Programmabegroting 2021

Overzicht per taakveld

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, wordt een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven bij de vernieuwing van het BBV, waaraan de bijbehorende baten en lasten worden toegerekend. De baten zijn opgenomen als een negatief bedrag.

hoofdtaakveld

Taakveld

Lasten

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

5.912

-79

 

0.2

Burgerzaken

6.284

-1.881

 

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

2.320

-2.433

 

0.4

Overhead, Ondersteuning organisatie

65.856

-2.608

 

0.5

Treasury

-1.350

-2.903

 

0.61

Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen

987

-23.880

 

0.62

Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet-woningen

0

-31.802

 

0.63

Parkeerbelasting

0

-12.932

 

0.64

Belastingen overig

312

-9.102

 

0.7

Algemene uitkering gemeentefonds

183

-272.727

 

0.8

Overige baten en lasten

-62

-143

 

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

71

0

 

0.10

Mutaties reserves (980)

36.034

-43.245

 

Totaal

 

116.547

-403.735

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

10.467

0

 

1.2

Openbare orde en veiligheid

3.591

-864

 

Totaal

 

14.058

-864

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en wegen

33.584

-2.273

 

2.2

Parkeren

10.431

-49

 

2.3

Recreatieve havens

596

-522

 

2.4

Economische havens en waterwegen

2.369

-7

 

2.5

Openbaar vervoer

1.281

0

 

Totaal

 

48.261

-2.851

3. Economische zaken

3.1

Economische ontwikkeling

3.153

-8

 

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

 

3.3

Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen

1.952

-499

 

3.4

Economische promotie

3.012

-936

 

Totaal

 

8.117

-1.443

4. Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

0

0

 

4.2

Onderwijshuisvesting

9.512

-33

 

4.3

Onderwijsbeleid en leerling-zaken

14.415

-5.435

 

Totaal

 

23.927

-5.468

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

1.035

0

 

5.2

Sportaccommodaties

12.545

-4.794

 

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

8.233

-108

 

5.4

Musea

7.994

-785

 

5.5

Cultureel erfgoed

2.066

-613

 

5.6

Media

4.228

0

 

5.7

Openbaar groen en (open lucht) recreatie

11.309

-379

 

Totaal

 

47.410

-6.679

6. Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

14.328

-73

 

6.2

Wijkteams

10.773

0

 

6.3

Inkomensvoorzieningen

64.376

-54.342

 

6.4

Begeleide participatie

37.972

-11.189

 

6.5

Arbeidsparticipatie

2.248

-27

 

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.705

0

 

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

25.770

-1.640

 

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

22.644

0

 

6.81

Geëscaleerde zorg18+

41.194

-1.730

 

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.495

0

 

Totaal

 

225.505

-69.001

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

9.497

-112

 

7.2

Riolering

6.528

-8.863

 

7.3

Afval

14.440

-18.789

 

7.4

Milieubeheer

3.488

-1

 

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

0

0

 

Totaal

 

33.953

-27.765

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

8.1

Ruimtelijke ordening

4.383

-266

 

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

23.002

-29.052

 

8.3

Wonen en bouwen

5.708

-3.747

 

Totaal

 

33.093

-33.065

Totaal

  

550.871

-550.871