Programmabegroting 2021

Structureel en reëel evenwicht

Structureel en reëel evenwicht

Op basis van onderstaand overzicht wordt aangetoond of de meerjarenraming 2021-2024, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel in evenwicht is. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval is, is de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat.

Structureel evenwicht
Als in het betreffende begrotingsjaar structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Incidentele lasten mogen gedekt worden door zowel structurele als door incidentele baten.

Reëel evenwicht
Reëel evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar moeten zijn. Bij de toets of het realiteitsgehalte van de ramingen voldoende is spelen diverse onderwerpen een rol:

  • Uitgangspunten in de begroting (o.a. realiteit van: ombuigingen, verwerking loon- en prijsstijgingen en algemene uitkering);
  • Weerstandsvermogen en risico’s ;
  • Ontwikkeling van de grondexploitaties;
  • Onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, groen, gebouwen en riolering) ;
  • Onderzoek van de jaarrekening.

Berekening
Het structureel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet op termijn positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten). Voor de jaren 2021 tot en met 2023 is op basis van de ramingen wel sprake van een positief saldo. Voor 2024 is dit op het nog niet het geval.
Echter, de provincie spreekt als financieel toezichthouder een oordeel uit over het al dan niet structureel en reëel sluitend zijn van de begroting. Bij de beoordeling hiervan kan de provincie het saldo corrigeren voor algemene taakstellingen, de behoedzaamheidsbudgetten, de verwachte maar nog niet verwerkte ontwikkeling van de algemene uitkering en te positieve of te negatieve uitgangspunten zoals de gecalculeerde rentestand of de verwachte onderuitputting kapitaallasten. Met deze correcties komen wij volgens onze berekening op een klein positief structureel saldo (circa € 50.000) uit.

 

2021

2022

2023

2024

Resultaat na bestemming

-

-

-

-

Af: Incidentele lasten

27.571

8.332

3.009

976

Bij: Incidentele baten

20.921

3.557

3.557

4.289

Af: incidentele toevoegingen aan reserves

18.131

8.346

7.032

8.084

Bij: Incidentele onttrekkingen aan reserves

22.351

10.343

4.199

4.807

Structureel saldo van de begroting

-2.430

-2.778

-2.285

36

Structureel evenwicht

JA

JA

JA

NEE

Incidentele lasten en baten

Resultaat na bestemming (incl. reservemutaties)

2021

2022

2023

2024

Incidentele lasten

    

Programma

    

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

16

-40

-40

-56

VEILIGHEID

202

-

-

-

ECONOMIE

1.967

906

340

-

BEREIKBAARHEID

516

486

4

-

OMGEVINGSKWALITEIT

895

548

96

-

STEDELIJKE ONTWIKKELING

15.793

4.634

2.603

2.795

JEUGD EN ONDERWIJS

1.486

910

-

-

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

3.521

93

-

-

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

625

134

-

-

WERK EN INKOMEN

375

-146

-

-

ALGEMENE MIDDELEN

-

0

-

-1.769

OVERHEAD

2.175

806

6

6

Saldo Incidentele lasten

27.571

8.332

3.009

976

Programma

    

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-

-

-

-

VEILIGHEID

-

-

-

-

ECONOMIE

-1

-1

-

-

BEREIKBAARHEID

10

-

-

-

OMGEVINGSKWALITEIT

55

-

-

-

STEDELIJKE ONTWIKKELING

19.324

3.975

3.557

4.289

JEUGD EN ONDERWIJS

156

57

-

-

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

1.160

-404

-

-

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

-

-

-

-

WERK EN INKOMEN

-

-

-

-

ALGEMENE MIDDELEN

216

-70

-

-

OVERHEAD

-

-

-

-

Saldo incidentele baten

20.921

3.557

3.557

4.289

Saldo incidentele laten en baten

6.650

4.775

-547

-3.313

Bedragen x 1.000,-

Per programma volgt hieronder een toelichting van de incidentele lasten en baten > 250.000. Alle overige posten worden in een totaalbedrag genoemd.

