Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Jeugd en onderwijs / Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid

Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid

In Leiden werken we aan gelijke kansen voor alle kinderen, en met name de kinderen die op basis van gezinskenmerken extra aandacht nodig hebben. Om gelijke kansen te bereiken zijn activiteiten thuis, in de wijk en op de (voor)school nodig waar een kind meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van krijgt. Dat begint al heel vroeg, liefst al bij nul jaar. Dat is de basis voor een ‘optimale’ ontwikkeling. Samen met de stad is het onderwijskansenbeleid: ‘Integrale aanpak onderwijskansen kinderen 0-13 jaar’ voor 2019 en verder opgesteld. Focus in het beleid ligt op het bieden van een vliegende start voor de jonge kinderen, met daarbij een rijke omgeving waarin ze opgroeien. De rijke omgeving kan thuis zijn, maar ook op kinderopvang, peuterspeelzaal of in een speeltuin of bibliotheek. Daarnaast is er voor de kinderen die dat nodig hebben maatwerk in individuele ondersteuning, waarbij er een partnerschap is tussen ouder en professional (passend onderwijs). Tot slot stimuleren we talentontwikkeling, ook bij jonge kinderen (sport, cultuur) en is er aandacht voor het versoepelen van overgangen naar bijv. middelbaar onderwijs. Onderdeel van het beleid zijn ook het bieden van voorschoolse en vroegschoolse educatie. Dit zijn immers wettelijke taken.

Voor de Onderwijsagenda, samenwerking tussen gemeente, primair en voortgezet onderwijs, worden in 2019 de volgende thema’s verkend: internationale kennis- en onderwijsstad, onderwijs & arbeidsmarkt, (passend) onderwijs & jeugdhulp, Gelijke Kansen, gezondheid & bewegen en onderwijshuisvesting. In 2019 wordt gekeken welke andere/nieuwe organisaties uit het onderwijsveld aan de slag kunnen met thema’s uit de Onderwijsagenda.

Voor het vergroten van het sport- en beweegaanbod rondom scholen en in wijken stimuleren we het lidmaatschap van sportverenigingen en/of culturele organisaties. Dit doen wij door subsidie te verlenen aan diverse partijen in de stad voor het aanstellen van combinatiefunctionarissen. Deze combinatiefunctionarissen organiseren sport- en culturele activiteiten op scholen en pleinen in de wijk. De huidige regeling loopt na 2019 af. We gaan aan de slag met een nieuwe regeling.

Net als in voorgaande jaren wordt ingezet op het zoveel mogelijk voorkomen van verzuim en uitval, en gestimuleerd dat leerlingen minimaal een startkwalificatie behalen.
Er komt extra aandacht voor jongeren in kwetsbare positie (zie ook 7A). De afstemming tussen het MBO en (jeugd)hulp wordt opgevoerd teneinde onnodige vroegtijdige uitval te voorkomen. Daarnaast worden voor leerlingen die dat nodig hebben mogelijkheden onderzocht om meer maatwerk te bieden en in kleinschaligere setting met meer begeleiding onderwijs te bieden. Aandacht voor deze doelgroep is een van de speerpunten in de te ontwikkelen kwaliteitsagenda van het MBO die in samenwerking met de gemeenten tot stand komt.

Wat gaan we doen in 2019:

  • Inzetten op gelijke kansen, via ontwikkeling aanpak gelijke kansen.
  • Kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op het primair onderwijs, onder meer via peuterspeelopvang (ook 7B), incl. extra aandacht voor kinderen die dat nodig hebben, bijv. via vroeg- en voorschoolse educatie.
  • Toezicht op kwaliteit peuterspeelopvang en kinderopvang (7B).
  • Start uitvoering concept Integrale Aanpak Onderwijskansen kinderen 0-13 jaar.
  • Uitvoering Programma Regionale Aanpak Voortijdig Schoolverlaten ‘Op naar de finish’. Extra inzetten op voorkomen voortijdig schoolverlaten in opleidingen met een krapte op de arbeidsmarkt en extra aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie in samenwerking met jeugdhulp.
  • Opstellen Ontwikkelagenda Passend Onderwijs en Jeugdhulp.
  • Opstellen Onderwijsagenda met Leidse onderwijspartners.
  • Verkennen ‘oprichten’ internationaal basisonderwijs in Leiden.
  • Beter valoriseren van Leidse kennis in het werkveld en creëren van rijke leeromgevingen.
  • Uitvoeren subsidieregeling Onderwijsinnovatie.

