Ga naar boven

Beleidsterrein 8A Cultuur

Inleiding
Leiden kent een rijk cultureel leven. Naast de vele monumenten bezit de stad ook unieke collecties van (rijks)musea, archieven, opleidingen, onderzoekers en bedrijven die zich bezighouden met erfgoed. Cultuur is een drijvende kracht voor de ontwikkeling, vitaliteit en levendigheid van de stad. De aantrekkelijkheid van de stad wordt er in belangrijke mate door bepaald, het beïnvloedt op positieve wijze het woonklimaat voor de Leidenaren, het vestigingsklimaat voor ondernemers en de aantrekkingskracht voor talentvolle bewoners en voor bezoekers. Cultuur en kennis zijn de belangrijkste pijlers van ‘Leiden stad van ontdekkingen’ en raken aan het Programma Binnenstad, Programma Kennisstad, citymarketing met de stadspartners, de ontwikkeling van het ‘Cultuurkwartier’ en het evenementenbeleid. Maar bovenal kan je van kunst genieten, het stemt tot nadenken, het agendeert onderwerpen en verbindt mensen. Cultuur is daarmee van grote waarde voor de stad.

2018 is het laatste jaar van de looptijd van de huidige cultuurnota 2012-2018. Ambtelijk zullen de eerste voorbereidingen in gang gezet worden voor het kunst- en cultuurbeleid na 2018.

Doelen en prestaties bij 8A Cultuur

Doel

Prestaties

8A1 Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

8A1.1 Doen aanbieden van een breed en divers kunst- en cultuurprogramma door de gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen; verbeteren van het aanbod met (pop)muziek en film

8A1.2 Exploitatie Museum De Lakenhal

8A1.3 Restauratie en nieuwbouw Museum De Lakenhal

8A2 Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

8A2.1 Doen bevorderen van de culturele levendigheid van de (binnen)stad door met de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen afspraken te maken over: 1. het gebruik van stad als podium, 2. het ontwikkelen van het Cultuurkwartier als kloppend hart, 3. het verbinden van cultuur met kennis en historie, 4. het aangaan van partnerschappen met andere sectoren

8A2.2 Meer plek en aandacht creëren voor beeldende kunst in de openbare ruimte

8A2.3 Beschikbaar stellen van incidentele subsidie voor bijzondere kunst- en cultuurprojecten en -initiatieven

8A3 Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

8A3.1 Doen aanbieden van een breed en diverse cultuureducatief programma door de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuureducatie-instellingen

8A3.2 Afspraken maken met de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuureducatie-instellingen over: 1. speciale aandacht voor de ontdekking en ontwikkeling van talent en 2. speciale aandacht voor jongeren, kenniswerkers en expats

8A3.3 Bevorderen van een productieklimaat waarin makers en amateurkunst zichtbaar zijn in de stad

8A1.1 Doen aanbieden van een breed en divers kunst- en cultuurprogramma door de gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen ; verbeteren van het aanbod met (pop)muziek en film
Met de grotere instellingen worden de subsidieafspraken vastgelegd in bij de subsidiebeschikkingen behorende uitvoeringsovereenkomsten. De directies van Leidse Schouwburg/Stadsgehoorzaal, Theater Ins Blau en Gebr. De Nobel stemmen in onderling overleg de programmering zo goed mogelijk af. Met de kleinere instellingen worden de afspraken vastgelegd in subsidiebeschikkingen. Hierbij zal de gemeente blijven inzetten op verdere samenwerking tussen de culturele instellingen. Het gaat om onder meer de volgende instellingen:

