Ga naar boven

Programmakosten

Cultuur, sport en recreatie
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Meerjarenraming

2020

2021

2022

Cultuur

Lasten

16.905

15.505

17.803

17.556

17.131

16.904

Baten

-2.551

-434

-828

-828

-828

-828

Saldo

14.354

15.071

16.975

16.728

16.303

16.076

Cultureel erfgoed

Lasten

4.240

4.651

4.491

4.493

4.437

4.436

Baten

-829

-1.000

-654

-654

-654

-654

Saldo

3.411

3.652

3.837

3.839

3.783

3.782

Sport

Lasten

9.843

10.703

11.116

10.517

13.829

12.800

Baten

-3.248

-3.416

-3.382

-3.387

-3.719

-3.719

Saldo

6.595

7.287

7.734

7.131

10.110

9.081

Recreatie

Lasten

1.123

1.155

1.083

1.105

1.099

1.099

Baten

-417

-348

-357

-357

-357

-357

Saldo

706

808

726

748

742

741

Programma

Lasten

32.110

32.015

34.493

33.671

36.496

35.239

Baten

-7.044

-5.197

-5.222

-5.226

-5.559

-5.559

Saldo van baten en lasten

25.066

26.818

29.271

28.445

30.937

29.680

Reserves

Toevoeging

719

568

693

193

193

193

Onttrekking

-314

-1.145

-930

-429

-429

-179

Mutaties reserves

405

-577

-237

-236

-236

14

Resultaat

25.471

26.241

29.035

28.209

30.701

29.694

Budgettaire ontwikkelingen ­
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2019-2022. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidsterrein 8A Cultuur
Er is € 250.000 structureel budget voor culturele instellingen als het Leidse Houttheater, Cultuurplein, Lammermarkt, Von Sieboldhuis, Theater Ins Blau en Makers beschikbaar gesteld.

Voor nieuwe periode cultuurnota is € 370.000 aan extra, incidenteel budget beschikbaar, waarvan € 200.000 voor Museum De Lakenhal. Extra personele inzet bij het museum is nodig in dit openingsjaar om ook de grote tentoonstelling Jonge Rembrandt te kunnen organiseren en daarnaast een goede bijdrage te kunnen leveren aan het Pilgrimjaar 2020.
En € 100.000 zetten we in om het de ambtelijke capaciteit binnen het cultuurdomein te kunnen herbezetten en tijdelijk uit te kunnen breiden. Tijdelijke uitbreiding is noodzakelijk i.v.m. onder andere de realisering van de nieuwe cultuurnota in nauwe samenwerking met stad, de vormgeving van de Culturele Regio, de nadere invulling van het Lucas van Leyden Fonds, het onderzoek naar de mogelijkheden van een centraal collectiegebouw, de doorontwikkeling van BplusC, en de herijking van de organisatie van het cultuureducatief-aanbod in Leiden.

De begroting van de Lakenhal is in 2018 incidenteel verlaagd met € 322.000 lasten en € 404.000 baten in verband met latere openstelling.

Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed
Subsidie Historisch Stadsbeeld: in 2016 en 2017 zijn incidenteel extra middelen ingezet. De restant budgetten (totaal € 272.000) van deze incidentele budgetten zijn overgeheveld tijdens het jaarrekeningtraject 2017 van 2017 naar 2018. Hierdoor zijn de lasten in de begroting 2018 incidenteel hoger.

Conform de besluitvorming in de eerste bestuursrapportage 2018 heeft Molen de Valk voor 2018 een bedrag van € 360.000 vanuit het STEO (Stationsgebied en omgeving) gekregen voor de aanstelling van een 3e molenaar in verband met de molenbiotoop. Dit bedrag is gestort in een reserve Molen de Valk om de kosten van een 3e molenaar uit te betalen.

Beleidsterrein 8C Sport
De volgende in de kaderbrief opgenomen financiële kaders voor de begroting 2019 hebben geleid tot een mutatie in de begroting 2019 ten opzichte van 2018: programmamanager Sport € 46.000, uitvoering sportnota € 250.000, duurzaamheidsmaatregelen zwembad € 400.000, Voorkomen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden € 32.000.

In 2019 is eenmalig budget geraamd ad € 96.000 om de boekwaarde van veld 4 van het sportcomplex aan de Boshuizerkade (waar het Indoor Sportcentrum volgens planning zal worden geplaatst) af te kunnen boeken.

Incidentele budgetten 2018: € 450.000 sportstimulering en € 80.000 ten behoeve van evaluatie topsportbeleid.

