Programmabegroting 2021

Beleidsterrein 8C Sport

Doelen en prestaties bij 8C Sport

Doel

Prestaties

8C1 Leiden heeft aantrekkelijke, duurzame en multifunctionele sportvoorzieningen

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2021

8C2 Iedere Leidenaar heeft een gezonde en actieve leefstijl

8C2.1 Leidenaars bewegen voldoende

8C2.2 Leiden heeft sterke toekomstbestendige sportverenigingen

8C3. De fysieke leefomgeving bevordert sporten, spelen en bewegen

8C3.1 De openbare ruimte is beweegvriendelijk

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties

Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen en streeft naar tijdige, vervangende nieuwbouw. Het vertrekpunt is aan te sluiten bij de ontwikkelingen om zo een aantrekkelijk aanbod te creëren van multifunctionele, duurzame, inpasbare, veilige en betaalbare sportaccommodaties.

  • We richten ons op het nemen van verduurzamingsmaatregelen, waaronder de wettelijk verplichte maatregelen voor grote gebouwen die binnen 1 tot 5 jaar zijn terug te verdienen. Dit sluit aan op onze ambities voor een klimaat-neutrale en klimaat-ingerichte stad.
  • Invulling geven aan de aanbevelingen uit de eindrapportage Toekomstperspectief binnensport Leiden(BW 18.0562), waaronder het komen tot een optimalisatie van de bezetting van de accommodaties (het rooster) binnen sport.
  • Uitvoeren van een Klant(tevredenheid)onderzoek naar de tevredenheid van onze gebruikers in de gemeentelijke sportaccommodaties, met als doel input te krijgen voor continue monitoren en verbeteren.

Combibad-Ijshal
Als afronding van de Europese aanbesteding bouwteam Combibad-Ijshal De Vliet zullen eind 2020 de inschrijvingsresultaten bekend zijn. Daarna wordt medio februari 2021 aan de gemeenteraad een definitief besluit over het aanbestedingsresultaat voorgelegd en met een positief besluit tot gunning kan in het voorjaar 2021 daadwerkelijk met de nieuwbouw gestart worden.

Indoor Sportcentrum
Medio januari 2021 zal het integraal ontwerp team voor het Indoor Sportcentrum (ISC) aan de Boshuizerkade-Telderskade een definitief ontwerp afronden en starten met het opstellen van een technisch ontwerp. Gelijktijdig zal in deze fase gestart worden met de aanbesteding van de horeca-exploitatie. In december 2020 is de start van het aanbestedingsproces van de bouw (selectie hoofdaannemer en onderaannemers) in gang gezet, welke zal moeten leiden tot definitieve gunning van de bouw in mei 2021. Op basis hiervan is de start bouw ISC gepland in het derde kwartaal 2021.

Wijksportparken
Eind 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over het inrichtingsvoorstel voor een wijksportpark Roomburgerpark. Het ontwerp zal in 2021 gereed zijn, wat in 2022 wordt uitgewerkt in een uitvoeringsbesluit. In 2020 zijn we gestart met het project wijksportpark De Mors. We onderzoeken hoe we van sportcomplex De Mors een wijksportpark kunnen maken waar naast ruimte voor sportverenigingen ook ruimte is voor ongeorganiseerde sport en voor maatschappelijke voorzieningen. We zetten in op breder gebruik van sportcomplex De Mors op basis van alternatieve beheer- en exploitatievormen.

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2020
Voor het duurzaam in stand houden (beheren) van de sportaccommodaties vormt Beheerplan Sport 2017-2021 de basis. Dit beheerplan biedt de kaders voor het kwaliteitsniveau waarop de sportaccommodaties worden beheerd. In het beheerplan is nadrukkelijk oog voor de veiligheid en de kwaliteit van de sportaccommodaties. In het beheerplan is uitgegaan van de beoogde afstoting van enkele sportvastgoedobjecten (Tussenevaluatie Sportnota RV 15.0147).

Op basis van de resultaten van de actualisatie van het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) zijn in 2020 de financiële consequenties in beeld gebracht voor verduurzaming met een DMJOP. Bij de Kaderbrief voor 2022 en verder worden de financiële consequenties van het MJOP en de verduurzaming D(MJOP) afzonderlijk verwerkt.

