Ga naar boven
Home / Financiële begroting / Uiteenzetting van de financiële positie / Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 20; lid 1 b) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren opnemen onder de uiteenzetting van de financiële positie.
Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

Geprognosticeerde balans (31-12)

Verslag t-2

Begr.
t-1

Begr. T

Mjr t+1

Mjr t+2

Mjr t+3

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio

0

0

0

0

0

0

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

884

2.266

2.970

2.970

2.970

2.970

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

410

384

1.239

1.458

1.641

1.786

Materiële vaste activa

Gronden en terreinen

239.798

222.631

220.387

220.387

220.387

220.387

Woonruimten

762

713

672

633

596

559

Bedrijfsgebouwen

265.245

296.951

326.878

360.951

362.338

356.555

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

96.129

143.281

197.507

241.752

279.393

297.498

Vervoermiddelen

3.964

6.824

9.313

8.133

6.944

6.342

Machines, apparaten en installaties

21.526

31.577

40.079

49.010

48.021

48.161

Overig

15.862

20.117

24.346

25.071

22.452

21.071

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

10.019

10.019

10.019

10.019

10.019

10.019

Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen

0

0

0

0

0

0

Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

20

20

20

20

20

20

Leningen aan woningbouwcorporaties

1.464

1.281

1.235

1.187

1.138

1.087

Leningen aan deelnemingen

76

75

75

75

75

75

Leningen aan overige verbonden partijen

0

0

0

0

0

0

Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

0

0

0

0

0

0

Overige langlopende leningen

6.627

6.551

6.401

6.250

6.146

6.084

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een looptijd ≥ 1 jaar

0

0

0

0

0

0

Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een looptijd ≥ 1 jaar

0

0

0

0

0

0

Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar

0

0

0

0

0

0

Vlottende Activa

Voorraden

Overige grond- en hulpstoffen

20

45

45

45

45

45

Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)

13.092

9.258

-9.590

-7.292

-4.490

674

Gereed product en handelsgoederen

0

0

0

0

0

0

Vooruitbetalingen

0

0

0

0

0

0

Uitzettingen

Vorderingen op openbare lichamen

28.872

24.406

27.530

27.530

27.530

27.530

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

0

0

0

0

0

0

Overige verstrekte kasgeldleningen

0

0

0

0

0

0

Rekening courant verhouding met het Rijk

0

0

0

0

0

0

Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen

388

112

203

203

203

203

Overige vorderingen

29.443

37.912

33.593

33.593

33.593

33.593

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar

0

0

0

0

0

0

Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een looptijd < 1 jaar

0

0

0

0

0

0

Overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

0

0

0

0

0

0

Liquide middelen (kas- en banksaldi)

1.398

0

0

0

0

0

Overlopende activa

Nog te ontvangen bijdragen van de EU

0

0

0

0

0

0

Terug

417

197

289

289

289

289

Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid

3.968

0

1.323

1.323

1.323

1.323

Overige overlopende activa

903

521

725

725

725

725

Totaal Activa

741.286

815.140

895.258

984.332

1.021.359

1.036.996

Geprognosticeerde balans (31-12)

Verslag t-2

Begr.
t-1

Begr. T

Mjr t+1

Mjr t+2

Mjr t+3

2016

2017

2018

2019

2020

2021

PASSIVA

Vaste Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

32.069

18.943

24.916

26.359

29.854

32.596

Bestemmingsreserves

341.683

281.918

261.472

253.373

244.670

238.832

Saldo van rekening

2.979

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorzieningen

42.928

40.658

41.247

43.739

46.493

49.116

0

0

0

0

0

0

Vaste schuld

Obligatieleningen

0

0

0

0

0

0

Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars

22.500

21.250

20.000

18.750

17.500

16.250

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

160.379

346.860

428.853

523.342

564.071

581.433

Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven

3

3

3

3

3

3

Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

0

0

0

0

0

0

Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren

0

0

0

0

0

0

Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen

0

0

0

0

0

0

Door derden belegde gelden

105

105

105

105

105

105

Waarborgsommen

168

193

193

193

193

193

Renteswaps en derivaten

Vlottende Passiva

Vlottende schuld

Kasgeldleningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

25.000

0

8.333

8.333

8.333

8.333

Overige kasgeldleningen

0

0

0

0

0

0

Banksaldi

47.760

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Overige vlottende schulden

48.248

35.311

40.220

40.220

40.220

40.220

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen bijdragen van de EU

0

0

0

0

0

0

Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk

12.455

8.013

7.550

7.550

7.550

7.550

Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid

0

0

0

0

0

0

Overige overlopende passiva

5.009

11.885

12.365

12.365

12.365

12.365

Totaal Passiva

741.286

815.140

895.258

984.332

1.021.359

1.036.996