 • De Leidse Schouwburg programmeert en toont een representatieve doorsnee van het landelijke professionele theateraanbod op het gebied van toneel, dans, musical, cabaret, show, opera, mime, kindertheater, muziektheater en muziek. In het bepalen van het theateraanbod wordt steeds meer aandacht besteed aan (lokaal) amateurtheater en specifiek op Leiden gerichte culturele activiteiten. Komend jaar zal die gerichtheid op Leiden en de relatie met de stad nog meer aandacht krijgen. De schouwburg werkt samen met andere instellingen binnen het Leidse culturele circuit. Er wordt vooral samengewerkt met Stadsgezelschap PS|Theater.
 • De Stadsgehoorzaal programmeert alle soorten klassieke muziek, uit alle mogelijke stijlperiodes, zowel uitgevoerd door professionele als door amateurmusici. Voor wat betreft eigentijdse muziek brengt de Stadsgehoorzaal repertoire in het populaire genre en overige acts voor een groot publiek. Hierbij werkt de Stadsgehoorzaal samen met Poppodium Gebr. De Nobel. De Aalmarktzaal wordt nadrukkelijker als apart podium gepositioneerd. Het profiel van deze zaal is voornamelijk klassieke muziek. Voor het theaterseizoen 2017/2018 is voor het eerst een gezamenlijke programmagids voor de diverse Leidse podia uitgegeven (Leidse Schouwburg; Stadsgehoorzaal; Theater Ins Blau; Openlucht Theater Leidse Hout; Veenfabriek). Voor het seizoen 2018/2019 is het plan om ook Gebr. De Nobel hierbij op te nemen. Het voornemen bestaat om de BV Stadspodia Leiden met ingang van 2018 van een bv in een stichting om te zetten, dit i.v.m. de het verkrijgen van de ANBI-status.
 • Theater Ins Blau is een compact theater en een creatieve broedplaats in het centrum van Leiden. Het vlakkevloertheater, met 200 stoelen, biedt een afwisselend aanbod van zowel professionele als amateurgezelschappen. Buiten de gesubsidieerde voorstellingen (minimaal 75 per jaar) programmeert Theater Ins Blau ook zelf diverse voorstellingen. De foyer van Theater Ins Blau was te klein voor het aantal bezoekers tijdens de (grotere) voorstellingen. Met ingang van het theaterseizoen 2016/2017 is de nieuwe foyer geopend.
 • Met een intieme sfeer en de uitstekende geluidskwaliteit brengt Gebr. De Nobel artiesten en publiek dicht bij elkaar. Gebr. De Nobel streeft er naar om bezoekers dicht bij huis te laten genieten van een breed, hoogstaand, vernieuwend en gevarieerd popmuziek aanbod. Het is het popodium waar de inwoners van Leiden en de regio heen gaan voor live popmuziek. In 2017 heeft Gebr. De Nobel een nieuw bedrijfsplan gemaakt voor de komende vijf jaar. Twee jaar na de opening heeft de organisatie tijd voor bezinning genomen en om verder richting te geven aan het relatief jonge poppodium in Leiden. Met o.a. specifieke aandacht voor stad Leiden en de regio. Ze streven er naar een verbindende organisatie te zijn die actief popmuziek coördineert binnen en buiten het eigen pand en ze stimuleren talentontwikkeling in de stad en de regio. Het poppodium heeft een functie in het cultuurkwartier en werkt met andere stadspartners samen om de gewenste culturele levendigheid in de stad te creëren.
 • In 2016 werd - na een heel lange tijd waarin het Openlucht Theater Leidse Hout nauwelijks werd benut - het 'groenste theater in de regio' weer in gebruik genomen. Er werden diverse vormen van theater (locatietheater, muziektheater, verhalend theater), van muziek (licht klassiek, jazz), van cabaretesk theater voor volwassenen en kinderen geprogrammeerd. Alle voorstellingen moeten passen binnen de kaders van het theater, met als kernwaarde intimiteit, en sluit hiermee aan bij de kernwaarde van de overige Leidse theaters. De stichting die het openluchttheater exploiteert wil de accommodatie de komende jaren opwaarderen en beter bruikbaar maken. Hierbij moet met name gedacht worden aan de aanleg van een elektravoorziening, een podium; verwijsbordjes; duidelijke entree; opslagruimte; etc.
 • De overige podia in de stad (waaronder Hothouse, de X, BplusC (Volkshuis, Kapelzaal en Q-bus)) en de Pieterskerk verzorgen een muziekprogrammering in diverse genres (popmuziek, klassieke muziek, jazz en wereldmuziek, koormuziek, orgel- en oude muziek) voor diverse doelgroepen van binnen en buiten de stad. Naast de maandelijks professionele lunchconcerten in de Kapelzaal op haar locatie Oude Vest 45 faciliteert en organiseert BplusC met name activiteiten voor amateurkunst en talentontwikkeling (Open Podium en Young Quite Quite bijvoorbeeld). De activiteiten in het Muziekhuis/Q-bus worden door BplusC gerealiseerd dan wel gecoördineerd.
