Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Jeugd en onderwijs / Beleidsterrein 7A Jeugd

Beleidsterrein 7A Jeugd

Preventie
Nu de jeugd- en gezinsteams (JGT's) steeds meer ingebed raken in de wijken, is er ook toenemende aandacht voor de verbinding met de sociale omgeving en de basisvoorzieningen. Allereerst  in de vorm van bijvoorbeeld maatjesprojecten, de inzet van ervaringsdeskundigheid, betere samenwerking met scholen, kinderopvang en huisartsen of ondersteuning van (pleeg)ouders in hun rol als opvoeder. We willen komen tot een fundamenteel nieuwe manier van werken om nog beter aan te sluiten bij de vraag van inwoners en om samen met inwoners oplossingen te creëren. Maar minstens zo belangrijk door vroegtijdig oog te hebben voor risicofactoren als armoede, geweld, schulden of werkeloosheid. Dit vertaalt zich naar meer nadruk op voorzorg en preventie. Op die manier kunnen we nieuwe antwoorden vinden op de uitdagingen in het sociaal domein. Een goede balans in regionale afspraken en lokale uitwerking is op dit thema zeer wenselijk.

Tijdelijk Fonds Jeugdhulp­
De decentralisatie van de jeugdhulp naar de gemeente is gepaard gegaan met een extra korting van het beschikbaar rijksbudget. De uitgaven voor jeugdhulp lopen niet in de pas met het beschikbaar budget. Door de samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland is in 2017 extra budget vrijgemaakt om enerzijds de transformatie te versnellen en er anderzijds te zorgen dat we de jeugdigen die dit nodig hebben kunnen ondersteunen (Tijdelijke Fonds Jeugdhulp). In 2018 komen de eerste resultaten van de inzet van het Fonds beschikbaar.

Een recente prognose van de TWO jeugdhulp voorspelt een fors nadeel voor 2017. De verwachting is dat deze tekorten in 2017 voor een belangrijk deel structureel zullen doorwerken naar latere jaren. Het landelijke beeld laat overigens zien dat heel veel jeugdregio's met vergelijkbare problemen kampen. Gekoppeld aan de sterke afname van de integratie uitkering voor de 11 gemeenten geeft dit een somber financieel beeld. De prognose 2017 en de effecten van de meicirculaire zullen door de TWO jeugdhulp worden betrokken bij het opstellen van de Programmabegroting Jeugdhulp 2018 Holland Rijnland. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is hoe groot we het structurele tekort moeten inschatten èn nog niet weten hoe het rijk op de grote tekorten zal reageren, komen we hier bij de 1e bestuursrapportage 2018 en kaderbrief 2019 op terug.

Aanpak 16 - 27 jarigen in een kwetsbare positie­
Voor jongeren met jeugdhulp is het verplicht hulp te verlenen vanuit een perspectiefplan. Met perspectiefplannen dragen wij zorg voor een betere voorbereiding van de jongeren op de toekomst en continuïteit in de zorg.

Door het bundelen van kennis en expertise in een stedelijk netwerk verbeteren wij de integrale dienstverlening aan jongeren. Fysiek krijgt dit gestalte in onder andere ExposeYour in Nieuw Pancrat. Bij de integrale dienstverlening wordt samengewerkt tussen de terreinen werk en inkomen, zorg, welzijn en onderwijs. Via sociale media en het actief benaderen van alle 17-jarigen verbeteren we de vindbaarheid van relevante informatie voor jongeren.

Doelen en prestaties bij 7A Jeugd

Doel

Prestatie

7A1 Een krachtige pedagogische samenleving

7A1.1 Betrekken van de jeugd via jeugdparticipatie

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte

7A1.3 Ondersteunen spelbevordering

7A2 Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin

7A2.1 Vanuit het CJG uitvoeren Wet Publieke Gezondheid

7A2.2 Vanuit het CJG organiseren van informatie en advies en opvoedingsondersteuning

7A2.3 Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd & gezinsteams

7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp

7A1.1 Betrekken van de jeugd via jeugdparticipatie ­
Bij het ontwikkelen van beleid hechten wij belang aan het geluid van de mensen zélf, dus ook van jeugd. Meer dan voorheen roepen wij kinderen en jongeren op en stellen wij kinderen en jongeren in de gelegenheid om een bijdrage te leveren. Niet alleen aan beleidsvorming, maar ook door bijvoorbeeld eigen initiatieven actief te ondersteunen. ­
Voor het opstarten en het uitvoeren van vraaggerichte jongerenparticipatie wordt budget beschikbaar gesteld en kaders meegegeven (Amendement 01 bij vaststelling Programmabegroting 2018 door GroenLinks).

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte ­
In 2018 geven wij uitvoering aan de nota Spelen en Bewegen. Een speerpunt is het nog verder versterken van de buurtfunctie van speeltuinen en de openbare ruimte om te kunnen spelen en bewegen (voor alle leeftijden).