8C2 Iedere Leidenaar heeft een gezonde en actieve leefstijl
De preventieve werking van bewegen op de gezondheid en daarmee de verlaging van de kans op gezondheidsklachten staat steeds meer centraal bij de behandeling van chronische ziekten en het verhogen van de kwaliteit van leven. Sport en bewegen zijn daarmee van grote waarde voor gezondheid. Vandaar dat we met inzet op sportstimulering willen bijdragen aan de gezonde leefstijl van de Leidenaars, zodat zij de mogelijkheden hebben om voldoende te bewegen en dit van jongs af aan.

8C2.1 Leidenaars bewegen voldoende
De ambitie van het beleidskader Sport en Gezondheid is dat Leidenaars voldoende bewegen en voldoen aan de Beweegrichtlijn. Hier dragen we aan bij met de inzet van de schoolsportcommissie en de buurtsportcoaches van Incluzio (onderdeel van de Sterke Sociale Basis). Zij zorgen voor een laagdrempelig beweegaanbod. De buurtsportcoaches werken wijkgericht. De beweegcoach, een ‘speciale’ buurtsportcoach, begeleidt mensen met een beperking bij hun beweegvraag en ondersteunt verenigingen bij het opzetten en verbeteren van hun aanbod voor mensen met een beperking. In 2021 herzien we de Deelverordening Subsidiëring Jeugdsport en de Deelverordening Incidentele subsidies Sportevenementen, om deze beter te laten aansluiten bij de nieuwe beleidsambities.
Op deze manier investeren we in een duurzame sportdeelname en daarmee in een gezonde en actieve leefstijl van onze inwoners. De gemeentelijke breedtesportcoördinator verbindt hierin verschillende organisaties en biedt daarnaast verenigingsondersteuning.

8C2.2 Leiden heeft sterke toekomstbestendige sportverenigingen
Samen met de Leidse Sportfederatie en Topsport Leiden werken we vanuit gezamenlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid aan sterke en toekomstbestendige sportverenigingen. We stimuleren innovatieve initiatieven die het bestaande sport- en beweegaanbod verrijken. Daarnaast ondersteunen we lokale sportevenementen. We stimuleren en ondersteunen talenten in hun weg naar de topsport.
In juni 2020 hebben we samen met diverse organisaties en verenigingen in de stad het Leidse Sportakkoord gesloten. Dit voeren we uit in 2021 en de jaren daarna.

8C3.1 De openbare ruimte is beweegvriendelijk
Steeds meer en vaker wordt gesport in de openbare ruimte. Om de openbare ruimte beweegvriendelijker in te richten stellen we in 2021 stellen we de Leidse beweegsleutels, de uitgangspunten voor een beweegvriendelijke omgeving, vast. Hiermee bieden we ook een kader voor sport, spelen en bewegen in de Omgevingsvisie.

Effectindicatoren bij 8C Sport

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2021

2022

2023

2024

Doel 8C1 Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen

8C1.a Rapportcijfer van Leidenaren voor de hoeveelheid sportvoorzieningen

7,3 (2015)
7,3 (2017)

7,3 (2019)

7,4

7,4

7,4

7,4

Stads- en wijkenquête

8C1.b Rapportcijfer van Leidenaren voor de kwaliteit van sportvoorzieningen

7,1 (2015)
7,0 (2017)

7,0 (2019)

7,4

7,4

7,4

7,4

Stads- en wijkenquête

8C1.c Aantal bezoekers zwembaden

362.000 (2017)

432.000 (2018)

397.000 (2019)

400.000

400.000

420.000

430.000

Gemeente Leiden

Doel 8C3 Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen

8C3.a Percentage Leidenaren dat niet wekelijks sport

41% (2016)

-

-

-

40%

RIVM
(wsjg - BBV)*

8C3.b Percentage kinderen en volwassen Leidenaren dat voldoet aan de beweegrichtlijn**

56% (2015)

63% (2017)

65% (2019)

80%

80%

80%

80%

Stads- en wijkenquête

* Deze BBV-indicator is landelijk verplicht. De realisatiewaarden staan op waarstaatjegemeente.nl. De gezondheidsmonitor wordt eens per vier jaar gehouden (2020, 2024, etc.). Daarom zijn er voor 2021 t/m 2023 geen streefwaarden opgenomen. De realisatiewaarde van 2020 is momenteel nog niet beschikbaar.
** De geldende beweegrichtlijn uit 2017 van de Gezondheidsraad adviseert volwassenen om minstens 2,5 uur per week matig intensief te bewegen. Voor kinderen is dit minstens een uur per dag. Kinderen en volwassenen krijgen ook het advies om spier- en botversterkende activiteiten te doen en verder wordt iedereen aangeraden om blijvend meer te bewegen en minder stil te zitten.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCjfers.