Programmabegroting 2024

Overzicht per taakveld

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, wordt een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven bij de vernieuwing van het BBV, waaraan de bijbehorende baten en lasten worden toegerekend. De baten zijn opgenomen als een negatief bedrag.

hoofdtaakveld

Taakveld

Lasten

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

6.669

-108

 

0.2

Burgerzaken

10.744

-2.619

 

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

2.260

-2.147

 

0.4

Overhead, Ondersteuning organisatie

87.832

-15.491

 

0.5

Treasury

3.913

-3.006

 

0.61

Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen

1.109

-29.145

 

0.62

Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet-woningen

0

-38.438

 

0.63

Parkeerbelasting

135

-18.585

 

0.64

Belastingen overig

442

-1.836

 

0.7

Algemene uitkering gemeentefonds

1.617

-361.164

 

0.8

Overige baten en lasten

362

-168

 

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

113

0

 

0.10

Mutaties reserves (980)

19.751

-15.702

 

Totaal

 

134.947

-488.409

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

12.041

0

 

1.2

Openbare orde en veiligheid

4.485

-134

 

Totaal

 

16.526

-134

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en wegen

38.589

-2.691

 

2.2

Parkeren

14.738

-499

 

2.3

Recreatieve havens

532

-618

 

2.4

Economische havens en waterwegen

0

0

 

2.5

Openbaar vervoer

1.633

-476

 

Totaal

 

55.492

-4.284

3. Economische zaken

3.1

Economische ontwikkeling

4.808

-13

 

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

 

3.3

Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen

2.490

-545

 

3.4

Economische promotie

3.803

-1.741

 

Totaal

 

11.101

-2.299

4. Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

0

0

 

4.2

Onderwijshuisvesting

12.797

-274

 

4.3

Onderwijsbeleid en leerling-zaken

15.793

-6.377

 

Totaal

 

28.590

-6.651

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

1.295

0

 

5.2

Sportaccommodaties

13.913

-4.457

 

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

8.984

0

 

5.4

Musea

6.105

-1.138

 

5.5

Cultureel erfgoed

5.850

-690

 

5.6

Media

4.864

-8

 

5.7

Openbaar groen en (open lucht) recreatie

15.444

-329

 

Totaal

 

56.455

-6.622

6. Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

16.085

-96

 

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

14.098

-29

 

6.3

Inkomensregelingen

78.573

-57.459

 

6.4

WSW en beschut werk

35.642

-12.761

 

6.5

Arbeidsparticipatie

3.903

-1.473

 

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

5.569

-111

 

6.71a

Hulp bij het huishouden (WMO)

13.162

-54

 

6.71b

Begeleiding (WMO)

11.587

0

 

6.71c

Dagbesteding (WMO)

3.033

0

 

6.71d

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

0

-1.318

 

6.72a

Jeugdhulp begeleiding

9.076

0

 

6.72b

Jeugdhulp behandeling

580

0

 

6.72c

Jeugdhulp dagbesteding

3.826

0

 

6.72d

Jeugdhulp zonder verblijf overig

4.128

-303

 

6.73a

Pleegzorg

1.084

0

 

6.73b

Gezinsgericht

566

0

 

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

4.768

0

 

6.74a

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

86

0

 

6.74b

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf

7.242

0

 

6.74c

Gesloten plaatsing

557

0

 

6.81a

Beschermd wonen (WMO)

19.499

-603

 

6.81b

Maatschappelijke en vrouwenopvang (WMO)

32.132

-3

 

6.82a

Jeugdbescherming

2.104

0

 

6.82b

Jeugdreclassering

277

0

 

Totaal

 

267.577

-74.210

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

9.361

-123

 

7.2

Riolering

9.695

-13.542

 

7.3

Afval

17.038

-23.057

 

7.4

Milieubeheer

3.445

0

 

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

0

0

 

Totaal

 

39.539

-36.722

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

8.1

Ruimtelijke ordening

7.835

-1.946

 

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

16.042

-17.221

 

8.3

Wonen en bouwen

11.681

-7.287

 

Totaal

 

35.558

-26.454

Totaal

  

645.785

-645.785