 • Het Cultuurfonds Leiden zal zich ook de komende jaren inzetten om de samenwerking tussen cultuur en andere sectoren aan te jagen. De cultuurmakelaar wil daarbij ook meer de Leidse wijken en de regio betrekken. Door de beëindiging van de structurele financiële ondersteuning door Fonds 1818 (die overigens wel zelf veel cultuurprojecten in Leiden blijft ondersteunen)  van het Cultuurfonds Leiden, zijn de subsidiemogelijkheden van de cultuurmakelaar inmiddels verminderd. Er worden pogingen ondernomen om een of meerdere bedrijven als co-financier voor het fonds te interesseren. Mede op basis van de begin 2017 georganiseerde bijeenkomst voor de CEO’s van diverse in Leiden of directe omgeving gevestigde ondernemingen, zijn nieuwe contacten gelegd, welke mogelijk kansen biedt om deze ondernemingen te interesseren voor een samenwerking met het Cultuurfonds.
 • Het muziektheatergezelschap de Veenfabriek heeft Leiden als vestigingsplaats en speelt daarom producties in Leiden en heeft als stadspartner/maker een rol bij cultuurprojecten in Leiden. Door het (inter)nationale werkgebied draagt de Veenfabriek bij aan het imago van de stad Leiden en aan het bezoek van makers aan de stad. De Veenfabriek heeft ook voor de periode 2017-2020 weer subsidie toegekend gekregen van het Fonds Podiumkunsten. De komende periode zal de Veenfabriek met een locatiecoördinator Leiden zich gaan richten op het trekken van een groter publiek vanuit Leiden en de regio en het genereren van een grotere zichtbaarheid in de stad. O.a. door middel van een meerjarig community- art project, betere marketing en een groter aantal culturele activiteiten in Scheltema beogen ze een grotere zichtbaarheid in de stad.
 • PS|theater is het stadsgezelschap van Leiden dat theaterproducties maakt over hoe we nu in de stad samenleven. Aan de voorstellingen gaat altijd een sociaal-artistieke dialoog vooraf. In de live ontmoeting die theater is, laat PS|theater de bezoekers kennismaken met elkaars verhaal en met de stad. Leiden is hun onderzoeksgebied, werkterrein, podium en partner. Zij halen er de verhalen op, vertalen die naar beeldende en muzikale producties en geven ze zo terug aan de stad. Persoonlijke verhalen gaan op die manier deel uitmaken van een groter verhaal over samenleven in de stad. Zij zetten hun ambacht als theatermaker in om mensen op een andere manier naar de stad, naar de wijk en naar elkaar te laten kijken. In 2018 gaat PS theater werken aan het thema jaar: de vergeten stad. Ze gaan hun pijlen, daarbij, o.a. richten op de wijken Meerburg en Roomburg. PS|theater heeft voor het eerst een landelijke subsidie toegekend gekregen van het Fonds Podiumkunsten voor de periode 2017- 2020.
 • Het Leiden International Film Festival is inmiddels een bekend film event, dat ook vele bezoekers van buiten Leiden trekt. Het festival zal verder worden doorontwikkeld. Daarbij wordt o.a. ingezet op een combinatie met (internationale) lezingen, zoals komend jaar voor de tweede maal onder de noemer van “Brave new world”. Dit is ook als inspanning opgenomen in het Programma Kennisstad.
 • Holland Centraal-Unity (HC-Unity) is door het Commissariaat voor de Media aangewezen als de lokale publieke omroep/media-instelling voor Leiden en ontvangt daarvoor een jaarlijkse subsidie/bekostigingsbijdrage van de gemeente. De huidige vergunningperiode van HC-Unity loopt tot eind 2017. Inmiddels is het Commissariaat voor de Media de procedure opgestart voor de vergunning voor de nieuwe 5-jaarsperiode. Dit betekent onder meer dat het Commissariaat de gemeenteraad van Leiden om advies heeft gevraagd over o.a. de representativiteit van het pbo (programma beleidsbepalende orgaan) van de voor Leiden aangemelde kandidaat-lokale omroepen. HC-Unity is ook de lokale omroep voor de Leidse regiogemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. De VNG en de OLON hebben gezamenlijk een convenant gesloten gericht op de kwaliteitsverbetering en versterking van de lokale publieke omroepen. Gezamenlijk met de betrokken regiogemeenten en HC-Unity, wordt nagegaan hoe de lokale publieke omroep voor het Leidse regiogebied kan worden versterkt, als communicatiemiddel met de inwoners, bedrijven en instellingen. Naast de huidige media-aanbieder heeft ook “Sleutelstad” een aanvraag bij het commissariaat ingediend.
 • Media Stimuleringsfonds. Op verzoek van de Leidse gemeenteraadsfracties van D66 en CU is de notitie “Lokaal Medialandschap Leiden” opgesteld en heeft Universiteit Leiden vervolgens onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een stimuleringsfonds voor de lokale media op te zetten. In de conferentie voor raadsleden en media van 24 februari jl. is de tussenrapportage van het onderzoek nader besproken. Op 2 mei jl. stuurde het college het eindrapport aan de gemeenteraad. Een collegevoorstel voor het opzetten van een Leids stimuleringsfonds voor onderzoeksjournalistiek is dit najaar door uw raad besproken. Voor het jaar 2018 heeft de gemeenteraad € 250.000 gereserveerd in de kaderbrief 2018-2022.

