Programmabegroting 2022

Prg.

Naam Voorziening

Balansstand 1-1-2021

Begroting storting 2021

Begroting onttrekking 2021

Begroot Stand 31/12/2021

Begroting storting 2022

Begroting onttrekking 2022

Begroot stand 31/12/2022

Doel

Voorzieningen van derden verkregen middelen

        

5

Voorziening boomregeling wijk

1.657

5

0

1.662

0

0

1.662

Egalisatie van de kosten voor het duurzaam in stand houden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstand en dergelijke.

8

Voorziening restauratie collectie Lakenhal

763

0

0

763

0

0

763

Het uitvoeren van geoormerkte activiteiten in Museum De Lakenhal middels door derden beschikbaar gestelde gelden.

AD

Voorziening van derden verkregen middelen

109

140

-181

68

142

-173

37

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en die nog niet als opbrengst verantwoord kunnen worden, moeten conform artikel 44 lid 2 van de BBV in een voorziening worden gestort.

Totaal Voorzieningen van derden verkregen middelen

2.530

145

-181

2.493

142

-173

2.463

 

Egalisatievoorzieningen

        

5

Voorziening groot onderhoud riolering

993

641

-1.565

69

650

-565

154

Spaarvoorziening voor toekomstige vervangingsinvesteringen rioleringen, overeenkomstig regelgeving in het BBV.

5

Egalisatievoorziening riolering

0

0

0

0

0

0

0

Egaliseren van de saldi van de exploitatie van de gemeentelijke riolering zodat de middels de rioolheffing ontvangen middelen beschikbaar blijven voor het in stand houden van de gemeentelijke riolering.

5

Voorziening waterkwaliteit

720

365

-360

725

267

-414

579

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de waterkwaliteit voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud kunstwerken

197

928

-957

168

1.391

-1.002

557

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de kunstwerken voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud walmuren en beschoeiing

1.290

310

-1.575

24

367

-370

21

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van walmuren en beschoeiingen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud wegen

2.563

2.676

-5.195

43

2.506

-2.413

137

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de wegen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud openbare verlichting

131

209

-340

0

3

0

3

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van openbare verlichting voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud gemalen

105

81

-155

31

82

-104

9

Egalisatie van de kosten voor het groot onderhoud van de gemalen

6

Voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed

9.392

1.694

-3.065

8.022

2.895

0

10.916

Egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud van gemeentelijk vastgoed.

Bedragen x 1.000

Prg.

Naam Voorziening

Balansstand 1-1-2021

Begroting storting 2021

Begroting onttrekking 2021

Begroot Stand 31/12/2021

Begroting storting 2022

Begroting onttrekking 2022

Begroot stand 31/12/2022

Doel

Egalisatievoorzieningen

        

8

Voorziening groot onderhoud lakenhal

458

77

0

535

78

0

612

Egalisatie van de kosten voor onderhoud van Museum de Lakenhal en voorzien in dekking voor meerjarige uitgaven in beveiligingssysteem en -apparatuur.

8

Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties

3.918

1.389

-1.675

3.633

935

-1.381

3.187

Egalisate van kosten van het groot onderhoud aan de sportaccomodaties die in het eigendom zijn van de gemeente Leiden.

AD

Voorziening onderhoud gebouwen DZB

603

41

0

644

41

0

685

Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud gebruikersdeel van de bedrijfspanden aan Le Pooleweg 6 en 11 en Nachtegaallaan 41-43.

Totaal Egalisatievoorzieningen

20.371

8.409

-14.886

13.894

9.215

-6.248

16.860

 

Voorzieningen toekomstige verplichtingen

        

1

Voorziening pensioenen wethouders

7.830

0

0

7.830

0

0

7.830

Voorziening om de toekomstige pensioen verplichtingen van (oud)-wethouders af te dekken.

1

Voorziening wachtgeld (oud)wethouders

221

0

0

221

0

0

221

Voorziening om de toekomstige wachtgeld verplichtingen van (oud)-wethouders af te dekken.

2

Voorziening veiligheidsbeleid

92

0

0

92

0

0

92

Egalisatie van kosten programma veiligheid, camera toezicht en tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma.

6

Voorziening Lammenschansdriehoek

3.018

0

0

3.0181

0

0

3.018

Voorziening ter afdekking van schadeloosstelling verweving in het kader van het project Lammenschansdriehoek.

9

Voorziening huisvesting statushouders

1.876

0

0

1.876

0

0

1.876

Het bekostigen van extra (tijdelijke) woningen voor vergunninghouders en/of bijzondere doelgroepen.

AD

Voorziening loga-gelden

93

0

0

93

0

0

93

Egalisatie van de kosten die voortvloeien uit spaarcontracten met personeel voor verlofrecht en dergelijke (voorheen M&B).

Totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen

13.130

0

0

13.130

0

0

13.130

 

Voorziening risico's

        

3

Voorziening Garantstelling Biotech Training Facility

100

0

0

100

0

0

100

Afdekken risico garantstelling Biotech Training Facility

Totaal Voorziening risico's

100

0

0

100

0

0

100

 

Totaal voorzieningen

36.130

8.554

-15.068

29.617

9.357

-6.421

32.552

 
  1. 1 Op 26 maart 2021 is de schadeloosstelling uitbetaald. Er resteert nog 4.613,-

Bedragen x 1.000