Programmabegroting 2021

Investeringsplan 2021-2024

De gemeente investeert jaarlijks vele miljoenen euro’s in fysieke infrastructuur, groenvoorzieningen, (onderwijs)huisvesting, ICT, bedrijfsmiddelen etc. Het kenmerk van deze investeringen is dat zij hun nut over meerdere jaren bewijzen. Daarom mogen de (kapitaal)lasten van een investering (rente en afschrijving) over meerdere jaren gespreid worden. Een investeringsbudget wijkt daardoor af van een regulier budget in de begroting. Een regulier budget beperkt zich tot één jaar en wordt aan het einde van het jaar via de jaarrekening afgerekend. Een investeringsbudget wordt veelal pas na meerdere jaren afgerekend en afgesloten.

De investeringen worden jaarlijks in een meerjareninvesteringsplan voor de komende vier jaar opgenomen. Het meerjareninvesteringsplan is een totaaloverzicht van alle voorgenomen investeringen, ongeacht de wijze waarop deze gedekt worden. Een investering kan geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit inkomsten, zoals bijdragen uit reserves of bijdragen van rijk, provincie, of derden. Het overgrote deel van de investeringen wordt gedekt door de investering over meerdere jaren af te schrijven en de kapitaallasten van de investering in de exploitatiebegroting op te nemen.

Het berekenen van de kapitaallasten vindt plaats door het maken van een reële inschatting van de cashflow van investeringen in de jaren (de kasuitgaven op een investering). Dat geldt voor de investeringen uit het meerjareninvesteringsplan 2021 - 2024 maar ook voor de lopende investeringen.

Het meerjareninvesteringsplan wordt opgesteld volgens de bepalingen uit de financiële verordening, waarin onder andere regels zijn opgenomen ten aanzien van:

 • Categoriale indeling in investeringen.
 • Methodiek van het indexeren van investeringen.
 • Informatievereisten voor het opnemen van investeringen in het meerjareninvesteringsplan.
 • Informatievereisten voor het beschikbaar stellen van investeringen bij de programmabegroting.
 • Methodiek voor het beschikbaar stellen van investeringen.
 • Minimale grens van te activeren bedragen.
 • Componentenbenadering bij investeringen.

In principe worden alle routinematige investeringen uit de eerste jaarschijf van het meerjareninvesteringsplan door de raad beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de programmabegroting. De investeringen in bedrijfsmiddelen worden volgens het beleidskader beschikbaar gesteld door het college van burgemeester en wethouders. Onder de randvoorwaarde dat de afschrijvingstermijnen in overeenstemming zijn met de Financiële verordening en deze gedekt zijn in de begroting.

Bij de Kaderbrief 2020-2024 hebben we voor het eerst een prognose voor de investeringsplanning 2021-2031 opgesteld. Hoewel een dergelijke exercitie de nodige aannames vergt rondom onder meer nog te nemen besluitvorming, geeft het wel een plausibel beeld van de ontwikkeling van toekomstige investeringsvolumes, toekomstige kapitaallasten en de hiermee samenhangende financieringsopgave (zie ook paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing). Uit dit beeld blijkt dat toekomstige (vervangings)investeringen ook buiten de huidige vierjaarstermijn er naar verwachting de komende 10 jaar voor zullen zorgen dat tegenover de afschrijvingen ook weer nieuwe investeringen van een vergelijkbare omvang zullen staan. Voor een deel vraagt dit in komende Kaderbrieven budgettaire keuzes.

Ontwikkeling kapitaallasten

Het totaal van de kapitaallasten in de begroting 2021 - 2024 laat ten opzichte van de huidige begroting de volgende ontwikkeling zien:

bedragen x 1.000

    

meerjarenbeeld kapitaallasten

2021

2022

2023

2024

2020 - 2023

41.427

46.050

52.254

52.254

2021 - 2024

37.065

41.558

46.851

49.946

verschil (- = lagere lasten in hudige beeld)

- 4.362

- 4.492

- 5.403

- 2.308

De budgettaire effecten moeten gecorrigeerd worden voor bijvoorbeeld mutaties in kapitaallasten die worden verrekend met reserves ter dekking van kapitaallasten (de parkeerreserve, de reserve afschrijving investeringen en de reserve duurzame stad voor de voordelen op kapitaallasten van investeringen uit het Financieel Perspectief Duurzame Stad) en de correctie van de stelpost kapitaallasten, waarop gedurende het jaar “technische” mutaties worden geboekt. Voor- en nadelen op de kapitaallasten van investeringen in bedrijfsmiddelen worden gestort in de bedrijfsvoeringsreserve concern.