8A1.2 Exploitatie Stedelijk Museum de Lakenhal

8A1.3 Restauratie en nieuwbouw Stedelijk Museum de Lakenhal
De Restauratie en Uitbreiding van het museum is in januari 2017 in uitvoering genomen. Het project loopt in 2018 door. Na oplevering in de tweede helft van 2018 zal het museum werken aan het inrichten van zalen, publieksruimten, depots, kantoren, bibliotheek en overige ruimten; het inregelen van de installaties; het gereed maken van het gebouw en de voorbereidingen op de heropening in het voorjaar van 2019. Dit naast de reguliere werkzaamheden zoals beheer en behoud van de collectie, voorbereidingen voor toekomstige programmering en het ontwikkelen van educatieve programma’s. Museum De Lakenhal zal, ondanks de sluiting, ook in 2018 zichtbaar blijven door verschillende projecten. Met de voortgangsbrieven wordt de Raad over de actuele stand van zaken omtrent de Restauratie en Uitbreiding geïnformeerd. Tijdens het landelijke Rembrandtjaar in 2019 presenteert Museum De Lakenhal in het najaar de tentoonstelling ‘Jonge Rembrandt’, in samenwerking met het Ashmolean Museum in Oxford. De voorbereiding van deze tentoonstelling zal in 2018 worden voortgezet.

8A2.1 Met gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen afspraken maken over: 1. gebruik van stad als podium, 2. ontwikkelen van het Cultuurkwartier als kloppend hart, 3. verbinden van cultuur met kennis en historie, 4. het aangaan van partnerschappen met andere sectoren

