Programmabegroting 2023

Per reserve is de functie aangegeven. De functies zijn hieronder toegelicht. Daaronder zijn de totalen per functie weergegeven.

Functie reserve

Doel van de reserve

Consequentie van verhogen/verlagen

Bufferfunctie

Afdekken van algemene risico’s

Verandering van het weerstandvermogen

Bestedingsfunctie

Spaarpot voor het doen van uitgaven met een bepaald doel

Aanpassingen in de beleidsdoelen

Egalisatiefunctie

 

Opvangen van grote schommelingen in inkomsten en/of uitgaven

Ongewenste jaarlijkse schommelingen in de tarieven en/of het saldo van de begroting

Inkomensfunctie

 

Dekken van structurele lasten in de begroting

 

Invloed op de hoogte van de bespaarde rente en daarmee de dekking van de begroting

Financieringsfunctie

Dekken van investeringen

 

Wijziging van de hoeveelheid investeringen of de noodzaak alternatieve dekking te zoeken binnen de begroting

 

Balans- stand 1-1-2023

Storting 2023

Ont- trekking 2023

Balans- stand 1-1-2024

Mutaties begroot 2024

Mutaties begroot 2025

Mutaties begroot 2026

Balans- stand 31-12-2026

Bufferfunctie

22.576

1.321

0

23.897

11.862

-11.841

2.012

25.929

Bestedingsfunctie

79.197

8.582

-13.529

74.251

2.276

807

-15.946

61.387

Egalisatiefunctie

11.542

0

-356

11.186

-12

-12

-12

11.149

Inkomensfunctie

104.677

0

-1.511

103.166

-1.511

-1.511

-1.511

98.632

Financieringsfunctie

27.747

1.617

-2.376

26.988

-2.821

29.026

16.968

70.160

Totaal reserves

245.740

11.520

-17.773

239.487

9.792

16.468

1.509

267.256

Bedragen x 1.000,-

Omschrijving

Balans- stand 1-1-2023

Storting 2023

Ont- trekking 2023

Balans- stand 1-1-2024

Mutaties begroot 2024

Mutaties begroot 2025

Mutaties begroot 2026

Balans- stand 31-12-2026

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Algemene reserve

         

Algemene reserve

20.065

1.321

-

21.386

11.862

-11.841

2.012

23.419

Functie: Bufferfunctie
Doel: De concernreserve dient als buffer voor de afdekking van niet-kwalificeerbare risico’s en de egalisatie van het exploitatieresultaat.
Minimale omvang: gelijk aan benodigd weerstandsvermogen

Totaal Algemene Reserve

20.065

1.321

-

21.386

11.862

-11.841

2.012

23.419

 
          

Bestemmingsreserve

         

Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

219

0

0

219

0

0

0

219

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van initiatieven voor publicaties.

Reserve raad

102

0

0

102

0

0

0

102

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het bekostigen van uitgaven van de Raad voor verkiezingen, opleiding/begeleiding van nieuwe raadsleden en technische apparatuur voor commissie- en raadsvergaderingen.
Maximale omvang: 150.000

Reserve Holland Rijnland

4.057

0

-1.883

2.174

-1.883

0

0

291

Functie: Financieringsfunctie
Doel: Het financieren van de gemeentelijke bijdrage aan het regionaal investeringsfonds Holland Rijnland.

Reserve flankerend beleid

1.325

0

-100

1.225

-100

-100

-100

925

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van het flankerend beleid bij de taken- en efficiencydiscussie; dekken van kosten voor maatregelen die de verlaging van de formatie moeten realiseren en de bijbehorende personeelsomvang.

Bedrijfsvoeringsreserve concern

2.329

0

0

2.329

0

0

0

2.329

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van resultaten op de bedrijfsvoering ten opzichte van de begroting over meerdere jaren en het oplossen van incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering.
Maximale omvang: 3,5% van de personele lasten van de ambtelijke organisatie
Minimale omvang: 1,0% van de personele lasten van de ambtelijke organisatie

Egalisatiereserve verkiezingen

129

0

-17

113

-7

-25

-25

57

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van verkiezingen.

Reserve parkeren

15.423

691

-1.027

15.087

-751

-723

-18.091

-4.4791

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van parkeervoorzieningen en egaliseren van de exploitatieresultaten over meerdere jaren.