Bestuur en dienstverlening

Beleidsterrein

Prestatie

2021

2022

2023

2024

Lasten

     

Overige posten

 

16

-40

-40

-56

Totaal lasten

 

16

-40

-40

-56

      

Baten

     

Totaal baten

 

-

-

-

-

Saldo Bestuur en dienstverlening

 

16

-40

-40

-56

Bedragen x 1.000,-

Veiligheid

Beleidsterrein

Prestatie

2021

2022

2023

2024

Lasten

     

Overige posten

 

202

-

-

-

Totaal lasten

 

202

-

-

-

      

Baten

     

Totaal baten

 

-

-

-

-

Saldo Veiligheid

 

202

-

-

-

Bedragen x 1.000,-

Economie

Beleidsterrein

Prestatie

2021

2022

2023

2024

Lasten

     

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

Stim. en acquis kennisintens. bedrijvig

1.145

895

340

-

Marketing en promotie

Citymarket stim. toerist. aantrekkelijk

510

-

-

-

Ruimte om te ondernemen

Regionale en lokale beleidsontwikkeling

311

10

0

-

Overige posten

 

-

-

-

-

Totaal lasten

 

1.967

906

340

-

      

Baten

     

Overige baten

 

-1

-1

-

-

Totaal Baten

 

-1

-1

-

-

Saldo Economie

 

1.968

907

340

-

Bedragen x 1.000,-

Stimuleren en acquisitie kennisintensieve bedrijvigheid
Kennisstad
In 2017 heeft de gemeente met de Universiteit, het LUMC en de Hogeschool Leiden een samenwerkingsovereenkomst gesloten om ‘kennis’ nog meer te laten betekenen voor onze stad en regio. Dit programma loopt tot en met 2022 (500.000 per jaar). Ter ondersteuning van de samenwerkingsovereenkomst heeft de stuurgroep van de vier samenwerkingspartners besloten om gezamenlijk een kennismakelaar met een lichte vorm van communicatieondersteuning apart te financieren gedurende de afgesproken vier jaar. De gemeentelijke bijdrage hieraan is 50.000 per jaar (tot en met 2022).

LBSP
Het LBSP is een belangrijke economische motor voor de stad Leiden. De afgelopen jaren zijn er weer veel bedrijven nieuw gevestigd op het park en zijn er een fors aantal nieuwe banen gegenereerd. Er ligt een ambitie om het LBSP een campus te laten zijn. Hiervoor zijn diverse inspanningen gaande. De kaderstellende documenten hiervoor zijn vorig jaar door de raad vastgesteld, zijnde het masterplan en het bestemmingsplan Gorlaeus. Daarmee is de campus nog niet af. De uitvoering is de komende jaren nog in volle gang. Dit vraagt om ambtelijke begeleiding en gebiedsmanagement. De lopende projectopdracht (inclusief het gebiedsmanagement) van het LBSP loopt tot en met 2023. (585.000 in 2021 en 335.000 per jaar voor 2022 en 2023)

Citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid
Voor financiering van de themajaren 'Pilgrimjaar' en 'European city of science' is in 2021 510.000 geraamd.

Regionale en lokale beleidsontwikkeling
Bij het vaststellen van de winkelnota is besloten dat er een beknopt uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. Voor de uitvoering van de Winkelnota Leidse binnenstad 2018-2021 is een aanjaagteam geformeerd bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente, Centrummanagement Leiden, winkels, vastgoed, cultuur en horeca. Het aanjaagteam stelt een uitvoeringsplan op en draagt zorg voor de uitvoering. Hierdoor wordt de aantrekkingskracht van het winkelen verder vergroot en de leegstand teruggedrongen. Hiervoor is in 2021 € 50.000 geraamd.

In het kader van de Economie071 werken wij regionaal samen aan een aantal strategische dossiers, namelijk: Regionale Bedrijventerreinenstrategie; Human Capital Agenda, Smart 071, Circulaire Economie, Duurzame mobiliteit, Open Innovatielab, Regiomarketing, Regionale Retailvisie. Samen optrekken in deze opgaven is een voorwaarde voor het behalen van onze doelstellingen op het gebied van o.a. Duurzame Verstedelijking. Op basis van de behaalde resultaten, hebben de deelnemende partijen in Economie071 de ambitie om onze economische samenwerking voort te zetten. Voor 2021 is hiervoor 250.000 beschikbaar.