Reserves

Reserves programma 8
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

Toevoeging

15

15

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

15

15

0

0

0

0

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-15

-104

0

0

0

0

Saldo

-15

-104

0

0

0

0

Reserve exploitatie De Nobel

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-11

-10

-9

-9

-9

-9

Saldo

-11

-10

-9

-9

-9

-9

Reserve Pieterskerk

Toevoeging

193

193

193

193

193

193

Onttrekking

-123

-123

-123

-123

-123

-123

Saldo

70

70

70

70

70

70

Reserve bedrijfsvoering ELO

Toevoeging

11

0

0

0

0

0

Onttrekking

-13

-13

-13

-12

-12

-12

Saldo

-1

-13

-13

-12

-12

-12

Reserve stedelijke ontwikkeling P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-102

-127

0

0

0

0

Saldo

-102

-127

0

0

0

0

Reserve sportstimuleringsfonds

Toevoeging

500

0

0

0

0

0

Onttrekking

-50

-450

0

0

0

0

Saldo

450

-450

0

0

0

0

Reserve economische impulsen Kennisst P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-160

-375

0

0

0

Saldo

0

-160

-375

0

0

0

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-140

0

0

0

0

Saldo

0

-140

0

0

0

0

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden

Toevoeging

0

360

0

0

0

0

Onttrekking

0

-17

-35

-35

-35

-35

Saldo

0

343

-35

-35

-35

-35

Reserve Lucas van Leydenfonds

Toevoeging

0

0

500

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

-250

-250

0

Saldo

0

0

500

-250

-250

0

Reserve bovenwijkse voorz. Grondbedr. P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-375

0

0

0

Saldo

0

0

-375

0

0

0

Reserves programma 8

405

-577

-237

-236

-236

14

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.8 Toelichting reserves programma 8.

Reserve exploitatie De Nobel
In 2019 is conform RB 11.0101 de onttrekking ad € 9.135 geraamd.

Reserve Pieterskerk
In 2019 is conform RB13.0063 kapitaallasten PK de storting ad € 193.000 geraamd.
De besteding betreft de jaarlijkse subsidiëring van de kapitaallasten (onderdeel afschrijving) van de bij de stichting Pieterskerk geactiveerde investering in de restauratie Pieterskerk. In 2019 is conform RB13.0063 de onttrekking ad € 123.199 geraamd.

Reserve bedrijfsvoering ELO
Het exploitatietekort van ELO wordt onttrokken aan deze reserve. In 2019 is de onttrekking Verbouwing ELO ad € 12.547 geraamd.

Reserve economische impulsen Kennisstad P8
In 2019 is de volgende onttrekking geraamd: Kunst in de openbare ruimte € 375.000.

Reserve Molen de Valk/Erfgoed Leiden
De geraamde onttrekking in 2019 komt overeen met de salarislasten van de aangestelde 3e Molenaar.

Reserve Lucas van Leydenfonds

Op 15 februari 2018 is door de Leidse gemeenteraad de nota ‘Visie op beeldende kunst in de openbare ruimte’ vastgesteld. De toevoeging van € 500.000 in de reserve Lucas van Leydenfonds komt uit de Reserve economische impulsen Kennisstad en de Reserve bovenwijkse voorzieningen.

Reserve bovenwijkse voorz. Grondbedr. P8
In 2019 is een onttrekking van € 375.000 voor kunst in de openbare ruimte geraamd.

Investeringen

Prestatie

Omschrijving prestatie

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

2019

2020

2021

2022

08A101

Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

VVI Stadspodia 2019-2022

Inv. Derden

V

-

335

333

327

170

08A101

Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

VVI Kunstinstellingen 2019-2022

Econ.

V

-

150

149

145

145

08B103

Toezicht en handhaven op monumenten

Vervanging Adlib

Econ.

V

-

49

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Bijdrage zwembad De Vliet/Vijfmeibad

Econ.

V

-

205

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Vervanging wetraveld Sportpark Noord

Econ.

V

-

285

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Riolering sportaccommodaties 2019-2020

Econ.

V

-

120

120

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Renoveren velden Roomburg

Econ.

V

-

540

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Veeg-/Zuigmachines

Econ.

V

-

26

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Bedrijfswagen sport

Econ.

V

-

45

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Tractor sport

Econ.

V

-

47

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Bouwrijpmaken locatie Vijf Meihal

Maatsch.

N

-

4.934

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Topsporthal (40 jaar) 2019-2020

Econ.

N

-

9.604

933

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Topsporthal (15 jaar)

Econ.

N

-

5.980

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Vervangingen Gravelveld Merenwijk 2022

Econ.

V

-

133

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Toplaag Kunstgrasvelden Morskwartier II 2022

Econ.

V

-

306

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

2 Tractoren Sport 2022

Econ.

V

-

90

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Overige vervangingsinvesteringen Sportaccommodaties 2022

Econ.

V

-

750

Totaal programma 8

-

17.183

6.674

472

1.594

In het bovenstaande overzicht staan de investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan 2019-2022. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Subsidies

subsidiestaat 2018

subsidiestaat 2019

Subsidie saldo

11.938.32

11.525.424

­Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.