Programmabegroting 2022

Grondslagen voor de begroting

Kerngegevens en uitgangspunten

De ramingen in deze Programmabegroting zijn gebaseerd op onderstaande kerngegevens en uitgangspunten.

Kerngegevens en uitgangspunten waarop de (meerjaren)begroting is samengesteld.
 

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

A. Sociale structuur

 

 

 

Aantal inwoners *) **):

124.093

125.500

127.400

van 0 - 19 jaar

22.558

23.400

23.800

van 20 - 64 jaar

81.905

81.500

82.200

van 65 jaar en ouder

19.630

20.600

21.400

 

 

 

 

*) de opgenomen realisatiecijfers 2020 zijn de definitieve cijfers van eind 2020 (Bron:CBS).

   

**) de begrotingscijfers ultimo 2021 zijn opnieuw berekend en geactualiseerd en wijken daarom af van de begrotingcijfers zoals opgenomen in de programmabegroting 2021.

   
    

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden ultimo jaar:

3.160

3.800

3.200

Wet Werk en Bijstand (WWB)

3.007

3.600

3.050

Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ)

153

200

150

    

Bijzondere bijstand:

1.086

1.000

1.000

 

 

 

 

Aantal WSW geïndiceerde inwoners in dienst bij een sociale werkvoorziening

550

553

553

 

 

 

 

B. Fysieke structuur

  

 

Oppervlakte gemeente:

2.327 ha

2.327 ha

2.327 ha

Waarvan:

   

Binnenwater

141 ha

141 ha

141 ha

Historische stads- of dorpskern

125 ha

125 ha

125 ha

    

Zelfstandige verblijfsobjecten

60.527

62.073

63.176

    

Aantal woonschepen

225

224

224

Aantal woonwagens

133

133

133

 

 

 

 

Rente:

   

Omslagrente

0,70%

0,50%

1,00%

Rente over reserves

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Rente over voorzieningen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Loon-  en prijscompensatie:

 

 

 

Lonen

5,00%

1,00%

3,00%

Prijzen

1,50%

1,50%

1,50%

Subsidies

1,50%

1,70%

1,70%

Gemeenschappelijke regelingen

2,70%

3,20%

1,70%

    

Indexering inkomsten:

 

 

 

Tarieven, belastingen en rechten en overige opbrengsten

2,70%

2,00%

1,70%

Toelichting: bovenstaande cijfers hebben als peildatum 31 december van het desbetreffende jaar

Ontwikkeling woningvoorraad

Raming PB 2022

2022

2023

2024

2025

Stand per 1/1

62.073

63.167

64.358

65.189

Toename

1.289

1.183

831

618

Sloop

186

1

0

0

Stand per 31/12

63.167

64.358

65.189

65.807

 

 

 

 

 

Raming PB 2021 (stand per 31-12)

62.617

64.084

64.505

n.v.t.

 

 

 

 

 

Verschil PB 2022 - PB 2021

559

274

684

 
Ontwikkeling aantal inwoners per ultimo jaar

 

2021

2022

2023

2024

2025

Bevolkingsprognose

125.500

127.400

130.700

133.800

135.300

Raming ontwikkeling nieuwbouw bedrijvenvoorraad in m2 BVO

 

2022

2023

2024

2025

Te realiseren vloeroppervlak Programmabegroting 2022

-5.242

-24.877

-16.950

-3.398