 • Met de gemeentelijke en gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen worden afspraken gemaakt om buiten hun instellingsmuren zichtbaar te zijn.
 • Binnen het cultuurkwartier is aandacht voor gezamenlijke marketing van de cultuurinstellingen, verrassende programmering met cross-overs tussen het aanbod van de verschillende actoren.
 • Het Cultuurplein op de Lammermarkt wordt voorbereid. Het plein met daaronder de parkeergarage aan de Lammermarkt wordt naar verwachting eind 2017 opgeleverd. Op initiatief van de stadspartners uit het cultuurkwartier, de omwonenden en de Vrienden van het Singelpark is in mei 2017 een vereniging opgericht van waaruit de regie op de programmering van de toekomstige (culturele) activiteiten op het Lammermarktplein zal worden vormgegeven. Hierbij zal met name voor de pleinregisseur een belangrijke rol zijn weggelegd.
 • De historische binnenstad zal door culturele instellingen regelmatig benut blijven worden. Optredens in de Leidse hofjes; op het Rapenburg; op de Burcht; op de Leidse grachten; etc. zullen door de gemeente worden gefaciliteerd.
 • Het Scheltema-complex, dat wordt gebruikt door o.a. de Veenfabriek en muziektheateropleiding T.I.M.E., zal naast commerciële activiteiten publiek trekken met culturele activiteiten. Tevens wordt verder gewerkt aan een manier om van Scheltema een bruisende plek te maken midden in het cultuurkwartier.
 • Verschillende musea hebben aangegeven op zoek te zijn naar nieuwe depotruimte. Wanneer alle objecten van de ‘Collectie Leiden’ bij elkaar worden opgeteld, dan beschikken we in deze stad over het grootste encyclopedische museum van Nederland. Het zou een unieke kans zijn om deze erfgoeddepots geheel of gedeeltelijk gezamenlijk onder te brengen in een ‘Leiden Global Heritage Centre’, in aansluiting met stad, universiteit en hogeschool, en in combinatie met een publiek programma à la Nacht van Kunst en Kennis. Een dergelijk initiatief zal in 2018 verder worden onderzocht op wenselijkheid en haalbaarheid.

8A2.2 Meer plek en aandacht creëren voor beeldende kunst in de openbare ruimte

 • Met “Beelden in Leiden” (mei/juni/augustus 2017) is wederom een goede indruk gegeven van een tijdelijke beeldententoonstelling zoals die ook komende jaren op meerdere plekken in de stad mogelijk zal zijn.
 • Komende jaren zal meer tijdelijke beeldende kunst in de openbare ruimte verschijnen. De gedeeltelijke integratie van de ‘Hier-kan-kunst-kaart’ in het Singelparkproject zal komend jaar zichtbaar worden door de plaatsen van de eerste beelden in het singelpark. Tevens zal in 2018 de eerste aanzet worden gegeven voor de uitvoering van de ‘Visie op Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte’ die in het najaar 2017 door uw raad besproken is.

8A2.3 Beschikbaar stellen van incidentele subsidie voor bijzondere kunst- en cultuurprojecten en –initiatieven
Met relatief kleine subsidiebedragen worden vele interessante culturele projecten en evenementen mogelijk gemaakt. De diversiteit van de activiteiten is heel groot; van een expositie van de stadsfotograaf tot Festival Picknick in het van der Werffpark; van optredens van de Stadsdichter tot het Hortus Kamermuziek Festival ; van optredens in het Open Lucht Theater Leidse Hout tot de Kerst Taptoe; etc., etc. Het beschikbare budget is relatief beperkt en bedraagt de laatste jaren € 78.000,= per jaar. Dit impliceert dat lang niet alle subsidieverzoeken ingewilligd kunnen worden. Ook al kan een aanvraag slechts gedeeltelijk worden gehonoreerd, is dit voor de aanvrager wel van belang. Op basis van een gemeentelijke subsidie ontvangen organisatoren namelijk makkelijker aanvullende subsidies via de diverse regionale en/of landelijke (cultuur)fondsen.

