Programmabegroting 2023

Investeringsplan 2023-2026

De gemeente investeert jaarlijks vele miljoenen euro’s in fysieke infrastructuur, groenvoorzieningen, (onderwijs)huisvesting, ICT, bedrijfsmiddelen etc. Het kenmerk van deze investeringen is dat zij hun nut over meerdere jaren bewijzen. Daarom mogen de (kapitaal)lasten van een investering (rente en afschrijving) over meerdere jaren gespreid worden. Een investeringsbudget wijkt daardoor af van een regulier budget in de begroting. Een regulier budget beperkt zich tot één jaar en wordt aan het einde van het jaar via de jaarrekening afgerekend. Een investeringsbudget wordt veelal pas na meerdere jaren afgerekend en afgesloten.

De investeringen worden jaarlijks in een meerjareninvesteringsplan voor de komende vier jaar opgenomen. Het meerjareninvesteringsplan is een totaaloverzicht van alle voorgenomen investeringen, ongeacht de wijze waarop deze gedekt worden. Een investering kan geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit inkomsten, zoals bijdragen uit reserves of bijdragen van rijk, provincie, of derden. Het overgrote deel van de investeringen wordt gedekt door de investering over meerdere jaren af te schrijven en de kapitaallasten van de investering in de exploitatiebegroting op te nemen.

Het berekenen van de kapitaallasten vindt plaats door het maken van een reële inschatting van de cashflow van investeringen in de jaren (de kasuitgaven op een investering). Dat geldt voor de investeringen uit het meerjareninvesteringsplan 2023 - 2026 maar ook voor de lopende investeringen.

Het meerjareninvesteringsplan wordt opgesteld volgens de bepalingen uit de financiële verordening, waarin onder andere regels zijn opgenomen ten aanzien van:

 • Categoriale indeling in investeringen.
 • Methodiek van het indexeren van investeringen.
 • Informatievereisten voor het opnemen van investeringen in het meerjareninvesteringsplan.
 • Informatievereisten voor het beschikbaar stellen van investeringen bij de programmabegroting.
 • Methodiek voor het beschikbaar stellen van investeringen.
 • Minimale grens van te activeren bedragen.
 • Componentenbenadering bij investeringen.

In principe worden alle routinematige investeringen uit de eerste jaarschijf van het meerjareninvesteringsplan door de raad beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de programmabegroting. De investeringen in bedrijfsmiddelen worden volgens het beleidskader beschikbaar gesteld door het college van burgemeester en wethouders. Onder de randvoorwaarde dat de afschrijvingstermijnen in overeenstemming zijn met de Financiële verordening en deze gedekt zijn in de begroting.

Ontwikkeling kapitaallasten

Het totaal van de kapitaallasten voor de begroting 2023 - 2026 laat ten opzichte van het huidige meerjarenbeeld (2022 - 2025) de volgende ontwikkeling zien:

Meerjarenbeeld kapitaallasten

2023

2024

2025

2026

2022 - 2025

46.573

51.386

56.072

56.072

2023 - 2026

40.509

47.831

53.233

59.515

verschil:

-6.064

-3.555

-2.839

3.443

bedragen x 1.000

De budgettaire effecten moeten gecorrigeerd worden voor bijvoorbeeld mutaties in kapitaallasten die worden verrekend met reserves ter dekking van kapitaallasten (de parkeerreserve, de reserve afschrijving investeringen en de reserve duurzame stad voor de voordelen op kapitaallasten van investeringen uit het Financieel Perspectief Duurzame Stad) en de correctie van de stelpost kapitaallasten, waarop gedurende het jaar “technische” mutaties worden geboekt. Voor- en nadelen op de kapitaallasten van investeringen in bedrijfsmiddelen worden gestort in de bedrijfsvoeringsreserve concern.

De diverse correcties, waaronder de kapitaallasten die worden gedekt door reserves en de correctie van de stelpost kapitaallasten, geven het volgende beeld:

Meerjarenbeeld kapitaallasten

2023

2024

2025

2026

totaal correcties:

1.121

460

108

-3.312

bedragen x 1.000

De voor- en nadelen op kapitaallasten van de investeringen in de bedrijfsvoering worden toegevoegd aan de bedrijfsvoeringsreserve concern. Deze bedragen:

Meerjarenbeeld kapitaallasten

2023

2024

2025

2026

kapitaallasten bedrijfsmiddelen:

-37

106

-91

12

bedragen x 1.000

Ten opzichte van de begroting 2022 – 2025 geeft dit de volgende budgettaire ontwikkeling in de kapitaallasten te zien:

Meerjarenbeeld kapitaallasten

2023

2024

2025

2026

totaal resultaat:

-4.943

-3.095

-2.731

131

bedragen x 1.000

Opgesplitst per programma geeft dit het volgende beeld:

Per Programma:

2023

2024

2025

2026

Bestuur en Dienstverlening

-

-

-

-

Veiligheid

-

-

-

-

Economie

-32

-17

-17

-18

Bereikbaarheid

-1.548

-2.907

-3.501

-826

Omgevingskwaliteit

-524

-224

-155

587

Stedelijke Ontwikkeling

-293

-49

174

267

Jeugd en Onderwijs

-408

149

-178

465

Cultuur, Sport en Recreatie

-2.056

-138

72

-16

Maatschappelijke Ondersteuning

-

-

-

-1

Werk en Inkomen

-

-

-

-

Algemene Middelen

-82

91

874

-327

     

Totaal:

-4.943

-3.095

-2.731

131

bedragen x 1.000

Met name op programma 4: Bereikbaarheid is sprake van majeure voordelen die voor een groot deel worden veroorzaakt doordat actuele (uitvoerings)besluiten en planningen voor de tracédelen van de Leidse Ring Noord een betere inschatting van de werkzaamheden in de jaren mogelijk maakt. In programma 8: Sport Cultuur & Recreatie valt het grote voordeel van 2,0 mln. in 2023 op. Deze heeft betrekking op het feit dat in 2021 rekening werd gehouden met ingebruikname van de nieuwe sportaccommodaties in 2022.Tot slot is ook bij de wijkvernieuwingsprojecten (in programma 5: Omgevingskwaliteit) sprake van vertraging ten opzichte van de planning van werkzaamheden.

In verband met de overgang van het Servicepunt 71 naar de gemeente Leiden worden de activa van het servicepunt in de begroting 2023 van de gemeente Leiden meegenomen. De kapitaallasten die vanuit het Servicepunt 71 overkomen bedragen:

Meerjarenbeeld kapitaallasten Servicepunt71

2023

2024

2025

2026

2022 - 2025

-

-

-

-

2023 - 2026

2.456

2.641

2.285

2.364

verschil:

2.456

2.641

2.285

2.364

bedragen x 1.000

De stijging in kapitaallasten wordt gedekt door het wegvallen van de bijdrage van de gemeente Leiden aan het Servicepunt 71 en de bijdragen van de overige deelnemende gemeenten.

