Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Maatschappelijke Ondersteuning / Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie

Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie

In 2019 zetten we het wijkgerichte werken voort om sociale binding en participatie te bevorderen en de leefbaarheid in de wijken te vergroten. Een goed voorzieningenniveau waar mensen elkaar ontmoeten, waar inwoners met initiatieven aan de slag kunnen en waar iedereen een plek heeft, is in elke wijk het vertrekpunt. Daarbij zijn ervaringsdeskundigen en vrijwilligers belangrijke partners, naast de professionele organisaties in de wijken. We continueren de passende ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties door uitvoering te geven aan de vijf basisfuncties:
1. het vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen,
2. het verbinden en makelen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties,
3. het versterken van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties,
4. het bevorderen van vrijwilligerswerk,
5. het verankeren van best practices.

Wat gaan we doen in 2019:

  • Vasthouden aan de wijkgerichte aanpak op sociale problematiek.
  • Versterken de samenhang en samenwerking tussen de diverse partijen die in de wijken werken en daartoe zullen we bestaande subsidierelaties tegen het licht houden.
  • Verder werken aan de realisatie van de wijkenvisies Zeeheldenbuurt, Roomburg Meerburg en Prinsessenbuurt / de Hoven.
  • Maken, realiseren en evalueren de intensieve integrale gebiedsgerichte aanpakken (JUP
    Jacques Urlusplantsoen/Slaaghwijk).
  • Faciliteren en stimuleren de inzet van Leidenaren voor hun buurt en/of wijk.
  • Maken een nieuw uitvoeringsplan tegen de eenzaamheid, waarbij de Raad het initiatief heeft.
  • Zetten extra in op het versterken van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en het bevorderen van vrijwilligerswerk.
Doelen en prestaties bij 9A Sociale binding en participatie

Doel

Prestatie

9A1 Sociale binding en participatie van inwoners is hoog
 


 


 


 


 

9A1.1 Organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk

9A1.2 Organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen

9A1.3 Bevorderen van cliëntbetrokkenheid en participatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning

9A1.4 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk

9A1.1 Organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk
In 2019 werken wijkprofessionals, wijkregisseurs en welzijnsorganisaties samen met inwoners en vrijwilligersinitiatieven op wijkniveau aan de versteviging van de sociale basisinfrastructuur in de wijken. De gemeente faciliteert in de sociale basisinfrastructuur diverse multifunctionele locaties in de wijken waar ontmoeting en ondersteuning kan samen komen ten behoeve van de vraag uit de wijken.

9A1.2 Organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen
Het tegengaan van eenzaamheid heeft al langer aandacht. We vinden het belangrijk om die aandacht vast te houden. Er zijn tal van initiatieven door inwoners zelf die zich richten op ontmoeting en initiatieven van welzijnsorganisaties met als doelstelling het voorkomen van sociaal isolement. Vanaf oktober 2018, in de week tegen de eenzaamheid, starten we met een aanpak om bestaande initiatieven te versterken en nieuwe initiatieven te stimuleren. Dit leidt tot een uitvoeringsplan voor 2019.

9A1.3 Bevorderen van cliëntbetrokkenheid en participatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning Betrokkenheid van cliënten en adviesraden bij beleidsontwikkeling heeft onze blijvende aandacht. Wij blijven de Adviesraad Sociaal Domein en het Platform Gehandicapten actief betrekken bij de beleidsvorming binnen het sociaal domein. Plannen op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling in 2019 stellen wij in overleg met cliënten, cliënt- organisaties en adviesraden op.

9A1.4 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk
Vrijwilligers zijn het bindmiddel van de samenleving in de stad en dragen bij aan de transformatie van het sociaal domein. Door de grote veranderingen in het sociaal domein is het beroep op vrijwilligers in zorg en welzijn de laatste jaren gegroeid. Ook worden hoge eisen gesteld aan het werk dat vrijwilligers doen, omdat de vragen complexer en langduriger zijn. In 2019 zetten we extra in op het versterken van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en het bevorderen van vrijwilligerswerk. Ook wordt ingezet op verdere bekendmaking van de mogelijkheden voor vrijwilligersondersteuning voor alle sectoren (sport, cultuur, bedrijfsleven, zorg, welzijn etc.)

Effectindicatoren bij 9A Sociale binding en participatie

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 9A1 Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9A1.a Schaalscore sociale cohesie
(op een schaal van 1 tot 10)

5,7 (2015)
5,9 (2016)
5,8 (2017)

 6,0

6,0

6,1

6,1

Veiligheidsmonitor

9A1.b Percentage inwoners dat het eens is met de stelling "Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen"

32% (2015)

35% (2016)
34% (2017)

35%

36%

37%

38%

Veiligheidsmonitor

9A1.c Percentage Leidenaren dat vrijwilligerswerk doet

32% (2013)
32% (2015)
32% (2017)

 33%

-

35%

-

Stadsenquête

9A1.d Percentage inwoners dat kan terugvallen op mensen in de buurt als men hulp nodig heeft

67% (2015)
68% (2017)

69%

-

71%

-

Stadsenquête

9A1.e Percentage inwoners - heb ik gedaan of ben ik toe bereid: "het ondersteunen van buurtgenoten die hulp nodig hebben"

48% (2015)
49% (2017)

50%

-

52%

-

Stadsenquête

9A1.f Percentage inwoners dat mantelzorg verleent

20% (2013)
17% (2015)
18% (2017)

19%

-

21%

-

Stadsenquête

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.