Deze correcties geven het volgende beeld:

bedragen x 1.000

    

meerjarenbeeld kapitaallasten

2021

2022

2023

2024

totaal correcties:

1.634

3.132

2.212

1.210

De voordelen op kapitaallasten van de investeringen in de bedrijfsvoering zijn in de Kaderbrief 2020-2024 toegevoegd aan de bedrijfsvoeringsreserve concern. Dit voordeel bedraagt:

bedragen x 1.000

    

meerjarenbeeld kapitaallasten

2021

2022

2023

2024

totaal voordeel bedrijfsmiddelen:

230

194

248

222

Ten opzichte van de begroting 2020 – 2023 geeft dit de volgende budgettaire ontwikkeling in de kapitaallasten te zien (en ook zo gepresenteerd bij het opstellen van de Kaderbrief 2020-2024):

bedragen x 1.000

    

meerjarenbeeld kapitaallasten

2021

2022

2023

2024

totaal resultaat:

- 2.498

- 1.166

- 2.943

- 876

Opgesplitst per programma geeft de ontwikkeling van de kapitaallasten dit het volgende beeld:

bedragen x 1.000

    

Per Programma:

2021

2022

2023

2024

Bestuur & Dienstverlening

3

3

2

-

Veiligheid

-

-

-

-

Economie & Toerisme

- 1

-

-

-

Bereikbaarheid

- 610

- 939

- 2.803

- 1.474

Omgevingskwaliteit

- 1.549

- 948

- 801

92

Stedelijke Ontwikkeling

- 112

-177

- 177

- 210

Jeugd en Onderwijs

- 464

- 147

- 142

- 102

Sport, Cultuur & recreatie

- 252

- 92

22

- 137

Welzijn en Zorg

-

-

1

-

Werk en Inkomen

-

-

-

-

Algemene Dekkingsmiddelen

487

1.134

955

955

     

Totaal:

- 2.498

- 1.166

- 2.943

- 876

In de begroting is naast de omvang van de kapitaallasten 2021 – 2024 ook een stelpost onderuitputting kapitaallasten opgenomen, omdat blijkt dat een zeker “planningsoptimisme en/of vertraging in de uitvoering” elk jaar leidt tot een voordeel in de kapitaallasten van een jaar. De omvang hiervan bedraagt:

bedragen x 1.000

    

stelpost onderuitputting kapitaallasten

2021

2022

2023

2024

totaal resultaat:

- 1.279

- 1.779

- 1.779

- 1.779

In het meerjarenbeeld 2021 - 2024 zijn in de laatste jaarschijf nog niet de volledige en maximale kapitaallasten van de lopende investeringen en investeringen uit het meerjareninvesteringsplan 2021 – 2024 meegenomen. Een aantal cash-flows zal in en na 2024 plaatsvinden waardoor kapitaallasten buiten het meerjarenbeeld vallen. Daarnaast bestaat nog onvoldoende beeld van de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen die in 2024 en verder aan het investeringsplan worden toegevoegd. Vooralsnog wordt voor het maximale niveau van de kapitaallasten een toename verwacht van 500.000. Deze is verwerkt in de Kaderbrief 2021. Dit effect zit voornamelijk op programma 4 voor de investering Leidse Ring Noord en voor een klein deel in programma 7 op de investeringen voor de onderwijshuisvesting.

Overzicht te voteren kredieten

Voor 2021 worden de volgende kredieten beschikbaar gesteld:

Vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

5 Omgevingskwaliteit

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Vervanging openbare verlichting

2.758

  

Technische installaties beweegbare bruggen

697

  

Technische installaties Julius Caesarbrug

1.033

  

Investeringen wegen

2.036

  

Meerpalen en remmingwerken

61

  

Investeringen walmuren

537

  

Vervanging verkeerslichten

578

  

5C1.1 Ontwikkelen beleid groen

Groene hoofdstructuur

155

  

Burgerinitiatieven parken

155

  

TOTAAL

  

8.010

  

Bedragen x 1.000,-

Vervangingsinvesteringen met economisch nut

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

5 Omgevingskwaliteit

5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval

Inzamelmiddelen

445

  

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

Vervanging rioleringen

13.592

  

Vervanging gemalen

309

  

5C1.3 Beheren openbaar groen

Speeltoestellen in de openbare ruimte

544

  

7 Jeugd en onderwijs

7A1.2 Waarborgen kwal openbare speelruimte

Speeltuinen

180

  

TOTAAL

  

15.070

  

Bedragen x 1.000,-

Investeringen gedekt door directe bijdrage van reserves

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

3 Economie

3C1.3 Programmasturing Binnenstad

Programmaplan Binnenstad

605

605

 

TOTAAL

  

605

605

 

Bedragen x 1.000,-

Dit krediet wordt gedekt door een bijdrage van de reserve binnenstad.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

8 Sport, cultuur en recreatie

8A1.1 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

VVI Stadspodia 2019

337

  

TOTAAL

  

337

  

Bedragen x 1.000,-

De volgende investeringen staan in het meerjareninvesteringsplan in jaarschijf 2021, maar worden in tegenstelling tot de hierboven getoonde investeringen niet beschikbaar gesteld bij de programmabegroting 2021. Voor deze investeringen zal later een separaat raadsvoorstel worden aangeboden. De kapitaallasten behorende bij de investeringen zijn, zoals voor alle investeringen die zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsplan, opgenomen in de meerjarenbegroting.