8A3.1 Doen aanbieden van een breed en diverse cultuureducatief programma door de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuureducatie-instellingen

 • De grootste cultuureducatieve organisatie in Leiden is BplusC. Deze organisatie heeft zich de afgelopen periode omgevormd van een aanbod- naar een klantgerichte organisatie. In april 2016 heeft de raad de Toekomstvisie ‘De plus van BplusC’ vastgesteld, waarin ze vernieuwing van met name de bibliotheek vraagt. BplusC staat nu voor de opgave de Toekomstvisie nader te concretiseren. De gemeente is over de concretisering van de Toekomstvisie in overleg met BplusC.  Twee belangrijke plannen die in 2018 uitgevoerd zullen worden zijn het i-lab en de pilot wijkvestiging Merenwijk. Het nieuw te ontwikkelen i-Lab zal in de BplusC-locatie Nieuwstraat een prominente plek krijgen. Dit lab staat voor: Innovatie (een uitdagende en innovatieve omgeving, waar iedereen vrijuit kan experimenteren met alle mogelijke nieuwe technologie onder leiding van (vrijwillige) deskundigen, de i-Lab ambassadeurs); Integratie (van en voor iedereen, interessant voor jong en oud, voor whizzkids en digibeten); en Interactie (uitwisselen van ideeën en leren van elkaar. Iedere bezoeker van het i-Lab kan zowel leerling als leraar zijn). Verder gaat BplusC de wijkvestigingen versterken.  In de wijkvestiging Merenwijk wil BplusC de stand alone bibliotheek verbreden tot een plek waar ook meer en vaker ruimte is voor activiteiten op het gebied van kunst en contact. BplusC werkt hierbij samen met wijkbewoners, die aangedrongen hebben op verbreding van activiteiten en verruiming van openingstijden. Deze pilot (ter uitvoering van in de Toekomstvisie gevraagde versterking wijkvestigingen) zal de komende periode nader uitgerold worden.
 • Er is een voor het primair onderwijs geïntegreerd en modulair cultuureducatief-programma met doorlopende leerlijnen dat in het kader van het project “Cultuureducatie met kwaliteit” van Fonds Cultuurparticipatie verder ontwikkeld wordt in nauwe samenwerking tussen culturele instellingen en scholen. Het Fonds Cultuurparticipatie heeft dit initiatief een vervolg gegeven voor de periode 2017-2020. De cultuureducatiegroep (CEG) voert dit uit voor Leiden. De nadruk zal de komende jaren o.a. liggen op het verdiepen van cultuureducatie op alle scholen.
 • Een jeugdcultuurfonds waardoor deelname aan cultuureducatie mogelijk wordt voor jongeren uit een gezin met een laag inkomen.

8A3.2 Afspraken maken met de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuureducatie-instellingen
BplusC heeft in haar cultuureducatief aanbod veel aandacht voor talentontwikkeling van jongeren. Dat gebeurt in een breed scala van activiteiten. Allereerst d.m.v. lessen, cursussen en workshops (van muziek tot beeldende kunst, van nieuwe media tot taal) en door optredens tijdens open dagen, festivals en open podia (b.v. muziek, zang, dans en theater). Verder door exposities (b.v. van foto’s, kunst), door oefenruimtes beschikbaar te stellen (in het Muziekhuis zijn instrumenten en oefencabines beschikbaar tegen een laag tarief) of door bijeenkomsten te organiseren rond digitale vaardigheden en programmeren, b.v. CoderDojo.  Talentontwikkeling staat centraal in het Muziekhuis. Er is daarnaast in de grote zaal een muziekprogrammering van (beginnende) bandjes maar ook van wereldmuziek (door o.a. Cultureel podium de X) en een brede jazz programmering (door Hot House Jazz). Tenslotte, wordt met o.a. het Leiden International Film Festival, Leiden International Short Film Event ,Leiden International Photo Festival en de Leidse Jazz Award in toenemende mate getracht een ook voor expats interessant cultureel aanbod te realiseren.

8A3.3 Bevorderen van een productieklimaat waarin makers en amateurkunst zichtbaar zijn in de stad
De voor de amateurkunstsector beschikbare subsidiebedragen zijn vastgelegd in de ‘Deelverordening Amateurkunst Subsidies 2016/2017/2018’. Daarin wordt van de amateurkunstgezelschappen verlangd dat ze zichtbaar zijn in de stad.

