Programmabegroting 2024

Investeringsplan 2024-2027

De gemeente investeert jaarlijks vele miljoenen euro’s in fysieke infrastructuur, groenvoorzieningen, (onderwijs)huisvesting, ICT, bedrijfsmiddelen etc. Het kenmerk van deze investeringen is dat zij hun nut over meerdere jaren bewijzen. Daarom mogen de (kapitaal)lasten van een investering (rente en afschrijving) over meerdere jaren gespreid worden. Een investeringsbudget wijkt daardoor af van een regulier budget in de begroting. Een regulier budget beperkt zich tot één jaar en wordt aan het einde van het jaar via de jaarrekening afgerekend. Een investeringsbudget wordt veelal pas na meerdere jaren afgerekend en afgesloten.

De investeringen worden jaarlijks in een meerjareninvesteringsplan voor de komende vier jaar opgenomen. Het meerjareninvesteringsplan is een totaaloverzicht van alle voorgenomen investeringen, ongeacht de wijze waarop deze gedekt worden. Een investering kan geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit inkomsten, zoals bijdragen uit reserves of bijdragen van rijk, provincie, of derden. Het overgrote deel van de investeringen wordt gedekt door de investering over meerdere jaren af te schrijven en de kapitaallasten van de investering in de exploitatiebegroting op te nemen.

Het berekenen van de kapitaallasten vindt plaats door het maken van een reële inschatting van de cashflow van investeringen in de jaren (de kasuitgaven op een investering). Dat geldt voor de investeringen uit het meerjareninvesteringsplan 2024 - 2027 maar ook voor de lopende investeringen.

Het meerjareninvesteringsplan wordt opgesteld volgens de bepalingen uit de financiële verordening, waarin onder andere regels zijn opgenomen ten aanzien van:

 • Categoriale indeling in investeringen.
 • Methodiek van het indexeren van investeringen.
 • Informatievereisten voor het opnemen van investeringen in het meerjareninvesteringsplan.
 • Informatievereisten voor het beschikbaar stellen van investeringen bij de programmabegroting.
 • Methodiek voor het beschikbaar stellen van investeringen.
 • Minimale grens van te activeren bedragen.
 • Componentenbenadering bij investeringen.

In principe worden alle routinematige investeringen uit de eerste jaarschijf van het meerjareninvesteringsplan door de raad beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de programmabegroting. De investeringen in bedrijfsmiddelen worden volgens het beleidskader beschikbaar gesteld door het college van burgemeester en wethouders. Onder de randvoorwaarde dat de afschrijvingstermijnen in overeenstemming zijn met de Financiële verordening en deze gedekt zijn in de begroting.

Ontwikkeling kapitaallasten

Het totaal van de kapitaallasten voor de begroting 2024 - 2027 laat, ten opzichte van de huidige begroting (2023 - 2026), de volgende ontwikkeling zien:

Meerjarenbeeld kapitaallasten

2024

2025

2026

2027

2023 - 2026

50.526

56.724

62.466

62.466

2024 - 2027

44.887

50.807

56.727

60.902

Verschil:

-5.639

-5.917

-5.739

-1.564

Bedragen x 1.000

De budgettaire effecten moeten gecorrigeerd worden voor bijvoorbeeld mutaties in kapitaallasten die worden verrekend met reserves ter dekking van kapitaallasten (de parkeerreserve, de reserve afschrijving investeringen en de reserve duurzame stad). Voor- en nadelen op de kapitaallasten van investeringen in bedrijfsmiddelen worden gestort in de bedrijfsvoeringsreserve concern.

De diverse correcties geven het volgende beeld:

Meerjarenbeeld kapitaallasten

2024

2025

2026

2027

Correctie kapitaallasten verrekenen met reserves

1.811

2.192

1.866

-2.088

Correctie kapitaallasten bedrijfsmiddelen

153

382

63

41

Correctie totaal

1.964

2.574

1.929

-2.047

Bedragen x 1.000

Ten opzichte van de begroting 2023 – 2026 geeft dit de volgende budgettaire ontwikkeling in de kapitaallasten te zien:

meerjarenbeeld kapitaallasten

2024

2025

2026

2027

Totaal resultaat:

- 3.676

- 3.343

- 3.810

- 3.611

Bedragen x 1.000

Opgesplitst per programma geeft dit het volgende beeld:

Per Programma:

2024

2025

2026

2027

Bestuur & Dienstverlening

-

1

-

-

Veiligheid

-

-

-

-

Economie & Toerisme

-6

-3

1

-

Bereikbaarheid

-1.098

-1.589

-2.710

-1.833

Omgevingskwaliteit

-978

-257

-253

-88

Stedelijke Ontwikkeling

-519

-432

-508

-419

Jeugd en Onderwijs

-92

-43

-57

30

Sport, Cultuur & recreatie

-655

-568

-22

-25

Welzijn en Zorg

-10

-4

2

1

Werk en Inkomen

-

-

-

-

Algemene Dekkingsmiddelen

-318

-448

-264

-1.277

Totaal:

-3.676

-3.343

-3.810

-3.611

Bedragen x 1.000

Met name in het programma Bereikbaarheid is sprake van majeure voordelen die voor een groot deel worden veroorzaakt door actuele planningen van diverse projecten. Bijvoorbeeld voor de “vijf knelpunten noord-zuid verbinding” waarvan de start drie jaar naar achteren is geschoven (van 2026 naar 2029). Maar ook van de projecten “zero emissie” en “bewegwijzering” (van 2024 naar 2025). Door het foutief verwerken van de kapitaallasten van de OV knoop Leiden in de begroting 2023 is sprake van een structureel voordeel van 700.000 vanaf 2025. Ook is sprake van een actuele planning van de tracédelen van de Leidse Ring Noord die een betere inschatting van de werkzaamheden in de jaren mogelijk maakt. Met name in 2026 en 2027 is sprake van majeure voordelen in de kapitaallasten.

Het voordeel in 2024 binnen het programma Omgevingskwaliteit wordt voornamelijk veroorzaakt door de geactualiseerde planning van de werkzaamheden stationstunnel (brandwerende beplating en LED verlichting)

In het programma Stedelijke Ontwikkeling worden de voordelen in de kapitaallasten voornamelijk bepaald door het verwerken van de actuele planning van de bouw bibliotheek Nieuwstraat.