Niet beschikbaar te stellen investeringskredieten

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Niet beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

3. Economie

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

Elektrische installatie vrijdagmarkt Kopermolen

51

  

4. Bereikbaarheid

4A1.2 Verbeteren fietsroutes

Fietscorridor Den Haag West

702

 

213

Fietscorridor Den Haag Oost

255

 

132

Fietscorridor Leiden-Kaag&Braassem

120

  

Fietscorridor Zoetermeer

13

  

MEAS-locatie Rooseveltstraat-Vijfmeilaan

410

  

Fietscorridor Alphen aan den Rijn

818

 

167

Fietscorridor Noordwijk

625

 

145

Asverlegging Kanaalweg

275

  

Projecten fiets op 1

3.023

 

1.500

5 Knelpunten Leiden CS en BSP overig

2.786

  

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Hld Noord

HOV Hooigracht-St Jorisstraat- Pelikaanstraat

186

  

Centrumroute

342

  

HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg

5.505

2.537

2.500

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

Overige busroutes en -maatregelen

600

 

600

Verplaatsen bus infra tbv concessie

300

  

4C1.2 Autoluwe binnenstad

Projecten Autoluwe Binnenstad

1.008

 

500

4C1.3 Rijnlandroute

Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR

2.700

2.700

 

4C1.4 Leidse Ring Noord

Leiden duurzaam bereikbaar

508

  

Leidse Ring tracé Plesmanlaan

21.917

521

9.900

Leidse Ring tracé Engelendaal

11.539

511

6.705

LRN Algemene kosten

408

408

 

4C1.5 Verbeteren wegennet

LBSP Reconstructie openbare ruimte fase 1

122

  

ORB - Singelpark-Promenade

6.945

  

ORB - Morsstraat-Haven

63

  

ORB 6a - Steenstraat-Beestenmarkt

1.266

  

ORB 7 Separate projecten

2.728

  

ORB 6c - Prinsessekade-Noordeinde

2.723

436

160

Kopermolen openbare ruimte

6.676

1.700

 

Herinrichtingsmaatregelen verbinding centrum-N11

3.837

 

212

Herinrichtingsmaatregelen Spanjaardsbrug eo

588

  

Overige herinrichtingsmaatregelen

1.797

968

309

4D1.3 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

Parkeergarage Soestdijkkade

155

  

Parkeergarage Haarlemmerstraat

5.216

  

4D1.4 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

Fietsparkeren rond station & haltes

542

 

533

Fietsparkeren overige maatregelen

571

  

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

Uitvoeringsprogramma wijkcirculatie en veiligheidsplan

2.169

  

4E1.3 Verkeersmanagement

Uitvoering bebordingsplan Rijnlandroute

300

  

4E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement - Realiseren geavanceerd verkeersmonitorssysteem

788

  

No-regret maatregelen fysieke aanpassing brug

1.000

  

5 Omgevingskwaliteit

5A1.2 Openbare ruimte projecten programma Binnenstad

Kwaliteitsverbetering Breestraat

1.065

  

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Verkeersmaatregelen Houtkwartier

216

  

Bostelbrug

3.652

  

Turfmarktbrug, ophogen en verbreden

2.060

  

Openbare verlichting Nieuw Leyden

270

  

RWN Houtkwartier Oost

63

  

RWN Professorenwijk Oost

114

  

RWN Vogelwijk Raadsherenbuurt

84

  

RWN Bachstraat

33

  

RWN Domela Nieuwenhuislaan

6

  

RWN Gasthuiswijk fase 1-2

192

  

VMOR Professorenwijk Oost

2.165

  

VMOR Vogelwijk Raadsherenbuurt

2.080

  

5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval

3e minicontainer papier

355

  

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

KLIMA Houtkwartier Oost

466

  

KLIMA Professorenwijk Oost

852

  

KLIMA Vogelwijk Raadsherenbuurt

628

  

KLIMA Bachstraat

246

  

KLIMA Domela Nieuwenhuislaan

45

  

KLIMA Gasthuiswijk fase 1-2

1.973

  

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid sted. en regionaal groen

Herinrichting grafvakken Rhijnhof

149

  

Polderpark Cronestein

205

  

Korte Vlietpark

100

  

