Ga naar boven
Home / Financiële begroting / Uiteenzetting van de financiële positie / Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 20; lid 1 b) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren opnemen onder de uiteenzetting van de financiële positie.
Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

Prognose meerjarenbalans

Realisatie

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1.936

3.058

3.401

3.401

3.401

3.401

Materiële vaste activa

682.851

750.342

852.269

988.599

1.061.529

1.076.783

Financiële vaste activa

17.765

17.671

17.573

17.472

17.368

17.260

Totaal vaste activa

702.552

771.071

873.243

1.009.473

1.082.298

1.097.445

Vlottende activa

Voorraden

15.808

-11.075

-11.235

-7.073

-568

-568

Uitzettingen

62.506

62.506

62.506

62.506

62.506

62.506

Liquide middelen

1.195

0

0

0

0

0

Overlopende activa

11.184

11.184

11.184

11.184

11.184

11.184

Totaal vlottende activa

90.693

62.615

62.455

66.617

73.122

73.122

Totaal activa

793.245

833.686

935.698

1.076.090

1.155.420

1.170.567

Passiva

Vaste passiva

Reserves

338.168

279.390

268.278

262.409

261.507

260.762

Resultaat boekjaar

4.582

0

0

0

0

0

Voorzieningen

42.871

39.866

42.535

46.392

49.557

54.225

Vaste schuld

278.349

396.458

510.576

653.392

730.285

742.159

Totaal vaste passiva

663.970

715.714

821.389

962.193

1.041.349

1.057.146

Vlottende passiva

Vlottende schuld

106.102

94.799

91.136

90.724

90.898

90.248

Overlopende passiva

23.173

23.173

23.173

23.173

23.173

23.173

Totaal vlottende passiva

129.275

117.972

114.309

113.897

114.071

113.421

Totaal passiva

793.245

833.686

935.698

1.076.090

1.155.420

1.170.567

Bedragen x € 1.000 / standen per 31/12

Voor een nader duiding van deze prognose verwijzen wij naar 3.2.4 pargaraaf Financiering.