Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Jeugd en onderwijs / Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid

Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid

In Leiden is het onderwijs toegankelijk en krijgt iedereen de kans om zich naar eigen mogelijkheid en behoefte (verder) te ontwikkelen. Dit geldt voor leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, maar bijvoorbeeld ook voor diegenen die erg getalenteerd zijn. Het onderwijs speelt met het aanbrengen van de ‘Leidse Accenten’ in op de maatschappelijke ontwikkelingen: verbinding met de arbeidsmarkt, internationaal onderwijs/ wereldburgerschap, ICT en techniek, talentontwikkeling en de kenniseconomie. Met extra middelen worden initiatieven binnen het onderwijsbeleid op deze gebieden vanuit de gemeente aangejaagd. Kennisdeling tussen partners door bijvoorbeeld het Leids Onderwijsfestival en de Onderwijstafel is en blijft een belangrijk aandachtspunt.
­
Om schooluitval te voorkomen voeren wij in regionaal verband het Vroegtijdig School Verlating (VSV) programma ‘Op naar de finish’ uit. Naast het programma zetten wij extra gemeentelijke middelen in om schooluitval onder Leidse leerlingen te voorkomen. Voor 2018 kijken wij in samenwerking met het ministerie van OCW en SZW naar experimenteerruimte om de leerlingen zonder startkwalificatie binnen boord te houden.
­
In 2018 doen we samen met partners uit het onderwijsveld (en aanpalende beleidsterreinen) onderzoek naar de instrumenten om gelijke kansen te bevorderen.

Doelen en prestaties bij 7C Onderwijsbeleid

Doel

Prestatie

7C1 Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie

7C1.2 Stimuleren hoogwaardig taalaanbod op onderwijskansenscholen

7C1.3 Doen bevorderen van ouderbetrokkenheid bij doelgroepkinderen

7C2 Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

7C2.1 Ondersteunen zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

7C2.2 Stimuleren samenwerking en voorzieningen in het onderwijs

7C3 Leidse accenten

7C3.1 Stimuleren van het aanbod waarin leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen in een doorlopende leerlijn

7C3.2 Stimuleren dat leerlingen worden voorbereid op een internationale samenleving

7C3.3 Bevorderen van buitenschools leren door samenwerking van onderwijs, bedrijven en instellingen 

7C4 Zoveel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie

7C4.1 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC werkplan en het gericht inzetten van projecten

7C4.2 Tegengaan verzuim leerplichtigen

7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie­
Het ministerie van Onderwijs heeft de 'gelijke kansen alliantie' geïntroduceerd. Het is het startpunt voor een structureel netwerk van lokale, regionale en landelijke initiatieven om gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren in Nederland te bevorderen. In 2018 zoeken wij op basis van de evaluatie van het huidige onderwijskansenbeleid aansluiting bij de 'gelijke kansen alliantie'. In deze alliantie is ook de input van jongeren meegenomen.

De middelen voor het onderwijskansenbeleid komen grotendeels van het Rijk. In de begroting 2018 is geanticipeerd op de eerder aangekondigde grote bezuiniging (een derde van het budget) van het Rijk. Het Rijk heeft aangekondigd deze grote bezuiniging op deze middelen naar 2019 uit te stellen. Er wordt in 2018 een forse bezuiniging doorgevoerd (11%) nadat er in 2017 ook een grote bezuiniging heeft plaatsgevonden.
Voor Leiden gaat het om een bedrag van € 362.000,-. Deze bezuiniging zal met een begrotingswijziging in de budgetten voor 2018 worden verwerkt. De gemeente zoekt aansluiting bij de lobby van de PO-raad en de VNG om deze bezuinigingen niet door te laten gaan. Naast deze technische overweging zal de gemeente zich inhoudelijk moeten buigen over de koerswijziging van het Rijk. In 2018 wordt nieuw beleid ontwikkeld voor 2019 e.v.

7C2.1 Ondersteunen zorg voor leerlingen met specifieke behoeften  
In 2018 geven wij verdere uitvoering aan de Ontwikkelagenda Passend Onderwijs/Jeugdhulp. Een van de speerpunten is de ontwikkeling van onderwijs-zorgarrangementen.
In 2017 heeft een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden voor het Leerlingenvervoer, SW vervoer en jeugdhulp vervoer. Vanaf het schooljaar 2017/2018 neemt een nieuwe aanbieder het vervoer op zich. Het contract loopt over een periode van vijf jaar.