Van der Werfpark

100

  

Beethovenpark

203

  

5C1.3 Beheren openbaar groen

Groene kansenkaart

1.176

  

5C2.2 Aanleggen Singelpark

Singelpark

5.396

 

785

6 Stedelijke ontwikkeling

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Verduurzaming vastgoed fase 2

2.072

  

7 Jeugd en onderwijs

7D1.2 In stand houden bestaande gebouwenvoorraad

Eerste Leidse Schoolvereniging

1.085

  

7D1.3 Uitvoering van overige wettelijke taken

Gymaccommodatie Oppenheimstraat 4a

2.946

  

8 Sport, cultuur en recreatie

8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

Vervanging wetraveld Sportpark Noord

353

 

60

Bouwrijpmaken locatie Vijf Meihal

4.733

  

TOTAAL

  

126.660

9.781

24.421

Bedragen x 1.000,-

Investeringen bedrijfsvoering

Het college heeft de volgende kredieten voor investeringen in bedrijfsmiddelen beschikbaar gesteld (conform financiële verordening 2020 (artikel 29 lid 4):

Investeringen in bedrijfsmiddelen

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar gesteld bedrag

8. Sport, cultuur en recreatie

8A1.1 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

Vervangingsinvestering kunstinstellingen

12

10. Werk en inkomen

10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening

Bedrijfsmiddelen DZB

515

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering Cluster Beheer

Wagenpark 8 jaar

968

Algemene Dekkingsmiddelen

Plankosten definitiefase

Plankosten definitiefase

598

TOTAAL

  

2.093

Bedragen x 1.000,-

Voor onderstaande investeringen in bedrijfsmiddelen is nog geen krediet door het college beschikbaar gesteld.

Nog niet beschikbaar gestelde kredieten voor investeringen in bedrijfsmiddelen

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

(Niet) Beschikbaar gesteld bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Overhead, vpb en onvoorzien

Overhead facilitaire zaken

Meubilair

1.880

 

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering cluster Beheer

Kenauweg (10 jaar)

525

 

Kenauweg (20 jaar)

146

 

Kenauweg (40 jaar)

87

 

TOTAAL

  

2.638

 

Bedragen x 1.000,-

Meerjareninvesteringsplan 2021-2024

Alle investeringen voor de periode 2021 tot en met 2024 worden weergegeven in het meerjareninvesteringsplan. Bij iedere investering onderscheiden we een categorie en een investeringssoort.

Categorie

 • Investering met economisch nut (econ.)
 • Investering met maatschappelijk nut (maatsch.)
 • Investering in bedrijfsmiddelen (bedrijfsm.)
 • Bijdrage aan investeringen van derden (Inv. derden)

Investeringssoort

 • Vervangingsinvestering (V)
 • Nieuwe- of uitbreidingsinvestering (N)

In onderstaand meerjareninvesteringsplan zijn alle raadsbesluiten tot en met juli 2020 verwerkt.

Prestatie

Omschrijving prestatie

Omschrijving investering

Categorie

Nieuw / vervanging

Bijdrage derden/ reserves

2021

2022

2023

2024

01A101

Raad en cie's vergaderen volgens cyclus

AV middelen Raadszaal

Econ.

V

-

-

-

-

214

01A203

Organiseren verkiezingen

Aanschaf stemhokjes 2023

Econ.

V

-

-

-

66

-

 

Totaal programma 1

   

-

-

-

66

214

03A101

Regionale en lokale beleidsontwikkeling

Elektrische installatie centrummarkt 2022

Econ.

V

-

-

309

-

-

03A101

Regionale en lokale beleidsontwikkeling

Elektrische installatie vrijdagmarkt Kopermolen

Econ.

V

-

51

-

-

-

03A101

Regionale en lokale beleidsontwikkeling

Elektrische installatie donderdagmarkt

Econ.

V

-

-

-

-

50

03B101

Faciliteren bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden

Reconstructie Diamantplein

Maatsch.

V

93

-

93

-

-

03C103

Programmasturing Binnenstad

Programmaplan Binnenstad 2021 - 2024

Maatsch.

N

2.420

605

605

605

605

 

Totaal programma 3

   

2.513

656

1.007

605

655

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Den Haag Oost 2017

Maatsch.

N

132

255

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Den Haag West 2016

Maatsch.

N

213

385

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Den Haag West

Maatsch.

N

-

317

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Leiden-Kaag&Braasem

Maatsch.

N

-

120

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Zoetermeer

Maatsch.

N

-

13

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

MEAS-locatie Rooseveltstraat-Vijfmeilaan

Maatsch.

V

-

410

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Noordwijk

Maatsch.

N

-

-

263

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Noordwijk 2018

Maatsch.