Conclusies:

De budgettaire ontwikkeling in de kapitaallasten 2023 – 2026 bedraagt:

Meerjarenbeeld kapitaallasten

2023

2024

2025

2026

totaal resultaat:

-4.943

-3.095

-2.731

131

bedragen x 1.000

 • De voordelen in elk jaar zijn incidenteel van aard.
 • In het meerjarenbeeld 2023 - 2026 zijn in de laatste jaarschijf nog niet de volledige en maximale kapitaallasten van de lopende investeringen en investeringen uit het meerjareninvesteringsplan 2022 – 2025 meegenomen. Een aantal cash-flows zal in en na 2026 plaatsvinden waardoor kapitaallasten buiten het meerjarenbeeld vallen. Daarnaast bestaat nog onvoldoende beeld van de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen die in 2026 aan het meerjareninvesteringsplan worden toegevoegd. Vooralsnog wordt voor het maximale niveau van de kapitaallasten een toename verwacht van 1.155.000. Dit effect zit voornamelijk op programma 4 Bereikbaarheid en heeft betrekking op de investeringen in de Leidse Ring Noord.
 • In het meerjarenbeeld is naast de incidentele voordelen als gevolg van het aanpassen van cash-flows op basis van actuele ontwikkelingen ook een stelpost onderuitputting kapitaallasten opgenomen omdat blijkt dat een zeker “planningsoptimisme” elk jaar leidt tot een voordeel in de kapitaallasten van een jaar. Op dit moment bedraagt de stelpost onderuitputting kapitaallasten:

Stelpost onderuitputting

2023

2024

2025

2026

totaal:

-2.179

-2.179

-2.179

-2.179

bedragen x 1.000 (- = nadeel)

Overzicht (niet) beschikbaar te stellen kredieten

Voor 2023 worden de volgende kredieten beschikbaar gesteld:

Vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

1. Bestuur en dienstverlening

1A2.3 Organiseren verkiezingen

Aanschaf stemhokjes

67

  

5 Omgevingskwaliteit

5A1.2 Beheren openbare ruimte

Vervanging openbare verlichting - Lichtmasten

377

  

Vervanging openbare verlichting - Armaturen

1.030

  

Technische installaties beweegbare bruggen

1.280

  

Investeringen wegen

2.828

  

Meerpalen en remmingwerken

362

  

Investeringen kademuren

966

  

Investeringen beschoeiingen

514

  

Investeringen damwanden

329

  

Vervanging verkeerslichten

597

  

Zijlsingel

429

  

Verkeersbruggen - Julius Ceasarbrug

2.355

  

Stationsplein tunnel - Led-verlichting

652

  

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

Duikers

31

  

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid sted. en regionaal groen

Groene Hoofdstructuur herprofileringsprojecten

105

  

Groene Hoofdstructuur reconstructieprojecten

53

  

Burgerinitiatieven parken

158

  

Parken algemeen

915

  

5C1.3 Beheren openbaar groen

Vervangen bomen

251

  

FPDS Groene kansenkaart

397

  

TOTAAL

  

13.696

0

0

Bedragen x 1.000,-

Vervangingsinvesteringen met economisch nut

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

5 Omgevingskwaliteit

5A1.2 Beheren openbare ruimte

Automatisering gladheidsbestrijding

41

  

5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval

Inzamelmiddelen

456

  

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

Vervanging gemalen

321

  

5C1.3 Beheren openbaar groen

Speeltoestellen in de openbare ruimte

398

  

7 Jeugd en onderwijs

7A1.2 Waarborgen kwal openbare speelruimte

Speeltuinen

134

  

8 Sport, cultuur en recreatie

8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

Boshuizerkade toplaag kunstgras 2 velden

808

  

Cronesteijnkade Kunstgras korfbal toplg

123

  

Cronesteijnkade kunstgras korfbal onderb

72

  

TOTAAL

  

2.353

0

0

Bedragen x 1.000,-

De volgende investeringen staan in het meerjareninvesteringsplan in jaarschijf 2023, maar worden in tegenstelling tot de hierboven getoonde investeringen niet beschikbaar gesteld bij de programmabegroting 2023. Voor deze investeringen zal later een separaat raadsvoorstel worden aangeboden. De kapitaallasten behorende bij de investeringen zijn, zoals voor alle investeringen die zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsplan, opgenomen in de meerjarenbegroting.

Niet beschikbaar te stellen investeringskredieten

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Niet beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

1. Bestuur en dienstverlening

1B1.3 Op orde houden basisregistraties

Bedrijfsauto's landmeters

73

  

3. Economie

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

Elektrische installatie centrummarkt

321

  

Elektrische installatie vrijdagmarkt Kopermolen

53

  

3B1.1 Faciliteren bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden

Reconstructie Diamantplein

93

 

93

3C1.3 Programmasturing Binnenstad

Toiletten binnenstad

160

  

4. Bereikbaarheid

4A1.2 Verbeteren fietsroutes

Fietscorridor Den Haag West

392

 

213

Verkeersmaatregelen Agaatln-C, Huygensln

329

  

Fietscorridor Zoetermeer

14

  

Fietscorridor Alphen aan den Rijn

315

  

Fietscorridor Noordwijk

273

 

167

Asverlegging Kanaalweg

286

  

Kruising Plantijnstraat-Kanaalweg

152

  

Projecten fiets op 1

2.660

 

1.500

5 Knelpunten Leiden CS en BSP overig

3.200

  

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Hld Noord

HOV Hooigracht-St Jorisstraat- Pelikaanstraat

194

  

Centrumroute

355

  

HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg

657

336

 

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

Overige busroutes en -maatregelen

415

  

Verplaatsen bus infra tbv concessie

305

100

 

4C1.2 Autoluwe binnenstad

FPDS Projecten Autoluwe Binnenstad

1.500

 

1.500

Risico’s en kansen Agenda Autoluwe Binnenstad

186

  

Herontwikkeling van de Kaasmarkt

1.623

  

Autoluwe gebied met behulp van kentekenregistratie

399

  

Botermarkt, Vismarkt, Aalmarkt en Nieuwe Rijn

128

  

Afsluiting Oude Rijn vanaf donkersteeg tot pelikaanstraat

1.023

  

Knip Langebrug fase 1

204

  

