Ga naar boven

Inleiding

In de Mobiliteitsnota 2015-2022 is het verkeersbeleid voor de komende jaren vastgelegd. In de nota zijn tevens de maatregelen opgenomen die nodig zijn om de stad bereikbaar te houden voor alle vormen van vervoer. De uitvoering ervan gebeurt in het programma Bereikbaarheid, waarin o.a. projecten als de Leidse Ring Noord, de Centrumroute en de RijnlandRoute zijn opgenomen. Daarnaast zijn diverse fiets(parkeer) projecten vastgesteld ter stimulering van het fietsverkeer.

In het recente beleidsakkoord is aangegeven, meer nog dan voorheen, dat we gaan inzetten op duurzame mobiliteit en het stimuleren van langzaam verkeer en openbaar vervoer en het zorgen voor een openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast is gekozen voor het autoluw maken van de binnenstad. In 2019 zullen deze keuzes verwerkt zijn in een bijgesteld en aangescherpt mobiliteitsbeleid, dat we als uitgangspunt betrekken in onder andere de omgevingsvisie en dat we verder concretiseren in projecten.

Naast de bereikbaarheidsprojecten die we nu al uitvoeren en in 2019 nog gaan uitvoeren, zijn er nog talrijke andersoortige projecten die gerealiseerd worden en die hun weerslag hebben in de openbare ruimte. Door projecten waar mogelijk te combineren, de integraliteit te zoeken en de uitvoeringsplanning van de verschillende projecten af te stemmen, zorgen we ervoor dat we als organisatie efficiënt werken en dat bewoners en gebruikers van onze stad zo min mogelijk hinder ondervinden van deze werkzaamheden. De grotere projecten waar we de komende jaren aan werken zijn de Leidse Ring Noord, de Centrumroute, de RijnlandRoute, het Stationsgebied en de aanleg van parkeergarages en fietsparkeervoorzieningen.

Met deze projecten zorgen wij ervoor dat de stad ook in de toekomst bereikbaar blijft. Om de stad ook nu bereikbaar te houden, worden o.a. verkeersregelinstallaties (VRI’s) gebruikt. Nieuwe automatiseringssystemen gaan we inzetten om de doorstroming verder te optimaliseren. Tenslotte hoort bij bereikbaarheid ook het inrichten van goed afgestemde omleidingsroutes bij werkzaamheden en evenementen.

Mobiliteit kost ruimte en ruimte is in Leiden schaars. Dat betekent dat mobiliteit concurreert met andere functies, zoals groen en stedenbouw. Bijkomend dilemma is dat de 8500 woningen die aan de stad worden gevoegd ook een bereikbaarheidsvraag hebben, welke weer extra ruimte behoeft. Het is daarom van belang dat bij alle ontwikkelingen ook een zorgvuldige afweging op het thema mobiliteit wordt gemaakt. Belangrijke trajecten in dat kader, waarover in 2019 besluitvorming gevraagd gaat worden, zijn de omgevingsvisie en de verstedelijkingsopgave. Voor beiden geldt dat mobiliteit en bereikbaarheid cruciale elementen zijn die daarin, in samenhang met een thema als duurzaamheid, maar ook sociale, economische en stedenbouwkundige aspecten, een vertaling krijgen.

Met mobiliteitsbeleid sturen we op de ruimte die we verschillende vervoersvormen (fiets, voetganger, openbaar vervoer, auto) willen geven in de stad. Via het mobiliteitsbeleid sturen wij ook op overlast van mobiliteit, zoals geluid, stank en een slechtere luchtkwaliteit. Mobiliteit is dus een element dat bij alle ontwikkelingen in de stad een cruciale rol speelt. Mobiliteitsbeleid is een belangrijk sturingsmechanisme.

Het begrotingsprogramma Bereikbaarheid is ingedeeld in vijf beleidsterreinen: Fietsers en voetgangers (Langzaam verkeer), Openbaar vervoer, Autoverkeer, Parkeren en Leefomgeving. De verschillende vervoersvormen kunnen niet onafhankelijk van elkaar bezien worden. Hoewel de verschillende beleidsterreinen hierna afzonderlijk behandeld worden, zullen ze bij de uitwerking altijd in samenhang en in combinatie worden ingezet om de gewenste resultaten te krijgen.