Programmabegroting 2022

Beleidsterrein 8C Sport

Doelen en prestaties bij 8C Sport

Doel

Prestaties

8C1 Leiden heeft aantrekkelijke, duurzame en multifunctionele sportvoorzieningen

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2022

8C2 Iedere Leidenaar heeft een gezonde en actieve leefstijl

8C2.1 Leidenaars bewegen voldoende

8C2.2 Leiden heeft sterke toekomstbestendige sportverenigingen

8C3. De fysieke leefomgeving bevordert sporten, spelen en bewegen

8C3.1 De openbare ruimte is beweegvriendelijk

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties

Binnen de sportbranche zien we een aantal ontwikkelingen die ook van belang zijn voor beheer en exploitatie:

  • Creatiever gebruik van (sportieve)ruimte. De ruimte in Leiden, zoals ook in heel Nederland, wordt steeds schaarser. Ook voor sport is ruimte nodig. Voor de beoefening van sport wordt daarom steeds vaker gekeken naar multifunctioneel gebruik, eventueel gekoppeld aan de andere functies zoals onderwijs en naschoolse kinderopvang.
  • Kosten versus opbrengsten. De maatschappelijke waarde van (sport)accommodaties wordt steeds belangrijker. Nieuwbouw wordt meer en meer verbonden aan condities, ook op het gebied van kosten en opbrengsten.

In Leiden willen aansluiten bij deze ontwikkelingen. De blik is hierbij op de toekomst gericht, met als doel huidige en nieuwe sportaccommodaties langdurig en rendabel bij beheer in gebruik te hebben. Het aanbod dat we realiseren moet multifunctioneel, duurzaam, inpasbaar, veilig en betaalbaar zijn. We maken voor onderhoud en beheer al steeds meer gebruik van elektrisch werkmaterieel en hergebruiken ook materiaal waar dat kan.

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2022
Het Uitvoeringsprogramma Beheer Sport 2022-2026 vormt de basis voor het duurzaam in stand houden van de sportaccommodaties. Dit biedt de kaders voor het kwaliteitsniveau waarop de accommodaties worden beheerd en waar nodig worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd (bijv. aan verlichting, ICT, velden, kleedkamers). Er is nadrukkelijk oog voor de veiligheid en kwaliteit van de sportaccommodaties. Daarnaast zijn er onderhoudswerkzaamheden gepland, zoals de geplande grote aan de sportvelden op Morskwartier II. In 2021 is een onderzoek verricht op welke wijze we de buitenruimte de Zijl nog beter kunnen inzetten voor sport en bewegen. Hiertoe is een participatietraject gestart om samen met de buurt en de gebruikers tot een gedragen voorstel te komen. Op basis van de uitkomsten komen we tot voorstellen voor verbetering van buitenruimte de Zijl.

Nieuwbouw sportcomplexen
In 2022 wordt vorm en inhoud gegeven aan de nieuwbouw van een binnenzwembad en een ijshal aan de Vliet. De oplevering is medio 2023. De planning is dat het uitvoeringsbesluit Herinrichting openbare ruimte Sportpark de Vliet in de eerste helft van 2022 wordt vastgesteld.

Wijksportparken
In het voorjaar van 2021 heeft de gemeenteraad, gelet op de uitkomst van het referendum, het inrichtingsvoorstel voor een wijksportpark Roomburgerpark verworpen. Op verzoek van de raad zijn in augustus verschillende varianten besproken gericht op het uitbreiden van de hockeycapaciteit, waarbij voor geen enkele variant een meerderheid lijkt te bestaan. Het is daarmee aan een nieuwe raad om te bepalen of en zo ja, hoe vervolg wordt gegeven aan de ambitie om de hockeycapaciteit in Leiden te vergroten.
In het najaar van 2021 heeft de gemeenteraad besloten tot de start van het project sportpark De Mors. In dit project onderzoeken we hoe we hiervan een wijksportpark kunnen maken waar naast meer ruimte voor rugbyclub DIOK en een verbeterde veldkwaliteit voor de voetbalclubs ook ruimte is voor ongeorganiseerde sport.

8C2 Iedere Leidenaar heeft een gezonde en actieve leefstijl
Bewegen heeft een preventieve invloed op de gezondheid. Het verlaagt de kans op gezondheidsklachten en staat steeds meer centraal bij de behandeling van chronische ziekten en het verhogen van de kwaliteit van leven. Ook door het coronavirus is duidelijk geworden dat sport en bewegen van grote waarde zijn voor gezondheid, maar door de maatregelen zijn mensen minder gaan bewegen (bron: Stads- en wijkenquête 2021). Door in te zetten op sportstimulering willen wij de Leidenaars faciliteren om een gezonde en actieve leefstijl te hebben. Ook voor bewegen geldt: jong geleerd is oud gedaan. Daarom zetten wij erop in dat Leidenaars al vanaf jongs af aan kunnen sporten, spelen en bewegen.

