Ga naar boven
Home / Financiële begroting / Overzicht van baten en lasten / Grondslagen voor de begroting

Grondslagen voor de begroting

Kerngegevens en uitgangspunten

De ramingen in deze Programmabegroting zijn gebaseerd op onderstaande kerngegevens en uitgangspunten.

Kerngegevens en uitgangspunten waarop de (meerjaren)begroting is samengesteld.

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

A. Sociale structuur

 

 

 

Aantal inwoners *) **):

124.303

125.523

126.603

van 0 - 19 jaar

23.926

24.191

24.451

van 20 - 64 jaar

81.988

82.410

82.648

van 65 jaar en ouder

18.389

18.922

19.504

 

 

 

 

*) de opgenomen realisatiecijfers 2017 zijn de definitieve cijfers van eind 2017 (Bron: CBS), in de jaarrekening 2017 waren nog opgenomen de voorlopige cijfers (Bron:BRP)

**) de begrotingscijfers ultimo 2018 zijn opnieuw berekend en geactualiseerd en wijken daarom af van de begrotingcijfers zoals opgenomen in de programmabegroting 2018

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden ultimo jaar:

3.500

3.600

3.350

Wet Werk en Bijstand (WWB)

3.311

3.400

3.170

Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ)

189

200

180

Bijzondere bijstand:

929

1.000

1.000

 

 

 

 

Aantal WSW geïndiceerde inwoners in dienst bij een sociale werkvoorziening

629

692

715

 

 

 

 

B. Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente:

2.327

2.327

2.327a

Binnenwater

139 ha

139 ha

139 ha

Historische stads- of dorpskern

125 ha

 125 ha

125 ha

Zelfstandige verblijfsobjecten

58.233

59.670

60.857

Aantal woonschepen

224

224

224

Aantal woonwagens

137

133

135

 

 

 

 

Lengte van de wegen:

304 km

304 km

304 km

Hoofdontsluitingswegen

37 km

37 km

37 km

Verzamelwegen/industrie

47 km

47 km

47 km

Woonstraten/winkelstraten

220 km

220 km

220 km

Lengte van vrijliggende fiets- en wandelwegen

22 km

22 km

22 km

Lengte van de waterwegen

32 km

32 km

32 km

Aantal m2 openbaar groen

3.912.574

3.897.221

4.189.212

Aantal bomen

48.864

48.885

49.642

Rente:

Omslagrente

1,00

1,00%

1,00%

Rente over reserves

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Rente over voorzieningen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Loon-  en prijscompensatie:

 

 

Lonen

1,90%

2,40%

3,00%

Prijzen

0%

1,60%

1,40%

Subsidies

0,70%

1,60%

2,50%

Gemeenschappelijke regelingen

0,75%

1,30%

2,30%

Indexering inkomsten:

 

 

 

Tarieven, belastingen en rechten en overige opbrengsten

1,50%

2,10%

2,50%

Toelichting: bovenstaande cijfers hebben als peildatum 31 december van het desbetreffende jaar

Ontwikkeling woningvoorraad

Raming PB 2019

2019

2020

2021

2022

Stand per 1/1

59.670

60.709

61.346

62.151

Toename

1.113

762

805

443

Sloop

74

125

0

0

Stand per 31/12

60.709

61.346

62.151

62.594

 

 

 

 

 

Raming PB 2018 (stand per 31-12)

60.332

61.039

61.039

n.v.t.

 

 

 

 

 

Verschil PB 2019 - PB 2018

377

307

1.112

n.v.t.

Ontwikkeling aantal inwoners per ultimo jaar

 

2018

2019

2020

2021

2022

Bevolkingsprognose

125.523

126.603

127.630

128.661

129.699

Raming ontwikkeling nieuwbouw bedrijvenvoorraad in m2 BVO

 

2019

2020

2021

2022

Te realiseren vloeroppervlak Programmabegroting 2019

54.755

61.027

53.459

318

Te realiseren vloeroppervlak Programmabegroting 2018

38.792

124.081

n.v.t.

n.v.t.

Verschil PB 2019 - PB 2018

15.963

-63.054

n.v.t.

n.v.t.