Bereikbaarheid

Beleidsterrein

Prestatie

2021

2022

2023

2024

Lasten

     

Autoverkeer

Leidse Ring Noord

511

-

-

-

Verbeteren wegennet

-

482

-

-

Overige posten

 

5

4

4

-

Totaal lasten

 

516

486

4

-

      

Baten

     

Overige baten

 

10

-

-

-

Totaal baten

 

10

-

-

-

Saldo Bereikbaarheid

 

506

486

4

-

Bedragen x 1.000,-

Leidse Ring Noord
Voor de investering in de Leidse Ring Noord is in 2021 511.000 opgenomen. Dit bedrag wordt gedekt door een bijdrage van de reserve bereikbaarheidsprojecten.

Verbeteren wegennet
In het kader van de openbare ruimte projecten Binnenstad Leiden is in 2022 482.000 opgenomen voor de Zijlsingel. Ook deze investering wordt gedekt door een bijdrage van de reserve bereikbaarheidsprojecten.

Omgevingskwaliteit

Beleidsterrein

Prestatie

2021

2022

2023

2024

Lasten

     

Openbaar water

Beheren openbaar water en riolering

375

337

-

-

Overige posten

 

520

211

96

-

Totaal lasten

 

895

548

96

-

      

Baten

     

Overige baten

 

55

-

-

-

Totaal baten

 

55

-

-

-

Saldo omgevingskwaliteit

 

840

548

96

-

Bedragen x 1.000,-

Beheren openbaar water en riolering
Dit budget betreft de kosten met betrekking tot de overdracht van watertaken aan het Hoogheemraadschap Rijnland. Hieronder vallen de gemalen, keringen, duikers en beschoeiingen.

Stedelijke ontwikkeling

Beleidsterrein

Prestatie

2021

2022

2023

2024

Lasten

     

Gemeentelijk vastgoed

Opstellen MPG en Vermogensbeheer

12.658

2.660

2.462

2.794

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

1.181

478

-

-

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Implementatie Omgevingswet

1.530

1.230

-

-

Overige posten

 

423

265

141

-

Totaal lasten

 

15.792

4.633

2.602

2.794

      

Baten

     

Gemeentelijk vastgoed

Opstellen MPG en Vermogensbeheer

16.980

2.655

3.457

4.289

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

2.244

1.220

-

-

Overige baten

 

99

99

99

-1

Totaal baten

 

19.323

3.974

3.556

4.288

Saldo stedelijke ontwikkeling

 

-3.531

659

-954

-1.494

Bedragen x 1.000,-

Opstellen MPG en Vermogensbeheer  ↵
De overgrote deel van de incidenteel geraamde bedragen heeft betrekking op de geraamde mutaties (lasten en baten) van projecten binnen het grondbedrijf.
In 2021 (4,3 mln), 2023 (1 mln) en 2024 (1,5 mln) worden opbrengstsen uit grondverkopen verwacht. De opbrengst wordt in de reserve grondexploitaties gestort.

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen
De incidentele lasten en baten binnen deze prestatie hebben te maken met het project Verkoop Gemeentelijk Vastgoed. Het saldo van deze bedragen wordt verrekend met de reserve grondexploitaties.

Implementatie omgevingswet
De implementatie loopt door vanaf inwerkingtreding in 2021 tot 2029 uitgaande van een wettelijke implementatietermijn van max. 8 jaar voor de transitie- en transformatie-opgave. Voor 2021 tot 2024 is een aanvullende investering geraamd van 2,76 miljoen, waarbij de piek in werkzaamheden in 2021 en 2022 ligt. De verwachting is dat vanaf 2023 de extra inzet aanzienlijk lager wordt. Voor de periode 2025 tot en met 2028 is mogelijk jaarlijks een incidenteel bedrag van nodig (schatting 150.000; dit bedrag zal bij toekomstige kaderbrieven worden betrokken).