Reserve bereikbaarheids- projecten

2.034

308

-1.917

425

75

75

75

650

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de bereikbaarheidsprojecten.

Reserve asbestsanering

15

106

-100

21

106

106

106

339

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de sanering van asbest in gemeentelijk vastgoed

  1. 1 De herijkte parkeerexploitatie is in de administratie nog niet in het lopend jaar verwerkt. Uit de extracomptabele berekening ten behoeve van het opstellen van het coalitieakkoord blijkt dat de parkeerreserve positief blijft. Doordat deze herijkte exploitatie nog niet is verwerkt, is nu in de administratie nog een tekort zichtbaar. Zodra de bijgewerkte parkeerexploitatie is verwerkt, sluit de reserve weer op ‘0’.

Bedragen x 1.000,-

Omschrijving

Balans- stand 1-1-2023

Storting 2023

Ont- trekking 2023

Balans- stand 1-1-2024

Mutaties begroot 2024

Mutaties begroot 2025

Mutaties begroot 2026

Balans- stand 31-12-2026

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve ontsluiting van groengebieden

763

0

0

763

0

0

0

763

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van een ecologisch en recreatief netwerk vanuit de stad richting kust en landgoederen en richting Duinhorst en Weide.

Reserve duurzaamheids- fondsen

180

0

0

180

0

0

0

180

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van onderzoek en adviezen voor eigenaren/bewoners van monumenten, bijdragen aan corporaties, een stimuleringsregeling en lokale initiatieven op het terrein van duurzaamheid.

Reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken

1.957

2

0

1.959

2

2

2

1.964

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van onderhoud van kapitaalgoederen en noodzakelijke investeringen in de Nieuwe Beestenmarkt, herinrichting van de Breestraat en de begraafplaats Groenesteeg.

Reserve grondexploitaties

10.891

2.368

-498

12.761

2.376

1.090

1.116

17.344

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: De reserve Grondexploitaties wordt gevoed met positieve saldi bij afsluiten of tussentijds winstnemen van grondexploitaties, het exploitatieresultaat van het erfpachtbedrijf en verkoopopbrengsten van vastgoed en gronden. De reserve Grondexploitaties is de overkoepelende reserve van Grondzaken van waaruit de onderliggende voorzieningen en bestemmingsreserves gevoed kunnen worden. Tevens worden vrijvallende gelden uit de onderliggende voorzieningen en reserves teruggestort in deze reserve om herbestemd te worden.

Reserve bovenwijkse voorzieningen grondbedrijf

324

0

-40

284

0

0

0

284

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van een extra kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte, aangepast aan het monumentale karakter van de stad (kunstobjecten, e.d.). Jaarlijks wordt bij Vermogensbeheer Grondexploitaties een voorstel meegenomen voor de te honoreren objecten.

Reserve afkoopsommen erfpacht

104.494

0

-1.508

102.986

-1.508

-1.508

-1.508

98.460

Functie: Inkomensfunctie
Doel:Het financieren van de waarde van de in erfpacht uitgegeven gronden door jaarlijkse vrijval van een deel van de afkoopsommen als dekking van de rentelasten over de onderliggende grondwaarde.

Reserve afkoop administratiekosten Erfpacht

183

0

-3

180

-3

-3

-3

171

Functie: Inkomensfunctie
Doel: Het financieren van de administratiekosten van de in erfpacht uitgegeven gronden door jaarlijkse vrijval van een deel van de betaalde afkoopsommen voor administratiekosten.

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges

3.728

0

-325

3.403

0

0

0

3.403

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het bekostigen van niet geraamde incidentele uitgaven voor de optimalisatie van de omgevingsvergunningverlening (onderdeel bouwactiviteiten) en het tegengaan van fluctuaties in de tariefstelling.

Bedragen x 1.000,-

Omschrijving

Balans- stand 1-1-2023

Storting 2023

Ont- trekking 2023

Balans- stand 1-1-2024

Mutaties begroot 2024

Mutaties begroot 2025

Mutaties begroot 2026

Balans- stand 31-12-2026

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve sociale huurwoningen

0

0

0

0

0

0

0

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de uitvoeringsagenda van Nota Wonen.

Reserve Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

2.044

0

0

2.044

0

0

0

2.044

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van sanering bij projecten waarbij bodemverontreiniging wordt aangetroffen.

