Programmabegroting 2021

Grondslagen voor de begroting

Kerngegevens en uitgangspunten

De ramingen in deze Programmabegroting zijn gebaseerd op onderstaande kerngegevens en uitgangspunten.

Kerngegevens en uitgangspunten waarop de (meerjaren)begroting is samengesteld.
 

Realisatie 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

A. Sociale structuur

 

 

 

Aantal inwoners *) **):

125.099

127.000

128.100

van 0 - 19 jaar

22.979

23.500

23.900

van 20 - 64 jaar

82.820

83.100

83.000

van 65 jaar en ouder

19.300

20.400

21.200

 

 

 

 

*) de opgenomen realisatiecijfers 2019 zijn de definitieve cijfers van eind 2019 (Bron:CBS).

   

**) de begrotingscijfers ultimo 2020 zijn opnieuw berekend en geactualiseerd en wijken daarom af van de begrotingcijfers zoals opgenomen in de programmabegroting 2020.

   
    

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden ultimo jaar:

3.114

3.170

3.800

Wet Werk en Bijstand (WWB)

2.951

3.000

3.600

Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ)

163

170

200

    

Bijzondere bijstand:

1.126

1.000

1.000

 

 

 

 

Aantal WSW geïndiceerde inwoners in dienst bij een sociale werkvoorziening

553

680

553

 

 

 

 

B. Fysieke structuur

  

 

Oppervlakte gemeente:

2.327 ha

2.327 ha

2.327 ha

Waarvan:

   

Binnenwater

141 ha

141 ha

141 ha

Historische stads- of dorpskern

125 ha

125 ha

125 ha

    

Zelfstandige verblijfsobjecten *)

59.839

61.297

62.073

    

Aantal woonschepen

224

224

224

Aantal woonwagens *)

133

133

133

 

 

 

 

*) de begrotingscijfers ultimo 2020 zijn opnieuw berekend en geactualiseerd en wijken daarom af van de begrotingcijfers zoals opgenomen in de programmabegroting 2020

   
    

Rente:

   

Omslagrente

1,00%

1,00%

1,00 %

Rente over reserves

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Rente over voorzieningen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Loon-  en prijscompensatie:

 

 

 

Lonen

3,00%

5,00%

1,00%

Prijzen

1,40%

1,50%

1,50%

Subsidies

2,50%

1,50%

1,70%

Gemeenschappelijke regelingen

2,30%

2,70%

3,20%

    

Indexering inkomsten:

 

 

 

Tarieven, belastingen en rechten en overige opbrengsten

2,50%

2,70%

2,00%

Toelichting: bovenstaande cijfers hebben als peildatum 31 december van het desbetreffende jaar

Ontwikkeling woningvoorraad

Raming PB 2021

2021

2022

2023

2024

Stand per 1/1

61.297

62.073

62.617

64.084

Toename

970

548

1.468

421

Sloop

194

4

1

0

Stand per 31/12

62.073

62.617

64.084

64.505

 

 

 

 

 

Raming PB 2020 (stand per 31-12)

61.488

62.347

63.607

n.v.t.

 

 

 

 

 

Verschil PB 2021 - PB 2020

585

270

477

n.v.t.

Ontwikkeling aantal inwoners per ultimo jaar

 

2020

2021

2022

2023

2024

Bevolkingsprognose

127.000

128.100

129.600

131.000

132.500

Raming ontwikkeling nieuwbouw bedrijvenvoorraad in m2 BVO

 

2021

2022

2023

2024

Te realiseren vloeroppervlak Programmabegroting 2021

17.532

17.776

17.790

627