Programmabegroting 2022

Investeringsplan 2022-2025

De gemeente investeert jaarlijks vele miljoenen euro’s in fysieke infrastructuur, groenvoorzieningen, (onderwijs)huisvesting, ICT, bedrijfsmiddelen etc. Het kenmerk van deze investeringen is dat zij hun nut over meerdere jaren bewijzen. Daarom mogen de (kapitaal)lasten van een investering (rente en afschrijving) over meerdere jaren gespreid worden. Een investeringsbudget wijkt daardoor af van een regulier budget in de begroting. Een regulier budget beperkt zich tot één jaar en wordt aan het einde van het jaar via de jaarrekening afgerekend. Een investeringsbudget wordt veelal pas na meerdere jaren afgerekend en afgesloten.

De investeringen worden jaarlijks in een meerjareninvesteringsplan voor de komende vier jaar opgenomen. Het meerjareninvesteringsplan is een totaaloverzicht van alle voorgenomen investeringen, ongeacht de wijze waarop deze gedekt worden. Een investering kan geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit inkomsten, zoals bijdragen uit reserves of bijdragen van rijk, provincie, of derden. Het overgrote deel van de investeringen wordt gedekt door de investering over meerdere jaren af te schrijven en de kapitaallasten van de investering in de exploitatiebegroting op te nemen.

Het berekenen van de kapitaallasten vindt plaats door het maken van een reële inschatting van de cashflow van investeringen in de jaren (de kasuitgaven op een investering). Dat geldt voor de investeringen uit het meerjareninvesteringsplan 2022 - 2025 maar ook voor de lopende investeringen.

Het meerjareninvesteringsplan wordt opgesteld volgens de bepalingen uit de financiële verordening, waarin onder andere regels zijn opgenomen ten aanzien van:

 • Categoriale indeling in investeringen.
 • Methodiek van het indexeren van investeringen.
 • Informatievereisten voor het opnemen van investeringen in het meerjareninvesteringsplan.
 • Informatievereisten voor het beschikbaar stellen van investeringen bij de programmabegroting.
 • Methodiek voor het beschikbaar stellen van investeringen.
 • Minimale grens van te activeren bedragen.
 • Componentenbenadering bij investeringen.

In principe worden alle routinematige investeringen uit de eerste jaarschijf van het meerjareninvesteringsplan door de raad beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de programmabegroting. De investeringen in bedrijfsmiddelen worden volgens het beleidskader beschikbaar gesteld door het college van burgemeester en wethouders. Onder de randvoorwaarde dat de afschrijvingstermijnen in overeenstemming zijn met de Financiële verordening en deze gedekt zijn in de begroting.

Ontwikkeling kapitaallasten

Het totaal van de kapitaallasten in de begroting 2022 - 2025 laat ten opzichte van de huidige begroting de volgende ontwikkeling zien:

bedragen x 1.000

    

meerjarenbeeld kapitaallasten

2022

2023

2024

2025

2021 - 2024

42.224

47.729

51.730

51.730

2022 - 2025

39.734

46.703

51.047

55.730

verschil:

-2.490

-1.026

-683

4.000

De budgettaire effecten moeten gecorrigeerd worden voor bijvoorbeeld mutaties in kapitaallasten die worden verrekend met reserves ter dekking van kapitaallasten (de parkeerreserve, de reserve afschrijving investeringen en de reserve duurzame stad voor de voordelen op kapitaallasten van investeringen uit het Financieel Perspectief Duurzame Stad) en de correctie van de stelpost kapitaallasten, waarop gedurende het jaar “technische” mutaties worden geboekt. Voor- en nadelen op de kapitaallasten van investeringen in bedrijfsmiddelen worden gestort in de bedrijfsvoeringsreserve concern.

Deze correcties geven het volgende beeld:

bedragen x 1.000

    

meerjarenbeeld kapitaallasten

2022

2023

2024

2025

totaal correcties:

964

-371

506

-2.648

De voordelen op kapitaallasten van de investeringen in de bedrijfsvoering zijn in de Kaderbrief 2021-2025 toegevoegd aan de bedrijfsvoeringsreserve concern. Dit voordeel bedraagt:

bedragen x 1.000

    

meerjarenbeeld kapitaallasten

2022

2023

2024

2025

totaal bedrijfsmiddelen:

73

115

-23

-168

Ten opzichte van de begroting 2021 – 2024 geeft dit de volgende budgettaire ontwikkeling in de kapitaallasten te zien (en ook zo gepresenteerd bij het opstellen van de Kaderbrief 2021-2025):

bedragen x 1.000

    

meerjarenbeeld kapitaallasten

2022

2023

2024

2025

totaal resultaat:

-1.528

-1.397

-177

1.352

Opgesplitst per programma geeft de ontwikkeling van de kapitaallasten dit het volgende beeld:

bedragen x 1.000

    

Per Programma:

2022

2023

2024

2025

Bestuur & Dienstverlening

17

17

24

22

Veiligheid

-

-

-

-

Economie & Toerisme

11

38

8

7

Bereikbaarheid

-846

-374

415

1.841

Omgevingskwaliteit

-358

-269

-460

337

Stedelijke Ontwikkeling

-59

-79

-18

-143

Jeugd en Onderwijs

63

-143

96

1.355

Sport, Cultuur & recreatie

-3

-216

-117

-161

Welzijn en Zorg

-

-

-

-1

Werk en Inkomen

-

-

-

-

Algemene Dekkingsmiddelen

-353

-371

-125

-1.905

     

Totaal:

-1.528

-1.397

-177

1.352

In de begroting is naast de omvang van de kapitaallasten 2022 – 2025 ook een stelpost onderuitputting kapitaallasten opgenomen, omdat blijkt dat een zeker “planningsoptimisme en/of vertraging in de uitvoering” elk jaar leidt tot een voordeel in de kapitaallasten van een jaar. De omvang hiervan bedraagt:

bedragen x 1.000

    

stelpost onderuitputting kapitaallasten

2022

2023

2024

2025

totaal resultaat:

- 1.779

- 1.779

- 1.779

- 1.779

Als onderdeel van deze Kaderbrief wordt voorgesteld de stelpost vanaf 2022 structureel met 400.000 op te hogen. Dit motiveren we vanuit de realisatiecijfers van de afgelopen vier jaar. Hieruit blijkt dat (met uitzondering van 2018) na correctie van de bestaande stelpost onderuitputting kapitaallasten, er nog steeds een aanzienlijk "vrij besteedbaar" voordeel overblijft. Gemiddeld is sprake van jaarlijkse vrij besteedbare kapitaallasten van 0,7 mln. Als nuance bij deze ervaringscijfers geldt dat de investeringsvolumes ten opzichte van vorige begrotingen zijn toegenomen waarmee de kans dat onderuitputting optreedt ook relatief toeneemt. Met de voorgestelde verhoging van € 400.000 gaan we de onderuitputting vanuit ervaringsgegevens en de groei van de investeringsvolumes reëler, maar ook scherper begroten. Dit betekent wel dat het risico toeneemt op tegenvallers als de onderuitputting toch iets lager uitvalt dan vooral gedacht.

In het meerjarenbeeld 2022 - 2025 zijn in de laatste jaarschijf nog niet de volledige en maximale kapitaallasten van de lopende investeringen en investeringen uit het meerjareninvesteringsplan 2021 – 2024 meegenomen. Een aantal cash-flows zal in en na 2025 plaatsvinden waardoor kapitaallasten buiten het meerjarenbeeld vallen. Daarnaast bestaat nog onvoldoende beeld van de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen die in 2025 en verder aan het investeringsplan worden toegevoegd. Vooralsnog wordt voor het maximale niveau van de kapitaallasten een toename verwacht van 500.000. Deze is verwerkt in de Kaderbrief 2021. Dit effect zit voornamelijk op programma 7 op de investeringen voor de onderwijshuisvesting.

Overzicht te voteren kredieten

Voor 2022 worden de volgende kredieten beschikbaar gesteld:

Vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

4. Bereikbaarheid

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

Plankosten definitiefase infra

1.000

1.000

 

5 Omgevingskwaliteit

5A1.2 Beheren openbare ruimte

Vervanging openbare verlichting - Lichtmasten

593

  

Vervanging openbare verlichting - Armaturen

1.641

  

Technische installaties beweegbare bruggen

936

  

Verkeersbruggen - Trekvaartbrug

1.233

  

Verkeersbruggen - Bruggen in de Vlietweg (7 stuks)

1.086

  

Parkbruggen - Klein Cronestein

405

  

Cronesteynkade

4.425

  

Schelpenkade

2.832

  

Zwartepadviaduct - LED-verlichting

94

  

Investeringen wegen

2.634

  

Meerpalen en remmingwerken

354

  

Investeringen kademuren

118

  

Investeringen beschoeiingen

502

  

Investeringen damwanden

321

  

Vervanging verkeerslichten

79

  

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

Duikers

30

  

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid sted. en regionaal groen

Groene Hoofdstructuur herprofilering

105

  

Groene Hoofdstructuur reconstructie

52

  

Burgerinitiatieven parken

157

  

5C1.3 Beheren openbaar groen

Vervangen bomen

245

  

FPDS Groene kansenkaart

321

  

8 Sport, cultuur en recreatie

8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

Merenwijk, renoveren gravelvelden 1 t/m 4 tennis

100

  

Morskwartier II,Toplaag verv kunstgrasveld 3 voetbal

400

  

Vervangen kleedkamers

784

  

Vervangen materieel/voertuigen sport

345

  

Sportaccomodaties ict-gerelateerde zaken

141

  

Inrichting van de nieuwe sportaccommodaties

118

  

TOTAAL

  

21.051

1.000

0

Bedragen x 1.000,-

De bijdrage van 1 mln voor plankosten definitiefase infra betreft een bijdrage uit de reserve bereikbaarheidsprojecten.

Vervangingsinvesteringen met economisch nut

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

5 Omgevingskwaliteit

5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval

Inzamelmiddelen

450

  

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

Vervanging rioleringen

23.181

  

Vervanging gemalen

313

  

5C1.3 Beheren openbaar groen

Speeltoestellen in de openbare ruimte

592

  

7 Jeugd en onderwijs

7A1.2 Waarborgen kwal openbare speelruimte

Speeltuinen

156

  

TOTAAL

  

24.692

0

0

Bedragen x 1.000,-

Investeringen gedekt door directe bijdrage van reserves

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

3 Economie

3C1.3 Programmasturing Binnenstad

Programmaplan Binnenstad

605

605

 

TOTAAL

  

605

605

0

Bedragen x 1.000,-

Dit krediet wordt gedekt door een bijdrage van de reserve binnenstad.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

8 Sport, cultuur en recreatie

8A1.1 Ondersteunen voorstellingen podiumaanbod

VVI Stadspodia

178

  

TOTAAL

  

178

0

0

Bedragen x 1.000,-

De volgende investeringen staan in het meerjareninvesteringsplan in jaarschijf 2022, maar worden in tegenstelling tot de hierboven getoonde investeringen niet beschikbaar gesteld bij de programmabegroting 2022. Voor deze investeringen zal later een separaat raadsvoorstel worden aangeboden. De kapitaallasten behorende bij de investeringen zijn, zoals voor alle investeringen die zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsplan, opgenomen in de meerjarenbegroting.

