Ga naar boven

Programmakosten

Cultuur, sport en recreatie
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Meerjarenraming

2019

2020

2021

Cultuur

Lasten

15.842

14.990

16.017

16.304

16.299

16.180

Baten

-414

-344

-794

-796

-796

-796

Saldo

15.428

14.647

15.223

15.508

15.503

15.384

Cultureel erfgoed

Lasten

6.369

4.222

4.356

4.336

4.334

4.333

Baten

-504

-523

-530

-530

-530

-530

Saldo

5.865

3.699

3.827

3.807

3.804

3.803

Sport

Lasten

12.153

10.204

10.132

10.031

11.487

11.662

Baten

-3.100

-3.267

-3.446

-3.446

-3.622

-3.622

Saldo

9.053

6.937

6.686

6.586

7.865

8.041

Recreatie

Lasten

1.202

974

1.023

1.020

1.019

1.018

Baten

-459

-352

-372

-372

-372

-372

Saldo

742

623

651

648

646

646

Programma

Lasten

35.564

30.391

31.528

31.692

33.138

33.194

Baten

-4.477

-4.486

-5.142

-5.144

-5.320

-5.320

Saldo van baten en lasten

31.088

25.905

26.386

26.548

27.818

27.874

Reserves

Toevoeging

568

708

193

193

193

193

Onttrekking

-853

-792

-396

-145

-145

-145

Mutaties reserves

-285

-84

-203

48

48

48

Resultaat

30.803

25.821

26.183

26.596

27.867

27.923

Budgettaire ontwikkelingen ­
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2018-2021. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidsterrein 8A Cultuur
Vooruitlopend op de behandeling van het raadsvoorstel over een lokaal mediafonds is bij de kadernota 2018-2021 voor 2018 € 250.000 beschikbaar gesteld. Vooruitlopend op de nota “Visie op Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte” is bij de kadernota 2018-2021 voor 2018 € 250.000 beschikbaar gesteld. Voor het project Vernieuwbouw BplusC is een voorbereidingskrediet van € 160.000 toegekend bij de eerste bestuursrapportage 2017 voor de externe plankosten tijdens de definitiefase. Dit wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve ecenomische impulsen Kennisst P8. De lasten en baten van De Lakenhal zijn in 2018 hoger (resp. € 216.000 en € 432.000) ten opzichte van 2017 in verband met de aanvankelijk geplande heropening van het museum in het najaar van 2018. De heropening wordt nu o.b.v. de huidige stand van zaken begin 2019. Hierdoor zullen de in deze begroting opgenomen cijfers voor 2018 voor het museum lager worden. De cijfers zullen dan gebaseerd zijn op het eind 2017 opgestelde jaarplan 2018. Dan is ook meer duidelijk welke budgetten voor de programmering in 2018 beschikbaar en benodigd zijn. Bij de werkbegroting zal dit jaarplan in financiële zin verwerkt worden

Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed
Bij de bestemming van het jaarrekening saldo 2016 is incidenteel budget ad € 329.000 inzake Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld overgeheveld naar 2017.

Beleidsterrein 8C Sport
De hogere inkomsten 2018 ten opzichte van 2017 worden enerzijds veroorzaakt door een verhoging van de zwemtarieven (kaderbrief 2017-2020), anderzijds door indexering.

Reserves

Reserves programma 8
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

Toevoeging

0

15

0

0

0

0

Onttrekking

-2

0

0

0

0

0

Saldo

-2

15

0

0

0

0

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-199

0

0

0

0

0

Saldo

-199

0

0

0

0

0

Reserve Archeologischpark Matilo

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-12

0

0

0

0

0

Saldo

-12

0

0

0

0

0

Reserve exploitatie De Nobel

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-12

-11

-10

-9

-9

-9

Saldo

-12

-11

-10

-9

-9

-9

Reserve Pieterskerk

Toevoeging

172

193

193

193

193

193

Onttrekking

-290

-123

-123

-123

-123

-123

Saldo

-118

70

70

70

70

70

Reserve bedrijfsvoering ELO

Toevoeging

396

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-19

-13

-13

-12

-12

Saldo

396

-19

-13

-13

-12

-12

Reserve stedelijke ontwikkeling P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-72

-228

0

0

0

0

Saldo

-72

-228

0

0

0

0

Reserve bodemsanering P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-266

0

0

0

0

0

Saldo

-266

0

0

0

0

0

Reserve sportstimuleringsfonds

Toevoeging

0

500

0

0

0

0

Onttrekking

0

-250

-250

0

0

0

Saldo

0

250

-250

0

0

0

Reserve economische impulsen Kennisst P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-160

0

0

0

0

Saldo

0

-160

0

0

0

0

Reserves programma 8

-285

-84

-203

48

48

48

Reserve publicatis Erfgoed Leiden en omstreken
De toevoeging in 2017 betreft het rekeningresultaat 2016.

Reserve stedelijke ontwikkeling P8
Van de subsidieregeling Historisch Stadsbeeld is bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2016 € 281.515 overgeheveld naar 2017. Hiervan wordt € 228.295 gedekt uit de reserve stedelijke ontwikkeling P8, derhalve is deze onttrekking voor 2017 geraamd.

Reserve sportstimuleringsfonds
Bij de kaderbrief 2017-2020 is € 500.000 beschikbaar gesteld voor 2017 voor het instellen van het sportstimuleringsfonds.

Reserve economische impulsen Kennisst P8
Voor het project Vernieuwbouw BplusC is een voorbereidingskrediet van € 160.000 toegekend bij de eerste bestuursrapportage 2017 voor de externe plankosten tijdens de definitiefase. Dit wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve ecenomische impulsen Kennisst P8.

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.8 Toelichting reserves programma 8.

Investeringen

 

Omschrijving prestatie
Bedragen x € 1.000

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

 2018 

 2019 

 2020 

 2021 

08A101

Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

VVI Kunstinstellingen 2018-2021

Econ.

Nieuw

-

58

149

148

144

VVI Stadspodia 2018-2021

Inv. Derden

Verv.

-

427

333

330

325

08B103

Toezicht en handhaven op monumenten

Vervanging Adlib

Bedrijfsm.

Verv.

-

-

-

49

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Bijdrage ijsbaan

Econ.

Verv.

-

-

4.000

-

-

Nieuwbouw Vijfmeibad

Econ.

Verv.

1.275

10.575

-

-

-

Bijdrage zwembad De Vliet/Vijfmeibad 2

Econ.

Verv.

-

3.171

-

-

-

Index combibad de Vliet

Econ.

Verv.

-

-

1.500

-

-

Vervanging wetraveld Sportpark Noord

Econ.

Verv.

-

283

-

-

-

Riolering sportaccommodaties 2018-2020

Econ.

Verv.

-

119

119

119

-

Renoveren velden Roomburg

Econ.

Verv.

-

-

536

-

-

Veeg-/Zuigmachines

Econ.

Verv.

-

-

26

-

-

Bedrijfswagen sport

Econ.

Verv.

-

-

45

-

-

Tractor sport

Econ.

Verv.

-

-

47

-

-

bouwrijpmaken locatie vijf meihal

Maatsch.

Verv.

-

-

-

4.900

-

topsporthal

Econ.

Verv.

-

-

16.022

-

-

indexering topsporthal

Econ.

Verv.

-

-

920

-

-

Totaal programma 8

1.275

14.632

23.697

5.547

469

In het bovenstaande overzicht staan de investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan 2018-2021. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Subsidies

subsidiestaat 2016

subsidiestaat 2017

Subsidie saldo

11.198.730 

10.787.388

­Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.