Programmabegroting 2021

Prg.

Naam Voorziening

Balansstand 1-1-2020

Begroting storting 2020

Begroting onttrekking 2020

Begroot Stand 31/12/2020

Begroting storting 2021

Begroting onttrekking 2021

Begroot stand 31/12/2021

Doel

Voorzieningen van derden verkregen middelen

        

5

Voorziening boomregeling wijk

1.224

0

0

1.224

5

0

1.229

Egalisatie van de kosten voor het duurzaam in stand houden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstand en dergelijke.

8

Voorziening restauratie collectie Lakenhal

767

0

0

767

0

0

767

Het uitvoeren van geoormerkte activiteiten in Museum De Lakenhal middels door derden beschikbaar gestelde gelden.

AD

Voorziening van derden verkregen middelen

98

140

-140

98

140

-140

98

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en die nog niet als opbrengst verantwoord kunnen worden, moeten conform artikel 44 lid 2 van de BBV in een voorziening worden gestort.

Totaal Voorzieningen van derden verkregen middelen

2.089

140

-140

2.089

145

-140

2.094

 

Egalisatievoorzieningen

        

5

Voorziening groot onderhoud riolering

1.605

620

-1.937

289

641

-847

82

Spaarvoorziening voor toekomstige vervangingsinvesteringen rioleringen, overeenkomstig regelgeving in het BBV.

5

Egalisatievoorziening riolering

0

0

0

0

0

0

0

Egaliseren van de saldi van de exploitatie van de gemeentelijke riolering zodat de middels de rioolheffing ontvangen middelen beschikbaar blijven voor het in stand houden van de gemeentelijke riolering.

5

Voorziening waterkwaliteit

674

361

-522

514

365

-360

518

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de waterkwaliteit voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud kunstwerken

153

789

-753

190

818

-866

141

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de kunstwerken voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud walmuren en beschoeiing

1.137

306

-994

450

310

-750

9

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van walmuren en beschoeiingen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud wegen

3.039

2.633

-5.667

5

2.676

-2.324

357

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de wegen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud openbare verlichting

300

201

-355

146

209

-197

158

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van openbare verlichting voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud gemalen

145

80

-190

34

81

-84

31

Egalisatie van de kosten voor het groot onderhoud van de gemalen

6

Voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed

11.695

1.535

-6.180

7.050

1.563

-3.010

5.603

Egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud van gemeentelijk vastgoed.

Bedragen x 1.000

Prg.

Naam Voorziening

Balansstand 1-1-2020

Begroting storting 2020

Begroting onttrekking 2020

Begroot Stand 31/12/2020

Begroting storting 2021

Begroting onttrekking 2021

Begroot stand 31/12/2021

Doel

Egalisatievoorzieningen

        

8

Voorziening groot onderhoud lakenhal

298

235

0

533

236

0

769

Egalisatie van de kosten voor onderhoud van Museum de Lakenhal en voorzien in dekking voor meerjarige uitgaven in beveiligingssysteem en -apparatuur.

8

Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties

3.135

1.675

-3.865

945

1.284

-1.460

768

Egalisate van kosten van het groot onderhoud aan de sportaccomodaties die in het eigendom zijn van de gemeente Leiden.

10

Voorziening transitievergoeding DZB personeel

0

0

0

0

0

0

0

Het egaliseren van de kosten van transitievergoeding op basis van de Wet Werk en zekerheid.

AD

Voorziening onderhoud gebouwen DZB

561

41

0

603

41

0

644

Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud gebruikersdeel van de bedrijfspanden aan Le Pooleweg 6 en 11 en Nachtegaallaan 41-43.

Totaal Egalisatievoorzieningen

22.742

8.478

-20.463

10.757

8.222

-9.898

9.081

 

Voorzieningen toekomstige verplichtingen

        

1

Voorziening pensioenen wethouders

7.651

0

0

7.651

0

0

7.651

Voorziening om de toekomstige pensioen verplichtingen van (oud)-wethouders af te dekken.

1

Voorziening wachtgeld (oud)wethouders

481

0

0

481

0

0

481

Voorziening om de toekomstige wachtgeld verplichtingen van (oud)-wethouders af te dekken.

2

Voorziening veiligheidsbeleid

92

0

0

92

0

0

92

Egalisatie van kosten programma veiligheid, camera toezicht en tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma.

6

Voorziening Lammenschansdriehoek

1.326

0

0

1.326

0

0

1.326

Voorziening ter afdekking van schadeloosstelling verweving in het kader van het project Lammenschansdriehoek.

9

Voorziening huisvesting statushouders

2.116

50

-71

2.095

0

0

2.095

Het bekostigen van extra (tijdelijke) woningen voor vergunninghouders en/of bijzondere doelgroepen.

AD

Voorziening loga-gelden

93

0

0

93

0

0

93

Egalisatie van de kosten die voortvloeien uit spaarcontracten met personeel voor verlofrecht en dergelijke (voorheen M&B).

Totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen

11.760

50

-71

11.738

0

0

11.738

 

Voorziening risico's

        

3

Voorziening Garantstelling Biotech Training Facility

100

0

0

100

0

0

100

Afdekken risico garantstelling Biotech Training Facility

Totaal Voorziening risico's

100

0

0

100

0

0

100

 

Totaal voorzieningen

36.691

8.668

-20.674

24.685

8.367

-10.038

23.013

 

Bedragen x 1.000