Ga naar boven

Programmakosten

Jeugd en onderwijs
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Meerjarenraming

2020

2021

2022

Jeugd

Lasten

30.961

31.482

30.992

29.340

28.176

27.988

Baten

-40

-38

-38

-38

-38

-38

Saldo

30.921

31.445

30.953

29.302

28.138

27.950

Peuterspeelzalen en kinderopvang

Lasten

1.599

1.567

1.651

1.716

1.780

1.780

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

1.599

1.567

1.651

1.716

1.780

1.780

Onderwijsbeleid

Lasten

9.227

8.810

8.740

8.740

8.220

8.272

Baten

-4.801

-4.510

-4.311

-4.145

-3.560

-3.295

Saldo

4.426

4.300

4.429

4.595

4.660

4.977

Onderwijshuisvesting

Lasten

11.006

10.109

10.238

10.321

11.404

12.057

Baten

-424

-355

-360

-360

-360

-360

Saldo

10.582

9.754

9.878

9.961

11.043

11.697

Programma

Lasten

52.794

51.968

51.622

50.118

49.581

50.097

Baten

-5.266

-4.902

-4.710

-4.544

-3.959

-3.694

Saldo van baten en lasten

47.528

47.066

46.912

45.574

45.622

46.404

Reserves

Toevoeging

2.475

0

0

0

0

0

Onttrekking

-3.109

-2.657

-73

-73

-73

-73

Mutaties reserves

-634

-2.657

-73

-73

-73

-73

Resultaat

46.894

44.409

46.840

45.501

45.549

46.331

Budgettaire ontwikkelingen ­
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2019-2022. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidsterrein 7A Jeugd
Op basis van de Kadernota 2019 zijn extra budgetten toegevoegd voor oplopende tekorten in de meerjarenbegroting Jeugdhulp van Holland Rijnland. Ten opzichte van 2018 gaat het om een bedrag van ruim € 330.000. Daarnaast is een bedrag van € 176.000 extra opgenomen voor regionale uitvoeringskosten Holland Rijnland. Ten opzichte van 2018 valt in 2019 voor een bedrag van € 550.000 aan incidenteel geraamde toevoegingen aan het Transformatiefonds Holland Rijnland vrij. Daarnaast is er in 2018 een incidenteel bedrag van ruim € 850.000 geraamd voor de uitvoering van het project Versterking buurtfuncties speeltuinen. Voor het overige wordt de ontwikkeling van de raming op het beleidsonderdeel Jeugd verklaard door de toegepaste indexering van de budgetten.

Beleidsterrein 7B Peuterspeelzalen en kinderopvang
Door een toename van de decentralisatie uitkering Voorschoolse voorzieningen peuters en als gevolg van de toegepaste indexering neemt het budget voor Peuterspeelzalen en kinderopvang toe.

Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid
De raming van de lasten voor onderwijsbeleid neemt af met ca. € 131.000 door o.a. het eindigen van de looptijd van de subsidieregeling Combinatiefuncties per september 2019. Daarnaast zijn er lagere lasten opgenomen voor o.a. de Brede school Noord en Pedologisch instituut. Deze afname met in totaal ca. € 66.000 was al eerder opgenomen in het meerjarenbeeld. Daar staat een toename van de lasten met € 150.000 tegenover voor de in de Kadernota 2019 opgenomen Samenwerkingsagenda met het Leidse onderwijs. Voor het overige wordt de mutatie in de lasten per saldo verklaard door lagere overhead doorberekening en toepepaste indexering. De afname van de baten op dit beleidsonderdeel is voor een bedrag van € 165.00 een gevolg van de per 2019 in werking getreden herverdeling van de rijksmiddelen voor het gemeentelijk onderwijs achterstanden beleid (GOAB middelen). Hiervoor zijn in de Kadernota 2019 ter compensatie aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast is er sprake van een al eerder in de begroting opgenomen ca. € 34.000 lagere rijksbijdrage voor het regionale VSV programma.

Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting
Als gevolg van diverse investeringen in onderwijshuisvesting nemen de kapitaallasten in 2019 met ca. € 375.000 toe. Daar staan lagere kosten voor tijdelijke huisvesting (ca. € 24.000) en lagere kosten voor vergoedingen gymnastiek (ca € 98.000) tegenover. Ondank de toevoeging van de in de Kadernota opgenomen € 300.000 voor éénmalige voorzieningen onderwijshuisvesting, neemt het totale budget hiervoor in 2019 met ca. € 170.000 af. Dit komt door in eerdere begrotingen opgenomen kortingen op dit budget. De overige mutaties in de totale lasten wordt veroorzaakt door de indexering van de budgetten.

Reserves

Reserves programma 7
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Reserve combinatiefuncties

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-134

-150

-19

-19

-19

-19

Saldo

-134

-150

-19

-19

-19

-19

Reserve onderwijshuisvesting

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.083

0

0

0

0

0

Saldo

-1.083

0

0

0

0

0

reserve grondexploitaties P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-54

-54

-54

-54

-54

-54

Saldo

-54

-54

-54

-54

-54

-54

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz. P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-111

-1.706

0

0

0

0

Saldo

-111

-1.706

0

0

0

0

Reserve Sociaal Domein P7

Toevoeging

2.475

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.727

-747

0

0

0

0

Saldo

747

-747

0

0

0

0

Reserves programma 7

-634

-2.657

-73

-73

-73

-73

Reserve combinatiefuncties
Er is een onttrekking geraamd van € 19.000 ter dekking van het tekort op de combinatiefuncties (RB 15.0082).

Reserve grondexploitaties
Er is een onttrekking geraamd van € 53.524 ter dekking van de rentelasten ROC/Ter Haarkade (RB 13.0075).

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.7 Toelichting reserves programma 7.

Investeringen

Prestatie

Omschrijving prestatie

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

2019

2020

2021

2022

07A102

Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

Speeltuinen 2019-2022

Econ.

V

-

178

178

175

178

07A102

Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

Nota spelen en bewegen 2017

Econ.

V

-

550

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Specifiek locatiegebonden kosten 2020-2022

Econ.

V

-

317

450

450

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Vrije school Mareland

Econ.

V

-

2.541

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Korte Vliet VSO

Econ.

V

-

4.084

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP De Weerklank Renovatie

Econ.

V

-

1.180

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Vlietlandcollege

Econ.

V

-

10.134

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Da Vinci college

Econ.

V

-

8.319

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Roodenburgerdistric gymzalen

Econ.

V

-

3.176

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP 3 Basisscholen Broekplein

Econ.

N

-

6.961

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Eerste Leidse Schoolvereniging

Econ.

N

-

320

Totaal programma 7

-

8.008

21.609

8.944

628

In het bovenstaande overzicht staan de investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan 2019-2022. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Subsidies

subsidiestaat 2018

subsidiestaat 2019

Subsidie saldo

10.355.528

9.537.548

­Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.