Niet beschikbaar te stellen investeringskredieten

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Niet beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

1. Bestuur en dienstverlening

1A1.1 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus

AV middelen raadszaal

217

  

3. Economie

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

Elektrische installatie centrummarkt

314

  

Elektrische installatie vrijdagmarkt Kopermolen

52

  

3B1.1 Faciliteren bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden

Reconstructie Diamantplein

93

 

93

4. Bereikbaarheid

4A1.2 Verbeteren fietsroutes

Fietscorridor Den Haag West

388

 

213

Verkeersmaatregelen Agaatln-C, Huygensln

321

  

MEAS-locatie Rooseveltstraat-Vijfmeilaan

416

  

Fietscorridor Alphen aan den Rijn

827

 

167

Fietscorridor Noordwijk

899

 

145

Asverlegging Kanaalweg

279

  

Projecten fiets op 1

2.551

 

1.500

5 knelpunten Leiden CS en BSP tunnels

12.548

  

5 Knelpunten Leiden CS en BSP overig

2.828

  

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Hld Noord

HOV Hooigracht-St Jorisstraat- Pelikaanstraat

189

  

Centrumroute

347

  

HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg

4.993

2.336

2.400

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

Overige busroutes en -maatregelen

305

  

Verplaatsen bus infra tbv concessie

300

  

4C1.2 Autoluwe binnenstad

FPDS Projecten Autoluwe Binnenstad

1.030

  

Risico’s en kansen Agenda Autoluwe Binnenstad

911

  

Herontwikkeling van de Kaasmarkt

1.685

  

Maatwerk in het autoluwe gebied met behulp van kentekenregistratie

390

  

Overal veilig en comfortabel over de stoep

350

  

Fietspad Korte Mare

100

  

Botermarkt, Vismarkt, Aalmarkt en Nieuwe Rijn

125

  

Afsluiting Oude Rijn vanaf donkersteeg tot pelikaanstraat

1.000

  

Omgeving Pieterskerk en Hooglandse Kerk

200

  

Knip Langebrug fase 1

200

  

Herinrichting Langebrug fase 2

200

  

Steenschuur Noord

100

  

Rapenburg + Steenschuur West

500

  

Apothekersdijk

515

  

Ruimte maken westkant (van turfmarkt tot de mare)

800

  

Kwaliteitsverbetering Breestraat

1.081

  

4C1.3 Rijnlandroute

Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR

1.800

1.800

 

4C1.4 Leidse Ring Noord

Leidse Ring tracé Schipholweg 10 jaar

609

  

Leidse Ring tracé Schipholweg 40 jaar

16.933

342

3.350

Leidse Ring tracé Oude Spoorbaan 60 jaar

21.252

 

20.420

Leidse Ring tracé Engelendaal 40 jaar

17.714

511

13.892

4C1.5 Verbeteren wegennet

LBSP Reconstructie openbare ruimte fase 1

123

  

LBSP infrastructuur

1.086

  

ORB - Singelpark-Promenade

1.207

482

 

ORB 6a - Steenstraat-Beestenmarkt

1.285

  

ORB 7 Separate projecten

2.618

  

ORB 6c - Prinsessekade-Noordeinde

2.755

436

160

Kopermolen openbare ruimte

5.801

750

 

Herinrichtingsmaatregelen verbinding centrum-N11

2.081

  

Dr. Boyleviaduct betegelen wanden

30

  

Herinrichtingsmaatregelen Spanjaardsbrug eo

1.208

  

Overige herinrichtingsmaatregelen

519

  

ORB Nader in te delen Binnenstad

473

  

4D1.3 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

Vervanging handhavings-informatiesysteem

78

  

Parkeergarage Soestdijkkade

158

  

Ophogen parkeergarage Haarlemmerstraat

4.051

  

Ophogen/Renoveren installaties Parkeergarage Haarlemmerstraat

660

  

Parkeergarage Haarlemmerstraat renovatie

516

  

Parkeergarage Haarlemmerstraat installaties

68

  

4D1.4 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

Fietsparkeren overige maatregelen

551

  

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

Uitvoeringsprogramma wijkcirculatie en veiligheidsplan

1.984

  

Infra Lammenschansweg-zuid

4.527

1.800

2.700

FPDS Maatregelen Masterplan Houtkwartier

1.275

  

Plankosten definitiefase infra

3.544

3.544

 

4E1.3 Verkeersmanagement

Uitvoering bebordingsplan Rijnlandroute

300

300

 

4E2.1 Uitvoeren maatregelen verduurzaming mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement - Realiseren geavanceerd verkeersmonitorssysteem

800

  

Zero emissie

1.600

  

5 Omgevingskwaliteit

5A1.2 Beheren openbare ruimte

Verkeersmaatregelen Houtkwartier

219

  

Automatisering gladheidsbestrijding

40

  

Bostelbrug, verbetering doorvaarbaarheid

2.060

  

Turfmarktbrug, ophogen en verbreden

2.091

  

FPDS RWN Bachstraat-Domela Nieuwenhuislaan

40

  

FPDS Verharding Professorenwijk

1.169

  

FPDS RWN Gasthuiswijk fase 1-2

107

  

FPDS RWN Gasthuiswijk fase 3-4

195

  

FPDS RWN Professorenwijk Oost

55

  