Jeugd en onderwijs

Beleidsterrein

Prestatie

2021

2022

2023

2024

Lasten

     

Jeugd

Doen organiseren specialistische hulp

296

36

-

-

Onderwijshuisvesting

In stand houden bestaande gebouwenvoorr

852

759

-

-

Overige posten

 

338

116

-

-

Totaal lasten

 

1.486

910

-

-

      

Baten

     

Overige baten

 

156

57

-

-

Totaal baten

 

156

57

-

-

Saldo jeugd en onderwijs

 

1.330

853

-

-

Bedragen x 1.000,-

Doen organiseren specialistische hulp
Dit betreft voortzetting van het project doorontwikkeling Jeugdhulp in het programma Jeugdhulp Leidse regio. De beleidskaders voor de doorontwikkeling zijn opgeleverd. We gaan nu over naar de fase van implementatie. Hierbij blijft de huidige capaciteit onverminderd nodig. We gaan uit van de duur van de vastgestelde kaders tot en met 2024. We zijn voornemens om het meerjarig incidenteel budget van 225.000 tot en met 2024 door te laten lopen. Het gaat om de kosten voor programmamanager, programmaondersteuning, werkbudget en inhuur/ inzet van financiële/ juridische/ communicatie expertise. Het bedrag van 225.000 in 2021 is opgenomen in de programmabegroting 2021. De besluitvorming over het nieuw beleid vanaf 2022 is verschoven naar de behandeling van de programmabegroting 2021.

In stand houden bestaande gebouwenvoorraad
Bij de Kaderbrief 2020-2023 is extra éénmalig budget voor tijdelijke huisvesting en voor het afboeken van restant boekwaarden van schoolgebouwen beschikbaar gesteld.

Cultuur, sport en recreatie

Beleidsterrein

Prestatie

2021

2022

2023

2024

Lasten

     

Cultuur

Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbo

425

-

-

-

Ondersteunen beeldende kunst (in de OR)

250

-

-

-

Sport

Exploiteren gem sportaccommodaties

2.330

-33

-

-

Overige lasten

 

516

125

-

-

Totaal lasten

 

3.521

93

-

-

      

Baten

     

Sport

Exploiteren gem sportaccommodaties

1.160

-404

-

-

Totaal baten

 

1.160

-404

-

-

Saldo cultuur, sport en recreatie

 

2.361

497

-

-

Bedragen x 1.000,-

Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod
Vooruitlopend op de resultaten van een momenteel extern uitgevoerd onderzoek naar de gestegen huisvestingslasten van de grote culturele instellingen (BplusC, de Leidse Schouwburg/Stadsgehoorzaal, Theater Ins Blau als - in mindere mate - Gebr. De Nobel), is budget opgenomen om gevolg te kunnen geven aan de conclusies van dit onderzoek om achterstallig huurdersonderhoud te laten uitvoeren en zo het huidige cultureel aanbod te kunnen garanderen. Voor 2021 is 350.000 geraamd.

Ondersteunen beeldende kunst in de openbare ruimte
Voor kunst in de openbare ruimte is 250.000 geraamd. Deze bedragen worden gedekt door vrijval uit de reserve Lucas van Leydenfonds.

Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties
Na afronding van de planfase is voor herontwikkeling door investeringen in multifunctionele sportparken een voorlopige reservering ad 1 mln in 2021 opgenomen.
De overige bedragen hebben betrekking op de specifieke uitkering voor sport (SPUK). Door de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019 kan de gemeente de btw op de kosten van het gelegenheid geven tot sportbeoefening niet meer terugvorderen. De gemeente wordt voor dit nadeel, mogelijk slechts deels, gecompenseerd door de specifieke uitkering voor sport. De bedragen die geraamd zijn 2021 hebben alleen betrekking op het combibad De Vliet.
In 2022 zijn de lasten en baten van de ijshal aan de Vliet incidenteel lager, doordat de bouw van de ijshal is vertraagd.

