Programmabegroting 2023

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 20; lid 1 b) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren opnemen onder de uiteenzetting van de financiële positie.
Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Voor meer inhoudelijke duiding verwijzen wij graag naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Per 1-1-2023 zijn de activa en reserves van Servicepunt71 onderdeel van de prognosebalans. In de toelichtingen zijn de investeringen en de reserves van Servicepunt71 buiten beschouwing gelaten. Na de liquidatie van Servicepunt71 in 2023 zullen de activa en reservers opgenomen worden in de administratie van de gemeente Leiden.

Prognose meerjarenbalans

Realisatie

Begroting

    
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Activa

      

Vaste activa

      

Immateriële vaste activa

6.791

6.791

6.791

6.791

6.791

6.791

Materiële vaste activa

852.543

954.418

1.075.099

1.249.175

1.379.246

1.408.976

Financiële vaste activa

30.614

30.506

30.395

30.280

30.159

30.034

Totaal vaste activa

889.948

991.715

1.112.285

1.286.246

1.416.196

1.445.801

       

Vlottende activa

      

Voorraden

8.515

5.025

-1.363

1.257

2.662

3.407

Uitzettingen

65.418

65.418

65.418

65.418

65.418

65.418

Liquide middelen

125

0

0

0

0

0

Overlopende activa

16.356

16.356

16.356

16.356

16.356

16.356

Totaal vlottende activa

90.414

86.799

80.411

83.031

84.436

85.181

       

Totaal activa

980.362

1.078.514

1.192.696

1.369.278

1.500.632

1.530.982

       

Passiva

      

Vaste passiva

      

Reserves

287.613

245.741

243.488

253.280

269.748

271.257

Resultaat boekjaar

13.721

0

0

0

0

0

Voorzieningen

34.056

30.715

31.731

30.760

30.855

31.270

Vaste schuld

541.746

662.215

778.039

947.017

1.061.901

1.090.032

Totaal vaste passiva

877.136

938.671

1.053.259

1.231.057

1.362.504

1.392.559

       

Vlottende passiva

      

Vlottende schuld

58.366

94.983

94.577

93.361

93.268

93.563

Overlopende passiva

44.860

44.860

44.860

44.860

44.860

44.860

Totaal vlottende passiva

103.226

139.843

139.437

138.221

138.128

138.423

       

Totaal passiva

980.362

1.078.514

1.192.696

1.369.278

1.500.632

1.530.982

Bedragen x 1.000 / standen per 31/12