Ga naar boven

Kaderstellende beleidsstukken

 • Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling ‘Iedereen telt mee’ (BW 13.0049)
 • Regionaal Beleidskader Maatschappelijke Zorg 2017 – 2025
 • Notitie Preventie Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (aug. 2017, PHO Maatschappij), Gemeenschappellijke Regeling GGZ
 • Beleidsplan schuldhulpverlening Leiden 2017-2020 'Preventief, laagdrempelig, maatwerk en integraal'
  (RB 17.0040)
 • Toekomst integraal pgb in Leiden (RB 17.0035)
 • Versterken buurtfunctie door investering in mfa nieuw pancrat / eksterpad (RB 17.007)
 • Het sociaal domein in beweging – uitvoeringsplan Wmo (RB 17.0016)
 • Toekomst huishoudelijke ondersteuning + eigen bijdrage systematiek (RB 17.0021)
 • Beleidskader Verslavingspreventie en Alcoholmatiging
 • Regiovisie Geweld in Huiselijke Kring Hollands Midden 2014 – 2018
  Kaders wijkaanpak en Deelverordening Subsidiëring Wijkinitiatieven (RB 15.0033, d.d. 18-06-2015).
 • Wijkenvisie Roomburg / Meerburg Leiden 2030 (RB 170048)
 • Kwaliteitscommissie sociaal domein (RB 170046)
 • Verlenging ‘Deelverordening subsidiëring Wijkinitiatieven’ tot en met 2018 (RV 17.0094)
 • Beschikbaar stellen middelen wijkaanpak JUP en Diamantplein (RV 18.0015)
 • Wijkvisie Prinsessenbuurt & de Hoven Leiden – (laat) de bewoner van noord aan het woordRV 18.0018
 • Evaluatie Vertrouwenspersoon in het sociaal domein (RV 18.0020)
 • Zienswijze 1e begrotingswijziging 2018 en Kadernota 2019 RDOG-HM en begroting Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang 2018 en 2019 (RV 18.0021)
 • Deelverordening subsidiering wijk- en buurtintiatieven (RV 18.0034)