Maatschappelijke ondersteuning

Beleidsterrein

Prestatie

2021

2022

2023

2024

Lasten

     

Overige posten

 

625

134

-

-

Totaal lasten

 

625

134

-

-

      

Baten

     

Overige posten

 

-

-

-

-

Totaal baten

 

-

-

-

-

Saldo maatschappelijke ondersteuning

 

625

134

-

-

Bedragen x 1.000,-

Overige posten
In 2021 (750.000) en 2022 (375.000) zijn incidentele budgetten geraamd voor plan- en frictiekosten in het sociaal domein voor o.a. jeugdzorg, Wmo maatwerkvoorzieningen (waaronder ontwikkeling Wmo-dashboard, voorbereiding inkoop 2022), maatschappelijke opvang (decentralisatie), participatie, preventie en uitvoering geven aan de opgenomen bijsturingsvoorstellen. De inzet is om de extra bezetting medio 2022 afgebouwd te hebben. Daarvoor zal een afbouwplan worden opgesteld. De tijdelijke extra bezetting is o.a. nodig om de veranderopgaven in het sociaal domein goed af te kunnen ronden. Deze bedragen worden via de kostenverdeelstaat over de verschillende begrotingsprogramma's verdeeld. Het programma Maatschappelijke ondersteuning is in 2021 met 418.000 en in 2022 met 209.000 belast met deze kosten.

Werk en inkomen

Beleidsterrein

Prestatie

2021

2022

2023

2024

Lasten

     

Inkomensvoorzieningen

Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed

267

4

-

-

Overige posten

 

108

-150

-

-

Totaal lasten

 

375

-146

-

-

      

Baten

     

Overige baten

 

-

-

-

-

Totaal baten

 

-

-

-

-

Saldo werk en inkomen

 

375

-146

-

-

Bedragen x 1.000,-

Behandelen aanvragen participatiewet, ioaw, e.d.
De vervanging van de uitkeringsgadministratie door de suite sociaal domein gaat in 2020 van start
en zal naar verwachting in 2021 worden afgerond. De aanbestedingsfase is achter de rug. Nu gaat de implementatiefase van start. Voor de implementatie is een aanvullend incidenteel budget nodig van 384.000 in 2020 en van 371.000 in 2021. De suite is een webapplicatie, ook wel een SAAS-toepassing genoemd. De implementatiekosten van een SAAS-toepassing mogen niet worden geactiveerd. De incidentele kosten bestaan voornamelijk uit projectleiding, projectondersteuning, conversie, hosting en het aanbrengen van koppelingen. Via de kostenverdeelstaat is in 2021 283.000 van deze kosten ten laste van programma Werk en inkomen gebracht.

Algemene middelen

Beleidsterrein

Prestatie

2021

2022

2023

2024

Lasten

     

Overige alg.dekkingsmiddelen

Stelposten concern

-

0

-

-1.769

Totaal lasten

 

-

0

-

-1.769

      

Baten

     

Overige baten

 

216

-70

-

-

Totaal baten

 

216

-70

-

-

Saldo algemene middelen

 

-216

70

-

-1.769

Bedragen x 1.000,-

Stelposten concern
Een deel van de investeringen uit het investeringsplan wordt pas in 2024 of later opgeleverd. De afschrijving start daarom pas na 2024. De structurele dekking voor die kapitaallasten valt in 2024 incidenteel vrij. Het grootste deel van hiervan (1,3 mln) heeft betrekking op de kapitaallasten van investeringen in onderwijshuisvesting.

Overhead

Beleidsterrein

Prestatie

2021

2022

2023

2024

Lasten

     

Overhead

Overhead overige

800

800

-

-

 

Overhead facilitaire zaken

332

-

-

-

 

Overhead huisvesting

394

6

6

6

 

Overhead Bijdrage SP71

725

-

-

-

Overige posten

 

-76

   

Totaal lasten

 

2.175

806

6

6

      

Baten

     

Totaal baten

 

-

-

-

-

Saldo overhead

 

2.175

806

6

6

Bedragen x 1.000,-

Overhead - overige
De reserve flankerend beleid is bestemd om bijkomende frictiekosten van personeel op te vangen bij reorganisaties en andere wijzigingen in de organisatie waardoor mensen bovenformatief worden. Daarnaast is een deel bestemd voor een financiële bijdrage aan de Garantiebanen. Bij de 1e bestuursrapportage 2019 is een jaarlijkse onttrekking van 300.000 geraamd voor de periode 2019-2022.

Bij de Kadernota 2018-2022 is gedurende 3 jaar een werkbudget van 500.000 beschikbaar gesteld voor een aangepaste vitaliteitsregeling.