Herinrichting Langebrug fase 2

205

  

Steenschuur Noord

102

  

Bostelbrug, verbetering doorvaarbaarheid

2.108

  

Turfmarktbrug, Ophogen en verbreden

2.139

  

Vh Kwaliteitsverbetering Breestraat

1.106

  

4C1.3 Rijnlandroute

Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR

1.800

1.800

 

4C1.4 Leidse Ring Noord

FPDS Leidse Ring Noord

2.108

  

Leidse Ring tracé Schipholweg 10 jaar

174

  

Leidse Ring tracé Willem de Zwijgerlaan 60 jaar

30.464

  

4C1.5 Verbeteren wegennet

LBSP infrastructuur

555

  

ORB - Singelpark-Promenade

742

  

ORB 6a - Steenstraat-Beestenmarkt

1.315

  

ORB 7 Separate projecten

2.678

  

ORB 6c - Prinsessekade-Noordeinde

2.439

231

 

Kopermolen openbare ruimte

5.542

750

 

Herinrichtingsmaatregelen verbinding centrum-N11

2.957

 

212

Herinrichtingsmaatregelen Spanjaardsbrug eo

1.235

  

Herinrichtingsmaatregelen Churchilllaan

520

  

Churchillaan ruimtereservering

193

  

Churchillaan KLIMA 25 jaar

575

  

Churchillaan KLIMA 40jaar

862

  

Verkeersveiligheid in de wijken 2023

500

  

Diverse kruispunten ruimtereservering

11

  

Diverse kruispunten KLIMA 25 jaar

34

  

Diverse kruispunten KLIMA 40 jaar

50

  

Overige herinrichtingsmaatregelen

531

  

ORB Nader in te delen Binnenstad

270

  

4D1.3 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

Vervanging handhavings-informatiesysteem

80

  

Parkeergarage Soestdijkkade

161

  

4D1.4 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

Fietsparkeren overige maatregelen

564

  

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

Uitvoeringsprogramma wijkcirculatie en veiligheidsplan

841

  

Churchilllaan

6.442

171

1.750

Infra Lammenschansweg-zuid

4.527

2.700

1.800

FPDS Maatregelen Masterplan Houtkwartier

1.304

  

Plankosten definitiefase infra

3.544

3.544

 

4E1.3 Verkeersmanagement

Uitvoering bebordingsplan Rijnlandroute

300

300

 

4E2.1 Uitvoeren maatregelen verduurzaming mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement - Realiseren geavanceerd verkeersmonitorssysteem

818

  

Zero emissie

1.637

  

5 Omgevingskwaliteit

5A1.2 Beheren openbare ruimte

Verkeersmaatregelen Houtkwartier

224

  

FPDS RWN Bachstraat-Domela Nieuwenhuislaan

41

  

FPDS Verharding Hoge mors

4.866

  

FPDS Verharding Professorenwijk

1.196

  

FPDS RWN Gasthuiswijk fase 3-4

200

  

FPDS RWN Hoge Mors

273

  

FPDS RWN Professorenwijk Oost

57

  

FPDS RWN Vogelwijk Raadsherenbuurt

31

  

FPDS VMOR Vogelwijk Raadsherenbuurt

666

  

Stationsplein tunnel brandw beplating

5.798

  

5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval

FPDS 2de milieustraat gebouw

2.398

  

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Professorenwijk Oost

483

  

FPDS KLIMA Vogelwijk Raadsherenbuurt

109

  

FPDS KLIMA Bachstraat

255

  

FPDS KLIMA Domela Nieuwenhuislaan

46

  

FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 3-4

925

  

FPDS KLIMA Hoge mors

1.729

  

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid sted. en regionaal groen

Herinrichting grafvakken Rhijnhof

155

  

Singelpark XL 2023-2025

550

  

5C1.5 Aanleggen Singelpark

Tweede fase Singelpark

548

  

Herinr Jan v Houtkade, deelpr Singelpark

1.615

  

Singelpark binnen het Energiepark

2.729

  

Nog uit te voeren projecten Singelpark

380

  

6 Stedelijke ontwikkeling

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Verduurzaming vastgoed fase 3

198

  

Verbouwing bibliotheek Nieuwstraat

8.798

  

Boshuizerk119 (1e fase HvB) install

1.024

  

Boshuizerk119 (1e fase HvB) gebouw

2.056

  

Installaties Trix Terwindtstraat

423

  

Klimaatinstallaties vastgoed

300

  

Gebiedsontwikkeling Telderskade

3.602

  

7 Jeugd en onderwijs

7D1.2 In stand houden bestaande gebouwenvoorraad

IHP Nieuwbouw Leiden Noord

5.046

  

IHP Scholencomplex de Zwaluw

3.452

  

IHP Nieuwbouw Morsdistrict

5.046

  

IHP Tijd. huisvesting scholencomplex

862

  

Metrum Schubertlaan 131 ren.en uitbr.

620

  

7D1.3 Uitvoering van overige wettelijke taken

Gymaccommodatie Oppenheimstraat 4a

2.919

  

Sportzaal aan de Oppenheimstraat 25 jr

1.400

  

8 Sport, cultuur en recreatie

8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

Combibad openbare ruimte de Vliet

3.122

  

Nieuwbouw Vijfmeibad

138

  

Topsporthal buitenruimte

1.746

  

Nieuwbouw IJshal buitenruimte

1.576

  

Noord, Ren. grasmaster veld 3 voetbal

284

  

Morskwartier I toplaag kunstgras pupil

210

  

Morskwartier II toplaag kunstgras pupil

210

  

Kikkerpolder I kunstgrv uvs veld 2, 2a

491

  

Kikkerpolder I sporttechn+kunstgr veld2

179

  

Merenwijk, Ren. gravelvelden 5-8 tennis

102

  

Toplg Kunstgrasveld Morskwartier II

400

  

Sportpark de Mors

3.056

1.000

 

Sportpark de Mors kleedkamers

409

  

Compensatie sportvelden Vlietzone

971

500

 

Algemene middelen en overhead

Stelposten concern

Nader in te vullen agv prijsstijgingen

9.400

  

Overhead huisvesting

Carillon en toren-uurwerk / koffiekamer

158

  

Parkeerdak Le Pooleweg 11

1.155

  

Stedelijk beheer

Opslag kadavers

7

  

TOTAAL

  

181.377

11.432

7.235

Bedragen x 1.000,-

Investeringen bedrijfsvoering

Het college heeft de volgende kredieten voor investeringen in bedrijfsmiddelen beschikbaar gesteld (conform financiële verordening gemeente Leiden 2020 (artikel 29 lid 4):