FPDS RWN Vogelwijk Raadsherenbuurt

86

  

FPDS VMOR Vogelwijk Raadsherenbuurt

2.111

  

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Professorenwijk Oost

473

  

Fonteinen

100

  

FPDS KLIMA Vogelwijk Raadsherenbuurt

637

  

KLIMA Bachstraat

250

  

FPDS KLIMA Domela Nieuwenhuislaan

45

  

FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 1-2

1.095

  

FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 3-4

904

  

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid sted. en regionaal groen

Herinrichting grafvakken Rhijnhof

151

  

Park de Burcht

366

  

5C1.5 Aanleggen Singelpark

Singelpark

6.460

 

785

6 Stedelijke ontwikkeling

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Verduurzaming vastgoed fase 2

1.551

  

Verbouwing centrale bibliotheek Nieuwstraat

8.600

  

7 Jeugd en onderwijs

7D1.2 In stand houden bestaande gebouwenvoorraad

IHP Vlietlandcollege, incl gymzaal

24.512

  

IHP Lucas van Leiden Vliet

2.898

  

IHP 5 Meilaan (wissellocatie)

5.380

  

IHP Noachstraat (wissellocatie)

2.538

  

IHP De Weerklank, incl gymzaal

6.740

  

IHP Scholencomplex Stevenshof + gymzaal

6.029

  

7D1.3 Uitvoering van overige wettelijke taken

Gymaccommodatie Oppenheimstraat 4a

2.838

  

8 Sport, cultuur en recreatie

8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

Combibad openbare ruimte de Vliet

5.352

  

Nieuwbouw Vijfmeibad

135

  

Topsporthal buitenruimte

1.426

  

Nieuwbouw IJshal buitenruimte

1.540

  

Sportpark de Mors

3.010

1.000

 

Sportpark de Mors kleedkamers

400

  

Compensatie sportvelden Vlietzone

960

  

TOTAAL

  

227.223

13.301

45.825

Bedragen x 1.000,-

Investeringen bedrijfsvoering

Het college heeft de volgende kredieten voor investeringen in bedrijfsmiddelen beschikbaar gesteld (conform financiële verordening 2020 (artikel 29 lid 4):

Investeringen in bedrijfsmiddelen

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar gesteld bedrag

8. Sport, cultuur en recreatie

8A1.1 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

Vervangingsinvestering kunstinstellingen

152

10. Werk en inkomen

10A2.1 Inzetten van door het Rijk beschikbaar gestelde WSW-formatie

Bedrijfsmiddelen DZB

522

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering Cluster Beheer

Wagenpark 8 jaar

2.243

Algemene Dekkingsmiddelen

Plankosten definitiefase

Plankosten definitiefase

598

TOTAAL

  

3.515

Bedragen x 1.000,-

Het krediet 'Plankosten definitiefase' wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve bedrijfsvoering plankosten.

Meerjareninvesteringsplan 2022-2025

Alle investeringen voor de periode 2022 tot en met 2025 worden weergegeven in het meerjareninvesteringsplan. Bij iedere investering onderscheiden we een categorie en een investeringssoort.

Categorie

 • Investering met economisch nut (econ.)
 • Investering met maatschappelijk nut (maatsch.)
 • Investering in bedrijfsmiddelen (bedrijfsm.)
 • Bijdrage aan investeringen van derden (Inv. derden)

Investeringssoort

 • Vervangingsinvestering (V)
 • Nieuwe- of uitbreidingsinvestering (N)

In onderstaand meerjareninvesteringsplan zijn alle raadsbesluiten tot en met juli 2021 verwerkt.

Prestatie

Omschrijving prestatie

Omschrijving investering

Categorie

Nieuw / vervang ing

Bijdrage derden/ reserves

2022

2023

2024

2025

01A101

Raad en cie's vergaderen volgens cyclus

AV middelen Raadszaal

Econ.

V

-

217

-

-

-

01A101

Raad en cie's vergaderen volgens cyclus

Aanschaf stemhokjes 2023

Maatsch.

V

-

-

67

-

-

 

Totaal programma 1

   

-

217

67

-

-

03A101

Regionale en lokale beleidsontwikkeling

Elektr.installatie centrummarkt 2022

Econ.

V

-

314

-

-

-

03A101

Regionale en lokale beleidsontwikkeling

Elektrische inst vrijdagmarkt Kopermolen

Econ.

V

-

52

-

-

-

03A101

Regionale en lokale beleidsontwikkeling

Elektrische installatie donderdagmarkt

Econ.

V

-

-

-

51

-

03B101

Faciliteren bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden

Reconstructie Diamantplein

Maatsch.

V

93

93

-

-

-

03C103

Programmasturing Binnenstad

Programmaplan Binnenstad 2022 - 2025

Maatsch.

N

1.815

605

605

605

-

 

Totaal programma 3

   

1.908

1.063

605

656

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Den Haag West 2016

Maatsch.

N

213

388

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Verkeersmaatregelen Agaatln-C, Huygensln

Maatsch.

N

-

321

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

MEAS-locatie Rooseveltstraat-Vijfmeilaan IP

Maatsch.

V

-

416

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Noordwijk

Maatsch.

N

-

267

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Noordwijk 2018

Maatsch.

N

145

632

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2016

Maatsch.

N

167

257

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2017

Maatsch.

N

-

163

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2018

Maatsch.

N

-

353

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn

Maatsch.

N

-

54

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Asverlegging Kanaalweg IP

Maatsch.

N

-

279

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

5 knelpunten Leiden CS en BSP Tunnels

Maatsch.