7C3.1 Stimuleren van het aanbod waarin leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen in een doorlopende leerlijn ­
­In 2018 eindigt de tijdelijke financiering van de LATO (Leidse Aanpak van Talentontwikkeling). De deelnemende partijen kijken hoe en in welke vorm de Leidse aanpak door kan gaan voor het programma ‘talentontwikkeling’. ­

7C4.1 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC werkplan en het gericht inzetten van projecten ­
2018 is het tweede jaar van het regionale VSV programma ‘Op naar de finish’. Het VSV programma vullen wij aan met gemeentelijke middelen. Op basis van een brief die door gemeente & MBO Rijnland naar de ministeries van OCW en SZW is verstuurd, zal ruimte worden gezocht om nieuwe experimenten mogelijk te maken. Het gaat om experimenteerruimte op het gebied van toeleiding arbeidsmarkt en toeleiding naar school voor leerlingen in een kwetsbare positie.

Effectindicatoren bij 7C Onderwijsbeleid

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 7C1 Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

7C1.a Percentage achterstandsleerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar *

12,11 (2012)

-

-

-

-

Vervwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel****
(wsjg - BBV)

7C1.b Gemiddelde CITO-score van de onderwijskansenscholen

530,6 (2014)
530,5 (2015)
528,6 (2016)

535,0

535,0

535,0

535,0

PLATO

7C1.c Percentage gewichtenpeuters dat deelneemt aan VVE- voorzieningen (lokale meting)**

73% (2014)

47% (2015)
58% (2016)

72%

72%

72%

72%

PLATO

Doel 7C4 Zo veel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie

7C4.a Gemiddelde uitval onderbouw VO

0,2% (2014)
0,2% (2015)
0,1% (2016)

0,75%

0,75%

0,75%

0,75%

VSV Verkenner

7C4.b Gemiddelde uitval bovenbouw VMBO

3,3% (2014)
2,3% (2015)
1,4% (2016)

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

VSV Verkenner

7C4.c Gemiddelde uitval bovenbouw HAVO/VWO

0,5% (2014)
0,4% (2015)
0,7% (2016)

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

VSV Verkenner

7C4.d Gemiddelde uitval MBO niveau 1

26,6% (2014)
46,7% (2015)
31,7% (2016)

27,5%

27,5%

27,5%

27,5%

VSV Verkenner

7C4.e Gemiddelde uitval MBO niveau 2

14,7% (2014)
14,5% (2015)
15,8% (2016)

9,4%

9,4%

9,4%

9,4%

VSV Verkenner

7C4.f Gemiddelde uitval MBO niveau 3***

9,2% (2014)
10,1% (2015)
5,8% (2016)

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

VSV Verkenner

7C4.g Gemiddelde uitval MBO niveau 4***

5,0% (2014)
6,7% (2015)
4,9% (2016)

2,75%

2,75%

2,75%

2,75%

VSV Verkenner

7C4.h Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen
(aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft 5-18 jr)

1,9 (2014)

3,0 (2015)
4,1 (2016)

-

-

-

-

DUO****
(wsjg - BBV)

7C4.i Relatief verzuim per 1.000 leerlingen
(aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft 5-18jr)

38,7 (2014)

26,5 (2015)
9,8 (2016)

-

-

-

-

DUO****
(wsjg - BBV)

7C4.j Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie VO en MBO

2,5% (2013)
2,8% (2014)

-

-

-

-

DUO****
(wsjg - BBV)

* Dit was een landelijk verplichte indicator. Inmiddels is deze niet meer beschikbaar en geschrapt van de lijst met verplichte indicatoren.
** ’Gewichten’ is een maat op basis van het opleidingsniveau van ouders om achterstand te voorspellen. Vanuit het Rijk is voor de gemeente een inspanningsverplichting van 100% doelgroepbereik geïndiceerd. Zie voor de Leidse doelgroepdefinitie de nota ‘Samenwerken aan onderwijskansen 2014-2017’ het aantal sterretjeskinderen dat deelneemt in vve-beleid is niet opgenomen in deze indicator.
De streefwaarde moet bij ingang van de cbs-indicator opnieuw worden opgesteld.
***Op het gebied van gemiddelde uitval voortgezet onderwijs zijn met het Rijk nieuwe normen afgesproken. Deze staan vermeld bij de streefwaarden in de tabel. 2017 staat voor het schooljaar 2016/2017, 2018 voor 2017/2018 enzovoort. Een verandering is dat MBO niveau 3 en 4 vanaf nu zijn gesplitst.
**** Het herziende Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Deze zijn te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.