Ga naar boven

Reserves

De reserves zijn weergegeven per programma. Per reserve is de functie aangegeven. De functies zijn hieronder toegelicht. Daaronder zijn de totalen per functie weergegeven.

Functie reserve

Doel van de reserve

Consequentie van verhogen/verlagen

Bufferfunctie

Afdekken van algemene risico’s

Verandering van het weerstandvermogen

Bestedingsfunctie

Spaarpot voor het doen van uitgaven met een bepaald doel

Aanpassingen in de beleidsdoelen

Egalisatiefunctie

 

Opvangen van grote schommelingen in inkomsten en/of uitgaven

Ongewenste jaarlijkse schommelingen in de tarieven en/of het saldo van de begroting

Inkomensfunctie

 

Dekken van structurele lasten in de begroting

 

Invloed op de hoogte van de bespaarde rente en daarmee de dekking van de begroting

Financieringsfunctie

Dekken van investeringen

 

Wijziging van de hoeveelheid investeringen of de noodzaak alternatieve dekking te zoeken binnen de begroting

Functie Reserve

Begroot Stand 31/12/2018

Begroting mutaties 2019

Begroting mutaties 2020

Begroting mutaties 2021

Begroting mutaties 2022

Begroot Stand 31/12/2022

Bufferfunctie

26.011

-4.341

4.475

4.595

542

31.281

Bestedingsfunctie

66.089

-6.901

-5.274

640

5.169

59.724

Egalisatiefunctie

11.213

-804

-1.286

-330

-134

8.659

Financieringsfunctie

67.426

416

-2.288

-4.295

-4.810

56.449

Inkomensfunctie

108.650

518

-1.497

-1.511

-1.511

104.649

Totaal reserves

279.388

-11.112

-5.869

-902

-744

260.761

Bedragen x € 1.000,-

Progr.

Omschrijving

Begroot Stand 31/12/2018

Begroting mutaties 2019

Begroting mutaties 2020

Begroting mutaties 2021

Begroting mutaties 2022

Begroot Stand 31/12/2022

Algemene reserves

AD

8100908 concernreserve

23.614

-4.341

4.475

4.595

542

28.885

Totaal algemene reserves

23.614

-4.341

4.475

4.595

542

28.885

Bestemmingsreserves overig

1

8100060 reserve raad

153

0

0

0

0

153

1

8100062 reserve Holland Rijnland

16.363

-3.077

-3.077

-3.077

-3.077

4.057

1

8100066 egalisatiereserve verkiezingen

245

-197

130

-47

-47

84

1

8101247 reserve rekenkamer

77

-13

0

0

0

65

3

8101286 Reserve programma binnenstad

-17

0

0

0

0

-17

3

8101305 Reserve economische impulsen

4.170

-825

-100

-275

0

2.970

4

8100156 reserve parkeren

2.611

-295

-397

-299

-102

1.518

4

8100160 reserve bereikbaarheidsprojecten

11.288

-5.200

-2.802

-213

358

3.431

4

8100161 reserve fietsenstalling station

11.244

-1.419

-446

-338

-338

8.703

5

8100303 reserve asbestsanering

318

106

106

106

106

743

5

8100305 reserve groene singels

121

81

80

-222

0

60

5

8100306 reserve ontsluiting van groengebieden

853

0

0

0

0

853

5

8100308 reserve duurzaamheidsfondsen

2.495

-1.172

-1.062

-30

-30

200

5

8100309 reserve klimaatmaatregelen

0

0

0

0

0

0

5

8100310 res. Leefbaarh.projecten in de wijken

3.209

-956

-732

2

2

1.524

6

8100359 reserve grondexploitaties

3.251

479

-983

599

1.849

5.196

6

8100360 reserve bovenwijkse voorz. grondbedrijf

510

-375

0

0

0

135

6

8100361 reserve afkoopsommen erfpacht

108.455

521

-1.494

-1.508

-1.508

104.466

6

8100362 reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

195

-3

-3

-3

-3

183

6

8100364 egalisatiereserve inkomsten bouwleges

1.264

0

0

0

0

1.264

6

8100365 reserve sociale huurwoningen

20

0

0

0

0

20

6

8100367 reserve herstruct. Woongebieden Portaal

465

31

31

31

31

590

6

8100368 reserve strategische aankopen

61

54

54

54

54

277

6

8100369 reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016

1.698

128

128

0

0

1.954

6

8100372 reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

7

8

8

8

8

39

6

8100373 reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

303

49

49

49

49

497

6

8100376 Reserve risico's projecten in uitvoering

97

0

0

0

0

97

6

8100377 reserve risico's bijzondere projecten

2.300

0

0

0

0

2.300

6

8101234 Reserve exploitatie Oppenheimstraat

127

0

0

0

0

127

6

8101303 Reserve stedelijke ontwikkeling

2.582

3.000

3.000

3.000

3.000

14.582

6

8101513 Reserve herontwikkeling Stat.geb.eo

2.295

1.000

1.000

0

0

4.295

7

8100557 reserve combinatiefuncties

169

-19

-19

-19

-19

93

7

8100559 Reserve onderwijshuisvesting

854

0

0

0

0

854

8

8100059 Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

198

0

0

0

0

198

8

8100666 Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

228

0

0

0

0

228

8

8100677 reserve exploitatie De Nobel

218

-9

-9

-9

-9

181

8

8101035 reserve Pieterskerk

4.937

70

70

70

70

5.216

8

8101272 reserve bedrijfsvoering ELO

566

-13

-12

-12

-12

516

8

8101487 Reserve sportstimulering

0

0

0

0

0

0

8

8101651 Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden

343

-35

-35

-35

-35

204

8

8101660 Reserve Lucas van Leydenfonds

0

500

-250

-250

0

0

9

8100784 reserve gemeentelijk deel GSB OGGZ

173

0

0

0

0

173

9

8100785 reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz.

866

-25

0

0

0

841

10

8100857 bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw

4.638

-465

-160

0

0

4.013

10

8101090 Reserve zachte landing WSW/DZB

2.063

-88

-1.210

-766

0

0

10

8101364 reserve frictiekosten ID/WIW DZB

428

-119

-109

-58

-26

116

10

8101511 Reserve Fonds Debt? to no Debt!

240

0

0

0

0

240

AD

8100063 reserve flankerend beleid

1.448

0

0

0

0

1.448

AD

8100064 bedrijfsvoeringsreserve concern

1.507

0

-698

0

0

809

AD

8100910 reserve gsb-middelen ISV/EZ

788

0

0

0

0

788

AD

8101102 reserve bedrijfsvoering plankosten

1.361

-25

15

66

66

1.484

AD

8101278 reserve Sociaal Domein

22.125

-2.838

-2.161

-1.283

-207

15.636

AD

8101285 Reserve Informatisering

263

-88

-88

-88

0

0

AD

8101304 Reserve afschrijvingen investeringen

34.882

4.842

1.164

-950

-1.465

38.472

AD

8101306 Reserve verv.inv. maatschappelijk nut

0

0

0

0

0

0

AD

8101363 Reserve budgetoverheveling

719

-385

-334

0

0

0

Totaal bestemmingsreserves

255.774

-6.771

-10.345

-5.497

-1.286

231.876

Totaal reserves

279.388

-11.112

-5.869

-902

-744

260.761

Bedragen x € 1.000,-