Ga naar boven

Kaderstellende beleidsstukken

  • Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling ‘Iedereen telt mee’ (BW 13.0049)
  • Regionaal Beleidskader Maatschappelijke Zorg 2017 – 2025
  • Notitie Preventie Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (aug. 2017, PHO Maatschappij), Gemeenschappellijke Regeling GGZ
  • Beleidsplan schuldhulpverlening Leiden 2017-2020 'Preventief, laagdrempelig, maatwerk en integraal'
   (RB 17.0040)
  • Toekomst integraal pgb in Leiden (RB 17.0035)
  • Versterken buurtfunctie door investering in mfa nieuw pancrat / eksterpad (RB 17.007)
  • Het sociaal domein in beweging – uitvoeringsplan Wmo (RB 17.0016)
  • Toekomst huishoudelijke ondersteuning + eigen bijdrage systematiek (RB 17.0021)
  • Beleidskader Verslavingspreventie en Alcoholmatiging
  • Regiovisie Geweld in Huiselijke Kring Hollands Midden 2014 – 2018
   Kaders wijkaanpak en Deelverordening Subsidiëring Wijkinitiatieven (RB 15.0033, d.d. 18-06-2015).
  • Wijkenvisie Roomburg / Meerburg Leiden 2030 (RB 170048)
  • Kwaliteitscommissie sociaal domein (RB 170046)