Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Jeugd en onderwijs / Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting voor het primair- en voortgezet onderwijs is een wettelijke taak van de gemeente. Het doel is het creëren van een adequate kwaliteit en kwantiteit van onderwijshuisvesting. Onderwijshuisvesting is een randvoorwaarde voor het geven van goed en op de lokale situatie afgestemd onderwijs.

Kennisstad Leiden en Leiden Duurzaam 2030 zijn kernambities van Leiden. Om hieraan invulling te geven, is het op orde houden van de schoolgebouwen en gymnastieklokalen een minimale vereiste. De ambitie is echter het breder inzetbaar maken van multifunctioneel gebruik.
Door factoren zoals stedenbouwkundige inpassingsproblemen, monumentenstatus en stijgende bouwkosten die niet zijn verdisconteerd in de huidige normkostensystematiek, staat de financiering van scholenbouwprojecten onder druk.

Samen met de schoolbesturen hebben wij een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017-2030 (IHP) opgesteld. In het IHP 2017-2030 staan het onderwijshuisvestingsbeleid en de planning van de uitvoering van projecten.

Doelen en prestaties bij 7D Onderwijshuisvesting

Doel

Prestaties

7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting

7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen

7D1.2 In stand houden van de bestaande gymnastieklokalen door onderhoud en aanpassingen

7D1.3 Uitvoering van de overige wettelijke taken zoals ozb, schadeherstel en bekostiging gymnastiekonderwijs


7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen­
De planning van nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen staat beschreven in het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs 2017-2030 (IHP). De gemeente voert onderstaande projecten uit:

Nieuwbouw

  • De nieuwbouw van de basisscholen Telders en Sleutelbloem en een gymnastieklokaal worden opgeleverd;
  • De nieuwbouwplannen voor het Leonardo College worden verder uitgewerkt;
  • De nieuwbouw van een gymnastieklokaal aan de Oppenheimstraat 4 wordt heroverwogen;
  • De nieuwbouw voor een nieuwe VMBO-school aan de Boerhaavelaan 44 wordt uitgewerkt en vanaf de tweede helft van 2018 gebouwd.

Uitbreiding en renovatie schoolgebouwen:

  • Renovatie en uitbreiding van de basisschool Pacelli worden afgerond;
  • Uitbreiding met twee gymnastieklokalen en acht leslokalen van het Stedelijk Gymnasium Athena aan de Fruinlaan 15 wordt uitgevoerd;
  • Voor de drie basisscholen op het Broekplein wordt onderzocht of renovatie ten opzichte van nieuwbouw een reële optie is;
  • Uitbreiding van de Dukdalf met semi-permanente lokalen wordt uitgevoerd;
  • De mogelijkheid tot uitbreiding van de Leidse Houtschool in combinatie met de gymnastiekzaal van het Bonaventura College (loc. Anthony Duycklaan) zal worden onderzocht.
Effectindicatoren bij 7D Onderwijshuisvesting

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting

7D1.a Rapportcijfer inwoners voor de kwaliteit van schoolgebouwen

7,2 (2013)
7,4 (2015)
7,4 (2017)

-

7,5

-

7,5

Stads- en wijkenquête*

* De Stads- en wijkenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.