Investeringen in bedrijfsmiddelen

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar gesteld bedrag

8. Sport, cultuur en recreatie

8A1.1 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

Vervangingsinvestering kunstinstellingen

473

10. Werk en inkomen

10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening

Bedrijfsmiddelen DZB

526

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering Cluster Beheer

Wagenpark 6 jaar

123

Veegmachines electrisch 2023

563

Algemene Dekkingsmiddelen en overhead

Plankosten definitiefase

Plankosten definitiefase

598

Overhead Interne dienstverlening en advisering (IDA)

Docking-, werkstations en monitoren

350

Surfaces met toebehoren

1.100

Telefoontoestellen

128

Sociaal intranet

100

Modernisering telefonie

233

Windows 2012

369

Gegevensstromen

30

Handboek kwaliteit openbare ruimte (HKOR)

20

TOTAAL

  

4.613

Bedragen x 1.000,-

De kredieten plankosten definitiefase, sociaal intranet, modernisering telefonie, windows 2012, gegevensstromen en handboek kwaliteit openbare ruimte worden gedekt door een bijdrage uit de rekening van baten en lasten.

Meerjareninvesteringsplan 2023-2026

Alle investeringen voor de periode 2023 tot en met 2026 worden weergegeven in het meerjareninvesteringsplan. Bij iedere investering onderscheiden we een categorie en een investeringssoort.

Categorie

 • Investering met economisch nut (econ.)
 • Investering met maatschappelijk nut (maatsch.)
 • Investering in bedrijfsmiddelen (bedrijfsm.)
 • Bijdrage aan investeringen van derden (Inv. derden)

Investeringssoort

 • Vervangingsinvestering (V)
 • Nieuwe- of uitbreidingsinvestering (N)

In onderstaand meerjareninvesteringsplan zijn alle raadsbesluiten tot en met juli 2022 verwerkt.

Prestatie

Omschrijving prestatie

Omschrijving investering

Categorie

nieuw / vervanging

Bijdrage derden/ reserves

2023

2024

2025

2026

          

01A203

Organiseren verkiezingen

Aanschaf stemhokjes 2023

Maatsch.

V

-

67

-

-

-

 

Totaal programma 1

   

-

67

-

-

-

03A101

Regionale en lokale beleidsontwikkeling

Elektr.installatie centrummarkt 2022

Econ.

V

-

321

-

-

-

03A101

Regionale en lokale beleidsontwikkeling

Elektrische inst vrijdagmarkt Kopermolen

Econ.

V

-

53

-

-

-

03A101

Regionale en lokale beleidsontwikkeling

Elektrische installatie donderdagmarkt

Econ.

V

-

-

52

-

-

03B101

Faciliteren bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden

Reconstructie Diamantplein P3

Maatsch.

V

93

93

-

-

-

03C103

Programmasturing Binnenstad

Programmaplan Binnenstad 2023-2026

Maatsch.

N

2.420

605

605

605

605

03C103

Programmasturing Binnenstad

Toiletten binnenstad

Econ.

N

-

160

-

-

-

 

Totaal programma 3

   

2.513

1.231

657

605

605

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Den Haag West 2016

Maatsch.

N

213

392

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Verkeersmaatregelen Agaatln-C, Huygensln

Maatsch.

N

-

329

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Zoetermeer

Maatsch.

N

-

14

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

MEAS-locatie Rooseveltstraat-Vijfmeilaan IP

Maatsch.

V

-

-

426

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Noordwijk

Maatsch.

N

-

273

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2016

Maatsch.

N

167

259

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2017

Maatsch.

N

-

-

-

80

87

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2018

Maatsch.

N

-

-

361

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn

Maatsch.

N

-

56

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Asverlegging Kanaalweg IP

Maatsch.

N

-

286

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Kruising Plantijnstraat-Kanaalweg

Maatsch.

V

-

152

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

5 knelpunten Leiden CS en BSP Tunnels

Maatsch.

N

-

-

12.837

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

5 knelpunten Leiden CS en BSP overig

Maatsch.

N

-

3.200

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

FPDS Projecten Fiets op 1

Maatsch.

N

6.500

2.660

700

2.563

6.035

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietspaden Hoge Mors

Maatsch.

N

-

-

200

-

-

04A201

Opstellen en uitvoeren voetgangersbeleid

Verbeteren aanlooproutes centrum 1

Maatsch.

N

-

-

-

158

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

HOV Hooitgracht St.Jorisstr,,Pelikaanstr IP

Maatsch.

N

-

194

-

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg IP

Maatsch.

N

336

657

-

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

Centrumroute

Maatsch.

N

-

355

-

-

-

04B103

Verbeteren OV infrastructuur

Overige busroutes en -maatregelen

Maatsch.

N

-

415

-

-

-

04B103

Verbeteren OV infrastructuur

Verplaatsen bus infra tbv concessie

Maatsch.

N

100

305

-

-

-

04B104

Knooppunt Leiden Centraal

OV Knoop Leiden CS IP

Econ.

V

-

-

28.938

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Vh Kwaliteitsverbetering Breestraat

Maatsch.

V

-

1.106

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

FPDS Projecten Autoluwe Binnenstad 2021-2026

Maatsch.

N

3.000

1.500

500

500

1.000

04C102

Autoluwe binnenstad

Risico’s en kansen Agenda Autoluwe Binnenstad

Maatsch.

N

-

186

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Herontwikkeling van de Kaasmarkt

Maatsch.

N

-

1.623

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Autoluwe gebied mbv kentekenregistratie

Maatsch.

N

-

399

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Overal veilig en comfortabel over stoep

Maatsch.

N

-

-

358

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Fietspad Korte Mare

Maatsch.

N

-

-

102

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Boter-, Vis-, Aalmarkt+ Nieuwe Rijn

Maatsch.

N

-

128

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Afsl. Oude Rijn donkersteeg-Pelikaanstr

Maatsch.

N

-

1.023

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Omgeving Pieterskerk en Hooglandse Kerk

Maatsch.

N

-

-

205

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Knip Langebrug fase 1

Maatsch.

N

-

153

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Knip Langebrug fase 1 A

Maatsch.

N

-

51

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Herinrichting Langebrug fase 2

Maatsch.

N

-

205

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Steenschuur Noord

Maatsch.

N

-

102

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Rapenburg + Steenschuur West

Maatsch.

N

-

-

512

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Apothekersdijk

Maatsch.

N

-

-

-

512

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Verbinden Apothekersdijk met Hoogstraat

Maatsch.

N

-

-

15

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Ruimte maken westkant turfmarkt tot Mare

Maatsch.