N

-

12.548

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

5 knelpunten Leiden CS en BSP overig

Maatsch.

N

-

2.828

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

FPDS Projecten Fiets op 1 2021-2025

Maatsch.

N

5.000

2.551

700

2.639

3.000

04A201

Opstellen en uitvoeren voetgangersbeleid

Verbeteren aanloop-routes centrum 1

Maatsch.

N

-

-

154

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

HOV Hooigracht-St.Jorisstr-Pelikaanstr IP

Maatsch.

N

-

189

-

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg IP

Maatsch.

N

4.736

4.993

-

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

Centrumroute

Maatsch.

N

-

347

-

-

-

04B103

Verbeteren OV infrastructuur

Overige busroutes en -maatregelen 2022-2023

Maatsch.

N

-

305

102

-

-

04B103

Verbeteren OV infrastructuur

Verplaatsen bus infra tbv concessie 2022

Maatsch.

N

100

300

-

-

-

04B104

Knooppunt Leiden Centraal

OV Knoop Leiden CS IP

Econ.

V

-

-

-

3.400

-

04C102

Autoluwe binnenstad

FPDS Projecten Autoluwe Binnenstad 2021-2025

Maatsch.

N

2.500

1.030

515

515

500

04C102

Autoluwe binnenstad

Risico’s en kansen Agenda Autoluwe Binnenstad 2021-2023

Maatsch.

N

-

911

16

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Herontwikkeling van de Kaasmarkt

Maatsch.

N

-

1.685

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Maatwerk in het autoluwe gebied met behulp van kentekenregistratie

Maatsch.

N

-

90

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Maatwerk in het autoluwe gebied met behulp van kentekenregistratie

Maatsch.

N

-

300

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Overal veilig en comfortabel over de stoep

Maatsch.

N

-

350

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Fietspad Korte Mare

Maatsch.

N

-

100

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Botermarkt, Vismarkt, Aalmarkt en Nieuwe Rijn

Maatsch.

N

-

125

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Afsluiting Oude Rijn vanaf donkersteeg tot pelikaanstraat

Maatsch.

N

-

1.000

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Omgeving Pieterskerk en Hooglandse Kerk

Maatsch.

N

-

200

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Knip Langebrug fase 1

Maatsch.

N

-

150

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Knip Langebrug fase 1

Maatsch.

N

-

50

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Herinrichting Langebrug fase 2

Maatsch.

N

-

200

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Steenschuur Noord

Maatsch.

N

-

100

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Rapenburg + Steenschuur West

Maatsch.

N

-

500

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Apothekersdijk

Maatsch.

N

-

515

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Ruimte maken westkant (van turfmarkt tot de mare)

Maatsch.

N

-

800

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Vh Kwaliteits-verbetering Breestraat

Maatsch.

V

-

1.081

-

-

-

04C103

Rijnlandroute

Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR

Maatsch.

N

1.800

1.800

-

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

FPDS Leidse Ring Noord 2023-2024

Maatsch.

N

-

-

2.060

4.090

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN algemene kosten 1

Maatsch.

N

408

-

-

3.826

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN algemene kosten 2

Maatsch.

N

-

-

3.898

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Schipholweg 10 jaar

Maatsch.

V

-

609

-

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN trace Willem de Zwijgerlaan 60 jaar

Maatsch.

V

5.515

-

29.903

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Oude Spoorbaan 60 jaar

Maatsch.

V

20.420

21.252

-

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Schipholweg 40 jaar

Maatsch.

V

3.692

16.933

-

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN trace Willem de Zwijgerlaan 40 jaar

Maatsch.

V

10.669

-

18.705

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN trace Willem de Zwijgerlaan 10 jaar

Maatsch.

V

-

-

-

336

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Engelendaal 40 jaar

Maatsch.

V

14.403

17.714

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

LBSP Reconstructie Openbare Ruimte Fase1

Maatsch.

N

-

123

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

LBSP infrastructuur 2

Maatsch.

N

-

1.086

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

LBSP infrastructuur 2

Maatsch.

N

-

-

951

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

LBSP infrastructuur 3

Maatsch.

N

-

-

340

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 1. Singelpark-promenade

Maatsch.

N

482

482

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 1-Singelpark-Promenade 3

Maatsch.

N

-

725

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 6a - Steenstraat-Beestenmarkt

Maatsch.

N

-

1.285

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 6c - Prinsessekade-Noordeinde

Maatsch.

N

596

2.755

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 7 - Separate projecten 1

Maatsch.

N

-

2.618

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 1

Maatsch.

N

-

543

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 2

Maatsch.

N

-

1.538

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmaatregelen centrum-N11 3

Maatsch.

V

212

-

1.357

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmaatr. Spanjaardsbr. Eo 2

Maatsch.

V

-

597

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmaatr. Spanjaardsbr. Eo 3

Maatsch.

V

-

610

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Overige herinrichtings-maatregelen 4

Maatsch.

N

-

166

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Overige herinrichtings-maatregelen 5

Maatsch.

N

-

353

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Kopermolen Openbare Ruimte

Maatsch.

N

750

5.801

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Dr. Boyleviaduct betegelen wanden

Maatsch.

V

-

30

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB Nader in te delen Binnenstad

Maatsch.

V

-

473

-

-

-

04D103

Uitvoeren maatregelen autoparkeren

Vervanging handhavings-informatiesysteem

Maatsch.

V

-

78

-

-

-

04D103

Uitvoeren maatregelen autoparkeren

Parkeergarage Soestdijkkade

Econ.

