Programmabegroting 2023

Grondslagen voor de begroting

Kerngegevens en uitgangspunten

De ramingen in deze Programmabegroting zijn gebaseerd op onderstaande kerngegevens en uitgangspunten.

Kerngegevens en uitgangspunten waarop de (meerjaren)begroting is samengesteld.
 

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

A. Sociale structuur

 

 

 

Aantal inwoners *) **):

125.037

126.816

129.231

van 0 - 19 jaar

22.216

22.668

22.853

van 20 - 64 jaar

82.774

83.562

85.235

van 65 jaar en ouder

20.047

20.586

21.143

 

 

 

 

*) de opgenomen realisatiecijfers 2021 zijn de definitieve cijfers van eind 2021 (Bron:BRP).

   

**) de begrotingscijfers ultimo 2022 zijn opnieuw berekend en geactualiseerd en wijken daarom af van de begrotingcijfers zoals opgenomen in de programmabegroting 2022.

   
    

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden ultimo jaar:

3.055

3.200

2.875

Wet Werk en Bijstand (WWB)

2.917

3.050

2.775

Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ)

138

150

100

    

Bijzondere bijstand:

966

1.000

1.000

 

 

 

 

Aantal WSW geïndiceerde inwoners in dienst bij een sociale werkvoorziening

501

553

447

 

 

 

 

B. Fysieke structuur

  

 

Oppervlakte gemeente:

2.327 ha

2.327 ha

2.327 ha

Waarvan:

   

Binnenwater

141 ha

141 ha

141 ha

Historische stads- of dorpskern

125 ha

125 ha

125 ha

    

Zelfstandige verblijfsobjecten met woonfunctie

61.600

62.428

64.249

    

Aantal woonschepen

224

224

224

Aantal woonwagens

133

133

133

 

 

 

 

Rente:

   

Omslagrente

1,00%

1,00%

1,00%

    

Rente over voorzieningen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Loon-  en prijscompensatie:

 

 

 

Lonen

1,00%

3,00%

3,60%

Prijzen

1,50%

1,50%

2,30%

Subsidies

1,70%

1,70%

3,10%

Gemeenschappelijke regelingen

3,20%

1,70%

3,20%

Lonen Servicepunt71

  

3,00%

IV middelen Servicepunt71

  

1,60%

Overige budgetten Servicepunt71

  

2,30%

    

Indexering inkomsten:

 

 

 

Tarieven, belastingen en rechten en overige opbrengsten

2,00%

1,70%

3,10%

Toelichting: bovenstaande cijfers hebben als peildatum 31 december van het desbetreffende jaar

Ontwikkeling woningvoorraad

Raming PB 2023

2023

2024

2025

2026

Stand per 1/1

62.428

64.249

64.991

65.673

Toename

2.097

806

695

831

Sloop

259

64

13

0

Stand per 31/12

64.249

64.991

65.673

66.504

 

 

 

 

 

Raming PB 2022 (stand per 31-12)

64.358

65.189

65.807

n.v.t.

 

 

 

 

 

Verschil PB 2023 - PB 2022

-109

-198

-134

n.v.t.

Ontwikkeling aantal inwoners per ultimo jaar

 

2022

2023

2024

2025

2026

Bevolkingsprognose

126.816

129.231

132.001

134.895

137.201

Raming ontwikkeling nieuwbouw bedrijvenvoorraad in m2 BVO

 

2023

2024

2025

2026

Te realiseren vloeroppervlak Programmabegroting 2023

-8.666

-13.294

-3.538

14.973