Doelen en prestaties bij 7C Onderwijsbeleid

Doel

Prestatie

7C1 Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie

7C1.2 Stimuleren hoogwaardig taalaanbod op onderwijskansenscholen

7C1.3 Doen bevorderen van ouderbetrokkenheid bij doelgroepkinderen

7C2 Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

7C2.1 Ondersteunen zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

7C2.2 Stimuleren samenwerking en voorzieningen in het onderwijs

7C3 de Leidse accenten
Internationale kennisstad en aantrekkelijke onderwijsstad

7C3.1 Stimuleren van het aanbod waarin leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen in een doorlopende leerlijn

7C3.2 Stimuleren dat leerlingen worden voorbereid op een internationale samenleving

7C3.3 Bevorderen van buitenschools leren door samenwerking van onderwijs, bedrijven en instellingen 

7C4 Zoveel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie

7C4.1 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC werkplan en het gericht inzetten van projecten

7C4.2 Tegengaan verzuim leerplichtigen

7C2.1 Ondersteunen zorg voor leerlingen met specifieke behoeften
Er wordt in samenspraak met het samenwerkingsverband passend primair onderwijs, het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs en andere partners verdere invulling gegeven aan de ambities uit de Ontwikkelagenda Passend Onderwijs en Jeugdhulp. De drie speerpunten in 2019 zijn de samenwerking Jeugdhulp en Onderwijs, het Jonge Kind, en MBO (doorlopende lijn en kwaliteitsagenda minder zelfredzame leerlingen).

7C2.2 Stimuleren samenwerking en voorzieningen in het onderwijs
Voor de onderwijsagenda worden op de thema’s; internationale Kennisstad & onderwijsstad, onderwijs & arbeidsmarkt, onderwijs & jeugdhulp, Gelijke Kansen, gezondheid & bewegen en onderwijshuisvesting, in werkgroepen concrete doelen en acties in programmalijnen uitgewerkt.

7C3 Internationale kennisstad en aantrekkelijke onderwijsstad: de Leidse accenten
De groei van het aantal internationals in Leiden leidt tot het verkennen van internationaal basisonderwijs in Leiden, dan wel Oegstgeest. Internationaal onderwijs wordt gezien als belangrijke factor in een aantrekkelijk vestigingsmilieu voor kennisbedrijven en -instellingen.
Door het leggen van verbindingen tussen onderwijs en onderzoek (Leiden kennisstad - de stad als lab) werken we gericht aan het nog beter valoriseren van Leidse kennis in het werkveld en het creëren van rijke leeromgevingen, op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Dit sluit aan bij de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, Universiteit Leiden, LUMC en Hogeschool Leiden. Ook de Leidse Aanpak voor Talent Ontwikkeling draagt hieraan bij. Zie ook programma 3.

Via de subsidieregeling Onderwijsinnovatie stimuleren we verbinding tussen partijen in de stad, verdieping en vernieuwing in het onderwijs.

7C4.1 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC werkplan en het gericht inzetten van projecten 
Samen met het RMC, onderwijspartners en regiogemeenten wordt in 2019 verdere invulling gegeven aan het Programma Regionale aanpak Voortijdig Schoolverlaten 2017-2020 ‘Op naar de finish!’ In aanvulling daarop worden Leidse vsv-middelen ingezet voor projecten die bij kunnen dragen aan het terugdringen van voortijdige uitval en daarmee het behalen van de ambitie om binnen de OCW normdoelstellingen te blijven. Extra aandacht wordt besteed aan geconstateerde knelpunten zoals het verhoogde risico op uitval bij de overgang van ISK-leerlingen van VMBO naar MBO.