N

-

-

818

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Bostelbrug, verbetering doorvaarbaarheid

Maatsch.

V

-

2.108

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Turfmarktbrug, Ophogen en verbreden

Maatsch.

V

-

2.139

-

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

Autoluw Binnenstad en ontsl gebiedsontw

Maatsch.

N

-

-

-

20.000

-

04C103

Rijnlandroute

Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR

Maatsch.

N

1.800

1.800

-

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

FPDS Leidse Ring Noord 2020-2022

Maatsch.

N

-

2.108

-

2.108

2.077

04C104

Leidse Ring Noord

LRN algemene kosten 1

Maatsch.

N

408

-

3.654

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN algemene kosten 2

Maatsch.

N

-

-

-

3.987

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN trace Schipholweg 10 jaar

Maatsch.

N

-

174

-

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN trace Willem de Zwijgerlaan 60 jaar

Maatsch.

V

5.515

30.464

-

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Oude Spoorbaan 60 jaar

Maatsch.

V

5.170

-

6.021

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN trace Schipholweg-West 40 jaar

Maatsch.

V

3.692

-

11.617

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN trace Willem de Zwijgerlaan 40 jaar

Maatsch.

V

10.669

-

-

18.353

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN trace Willem de Zwijgerlaan 10 jaar

Maatsch.

N

-

-

-

343

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Engelendaal 40 jaar IP

Maatsch.

N

729

-

-

1.243

-

04C105

Verbeteren wegennet

LBSP Reconstructie Openbare Ruimte Fase1

Maatsch.

N

-

-

126

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

LBSP infractructuur

Maatsch.

N

-

-

-

1.111

-

04C105

Verbeteren wegennet

LBSP infrastructuur

Maatsch.

N

-

207

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

LBSP infrastructuur 3

Maatsch.

N

-

348

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 1-Singelpark-Promenade 3

Maatsch.

N

-

742

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 6a - Steenstraat-Beestenmarkt

Maatsch.

N

-

1.315

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 6c - Prinsessekade-Noordeinde

Maatsch.

N

231

1.091

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 6c - Prinsessekade-Noordeinde a

Maatsch.

N

-

1.348

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 7 - Separate projecten 1

Maatsch.

N

-

2.678

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 1

Maatsch.

N

-

-

-

-

555

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 2

Maatsch.

N

-

1.574

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmaatregelen centrum-N11 3

Maatsch.

V

212

1.383

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmaatr. Spanjaardsbr. Eo 2

Maatsch.

V

-

611

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmaatr. Spanjaardsbr. Eo 3

Maatsch.

V

-

624

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Overige herinrichtingsmaatregelen 4

Maatsch.

N

-

170

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Overige herinrichtingsmaatregelen 5

Maatsch.

N

-

361

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Kopermolen Openbare Ruimte

Maatsch.

N

750

5.542

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Dr. Boyleviaduct betegelen wanden

Maatsch.

V

-

-

-

31

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB Nader in te delen Binnenstad

Maatsch.

V

-

270

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmaatregelen Churchilllaan MIP

Maatsch.

V

-

520

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

verkeersmaatregelen K501 Churchillaan-Kennedylaan

Maatsch.

N

-

-

-

51

-

04C105

Verbeteren wegennet

Aanpak knelp. Rijnzichtbrug/Morskwartier

Maatsch.

V

-

-

266

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichting Hoge Rijndijk Oost

Maatsch.

V

-

-

-

-

256

04C105

Verbeteren wegennet

Verkeersveiligheid in de wijken 2023

Maatsch.

N

-

500

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Verkeersveiligheid in de wijken 2024

Maatsch.

N

-

-

500

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Verkeersveiligheid in de wijken 2025

Maatsch.

N

-

-

-

500

-

04C105

Verbeteren wegennet

Div Mobiliteitsinvestering 2025

Maatsch.

N

-

-

-

4.500

-

04C105

Verbeteren wegennet

Churchillaan ruimtereservering

Maatsch.

N

-

193

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Noord Zuid verbindingsas ruimtereserv.

Maatsch.

N

-

-

-

93

-

04C105

Verbeteren wegennet

Dr. Lelylaan ruimtereservering

Maatsch.

N

-

-

-

25

-

04C105

Verbeteren wegennet

Diverse kruispunten ruimtereservering

Maatsch.

N

-

11

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Churchillaan KLIMA 25 jaar

Maatsch.

N

-

575

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Churchillaan KLIMA 40 jaar

Maatsch.

N

-

862

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Diverse kruispunten KLIMA 25 jaar

Maatsch.

N

-

34

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Diverse kruispunten KLIMA 40 jaar

Maatsch.

N

-

50

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Noord Zuid verbindingsas KLIMA 25 jaar

Maatsch.

N

-

-

-

276

-

04C105

Verbeteren wegennet

Noord Zuid verbindingsas KLIMA 40 jaar

Maatsch.

N

-

-

-

414

-

04C105

Verbeteren wegennet

Dr. Lelylaan KLIMA 25 jaar

Maatsch.

N

-

-

-

74

-

04C105

Verbeteren wegennet

Dr. Lelylaan KLIMA 40 jaar

Maatsch.

N

-

-

-

111

-

04C105

Verbeteren wegennet

FPDS onrendab. top projecten versted

Maatsch.

N

-

-

12.470

-

-

04D103

Uitvoeren maatregelen autoparkeren

Vervanging handhavings-informatiesysteem

Maatsch.

V

-

80

-

-

-

04D103

Uitvoeren maatregelen autoparkeren

Parkeergarage Soestdijkkade

Econ.

N

-

161

-

-

-

04D104

Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

Fietsparkeren overige maatregelen

Maatsch.

N

-

564

-

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie- en weiligheidsplan - wijk 7

Maatsch.

V

-

841

-

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirc.en weiligheidsplan - wijk 8

Maatsch.

V

-

-

778

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

Vervangen verkeerslichten 2024

Maatsch.

V

-

-

355

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

Vervanging verkeerslichten 2025

Maatsch.

V

-

-

-

570

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

Vervangen verkeerslichten 2026

Maatsch.

V

-

-

-

-

557

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

Churchilllaan

Maatsch.

V

1.921

6.442

-

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

Infra Lammenschansweg-zuid

Maatsch.

V

4.500

4.527

-

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

FPDS Maatregelen Masterplan Houtkwartier IP

Maatsch.

N

-

1.304

-

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

PDI VK Planvoorbereiding def.fase infra

Maatsch.

V

5.994

3.544

-

-

2.450

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

Nader in te vullen investeringen gebiedsontwikkelingen

Maatsch.