N

-

158

-

-

-

04D103

Uitvoeren maatregelen autoparkeren

Ophogen park.garage Haarlemmerstr IP

Econ.

V

-

4.051

-

-

-

04D103

Uitvoeren maatregelen autoparkeren

Oph/Ren installaties Parkgar Haarlstr

Econ.

V

-

660

-

-

-

04D103

Uitvoeren maatregelen autoparkeren

Parkeergarage Haarlemmerstraat renovatie

Econ.

V

-

516

-

-

-

04D103

Uitvoeren maatregelen autoparkeren

Parkeergarage Haarlemmerstraat installaties

Econ.

V

-

68

-

-

-

04D104

Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

Fietsparkeren overige maatregelen

Maatsch.

N

-

551

-

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie & veiligheidspln 2018

Maatsch.

N

-

12

-

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie- en weiligheidsplan - wijk 5 - Havenkwartier

Maatsch.

V

-

1.086

-

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie- en weiligheidsplan - wijk 7

Maatsch.

V

-

886

-

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirc.en weiligheidsplan - wijk 8

Maatsch.

V

-

-

760

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

Vervangen verkeerslichten 2024

Maatsch.

V

-

-

-

347

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

Vervangen verkeerslichten 2025

Maatsch.

V

-

-

-

-

557

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

Churchilllaan

Maatsch.

V

1.921

-

6.341

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

Infra Lammenschansweg-zuid

Maatsch.

V

4.500

4.527

-

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

FPDS Maatregelen Masterplan Houtkwartier

Maatsch.

N

-

1.275

-

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

Plankosten definitiefase infra

Econ.

N

4.544

4.544

-

-

-

04E103

Verkeersmanagement

Uitvoering bebordingsplan Rijnlandroute

Maatsch.

N

300

300

-

-

-

04E201

Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit

Dynamisch verkeersmng verkeersmonitor 1

Maatsch.

N

-

15

-

-

-

04E201

Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit

Dynamisch verkeersmng verkeersmonitor 2

Maatsch.

N

-

784

-

-

-

04E201

Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit

Zero Emissie

Maatsch.

N

-

1.600

-

-

-

 

Totaal programma 4

   

83.073

134.985

65.802

15.153

4.057

05A102

Beheren openbare ruimte

Verkeersmaatregelen Houtkwartier IP

Maatsch.

V

-

219

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Bostelbrug, verbetering doorvaarbaarheid

Maatsch.

V

-

2.060

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Vervangen verkeerslichten 2022

Maatsch.

V

-

79

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Vervangen verkeerslichten 2023

Maatsch.

V

-

-

583

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Investering wegen 2022-2025

Maatsch.

N

-

2.634

2.765

1.300

357

05A102

Beheren openbare ruimte

Turfmarktbrug, Ophogen en verbreden

Maatsch.

V

-

2.091

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Technische install. beweegbare brug 2022-2023

Maatsch.

V

-

936

1.251

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Verkeersbruggen - Julius Ceasarbrug

Maatsch.

V

-

-

2.302

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Bachstraat-Domela Nieuwenhuisln

Maatsch.

V

-

40

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Gasthuiswijk fase 1-2

Maatsch.

V

-

107

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Gasthuiswijk fase 3-4

Maatsch.

V

-

195

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Hoge mors

Maatsch.

V

-

-

274

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Meerburg

Maatsch.

V

-

-

138

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Professorenwijk - oost

Maatsch.

V

-

55

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Vogelwijk raadsherenbuurt

Maatsch.

V

-

86

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS VMOR Meerburg

Maatsch.

V

-

-

2.188

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS VMOR Vogelwijk raadsherenbuurt

Maatsch.

V

-

2.111

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS Verharding Hoge mors

Maatsch.

V

-

-

3.633

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS Verharding Professorenwijk

Maatsch.

V

-

1.169

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Reconstructie Diamantplein

Maatsch.

N

-

-

386

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Herinrichting diamantplein

Maatsch.

N

-

-

467

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Cronesteynkade

Maatsch.

V

-

4.425

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Schelpenkade

Maatsch.

V

-

2.832

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Zijlsingel

Maatsch.

V

-

-

419

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Kademuren 2022-2025

Maatsch.

V

-

118

944

3.422

3.894

05A102

Beheren openbare ruimte

Beschoeiing 2022-2025

Maatsch.

V

-

502

502

502

502

05A102

Beheren openbare ruimte

Damwanden 2022-2025

Maatsch.

V

-

321

321

321

321

05A102

Beheren openbare ruimte

Parkbruggen - Klein Cronestein

Maatsch.

V

-

405

77

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Verkeersbruggen - Bostelbrug

Maatsch.

V

-

-

-

2.950

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Verkeersbruggen de Vlietweg (7 stuks)

Maatsch.

V

-

1.086

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Verkeersbruggen - Trekvaartbrug

Maatsch.

V

-

1.233

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Remmingswerken en meerpalen 2022-2025

Maatsch.

V

-

354

354

118

59

05A102

Beheren openbare ruimte

Stationsplein tunnel brandw beplating

Maatsch.

V

-

-

5.667

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Stationsplein tunnel - Led-verlichting

Maatsch.

V

-

-

637

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Stationsplein tunnel -asfalt

Maatsch.

V

-

-

-

-

872

05A102

Beheren openbare ruimte

Stationsplein tunnel mechanica veiligheid

Maatsch.

V

-

-

-

-

470

05A102

Beheren openbare ruimte

Zwartepadviaduct - Ledverlichting

Maatsch.

V

-

94

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Lichtmasten 2022-2025

Maatsch.

