Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Jeugd en onderwijs / Beleidsterrein 7A Jeugd

Beleidsterrein 7A Jeugd

In 2019 worden gerichtere keuzes voorbereid ten behoeve van een betere sturing op onze visie met hart voor de jeugd door o.a. een heroverweging van financiering, inkoop en een beter inkoopproces voor jeugdhulp voor 2020 en verder, met name over de manier en schaal van inkopen. Hierbij worden de resultaten voor kind en gezin centraal gesteld, in plaats van bijvoorbeeld producten of zorgsoorten. We laten ons inspireren door en leren van goede voorbeelden uit andere jeugdhulpregio’s.

De jeugdhulp heeft zich de afgelopen jaren gekenmerkt door financiële tekorten, o.a. financiële solidariteit vanwege een korting vanuit het Rijk op het jeugdhulpbudget, het verdeelmodel en een stijgende hulpvraag. Door de samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland is ook in 2019 extra budget vrijgemaakt om enerzijds de transformatie te versnellen en er anderzijds voor te zorgen dat we de jeugdigen die dit nodig hebben kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan het Tijdelijke Fonds Jeugdhulp om innovatie te stimuleren. In de Kadernota 2019-2022 is tot en met 2022 voorzien in een naar huidige inzichten realistische begroting van de kosten. Vanaf 2019 willen wij door een andere werkwijze en door het opzeggen van de afspraak over de financiële solidariteit in Holland Rijnland de kosten omlaag brengen.

Een van punten van aandacht bij de doorontwikkeling van de jeugdhulp is ook de samenwerking tussen de jeugdhulp en onderwijs. Zowel bestuurlijk als in de praktijk moeten stappen worden gemaakt om de gewenste samenwerking tot stand te laten komen. Het inrichten van passende onderwijs en zorgvoorzieningen blijft belangrijk om de juiste hulp aan jeugd te bieden.

Wat gaan we doen in 2019:

  • Voortzetten op de ingezette lijn volgens de ‘Overkoepelende visie jeugdbeleid en participatie’ en de ‘Discussienotitie Jeugdbeleid’, beide uit 2017.
  • Starten met vraaggerichte jeugdparticipatie, op verzoek van de raad.
  • Uitvoering van het uitvoeringsplan Spelen.
  • Verdere uitvoering en afronding van de aanpassing van clubgebouwen op speeltuinen zoals besloten door de raad 2015 (RV 15.0010) en in 2013 (RV13.0080).
  • Intensiveren van de samenwerking van CJG’s met laagdrempelige voorzieningen in de buurt als SWT’s, huisartsen en scholen.
  • Inzetten op de Preventiematrix en de pilot Praktijk Ondersteuner Huisarts Jeugd (POH) ter verbetering samenwerking JGT en huisarts - zij spelen beiden een rol in het inschakelen van specialistische hulp.
  • Volgen we de hulp die wordt verleend vanuit het Tijdelijke Fonds Jeugdhulp en de resultaten van de regionale sturingsagenda Jeugdhulp 2018-2019, waar de analyse zorglandschap onderdeel van is.
  • Stevig inzetten op de doorontwikkeling van jeugdhulp, zowel op de toegang als op de gespecialiseerde jeugdhulp.
  • Inzetten op samenwerking onderwijs - jeugdhulp.
  • Inzetten op het toetsen en verbeteren van de kwaliteit van zorg en het terugdringen van fraude en het oneigenlijk gebruik van zorgmiddelen. De aanpak van oneigenlijk gebruik wordt vanaf 2019 geeffectueerd door de aanstelling van twee toezichthouders. Hierbij wordt gebruik gemaakt van signalen en vermoedens van fraude van het informatie knooppunt zorgfraude (IKZ). In 2018 is Leiden aangesloten bij het IKZ.

Doelen en prestaties bij 7A Jeugd

Doel

Prestatie

7A1 Een krachtige pedagogische samenleving

7A1.1 Betrekken van de jeugd via jeugdparticipatie

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte

7A1.3 Ondersteunen spelbevordering

7A2 Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin

7A2.1 Vanuit het CJG uitvoeren Wet Publieke Gezondheid

7A2.2 Vanuit het CJG organiseren van informatie en advies en opvoedingsondersteuning

7A2.3 Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd & gezinsteams

7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp


7A1.1 Betrekken van de jeugd via jeugdparticipatie
Jongerenparticipatie is succesvol geweest, daarom wordt het voortgezet. De vraag van jongeren staat daarbij centraal. Jongeren bedenken en voeren daarbij hun eigen plannen uit, indien nodig met ondersteuning van partnerorganisaties in de stad. Dit houdt in dat we organisaties in de stad vragen een gezamenlijk plan te maken - op basis van de vraag van jongeren en onder de randvoorwaarden (opgenomen in dit beleid). Organisaties geven daarin aan hoe het aanbod voor en door jongeren tot stand kan komen, hoe de organisaties elkaar kunnen versterken in het vergoten van hun netwerk en in het moderniseren van de jeugdparticipatie. We gaan er van uit dat jongeren die ideeën hebben, deze zelf uitvoeren, waar nodig met ondersteuning van een organisatie. Dit maakt de stad levendiger en jongeren leren te ondernemen en verantwoordelijkheid te dragen. Daarnaast ligt er de taak bij de gemeente om jongeren actief te betrekken bij gemeentelijke plannen (ook buiten het domein sociaal), zoals we dat ook doen voor andere doelgroepen, maar op een wijze die aansluit bij hun leeftijd.

