Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Jeugd en onderwijs / Beleidsterrein 7B Peuterspeelopvang en kinderopvang

Beleidsterrein 7B Peuterspeelopvang en kinderopvang

Deelname van kinderen aan peuterspeelopvang heeft een preventieve werking door het stimuleren van interactie en daarmee sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. We dragen zorg voor voldoende aanbod waarvan de kwaliteit gewaarborgd is en daarmee gelijke kansen voor alle kinderen.

Wat gaan we doen in 2019:

  • Maken van (meerjarige) resultaatafspraken in het kader van gelijke kansen beleid.
  • Verkenning voor vergroting inspectie gastoudervoorzieningen.
Doelen en prestaties bij 7B Peuterspeelzalen en kinderopvang

Doel

Prestatie

7B1 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra

7B1.1 Zorg dragen voor voldoende aanbod peuterspeelopvang

7B1.2 Waarborgen kwaliteit kinderopvang / peuterspeelopvang

7B1.1 Zorg dragen voor voldoende aanbod peuterspeelopvang
De Stichting Peuterspeelzalen Leiden (SPL) biedt momenteel peuterspeelopvang aan voor kinderen van twee tot vier. In het kader van gelijke kansen beleid, maken we met onder andere de SPL vanaf 2019 (meerjarige) resultaatafspraken maken , met ook de wettelijke uitbreiding per 2020 van 10 naar 16 uur voorschoolse educatie per kind per week.

7B1.2 Waarborgen kwaliteit kinderopvang / peuterspeelopvang
Het in stand houden van goede kwaliteitsniveau van de Leidse kinderopvang doen we door strenge inspectie, waarbij ruimte blijft voor gesprek met de aanbieders. Daarnaast verkennen we in hoeverre de inspectie van gastoudervoorzieningen vergroot kan worden. De landelijke kwaliteitseisen in de Wet kinderopvang blijven in ontwikkeling de komende jaren en de GGD zal in haar toezicht daar op in spelen.

Effectindicatoren bij 7B Peuterspeelopvang en kinderopvang

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 7B1 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra

7B1.a Percentage 2- en 3-jarigen dat gebruikmaakt van een kinderdagverblijf of peuterspeelopvang

93% (2015)
93% (2016)
86% (2017)

95%

95%

95%

95%

Smallsteps, B4KIDS, SPL, GBA, LRKP

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.