Programmabegroting 2022

Overzicht per taakveld

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, wordt een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven bij de vernieuwing van het BBV, waaraan de bijbehorende baten en lasten worden toegerekend. De baten zijn opgenomen als een negatief bedrag.

hoofdtaakveld

Taakveld

Lasten

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

6.280

-84

 

0.2

Burgerzaken

6.213

-1.731

 

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

2.203

-2.482

 

0.4

Overhead, Ondersteuning organisatie

67.761

-2.471

 

0.5

Treasury

-2.137

-2.982

 

0.61

Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen

1.004

-25.065

 

0.62

Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet-woningen

0

-33.797

 

0.63

Parkeerbelasting

2.166

-14.844

 

0.64

Belastingen overig

317

-1.709

 

0.7

Algemene uitkering gemeentefonds

241

-293.691

 

0.8

Overige baten en lasten

-1.827

-150

 

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

106

0

 

0.10

Mutaties reserves (980)

45.321

-51.476

 

Totaal

 

127.648

-430.482

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

10.644

0

 

1.2

Openbare orde en veiligheid

3.805

-331

 

Totaal

 

14.449

-331

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en wegen

34.558

-1.699

 

2.2

Parkeren

12.031

-358

 

2.3

Recreatieve havens

681

-576

 

2.4

Economische havens en waterwegen

0

0

 

2.5

Openbaar vervoer

2.211

0

 

Totaal

 

49.481

-2.633

3. Economische zaken

3.1

Economische ontwikkeling

3.657

-126

 

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

 

3.3

Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen

2.174

-507

 

3.4

Economische promotie

2.825

-1.282

 

Totaal

 

8.656

-1.915

4. Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

0

0

 

4.2

Onderwijshuisvesting

11.199

-206

 

4.3

Onderwijsbeleid en leerling-zaken

14.734

-5.622

 

Totaal

 

25.933

-5.828

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

926

0

 

5.2

Sportaccommodaties

10.676

-3.690

 

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

8.156

-2

 

5.4

Musea

8.422

-990

 

5.5

Cultureel erfgoed

2.162

-642

 

5.6

Media

4.111

0

 

5.7

Openbaar groen en (open lucht) recreatie

13.652

-365

 

Totaal

 

48.105

-5.689

6. Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

13.680

-95

 

6.2

Wijkteams

11.477

-6

 

6.3

Inkomensvoorzieningen

68.586

-58.810

 

6.4

Begeleide participatie

38.327

-10.972

 

6.5

Arbeidsparticipatie

2.343

-28

 

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.885

0

 

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

26.532

-1.670

 

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

27.266

0

 

6.81

Geëscaleerde zorg18+

44.979

-1.632

 

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.538

0

 

Totaal

 

239.613

-73.213

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

9.597

-114

 

7.2

Riolering

6.999

-11.216

 

7.3

Afval

14.907

-20.699

 

7.4

Milieubeheer

3.036

0

 

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

0

0

 

Totaal

 

34.539

-32.029

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

8.1

Ruimtelijke ordening

3.626

-415

 

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

17.279

-20.540

 

8.3

Wonen en bouwen

7.562

-3.816

 

Totaal

 

28.467

-24.771

Totaal

  

576.891

-576.891