In het programma Sport Cultuur & Recreatie vallen de voordelen in 2024 en 2025 op. Deze hebben vooral betrekking op de actuele cash flow van diverse vervangingsinvesteringen van sportvelden en de nieuwe sportaccommodaties.

Het actualiseren van de uitvoeringsplannen ten aanzien van de onderwijshuisvesting en het Integraal Waterketenplan maakt onderdeel uit van de kapitaallastenontwikkeling.

Conclusies:

De budgettaire ontwikkeling in de kapitaallasten 2024 – 2027 bedraagt:

Meerjarenbeeld kapitaallasten

2024

2025

2026

2027

Ttotaal resultaat:

-3.676

- 3.343

- 3.810

- 3.611

Bedragen x 1.000

 • De voordelen in elk jaar zijn incidenteel van aard.
 • In de begroting 2024 - 2027 zijn in de laatste jaarschijf nog niet de volledige en maximale kapitaallasten van de lopende investeringen en investeringen uit het meerjareninvesteringsplan 2024 – 2027 meegenomen. Een aantal cash-flows zal in en na 2027 plaatsvinden waardoor kapitaallasten buiten de begroting 2024 – 2027 vallen. Vooralsnog wordt voor het maximale niveau van de kapitaallasten een toename verwacht van 4.500.000. Dit effect zit voornamelijk op programma Bereikbaarheid en heeft betrekking op de investeringen in de Leidse Ring Noord.
 • In de begroting 2024 - 2027 is naast de incidentele voordelen als gevolg van het aanpassen van cash-flows op basis van actuele planningen ook een stelpost onderuitputting kapitaallasten opgenomen omdat blijkt dat een zeker “planningsoptimisme” elk jaar leidt tot een voordeel in de kapitaallasten van een jaar. Op dit moment bedraagt de stelpost:

Stelpost onderuitputting kap.lasten

2024

2025

2026

2027

Totaal stelpost:

- 2.179

- 2.179

- 2.179

- 2.179

Bedragen x 1.000

Bij het bepalen van de cash-flows voor de ontwikkeling van de kapitaallasten 2024 - 2027 is, in navolging van vorig jaar, extra aandacht gegeven aan een realistische planning van de cash-flows door een nog intensievere afstemming tussen budgethouder/projectleider, planning- en risicomedewerker en projectcontroller. Tevens heeft een review (door directie en ambtelijk opdrachtgevers) van de cash-flows plaatsgevonden van de grote projecten, de projecten in de onderwijshuisvesting en de vervangingsinvesteringen in de domeinen van de openbare ruimte. Voor dit jaar wordt de stelpost nog op het bestaande niveau gehandhaafd. Afhankelijk van het resultaat op de begrote en gerealiseerde kapitaallasten over 2024 kan vanaf volgend jaar de stelpost onderuitputting kapitaallasten stapsgewijs worden afgebouwd.

Overzicht (niet) beschikbaar te stellen kredieten

Voor 2024 worden de volgende kredieten beschikbaar gesteld:

Vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

4 Bereikbaarheid

4C1.2 Verbeteren verkeersveilige inrichting

Vervanging verkeerslichten

361

  

5 Omgevingskwaliteit

5A1.2 Beheren openbare ruimte

Investeringen kademuren

3.557

  

Investeringen wegen

1.351

  

Investeringen beschoeiingen

522

  

Investeringen damwanden

334

  

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid sted. en regionaal groen

Groene Hoofdstructuur herprofileringsprojecten

105

  

Groene Hoofdstructuur reconstructieprojecten

53

  

Parken

527

  

5C1.3 Beheren openbaar groen

Vervangen bomen

255

  

FPDS Groene kansenkaart

1.005

  

Algemene middelen en overhead

Plankosten definitiefase

Plankosten definitiefase

608

608

 

TOTAAL

  

8.678

608

0

Bedragen x 1.000,-

Vervangingsinvesteringen met economisch nut

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

3. Economie

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

Elektrische installatie centrummarkt

326

  

Elektrische installatie vrijdagmarkt Kopermolen

54

  

5 Omgevingskwaliteit

5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval

Inzamelmiddelen

457

  

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

Vervanging gemalen

479

  

Rioolvervanging

5.867

  

5C1.3 Beheren openbaar groen

Speeltoestellen in de openbare ruimte

615

  

7 Jeugd en onderwijs

7A1.2 Waarborgen kwal openbare speelruimte

Speeltoestellen in speeltuinen

169

  

8 Sport, cultuur en recreatie

8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

Merenwijk, Ren. gravelvelden 5-8 tennis

104

  

Noord, Ren. grasmaster veld 3 voetbal

289

  

Morskwartier I toplaag kunstgras pupil

213

  

Morskwartier II toplaag kunstgras pupil

213

  

Kikkerpolder I kunstgrv uvs veld 2, 2a

499

  

Kikkerpolder I sporttechn+kunstgr veld2

182

  

Noord Toplaag verv kunstgras 2 voetbal

417

  

Toplg Kunstgrasveld Morskwartier II

406

  

TOTAAL

  

10.290

0

0

Bedragen x 1.000,-

De volgende investeringen staan in het meerjareninvesteringsplan in jaarschijf 2024, maar worden in tegenstelling tot de hierboven getoonde investeringen niet beschikbaar gesteld bij de programmabegroting 2024. Voor deze investeringen zal later een separaat raadsvoorstel worden aangeboden. De kapitaallasten behorende bij de investeringen zijn, zoals voor alle investeringen die zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsplan, opgenomen in de meerjarenbegroting.

Niet beschikbaar te stellen investeringskredieten

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Niet beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

1. Bestuur en dienstverlening

1B1.3 Op orde houden basisregistraties

Bedrijfsauto's landmeters

74

  

3. Economie

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

Elektrische installatie donderdagmarkt

53

  

3E1.1 Vitale binnenstad

Toiletten binnenstad

163

  

4. Bereikbaarheid

4A1.1 Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer

FPDS Projecten Autoluwe Binnenstad

2.000

 

2.000

Herontwikkeling van de Kaasmarkt

1649

  

Autoluwe gebied met behulp van kentekenregistratie

273

  

Overal veilig en comfortabel over de stoep

364

  

Fietspad Korte Mare

104

  

Afsluiting Oude Rijn vanaf donkersteeg tot pelikaanstraat

917

  

Steenschuur Noord

104

  

4A1.2 Stimuleren verduurzaming personen- en goederenvervoer

Dynamisch verkeersmng verkeersmonitor

831

  

Zero emissie

1.663

  

4B1.2 Verbeteren bereikbaarheid fiets

Fietscorridor Den Haag West

394

 

213

MEAS-locatie Rooseveltstraat-Vijfmeilaan

433

  

Fietscorridor Noordwijk

277

  

Fietscorridor Alphen aan den Rijn

853

 

167

Asverlegging Kanaalweg

290

  

Kruising Plantijnstraat-Kanaalweg

155

  

5 Knelpunten Leiden CS en BSP overig

13.042

  

Projecten fiets op 1

3.101

 

2.200

Fietspaden Hoge Mors

217

  

4B1.3 Verbeteren openbaar vervoer

Centrumroute

879

  

Overige busroutes en -maatregelen

422

  

Verplaatsen bus infra tbv concessie

309

100

 

4B1.4 Waarborgen doorstroming

Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR

742

742

 

LRN tracé Oude Spoorbaan 60 jaar

4.988

 

4.123

LRN trace Schipholweg-West 40 jaar

11.750

342

3.350

LBSP Reconstructie Openbare Ruimte Fase1

128

  

LBSP infrastructuur

564

  

ORB - Singelpark-Promenade

754

  

ORB 6a - Steenstraat-Beestenmarkt

1.336

  

ORB 6c - Kort Rapenburg-Prinsessekade

874

  

Noordeinde IP

1.134

  

ORB 7 Separate projecten

2.721

  

Herinrichtingsmaatregelen verbinding centrum-N11

7.299

  

Project herinrichting Hoge Rijndijk

1.000

  

Herinrichtingsmaatregelen Spanjaardsbrug eo

1.255

  

Overige herinrichtingsmaatregelen

540

  

Kopermolen openbare ruimte

4.723

  

Aanpak knelp. Rijnzichtbrug/Morskwartier

270

  

Verkeersveiligheid in de wijken

1.016

  

Dr. Lelylaan ruimtereservering

25

  

Churchilllaan KLIMA 25 jaar

597

  

Churchilllaan KLIMA 40 jaar

896

  

Diverse kruispunten KLIMA 25 jaar

35

  

Diverse kruispunten KLIMA en ruimtereservering 40 jaar

64

  

FPDS onrendab. top projecten versted

9.023

  

Plankosten definitiefase infra

5.073

5.073

 

Uitvoering bebordingsplan Rijnlandroute

234

230

 

4B1.5 Verbeteren parkeeraanbod

Parkeergarage Soestdijkkade

164

  

Fietsparkeren overige maatregelen

573

  

4C1.2 Verbeteren verkeersveilige inrichting

Uitvoeringsprogramma wijkcirculatie en veiligheidsplan

1.644

  

Infra Lammenschansweg-zuid

4.556

 

2.700

FPDS Maatregelen Masterplan Houtkwartier

1.325

  

5 Omgevingskwaliteit

5A1.2 Beheren openbare ruimte

Verkeersmaatregelen Houtkwartier

227

  

FPDS RWN Bachstraat-Domela Nieuwenhuislaan

41

  

FPDS RWN Gasthuiswijk fase 3-4

203

  

FPDS RWN Professorenwijk Oost

58

  

FPDS VMOR Meerburg

2.728

  

FPDS Verharding Hoge mors

4.866

  

FPDS Verharding Professorenwijk

1.215

  

Reconstructie Diamantplein

401

  

Verkeersbruggen - Bostelbrug

3.066

  

Stationsplein tunnel brandw beplating

4.570

  

Stationsplein tunnel - Led-verlichting

662

  

Stationsplein tunnel -asfalt

906

  

Stationspl tunnel electro - veiligheid

489

  

5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval

FPDS 2de milieustraat gebouw

2.236

  

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Professorenwijk Oost

502

  

FPDS KLIMA Bachstraat

265

  

FPDS KLIMA Domela Nieuwenhuislaan

48

  

FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 3-4

961

  

FPDS KLIMA Meerburg

1.091

  

Universiteit LUMC Pers / Gemaal 12 jaar

1.042

  

Universiteit LUMC Pers / Gemaal 20 jaar

1.044

  

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid sted. en regionaal groen

Herinrichting grafvakken Rhijnhof

157

  

Singelpark XL 2023-2025

484

  

5C1.5 Aanleggen Singelpark

Tweede fase Singelpark

448

  

Herinr Jan v Houtkade, deelpr Singelpark

1.286

  

Singelpark binnen het Energiepark

2.773

  

Nog uit te voeren projecten Singelpark

386

  

Singelpark 3e fase

790

  

6 Stedelijke ontwikkeling

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Gebiedsontwikkeling Telderskade

3.659

  

7 Jeugd en onderwijs

7D1.2 In stand houden bestaande gebouwenvoorraad

Specifiek locatiegebonden kosten 2024

468

  

IHP Noachstraat (wissellocatie)

3.222

  

IHP Lucas van Leiden Vliet

2.097

  

IHP Scholencomplex Stevenshof + gymzaal

291

  

IHP Vlietlandcollege, incl gymzaal

1.793

  

Internationale SchakelKlas (ISK)

13.490

  

Vlietlandcollege gym

5.770

  

Lucas van Leyden gym

1.750

  

Scholencomplex Stevenshof gym

1.960

  

7D1.3 Uitvoering van overige wettelijke taken

Gymaccommodatie Oppenheimstraat 4a

2.966

  

8 Sport, cultuur en recreatie

8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk

MDV audiovisuele apparatuur

32

  

8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

Nieuwbouw Vijfmeibad

141

  

Entree Vlietzone

700

  

Herinrichting Sportpark de Mors (40 jaar)

3.938

200

 

Herinrichting sportpark de Mors onderveld (24 jaar)

2.737

651

 

Herinrichting sportpark de Mors bovenveld (12 jaar)

1.149

1.149

 

Compensatie sportvelden Vlietzone

986

508

 

Algemene middelen en overhead

Stelposten concern

Nader in te vullen agv prijsstijgingen

11.606

  

Overhead huisvesting

Carillon en toren-uurwerk / koffiekamer

161

  

Stedelijk beheer

Vervanging hoofdgebouw ABW

8.932

  

Luchtbehandelingsinstallatie ABW 15

142

  

TOTAAL

  

194.805

8.995

14.753

Bedragen x 1.000,-

Investeringen bedrijfsvoering

Het college heeft de volgende kredieten voor investeringen in bedrijfsmiddelen beschikbaar gesteld (conform financiële verordening gemeente Leiden 2020 (artikel 29 lid 4):

Investeringen in bedrijfsmiddelen

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar gesteld bedrag

8. Sport, cultuur en recreatie

8A1.1 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

Vervangingsinvestering kunstinstellingen

490

8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

Aanhangwagen met minigraver

26

Kooimaaier

69

10. Werk en inkomen

10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening

Bedrijfsmiddelen DZB

535

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering Cluster Beheer

Wagenpark 8 jaar

1.489

Veegmachines electrisch

219

Bedrijfsvoering PHV

Vervanging verhuizing Publiekszaken

132

Algemene Dekkingsmiddelen en overhead

Overhead Interne dienstverlening en advisering (IDA)

Docking-, werkstations en monitoren

269

Surfaces met toebehoren

914

Telefoontoestellen

130

Switches

206

Audio visuele middelen Stadskantoor Leiden

386

TOTAAL

  

4.865

Bedragen x 1.000,-

Meerjareninvesteringsplan 2024-2027

Alle investeringen voor de periode 2024 tot en met 2027 worden weergegeven in het meerjareninvesteringsplan. Bij iedere investering onderscheiden we een categorie en een investeringssoort.

Categorie

 • Investering met economisch nut (econ.)
 • Investering met maatschappelijk nut (maatsch.)
 • Investering in bedrijfsmiddelen (bedrijfsm.)
 • Bijdrage aan investeringen van derden (Inv. derden)

Investeringssoort

 • Vervangingsinvestering (V)
 • Nieuwe- of uitbreidingsinvestering (N)

In onderstaand meerjareninvesteringsplan zijn alle raadsbesluiten tot en met juli 2023 verwerkt

Prestatie

Omschrijving prestatie

Omschrijving investering

Categorie

nieuw / vervanging

Bijdrage derden/ reserves

2024

2025

2026

2027

01B103

Op orde houden basisregistraties

Bedrijfsauto's landmeters

Bedrijfsm.

V

-

74

-

-

-

01B103

Op orde houden basisregistraties

Tachymeters 2 stuks 2027

Bedrijfsm.

V

-

-

-

-

213

 

Totaal programma 1

   

-

74

-

-

213

03A101

Regionale en lokale beleidsontwikkeling

Elektr.installatie centrummarkt 2022

Econ.

V

-

326

-

-

-

03A101

Regionale en lokale beleidsontwikkeling

Elektrische inst vrijdagmarkt Kopermolen

Econ.

V

-

54

-

-

-

03A101

Regionale en lokale beleidsontwikkeling

Elektrische installatie donderdagmarkt

Econ.

V

-

53

-

-

-

03B101

Faciliteren bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden

Reconstructie Diamantplein P3

Maatsch.

V

93

-

-

93

-

03E101

Vitale binnenstad

Toiletten binnenstad

Econ.

N

-

163

-

-

-

 

Totaal programma 3

   

93

595

-

93

-

04A101

Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer

FPDS Projecten Autoluwe Binnenstad 2021-2027

Maatsch.

N

3.500

2.000

500

1.008

500

04A101

Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer

Herontwikkeling van de Kaasmarkt

Maatsch.

N

-

1.649

-

-

-

04A101

Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer

Autoluwe gebied mbv kentekenregistr A

Maatsch.

N

-

273

-

-

-

04A101

Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer

Overal veilig en comfortabel over stoep

Maatsch.

N

-

364

-

-

-

04A101

Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer

Fietspad Korte Mare

Maatsch.

N

-

104

-

-

-

04A101

Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer

Afsl. Oude Rijn donkersteeg-Pelikaanstr

Maatsch.

V

-

917

-

-

-

04A101

Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer

Omgeving Pieterskerk en Hooglandse Kerk

Maatsch.

N

-

-

-

208

-

04A101

Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer

Knip Langebrug fase 1

Maatsch.

N

-

-

156

-

-

04A101

Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer

Knip Langebrug fase 1 A

Maatsch.

N

-

-

52

-

-

04A101

Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer

Herinrichting Langebrug fase 2

Maatsch.

N

-

-

-

-

208

04A101

Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer

Steenschuur Noord

Maatsch.

N

-

104

-

-

-

04A101

Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer

Rapenburg + Steenschuur West

Maatsch.

N

-

-

520

-

-

04A101

Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer

Bostelbrug, verbetering doorvaarbaarheid

Maatsch.

V

-

-

2.142

-

-

04A101

Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer

Turfmarktbrug, Ophogen en verbreden

Maatsch.

V

-

-

2.174

-

-

04A101

Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer

Autoluw Binnenstad en ontsl gebiedsontw

Maatsch.

N

-

-

16.256

-

-

04A102

Stimuleren verduurzaming personen- en goederenvervoer

Dynamisch verkeersmng verkeersmonitor

Maatsch.

N

-

831

-

-

-

04A102

Stimuleren verduurzaming personen- en goederenvervoer

Zero Emissie

Maatsch.

V

-

1.663

-

-

-

04B101

Verbeteren bereikbaarheid voor voetgangers

Verbeteren aanlooproutes centrum 1

Maatsch.

N

-

-

-

160

-

04B101

Verbeteren bereikbaarheid voor voetgangers

Vh Kwaliteitsverbetering Breestraat

Maatsch.

V

-

-

-

1.124

-

04B102

Verbeteren bereikbaarheid fiets

Fietscorridor Den Haag West 2016

Maatsch.

N

213

394

-

-

-

04B102

Verbeteren bereikbaarheid fiets

MEAS-locatie Rooseveltstraat-Vijfmeilaan IP

Maatsch.

V

-

433

-

-

-

04B102

Verbeteren bereikbaarheid fiets

Fietscorridor Noordwijk

Maatsch.

N

-

277

-

-

-

04B102

Verbeteren bereikbaarheid fiets

Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2016

Maatsch.

N

167

261

-

-

-

04B102

Verbeteren bereikbaarheid fiets

Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2017

Maatsch.

N

-

169

-

-

-

04B102

Verbeteren bereikbaarheid fiets

Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2018

Maatsch.

N

-

367

-

-

-

04B102

Verbeteren bereikbaarheid fiets

Fietscorridor Alphen aan den Rijn

Maatsch.

N

-

56

-

-

-

04B102

Verbeteren bereikbaarheid fiets

Asverlegging Kanaalweg IP

Maatsch.