N

145

625

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2016

Maatsch.

N

167

256

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2017

Maatsch.

N

-

160

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2018

Maatsch.

N

-

348

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn

Maatsch.

N

-

53

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Asverlegging Kanaalweg IP

Maatsch.

N

-

275

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

5 knelpunten Leiden CS en BSP Tunnels

Maatsch.

N

-

-

12.363

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

5 knelpunten Leiden CS en BSP overig

Maatsch.

N

-

2.786

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

FPDS Projecten Fiets op 1 2021-2024

Maatsch.

N

6.000

3.023

3.023

3.023

3.023

04A201

Opstellen voetgangersbeleid

Verbeteren aanlooproutes centrum 1

Maatsch.

N

-

-

152

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

R-Net corridor Leiden centraal - Katwijk - Noordwijk

Inv. Derden

N

17.930

-

17.930

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

HOV Hooitgracht St.Jorisstraat - Pelikaanstraat

Maatsch.

N

-

186

-

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

HOV Schuttersveld - Rijnsburgerweg

Maatsch.

N

5.037

5.505

-

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

Overige busroutes en -maatregelen 2021-2022

Maatsch.

N

700

600

100

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

Verplaatsen bus infra tbv concessie 2021

Maatsch.

N

200

300

-

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

Centrumroute

Maatsch.

N

-

342

-

-

-

04B104

Verbeteren busstation en aanrijroutes

OV Knoop Leiden CS

Econ.

V

-

-

2.539

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

FPDS Projecten Autoluwe Binnenstad 2021-2024

Maatsch.

N

2.000

1.008

1.008

1.008

1.008

04C103

Rijnlandroute

Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR

Maatsch.

N

2.700

2.700

-

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

FPDS Leidse Ring Noord 2023-2024

Maatsch.

N

-

-

-

2.030

2.030

04C104

Leidse Ring Noord

Leiden duurzaam bereikbaar

Maatsch.

N

-

508

-

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Plesmanlaan 60 jaar

Maatsch.

V

9.900

21.917

-

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Schipholweg 60 jaar

Maatsch.

V

4.617

-

10.747

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Willem de Zwijgerlaan 60 jaar

Maatsch.

V

14.898

-

33.582

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Engelendaal 60 jaar

Maatsch.

V

7.153

11.539

-

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Oude Spoorbaan 60 jaar

Maatsch.

V

7.500

-

13.849

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Schipholweg 40 jaar

Maatsch.

V

342

-

-

-

2.605

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Willem de Zwijgerlaan 40 jaar

Maatsch.

V

-

-

10.141

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Engelendaal 40 jaar

Maatsch.

V

-

-

2.975

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Oude Spoorbaan 40 jaar

Maatsch.

V

-

-

-

4.536

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Engelendaal 10 jaar

Maatsch.

V

1.050

-

2.389

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN algemene kosten

Maatsch.

V

408

408

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

LBSP Reconstructie Openbare Ruimte Fase 1

Maatsch.

N

-

122

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

LBSP Infrastructuur 1

Maatsch.

N

-

-

1.070

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

LBSP infrastructuur 2

Maatsch.

N

-

-

-

1.272

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 1 - Singelpark-Promenade 2

Maatsch.

N

-

6.141

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 1 - Singelpark-Promenade

Maatsch.

N

482

-

482

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 1 - Singelpark-Promenade 3

Maatsch.

N

-

714

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 1 - Singelpark-Promenade 4

Maatsch.

N

-

90

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 5 - Morsstraat-Haven

Maatsch.

N

-

63

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 6a - Steenstraat-Beestenmarkt

Maatsch.

N

-

1.266

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 6c - Prinsessekade-Noordeinde

Maatsch.

N

596

2.723

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 7 - Separate projecten 1

Maatsch.

N

-

2.579

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 7 - Separate projecten 2

Maatsch.

N

-

53

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 7 - Separate projecten 3

Maatsch.

N

-

96

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 1

Maatsch.

N

-

535

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 2

Maatsch.

N

-

1.739

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 3

Maatsch.

V

212

1.563

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmaatr. Spanjaardsbr. Eo 2

Maatsch.

V

-

588

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmaatr. Spanjaardsbr. Eo 3

Maatsch.

V

-

-

601

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Overige herinrichtings maatregelen 2016

Maatsch.

N

1.058

1.066

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Overige herinrichtings maatregelen 4

Maatsch.

N

209

373

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Overige herinrichtings maatregelen 5

Maatsch.

N

10

358

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Kopermolen Openbare Ruimte

Maatsch.

N

1.700

6.676

-

-

-

04D103

Uitvoeren maatregelen autoparkeren

Vervanging handhavings-informatiesysteem

Maatsch.

V

-

-

77

-

-

04D103

Uitvoeren maatregelen autoparkeren

Parkeergarage Soestdijkkade

Econ.