Reserve herstructurering woongebieden De Sleutels van Zijl en Vliet

16

0

0

16

0

0

0

17

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het verrekenen van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van De Sleutels van Zijl en Vliet waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert (conform Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering met De Sleutels van Zijl en Vliet).

Reserve herstructurering woongebieden Ons Doel

462

5

0

466

5

5

5

480

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het verrekenen van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van Ons Doel waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert (conform Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering met Ons Doel).

Reserve risico's projecten in uitvoering

211

0

0

211

0

0

0

211

Functie: Bufferfunctie
Doel: Het dekken van algemene- en projectspecifieke risico’s binnen grondexploitaties in uitvoering. Bouwgronden in exploitatie (BIE).

Reserve risico's bijzondere projecten

2.300

0

0

2.300

0

0

0

2.300

Functie: Bufferfunctie
Doel: Het dekken van risico’s bij bijzondere projecten (Leiden Centraal Project, Oostvlietpolder en Lammenschansdriehoek (inclusief Betaplein).

Reserve combinatiefuncties

150

0

-19

131

0

0

0

131

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: In het kader van de rijksregeling Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur ontvangt de gemeente een bijdrage voor het realiseren van combinatiefuncties in het onderwijs en de sectoren sport en cultuur.

Reserve onderwijshuisvesting

580

0

-55

525

-55

-55

-55

360

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van beleid en uitvoering van onderwijshuisvesting

Reserve aankopen kunst Museum de Lakenhal

75

0

0

75

0

0

0

75

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Aankopen kunst voor museum De Lakenhal middels door de gemeente beschikbaar gestelde gelden.

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

171

0

0

171

0

0

0

171

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van resultaten op de bedrijfsvoering en afgesloten projecten over meerdere jaren en oplossen van incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering.
Maximale omvang: 15% van de totale exploitatielasten voor de periode 2019-2026.

Bedragen x 1.000,-

Omschrijving

Balans- stand 1-1-2023

Storting 2023

Ont- trekking 2023

Balans- stand 1-1-2024

Mutaties begroot 2024

Mutaties begroot 2025

Mutaties begroot 2026

Balans- stand 31-12-2026

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve exploitatie De Nobel

181

0

-9

172

-9

-9

-9

145

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van muziekcentrum De Nobel.

Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen

1.132

0

0

1.132

0

0

0

1.132

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van aanvullingen op de beschikbare sociaal-maatschappelijke voorzieningen.

Bedrijfsreserve DZB-Leiden WSW

4.445

0

0

4.445

0

0

0

4.445

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van de jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringkosten van de DZB en oplossen van knelpunten in de exploitatie.

Reserve GSB-middelen. ISV/EZ

210

0

0

210

0

0

0

210

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het realiseren van prestatieafspraken in het kader van het grotestedenbeleid (GSB) met het Rijk. De volgende projecten worden bekostigd: verbeterplan bomen, gebiedsvisies en gevelsanering.

Reserve Pieterskerk

0

0

0

0

0

0

0

0

Functie: Financieringsfunctie
Doel: Jaarlijkse subsidiëring aan de stichting Pieterskerk ter dekking van de aflossings- en rentekosten van een lening voor het realiseren van de restauratie Pieterskerk.

Reserve zachte landing WSW

1.033

0

-237

796

-204

-204

-204

183

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de herstructurering DZB.

Reserve bedrijfsvoering plankosten

1.600

469

0

2.069

463

463

463

3.459

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van de plankosten van projecten in de definitiefase en het egaliseren van fluctuaties in de exploitatie als gevolg van de plankostensystematiek.

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

152

0

0

152

0

0

0

152

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het bekostigen van de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van de Oppenheimstraat.

Reserve rekenkamer

104

0

0

104

0

0

0

104

Functie: Egalisatiefuntie
Doel: Het financieren van de uitgaven voor onderzoek en de mogelijkheid tot extra onderzoek.
Maximale omvang: nader te bepalen, in 2021 wordt na evaluatie een voorstel ingediend.

Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Leiden en omstreken

360

0

-12

347

-12

-12

-12

310

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringskosten van Erfgoed Leiden en omstreken.
Maximale omvang: 10% van de begrote exploitatielasten

Bedragen x 1.000,-

Omschrijving

Balans- stand 1-1-2023

Storting 2023

Ont- trekking 2023

Balans- stand 1-1-2024

Mutaties begroot 2024

Mutaties begroot 2025

Mutaties begroot 2026

Balans- stand 31-12-2026

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve Sociaal Domein

29.306

3.615

-8.409

24.512

-647

-636

-250

22.979

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van bijsturingsmaatregelen die (op termijn) leiden tot kostenreductie en opvangen van tekorten en overschotten in het sociaal domein.

