Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Jeugd en onderwijs / Beleidsterrein 7B Peuterspeelopvang en kinderopvang

Beleidsterrein 7B Peuterspeelopvang en kinderopvang

Het Rijk heeft besloten om kinderdagverblijven en peuterspeelzalen meer op één lijn te brengen, oftewel ‘harmoniseren’. Zowel de financiering, de kwaliteitseisen als ook het toezicht wordt op elkaar afgestemd en onder één wettelijk kader gebracht. Dit heeft gevolgen voor onder andere de positionering van peuterspeelzalen, de organisatievorm, de bedrijfsvoering en samenwerking met andere partijen in het veld. In Leiden is de harmonisatie per september 2016 voltooid, ruim voor de inwerkingtreding van het wettelijke kader per 1 januari 2018. Daarbij heeft Leiden ervoor gekozen de peuterspeelzalen in stand te houden als belangrijke voorzieningen voor spelen, leren en ontmoeten, van goede kwaliteit en goed verspreid over de stad.

Doelen en prestaties bij 7B Peuterspeelzalen en kinderopvang

Doel

Prestatie

7B1 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra

7B1.1 Zorg dragen voor voldoende aanbod peuterspeelopvang

7B1.2 Waarborgen kwaliteit kinderopvang / peuterspeelopvang


7B1.1 Zorg dragen voor voldoende aanbod peuterspeelopvang­
De peuterspeelzalen blijven onder de wetgeving voor kinderopvang bestaan als herkenbare voorzieningen van hoog niveau, goed verspreid over de stad. Wij investeren extra in de doorgaande leerlijn met het onderwijs en versterking van de wijkgerichte netwerkfunctie. Zo hebben de beroepskrachten op alle peuterspeelzalen extra tijd gekregen om af te stemmen met ouders en partnerorganisaties. Ook zijn teamleiders aangesteld per cluster peuterspeelzalen en wordt er samengewerkt met partnerorganisaties in de wijk (welzijnsorganisaties, onderwijs, speeltuinen, zorg), in het belang van de ontwikkeling van de kinderen. Ook bieden wij op elke locatie voorschoolse educatie aan voor peuters met een taal- en/of ontwikkelachterstand. De relatie met prestatie 7C1.1 ‘Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE)’ wordt daarmee bewaakt.­


7B1.2 Waarborgen kwaliteit kinderopvang­
Vanaf 2018 wordt de huidige set kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk gewijzigd. Het belangrijkste aandachtspunt is dat er meer gerichte aandacht moet komen voor de ontwikkeling van peuters. Dit betekent dat de GGD per 2018 in haar toezicht extra zal letten op bijvoorbeeld de kwaliteit van beroepskrachten, de regeldruk van medewerkers en de ruimte voor pedagogisch maatwerk.

Effectindicatoren bij 7B Peuterspeelopvang en kinderopvang

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 7B1 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra

7B1.a Percentage 2- en 3-jarigen dat gebruikmaakt van een kinderdagverblijf of peuterspeelopvang*

92% (2014)

93% (2015)

95%

95%

95%

95%

Smallsteps, B4KIDS, SPL, GBA, LRKP

* Deze indicator is slechts beperkt beïnvloedbaar door de gemeente.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.