N

153

155

-

-

-

04D103

Uitvoeren maatregelen autoparkeren

Parkeergarage Haarlemmerstraat

Econ.

N

-

5.216

-

-

-

04D104

Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

Stationsgebied fietsparkeren

Maatsch.

N

8.790

-

9.073

-

-

04D104

Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

Fietsparkeren rond station en haltes 2016

Maatsch.

N

533

542

-

-

-

04D104

Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

Fietsparkeren overige maatregelen

Maatsch.

N

-

571

-

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie- en veiligheidsplan 2018

Maatsch.

N

-

243

-

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie- en veiligheidsplan - wijk 5 - Havenkwartier

Maatsch.

V

-

1.070

-

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie- en veiligheidsplan - wijk 6

Maatsch.

V

-

856

-

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie- en veiligheidsplan - wijk 7

Maatsch.

V

-

-

1.070

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie- en veiligheidsplan - wijk 8

Maatsch.

V

-

-

-

749

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

Reconstructie Churchilllaan

Maatsch.

N

-

-

-

1.750

-

04E103

Verkeersmanagement

Uitvoering bebordingsplan Rijnlandroute

Maatsch.

N

300

300

-

-

-

04E201

Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit

Dynamisch verkeersmng verkeersmonitor 1

Maatsch.

N

-

15

-

-

-

04E201

Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit

Dynamisch verkeersmng verkeersmonitor 2

Maatsch.

N

-

773

-

-

-

04E201

Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit

No-regret maatr Fysieke aanpassing brug

Maatsch.

N

-

1.000

-

-

-

 

Totaal programma 4

   

95.135

91.525

123.433

14.366

8.666

05A102

Openbare ruimte projecten programma Binnenstad

Voorheen Kwaliteitsverbetering Breestraat

Maatsch.

N

-

1.065

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Verkeersmaatregelen Houtkwartier

Maatsch.

V

-

216

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Bostelbrug

Maatsch.

N

-

1.592

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Bostelbrug, verbetering doorvaarbaarheid

Maatsch.

V

-

2.060

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Meerpalen en remmingwerken 2021-2024

Maatsch.

V

-

61

-

102

100

05A103

Beheren openbare ruimte

Investeringen walmuren 2021-2024

Maatsch.

V

-

537

-

630

2.750

05A103

Beheren openbare ruimte

Vervanging verkeerslichten 2021-2024

Maatsch.

V

-

578

583

574

557

05A103

Beheren openbare ruimte

Vervangen Openbare Verlichting 2021-2024

Maatsch.

V

-

2.758

1.977

1.729

1.534

05A103

Beheren openbare ruimte

Investering wegen 2021-2024

Maatsch.

V

-

2.036

3.760

2.933

1.091

05A103

Beheren openbare ruimte

Turfmarktbrug, Ophogen en verbreden

Maatsch.

V

-

2.060

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Investeringen bruggen 2022-2024

Maatsch.

V

-

-

1.753

1.218

520

05A103

Beheren openbare ruimte

Vervangen damwanden 2022

Maatsch.

V

-

-

856

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Technische install. beweegbare brug 2021-2023

Maatsch.

V

-

697

729

515

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Reconstructie bruggen 2023

Maatsch.

V

-

-

-

1.218

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Technische installaties Julius Cesarbrug

Maatsch.

V

302

1.033

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Houtkwartier oost

Maatsch.

N

-

63

-

-

 

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Professorenwijk - oost

Maatsch.

N

-

114

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Vogelwijk raadsherenbuurt

Maatsch.

N

-

84

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Bachstraat

Maatsch.

N

-

33

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Domela nieuwenhuislaan

Maatsch.

N

-

6

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Meerburg

Maatsch.

N

 

-

-

136

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Hoge mors

Maatsch.

N

 

-

270

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Gasthuiswijk fase 1-2

Maatsch.

N

 

192

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Gasthuiswijk fase 3-4

Maatsch.

N

-

-

192

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS VMOR Professorenwijk - oost

Maatsch.

V

-

2.165

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS VMOR Vogelwijk raadsherenbuurt

Maatsch.

V

-

2.080

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS VMOR Meerburg

Maatsch.

V

-

-

-

2.625

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS VMOR Hoge mors

Maatsch.

V

-

-

4.843

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Infra Lammenschansweg

Maatsch.

V

-

-

4.500

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Verv. Openbare Verlichting Nieuw Leiden

Maatsch.

V

-

270

-

-

-

05A104

Inzamelen huishoudelijk afval

Inzamelmiddelen 2021-2024

Econ.

V

-

445

443

439

433

05A104

Inzamelen huishoudelijk afval

FPDS 3e minicontainer papier

Econ.