Reserve Informatisering

68

0

0

68

0

0

0

68

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de digitalisering van werkprocessen, ontwikkelen van informatiebeleid en vernieuwen van de gemeentelijke website.

Reserve programma binnenstad

135

0

0

135

0

0

0

135

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van projecten voor een economisch vitale binnenstad

Reserve stedelijke ontwikkeling

116

0

0

116

0

0

0

116

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van investeringsinitiatieven in de stad.

Reserve afschrijvingen investeringen

23.690

1.617

-493

24.813

-938

29.026

16.968

69.869

Functie: Financieringsfunctie
Doel: Het dekken van de jaarlijkse kapitaallasten vanuit incidentele middelen.

Reserve economische impulsen en Kennisstad

290

0

0

290

0

0

0

290

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van impulsen voor duurzame, economische ontwikkelingen en initiatieven in de stad.

Reserve budgetoverheveling

1.162

0

-762

400

-400

0

0

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het faciliteren van budgetoverhevelingen.

Bestemmingsreserve frictiekosten ID/WIW-banen

236

0

-29

207

-29

-29

-29

121

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van kosten die gemoeid zijn met een raadsbesluit dat geleid heeft tot 'geen gedwongen ontslagen WIW-medewerkers'

Reserve sportstimulering

161

0

-50

111

0

0

0

111

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van een sportstimuleringsfonds voor een betere uitvoering van de Leidse sportvisie onder nader vast te stellen voorwaarden van cofinanciering met inzet private middelen.

Reserve Fonds Debt? to no Debt!

154

0

0

154

0

0

0

154

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van projectkosten en eventuele oninbare vorderingen.

Bedragen x 1.000,-

Omschrijving

Balans- stand 1-1-2023

Storting 2023

Ont- trekking 2023

Balans- stand 1-1-2024

Mutaties begroot 2024

Mutaties begroot 2025

Mutaties begroot 2026

Balans- stand 31-12-2026

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve herontwikkeling Stationsgebied eo

3.490

0

0

3.490

0

0

0

3.490

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de uitvoering masterplan Stationsgebied

Reserve restauratie collectie De Lakenhal

0

0

0

0

0

0

0

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de restauratie van collectie van Museum De Lakenhal.

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden

258

0

-35

223

-35

-35

-35

119

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de salarislasten van een derde molenaar bij molen de Valk

Reserve Lucas van Leydenfonds

0

0

0

0

0

0

0

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van beeldende kunst in de openbare ruimte

Reserve Duurzame Stad

2.405

1.019

-245

3.179

1.486

881

1.085

6.630

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van investeringen en uitgaven die om doelstellingen te realiseren op het gebied van verstedelijking, duurzame mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie en biodiverse vergroening en circulaire economie en afval.

Reserve projecten en tentoonstelling Museum de Lakenhal

406

0

0

406

0

0

0

406

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Meerjarig beschikbaar houden van gemeentelijke middelen voor meerjarige projecten en tentoonstellingen van Museum de Lakenhal
Maximale omvang: 600.00

Reserve regionale verkeers- en milieukaart

289

0

0

289

0

0

0

289

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Alle regionale verkeers- en milieukaart (RVMK) taken zijn belegd bij de gemeente Leiden. Zoals afgesproken met de regiogemeenten in de dienstverleningsovereenkomst wordt een reserve RVMK gevormd. Hiermee kunnen eventuele risico's worden gedekt.

Reserve Bomenfonds

128

0

0

128

0

0

0

128

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: De versterking van het bomenbestand van Leiden.

Reserve beheerkosten

0

0

0

0

0

0

0

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Instellen centraal budget (reserve) voor stijging van beheerkosten als gevolg van klimaatadaptieve maatregelen en vergroening bij projecten.

Totaal Bestemmingsreserves

225.675

10.199

-17.773

218.101

-2.069

28.309

-502

243.838

 
          

Totaal Reserves

245.740

11.520

-17.773

239.487

9.792

16.468

1.509

267.256

 

Bedragen x 1.000,-