8C2.1 Leidenaars bewegen voldoende
De ambitie van het beleidskader Sport en Gezondheid is dat Leidenaars voldoende bewegen en voldoen aan de Beweegrichtlijn. Met de inzet van de schoolsportcommissie en de buurtsportcoaches van Incluzio (als onderdeel van de Sterke Sociale Basis) dragen wij hieraan bij. Zij zorgen voor een laagdrempelig beweegaanbod. De buurtsportcoaches werken wijkgericht. De beweegcoach (een van de buurtsportcoaches) begeleidt mensen met een beperking bij hun beweegvraag en ondersteunt verenigingen bij het opzetten en verbeteren van hun aanbod voor mensen met een beperking. De gemeentelijke breedtesportcoördinator verbindt hierin verschillende organisaties en biedt daarnaast verenigingsondersteuning. Ook de andere SSB-partners hebben bewegen hoog in het vaandel staan.
In 2022 herzien we de Deelverordening Subsidiëring Jeugdsport en de Deelverordening Incidentele subsidies Sportevenementen, om deze beter te laten aansluiten bij de nieuwe beleidsambities.
Op deze manier investeren we in een duurzame sportdeelname en daarmee in een gezonde en actieve leefstijl van onze inwoners.

8C2.2 Leiden heeft sterke toekomstbestendige sportverenigingen
Samen met de Leidse Sportfederatie en Stichting Topsport Leiden werken we vanuit gezamenlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid aan sterke en toekomstbestendige sportverenigingen. We stimuleren innovatieve initiatieven die het bestaande sport- en beweegaanbod verrijken, waaronder de pilot sportplaza’s. Daarnaast ondersteunen we lokale sportevenementen. We stimuleren en ondersteunen talenten in hun weg naar de topsport. In juni 2020 hebben we samen met diverse organisaties en verenigingen in de stad het Leidse Sportakkoord gesloten. Ook in 2022 geven we daar uitvoering aan.

8C3.1 De openbare ruimte is beweegvriendelijk
Steeds meer en vaker sporten Leidenaars in de openbare ruimte. Corona heeft laten zien dat de openbare ruimte onmisbaar is voor de (on)georganiseerde sport. In 2021 zijn de Leidse Beweegsleutels, om de openbare ruimte beweegvriendelijker in te richten, opgesteld. In 2022 gaan wij verder met de implementatie van deze sleutels. Voor alle beleid en projecten in dit begrotingsprogramma die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, zoals sport en spel is werken met en in de geest van de Omgevingswet in 2022 relevant. Besluitvorming moet rekening houden met vastgestelde kaders en - indien van - toepassing landen in integrale producten die onderdeel zijn van de beleidscyclus van de Omgevingswet: het Omgevingsplan, de Omgevingsvisie en Ontwikkelperspectieven.

Effectindicatoren bij 8C Sport

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2022

2023

2024

2025

Doel 8C1 Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen

8C1.a Rapportcijfer van Leidenaren voor de hoeveelheid sportvoorzieningen

7,3 (2017)

7,3 (2019)

7,3 (2021)

7,4

7,4

7,4

7,4

Stads- en wijkenquête

8C1.b Rapportcijfer van Leidenaren voor de kwaliteit van sportvoorzieningen

7,0 (2017)

7,0 (2019)

7,2 (2021)

7,4

7,4

7,4

7,4

Stads- en wijkenquête

8C1.c Aantal bezoekers zwembaden

432.000 (2018)

397.000 (2019)

193.000 (2020)

400.000

400.000

430.000

430.000

Gemeente Leiden

Doel 8C3 Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen

8C3.a Percentage Leidenaren dat niet wekelijks sport

41% (2016)

-

-

-

40%

RIVM
(wsjg - BBV)*

8C3.b Percentage kinderen en volwassen Leidenaren dat voldoet aan de beweegrichtlijn

63% (2017)

65% (2019)

58% (2021)

80%

80%

80%

80%

Stads- en wijkenquête

* Deze BBV-indicator is landelijk verplicht. De realisatiewaarden staan op waarstaatjegemeente.nl. De gezondheidsmonitor wordt eens per vier jaar gehouden (2020, 2024, etc.). Daarom zijn er voor 2021 t/m 2023 geen streefwaarden opgenomen. De realisatiewaarde van 2020 is momenteel nog niet beschikbaar.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.