Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Maatschappelijke Ondersteuning / Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie

Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie

In 2018 blijft wijkgericht werken ons speerpunt om sociale binding en participatie te bevorderen. Daarnaast wordt de wijkaanpak voortgezet. Wijkbewoners zijn leidend bij het nemen van het initiatief (zij initiëren zelf of denken mee over plannen van gemeente of partners). De gemeente sluit aan bij de vraag (kans of probleem) uit de wijk en pakt dit samen met inwoners en partners op.

Wat gaan we doen in 2018:

 • Inzet wijkregisseurs om kansen en uitdagingen uit de wijken integraal op te pakken met o.a. inzet van wijkplannen en gebiedsteams;
 • Een bijdrage leveren aan de verdere realisatie van de wijkenvisies Zeeheldenbuurt, Meerburg Roomburg en Prinsessenbuurt Hoven;
 • Stimuleren van wijkinitiatieven met behulp van de stimuleringsregeling en crowdfundingsplatform;
 • Implementatie van het uitvoeringsplan Wmo welzijn en ondersteuning ‘Het sociaal domein in beweging';
 • Het faciliteren van activiteiten die bijdragen aan sociale binding en participatie;
 • Uitbreiding van de Piëzo methodiek, een methode gericht op ontwikkeling, perspectief en verbinding tussen mensen;
 • Het ondersteunen en waarderen van vrijwilligers;
 • Het verder ontwikkelen van ontmoetings- en activiteitsplekken in buurten en wijken voor een multifunctioneel gebruik.

Doelen en prestaties bij 9A Sociale binding en participatie

Doel

Prestatie

9A1 Sociale binding en participatie van inwoners is hoog
 


 


 


 


 

9A1.1 Organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk

9A1.2 Organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen

9A1.3 Bevorderen van cliëntbetrokkenheid en participatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning

9A1.4 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk

9A1.1 Organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk­
In 2018 werken welzijnsorganisaties samen met inwoners en vrijwilligersorganisaties op wijkniveau aan de versteviging van de samenwerking in persoonlijke en informele netwerken. Het gaat om 'netwerken'. Netwerken waarin iemand steun of hulp kan zoeken.

9A1.2 Organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen­
In 2017 heeft de GGD een nieuwe Gezondheidsmonitor opgeleverd. De gezondheidsmonitor geeft inzicht in onder andere eenzaamheid. De gegevens van de GGD zijn voor ons de basis voor het inzetten van de middelen in 2018. Door het gericht in kunnen zetten van onze middelen werken wij aan het voorkomen van sociaal isolement. ­

9A1.3 Bevorderen van cliëntbetrokkenheid en participatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning
Betrokkenheid van cliënten en adviesraden bij beleidsontwikkeling heeft onze blijvende aandacht. Wij blijven de adviesraad Wmo en het platform Gehandicapten actief betrekken bij de beleidsvorming binnen het sociaal domein. Plannen op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling in 2018 stellen wij in overleg met cliënten, cliënt- organisaties en adviesraden op. ­

9A1.4 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk ­
Vrijwilligers zijn het bindmiddel van de samenleving in de stad en dragen bij aan de transformatie van het sociaal domein. Passende ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties organiseren we door uitvoering te geven aan de vijf basisfuncties :

 1. het vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen,
 2. het verbinden en makelen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties,
 3. het versterken van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties,
 4. het bevorderen van vrijwilligerswerk,
 5. het verankeren van best practices.

In 2018 zetten we in op nog verdere bekendmaking van de mogelijkheden voor vrijwilligersondersteuning voor alle sectoren (sport, cultuur, bedrijfsleven, zorg, welzijn etc.)

Effectindicatoren bij 9A Sociale binding en participatie

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 9A1 Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9A1.a Schaalscore sociale cohesie
(op een schaal van 1 tot 10)

5,8 (2014)

5,7 (2015)
5,9 (2016)

 6,0

6,0

6,1

6,1

Veiligheidsmonitor

9A1.b Percentage inwoners dat het eens is met de stelling "Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen"

33% (2014)

32% (2015)

35% (2016)

34%

35%

36%

37%

Veiligheidsmonitor

9A1.c Percentage Leidenaren dat vrijwilligerswerk doet

32% (2013)
32% (2015)
32% (2017)

 -

33%

-

35%

Stadsenquête

9A1.d Percentage inwoners dat kan terugvallen op mensen in de buurt als men hulp nodig heeft

67% (2015)
68% (2017)

-

69%

-

71%

Stadsenquête

9A1.e Percentage inwoners - heb ik gedaan of ben ik toe bereid: "het ondersteunen van buurtgenoten die hulp nodig hebben"

48% (2015)
49% (2017)

-

50%

-

52%

Stadsenquête

9A1.f Percentage inwoners dat mantelzorg verleent

20% (2013)
17% (2015)
18% (2017)

-

19%

-

21%

Stadsenquête

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.