N

-

290

-

-

-

04B102

Verbeteren bereikbaarheid fiets

Kruising Plantijnstraat-Kanaalweg

Maatsch.

V

-

155

-

-

-

04B102

Verbeteren bereikbaarheid fiets

5 knelpunten Leiden CS en BSP Tunnels

Maatsch.

N

-

13.042

-

-

-

04B102

Verbeteren bereikbaarheid fiets

5 knelpunten Leiden CS en BSP overig

Maatsch.

N

-

-

-

3.251

-

04B102

Verbeteren bereikbaarheid fiets

FPDS Projecten Fiets op 1 2021-2027

Maatsch.

N

8.000

3.101

5.642

3.024

3.000

04B102

Verbeteren bereikbaarheid fiets

Fietspaden Hoge Mors

Maatsch.

N

-

217

-

-

-

04B103

Verbeteren openbaar vervoer

Centrumroute

Maatsch.

N

-

879

-

-

-

04B103

Verbeteren openbaar vervoer

Overige busroutes en -maatregelen

Maatsch.

N

-

422

-

-

-

04B103

Verbeteren openbaar vervoer

Verplaatsen bus infra tbv concessie

Maatsch.

N

100

309

-

-

-

04B103

Verbeteren openbaar vervoer

Knooppunt Leiden Centraal

Maatsch.

V

23.938

-

4.070

20.918

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR

Maatsch.

N

742

742

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

FPDS Leidse Ring Noord 2021-2022

Maatsch.

N

-

-

1.828

2.110

-

04B104

Waarborgen doorstroming

LRN algemene kosten 1

Maatsch.

N

160

-

-

3.497

-

04B104

Waarborgen doorstroming

LRN algemene kosten 2

Maatsch.

N

-

-

-

4.051

-

04B104

Waarborgen doorstroming

LRN trace Schipholweg 10 jaar

Maatsch.

N

-

-

177

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

LRN trace Willem de Zwijgerlaan 60 jaar

Maatsch.

V

5.515

-

30.952

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

LRN tracé Oude Spoorbaan 60 jaar

Maatsch.

V

4.123

4.988

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

LRN trace Schipholweg-West 40 jaar

Maatsch.

V

3.692

11.750

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

LRN trace Willem de Zwijgerlaan 40 jaar

Maatsch.

V

10.669

-

18.540

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

LRN tracé Engelendaal 40 jaar IP

Derden

N

-

-

-

522

-

04B104

Waarborgen doorstroming

LBSP Reconstructie Openbare Ruimte Fase1

Maatsch.

N

-

128

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

LBSP infractructuur

Maatsch.

N

-

-

1.129

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

LBSP infrastructuur

Maatsch.

N

-

211

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

LBSP infrastructuur 3

Maatsch.

N

-

353

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

ORB 1-Singelpark-Promenade 3

Maatsch.

N

-

754

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

ORB 6a - Steenstraat-Beestenmarkt

Maatsch.

N

-

1.336

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

ORB 6c - Kort Rapenburg-Prinsessekade

Maatsch.

N

-

874

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Noordeinde IP

Maatsch.

N

-

1.134

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

ORB 7 - Separate projecten 1

Maatsch.

N

-

2.721

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 1

Maatsch.

N

-

-

-

564

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 2

Maatsch.

N

-

7.299

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

VRI's Hoge Rijndijk

Maatsch.

V

-

1.000

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Herinrichtingsmaatregelen centrum-N11 3

Maatsch.

V

212

-

1.148

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Herinrichtingsmaatr. Spanjaardsbr. Eo 2

Maatsch.

V

-

621

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Herinrichtingsmaatr. Spanjaardsbr. Eo 3

Maatsch.

V

-

634

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Overige herinrichtingsmaatregelen 4

Maatsch.

N

-

173

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Overige herinrichtingsmaatregelen 5

Maatsch.

N

-

367

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Kopermolen Openbare Ruimte

Maatsch.

N

-

4.723

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Dr. Boyleviaduct betegelen wanden

Maatsch.

V

30

-

30

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

ORB Nader in te delen Binnenstad

Maatsch.

V

-

-

92

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Herinrichtingsmaatr. Churchilllaan eo

Maatsch.

V

-

-

528

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Verk.maatr.K501 Churchillln-Kennedylaan

Maatsch.

N

-

-

-

52

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Aanpak knelp. Rijnzichtbrug/Morskwartier

Maatsch.

V

-

270

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Herinrichting Hoge Rijndijk Oost

Maatsch.

V

-

-

-

260

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Verkeersveiligheid in de wijken 2023-2025

Maatsch.

V

-

1.016

508

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Div Mobiliteitsinvestering 2025

Maatsch.

N

-

-

2.540

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Churchillaan ruimtereservering

Maatsch.

N

-

-

-

196

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Noord Zuid verbindingsas ruimtereserv.

Maatsch.

N

-

-

-

94

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Dr. Lelylaan ruimtereservering

Maatsch.

N

-

25

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Churchillaan KLIMA 25 jaar

Maatsch.

N

-

597

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Churchillaan KLIMA 40 jaar

Maatsch.

N

-

896

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Diverse kruispunten KLIMA 25 jaar

Maatsch.

N

-

35

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Diverse kruispunten KLIMA en ruimtereservering 40 jaar

Maatsch.

V

-

64

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Noord Zuid verbindingsas KLIMA 25 jaar

Maatsch.

N

-

-

286

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Noord Zuid verbindingsas KLIMA 40 jaar

Maatsch.

N

-

-

430

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Dr. Lelylaan KLIMA 25 jaar

Maatsch.

N

-

-

77

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Dr. Lelylaan KLIMA 40 jaar

Maatsch.

N

-

-

115

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Lammenschansweg KLIMA 40 jaar

Maatsch.

N

-

-

-

-

901

04B104

Waarborgen doorstroming

Lammenschansweg KLIMA 25 jaar

Maatsch.

N

-

-

-

-

601

04B104

Waarborgen doorstroming

Hoge Rijndijk KLIMA 40 jaar

Maatsch.

N

-

-

-

-

377

04B104

Waarborgen doorstroming

Hoge Rijndijk KLIMA 25 jaar

Maatsch.

N

-

-

-

-

252

04B104

Waarborgen doorstroming

FPDS onrendab. top projecten versted

Maatsch.