V

-

593

377

501

349

05A102

Beheren openbare ruimte

Armaturen 2022-2025

Maatsch.

V

-

1.641

1.030

928

889

05A102

Beheren openbare ruimte

Automatisering gladheidsbestrijding 2022

Econ.

V

-

40

-

-

-

05A103

Inzamelen huishoudelijk afval

Inzamelmiddelen 2022-2025

Econ.

V

-

450

446

439

433

05A103

Inzamelen huishoudelijk afval

FPDS 2de milieustraat gebouw

Econ.

N

-

-

-

2.344

-

05A103

Inzamelen huishoudelijk afval

FPDS 2de milieustraat machines

Econ.

N

-

-

-

747

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Vervanging rioleringen 2022

Econ.

V

-

23.181

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Vervanging rioleringen 2023

Econ.

V

-

-

2.679

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Vervanging rioleringen 2024

Econ.

V

-

-

-

1.642

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Vervanging rioleringen 2025

Econ.

V

-

-

-

-

7.609

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Vervanging gemalen 2022-2024

Econ.

V

-

313

314

309

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Domela nieuwenhuislaan

Econ.

N

-

45

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 1-2

Econ.

N

-

1.095

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 3-4

Econ.

N

-

904

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Hoge mors

Econ.

N

-

-

2.038

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Meerburg

Econ.

N

-

-

1.027

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Professorenwijk - oost

Econ.

N

-

473

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Vogelwijk raadsherenbuurt

Econ.

N

-

637

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Bachstraat

Econ.

N

-

250

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Duikers 2022-2025

Maatsch.

V

-

30

30

45

30

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Fonteinen

Maatsch.

V

-

100

-

-

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Herinrichting grafvakken Rhijnhof

Maatsch.

V

-

151

-

-

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Burgerinitiatieven parken 2022-2023

Maatsch.

N

-

157

155

-

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Groene Hoofdstructuur herprofilering 2022-2025

Maatsch.

N

-

105

103

102

100

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Groene Hoofdstructuur reconstructie 2022-2025

Maatsch.

N

-

52

52

51

50

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Hoogkamerpark

Maatsch.

N

-

-

374

-

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Park de Burcht 2022

Maatsch.

V

-

366

155

-

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

IP Parken 2024-2025

Maatsch.

V

-

-

-

508

500

05C103

Beheren openbaar groen

FPDS Groene Kansenkaart 2022-2024

Econ.

N

-

321

638

967

-

05C103

Beheren openbaar groen

Speeltoestellen in openbare ruimte 2022-2025

Econ.

V

-

592

389

592

501

05C103

Beheren openbaar groen

Vervangen bomen 2022-2025

Maatsch.

V

-

245

245

245

245

05C105

Aanleggen Singelpark

Singelpark-Subsidies

Maatsch.

N

785

785

-

-

-

05C105

Aanleggen Singelpark

Singelpark

Maatsch.

N

-

154

-

-

-

05C105

Aanleggen Singelpark

Tweede fase Singelpark js 2019

Maatsch.

N

-

2.253

-

-

-

05C105

Aanleggen Singelpark

Singelpark binnen het Energiepark

Maatsch.

N

-

2.668

-

-

-

05C105

Aanleggen Singelpark

Nog uit te voeren projecten Singelpark

Maatsch.

N

-

600

-

-

-

 

Totaal programma 5

   

785

61.355

32.958

18.033

17.182

06A201

Behandeling verzoeken omgvergunningen

Openbare ruimte Humanities Campus

Maatsch.

N

694

-

1.092

-

-

06B103

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

FPDS Verduurzaming vastgoed fase 2

Econ.

N

-

1.551

-

-

-

06B103

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Investering gebouw Apothekersdijk 33 2025

Econ.

V

-

-

-

-

1.200

06B103

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Verbouwing Stadsgehoorzaal 2025

Econ.

V

-

-

-

-

1.900

06B103

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Verbouwing centrale bibliotheek Nieuwstraat

Econ.

N

-

8.600

-

-

-

06B103

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Renovatie Boshuizerkade 119

Econ.

N

-

-

3.011

-

-

 

Totaal programma 6

   

694

10.151

1.092

-

3.100

07A102

Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

Speeltuinen 2022-2025

Econ.

V

-

156

131

163

196

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Specifiek locatiegebonden kosten 2024

Econ.

V

-

-

-

457

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Specifiek locatiegebonden kosten 2025

Econ.

V

-

-

-

-

450

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Vlietlandcollege, incl gymzaal

Econ.

V

-

24.512

-

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Lucas van Leiden Vliet

Econ.

V

-

2.898

-

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP 5 Meilaan (wissellocatie)

Econ.

V

-

5.380

-

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Noachstraat (wissellocatie)

Econ.

V

-

2.538

-

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP De Weerklank, incl gymzaal

Econ.

V

-

6.740

-

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Nieuwbouw Leiden Noord

Econ.

V

-

-

4.933

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Scholencomplex Stevenshof + gymzaal

Econ.

V

-

6.029

-

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Scholencomplex de Zwaluw

Econ.

V

-

-

3.375

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Nieuwbouw Morsdistrict

Econ.

V

-

-

4.933

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Scholen-complex 't klankbord

Econ.

V

-

-

-

3.918

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Tijd. huisvesting scholencomplex

Econ.

N

-

-

842

-

-

07D103

Uitvoering van overige wettelijke taken

Gymaccomodatie Oppenheimstraat 4a

Econ.

V

-

2.838

-

-

-

 

Totaal programma 7

   

-

51.089

14.214

4.537

646

08A101

Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

VVI Stadspodia 2022

Econ.

