Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Economie / Beleidsterrein 3C Marketing en promotie

Beleidsterrein 3C Marketing en promotie

De gemeente richt zich op het aantrekken van meer bezoekers die langer verblijven in de stad. Leiden Marketing, het Cultuurfonds Leiden en het Centrummanagement Leiden spelen daarbij een sleutelrol.

Het ‘merk’ Leiden is van groot belang voor de aantrekkingskracht van Leiden. Citymarketing is een belangrijk instrument voor de opbouw van een sterk imago voor de stad. Leiden Marketing richt zich, als de citymarketingorganisatie voor Leiden, op de citybranding van de stad rondom de 2 kernwaarden van Leiden: Cultuur en Kennis. Doel is het genereren van maximale economische spin-off voor de stad, door het structureel behouden en aantrekken van bezoekers, bedrijven, studenten, kenniswerkers en Expats.

De citymarketing richt zich op het werven van bedrijven, maatschappelijke organisaties, studenten en bewoners die zich in de stad willen vestigen en op bezoekers die ons recreatief of zakelijk (bijvoorbeeld congressen) bezoeken. Door middel van marketing en promotie toont Leiden wat het als stad in huis heeft. En dat is indrukwekkend veel: de historische binnenstad met ruim 2.000 monumenten, een rijke geschiedenis van geboorteplaats Rembrandt van Rijn tot de stad van Pilgrimfathers, het bijzondere grachtennetwerk, het grote en bijzondere aanbod aan musea en de vele fraaie, soms verborgen hofjes, aantrekkelijke sfeer met festivals en evenementen van hoge kwaliteit zoals ‘De Cultuurweken Leiden’ en de ‘Nacht van Ontdekkingen’. 2019 wordt het themajaar van Rembrandt en het voorbereidingsjaar voor het Pilgrim themajaar 2020.

Doelen en prestaties bij 3C Marketing en promotie

Doel

Prestatie

3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

3C1.1 Citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid

3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden en marketing- en activiteitencampagne binnenstad

3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad

3C1.1 Citymarketing en stimulering toeristische aantrekkelijkheid
Het betreft hier de uitvoering van de activiteiten uit de uitvoeringsovereenkomst Leiden Marketing 2019-2022 met afspraken voor de uitvoering van de citymarketingactiviteiten voor de kernwaarden Cultuur/Cultuurhistorie en Kennis, gericht op de citybranding van Leiden en informatieverstrekking aan de diverse doelgroepen van bezoekers. Doel van de afspraken is de toename van het aantal bezoekers, toename van het aantal studenten, uitbreiding van het aantal congressen, toename van de bestedingen en toename van de waardering voor de historische binnenstad van Leiden.

Met op de begane grond de VVV-winkel en op de bovenetages de backoffices van Leiden Marketing, Centrummanagement Leiden, Cultuurfonds Leiden en Ondernemersfonds Leiden, geldt het Handelshuis (Stationsweg 26) als hét centrum voor de stimulering van de Bezoekerseconomie van Leiden.

2019 is gewijd aan Rembrandt. In samenwerking tussen Museum De Lakenhal en museale partners, Leiden Marketing, Amsterdam Marketing, Den Haag Marketing en NBTC Holland Marketing is een programma ontwikkeld voor een themajaar gewijd aan de herdenking van de 350e sterfdag van Rembrandt Harmensz. van Rijn. De internationale exposities starten in Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam. De tentoonstelling Jonge Rembrandt in Museum De Lakenhal vormt van 3 november 2019 tot en met 9 februari 2020 het sluitstuk. Naast deze tentoonstelling zijn er het hele jaar bijzondere activiteiten en presentaties te zien in Leiden, het Rijksmuseum, Museum Het Rembrandt­huis in Amsterdam en het Mauritshuis in Den Haag.

Leiden Marketing werkt met de betrokken Stadspartners in dit kader aan de ontwikkeling van een Rembrandt-route door de binnenstad. In 2018 is, in de voorbereidingen voor het themajaar, de ‘Young Rembrandt Studio’ geopend. Het is een dependance van de VVV, maar biedt vooral een unieke multimedia-presentatie over de wereldberoemde Leidse schilder. Het is gevestigd in het 17e eeuwse huis van zijn leermeester Jacob van Swanenburgh (Langebrug 89), waar Rembrandt in zijn beginjaren (1606 – 1630) leerde schilderen, tekenen en etsen.

Daarnaast staat 2019 in het teken van de voorbereidingen voor het Themajaar ‘2020 Mayflower 400NL/ Pilgrimjaar’. Met deze internationale samenwerking tussen Leiden/NL en Plymouth/UK en Plymouth/USA, wordt herdacht dat de Pilgrims in 1620 vanuit Leiden en via Engeland vertrokken naar Noord Virginia en daar als de ‘Founding Fathers’ van de Verenigde Staten worden gezien. Leiden Marketing, de Cultuurmakelaar, Centrummanagement en enkele andere belangrijke Leidse partijen (de Pieterskerk, Museum De Lakenhal en Erfgoed Leiden), werken aan concrete plannen om succesvol in te spelen op dit themajaar.

