Programmabegroting 2024

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 20; lid 1 b) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren opnemen onder de uiteenzetting van de financiële positie.
Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Voor meer inhoudelijke duiding verwijzen wij graag naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Per 1-1-2023 zijn de activa en reserves van Servicepunt71 onderdeel van de prognosebalans. De balansposten van voormalig Servicepunt71 zijn toegevoegd als mutatie in het jaar 2022.

Prognose meerjarenbalans

Realisatie

Begroting

    
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Activa

      

Vaste activa

      

Immateriële vaste activa

6.287

6.287

6.287

6.287

6.287

6.287

Materiële vaste activa

916.321

993.658

1.141.949

1.256.864

1.367.554

1.404.491

Financiële vaste activa

30.150

30.039

29.924

29.803

29.678

29.600

Totaal vaste activa

952.758

1.029.984

1.178.160

1.292.954

1.403.519

1.440.378

       

Vlottende activa

      

Voorraden

12.270

9.680

12.049

15.448

3.227

8.149

Uitzettingen

73.986

73.986

73.986

73.986

73.986

73.986

Liquide middelen

1.830

0

0

0

0

0

Overlopende activa

24.113

24.113

24.113

24.113

24.113

24.113

Totaal vlottende activa

112.199

107.779

110.148

113.547

101.326

106.248

       

Totaal activa

1.064.957

1.137.763

1.288.308

1.406.501

1.504.845

1.546.627

       

Passiva

      

Vaste passiva

      

Reserves

315.373

287.725

291.774

301.880

295.950

289.994

Resultaat boekjaar

20.045

0

0

0

0

0

Voorzieningen

36.044

28.005

27.521

28.101

28.993

32.170

Vaste schuld

554.199

654.303

805.795

913.303

1.016.787

1.061.097

Totaal vaste passiva

925.661

970.033

1.125.090

1.243.284

1.341.730

1.383.261

       

Vlottende passiva

      

Vlottende schuld

82.302

110.736

106.224

106.223

106.121

106.372

Overlopende passiva

56.994

56.994

56.994

56.994

56.994

56.994

Totaal vlottende passiva

139.296

167.730

163.218

163.217

163.115

163.366

       

Totaal passiva

1.064.957

1.137.763

1.288.308

1.406.501

1.504.845

1.546.627

Bedragen x 1.000 / standen per 31/12