Ga naar boven

Programmakosten

Jeugd en onderwijs
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Meerjarenraming

2019

2020

2021

Jeugd

Lasten

29.078

30.555

27.861

27.156

26.283

25.304

Baten

-29

-36

-38

-38

-38

-38

Saldo

29.048

30.519

27.823

27.118

26.245

25.266

Peuterspeelzalen en kinderopvang

Lasten

1.683

1.628

1.546

1.599

1.663

1.725

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

1.683

1.628

1.546

1.599

1.663

1.725

Onderwijsbeleid

Lasten

8.886

7.979

7.750

7.515

7.515

6.995

Baten

-4.233

-3.477

-3.478

-3.444

-3.444

-2.924

Saldo

4.654

4.501

4.271

4.071

4.071

4.071

Onderwijshuisvesting

Lasten

12.694

10.761

9.867

10.076

10.037

10.863

Baten

-689

-379

-384

-384

-384

-384

Saldo

12.005

10.382

9.483

9.692

9.653

10.479

Programma

Lasten

52.341

50.923

47.023

46.347

45.498

44.887

Baten

-4.951

-3.892

-3.901

-3.867

-3.867

-3.347

Saldo van baten en lasten

47.390

47.031

43.123

42.480

41.632

41.540

Reserves

Toevoeging

0

2.475

0

0

0

0

Onttrekking

-453

-4.005

-1.801

-73

-73

-73

Mutaties reserves

-453

-1.530

-1.801

-73

-73

-73

Resultaat

46.938

45.500

41.322

42.407

41.559

41.468

Budgettaire ontwikkelingen ­
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2018-2021. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidsterrein 7A Jeugd
In 2017 is éénmalig een bedrag van € 967.047opgenomen voor speeltuinaccommodaties (o.a. t.b.v. verbouwing/ renovatie speeltuingebouwen). De in de meicirculaire 2017 opgenomen korting op de integratie uitkering sociaal domein voor Jeugdhulp (€ 1.879.500) is in de raming voor jeugdhulp voor 2018 verwerkt. De resterende afname van het budget is het gevolg van het in 2016 genomen besluit over een jaarlijks afnemende bijdrage aan het toen ingestelde Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland. Deze bijdrage zou in 2018 € 319.000 lager zijn dan in 2017. Daarnaast is conform de Kaderbrief 2018 voorzien in uitbreiding van dit Fonds door het toevoegen van € 438.000 extra.

Beleidsterrein 7B Peuterspeelzalen en kinderopvang
Met ingang van 2018 vervalt de decentralisatie uitkering wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE). Hiervoor in de plaats is gekomen de decentralisatie uitkering Voorschoolse voorzieningen Peuters (Asschergelden). Als gevolg hiervan daalt het budget voor peuterspeelzaalwerk in 2018 per saldo met € 107.000. Voor het overige zijn de budgetten conform de uitgangspunten geïndexeerd (ca. € 20.000).

Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid
In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de subsidies voor onderwijsinnovatie beschikt op basis van schooljaren. Dat betekent dat een deel van het voor 2018 beschikbare budget al in 2017 wordt beschikt. Omdat het voor 2017 beschikbare budget al volledig besteed was, is het budget bij de 1e bestuursrapportage 2017 éénmalig verhoogd met € 200.000. In de periode 2018 t/m 2021 is het budget daarom jaarlijks met € 50.000 verlaagd. Verder is de tranche 2018 van de afbouw van de subsidie Pedologisch instituut (€ 30.000) verwerkt. Hiertoe is eerder bij de Kaderbrief 2016 als invulling van de structurele taakstelling op subsidies besloten. Voor het overige is er sprake van indexering van de diverse budgetten binnen het beleidsterrein (ca. € 30.000).

Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting
Het budget voor éénmalige voorzieningen onderwijshuisvesting in in 2017 bij de 1e bestuursrapportage incidenteel verhoogd met € 450.000 en voor 2018 en 2019 incidenteel verlaagd met € 225.000 (kaderbrief 2018). De kapitaallasten (rente en afschrijving) nemen per saldo met ruim € 290.000 toe. Dit is een saldo van daling van rente lasten door afschrijving op bestaande schoolgebouwen en extra lasten als gevolg van nieuwe investeringen waartoe eerder is besloten. In 2017 is een éénmalige bijdrage van ruim € 4 ton geraamd voor het afboeken van de restant boekwaarde van het Kilianpad. Voor het overige is er sprake van een afname van de raming van overige kosten; voornamelijk huur- en leasekosten (ca.€ 70.000).

Reserves

Reserves programma 7
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Reserve combinatiefuncties

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-121

-150

-150

-19

-19

-19

Saldo

-121

-150

-150

-19

-19

-19

Reserve onderwijshuisvesting

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-1.107

0

0

0

0

Saldo

0

-1.107

0

0

0

0

reserve grondexploitaties P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-84

-54

-54

-54

-54

-54

Saldo

-84

-54

-54

-54

-54

-54

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz. P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-57

-967

-850

0

0

0

Saldo

-57

-967

-850

0

0

0

Reserve zachte landing 3D's P7

Toevoeging

0

2.475

0

0

0

0

Onttrekking

-190

-1.727

-747

0

0

0

Saldo

-190

747

-747

0

0

0

Reserves programma 7

-453

-1.530

-1.801

-73

-73

-73

Reserve onderwijshuisvesting
In 2017 zijn éénmalig onttrekkingen aan de reserve onderwijshuisvesting geraamd t.b.v. aanvullend krediet voor nieuwbouw Telders en Sleutelbloem (RB. 16.0130 - € 697.952) en voor dekking van de afboeking van de restant boekwaarde van het Kilianpad (€ 409.034 - Eerste bestuursrapportage 2017). Effecten op de kapitaallasten zijn in het meerjarenbeeld verwerkt.

Reserve zachte landing 3D's P 7
Bij de 1e actualisatie van de begroting 2017 zijn de middelen van de reserve 3D die nog voor een groot deel bij de algemene middelen stonden overgeheveld naar de reserve 3D in programma 7. Verder zijn in 2017 en 2018 onttrekkingen aan de reserve zachte landing 3 D's geraamd van respectievelijk € 1.727.351 en 747.324. Deze onttrekkingen hebben betrekking op de in de begroting 2017 opgenomen nadelen op het gebied van de regionale Jeugdzorg (o.a. vorming Tijdelijk fonds jeugdhulp, Veilig Thuis, PGB's ).

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.7 Toelichting reserves programma 7.

Investeringen

 

Omschrijving prestatie
Bedragen x € 1.000

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

 2018 

 2019 

 2020 

 2021 

07A102

Waarborgen kwal openbare speelruimte

Speeltuinen 2018-2021

Econ.

Verv.

-

177

177

177

174

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Specifiek locatiegebonden kosten 2020

Econ.

Verv.

-

-

-

315

-

Broekplein 3 scholen en gymzaal

Econ.

Verv.

-

2.046

-

-

-

nader in te vullen vervangingsinvesteringen onderwijshuisvesting 2021

Econ.

Verv.

-

-

-

-

400

Totaal programma 7

-

2.223

177

492

574

In het bovenstaande overzicht staan de investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan 2018-2021. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Subsidies

subsidiestaat 2017

subsidiestaat 2018

Subsidie saldo

0

0

­Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.