Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Maatschappelijke Ondersteuning / Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen

Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen

Vanaf 2020 verdwijnt de 'centrumgemeente-constructie' voor Maatschappelijk Opvang, Verslavingsbeleid en Beschermd Wonen. De budgetten worden gedecentraliseerd naar alle lokale gemeenten. Uitgangspunt is lokaal wat kan en (sub) regionaal wat moet. ­

In 2018 gaan de gemeenten in de regio Holland Rijnland verder met de voorbereiding op de decentralisatie van taken en middelen. De transformatie is gericht op de extramuralisering van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang met als doel dat alle mensen naar vermogen meedoen in de samenleving, met waar nodig passende lokale ondersteuning.
De grootste opgave is het vroegsignaleren en voorkomen van kwetsbaarheid door meer preventie te geven. Over deze ontwikkelingen zijn we nauw in gesprek met partijen wier beleid mede van invloed is op de maatschappelijke zorg, zoals Zorg & Zekerheid en woningbouwcorporaties, maar ook met zorgpartijen en cliëntorganisaties. De ontwikkeling van een goede ambulante ggz-zorg is een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van de transformatie van de Maatschappelijke zorg. Daarnaast zetten wij ons in om de ondersteuning integraal en flexibel vorm te geven.

Doelen en prestaties bij 9D Kwetsbare groepen

Doel

Prestatie

9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid

9D1.2 Uitvoering geven aan toeleiding naar zorg van mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek en begeleiding van ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen

9D1.4 Uitvoering geven aan beschermd wonen

9D2 Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk geweld

9D2.1 Uitvoering geven aan maatregelen die het voorkómen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en het herstel van veiligheid in het huishouden of gezin bevorderen

9D2.2 Uitvoering geven aan opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring


9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid
Om dakloosheid te voorkomen is de werkwijze tussen de gemeente en de maatschappelijke opvang-organisatie geëvalueerd. Belangrijke schakels in de aanpak zijn voorkomen van schulden en het realiseren van (tijdelijke) woonruimte. In 2017 is door middel van een pilot in de Merenwijk ervaring opgedaan met vroegsignalering van problematische betalingsachterstanden. Deze pilot krijgt in 2018 een vervolg. In 2018 zetten wij wederom stevig in op de realisatie van (tijdelijke) woonruimte om instroom in de maatschappelijke opvang te voorkomen en uitstroom te bevorderen.

In 2017 is ervaring opgedaan met vroegsignalering en het voorkomen van dakloosheid. Het gestarte project in de Merenwijk over signalen van problematische betalingsachterstanden krijgt in 2018 een vervolg. In regionaal verband zetten wij daarnaast in op afstemming van  preventie activiteiten GGZ en verslavingszorg .

Om dakloosheid te voorkomen is de werkwijze tussen de gemeente en de uitvoerende organisatie geëvalueerd. Belangrijke schakel in de evaluatie is het realiseren van (tijdelijke) woonruimte. In 2018 zetten wij wederom de realisatie van geschikte woonruimte hoog op de agenda.

9D1.2 Uitvoering geven aan toeleiding naar zorg van mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek­ en begeleiding van ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood
Om kwetsbare mensen met psychische problemen zelfstandig te kunnen laten blijven wonen, geven we vorm aan de juiste zorg en ondersteuning dicht bij huis. Daarvoor werken we samen met ambulante teams binnen de GGZ alsook met andere lokale zorg en welzijnspartners en ervaringsdeskundigen. In 2017 is hierover een samenwerkingsagenda opgesteld tussen GGZ, regio gemeenten en zorgverzekeraar. De uitvoering start in 2018.

Voor personen met verward gedrag zet de gemeente in op het leveren van flexibele, goede zorg en/of ondersteuning bij herstel binnen de context van het veiligheidsregionale project verwarde personen. Doel van de aanpak is het voorkomen dat deze personen naar een triage locatie moeten worden gebracht. Om dit te voorkomen zijn signalen vanuit SWT’s, huisartsen, politie en ambulante GGZ en verslavingszorg cruciaal. Om signalen op te vangen gaan wij outreachend te werk. Een 24x24 aanpak die wij essentieel achten in de voorbereiding van de decentralisatie van de maatschappelijke zorg in zijn totaliteit vanaf 2020.

De maatschappelijke begeleiding van gehuisveste statushouders geven wij in 2018 vorm door nauwe samenwerking van Stichting Vluchtelingen Werk Zuidwest Nederland , het Project JA Statushouders (JAS) en maatschappelijke organisaties en inwoners uit de stad.  Ons streven is een gemiddelde trajectduur van de begeleiding van gemiddeld 1 jaar.

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen 
De decentralisatie van de maatschappelijke zorg per 2020 speelt ook voor de huisvesting van kwetsbare groepen. Voor Leiden werken we aan een breder aanbod van geschikte woningen. Het aanbod is gericht op het vergroten van de uitstroom uit de maatschappelijke zorg.

Naar verwachting gaat de instroom van asielzoekers op korte termijn naar beneden. Op basis van de prognose voor de eerste helft van 2018 hebben wij de huisvestingstaakstelling bijgesteld. De prognose voor Leiden is 43. Voor de 2e helft van 2018 is nog geen prognose gemaakt.