N

-

-

1.783

-

-

04E103

Verkeersmanagement

Uitvoering bebordingsplan Rijnlandroute

Maatsch.

N

300

300

-

-

-

04E201

Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit

Dynamisch verkeersmng verkeersmonitor 1

Maatsch.

N

-

16

-

-

-

04E201

Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit

Dynamisch verkeersmng verkeersmonitor 2

Maatsch.

N

-

802

-

-

-

04E201

Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit

Zero Emissie

Maatsch.

N

-

1.637

-

-

-

 

Totaal programma 4

   

52.206

96.043

83.543

57.602

13.016

05A102

Beheren openbare ruimte

Verkeersmaatregelen Houtkwartier

Maatsch.

V

-

224

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Vervangen verkeerslichten 2023

Maatsch.

V

-

597

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Investering wegen 2023-2026

Maatsch.

V

-

2.828

-

1.696

6.315

05A102

Beheren openbare ruimte

Technische install. beweegbare brug 2023

Maatsch.

V

-

828

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Technische install. beweegbare brug 2023 b

Maatsch.

V

-

282

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Technische install. beweegbare brug 2023 c

Maatsch.

V

-

169

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Verkeersbruggen - Julius Ceasarbrug

Maatsch.

V

-

2.355

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Bachstraat-Domela Nieuwenhuisln

Maatsch.

V

-

41

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Gasthuiswijk fase 3-4

Maatsch.

V

-

200

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Hoge mors

Maatsch.

V

-

273

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Meerburg

Maatsch.

V

-

-

141

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Professorenwijk - oost

Maatsch.

V

-

57

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Vogelwijk raadsherenbuurt

Maatsch.

V

-

31

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS VMOR Meerburg

Maatsch.

V

-

-

2.685

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS VMOR Vogelwijk raadsherenbuurt

Maatsch.

V

-

666

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS Verharding Hoge mors

Maatsch.

V

-

4.866

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

FPDS Verharding Professorenwijk

Maatsch.

V

-

1.196

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Reconstructie Diamantplein

Maatsch.

N

-

-

-

395

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Zijlsingel

Maatsch.

V

-

429

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Kademuren 2023-2026

Maatsch.

V

-

966

3.501

3.984

3.984

05A102

Beheren openbare ruimte

Beschoeiing 2023-2026

Maatsch.

V

-

514

514

514

514

05A102

Beheren openbare ruimte

damwanden 2023-2026

Maatsch.

V

-

329

329

329

329

05A102

Beheren openbare ruimte

Parkbruggen - Kweeklust

Maatsch.

V

-

-

-

-

144

05A102

Beheren openbare ruimte

Parkbruggen - Dierenweide

Maatsch.

V

-

-

-

-

17

05A102

Beheren openbare ruimte

Parkbruggen - Akkerdistel

Maatsch.

V

-

-

-

-

72

05A102

Beheren openbare ruimte

Parkbruggen - Asschuurbrug

Maatsch.

V

-

-

-

-

13

05A102

Beheren openbare ruimte

Parkbruggen - Maredijkse Polderpad

Maatsch.

V

-

-

-

-

26

05A102

Beheren openbare ruimte

Verkeersbruggen - Bostelbrug

Maatsch.

V

-

-

3.018

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Verkeersbruggen - Maartje Offersbrug

Maatsch.

V

-

-

-

-

119

05A102

Beheren openbare ruimte

Remmingswerken en meerpalen (LVO) 2023-2026

Maatsch.

 

-

362

121

60

60

05A102

Beheren openbare ruimte

Stationsplein tunnel brandw beplating

Maatsch.

V

-

5.798

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Stationsplein tunnel - Led-verlichting

Maatsch.

V

-

652

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Stationsplein tunnel -asfalt

Maatsch.

V

-

-

892

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Stationspl tunnel electro - veiligheid

Maatsch.

V

-

-

481

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Lichtmasten 2023-2026

Maatsch.

V

-

377

501

349

454

05A102

Beheren openbare ruimte

Armaturen -2023-2026

Maatsch.

V

-

1.030

928

889

834

05A102

Beheren openbare ruimte

Automatisering gladheidsbestrijding 2022

Econ.

V

-

41

-

-

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Boshuizen ruimtereservering

Maatsch.

N

-

-

-

320

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Boshuizen KLIMA 25 jaar

Maatsch.

N

-

-

-

953

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Boshuizen KLIMA 40 jaar

Maatsch.

N

-

-

-

1.430

-

05A102

Beheren openbare ruimte

Aansluiting Kooilaan op W.de Zwijgerlaan

Maatsch.

N

-

-

2.830

-

-

05A103

Inzamelen huishoudelijk afval

Inzamelmiddelen 2023-2026

Econ.

V

-

456

450

443

450

05A103

Inzamelen huishoudelijk afval

FPDS 2de milieustraat gebouw

Econ.

N

-

2.398

-

-

-

05A103

Inzamelen huishoudelijk afval

FPDS 2de milieustraat machines

Econ.

N

-

-

-

764

-

05A103

Inzamelen huishoudelijk afval

Vervanging hoofdgebouw ABW 2024 5 jr

Econ.

N

-

-

-

309

-

05A103

Inzamelen huishoudelijk afval

Ondergrondse containers 2026

Econ.

V

-

-

-

-

4.362

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Riolering 2024

Econ.

V

-

-

2.000

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Riolering 2025

Econ.

V

-

-

-

5.716

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Riolering 2026

Econ.

V

-

-

-

-

4.488

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Vervanging gemalen 2023-2024

Econ.

V

-

321

316

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Domela nieuwenhuislaan

Econ.

N

-

46

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 3-4

Econ.

N

-

925

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Hoge mors

Econ.

N

-

1.729

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Meerburg

Econ.

N

-

-

1.050

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Professorenwijk - oost

Econ.

N

-

483

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Vogelwijk raadsherenbuurt IP

Econ.

N

-

109

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Bachstraat

Econ.

N

-

255

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Duikers 2023-2026

Maatsch.

V

-

31

46

31

31

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Herinrichting grafvakken Rhijnhof

Maatsch.

V

-

155

-

-

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Burgerinitiatieven Parken 2023

Maatsch.

V

-

158

-

-

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

GHS herprofileringsprojecten 2023-2026

Maatsch.

V

-

105

104

102

100

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

GHS reconstructieprojecten 2023-2025

Maatsch.

V

-

53

52

51

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

IP parken 2023-2026

Maatsch.

V

-

915

519

512

500

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Singelpark XL 2023-2025

Maatsch.

V

-

550

550

550

-

05C103

Beheren openbaar groen

FPDS Groene Kansenkaart 2023-2024

Maatsch.