N

-

355

-

-

-

05A104

Inzamelen huishoudelijk afval

FPDS 2de milieustraat gebouw

Econ.

N

-

-

2.309

-

-

05A104

Inzamelen huishoudelijk afval

FPDS 2de milieustraat machines

Econ.

N

-

-

736

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Vervanging rioleringen 2021

Econ.

V

-

13.592

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Vervanging rioleringen 2022

Econ.

V

-

-

22.838

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Vervanging rioleringen 2023

Econ.

V

-

-

-

2.640

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Vervanging rioleringen 2024

Econ.

V

-

-

-

-

1.618

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Vervanging gemalen 2021-2024

Econ.

V

-

309

309

310

304

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Houtkwartier oost

Econ.

N

-

466

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Professorenwijk - oost

Econ.

N

-

852

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Vogelwijk raadsherenbuurt

Econ.

N

-

628

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Bachstraat

Econ.

N

-

246

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Domela nieuwenhuislaan

Econ.

N

-

45

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Meerburg

Econ.

N

-

-

-

1.011

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Hoge mors

Econ.

N

-

-

2.008

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 1-2

Econ.

N

-

1.973

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 3-4

Econ.

N

-

-

891

-

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Polderpark Cronestein

Maatsch.

V

-

205

-

-

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Herinrichting grafvakken Rhijnhof

Maatsch.

V

-

149

-

-

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Burgerinitiatieven parken 2021-2023

Maatsch.

V

-

155

155

152

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Hoogkamerpark 2020

Maatsch.

V

-

-

-

369

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Groene Hoofdstructuur (GHS) 2021-2024

Maatsch.

V

-

103

103

102

100

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Groene Hoofdstructuur reconstructie 2021-2024

Maatsch.

V

-

52

52

51

50

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Korte vlietpark 2019

Maatsch.

V

-

100

-

-

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Van der Werfpark 2019

Maatsch.

V

-

100

-

-

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Park de Burcht

Maatsch.

N

-

-

361

152

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Beethovenpark 2020

Maatsch.

V

-

203

-

-

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Parken 2024

Maatsch.

V

-

-

-

-

500

05C103

Beheren openbaar groen

Speeltoestellen in openbare ruimte 2021-2024

Econ.

V

-

544

549

553

592

05C103

Beheren openbaar groen

FPDS Groene Kansenkaart 2021-2024

Maatsch.

N

-

1.176

-

628

953

05C202

Aanleggen Singelpark

Singelpark-Subsidies

Maatsch.

N

785

785

-

-

-

05C202

Aanleggen Singelpark

Singelpark 25 jaar

Maatsch.

N

-

83

-

-

-

05C202

Aanleggen Singelpark

Tweede fase Singelpark js 2019

Maatsch.

N

-

2.640

-

-

-

05C202

Aanleggen Singelpark

Tweede fase Singelpark js 2020

Maatsch.

N

-

1.288

-

-

-

05C202

Aanleggen Singelpark

Nog uit te voeren projecten Singelpark

Maatsch.

N

-

600

-

-

-

 

Totaal programma 5

   

1.087

46.795

50.216

18.087

11.101

06A201

Behandeling verzoeken omgevingsvergunningen

Openbare ruimte Humanities Campus

Maatsch.

N

694

-

1.076

-

-

06B103

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Verduurzaming vastgoed fase 2 IP

Econ.

N

-

2.072

-

-

-

 

Totaal programma 6

   

694

2.072

1.076

-

-

07A102

Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

Speeltuinen 2021-2024

Econ.

V

-

180

182

183

163

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Specifiek locatiegebondden kosten 2024

Econ.

V

-

-

-

-

450

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Eerste Leidse Schoolvereniging

Econ.

N

-

1.085

-

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Vlietlandcollege, incl gymzaal

Econ.

V

-

-

24.150

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Lucas van Leiden Vliet

Econ.

V

-

-

2.855

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

5 Meilaan (wissellocatie)

Econ.

N

-

-

5.300

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Noachstraat (wissellocatie)

Econ.

N

-

-

2.500

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

De Weerklank, incl gymzaal

Econ.

V

-

-

6.640

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Nieuwbouw Leiden Noord

Econ.

N

-

-

-

4.860

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Scholencomplex Stevenshof-school, incl gymzaal

Econ.

N

-

-

5.940

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Scholencomplex de Zwaluw

Econ.

N

-

-

-

3.325

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Nieuwbouw Morsdistrict

Econ.

N

-

-

-

4.860

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Scholen-complex 't Klankbord

Econ.

N

-

-

-

-

3.860

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Tijdelijke huisvesting scholencomplex

Econ.

N

-

-

-

830

-

07D103

Uitvoering van overige wettelijke taken

Gymaccomodatie Oppenheimstraat 4a

Econ.

