Programmabegroting 2024

Per reserve is de functie aangegeven. De functies zijn hieronder toegelicht. Daaronder zijn de totalen per functie weergegeven.

Functie reserve

Doel van de reserve

Consequentie van verhogen/verlagen

Bufferfunctie

Afdekken van algemene risico’s

Verandering van het weerstandvermogen

Bestedingsfunctie

Spaarpot voor het doen van uitgaven met een bepaald doel

Aanpassingen in de beleidsdoelen

Egalisatiefunctie

 

Opvangen van grote schommelingen in inkomsten en/of uitgaven

Ongewenste jaarlijkse schommelingen in de tarieven en/of het saldo van de begroting

Inkomensfunctie

 

Dekken van structurele lasten in de begroting

 

Invloed op de hoogte van de bespaarde rente en daarmee de dekking van de begroting

Financieringsfunctie

Dekken van investeringen

 

Wijziging van de hoeveelheid investeringen of de noodzaak alternatieve dekking te zoeken binnen de begroting

 

Balans- stand 1-1-2024

Storting 2024

Ont- trekking 2024

Balans- stand 1-1-2025

Mutaties begroot 2025

Mutaties begroot 2026

Mutaties begroot 2027

Balans- stand 31-12-2027

Bufferfunctie

91.571

7.634

-9.353

89.852

16.179

-21.460

-5.654

78.917

Bestedingsfunctie

33.257

10.159

0

43.416

-10.477

3.114

-12.171

23.882

Egalisatiefunctie

31.447

779

-2.328

29.898

29

-168

-4.726

25.033

Inkomensfunctie

28.284

1.179

-2.510

26.953

5.887

14.096

18.105

65.041

Financieringsfunctie

103.166

0

-1.511

101.654

-1.511

-1.511

-1.511

97.120

Totaal reserves

287.725

19.751

-15.702

291.773

10.106

-5.930

-5.956

289.993

Bedragen x 1.000,-

Omschrijving

Balans- stand 1-1-2024

Storting 2024

Ont- trekking 2024

Balans- stand 1-1-2025

Mutaties begroot 2025

Mutaties begroot 2026

Mutaties begroot 2027

Balans- stand 31-12-2027

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Algemene reserve

         

Algemene reserve

28.929

10.159

-

39.088

-10.477

3.114

-12.171

19.554

Functie: Bufferfunctie
Doel: De concernreserve dient als buffer voor de afdekking van niet-kwalificeerbare risico’s en de egalisatie van het exploitatieresultaat.
Minimale omvang: gelijk aan benodigd weerstandsvermogen

Totaal Algemene Reserve

28.929

10.159

-

39.088

-10.477

3.114

-12.171

19.554

 
          

Bestemmingsreserve

         

Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

238

0

0

238

0

0

0

238

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van initiatieven voor publicaties.

Reserve raad

171

0

0

171

0

0

0

171

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het bekostigen van uitgaven van de Raad voor verkiezingen, opleiding/begeleiding van nieuwe raadsleden en technische apparatuur voor commissie- en raadsvergaderingen.
Maximale omvang: 150.000

Reserve Holland Rijnland

2.174

0

-1.883

291

0

0

0

291

Functie: Financieringsfunctie
Doel: Het financieren van de gemeentelijke bijdrage aan het regionaal investeringsfonds Holland Rijnland.

Reserve flankerend beleid

1.505

0

-100

1.405

-100

-100

0

1.205

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van het flankerend beleid bij de taken- en efficiencydiscussie; dekken van kosten voor maatregelen die de verlaging van de formatie moeten realiseren en de bijbehorende personeelsomvang.

Bedrijfsvoeringsreserve concern

4.438

0

-1.900

2.538

0

0

0

2.538

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van resultaten op de bedrijfsvoering ten opzichte van de begroting over meerdere jaren en het oplossen van incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering.
Maximale omvang: 3,5% van de personele lasten van de ambtelijke organisatie
Minimale omvang: 1,0% van de personele lasten van de ambtelijke organisatie

Egalisatiereserve verkiezingen

140

0

-7

134

-25

-25

-25

60

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van verkiezingen.

Reserve parkeren

17.042

828

-26

17.844

273

-12.339

87

5.865

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van parkeervoorzieningen en egaliseren van de exploitatieresultaten over meerdere jaren.

Reserve bereikbaarheids- projecten

583

75

-92

566

75

75

75

791

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de bereikbaarheidsprojecten.

Reserve asbestsanering

21

106

0

127

106

106

106

445

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de sanering van asbest in gemeentelijk vastgoed

Bedragen x 1.000,-

Omschrijving

Balans- stand 1-1-2024

Storting 2024

Ont- trekking 2024

Balans- stand 1-1-2025

Mutaties begroot 2025

Mutaties begroot 2026

Mutaties begroot 2027

Balans- stand 31-12-2027

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve ontsluiting van groengebieden

13

0

0

13

0

0

0

13

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van een ecologisch en recreatief netwerk vanuit de stad richting kust en landgoederen en richting Duinhorst en Weide.

Reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken

1.138

2

0

1.140

2

2

2

1.145

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van onderhoud van kapitaalgoederen en noodzakelijke investeringen in de Nieuwe Beestenmarkt, herinrichting van de Breestraat en de begraafplaats Groenesteeg.

Reserve grondexploitaties

6.629

3.687

-695

9.622

501

687

762

11.572

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: De reserve Grondexploitaties wordt gevoed met positieve saldi bij afsluiten of tussentijds winstnemen van grondexploitaties, het exploitatieresultaat van het erfpachtbedrijf en verkoopopbrengsten van vastgoed en gronden. De reserve Grondexploitaties is de overkoepelende reserve van Grondzaken van waaruit de onderliggende voorzieningen en bestemmingsreserves gevoed kunnen worden. Tevens worden vrijvallende gelden uit de onderliggende voorzieningen en reserves teruggestort in deze reserve om herbestemd te worden.

Reserve bovenwijkse voorzieningen grondbedrijf

294

0

0

294

0

0

0

294

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van een extra kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte, aangepast aan het monumentale karakter van de stad (kunstobjecten, e.d.). Jaarlijks wordt bij Vermogensbeheer Grondexploitaties een voorstel meegenomen voor de te honoreren objecten.

Reserve afkoopsommen erfpacht

102.986

0

-1.508

101.477

-1.508

-1.508

-1.508

96.952

Functie: Inkomensfunctie
Doel:Het financieren van de waarde van de in erfpacht uitgegeven gronden door jaarlijkse vrijval van een deel van de afkoopsommen als dekking van de rentelasten over de onderliggende grondwaarde.

Reserve afkoop administratiekosten Erfpacht

180

0

-3

177

-3

-3

-3

168

Functie: Inkomensfunctie
Doel: Het financieren van de administratiekosten van de in erfpacht uitgegeven gronden door jaarlijkse vrijval van een deel van de betaalde afkoopsommen voor administratiekosten.

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges

7.752

0

0

7.752

0

0

-5.000

2.752

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het bekostigen van niet geraamde incidentele uitgaven voor de optimalisatie van de omgevingsvergunningverlening (onderdeel bouwactiviteiten) en het tegengaan van fluctuaties in de tariefstelling.

Reserve sociale huurwoningen

0

0

0

0

0

0

0

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de uitvoeringsagenda van Nota Wonen.

Reserve Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

2.188

0

0

2.188

0

0

0

2.188

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van sanering bij projecten waarbij bodemverontreiniging wordt aangetroffen.

Bedragen x 1.000,-

Omschrijving

Balans- stand 1-1-2024

Storting 2024

Ont- trekking 2024

Balans- stand 1-1-2025

Mutaties begroot 2025

Mutaties begroot 2026

Mutaties begroot 2027

Balans- stand 31-12-2027

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve herstructurering woongebieden De Sleutels van Zijl en Vliet

16

0

0

16

0

0

0

16

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het verrekenen van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van De Sleutels van Zijl en Vliet waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert (conform Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering met De Sleutels van Zijl en Vliet).

Reserve herstructurering woongebieden Ons Doel

439

0

0

439

0

0

0

439

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het verrekenen van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van Ons Doel waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert (conform Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering met Ons Doel).

Reserve risico's projecten in uitvoering

4.328

0

0

4.328

0

0

0

4.328

Functie: Bufferfunctie
Doel: Het dekken van algemene- en project specifieke risico’s binnen grondexploitaties in uitvoering. Bouwgronden in exploitatie (BIE).

Reserve risico's bijzondere projecten

0

0

0

0

0

0

0

0

Functie: Bufferfunctie
Doel: Het dekken van risico’s bij bijzondere projecten (Leiden Centraal Project, Oostvlietpolder en Lammenschansdriehoek (inclusief Betaplein).

Reserve combinatiefuncties

150

0

0

150

0

0

0

150

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: In het kader van de rijksregeling Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur ontvangt de gemeente een bijdrage voor het realiseren van combinatiefuncties in het onderwijs en de sectoren sport en cultuur.

