Programmabegroting 2022

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 20; lid 1 b) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren opnemen onder de uiteenzetting van de financiële positie.
Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Voor meer inhoudelijke duiding verwijzen wij graag naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Prognose meerjarenbalans

Realisatie

Begroting

    
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Activa

      

Vaste activa

      

Immateriële vaste activa

6.440

6.440

6.440

6.440

6.440

6.440

Materiële vaste activa

819.661

895.334

1.058.809

1.170.627

1.257.802

1.257.802

Financiële vaste activa

18.694

18.590

18.482

18.371

18.256

18.135

Totaal vaste activa

844.795

920.364

1.083.731

1.195.438

1.282.498

1.282.377

       

Vlottende activa

      

Voorraden

14.841

3.240

8.279

2.430

5.643

6.919

Uitzettingen

57.752

57.752

57.752

57.752

57.752

57.752

Liquide middelen

168

0

0

0

0

0

Overlopende activa

11.598

11.598

11.598

11.598

11.598

11.598

Totaal vlottende activa

84.359

72.590

77.629

71.780

74.993

76.269

       

Totaal activa

929.154

992.954

1.161.360

1.267.218

1.357.491

1.358.646

       

Passiva

      

Vaste passiva

      

Reserves

278.382

243.826

237.671

232.421

230.329

230.120

Resultaat boekjaar

19.417

0

0

0

0

0

Voorzieningen

39.455

29.620

32.555

35.997

38.615

41.356

Vaste schuld

455.397

599.340

774.937

883.099

972.503

971.246

Totaal vaste passiva

792.651

872.786

1.045.163

1.151.517

1.241.446

1.242.721

       

Vlottende passiva

      

Vlottende schuld

107.482

91.147

87.176

86.680

87.024

86.904

Overlopende passiva

29.021

29.021

29.021

29.021

29.021

29.021

Totaal vlottende passiva

136.503

120.168

116.197

115.701

116.045

115.925

       

Totaal passiva

929.154

992.954

1.161.360

1.267.218

1.357.491

1.358.646

Bedragen x 1.000 / standen per 31/12