N

-

9.023

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

PDI VK Planvoorbereiding def.fase infra IP

Maatsch.

V

5.073

5.073

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Uitvoering bebordingsplan Rijnlandroute

Maatsch.

N

230

234

-

-

-

04B104

Waarborgen doorstroming

Overkluizing wd Zwijge/ verleng Kooiln

Maatsch.

N

14.593

-

20.000

-

-

04B105

Verbeteren parkeeraanbod

Parkeergarage Soestdijkkade

Maatsch.

N

-

164

-

-

-

04B105

Verbeteren parkeeraanbod

Fietsparkeren overige maatregelen

Maatsch.

N

-

573

-

-

-

04B105

Verbeteren parkeeraanbod

Aanschaf parkeerautomaten

Econ.

V

-

-

-

766

-

04B105

Verbeteren parkeeraanbod

Digitaliseren parkeercontrole

Econ.

V

-

-

-

375

-

04B105

Verbeteren parkeeraanbod

Handterminals stadstoezicht

Econ.

V

-

-

-

200

-

04C102

Verbeteren verkeersveilige inrichting

UVP Wijkcirculatie- en weiligheidsplan - wijk 7

Maatsch.

V

-

854

-

-

-

04C102

Verbeteren verkeersveilige inrichting

UVP Wijkcirc.en weiligheidsplan - wijk 8

Maatsch.

V

-

790

-

-

-

04C102

Verbeteren verkeersveilige inrichting

Vervangen verkeerslichten 2024-2027

Maatsch.

V

-

361

579

566

557

04C102

Verbeteren verkeersveilige inrichting

Churchilllaan

Maatsch.

V

171

-

-

6.543

-

04C102

Verbeteren verkeersveilige inrichting

Infra Lammenschansweg-zuid

Maatsch.

V

2.700

4.556

-

-

-

04C102

Verbeteren verkeersveilige inrichting

FPDS Maatregelen Masterplan Houtkwartier IP

Maatsch.

N

-

1.325

-

-

-

04C102

Verbeteren verkeersveilige inrichting

Nader in te vullen investeringen gebiedsontwikkelingen

Maatsch.

N

-

-

-

-

-

 

Totaal programma 4

   

83.828

93.940

110.469

49.490

6.396

05A102

Beheren openbare ruimte

Verkeersmaatregelen Houtkwartier

Maatsch.

V

-

227

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Investeringen wegen 2024-2027

Maatsch.

V

-

1.351

372

6.417

10.876

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Bachstraat-Domela Nieuwenhuisln

Maatsch.

V

-

41

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Gasthuiswijk fase 3-4

Maatsch.

V

-

203

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Meerburg

Maatsch.

V

-

-

143

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Professorenwijk - oost

Maatsch.

V

-

58

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS VMOR Meerburg

Maatsch.

V

-

2.728

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS Verharding Hoge mors

Maatsch.

V

-

4.866

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS Verharding Professorenwijk

Maatsch.

V

-

1.215

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Reconstructie Diamantplein

Maatsch.

N

-

401

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Kademuren 2024-2027

Maatsch.

V

-

3.557

4.047

4.047

4.937

05A102

Beheren openbare ruimte

Beschoeiing 2024-2026

Maatsch.

V

-

522

522

522

-

05A102

Beheren openbare ruimte

damwanden 2024-2026

Maatsch.

V

-

334

334

334

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Parkbruggen 2026

Maatsch.

V

-

-

-

276

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Verkeersbruggen - Bostelbrug

Maatsch.

V

-

3.066

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Verkeersbruggen - Maartje Offersbrug

Maatsch.

V

-

-

-

121

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Remmingswerken en meerpalen (LVO) 2024

Maatsch.

V

-

-

123

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Stationsplein tunnel brandw beplating IP

Maatsch.

V

-

4.570

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Stationsplein tunnel - Led-verlichting

Maatsch.

V

-

662

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Stationsplein tunnel -asfalt

Maatsch.

V

-

906

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Stationspl tunnel electro - veiligheid

Maatsch.

V

-

489

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Diverse vervangingen kunstwerken 2027

Maatsch.

V

-

-

-

-

376

05A102

Beheren openbare ruimte

Lichtmasten 2024-2027

Maatsch.

V

-

-

521

363

1.015

05A102

Beheren openbare ruimte

Armaturen 2024-2025

Maatsch.

V

-

-

965

923

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Automatisering gladheidsbestrijding 2027

Econ.

V

-

-

-

-

50

05A102

Beheren openbare ruimte

Boshuizen ruimtereservering

Maatsch.

N

-

-

326

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Fortuinwijk Noord ruimtereservering

Maatsch.

N

-

-

-

-

550

05A102

Beheren openbare ruimte

Fortuinwijk Zuid ruimtereservering

Maatsch.

N

-

-

-

-

390

05A102

Beheren openbare ruimte

Boshuizen KLIMA 25 jaar

Maatsch.

N

-

-

990

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Boshuizen KLIMA 40 jaar

Maatsch.

N

-

-

1.486

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Fortuinwijk Noord KLIMA 40 jaar

Maatsch.

N

-

-

-

2.509

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Fortuinwijk Noord KLIMA 25 jaar

Maatsch.

N

-

-

-

1.673

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Fortuinwijk Zuid KLIMA 40 jaar

Maatsch.

N

-

-

-

-

1.780

05A102

Beheren openbare ruimte

Fortuinwijk Zuid KLIMA 25 jaar

Maatsch.

N

-

-

-

-

1.187

05A103

Inzamelen huishoudelijk afval

Inzamelmiddelen 2024-2026

Econ.

V

-

457

450

457

468

05A103

Inzamelen huishoudelijk afval

FPDS 2de milieustraat gebouw

Econ.

N

-

2.236

-

-

-

05A103

Inzamelen huishoudelijk afval

FPDS 2de milieustraat machines

Econ.

N

-

-

-

-

776

05A103

Inzamelen huishoudelijk afval

Verv, hoofdgeb. ABW 2024 5 jaar

Maatsch.

N

-

-

314

-

-

05A103

Inzamelen huishoudelijk afval

Ondergrondse containers 2026

Econ.

V

-

-

-

4.706

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Vervanging gemalen 2024-2027

Econ.

V

-

479

479

479

479

05B102

Beheren openbaar water en riolering

KLIMA Domela nieuwenhuislaan

Econ.