Reserve onderwijshuisvesting

515

0

-55

460

-55

-55

-55

294

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van beleid en uitvoering van onderwijshuisvesting

Reserve aankopen kunst Museum de Lakenhal

52

0

0

52

0

0

0

52

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Aankopen kunst voor museum De Lakenhal middels door de gemeente beschikbaar gestelde gelden.

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

111

0

0

111

0

0

0

111

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van resultaten op de bedrijfsvoering en afgesloten projecten over meerdere jaren en oplossen van incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering.
Maximale omvang: 15% van de totale exploitatielasten voor de periode 2019-2026.

Reserve exploitatie De Nobel

172

0

-9

163

-9

-9

-9

135

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van muziekcentrum De Nobel.

Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen

1.132

0

0

1.132

0

0

0

1.132

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van aanvullingen op de beschikbare sociaal-maatschappelijke voorzieningen.

Bedrijfsreserve DZB-Leiden WSW

4.448

0

0

4.448

0

0

0

4.448

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van de jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringkosten van de DZB en oplossen van knelpunten in de exploitatie.

Bedragen x 1.000,-

Omschrijving

Balans- stand 1-1-2024

Storting 2024

Ont- trekking 2024

Balans- stand 1-1-2025

Mutaties begroot 2025

Mutaties begroot 2026

Mutaties begroot 2027

Balans- stand 31-12-2027

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve GSB-middelen. ISV/EZ

246

0

0

246

0

0

0

246

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het realiseren van prestatieafspraken in het kader van het grotestedenbeleid (GSB) met het Rijk. De volgende projecten worden bekostigd: verbeterplan bomen, gebiedsvisies en gevelsanering.

Reserve zachte landing WSW

964

0

-150

814

-150

-150

-150

364

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de herstructurering DZB.

Reserve bedrijfsvoering plankosten

1.661

181

0

1.843

178

178

178

2.376

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van de plankosten van projecten in de definitiefase en het egaliseren van fluctuaties in de exploitatie als gevolg van de plankostensystematiek.

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

152

0

0

152

0

0

0

152

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het bekostigen van de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van de Oppenheimstraat.

Reserve rekenkamer

105

0

-15

90

-15

-15

-15

44

Functie: Egalisatiefuntie
Doel: Het financieren van de uitgaven voor onderzoek en de mogelijkheid tot extra onderzoek.
Maximale omvang: nader te bepalen, in 2021 wordt na evaluatie een voorstel ingediend.

Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Leiden en omstreken

526

0

-12

514

-12

-12

-12

477

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringskosten van Erfgoed Leiden en omstreken.
Maximale omvang: 10% van de begrote exploitatielasten

Reserve Sociaal Domein

44.511

823

-6.343

38.991

-6.069

-6.355

0

26.567

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van bijsturingsmaatregelen die (op termijn) leiden tot kostenreductie en opvangen van tekorten en overschotten in het sociaal domein.

Reserve Informatisering

68

0

0

68

0

0

0

68

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de digitalisering van werkprocessen, ontwikkelen van informatiebeleid en vernieuwen van de gemeentelijke website.

Reserve programma binnenstad

135

0

0

135

0

0

0

135

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van projecten voor een economisch vitale binnenstad

Reserve stedelijke ontwikkeling

116

0

0

116

0

0

0

116

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van investeringsinitiatieven in de stad.

Bedragen x 1.000,-

Omschrijving

Balans- stand 1-1-2024

Storting 2024

Ont- trekking 2024

Balans- stand 1-1-2025

Mutaties begroot 2025

Mutaties begroot 2026

Mutaties begroot 2027

Balans- stand 31-12-2027

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve afschrijvingen investeringen

26.110

1.179

-627

26.662

5.887

14.096

18.105

64.750

Functie: Financieringsfunctie
Doel: Het dekken van de jaarlijkse kapitaallasten vanuit incidentele middelen.

Reserve economische impulsen en Kennisstad

290

0

0

290

0

0

0

290

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van impulsen voor duurzame, economische ontwikkelingen en initiatieven in de stad.

Reserve budgetoverheveling

2.073

0

-1.440

633

-633

0

0

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het faciliteren van budgetoverhevelingen.

Bestemmingsreserve frictiekosten ID/WIW-banen

207

0

-29

178

-29

-29

-29

90

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van kosten die gemoeid zijn met een raadsbesluit dat geleid heeft tot 'geen gedwongen ontslagen WIW-medewerkers'

Reserve sportstimulering

176

0

0

176

0

0

0

176

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van een sportstimuleringsfonds voor een betere uitvoering van de Leidse sportvisie onder nader vast te stellen voorwaarden van cofinanciering met inzet private middelen.