N

-

397

989

-

-

05C103

Beheren openbaar groen

Speeltoestellen in openbare ruimte 2023-2026

Econ.

V

-

398

605

512

601

05C103

Beheren openbaar groen

Vervangen bomen 2023-2026

Maatsch.

V

-

251

251

251

251

05C105

Aanleggen Singelpark

Tweede fase Singelpark js 2019

Maatsch.

N

-

548

-

-

-

05C105

Aanleggen Singelpark

Herinr Jan v Houtkade, deelpr Singelpark

Maatsch.

N

-

1.615

-

-

-

05C105

Aanleggen Singelpark

Singelpark binnen het Energiepark

Maatsch.

N

-

2.729

-

-

-

05C105

Aanleggen Singelpark

Nog uit te voeren projecten Singelpark

Maatsch.

V

-

380

-

-

-

05C106

Beheren Oostvlietpolder

Aanleg volkstuinen

Maatsch.

N

-

-

-

800

-

 

Totaal programma 5

   

-

40.118

22.872

20.959

23.663

06A201

Behandeling verzoeken omgvergunningen

Openbare ruimte Humanities Campus

Maatsch.

N

694

-

-

718

-

06A201

Behandeling verzoeken omgvergunningen

Vervanging Power browser 2026

Econ.

V

-

-

-

-

267

06B103

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Verduurzaming vastgoed fase 3

Econ.

N

-

198

2.000

-

-

06B103

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Gebouw Apothekersdijk 33 2025

Econ.

V

-

-

-

1.228

-

06B103

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Verbouwing Stadsgehoorzaal 2025

Econ.

V

-

-

-

1.944

-

06B103

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Verbouwing bibliotheek Nieuwstraat

Econ.

V

-

8.798

-

-

-

06B103

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Boshuizerk119 (1e fase HvB) install

Maatsch.

N

-

1.024

-

-

-

06B103

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Boshuizerk119 (1e fase HvB) gebouw

Econ.

N

-

2.056

-

-

-

06B103

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Gebiedsontwikkeling Telderskade

Maatsch.

N

-

3.602

-

-

-

06B103

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Wijkonderkomen zuid Vogelvlucht 2024

Econ.

V

-

-

1.204

-

-

06B103

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Technische installaties De Waag 2026

Econ.

V

-

-

-

-

429

06B103

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Renovatie De Waag

Econ.

V

-

-

900

-

-

06B103

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Installaties Trix Terwindstraat

Econ.

N

-

423

-

-

-

06B103

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

klimaatinstallaties vastgoed

Econ.

N

-

300

-

-

-

 

Totaal programma 6

   

694

16.401

4.104

3.889

697

07A102

Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

Speeltuinen 2023-2026

Econ.

V

-

134

166

200

289

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Specifiek locatiegebonden kosten 2024

Econ.

V

-

-

460

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Specifiek locatiegebonden kosten 2025

Econ.

V

-

-

-

460

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Nieuwbouw Leiden Noord

Econ.

V

-

5.046

-

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Scholencomplex de Zwaluw

Econ.

N

-

3.452

-

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Nieuwbouw Morsdistrict

Econ.

N

-

5.046

-

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Scholen-complex 't klankbord

Econ.

V

-

-

4.008

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Vrije school Mareland, incl gymzaal

Econ.

N

-

-

-

-

5.482

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Tijd. huisvesting scholencomplex

Econ.

N

-

862

-

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Metrum Schubertlaan 131 ren.en uitbr.

Econ.

V

-

620

-

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

3e fase IHP OHV

Econ.

V

-

-

11.729

-

-

07D103

Uitvoering van overige wettelijke taken

Gymaccomodatie Oppenheimstraat 4a

Econ.

V

-

2.919

-

-

-

07D103

Uitvoering van overige wettelijke taken

Sportzaal aan de Oppenheimstraat 25 jr

Econ.

N

-

1.400

-

-

-

 

Totaal programma 7

   

-

19.480

16.363

661

5.772

08A101

Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

VVI Kunstinstellingen 2023-2026

Econ.

V

-

473

482

480

477

08B101

Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo

Verbouwing Boisotkade 2026

Econ.

V

-

-

-

-

120

08B101

Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo

Inrichting archeol. centrum Boisotkade 2026

Econ.

V

-

-

-

-

50

08B102

Exploitatie en beheer Molen de Valk

MDV audiovisuele apparatuur

Econ.

V

-

-

31

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Noord, Ren. grasmaster veld 3 voetbal

Econ.

V

-

284

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Boshuizerkade toplaag kunstgras 2 velden

Econ.

V

-

808

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Morskwartier I toplaag kunstgras pupil

Econ.

V

-

210

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Morskwartier II toplaag kunstgras pupil

Econ.

V

-

210

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Kikkerpolder I kunstgrv uvs veld 2, 2a

Econ.

V

-

491

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Kikkerpolder I sporttechn+kunstgr veld2

Econ.

V

-

179

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Combibad openbare ruimte de Vliet

Maatsch.

V

-

3.122

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Nieuwbouw Vijfmeibad

Econ.

V

-

138

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Topsporthal buitenruimte

Maatsch.

N

-

1.746

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Nieuwbouw IJshal buitenruimte

Maatsch.

V

-

1.576

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Noord Toplaag verv kunstgras 2 voetbal

Econ.

V

-

-

410

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Cronesteijnkade Kunstgras korfbal toplg

Econ.

V

-

123

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Merenwijk, Ren. gravelvelden 5-8 tennis

Econ.

V

-

102

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Aanhangwagen met mingraver

Econ.

V

-

-

26

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Kunstgrasdieptereiniger + kunstgrasoppervlaktereiniger

Econ.

V

-

-

-

-

27

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Kooimaaier

Econ.

V

-

-

68

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Cronesteijnkade kunstgras korfbal onderb

Econ.

V

-

72

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Morskwartier I, Ren. kunstgrasveld 3 voetbal onderbouw

Econ.

V

-

-

-

-

164

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Morskwartier I, Ren. kunstgrasveld 3 voetbal toplaag

Econ.

V

-

-

-

-

409

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Kikkerpolder II, Ren. kunstgrasveld 2 voet-/honk/softbal onderbouw

Econ.

V

-

-

-

-

199

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Kikkerpolder II, Ren. kunstgrasveld 2 voet-/honk/softbal toplaag

Econ.

V

-

-

-

-

527

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Leidse hout Toplaag kunststofbaan atl

Econ.

V

-

-

-

292

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Sportpark de Mors

Maatsch.

V

1.000

3.056

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Sportpark de Mors kleedkamers

Econ.