Overhead - facilitaire zaken/Overhead huisvesting
Voor het project Ambtelijke herhuisvesting is voor frictiekosten budget van 1 miljoen beschikbaar gesteld. Voor 2021 zijn de volgende kosten geraamd:
Verbouwing verdieping stadskantoor na vertrek bestuur 200.000 (2021)
Tijdelijke beveiligingsmaatregelen stadskantoor 50.000 (2021)
Huurfaciliteiten vergaderingen raad 130.000 (2021) gedurende de verbouwing van het stadhuis.
Onder Overhead facilitaire zaken is voor project ambtelijke herhuisvesting ook nog budget opgenomen voor de afronding van de benodigde verhuisbewegingen van Stadskantoor (o.a. Bestuur en staf) naar Stadhuis 325.000 in 2021.

Overhead - bijdrage SP71
Innovatie is nodig om de steeds veranderende maatschappelijke vraag effectief en efficiënt te beantwoorden. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol omdat maatschappelijke problematiek juist op gemeentelijk niveau wordt gevoeld en daar ook de verantwoordelijkheid ligt er iets aan te doen. Innovatief handelen in een ambtelijke organisatie is alleen mogelijk als er ruimte en middelen zijn voor medewerkers om andere, creatieve oplossingen te ontwikkelen en toe te passen. Beperkende factoren zijn veelal de grote hoeveelheid werk, de tijdsdruk en de verwachting over te leveren resultaat. Het gevolg is een neerwaartse druk op innovatie; het directe, kortetermijnbelang krijgt prioriteit boven het belang voor de langere termijn (want innovatie kost tijd en geld). Om dit te veranderen zijn financiële middelen nodig. Middelen om te experimenteren, capaciteit bij te schakelen, om tijd te kopen en om een (ander) resultaat (op een slimmere manier) te realiseren. Digitale technologie en datagedreven werken – waar we al ervaring mee hebben opgedaan o.a. in het Urban Data Center (UDC) – spelen een rol bij innovatie. We zijn voornemens om het datagedreven werken in de vorm van het Urban Data Center (CBS) voort te zetten (twee keer 250.000 in 2021-2022), geld uit te trekken voor uitvoeringskosten van nieuwe IV-portfolioprojecten (twee keer 250.000 in 2021-2022) en een algemeen innovatiebudget (twee keer 225.000 in 2021-2022). De bedragen voor 2021 zijn verwerkt in deze begroting. De besluitvorming over nieuw beleid vanaf 2022 vindt plaats bij de behandeling van deze begroting 2021 in de gemeenteraad.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

  

2021

2022

2023

2024

Structurele toevoegingen aan reserves

    

Programma

     

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Egalisatiereserve verkiezingen

130

130

130

130

Totaal Bestuur en dienstverlening

130

130

130

130

ECONOMIE

Reserve programma Binnenstad P3

605

605

605

605

Totaal Economie

605

605

605

605

BEREIKBAARHEID

Reserve parkeren P4

8.523

8.873

8.873

8.873

Reserve bereikbaarheidsprojecten

358

358

324

158

Totaal Bereikbaarheid

8.881

9.231

9.197

9.031

OMGEVINGSKWALITEIT

Reserve asbestsanering (P5)

106

106

106

106

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P5

2

2

2

2

Reserve beheerkosten P5

-

75

175

200

Totaal Omgevingskwaliteit

108

183

283

308

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Reserve grondexploitaties P6

3.002

2.505

2.505

2.505

Reserve herstruct. Woongebieden Portaal

31

31

31

31

Reserve strategische aankopen

155

155

155

155

Reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

8

8

8

8

Reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

49

49

49

49

Reserve Duurzame Stad P6

3.420

3.606

3.731

3.693

Totaal Stedelijke ontwikkeling

6.664

6.353

6.478

6.440

WERK EN INKOMEN

DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw

586

519

548

548

Totaal Werk en inkomen

586

519

548

548

ALGEMENE MIDDELEN

Reserve bedrijfsvoering plankosten

929

929

928

928

Totaal Algemene middelen

929

929

928

928

Saldo structurele toevoegingen aan reserves

17.298

17.344

17.564

17.385

 

Structurele onttrekkingen aan reserves

    

Programma

     