N

-

48

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

KLIMA Gasthuiswijk fase 3-4

Econ.

N

-

961

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

KLIMA Meerburg

Econ.

N

-

1.091

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

KLIMA Professorenwijk - oost

Econ.

N

-

502

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

KLIMA Bachstraat

Econ.

N

-

265

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Rioolvervanging JS 2024

Econ.

V

-

8.233

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Rioolvervanging JS 2025

Econ.

V

-

-

9.073

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Rioolvervanging JS 2026

Econ.

V

-

-

-

12.877

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Rioolvervanging JS 2027

Econ.

V

-

-

-

-

13.692

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Tunnels Veiligheidsregio Wateroverlast

Econ.

N

-

-

-

2.649

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 1+2 2025-2026

Econ.

N

-

-

382

616

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

wv rio Morskwartier 2025

Econ.

N

-

-

2.740

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

wv rio Meerburg 2025-2026

Econ.

N

-

-

1.434

2.194

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

wv rio Vogelwijk

Econ.

N

-

-

1.641

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Universiteit LUMC Pers / Gemaal 12 jaar

Econ.

V

-

1.042

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Universiteit LUMC Pers / Gemaal 20 jaar

Econ.

V

-

1.044

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Duikers 2024

Maatsch.

V

-

-

47

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Duikers 2025

Maatsch.

V

-

-

-

-

31

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Herinrichting grafvakken Rhijnhof

Maatsch.

V

-

157

-

-

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

GHS herprofileringsprojecten 2024-2027

Maatsch.

V

-

105

104

102

100

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

GHS reconstructieprojecten 2024 -2027

Maatsch.

V

-

53

-

52

100

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

IP parken 2024-2027

Maatsch.

V

-

527

520

508

500

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Singelpark XL 2023-2025

Maatsch.

V

-

484

559

559

-

05C103

Beheren openbaar groen

FPDS Groene Kansenkaart 2024

Maatsch.

V

-

1.005

-

-

-

05C103

Beheren openbaar groen

Speeltoestellen in openbare ruimte 2024-2027

Econ.

V

-

615

520

611

452

05C103

Beheren openbaar groen

Vervangen bomen 2024-2027

Maatsch.

V

-

255

255

255

293

05C105

Aanleggen Singelpark

Tweede fase Singelpark js 2019

Maatsch.

N

-

448

-

-

-

05C105

Aanleggen Singelpark

Herinr Jan v Houtkade, deelpr Singelpark

Maatsch.

V

-

1.286

-

-

-

05C105

Aanleggen Singelpark

Singelpark binnen het Energiepark

Maatsch.

N

-

2.773

-

-

-

05C105

Aanleggen Singelpark

Nog uit te voeren projecten Singelpark

Maatsch.

V

-

386

-

-

-

05C105

Aanleggen Singelpark

Singelpark 3e fase

Maatsch.

N

-

790

-

-

-

05C106

Beheren Oostvlietpolder

Aanleg volkstuinen

Maatsch.

N

791

-

1.604

-

-

 

Totaal programma 5

   

791

50.440

29.950

43.249

38.053

06A201

Behandeling verzoeken omgvergunningen

Openbare ruimte Humanities Campus

Maatsch.

N

319

-

729

-

-

06A201

Behandeling verzoeken omgvergunningen

Vervanging Power browser 2026

Econ.

V

-

-

-

-

272

06B103

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Verduurzaming vastgoed fase 3

Econ.

N

-

-

4.820

-

-

06B103

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Gebouw Apothekersdijk 33 2025

Econ.

V

-

-

-

1.247

-

06B103

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Verbouwing Stadsgehoorzaal 2025

Econ.

V

-

-

-

1.975

-

06B103

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Verbouwing bibliotheek Nieuwstraat

Econ.

V

-

-

-

8.939

-

06B103

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Gebiedsontwikkeling Telderskade

Maatsch.

N

-

3.659

-

-

-

06B103

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Technische installaties De Waag 2026

Econ.

V

-

-

-

436

-

06C104

(Laten) uitvoeren projecten incl student

Lokaal impulsbudget woningbouw

Maatsch.

N

1.000

8.500

-

-

-

 

Totaal programma 6

   

1.319

12.159

5.549

12.597

272

07A102

Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

Speeltoestellen in speeltuinen 2024-2027

Econ.

V

-

169

203

294

311

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Specifiek locatiegebonden kosten 2024

Econ.

V

-

468

-

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Specifiek locatiegebonden kosten 2025

Econ.

V

-

-

468

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Vrije school Mareland, incl gymzaal

Econ.

V

-

-

-

7.092

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Noachstraat (wissellocatie)

Econ.

N

-

3.222

-

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Scholencomplex de Zwaluw

Econ.

N

-

-

5.390

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Lucas van Leiden Vliet

Econ.

V

-

2.097

-

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Scholencomplex Stevenshof + gymzaal

Econ.

N

-

291

-

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Vlietlandcollege, incl gymzaal

Econ.

V

-

1.793

-

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Internationale SchakelKlas (ISK)

Econ.

N

-

13.490

-

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Vlietlandcollege gym

Econ.

N

-

5.770

-

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Weerklank gym

Econ.

N

-

-

1.960

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Lucas van Leyden gym

Econ.

N

-

1.750

-

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Vrije school Mareland gym

Econ.

N

-

-

-

650

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Scholencomplex Stevenshof gym

Econ.

N

-

1.960

-

-

-

07D103

Uitvoering van overige wettelijke taken

Gymaccomodatie Oppenheimstraat 4a

Econ.

N

-

2.966

-

-

-

07D103

Uitvoering van overige wettelijke taken

Sportaccomodatie Oppenheimstraat

Econ.

N

-

-

1.422

-

-

 

Totaal programma 7

   

-

33.976

9.443

8.036

311

08A101

Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

VVI Kunstinstellingen 2024-2027

Econ.

V

-

490

487

485

492

08B101

Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo

Verbouwing Boisotkade 2026

Econ.

V

-

-

-

122

-

08B101

Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo

Inrichting archeol.centr Boisotkade 2026

Econ.

V

-

-

-

51

-

08B102

Exploitatie en beheer Molen de Valk

MDV audiovisuele apparatuur

Econ.

V

-

32

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Noord, Ren. grasmaster veld 3 voetbal

Econ.

V

-

289

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Morskwartier I toplaag kunstgras pupil

Econ.

