Programmabegroting 2021

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 20; lid 1 b) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren opnemen onder de uiteenzetting van de financiële positie.
Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Voor meer inhoudelijke duiding verwijzen wij graag naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Prognose meerjarenbalans

Realisatie

Begroting

    
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Activa

      

Vaste activa

      

Immateriële vaste activa

2.047

2.047

2.047

2.047

2.047

2.047

Materiële vaste activa

760.867

830.561

923.884

1.090.194

1.170.847

1.199.375

Financiële vaste activa

18.761

18.660

18.556

18.448

18.337

18.222

Totaal vaste activa

781.675

851.268

944.487

1.110.689

1.191.231

1.219.644

       

Vlottende activa

      

Voorraden

9.810

1.708

-5.154

-2.862

-854

165

Uitzettingen

48.994

48.994

48.994

48.994

48.994

48.994

Liquide middelen

780

0

0

0

0

0

Overlopende activa

5.271

5.271

5.271

5.271

5.271

5.271

Totaal vlottende activa

64.855

55.973

49.111

51.403

53.411

54.430

       

Totaal activa

846.530

907.241

993.598

1.162.092

1.244.642

1.274.074

       

Passiva

      

Vaste passiva

      

Reserves

299.660

236.335

229.121

225.163

226.931

228.283

Resultaat boekjaar

6.977

-3

0

0

0

0

Voorzieningen

40.012

24.684

23.013

26.503

30.195

33.887

Vaste schuld

395.608

521.570

623.073

793.403

870.654

894.212

Totaal vaste passiva

742.257

782.586

875.207

1.045.069

1.127.780

1.156.382

       

Vlottende passiva

      

Vlottende schuld

80.092

100.474

94.210

92.842

92.681

93.511

Overlopende passiva

24.181

24.181

24.181

24.181

24.181

24.181

Totaal vlottende passiva

104.273

124.655

118.391

117.023

116.862

117.692

       

Totaal passiva

846.530

907.241

993.598

1.162.092

1.244.642

1.274.074

Bedragen x 1.000 / standen per 31/12