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Reserve Holland Rijnland

3.077

3.077

1.883

1.883

Egalisatiereserve verkiezingen

177

177

168

158

Totaal Bestuur en dienstverlening

3.254

3.254

2.051

2.041

ECONOMIE

Reserve programma Binnenstad P3

605

605

605

605

Totaal Economie

605

605

605

605

BEREIKBAARHEID

Reserve parkeren P4

8.454

8.748

9.151

10.071

Totaal Bereikbaarheid

8.454

8.748

9.151

10.071

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Reserve grondexploitaties P6

988

988

988

988

Reserve afkoopsommen erfpacht

1.508

1.508

1.508

1.508

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

3

3

3

3

Reserve strategische aankopen

100

100

100

100

Reserve parkeren P6

26

26

26

26

Reserve Duurzame Stad P6

3.208

3.060

2.960

2.640

Totaal Stedelijke ontwikkeling

5.833

5.686

5.586

5.266

JEUGD EN ONDERWIJS

Reserve combinatiefuncties

19

19

19

-

Reserve onderwijshuisvesting

139

93

93

93

Totaal Jeugd en onderwijs

158

112

112

93

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Reserve exploitatie De Nobel

9

9

9

9

Reserve bedrijfsvoering ELO

12

12

12

12

Reserve sportstimuleringsfonds

50

50

50

-

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden

35

35

35

35

Totaal Cultuur, sport en recreatie

106

106

106

56

WERK EN INKOMEN

DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw

766

-

-

-

 

DZB Reserve frictiekosten ID/WIW DZB

33

9

9

9

 

Totaal Werk en inkomen

799

9

9

9

RESERVES AD EN OVERHEAD

Reserve bedrijfsvoering plankosten

805

805

805

805

Reserve afschrijvingen investeringen

879

586

807

968

Totaal Algemene middelen

1.684

1.391

1.612

1.773

Saldo structurele onttrekkingen aan reserves

20.289

19.306

18.628

19.310

Saldo structurele mutaties reserves

-2.991

-1.961

-1.064

-1.925

Bedragen x 1.000,-

Bedragen > 250.000 worden hierna toegelicht:

Toevoegingen

Reserve programma binnenstad
Bij RB19.0148 is besloten om jaarlijks 605.000 in deze reserve te storten. Dit bedrag wordt ook direct weer onttrokken.

Reserve Parkeren
Parkeren is een gesloten systeem. Alle baten en lasten worden verrekend met de reserve Parkeren.

Reserve Bereikbaarheidsprojecen
Bij de 2de bestuursrapportage 2014 is besloten om het kaderbesluit Ringweg Oost in te trekken. De middelen die structureel beschikbaar waren voor dit project zijn omgezet in een structurele storting in de reserve bereikbaarheidsprojecten (158.000).
In 2016 is besloten om jaarlijks 200.000 te storten in de reserve bereikbaarheidsprojecten. (RB16.0078) In 2020 is bij het Uitvoeringsbesluit herinrichting Centrumroute fase3 (RB20.0007) besloten om deze structurele storting vanaf 2023 met 34.000 te verlagen. Vanaf 2024 is deze storting verder terug gebracht naar 0, door de storting om te zetten in dekking voor de herinrichting van de Lammenschansweg-Zuid als gevolg van woningbouwontwikkeling van de Lammenschansdriehoek (105.000) en voor de reconstructie van de Churchilllaan (61.000, Kaderbrief 2020-2024).

Reserve grondexploitaties
Het jaarlijkse resultaat op erfpacht wordt in de reserve grondexploitaties gestort.
De nadelige effecten die door de renteherziening ten laste van de reserve grondexploitaties zijn gebracht, worden gecompenseerd door een structurele storting ad 0,4 mln.
Het exploitatieresultaat van Rijnsburgerweg 1/1A wordt jaarlijks in de reserve grondexploitaties gestort. (RB18.0117)
Bij de jaarrekening 2019 is geconstateerd dat de structurele storting in de voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed te hoog was. Bij de Kaderbrief 2020-2024 is besloten om de storting in de voorziening vooralsnog om te zetten in een storting in de reserve grondexploitaties. Op deze manier blijft dit budget beschikbaar voor de herijking van de meerjaren onderhoudsprogramma's die binnenkort geactualiseerd zullen worden. (1 mln. in 2021 en 0,6 mln. in de jaren daarna)