V

-

2.946

-

-

-

 

Totaal programma 7

   

-

4.211

47.567

14.058

4.473

08A101

Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

VVI Stadspodia 2021-2022

Econ.

V

-

337

175

-

-

08A101

Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

VVI Kunstinstellingen 2021-2024

Econ.

V

-

12

149

149

149

08B102

Exploitatie en beheer Molen de Valk

MDV audiovisuele apparatuur

Econ.

V

-

-

-

-

30

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Verv. toplaag wetraveld sportpark Noord

Econ.

V

60

353

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Bouwrijpmaken locatie Vijf Meihal

Maatsch.

N

-

4.733

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Vervangingen Gravelveld Merenwijk 2022

Econ.

V

-

-

137

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Toplaag Kunstgrasveld Morskwartier II 2022

Econ.

V

-

-

315

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

2 Tractoren Sport 2022

Bedrijfsm.

V

-

-

93

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Overige VVI Sportaccommodatie 2022

Econ.

V

-

-

773

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Boshuizerkade toplaag kunstgras 2 velden

Econ.

V

-

-

-

713

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Morskwartier I toplaag kunstgras pupil

Econ.

V

-

-

-

188

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Morskwartier II toplaag kunstgras pupil

Econ.

V

-

-

-

188

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Kikkerpolder I kunstgrv uvs veld 2, 2a

Econ.

V

-

-

-

406

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Kikkerpolder I sporttechnische laag + inrichting kunstgrv uvs veld 2

Econ.

V

-

-

-

235

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Montgomery toplaag kunstgras 2 velden

Econ.

V

-

-

-

132

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Machine Korro recycling dresser

Econ.

V

-

-

-

36

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Combibad openbare ruimte de Vliet

Maatsch.

V

-

-

5.273

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Combibad indexatie

Econ.

V

-

-

279

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Topsporthal buitenruimte

Maatsch.

N

-

-

1.405

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

IJshal indexatie

Econ.

V

-

-

227

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Nieuwbouw IJshal buitenruimte

Maatsch.

V

-

-

1.517

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Ver. Materieel / transport middelen sport 2024

Econ.

V

-

-

-

-

25

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Noord, Toplaag verv kunstgrasveld 2 voetbal 2024

Econ.

V

-

-

-

-

395

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Cronesteijnkade, Ren. kunstgrasveld 1 en 2 korfbal 2024

Econ.

V

-

-

-

-

190

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Prijsstijging sportaccommodaties

Econ.

V

-

-

2.311

-

-

 

Totaal programma 8

   

60

5.436

12.655

2.046

789

10A201

Inzetten sociale werkvoorziening

Vervanging bedrijfsmiddelen 2021-2024

Bedrijfsm.

V

-

515

515

515

507

 

Totaal programma 10

   

-

515

515

515

507

Algemene Dekkingsmiddelen

Plankosten definitiefase

Plankosten definitiefase

Bedrijfsm.

N

-

598

598

598

598

 

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

   

-

598

598

598

598

Overhead

Overhead facilitaire zaken

Meubilair Stoelen 2021

Bedrijfsm.

V

-

541

-

-

-

Overhead

Overhead facilitaire zaken

Meubilair Overig 2021

Bedrijfsm.

V

-

1.339

-

-

-

Overhead

Overhead huisvesting

Carillon en toren-uurwerk / koffiekamer

Econ.

V

-

-

-

152

-

Overhead

Cluster Beheer

Wagenpark 8 jaar 2021-2024

Bedrijfsm.

V

-

968

58

2.152

1.411

Overhead

Cluster Beheer

Kenauweg 10 jr 2018

Bedrijfsm.

V

-

525

-

-

-

Overhead

Cluster Beheer

Kenauweg 20 jr 2018

Bedrijfsm.

V

-

146

-

-

-

Overhead

Cluster Beheer

Kenauweg 40 jr 2018

Bedrijfsm.

V

-

87

-

-

-

Overhead

Cluster Beheer

Inrichting Kenauweg 10 jr 2022

Bedrijfsm.

V

-

-

296

-

-

Overhead

Cluster Beheer

Opslag kadavers 2023

Bedrijfsm.

V

-

-

-

7

-

Overhead

Cluster Beheer

Vervangingsinvestering hoofdgebouw ABW 2024

Bedrijfsm.

V

-

-

-

-

8.467

Overhead

Cluster Publiekszaken, Handhaving en Veiligheid

Verv verhuizing Publiekszaken 2024

Bedrijfsm.

V

-

-

-

-

125

 

Totaal Overhead

   

-

3.606

354

2.311

10.003

 

Totaal Investeringsplan 2021-2024

   

99.489

155.414

237.421

52.652

37.006

Bedragen x € 1.000