Programmabegroting 2024

Grondslagen voor de begroting

Kerngegevens en uitgangspunten

De ramingen in deze Programmabegroting zijn gebaseerd op onderstaande kerngegevens en uitgangspunten.

Kerngegevens en uitgangspunten waarop de (meerjaren)begroting is samengesteld.
 

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

A. Sociale structuur

 

 

 

Aantal inwoners *) **):

127.089

129.606

132.105

van 0 - 19 jaar

22.309

22.450

22.688

van 20 - 64 jaar

84.252

86.117

87.785

van 65 jaar en ouder

20.528

21.039

21.632

 

 

 

 

*) de opgenomen realisatiecijfers 2022 zijn de definitieve cijfers van eind 2022 (Bron:CBS).

   

**) de begrotingscijfers ultimo 2023 zijn opnieuw berekend en geactualiseerd en wijken daarom af van de begrotingcijfers zoals opgenomen in de programmabegroting 2023.

   
    

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden ultimo jaar:

2.946

2.875

2.900

Participatiewet

2.833

2.775

2.810

Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ)

113

100

90

    

Bijzondere bijstand:

983

1.000

1.000

 

 

 

 

Aantal WSW geïndiceerde inwoners in dienst bij een sociale werkvoorziening

487

447

420

 

 

 

 

B. Fysieke structuur

  

 

Oppervlakte gemeente:

2.327 ha

2.327 ha

2.327 ha

Waarvan:

   

Binnenwater

141 ha

141 ha

141 ha

Historische stads- of dorpskern

125 ha

125 ha

125 ha

    

Zelfstandige verblijfsobjecten met woonfunctie

62.596

64.249

65.139

    

Aantal woonschepen

223

224

224

Aantal woonwagens

133

133

133

 

 

 

 

Rente:

   

Omslagrente

1,00%

1,00%

1,00%

    

Rente over voorzieningen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Loon-  en prijscompensatie:

 

 

 

Lonen

1,00%

3,60%

5,20%

Prijzen

1,50%

2,30%

3,90%

Subsidies

1,70%

3,10%

4,20%

Gemeenschappelijke regelingen

2,70%

3,20%

7,05%

Lonen Servicepunt71

 

3,00%

vervallen

IV middelen centrumregeling IDA (2023: voorm. Servicepunt71

 

1,60%

3,40%

Overige budgetten Servicepunt71

 

2,30%

vervallen

    

Indexering inkomsten:

 

 

 

Tarieven, belastingen en rechten en overige opbrengsten

2,70%

3,10%

4,20%

Toelichting: bovenstaande cijfers hebben als peildatum 31 december van het desbetreffende jaar. Vanuit de regionale afspraken rondom de centrumregeling IDA wordt de indexering van IV-kosten gebaseerd op een specifieke index voor de prijsontwikkeling van IV-middelen.

Ontwikkeling woningvoorraad

Raming PB 2024

2024

2025

2026

2027

Stand per 1/1

64.351

65.404

65.833

67.842

Toename

1.219

508

2.009

1.381

Sloop

166

76

0

14

Stand per 31/12

65.404

65.833

67.842

69.209

 

 

 

 

 

Raming PB 2023 (stand per 31-12)

64.991

65.673

66.504

n.v.t.

Toelichting ontwikkeling woningvoorraad: zoals gebruikelijk zijn voor de jaren volgend op het lopende en komende jaar (i.e. 2025 t/m 2027) de geplande aantallen gehalveerd (conservatieve raming). Voor de berekening zijn alleen de plannen meegenomen die meetellen voor de begroting (harde plannen).

Ontwikkeling aantal inwoners per ultimo jaar

 

2023

2024

2025

2026

2027

Bevolkingsprognose per 31-12

129.606

132.105

133.761

138.095

143.038

Raming ontwikkeling nieuwbouw bedrijvenvoorraad in m2 BVO

 

2024

2025

2026

2027

Te realiseren vloeroppervlak

-8.524

-53.165

-13.629

-16.707