Reserve Duurzame Stad
Bij de decemberwijziging 2018 (RB18.0112) is de reserve duurzame stad ingesteld. Daarbij is besloten om structureel 3 mln in deze reserve te storten. Bij de Kaderbrief 2020-2023 is besloten om deze storting jaarlijks met 0,5 mln te verhogen. In het Financieel Perspectief, dat is verwerkt in de meerjarenbegroting 2020-2023, is ten slotte ook nog opgenomen om 1,8 mln structureel te storten in deze reserve. De kosten van activiteiten uit het financieel perspectief met een structureel effect worden vervolgens weer in mindering gebracht op de structurele dotatie aan deze reserve.

DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw
Bij de Kaderbrief 2020-2023 zijn de kosten en opbrengsten van het Leerwerkbedrijf geactualiseerd. De jaarlijkse saldi worden verrekend met deze reserve.

Reserve Bedrijfsvoering plankosten
De reserve wordt jaarlijks (structureel) gevoed door de budgettaire verschuiving als gevolg van de invoering van de Nota Plankosten Leiden (RB12.0153). Vanaf 2016 is de nota opgenomen in (de uitvoeringsregels financiën college bij) de financiële verordening.

Onttrekkingen

Reserve Holland Rijnland
De reserve is ingesteld bij de vaststelling van de begroting 2007 met het doel de gemeentelijke bijdrage aan de regionale investeringsbehoefte in infrastructuur en groen op te kunnen vangen. Met RB 06.0173 (06-02-2007) is besloten tot de instelling van een regionaal investeringsfonds binnen Holland Rijnland. Leiden draagt van 2008 tot en met 2022 jaarlijks 3.076.652 bij. Bij raadsbesluit 10.0127 is de bijdrage aan het investeringsfonds nog eens met 20.422.700 verhoogd. Hiervan is 16.372.700 betaald. Voor de resterende 4.050.000 wordt de jaarlijkse bijdrage na 2022 voortgezet tot dit bedrag is volgestort. De bijdragen worden gedekt uit deze reserve.

Reserve programma binnenstad
Bij RB19.0148 is besloten om jaarlijks 605.000 in deze reserve te storten. Dit bedrag wordt ook direct weer onttrokken.

Reserve Parkeren
Parkeren is een gesloten systeem. Alle baten en lasten worden verrekend met de reserve parkeren.

Reserve grondexploitaties
Ten gunste van erfpacht vindt een jaarlijkse onttrekking plaats van ca. 0,5 mln. Het beheer van het strategisch vastgoed bedraagt ook ca. 0,3 mln per jaar. Daarnaast is een structurele storting ad 0,1 mln. in de reserve strategische aankopen geraamd. Het restant betreft het rente-effect op grondexploitaties als gevolg van de wijziging van het rentepercentage. Dit voor de rekening van baten en lasten negatieve effect wordt structureel onttrokken aan de reserve grondexploitaties.

Reserve afkoopsommen erfpacht
Als de jaarlijkse canon die de gemeente wordt ontvangen, wordt omgezet in een afkoopsom, dan wordt die afkoopsom gestort in de reserve afkoopsommen erfpacht. Jaarlijks valt een gedeelte van deze reserve vrij ten gunste van de exploitatie erfpacht.

Reserve duurzame stad
Voor energietransitie wordt structureel een bedrag onttrokken uit deze reserve. (1,5 ml.n in 2021 aflopend naar 1 mln in 2024) Voor zowel circulaire economie als voor duurzame verstedelijking wordt jaarlijks 0,6 mln. onttrokken. De resterende structurele onttrekkingen aan deze reserve hebben betrekking op klimaatadaptatie en vergroening en op duurzame mobiliteit.

Reserve Bedrijfsvoering plankosten
Plankosten voor plannen in de definitiefase zijn structureel geraamd en worden gedekt door de reserve bedrijfsvoering plankosten. Zodra een plan tot uitvoering komt wordt het bedrag van de kosten vanuit de dekkingsmiddelen van het project teruggestort in de reserve bedrijfsvoering plankosten.

Reserve Afschrijvingen investeringen
Vanuit deze reserve worden jaarlijkse afschrijvingskosten van investeringen gedekt.