V

-

213

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Morskwartier II toplaag kunstgras pupil

Econ.

V

-

213

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Kikkerpolder I kunstgrv uvs veld 2, 2a

Econ.

V

-

499

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Kikkerpolder I sporttechn+kunstgr veld2

Econ.

V

-

182

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Entree Vlietzone

Maatsch.

N

-

700

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Nieuwbouw Vijfmeibad

Econ.

V

-

141

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Noord Toplaag verv kunstgras 2 voetbal

Econ.

V

-

417

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Merenwijk, Ren. gravelvelden 5-8 tennis

Econ.

V

-

104

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Verti-drain

Econ.

V

-

-

-

-

47

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Aanhangwagen met mingraver

Bedrijfsm.

V

-

26

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Kunstgrasdieptereiniger + kunstgrasoppervlaktereiniger

Econ.

V

-

-

-

-

27

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Zitmaaier X740 2wd 24pk I

Econ.

V

-

-

-

-

26

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Zitmaaier X740 2wd 24pk II

Econ.

V

-

-

-

-

26

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Kooimaaier

Bedrijfsm.

V

-

69

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Morskwartier I, Ren. kunstgr voetbal

Econ.

V

-

-

-

166

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Morskwartier I, Ren. kunstgr 3 toplaag

Econ.

V

-

-

-

416

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Kikkerpolder II,Ren. kunstgr 2 onderbouw

Econ.

V

-

-

-

203

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Kikkerpolder II,Ren. kunstgr 2 toplaag

Econ.

V

-

-

-

535

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Roomburg, Toplaag verv. waterveld 1 hockey

Econ.

V

-

-

-

-

377

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Leidse hout Toplaag kunststofbaan atl

Econ.

V

-

-

296

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Leidse hout, Toplaag verv. kunstgras atletiek

Econ.

V

-

-

-

-

90

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Vliet, Verv. Materieel berging/pers verblijf

Econ.

V

-

-

-

-

41

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Toplg Kunstgrasveld Morskwartier II 2022

Econ.

V

-

406

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Herinrichting sportpark de Mors (40jr)

Maatsch.

N

200

3.938

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Herinr sportpark de Mors onderveld(24jr)

Econ.

N

651

2.737

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Herinr sportpark de Mors bovenveld(12jr)

Econ.

N

1.149

1.149

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Vervanging materieel sport 2027

Maatsch.

V

-

-

-

-

112

08C201

Leidenaars bewegen voldoende

Compensatie sportvelden Vlietzone

Maatsch.

V

508

986

-

-

-

 

Totaal programma 8

   

2.508

12.589

784

1.977

1.236

10A301

Inzetten van door het Rijk beschikbaar gestelde WSW-formatie

Vervanging bedrijfsmiddelen 2024-2027

Bedrijfsm.

V

-

535

535

535

526

 

Totaal programma 10

   

-

535

535

535

526

ADOH

Stelposten concern

Nader in te vullen agv prijsstijgingen22

Maatsch.

N

-

2.056

-

-

-

ADOH

Stelposten concern

Nader in te vullen agv prijsstijgingen23

Maatsch.

N

-

4.775

-

-

-

ADOH

Stelposten concern

Nader in te vullen agv prijsstijgingen24

Maatsch.

N

-

4.775

-

-

-

ADOH

Plankosten definitiefase

Plankosten definitiefase 2024-2027

Econ.

N

2.421

608

608

608

598

ADOH

Overhead facilitaire zaken

Meubilair Stoelen 2027

Econ.

V

-

-

-

-

525

ADOH

Overhead huisvesting

Carillon en toren-uurwerk / koffiekamer

Econ.

V

-

161

-

-

-

ADOH

Overhead huisvesting

Stadhuis noodstroomvoorziening 2025

Econ.

V

-

-

130

-

-

ADOH

Overhead huisvesting

Tankgebouw DZB Le Pooleweg 6

Econ.

V

-

-

-

-

379

ADOH

Overhead IDA

Docking /Monitoren/werkstations 2024-2027

Bedrijfsm.

V

-

269

218

280

218

ADOH

Overhead IDA

Surfaces + toebehoren 2024-2027

Bedrijfsm.

V

-

914

610

813

1.118

ADOH

Overhead IDA

Telefonie 5 jaar (toestellen) 2024-2027

Bedrijfsm.

V

-

130

130

130

130

ADOH

Overhead IDA

Switches 2024-2027

Bedrijfsm.

V

-

206

206

206

206

ADOH

Overhead IDA

AV-middelen div.locaties derden 2026

Bedrijfsm.

V

-

-

-

128

-

ADOH

Overhead IDA

AV-middelen Leiden div.locaties 2026

Bedrijfsm.

V

-

-

-

145

-

ADOH

Overhead IDA

AV-middelen Stadskantoor Leiden 2024

Bedrijfsm.

V

-

386

-

-

-

ADOH

Overhead IDA

AV-middelen Stadhs LN ex.Raadszaal 2027

Bedrijfsm.

V

-

-

-

-

290

ADOH

Overhead IDA

Verbouwing Tweelinghuis 2025

Econ.

V

-

-

2.083

-

-

ADOH

Cluster Publiekszaken, handhavind en veiligheid

Verv verhuizing Publiekszaken 2024

Econ.

V

-

132

-

-

-

ADOH

Concernstaf

Vervangen JOIN zaaksysteem 2026

Econ.

V

-

-

-

1.016

-

ADOH

Cluster Stedelijk Beheer

Wagenpark 6jr 2026-2027

Bedrijfsm.

V

-

-

-

61

366

ADOH

Cluster Stedelijk Beheer

Wagenpark 8jr 2024-2027

Bedrijfsm.

V

-

1.489

685

2.880

1.408

ADOH

Cluster Stedelijk Beheer

Veegmachines electrisch aanschaf 2024

Bedrijfsm.

V

-

219

-

-

-

ADOH

Cluster Stedelijk Beheer

Verv, hoofdgebouw ABW 2024-2025

Econ.

V

-

8.932

1.354

-

-

ADOH

Cluster Stedelijk Beheer

Luchtbehandelingsinstallatie ABW 15

Econ.

V

-

142

-

-

-

ADOH

Cluster Stedelijk Beheer

Vervangen containers (vm Gevulei) 2026

Econ.

V

-

-

-

770

-

 

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en Overhead

   

2.421

25.195

6.023

7.038

5.238

Bedragen x € 1.000