De congreswerving voor Leiden blijft een belangrijke en succesvolle activiteit van Leiden Marketing, in samenwerking met partners als de universiteit, hotels, congres gerelateerde bedrijven (waaronder Pieterskerk en Stadspodia) en gemeente. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een indrukwekkende ambassadeursnetwerk (ruim 80 leden vanuit de universiteit, het bedrijfsleven en instellingen), gericht op de uitbouw van het aantal (inter)nationale wetenschappelijke congressen. Leiden steeg in 2017 met in totaal zeventien internationale congressen naar de vijfde plek op de lijst van Nederlandse congressteden en staat daarmee wereldwijd in de top 100. Ook in 2019 wordt de congreswerving verder geïntensiveerd.

De samenwerking met Katwijk, Noordwijk en de betrokken citymarketingorganisaties heeft geresulteerd in een samenwerkingsproject voor intensivering van de regiomarketing. Aan de samenwerking nemen ook Oegstgeest en Wassenaar deel. De regiomarketing is gericht op bewoners en toeristische bezoekers van dit regiogebied en probeert hen te verleiden voor onder meer een bezoek aan de binnenstad van Leiden. In 2019 wordt deze samenwerking geëvalu­eerd.

Met ingang van het vaarseizoen 2019 wordt het beheer van de gemeentelijke passantenhaven, vanuit veiligheidsoverwegingen, niet meer verzorgd door de brugwachters van de Schrijversbrug. De brugwachters zullen zich nog uitsluitend bezig houden met de bediening van de bruggen. Voor het beheer van de passantenhaven wordt de functie van Havenmeester ingesteld, als onderdeel van het cluster Beheer. De Havenmeester verzorgt hiermee ook de rol van gastheer voor de bezoekers die per boot Leiden bezoeken. Met de regiogemeenten rondom het Hollands Plassengebied, Leiden Marketing en aangesloten instellingen en bedrijven, wordt nagegaan in hoe verre de voorzieningen voor het watertoerisme kunnen worden uitgebreid, alsmede de samenwerking in de marketing kan worden versterkt.

3C1.2 Faciliteren Centrummanagement en marketing- en activiteitencampagne binnenstad
De gemeente Leiden en het Centrummanagement Leiden (CML) werken samen aan het centrale doel van meer bezoekers, die om meerdere redenen naar onze binnenstad komen, daar vaker komen, langer verblijven en daar meer besteden. Zo werken we bijvoorbeeld intensief samen in het Programma Binnenstad. Verder geeft CML ook in 2019 uitwerking van de uitvoeringsovereenkomst tussen CML en de gemeente Leiden. Eind 2018 wordt een nieuwe UVOK opgesteld die geldt voor de jaren 2019 – 2022. Voorbeelden van projecten die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn kennisdeling met en voor ondernemers, de Winter Wonder Weken met diverse activiteiten als de intocht Sinterklaas, Sinterklaashuis, IJsbaan en Kerstmarkt. Er worden promotieactiviteiten ontplooid t.b.v. de Leidse Binnenstad. Het Centrummanagement stimuleert en informeert winkelketens om zich in Leiden te vestigen. Ook begeleidt zij startende retailers bij het vinden van de juiste locatie in de binnenstad. Tot slot werken we samen met het CML aan de uitvoering van de winkelnota. Zowel de gemeente als het CML zijn vertegenwoordigd in het aanjaagteam dat zich samen met ondernemers uit de binnenstad bezig houdt met het stimuleren dat de doelen uit de winkelnota de komende jaren worden gerealiseerd. Het Aanjaagteam Binnenstad Leiden zet zich specifiek in voor een aantrekkelijke en economisch sterke en leefbare binnenstad.

3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad
Voor de binnenstad is een nieuw programmaplan 2019 – 2022 opgesteld. De economische doelen (meer bezoekers, meer bestedingen en meer waardering) blijven overeind. Maar er zal telkens worden gekeken in hoeverre dit de leefbaarheid en veiligheid respecteert. Naast bestaande gewaardeerde inspanningen voor de binnenstad zijn er ook een aantal nieuwe accenten opgenomen. Zo zal ook in de binnenstad aan de slag worden gegaan met duurzaamheid en de verstedelijkingsopgave. Ten behoeve van de wens om de stad autoluw te maken wordt een mobiliteitsnota opgesteld. Ook zal een plan voor stadsdistributie het licht zien.

In 2019 wordt het tweede deel van de Centrumroute aangelegd inclusief de Hogewoerd en Kaardesteeg, zullen de bruggen van het Singelpark worden opgeleverd en kan het rondje binnen de singels worden gelopen, wordt het Havenplein heringericht, de Havenboulevard opgeschoond en de Herenstraat in overeenstemming gebracht met de Doezastraat. Er wordt druk gebouwd in het stationsgebied. De Lorentz wordt opgeleverd, kavel 3/4 gebouwd en wordt een start gemaakt met de sloop voor de toekomstige bioscoop. De Lakenhal wordt feestelijk geopend en de bouw van het Kijkhuis is gestart.

Effectindicatoren bij 3C Marketing en promotie

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

3C1.a  Aantal arbeidsplaatsen in de bezoekerseconomie

10.357 (2015)
10.556 (2016)
11.082 (2017)

11.100

11.200

11.300

11.400

Bedrijvenregister Zuid-Holland

3C1.b Leidse Binnenstad Index*

110 (2015)

115 (2016)
120 (2017)

121

122

123

124

Gemeente Leiden

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.