Programmabegroting 2021

Per reserve is de functie aangegeven. De functies zijn hieronder toegelicht. Daaronder zijn de totalen per functie weergegeven.

Functie reserve

Doel van de reserve

Consequentie van verhogen/verlagen

Bufferfunctie

Afdekken van algemene risico’s

Verandering van het weerstandvermogen

Bestedingsfunctie

Spaarpot voor het doen van uitgaven met een bepaald doel

Aanpassingen in de beleidsdoelen

Egalisatiefunctie

 

Opvangen van grote schommelingen in inkomsten en/of uitgaven

Ongewenste jaarlijkse schommelingen in de tarieven en/of het saldo van de begroting

Inkomensfunctie

 

Dekken van structurele lasten in de begroting

 

Invloed op de hoogte van de bespaarde rente en daarmee de dekking van de begroting

Financieringsfunctie

Dekken van investeringen

 

Wijziging van de hoeveelheid investeringen of de noodzaak alternatieve dekking te zoeken binnen de begroting

 

Balans- stand 1-1-2021

Storting 2021

Ont- trekking 2021

Balans- stand 1-1-2022

Mutaties begroot 2022

Mutaties begroot 2023

Mutaties begroot 2024

Balans- stand 31-12-2024

Bufferfunctie

17.516

9.617

-6.735

20.398

1.444

3.730

1.749

27.320

Bestedingsfunctie

66.245

24.280

-29.261

61.265

-2.124

2.243

3.950

65.334

Egalisatiefunctie

12.967

0

-1.810

11.157

-31

-31

-12

11.082

Inkomensfunctie

107.700

0

-1.511

106.189

-1.511

-1.511

-1.511

101.654

Financieringsfunctie

31.905

2.137

-3.928

30.114

-1.735

-2.662

-2.823

22.895

Totaal reserves

236.334

36.034

-43.245

229.123

-3.958

1.768

1.352

228.285

Bedragen x 1.000,-

Omschrijving

Balans- stand 1-1-2021

Storting 2021

Ont- trekking 2021

Balans- stand 1-1-2022

Mutaties begroot 2022

Mutaties begroot 2023

Mutaties begroot 2024

Balans- stand 31-12-2024

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Algemene reserve

         

Algemene reserve

15.216

9.617

-6.735

18.098

1.444

3.730

1.749

25.020

Functie: Bufferfunctie
Doel: De concernreserve dient als buffer voor de afdekking van niet-kwalificeerbare risico’s en de egalisatie van het exploitatieresultaat.
Minimale omvang: gelijk aan benodigd weerstandsvermogen

Totaal Algemene Reserve

15.216

9.617

-6.735

18.098

1.444

3.730

1.749

25.020

 
          

Bestemmingsreserve

         

Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

225

0

0

225

0

0

0

225

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van initiatieven voor publicaties.

Reserve raad

140

0

0

140

0

0

0

140

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het bekostigen van uitgaven van de Raad voor verkiezingen, opleiding/begeleiding van nieuwe raadsleden en technische apparatuur voor commissie- en raadsvergaderingen.
Maximale omvang: 150.000

Reserve Holland Rijnland

10.210

0

-3.077

7.134

-3.077

-1.883

-1.883

291

Functie: Financieringsfunctie
Doel: Het financieren van de gemeentelijke bijdrage aan het regionaal investeringsfonds Holland Rijnland.

Reserve flankerend beleid

1.437

0

-300

1.137

-300

0

0

837

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van het flankerend beleid bij de taken- en efficiencydiscussie; dekken van kosten voor maatregelen die de verlaging van de formatie moeten realiseren en de bijbehorende personeelsomvang.

Bedrijfsvoeringsreserve concern

955

0

0

955

0

0

0

955

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van resultaten op de bedrijfsvoering ten opzichte van de begroting over meerdere jaren en het oplossen van incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering.
Maximale omvang: 3,5% van de personele lasten van de ambtelijke organisatie
Minimale omvang: 1,0% van de personele lasten van de ambtelijke organisatie

Egalisatiereserve verkiezingen

178

130

-177

131

-47

-38

-28

17

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van verkiezingen.

Reserve parkeren

14.899

8.673

-8.605

14.967

99

-305

-1.225

13.537

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van parkeervoorzieningen en egaliseren van de exploitatieresultaten over meerdere jaren.

Reserve bereikbaarheids- projecten

1.720

358

-571

1.507

-124

324

158

1.865

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de bereikbaarheidsprojecten.