V

-

409

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Toplg Kunstgrasveld Morskwartier II

Econ.

V

-

400

-

-

-

08C201

Leidenaars bewegen voldoende

Compensatie sportvelden Vlietzone

Maatsch.

V

500

971

-

-

-

 

Totaal programma 8

   

1.500

14.370

1.016

771

1.973

10A201

Inzetten sociale werkvoorziening

Vervanging bedrijfsmiddelen 2023-2026

Bedrijfsm.

V

-

526

526

526

526

 

Totaal programma 10

   

-

526

526

526

526

ADOH

Stelposten concern

Nader in te vullen agv prijsstijgingen22

Maatsch.

N

-

4.700

-

-

-

ADOH

Stelposten concern

Nader in te vullen agv prijsstijgingen23

Maatsch.

N

-

4.700

-

-

-

ADOH

Stelposten concern

Nader in te vullen agv prijsstijgingen24

Maatsch.

N

-

-

4.700

-

-

ADOH

Plankosten definitiefase

Plankosten defenitiefase 2023-2026

Econ.

N

2.392

598

598

598

598

ADOH

Overhead huisvesting

Carillon en toren-uurwerk / koffiekamer

Econ.

V

-

158

-

-

-

ADOH

Overhead huisvesting

Stadhuis noodstroomvoorziening 2025

Econ.

V

-

-

-

128

-

ADOH

Overhead huisvesting

Parkeerdak Le Pooleweg 11

Econ.

N

-

1.155

-

-

-

ADOH

Overhead huisvesting

Renovatie Boisotkade 2a (ELO)

Econ.

N

-

-

3.468

-

-

ADOH

Overhead huisvesting

Installaties Boisotkade 2a (ELO)

Econ.

N

-

-

4.523

-

-

ADOH

PUBLIEKSZAKEN, HANDHAVING EN VEILIGHEID

Verv verhuizing Publiekszaken 2024

Econ.

V

-

-

130

-

-

ADOH

HKPL CONCERNSTAF

Vervangen JOIN zaaksysteem 2026

Econ.

V

-

-

-

-

1.000

ADOH

HKPL STEDELIJK BEHEER

Wagenpark 6jr 2023-2026

Bedrijfsm.

V

-

123

-

-

60

ADOH

HKPL STEDELIJK BEHEER

Wagenpark 8jr 2024-2026

Bedrijfsm.

V

-

-

1.465

674

2.835

ADOH

HKPL STEDELIJK BEHEER

Veegmachines electrisch 2023

Bedrijfsm.

V

-

563

-

-

-

ADOH

HKPL STEDELIJK BEHEER

Veegmachines electrisch aanschaf 2024

Bedrijfsm.

V

-

-

216

-

-

ADOH

HKPL STEDELIJK BEHEER

Vervanging hoofdgebouw ABW 2024 10 jr

Bedrijfsm.

V

-

-

545

-

-

ADOH

HKPL STEDELIJK BEHEER

Vervanging hoofdgebouw ABW 2024 20 jr

Bedrijfsm.

V

-

-

152

-

-

ADOH

HKPL STEDELIJK BEHEER

Vervanging hoofdgebouw ABW 2024 40 jr

Bedrijfsm.

V

-

-

90

-

-

ADOH

HKPL STEDELIJK BEHEER

Vervanging hoofdgebouw ABW 2024 10 jr

Bedrijfsm.

V

-

-

308

-

-

ADOH

HKPL STEDELIJK BEHEER

Opslag kadavers 2023

Bedrijfsm.

V

-

7

-

-

-

ADOH

HKPL STEDELIJK BEHEER

Vervangingsinv hoofdgebouw ABW 2024

Bedrijfsm.

V

-

-

8.791

-

-

ADOH

HKPL STEDELIJK BEHEER

Luchtbehandelingsinstallatie ABW 15

Bedrijfsm.

V

-

-

140

-

-

ADOH

HKPL STEDELIJK BEHEER

CV-ketel ABW 15

Bedrijfsm.

V

-

-

44

-

-

ADOH

HKPL STEDELIJK BEHEER

Vervangen containers (vm Gevulei) 2026

Bedrijfsm.

V

-

-

-

-

758

 

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en Overhead

  

2.392

12.004

25.170

1.400

5.251

 

Totaal alle programma's

  

59.305

200.241

154.253

86.413

51.503

Bedragen x € 1.000

De investeringen die voorheen onder Servicepunt71 vielen zijn voor 2023 tot en met 2026 in een apart overzicht opgenomen.

Prestatie

Omschrijving prestatie

Omschrijving investering

Categorie

nieuw / vervanging

Bijdrage derden/ reserves

2023

2024

2025

2026

          

01B103

Op orde houden basisregistraties

Bedrijfsauto's landmeters

Bedrijfsm.

V

-

73

-

-

-

 

Totaal programma 1

   

-

73

-

-

-

ADOH

Overhead IDA

Docking -Monitoren-werkstations 2023-2026

Bedrijfsm.

V

-

350

265

215

355

ADOH

Overhead IDA

Surfaces + toebehoren 2023-2026

Bedrijfsm.

V

-

1.100

900

600

800

ADOH

Overhead IDA

Telefonie 5 jaar (toestellen) 2023-2026

Bedrijfsm.

V

-

128

128

128

128

ADOH

Overhead IDA

Switches 2023-2026

Bedrijfsm.

V

-

-

203

203

203

ADOH

Overhead IDA

AV-middelen div.locaties derden 2026

Bedrijfsm.

V

-

-

-

-

162

ADOH

Overhead IDA

AV-middelen Leiden div.locaties 2026

Bedrijfsm.

V

-

-

-

-

143

ADOH

Overhead IDA

AV-middelen Stadskantoor Leiden 2024

Bedrijfsm.

V

-

-

380

-

-

ADOH

Overhead IDA

Verbouwing Tweelingshuis 2025

Econ.

V

-

-

-

2.050

-

ADOH

Overhead IDA

Sociaal intranet

Econ.

V

100

100

-

-

-

ADOH

Overhead IDA

Modernisering telefonie

Econ.

V

233

233

-

-

-

ADOH

Overhead IDA

Windows 2012

Econ.

V

369

369

-

-

-

ADOH

Overhead IDA

Gegevensstromen

Econ.

V

30

30

-

-

-

ADOH

Overhead IDA

Handb.Kwal.Openb.Ruimte

Econ.

V

20

20

-

-

-

 

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en Overhead

  

-

1.578

1.875

3.195

1.790

 

Totaal alle programma's

  

-

1.651

1.875

3.195

1.790

Bedragen x 1.000