Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Jeugd en onderwijs / Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Goed onderwijs kan niet zonder goede schoolgebouwen. De gemeente heeft op grond van de wet de zorgplicht voor de huisvesting van scholen. Onderwijshuisvesting is een randvoorwaarde voor het geven van goed en op de lokale situatie afgestemd onderwijs. Kennisstad Leiden en Leiden Duurzaam 2030 zijn kernambities van Leiden. De gebouwen in de gemeente Leiden zijn nu niet allemaal toegerust voor eigentijds en duurzaam onderwijs. De achterstanden in kwaliteit maken dat tempo in de besluitvorming noodzakelijk is. Het vervangen van verouderde gebouwen die duur zijn in onderhoud, niet meer passen bij de moderne onderwijsuitgangspunten of niet voldoen aan de klimatologische eisen van vandaag heeft prioriteit. Toegankelijkheid voor mensen met een handicap moet worden verbeterd, ook op het terrein van onderwijs. Samen met de schoolbesturen van Leiden wordt gezorgd voor het vernieuwen, verduurzamen en moderniseren van het gebouwenbestand. Door factoren zoals stedenbouwkundige inpassingsproblemen, monumentenstatus en stijgende bouwkosten die niet zijn verdisconteerd in de huidige normkostensystematiek, staat de financiering van scholenbouwprojecten onder druk.

Samen met de schoolbesturen hebben wij een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2030 (IHP) opgesteld. In het IHP 2019-2030 staan het onderwijshuisvestingsbeleid en de planning van de uitvoering van projecten.


Doelen en prestaties bij 7D Onderwijshuisvesting

Doel

Prestaties

7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting

7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen

7D1.2 In stand houden van de bestaande gymnastieklokalen door onderhoud en aanpassingen

7D1.3 Uitvoering van de overige wettelijke taken zoals ozb, schadeherstel en bekostiging gymnastiekonderwijs

Effectindicatoren bij 7D Onderwijshuisvesting

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting

7D1.a Rapportcijfer inwoners voor de kwaliteit van schoolgebouwen

7,2 (2013)
7,4 (2015)
7,4 (2017)

7,5

-

7,5

-

Stads- en wijkenquête

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.