V

-

178

-

-

-

08A101

Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

VVI Kunstinstellingen 2022-2025

Econ.

V

-

152

462

471

469

08B102

Exploitatie en beheer Molen de Valk

MDV audiovisuele apparatuur

Econ.

V

-

-

-

30

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Noord, Ren. grasmaster veld 3 voetbal

Econ.

V

-

-

278

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Gebiedsontwikkeling Telderskade

Maatsch.

N

-

-

-

-

4.804

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Vervangingen Gravel-veld Merenwijk 2022

Econ.

V

-

100

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Toplg Kunstgrasveld Morskwartier II 2022

Econ.

V

-

400

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Vervanging kleedkamers

Econ.

V

-

784

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Boshuizerkade toplaag kunstgras 2 velden

Econ.

V

-

-

790

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Morskwartier I toplaag kunstgras pupil

Econ.

V

-

-

205

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Morskwartier II toplaag kunstgras pupil

Econ.

V

-

-

205

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Kikkerpolder I kunstgrv uvs veld 2, 2a

Econ.

V

-

-

480

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Kikkerpolder I sporttechn+kunstgr veld2

Econ.

V

-

-

175

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Combibad openbare ruimte de Vliet

Maatsch.

V

-

5.352

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Nieuwbouw Vijfmeibad

Econ.

V

-

135

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Topsporthal buitenruimte

Maatsch.

N

-

1.426

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Nieuwbouw IJshal buitenruimte

Maatsch.

V

-

1.540

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Noord Toplaag verv kunstgras 2 voetbal

Econ.

V

-

-

-

401

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Cronesteijnkade Kunstgras korfbal toplg

Econ.

V

-

-

-

120

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Merenwijk, Ren. gravelvelden 5t/m 8 tennis

Econ.

V

-

-

100

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Aanhangwagen met mingraver

Econ.

V

-

-

-

25

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Kunstgrasdieptereiniger

Econ.

V

-

20

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Graszaaimachine

Econ.

V

-

15

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Drainagereiniger + zandstrooier

Econ.

V

-

25

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Tractor MF5435 100pk

Econ.

V

-

100

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Tractor MF3635A 80pk

Econ.

V

-

80

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Voertuig 59pk

Econ.

V

-

60

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Kleine tractor 3720 45pk

Econ.

V

-

45

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Kooimaaier

Econ.

V

-

-

66

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Cronesteijnkade kunstgras korfbal onderb

Econ.

V

-

-

-

70

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Leidse hout Toplaag kunststofbaan atl

Econ.

V

-

-

-

-

285

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Sportpark de Mors

Maatsch.

N

1.000

3.010

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Sportpark de Mors kleedkamers

Econ.

N

-

400

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Sportaccomodaties ict-gerelateerde zaken

Econ.

N

-

141

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Inrichting van de nieuwe sportaccommodaties

Econ.

N

-

118

-

-

-

08C201

Leidenaars bewegen voldoende

Compensatie sportvelden Vlietzone

Maatsch.

N

-

960

-

-

-

 

Totaal programma 8

   

1.000

15.041

2.761

1.118

5.558

10A301

Inzetten van door het Rijk beschikbaar gestelde WSW-formatie

Vervanging bedrijfsmiddelen 2022-2025

Econ.

V

-

522

522

515

515

 

Totaal programma 10

   

-

522

522

515

515

ADOH

Plankosten definitiefase

Plankosten definitiefase 2022-2025

Econ.

N

2.392

598

598

598

598

ADOH

Overhead huisvesting

Carillon en toren-uurwerk / koffiekamer

Econ.

V

-

-

155

-

-

ADOH

Overhead huisvesting

Stadhuis noodstroom voorziening 2025

Econ.

V

-

-

-

-

125

ADOH

Cluster Publiekszaken, handhaving en veiligheid

Verhuizing Publiekszaken 2024

Econ.

V

-

-

-

127

-

ADOH

Cluster Stedelijk Beheer

Wagenpark 6jr 2023

Bedrijfsm.

V

-

-

120

-

-

ADOH

Cluster Stedelijk Beheer

Wagenpark 8 jr 2022-2025

Bedrijfsm.

V

-

2.243

-

1.432

659

ADOH

Cluster Stedelijk Beheer

Veegmachines electrisch 2023

Bedrijfsm.

V

-

-

761

-

-

ADOH

Cluster Stedelijk Beheer

Kenauweg 10 jr 2018

Bedrijfsm.

V

-

-

-

533

-

ADOH

Cluster Stedelijk Beheer

Kenauweg 20 jr 2018

Bedrijfsm.

V

-

-

-

148

-

ADOH

Cluster Stedelijk Beheer

Kenauweg 40 jr 2018

Bedrijfsm.

V

-

-

-

88

-

ADOH

Cluster Stedelijk Beheer

Inrichting Kenauweg 10 jr 2022

Bedrijfsm.

V

-

-

-

301

-

ADOH

Cluster Stedelijk Beheer

Opslag kadavers 2023

Bedrijfsm.

V

-

-

7

-

-

ADOH

Cluster Stedelijk Beheer

Vervanging hoofdgebouw ABW 2024

Bedrijfsm.

V

-

-

-

8.594

-

ADOH

Cluster Stedelijk Beheer

Wijkonderkomen zuid Vogelvlucht 2024

Bedrijfsm.

V

-

-

-

1.177

-

 

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en Overhead

 

2.392

2.841

1.641

11.821

1.382

 

Totaal alle programma's

  

89.852

277.265

119.662

51.832

32.440

Bedragen x € 1.000