserve wordt jaarlijks (structureel) gevoed door de budgettaire verschuiving als gevolg van de invoering van de Nota Plankosten Leiden (RB12.0153). Vanaf 2016 is de nota opgenomen in (de uitvoeringsregels financiën college bij) de financiële verordening.

Onttrekkingen

Reserve Holland Rijnland
De reserve is ingesteld bij de vaststelling van de begroting 2007 met het doel de gemeentelijke bijdrage aan de regionale investeringsbehoefte in infrastructuur en groen op te kunnen vangen. Met RB 06.0173 (06-02-2007) is besloten tot de instelling van een regionaal investeringsfonds binnen Holland Rijnland. Leiden draagt van 2008 tot en met 2022 jaarlijks 3.076.652 bij. Bij raadsbesluit 10.0127 is de bijdrage aan het investeringsfonds nog eens met 20.422.700 verhoogd. Hiervan is 16.372.700 betaald. Voor de resterende 4.050.000 wordt de jaarlijkse bijdrage na 2022 voortgezet tot dit bedrag is volgestort. De bijdragen worden gedekt uit deze reserve.

Reserve programma binnenstad
Bij RB19.0148 is besloten om jaarlijks 605.000 in deze reserve te storten. Dit bedrag wordt ook direct weer onttrokken.

Reserve Parkeren
Alle baten en lasten van de parkeerexploitatie worden verrekend met de reserve Parkeren.

Reserve grondexploitaties
Deze onttrekking heeft voornamelijk betrekking op het beheer van het strategisch vastgoed.

Reserve afkoopsommen erfpacht
Als de jaarlijkse canon die de gemeente wordt ontvangen, wordt omgezet in een afkoopsom, dan wordt die afkoopsom gestort in de reserve afkoopsommen erfpacht. Jaarlijks valt een gedeelte van deze reserve vrij ten gunste van de exploitatie erfpacht.

Reserve duurzame stad
Voor de energietransitie wordt 1,4 miljoen aflopend naar 0,9 miljoen onttrokken. Voor mobiliteit wordt 0,35 miljoen aflopend naar 0,15 miljoen onttrokken. Voor verstedelijking wordt 0,6 miljoen onttrokken, aflopend naar 0,5 miljoen. Daarnaast is er 0,6 miljoen aanvullende bijdragen onttrokken.

DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw
Het merendeel van de jaarlijkse onttrekking betreft tijdelijke projecten, die gericht zijn op het opvangen van de effecten van de landelijk bezuinigingen op de WSW (wet sociale werkvoorziening).

Reserve Bedrijfsvoering plankosten
Plankosten voor plannen in de definitiefase zijn structureel geraamd en worden gedekt door de reserve bedrijfsvoering plankosten. Zodra een plan tot uitvoering komt wordt het bedrag van de kosten vanuit de dekkingsmiddelen van het project teruggestort in de reserve bedrijfsvoering plankosten.

Reserve Afschrijvingen investeringen
Vanuit deze reserve worden jaarlijkse afschrijvingskosten van investeringen gedekt.