Programmabegroting 2024

Prg.

Naam Voorziening

Balansstand 1-1-2023

Begroting storting 2023

Begroting onttrekking 2023

Begroot Stand 31/12/2023

Begroting storting 2024

Begroting onttrekking 2024

Begroot stand 31/12/2024

Doel

Voorzieningen van derden verkregen middelen

        

5

Voorziening boomregeling wijk

2.306

0

0

2.306

0

0

2.306

Egalisatie van de kosten voor het duurzaam in stand houden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstand en dergelijke.

8

Voorziening bijdrage derden Museum De Lakenhal

913

0

0

913

0

0

913

Het uitvoeren van geoormerkte activiteiten in Museum De Lakenhal middels door derden beschikbaar gestelde gelden.

AD

Voorziening van derden verkregen middelen

64

145

-143

67

151

-142

76

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en die nog niet als opbrengst verantwoord kunnen worden, moeten conform artikel 44 lid 2 van de BBV in een voorziening worden gestort.

Totaal Voorzieningen van derden verkregen middelen

3.283

145

-143

3.286

151

-142

3.295

 

Egalisatievoorzieningen

        

5

Voorziening groot onderhoud riolering

603

665

-913

356

729

-635

450

Spaarvoorziening voor toekomstige vervangingsinvesteringen rioleringen, overeenkomstig regelgeving in het BBV.

5

Egalisatievoorziening riolering

0

215

0

215

239

0

454

Egaliseren van de saldi van de exploitatie van de gemeentelijke riolering zodat de middels de rioolheffing ontvangen middelen beschikbaar blijven voor het in stand houden van de gemeentelijke riolering.

5

Voorziening waterkwaliteit

747

274

-285

736

284

-597

423

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de waterkwaliteit voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud kunstwerken

1.169

1.444

-2.037

575

1.499

-1.505

570

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de kunstwerken voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud walmuren en beschoeiing

503

375

-859

19

390

-374

34

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van walmuren en beschoeiingen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud wegen

1.974

2.582

-4.280

276

2.682

-2.841

117

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de wegen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud gemalen

44

84

-105

23

100

-70

53

Egalisatie van de kosten voor het groot onderhoud van de gemalen

6

Voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed

8.164

2.952

-3.292

7.824

3.039

-3.873

6.990

Egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud van gemeentelijk vastgoed.

Bedragen x 1.000

Prg.

Naam Voorziening

Balansstand 1-1-2023

Begroting storting 2023

Begroting onttrekking 2023

Begroot Stand 31/12/2023

Begroting storting 2024

Begroting onttrekking 2024

Begroot stand 31/12/2024

Doel

Egalisatievoorzieningen

        

8

Voorziening groot onderhoud lakenhal

587

79

0

666

83

0

749

Egalisatie van de kosten voor onderhoud van Museum de Lakenhal en voorzien in dekking voor meerjarige uitgaven in beveiligingssysteem en -apparatuur.

8

Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties

4.271

1.150

-1.042

4.379

1.013

-697

4.696

Egalisate van kosten van het groot onderhoud aan de sportaccomodaties die in het eigendom zijn van de gemeente Leiden.

AD

Voorziening onderhoud gebouwen DZB

685

41

0

727

41

0

768

Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud gebruikersdeel van de bedrijfspanden aan Le Pooleweg 6 en 11 en Nachtegaallaan 41-43.

Totaal Egalisatievoorzieningen

18.747

9.862

-12.813

15.796

10.099

-10.592

15.303

 

Voorzieningen toekomstige verplichtingen

        

1

Voorziening pensioenen wethouders

6.196

0

0

6.196

0

0

6.196

Voorziening om de toekomstige pensioen verplichtingen van (oud)-wethouders af te dekken.

1

Voorziening wachtgeld (oud)wethouders

241

0

0

241

0

0

241

Voorziening om de toekomstige wachtgeld verplichtingen van (oud)-wethouders af te dekken.

2

Voorziening veiligheidsbeleid

72

0

0

72

0

0

72

Egalisatie van kosten programma veiligheid, camera toezicht en tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma.

9

Voorziening huisvesting statushouders

2.065

0

0

2.065

0

0

2.065

Het bekostigen van extra (tijdelijke) woningen voor vergunninghouders en/of bijzondere doelgroepen.

AD

Voorziening loga-gelden

93

0

0

93

0

0

93

Egalisatie van de kosten die voortvloeien uit spaarcontracten met personeel voor verlofrecht en dergelijke (voorheen M&B).

Totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen

8.667

0

0

8.667

0

0

8.667

 

Voorziening risico's

        

3

Voorziening Garantstelling Biotech Training Facility

257

0

0

257

0

0

257

Afdekken risico garantstelling Biotech Training Facility

Totaal Voorziening risico's

257

0

0

257

0

0

257

 

Totaal voorzieningen

30.955

10.007

-12.956

28.006

10.250

-10.734

27.522

 

Bedragen x 1.000