Reserve Fonds Debt? to no Debt!

154

0

0

154

0

0

0

154

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van projectkosten en eventuele oninbare vorderingen.

Reserve herontwikkeling Stationsgebied e.o.

3.490

0

0

3.490

0

0

0

3.490

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de uitvoering masterplan Stationsgebied

Reserve restauratie collectie De Lakenhal

19

0

0

19

0

0

0

19

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de restauratie van collectie van Museum De Lakenhal.

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden

258

0

-35

223

-35

-35

-35

119

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de salarislasten van een derde molenaar bij molen de Valk

Reserve Duurzame Stad

4.431

1.932

-373

5.990

1.560

1.589

1.234

10.373

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van investeringen en uitgaven die om doelstellingen te realiseren op het gebied van verstedelijking, duurzame mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie en biodiverse vergroening en circulaire economie en afval.

Reserve projecten en tentoonstelling Museum de Lakenhal

209

0

0

209

0

0

0

209

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Meerjarig beschikbaar houden van gemeentelijke middelen voor meerjarige projecten en tentoonstellingen van Museum de Lakenhal
Maximale omvang: 600.00

Bedragen x 1.000,-

Omschrijving

Balans- stand 1-1-2024

Storting 2024

Ont- trekking 2024

Balans- stand 1-1-2025

Mutaties begroot 2025

Mutaties begroot 2026

Mutaties begroot 2027

Balans- stand 31-12-2027

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve regionale verkeers- en milieukaart

274

0

0

274

0

0

0

274

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Alle regionale verkeers- en milieukaart (RVMK) taken zijn belegd bij de gemeente Leiden. Zoals afgesproken met de regiogemeenten in de dienstverleningsovereenkomst wordt een reserve RVMK gevormd. Hiermee kunnen eventuele risico's worden gedekt.

Reserve Bomenfonds

-271

0

0

-27

0

0

0

-27

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: De versterking van het bomenbestand van Leiden.

Reserve beheerkosten

0

0

0

0

0

0

0

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Instellen centraal budget (reserve) voor stijging van beheerkosten als gevolg van klimaatadaptieve maatregelen en vergroening bij projecten.

Reserve specialistische voorzieningen Maatschappelijke Zorg

600

0

0

600

0

0

0

600

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Egaliseren van verschillen tussen begrote en gerealiseerde lasten voor specialistische voorzieningen Maatschappelijke Zorg die in afzonderlijke boekjaren ontstaan, conform de
Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke zorg 2023 Holland.
Maximale omvang: 10% van het jaarlijkse budget voor de specialistische voorzieningen en de uitvoeringskosten.

Reserve Oekraine asielzoekers statushouderders

9.501

0

-400

9.101

-475

-375

0

8.251

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van verschillen tussen de lasten en de (rijks)bijdragen.

Reserve Maatschappelijke Zorg Leidse regio

523

0

0

523

0

0

0

523

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Egaliseren van verschillen tussen het Leidse aandeel van de begrote en gerealiseerde lasten voor Maatschappelijke Zorg binnen de Leidse Regio die in afzonderlijke boekjaren ontstaan, conform de Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Zorg 2023 Leidse regio.

Reserve OV Knoop Leiden Centraal station

0

0

0

0

20.588

-5.000

-7.794

7.794

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Dekking van de investeringsambities OV knoop Leiden Centraal station.

Reserve egalisatie kapitaallasten centrumregeling bedrijfsvoering

2.969

779

0

3.748

531

234

302

4.816

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Egaliseren van verschillen tussen begrote en gerealiseerde kapitaallasten die in afzonderlijke boekjaren ontstaan binnen de centrumregeling bedrijfsvoering.

Reserve risicobijdrage centrum regeling bedrijfsvoering

0

0

0

0

0

0

0

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het beschikbaar houden van het in een boekjaar niet bestede deel van de risicobijdrage van partnergemeenten voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening aan deze partnergemeenten.

Reserve sportstimulering schaatsen

200

0

0

200

0

0

0

200

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het continueren van de schaatssport

          

Totaal Bestemmingsreserves

258.796

9.592

-15.702

252.686

20.583

-9.044

6.215

270.439

 
          

Totaal Reserves

287.725

19.751

-15.702

291.773

10.106

-5.930

-5.956

289.993

 
  1. 1 Het saldo van de Reserve Bomenfonds zal bij de 2e voortgangsrapportage 2023 worden aangevuld.

Bedragen x 1.000,-