Ga naar boven
Home / Financiële begroting / Overzicht per taakveld

Overzicht per taakveld

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, wordt een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven bij de vernieuwing van het BBV, waaraan de bijbehorende baten en lasten worden toegerekend.

hoofdtaakveld

Taakveld

Lasten

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

5.606

-56

0.2

Burgerzaken

9.324

-2.084

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

2.187

-3.261

0.4

Overhead, Ondersteuning organisatie

56.846

-5.622

0.5

Treasury

21

-3.323

0.61

Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen

920

-21.871

0.62

Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet-woningen

0

-28.644

0.63

Parkeerbelasting

0

-12.949

0.64

Belastingen overig

266

-8.949

0.7

Algemene uitkering gemeentefonds

-66

-260.424

0.8

Overige baten en lasten

-945

0

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

70

0

0.10

Mutaties reserves (980)

37.934

-49.046

Totaal

112.163

-396.229

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

9.804

-256

1.2

Openbare orde en veiligheid

3.049

-859

Totaal

12.853

-1.115

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en wegen

34.867

-2.805

2.2

Parkeren

10.237

-90

2.3

Recreatieve havens

714

-509

2.4

Economische havens en waterwegen

2.050

-3

2.5

Openbaar vervoer

1.061

0

Totaal

48.929

-3.407

3. Economische zaken

3.1

Economische ontwikkeling

3.447

-33

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

3.3

Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen

2.141

-481

3.4

Economische promotie

2.343

-898

Totaal

7.931

-1.412

4. Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

8.046

-56

4.3

Onderwijsbeleid en leerling-zaken

14.818

-6.087

Totaal

22.864

-6.143

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

1.188

0

5.2

Sportaccommodaties

9.928

-3.382

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

8.161

-6

5.4

Musea

8.129

-913

5.5

Cultureel erfgoed

1.987

-566

5.6

Media

4.146

0

5.7

Openbaar groen en (open lucht) recreatie

10.621

-1.119

Totaal

44.160

-5.986

6. Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

12.562

-165

6.2

Wijkteams

9.830

0

6.3

Inkomensvoorzieningen

61.047

-49.841

6.4

Begeleide participatie

38.709

-13.007

6.5

Arbeidsparticipatie

2.948

-40

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.124

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

21.134

-1.333

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

25.458

0

6.81

Geëscaleerde zorg18+

43.268

-1.600

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.418

0

Totaal

218.498

-65.986

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

7.853

-423

7.2

Riolering

6.095

-7.413

7.3

Afval

11.716

-15.697

7.4

Milieubeheer

5.555

-14

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

0

0

Totaal

31.219

-23.547

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

8.1

Ruimtelijke ordening

2.338

-85

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

21.169

-21.045

8.3

Wonen en bouwen

5.980

-3.149

Totaal

29.487

-24.279

Totaal

528.104

-528.104