Reserve asbestsanering

434

106

0

540

106

106

106

858

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de sanering van asbest in gemeentelijk vastgoed

Bedragen x 1.000,-

Omschrijving

Balans- stand 1-1-2021

Storting 2021

Ont- trekking 2021

Balans- stand 1-1-2022

Mutaties begroot 2022

Mutaties begroot 2023

Mutaties begroot 2024

Balans- stand 31-12-2024

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve groene singels

282

80

-302

60

0

0

0

60

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van een doorgaande ring van parken, openbare ruimten, speelplekken en industriële monumenten.

Reserve ontsluiting van groengebieden

763

0

0

763

0

0

0

763

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van een ecologisch en recreatief netwerk vanuit de stad richting kust en landgoederen en richting Duinhorst en Weide.

Reserve duurzaamheids- fondsen

180

0

0

180

0

0

0

180

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van onderzoek en adviezen voor eigenaren/bewoners van monumenten, bijdragen aan corporaties, een stimuleringsregeling en lokale initiatieven op het terrein van duurzaamheid.

Reserve klimaatmaatregelen

0

0

0

0

0

0

0

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van klimaatmaatregelen zoals groene daken en zonnepanelen.

Reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken

1.647

2

0

1.649

2

2

2

1.654

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van onderhoud van kapitaalgoederen en noodzakelijke investeringen in de Nieuwe Beestenmarkt, herinrichting van de Breestraat en de begraafplaats Groenesteeg.

Reserve grondexploitaties

1.192

8.392

-1.098

8.486

2.259

2.517

3.017

16.279

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: De reserve Grondexploitaties wordt gevoed met positieve saldi bij afsluiten of tussentijds winstnemen van grondexploitaties, het exploitatieresultaat van het erfpachtbedrijf en verkoopopbrengsten van vastgoed en gronden. De reserve Grondexploitaties is de overkoepelende reserve van Grondzaken van waaruit de onderliggende voorzieningen en bestemmingsreserves gevoed kunnen worden. Tevens worden vrijvallende gelden uit de onderliggende voorzieningen en reserves teruggestort in deze reserve om herbestemd te worden.

Reserve bovenwijkse voorzieningen grondbedrijf

766

0

-40

726

-40

-40

0

646

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van een extra kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte, aangepast aan het monumentale karakter van de stad (kunstobjecten, e.d.). Jaarlijks wordt bij Vermogensbeheer Grondexploitaties een voorstel meegenomen voor de te honoreren objecten.

Reserve afkoopsommen erfpacht

107.511

0

-1.508

106.003

-1.508

-1.508

-1.508

101.477

Functie: Inkomensfunctie
Doel:Het financieren van de waarde van de in erfpacht uitgegeven gronden door jaarlijkse vrijval van een deel van de afkoopsommen als dekking van de rentelasten over de onderliggende grondwaarde.

Reserve afkoop administratiekosten Erfpacht

189

0

-3

186

-3

-3

-3

177

Functie: Inkomensfunctie
Doel: Het financieren van de administratiekosten van de in erfpacht uitgegeven gronden door jaarlijkse vrijval van een deel van de betaalde afkoopsommen voor administratiekosten.

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges

6.139

0

-1.664

4.475

0

0

0

4.475

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het bekostigen van niet geraamde incidentele uitgaven voor de optimalisatie van de omgevingsvergunningverlening (onderdeel bouwactiviteiten) en het tegengaan van fluctuaties in de tariefstelling.

Bedragen x 1.000,-

Omschrijving

Balans- stand 1-1-2021

Storting 2021

Ont- trekking 2021

Balans- stand 1-1-2022

Mutaties begroot 2022

Mutaties begroot 2023

Mutaties begroot 2024

Balans- stand 31-12-2024

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve sociale huurwoningen

0

0

0

0

0

0

0

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de uitvoeringsagenda van Nota Wonen.

Reserve herstructurering Woongebieden Portaal

40

31

0

71

31

31

31

165

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het verrekenen van de hogere grondprijs met Portaal, indien de corporatie bij bepaalde woninglocaties meer dan 20% sociale huurwoningen realiseert (conform Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering met Portaal).

Reserve strategische aankopen

374

155

-100

428

54

54

54

590

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van verwerving en beheer van strategische aankopen (conform Nota Grondbeleid 2015).

Reserve Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

1.754

0

0

1.754

0

0

0

1.754

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van sanering bij projecten waarbij bodemverontreiniging wordt aangetroffen.