7A2.1 en 7A2.2 Vanuit het CJG uitvoeren van de Wet Publieke Gezondheid en organiseren van  informatie en advies en opvoedingsondersteuning
De Jeugd- en Gezinsteams (JGT's) zijn verbonden aan de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en samen met de Jeugdgezondheidszorg, het opvoedadviespunt, gezondheidsbevordering biedt het CJG een samenhangend geheel aan informatie en advies, ondersteuning en hulp, specialistische hulp en coördinatie van zorg op het vlak van opvoeden en opgroeien.

Voor het organiseren van jeugdhulp is het concept van ‘positieve gezondheid’ ons uitgangspunt. Centraal hierbij staat het stimuleren van de eigen regie en aansluiten bij eigen doelen en perspectief. Voor 2018 geven wij dit vorm door de intensivering van de samenwerking van CJG’s met laagdrempelige voorzieningen in de buurt als sociale wijkteams (SWT's), huisartsen en scholen. Ondersteunend hierbij zijn digitale instrumenten als BuurBook en de sociale kaart. Positief ouderschap is een belangrijke beschermende factor en heeft daarmee invloed op het voorkomen van (vecht)scheidingen. Er is een kennisnetwerk en zorgstructuur opgezet.

7A2.3. Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd & gezinsteams.
Bij het organiseren van jeugdhulp is de samenwerking binnen de jeugdketen voor ons een belangrijk
onderwerp. In 2018 gaan wij de samenwerking in de jeugdketen analyseren. De analyse heeft tot doel om tot
scherpere afspraken te komen over taken. De analyse is een gezamenlijk proces van gemeente, sociale wijkteams (SWT's), jeugd en gezinsteams (JGT's) en jeugdhulppartijen.

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp ­
In 2018 volgen wij de hulp die wordt verleend vanuit het Tijdelijke Fonds Jeugdhulp. Een regionale sturingsagenda en het monitoren van de projecten zien wij als instrumenten om focus en richting aan te brengen.

Effectindicatoren bij 7A Jeugd

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 7A1 Een krachtige pedagogische samenleving

7A1.a Percentage inwoners dat vindt dat er goede speelplekken zijn

60% (2014)
58% (2015)
59% (2016)

62%

62%

62%

-

Veiligheidsmonitor*

7A1.b Percentage inwoners dat vindt dat er goede voorzieningen voor jongeren zijn

22% (2014)

25% (2015)
27% (2016)

26%

27%

28%

-

Veiligheidsmonitor*

Doel 7A2 Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin

7A2.a Percentage ouders met kinderen t/m 24 jaar die contact met het CJG (zouden) opnemen bij vragen over opgroeien en opvoeden

62% (2013)
66% (2015)
69% (2017)

-

69%

-

69%

Stadsenquête

7A2.b Percentage dat het eens is met de stelling: "Ik werd snel, adequaat en op een prettige wijze geholpen door het JGT"

nulmeting in 2017

-

-

-

-

Monitor JGT**

7A2.c Percentage plannen waarin het sociaal netwerk van de cliënt ingezet wordt

nulmeting in 2017

-

-

-

-

Monitor JGT**

7A2.d Percentage dat het eens is met de stelling: "De ondersteuning die ik heb kunnen bieden aan cliënten van het JGT was snel en adequaat"

91% (2017)

-

-

-

-

Medewerkersenquête

JGT***

7A2.e Percentage dat het eens is met de stelling:"Cliënten van het JGT zijn tevreden over de ondersteuning die ik heb geboden"

92% (2017)

-

-

-

-

Medwerkersenquête

JGT***

7A2.f. Percentage dat het eens is met de stelling: "Ik ervaar de balans tussen administratief en zorginhoudelijk werk als goed"

42% (2017)

-

-

-

-

Medewerkersenquête

JGT***

Doel 7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar

7A3.a Percentage vaak & altijd: "Beslissingen over de hulp worden samen met mij genomen"

nulmeting in 2017

-

-

-

-

CEO jeugd

7A3.b Percentage beter geworden: "Door de hulp heb ik meer vertrouwen in de toekomst"

nulmeting in 2017

-

-

-

-

CEO jeugd

7A3.c Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp

13,2% (2015)
14,5% (2016)

-

-

-

-

CBS****
(wsjg - BBV)

7A3.d Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming

1,1% (2015)
0,9% (2016)

-

-

-

-

CBS****
(wsjg - BBV)

7A3.e Percentage jongeren 12 t/m 23 jaar met jeugdreclassering

0,3% (2015)
0,3% (2016)

-

-

-

-

CBS****
(wsjg - BBV)

7A3.f Percentage jongeren 12 t/m 21 jaar dat met een delict voor de rechter heeft gestaan

1,7% (2014)
1,3% (2015)

-

-

-

-

Verwey Jonker Instituut -

Kinderen in Tel****
(wsjg - BBV)

* Zoals besproken in de Raad is in het kader van de 'vergelijkbaarheid' besloten dezelfde bron aan te houden.
** Wijze van data verzameling en respons bij het JGT is nog niet representatief.
*** Aangenomen amendement Raadsvoorstel 16.0054 indicator oordeel professionals.
**** Het herziende Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Deze zijn te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.