Voor uitgeprocedeerde vluchtelingen en andere vreemdelingen in nood die geen recht (meer) hebben op wettelijke voorzieningen blijft de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV) tijdelijke ondersteuning bieden. Het doel van de tijdelijke ondersteuning is voorkomen dat deze personen in de marge van de samenleving terecht komen. De ondersteuning is gericht op begeleiding naar nieuw perspectief en (als het kan) terugkeer naar het land van herkomst.

9D2.1 Uitvoering geven aan maatregelen die het voorkómen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en het herstel van veiligheid in het huishouden of gezin bevorderen 
Voorlichting, preventie activiteiten en deskundigheidsbevordering dragen bij aan vroegsignalering en vroeginterventie. Veilig Thuis als advies- en meldingsorgaan vormt hierin een belangrijke schakel.

Wij zien een toename van het aantal meldingen. Deze toename en toekomstige ontwikkelingen noodzaken tot investeren in de ontwikkeling van Veilig Thuis. Een breed plan van aanpak vormt de basis voor een verbeterslag waarmee Veilig Thuis zich kan ontwikkelen tot een robuuste en toekomstbestendige organisatie, dat volledig kan voldoen aan de eisen van de Inspecties en aan toekomstige ontwikkelingen, met de daarbij behorende financiën.

De ontwikkelingen betreffen o.a. uitbreiding van de meldcode per 2019, waarin Veilig Thuis een radarfunctie krijgt, de uitwerking van de samenwerkingsafspraken tussen OM, Politie en Veilig Thuis, de invoering van MDA++ en de invoering van een nieuw landelijk triage instrument  Daarnaast wordt geïnvesteerd in deskundigheid van en samenwerking met de lokale teams van alle gemeenten in Hollands Midden. Deze teams zijn van belang voor het bieden van noodzakelijke hulp.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat de huidige aanpak bij structureel ernstig huiselijk geweld en bij acute onveiligheid niet leidt tot het duurzaam stoppen van dit geweld. Daarom hebben centrumgemeenten landelijk toegezegd een multidisciplinaire aanpak (MDA++) medio 2018 te realiseren, waarbij de plussen staan voor specialistisch en intersectoraal. Dit echter op uitdrukkelijke voorwaarde van een tegemoetkoming in de kosten van VWS en de ziektekostenverzekeraars.

9D2.2 Uitvoering geven aan opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring ­
De Vrouwenopvang verzorgt de opvang van vrouwen en kinderen en een kleine groep mannen in geval van evident huiselijk geweld. Daarbij is het uitgangspunt zoveel mogelijk opvang in de eigen regio, tenzij dit vanwege de veiligheid niet mogelijk is. Tevens geldt het principe ‘ambulant tenzij…’.

De ambulante hulp neemt al jaren toe. Rosa Manus wordt in onze regio daarbij gezien als specialist. Er is nauwe samenwerking met Veilig Thuis en ook na huisverboden kan Rosa Manus de eerste vervolgcontacten verzorgen. Zodra dat mogelijk is wordt afgeschaald naar lokale teams. Tevens kunnen SWT’s en JGT’s de expertise van Rosa Manus vragen bij moeilijke casussen in de vorm van ondersteuning aan het team of de begeleiding van het gezin aan Rosa Manus overdragen. 

Effectindicatoren bij 9D Kwetsbare groepen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9D1.a Aantal feitelijk daklozen

294 (2011)
212 (2013)
304 (2015)

125

125

125

125

GGD

9D1.b Aantal huisuitzettingen Leiden

36 (2013)

29 (2014)
19 (2015)

12

12

12

12

GGD

9D1.c Gemiddelde verblijfsduur in nachtopvang in dagen

66 (2011)

74 (2014)

81 (2015)

50

50

50

50

Binnenvest

9D1.d Gemiddelde verblijfsduur in de crisisopvang in dagen*

79 (2013)

107 (2014)

133 (2015)

90

90

90

90

Binnenvest

9D1.e Gemiddelde verblijfsduur in de vrouwenopvang in maanden**

6 (2013)

6 (2014)

7 (2015)**

6

6

6

6

Rosa Manus

9D1.f Percentage mensen met beschermd wonen op wachtlijst (overbruggingszorg) tov klanten BW intramuraal

11% (2015)

12% (2016)

-

-

-

-

T-care

9D1.g Aantal gehuisveste statushouders in Leiden***

308 (2016)
164 (2017)

-

-

-

-

COA

* Streefwaarden vastgesteld in Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling 2013 - 2017.­
** De telling van de verblijfsduur is aangepast, waardoor het lijkt dat de totale duur is toegenomen. In deze telling wordt de totale verblijfsduur van crisisopvang en intensieve begeleiding samen genomen. Voorheen werd alleen de verblijfsduur van intensieve begeleiding berekend, ná de crisisopvang. De crisisopvang duurt circa 6 tot 9 weken.
*** Vanuit rijk opgelegde taakstelling.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.