Een verbinding wordt gelegd met de arbeidsmarktkant. We zetten extra in op het behoud van leerlingen in die sectoren waar een krapte op de arbeidsmarkt is. De grotere kans op werk na afronding van de opleiding zal een positief effect hebben op de motivatie bij leerlingen. In gesprekken met werkgevers wordt het belang van het behalen van diploma aangegeven, en daarmee ingezet op het tegengaan van ‘groenpluk’.

Effectindicatoren bij 7C Onderwijsbeleid

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 7C1 Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

7C1.a Gemiddelde CITO-score van de onderwijskansenscholen*

530,5 (2015)
528,6 (2016)
529,9 (2017)

535,0

535,0

535,0

535,0

PLATO*

7C1.b Percentage gewichtenpeuters dat deelneemt aan VVE- voorzieningen (lokale meting)*

47% (2015)
58% (2016)

45% (2017)

72%

72%

72%

72%

PLATO*

Doel 7C4 Zo veel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie

7C4.a Gemiddelde uitval onderbouw VO

0,2% (2015)
0,1% (2016)
0,4% (2017)

0,75%

0,75%

0,75%

0,75%

VSV Verkenner

7C4.b Gemiddelde uitval bovenbouw VMBO

2,3% (2015)
1,4% (2016)
2,2% (2017)

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

VSV Verkenner

7C4.c Gemiddelde uitval bovenbouw HAVO/VWO

0,4% (2015)
0,7% (2016)
0,3% (2017)

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

VSV Verkenner

7C4.d Gemiddelde uitval MBO niveau 1

46,7% (2015)
31,7% (2016)
36,5% (2017)

27,5%

27,5%

27,5%

27,5%

VSV Verkenner

7C4.e Gemiddelde uitval MBO niveau 2

14,5% (2015)
15,8% (2016)
10,2% (2017)

9,4%

9,4%

9,4%

9,4%

VSV Verkenner

7C4.f Gemiddelde uitval MBO niveau 3

10,1% (2015)
5,8% (2016)
5,3% (2017)

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

VSV Verkenner

7C4.g Gemiddelde uitval MBO niveau 4

6,7% (2015)
4,9% (2016)
4,3% (2017)

2,75%

2,75%

2,75%

2,75%

VSV Verkenner

7C4.h Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen
(aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft 5-18 jr)

3,0 (2015)
4,1 (2016)
2,3 (2017)

2,0

2,0

2,0

2,0

DUO**
(wsjg - BBV)

7C4.i Relatief verzuim per 1.000 leerlingen
(aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft 5-18jr)

26,5 (2015)
9,8 (2016)
8,9 (2017)

8,5

8,5

8,5

8,5

DUO**
(wsjg - BBV)

7C4.j Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie VO en MBO

2,8% (2014)
2,9% (2015)
2,3% (2016)

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

DUO**
(wsjg - BBV)

* Het onderzoek van PLATO waaruit de indicator komt wordt in 2018 voor het laatst uitgevoerd. Samen met de stad is het onderwijskansenbeleid opgesteld 'Integrale aanpak onderwijskansen kinderen 0-13 jaar' voor 2019 en verder. Van hieruit zullen nieuwe effectindactoren worden opgesteld. Deze zullen worden opgenomen in de Programmabegroting 2020.
"Gewichten" is een maat op basis van het opleidingsniveau van ouders om achterstand te voorspellen. Vanuit het Rijk is voor de gemeente een inspanningsverplichting van 100% doelgroepbereik geïndiceerd. Zie voor Leidse doelgroepdefinitie de nota "Samenwerken aan onderwijskansen 2014-2017" het aantal sterretjeskinderen dat deelneemt in vve-beleid is niet opgenomen in deze indicator. De streefwaarde moet bij ingang van de cbs-indicator opnieuw worden opgesteld.
** Het herziende Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Deze zijn te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.