Programmabegroting 2023

Prg.

Naam Voorziening

Balansstand 1-1-2022

Begroting storting 2022

Begroting onttrekking 2022

Begroot Stand 31/12/2022

Begroting storting 2023

Begroting onttrekking 2023

Begroot stand 31/12/2023

Doel

Voorzieningen van derden verkregen middelen

        

5

Voorziening boomregeling wijk

2.097

0

0

2.097

0

0

2.097

Egalisatie van de kosten voor het duurzaam in stand houden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstand en dergelijke.

8

Voorziening restauratie collectie Lakenhal

809

0

0

809

0

0

809

Het uitvoeren van geoormerkte activiteiten in Museum De Lakenhal middels door derden beschikbaar gestelde gelden.

AD

Voorziening van derden verkregen middelen

66

142

-173

36

145

-143

38

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en die nog niet als opbrengst verantwoord kunnen worden, moeten conform artikel 44 lid 2 van de BBV in een voorziening worden gestort.

Totaal Voorzieningen van derden verkregen middelen

2.973

142

-173

2.942

145

-143

2.944

 

Egalisatievoorzieningen

        

5

Voorziening groot onderhoud riolering

735

650

-1.240

145

880

-435

591

Spaarvoorziening voor toekomstige vervangingsinvesteringen rioleringen, overeenkomstig regelgeving in het BBV.

5

Egalisatievoorziening riolering

0

0

0

0

0

0

0

Egaliseren van de saldi van de exploitatie van de gemeentelijke riolering zodat de middels de rioolheffing ontvangen middelen beschikbaar blijven voor het in stand houden van de gemeentelijke riolering.

5

Voorziening waterkwaliteit

598

267

-597

268

274

0

542

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de waterkwaliteit voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud kunstwerken

350

1.391

-1.002

739

1.423

-955

1.207

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de kunstwerken voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud walmuren en beschoeiing

1.176

367

-370

1.173

375

-365

1.183

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van walmuren en beschoeiingen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud wegen

1.330

2.499

-3.709

121

2.557

-2.457

220

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de wegen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud openbare verlichting

197

3

0

200

3

0

204

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van openbare verlichting voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud gemalen

134

82

-207

9

84

-70

23

Egalisatie van de kosten voor het groot onderhoud van de gemalen

6

Voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed

6.841

5.199

-5.304

6.736

2.957

-3.292

6.400

Egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud van gemeentelijk vastgoed.

Bedragen x 1.000

Prg.

Naam Voorziening

Balansstand 1-1-2022

Begroting storting 2022

Begroting onttrekking 2022

Begroot Stand 31/12/2022

Begroting storting 2023

Begroting onttrekking 2023

Begroot stand 31/12/2023

Doel

Egalisatievoorzieningen

        

8

Voorziening groot onderhoud lakenhal

540

78

0

618

79

0

697

Egalisatie van de kosten voor onderhoud van Museum de Lakenhal en voorzien in dekking voor meerjarige uitgaven in beveiligingssysteem en -apparatuur.

8

Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties

4.169

935

-2.393

2.711

956

-1.042

2.626

Egalisate van kosten van het groot onderhoud aan de sportaccomodaties die in het eigendom zijn van de gemeente Leiden.

AD

Voorziening onderhoud gebouwen DZB

644

41

0

685

41

0

727

Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud gebruikersdeel van de bedrijfspanden aan Le Pooleweg 6 en 11 en Nachtegaallaan 41-43.

Totaal Egalisatievoorzieningen

16.715

11.513

-14.823

13.404

9.630

-8.616

14.418

 

Voorzieningen toekomstige verplichtingen

        

1

Voorziening pensioenen wethouders

7.240

0

0

7.240

0

0

7.240

Voorziening om de toekomstige pensioen verplichtingen van (oud)-wethouders af te dekken.

1

Voorziening wachtgeld (oud)wethouders

71

0

0

71

0

0

71

Voorziening om de toekomstige wachtgeld verplichtingen van (oud)-wethouders af te dekken.

2

Voorziening veiligheidsbeleid

82

0

0

82

0

0

82

Egalisatie van kosten programma veiligheid, camera toezicht en tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma.

6

Voorziening Lammenschansdriehoek

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening ter afdekking van schadeloosstelling verweving in het kader van het project Lammenschansdriehoek.

9

Voorziening huisvesting statushouders

1.960

0

0

1.960

0

0

1.960

Het bekostigen van extra (tijdelijke) woningen voor vergunninghouders en/of bijzondere doelgroepen.

AD

Voorziening loga-gelden

93

0

0

93

0

0

93

Egalisatie van de kosten die voortvloeien uit spaarcontracten met personeel voor verlofrecht en dergelijke (voorheen M&B).

Totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen

9.447

0

0

9.447

0

0

9.447

 

Voorziening risico's

        

3

Voorziening Garantstelling Biotech Training Facility

100

0

0

100

0

0

100

Afdekken risico garantstelling Biotech Training Facility

Totaal Voorziening risico's

100

0

0

100

0

0

100

 

Totaal voorzieningen

29.234

11.655

-14.996

25.893

9.775

-8.759

26.909

 

Bedragen x 1.000