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte
In buurten waar niet wordt voldaan aan de speelplekkenrichtlijn worden extra speelplekken aangelegd. Gaan we verder met uitvoering en afronding van de aanpassing van clubgebouwen bij de speeltuinen Vijfhoven, Merendroom, Zuiderkwartier en Ons Eiland. Het doel van de aanpassingen is naast spelen, het versterken van de buurtfunctie van de speeltuin.

7A2.1 en 7A2.2 Vanuit het CJG uitvoeren van de Wet Publieke Gezondheid en organiseren van informatie & advies en opvoedingsondersteuning
Voor alle jonge kinderen en hun ouders is jeugdgezondheidszorg beschikbaar via de CJG’s. Het gaat dan om het begeleiden van gezond en veilig opgroeien en positief opvoeden via regelmatige afspraken met jeugdartsen en/of jeugdverpleegkundigen van het CJG tot vier jaar.
De JGT's zijn verbonden aan de CJG’s. Het CJG biedt voor alle ouders informatie en advies, ondersteuning en hulp, specialistische hulp en coördinatie van zorg op het vlak van opvoeden en opgroeien. De CJG’s zijn een belangrijke vindplaats van gezinnen waarin risicofactoren zijn voor mindere kansen in ontwikkeling van kinderen. Zie ook programma 9 publieke gezondheid, en dan met name bijv. het vaccinatieprogramma voor kinderen dat door de CJG's wordt uitgevoerd en de activiteiten van de GGD gericht op gezondheidsbevordering.
Voor het organiseren van jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp is het concept van ‘positieve gezondheid’ ons uitgangspunt. Centraal hierbij staat het stimuleren van de eigen regie en aansluiten bij eigen doelen en perspectief.
Ondersteunend bij de Preventiematrix en de pilot POH zijn digitale instrumenten als BuurBook en de sociale kaart. Positief ouderschap is een belangrijke beschermende factor.

7A2.3. Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd & gezinsteams
Het JGT raakt steeds meer ingebed in de wijken en krijgt steeds meer verbinding met andere basisvoorzieningen. In aanloop naar 2020 kijken we in 2019 kritisch naar de wijze waarop toegang is georganiseerd. De aanbevelingen van de Leidse Rekenkamer naar de toegang van jeugdhulp nemen we hierbij mee.
Bij het organiseren van jeugdhulp is de samenwerking met onderwijs, binnen de wijk en binnen de jeugdketen voor ons een belangrijk onderwerp. In 2019 wordt verder ingezet op de versterking van de samenwerking in de jeugdketen o.a. door middel van de Preventiematrix en een pilot POH.

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp
Vanuit het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp worden aanbieders gestimuleerd om bij te dragen aan de ontwikkelingen tot een kwalitatief goed en betaalbaar jeugdhulpstelsel en de transformatiedoelstellingen van de gemeenten. Vanuit de vastgestelde regionale sturingsagenda Jeugdhulp 2018-2019, waar de analyse van het zorglandschap onderdeel van is (o.a. nader onderzoek naar gebruik jeugdhulp en verklarende factoren) wordt het organiseren van de specialistische jeugdhulp gemonitord

Effectindicatoren bij 7A Jeugd

Effectindicator*

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 7A1 Een krachtige pedagogische samenleving

7A1.a Percentage inwoners dat vindt dat er goede speelplekken zijn

58% (2015)
59% (2016)
59% (2017)

62%

62%

62%

62%

Veiligheidsmonitor

7A1.b Percentage inwoners dat vindt dat er goede voorzieningen voor jongeren zijn

25% (2015)
27% (2016)
26% (2017)

26%

27%

28%

29%

Veiligheidsmonitor

Doel 7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar

7A3.a Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp

13,2% (2015)
14,5% (2016)
14,1% (2017)

14,0%

14,0%

14,0%

14,0%

CBS**
(wsjg - BBV)

7A3.b Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming

1,1% (2015)
0,9% (2016)
1,0% (2017)

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

CBS**
(wsjg - BBV)

7A3.c Percentage jongeren 12 t/m 23 jaar met jeugdreclassering

0,3% (2015)
0,3% (2016)
0,3% (2017)

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

CBS**
(wsjg - BBV)

7A3.d Percentage jongeren 12 t/m 21 jaar dat met een delict voor de rechter heeft gestaan

2,5% (2013)
1,7% (2014)
1,3% (2015)

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

Verwey Jonker Instituut -

Kinderen in Tel**
(wsjg - BBV)

*De volgende indicatoren zijn geschrapt uit de Programmabegroting:
Percentage dat het eens is met de stelling: "Ik werd snel, adequaat en op een prettige wijze geholpen door het JGT"
Percentage plannen waarin het sociaal netwerk van de cliënt ingezet wordt
Percentage dat het eens is met de stelling: "De ondersteuning die ik heb kunnen bieden aan cliënten van het JGT was snel en adequaat"
Percentage dat het eens is met de stelling:"Cliënten van het JGT zijn tevreden over de ondersteuning die ik heb geboden"
Percentage dat het eens is met de stelling: "Ik ervaar de balans tussen administratief en zorginhoudelijk werk als goed"
Percentage vaak & altijd: "Beslissingen over de hulp worden samen met mij genomen
Percentage beter geworden: "Door de hulp heb ik meer vertrouwen in de toekomst"
De reden is dat deze niet werden gemeten en dat daardoor de gegevens niet geleverd konden worden. Vanuit de koers op het regionaal programma jeugdhulp Leidse regio worden nieuwe, meetbare, effectindicatoren opgesteld. Deze zullen in de Programmabegroting 2020 worden toegevoegd.
** Het herziende Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Deze zijn te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.