Reserve herstructurering woongebieden De Sleutels van Zijl en Vliet

10

8

0

17

8

8

8

41

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het verrekenen van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van De Sleutels van Zijl en Vliet waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert (conform Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering met De Sleutels van Zijl en Vliet).

Reserve herstructurering woongebieden Ons Doel

405

49

0

454

49

49

49

600

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het verrekenen van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van Ons Doel waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert (conform Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering met Ons Doel).

Reserve risico's projecten in uitvoering

0

0

0

0

0

0

0

0

Functie: Bufferfunctie
Doel: Het dekken van algemene- en projectspecifieke risico’s binnen grondexploitaties in uitvoering. Bouwgronden in exploitatie (BIE).

Reserve risico's bijzondere projecten

2.300

0

0

2.300

0

0

0

2.300

Functie: Bufferfunctie
Doel: Het dekken van risico’s bij bijzondere projecten (Leiden Centraal Project, Oostvlietpolder en Lammenschansdriehoek (inclusief Betaplein).

Reserve combinatiefuncties

180

0

-19

161

-19

-19

0

123

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: In het kader van de rijksregeling Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur ontvangt de gemeente een bijdrage voor het realiseren van combinatiefuncties in het onderwijs en de sectoren sport en cultuur.

Reserve onderwijshuisvesting

820

0

-139

681

-93

-93

-93

402

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van beleid en uitvoering van onderwijshuisvesting

Reserve aankopen kunst Museum de Lakenhal

49

0

0

49

0

0

0

49

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Aankopen kunst voor museum De Lakenhal middels door de gemeente beschikbaar gestelde gelden.

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

219

0

0

219

0

0

0

219

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van resultaten op de bedrijfsvoering en afgesloten projecten over meerdere jaren en oplossen van incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering.
Maximale omvang: 15% van de totale exploitatielasten voor de periode 2019-2026.

Bedragen x 1.000,-

Omschrijving

Balans- stand 1-1-2021

Storting 2021

Ont- trekking 2021

Balans- stand 1-1-2022

Mutaties begroot 2022

Mutaties begroot 2023

Mutaties begroot 2024

Balans- stand 31-12-2024

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve exploitatie De Nobel

199

0

-9

190

-9

-9

-9

163

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van muziekcentrum De Nobel.

Reserve gemeentelijk deel GSB Openbare Geestelijk GezondheidsZorg

46

0

-46

0

0

0

0

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van oplossingen voor knelpunten bij de uitvoering van de (regionale) plannen voor Maatschappelijke opvang en Verslavingszorg

Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen

841

0

0

841

0

0

0

841

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van aanvullingen op de beschikbare sociaal-maatschappelijke voorzieningen.

Bedrijfsreserve DZB-Leiden WSW

4.849

0

-114

4.735

0

0

0

4.735

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van de jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringkosten van de DZB en oplossen van knelpunten in de exploitatie.

Reserve GSB-middelen. ISV/EZ

788

0

0

788

0

0

0

788

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het realiseren van prestatieafspraken in het kader van het grotestedenbeleid (GSB) met het Rijk. De volgende projecten worden bekostigd: verbeterplan bomen, gebiedsvisies en gevelsanering.

Reserve Pieterskerk

0

0

0

0

0

0

0

0

Functie: Financieringsfunctie
Doel: Jaarlijkse subsidiëring aan de stichting Pieterskerk ter dekking van de aflossings- en rentekosten van een lening voor het realiseren van de restauratie Pieterskerk.

Reserve zachte landing WSW

1.573

586

-766

1.393

519

548

548

3.007

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de herstructurering DZB.

Reserve bedrijfsvoering plankosten

1.257

929

-805

1.380

124

123

123

1.751

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van de plankosten van projecten in de definitiefase en het egaliseren van fluctuaties in de exploitatie als gevolg van de plankostensystematiek.

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

152

0

0

152

0

0

0

152

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het bekostigen van de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van de Oppenheimstraat.

Reserve rekenkamer

89

0

0

89

0

0

0

89

Functie: Egalisatiefuntie
Doel: Het financieren van de uitgaven voor onderzoek en de mogelijkheid tot extra onderzoek.
Maximale omvang: nader te bepalen, in 2020 wordt na evaluatie een voorstel ingediend.

Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Leiden en omstreken

396

0

-12

384

-12

-12

-12

347

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringskosten van Erfgoed Leiden en omstreken.
Maximale omvang: 10% van de begrote exploitatielasten

Bedragen x 1.000,-

Omschrijving

Balans- stand 1-1-2021

Storting 2021

Ont- trekking 2021

Balans- stand 1-1-2022

Mutaties begroot 2022

Mutaties begroot 2023

Mutaties begroot 2024

Balans- stand 31-12-2024

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve Sociaal Domein

10.886

757

-1.977

9.666

-794

-1.768

0

7.104

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van bijsturingsmaatregelen die (op termijn) leiden tot kostenreductie en opvangen van tekorten en overschotten in het sociaal domein.

Reserve Informatisering

68

0

0

68

0

0

0

68

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de digitalisering van werkprocessen, ontwikkelen van informatiebeleid en vernieuwen van de gemeentelijke website.

Reserve programma binnenstad

134

605

-605

134

0

0

0

134

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van projecten voor een economisch vitale binnenstad

Reserve stedelijke ontwikkeling

83

0

0

83

0

0

0

83

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van investeringsinitiatieven in de stad.

Reserve afschrijvingen investeringen

21.695

2.137

-851

22.980

1.342

-779

-940

22.603

Functie: Financieringsfunctie
Doel: Het dekken van de jaarlijkse kapitaallasten vanuit incidentele middelen.

Reserve economische impulsen en Kennisstad

1.851

0

-275

1.576

-1.060

0

0

516

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van impulsen voor duurzame, economische ontwikkelingen en initiatieven in de stad.

Reserve budgetoverheveling

12.460

0

-9.324

3.136

-3.114

-22

0

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het faciliteren van budgetoverhevelingen.

Bestemmingsreserve frictiekosten ID/WIW-banen

309

0

-33

276

-9

-9

-9

248

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van kosten die gemoeid zijn met een raadsbesluit dat geleid heeft tot 'geen gedwongen ontslagen WIW-medewerkers'

Reserve sportstimulering

150

0

-50

100

-50

-50

0

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van een sportstimuleringsfonds voor een betere uitvoering van de Leidse sportvisie onder nader vast te stellen voorwaarden van cofinanciering met inzet private middelen.

Reserve Fonds Debt? to no Debt!

163

0

0

163

0

0

0

163

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van projectkosten en eventuele oninbare vorderingen.

Bedragen x 1.000,-

Omschrijving

Balans- stand 1-1-2021

Storting 2021

Ont- trekking 2021

Balans- stand 1-1-2022

Mutaties begroot 2022

Mutaties begroot 2023

Mutaties begroot 2024

Balans- stand 31-12-2024

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve herontwikkeling Stationsgebied eo

3.487

0

0

3.487

0

0

0

3.487

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de uitvoering masterplan Stationsgebied

Reserve restauratie collectie De Lakenhal

0

0

0

0

0

0

0

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de restauratie van collectie van Museum De Lakenhal.

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden

284

0

-35

249

-35

-35

-35

145

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de salarislasten van een derde molenaar bij molen de Valk

Reserve Lucas van Leydenfonds

250

0

-250

0

0

0

0

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van beeldende kunst in de openbare ruimte

Reserve Duurzame Stad

3.339

3.420

-3.753

3.007

225

676

1.053

4.962

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van investeringen en uitgaven die om doelstellingen te realiseren op het gebied van verstedelijking, duurzame mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie en biodiverse vergroening en circulaire economie en afval.

Reserve projecten en tentoonstelling Museum de Lakenhal

145

0

0

145

0

0

0

145

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Meerjarig beschikbaar houden van gemeentelijke middelen voor meerjarige projecten en tentoonstellingen van Museum de Lakenhal
Maximale omvang: 600.00

Reserve regionale verkeers- en milieukaart

76

0

0

76

0

0

0

76

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Alle regionale verkeers- en milieukaart (RVMK) taken zijn belegd bij de gemeente Leiden. Zoals afgesproken met de regiogemeenten in de dienstverleningsovereenkomst wordt een reserve RVMK gevormd. Hiermee kunnen eventuele risico's worden gedekt.

Reserve Bomenfonds

527

0

0

527

0

0

0

527

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: De versterking van het bomenbestand van Leiden.

Reserve beheerkosten

0

0

0

0

75

175

200

450

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Instellen centraal budget (reserve) voor stijging van beheerkosten als gevolg van klimaatadaptieve maatregelen en vergroening bij projecten.

Totaal Bestemmingsreserves

221.118

26.417

-36.510

211.025

-5.402

-1.961

-397

203.265

 
          

Totaal Reserves

236.334

36.034

-43.245

229.123

-3.958

1.768

1.352

228.285

 

Bedragen x 1.000,-