 • Openbare voorstellingen en andere activiteiten van makers in de stad. Vanaf 2016 heeft PS|theater als maker een hogere subsidie ontvangen (naast hun subsidie toekenning van het Fonds Podiumkunsten) waardoor zij kunnen werken aan de verdere uitbouw en professionalisering van haar activiteiten. Vanuit het Leids Makersstipendium ontvangen de theater makers Fields of Wonder, Nieuw Leiden, Moeremans & Sons (2017) en de Generator een bijdrage.
 • Het  centrum voor amateurkunst (bij BplusC) ter ondersteuning van de amateurkunstsector.
 • Het tweejaarlijkse amateurkunstfestival.
 • Een jaarlijkse kunstroute waaraan vele ateliers een bijdrage leveren.
 • Signatures Festival. Sinds 2013 organiseren Leiden Marketing en het Cultuurfonds Leiden in samenwerkingmet een groot aantal festivals, musea, organisatoren en theatermakers de cultuurweken. Dit hoofdprogramma omvat in het oog springende evenementen. Toonaangevende onderdelen zijn o.a. Hofjesconcerten, Olympus, Beelden in Leiden, Fields of Wonder Openlucht Hotel, Schemerstad, etc.  Vanaf juni 2017 kent het festival ook een festivalhart in sociëteit De Burcht (waar ook gedurende het festival ieder dag aan het eind van de middag een talkshow wordt georganiseerd). Het festival vindt in de nieuwe opzet drie keer per jaar plaats.
 • De Nacht van Kunst en Kennis. Tijdens de Nacht van Kunst en Kennis gaan de bezoekers in de historische binnenstad van Leiden op ontdekkingstocht naar nieuwe kennis, kunst, muziek, en revolutionaire uitvindingen. Kunstenaars en wetenschappers gaan tijdens de 'Nacht van Kunst en Kennis', op zoek naar antwoorden op vele bijzondere vragen. Leidse musea en podia zetten tijdens de Nacht hun deuren open.
 • In het gemeentelijke atelierbeleid is vastgelegd dat alle gemeentelijke ateliers alleen verhuurd worden aan beeldend kunstenaars die woonachtig zijn in Leiden en die op beroepsmatigheid getoetst zijn door een door de gemeente aangewezen onafhankelijke en professionele toetsingsinstantie. Een uitzondering hierop zijn kunstenaars die ouder zijn dan 60 jaar.
Effectindicatoren bij 8A Cultuur

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 8A1 Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

8A1.a Aantal culturele bezoeken door Nederlanders aan Leiden (x 1.000)

636 (2013)

618 (2014)

613 (2016)

800

800

800

800

CVO

8A1.b Percentage Leidenaren dat per jaar een culturele voorstelling of voorziening bezoekt

82% (2015)

83% (2017)

-

80%

-

80%

Stads- en wijkenquête

8A1.c Aantal bezoeken aan gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen (x 1.000)

124 (2014)

207 (2015)

250 (2016)

250

250

260

260

Jaaropgave culturele instellingen

8A1.d Rapportcijfer van Leidenaren voor de kwaliteit van concerten en voorstellingen

7,2 (2015)

7,4 (2017)

-

7,5

-

7.5

Stads- en wijkenquête

8A1.e Rapportcijfer van Leidenaren voor de variatie in het aanbod van concerten en voorstellingen

7,1 (2015)

7,1 (2017)

-

7,5

-

7,5

Stads- en wijkenquête

Doel 8A2 Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

8A2.a Percentage Leidenaren dat vindt dat er genoeg te beleven valt in de binnenstad van Leiden

86% (2015)

89% (2017)

-

85%

-

90%

Stads- en wijkenquête

8A2.b Rapportcijfer voor de levendigheid van de binnenstad

7,4 (2015)

7,7 (2017)

-

7,5

-

7,5

Stads- en wijkenquête

Doel 8A3 Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

8A3.a Percentage Leidenaren dat actief participeert in kunst en cultuur

37% (2015)

47% (2017)

-

45%

-

45%

Stads- en wijkenquête

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.