Ga naar boven

Programmakosten

Maatschappelijke ondersteuning
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Meerjarenraming

2020

2021

2022

Sociale binding en participatie

Lasten

6.312

6.587

5.794

5.505

4.886

4.886

Baten

-21

0

0

0

0

0

Saldo

6.291

6.587

5.794

5.504

4.886

4.886

Preventie

Lasten

9.472

8.977

8.665

8.665

8.665

8.665

Baten

-531

-536

-540

-540

-540

-540

Saldo

8.941

8.440

8.125

8.125

8.125

8.125

Ondersteuning

Lasten

25.205

29.168

28.354

28.353

28.650

28.641

Baten

-1.364

-1.122

-712

-712

-712

-712

Saldo

23.841

28.046

27.642

27.641

27.938

27.929

Kwetsbare groepen

Lasten

45.055

49.707

48.275

48.522

48.658

48.657

Baten

-2.046

-2.507

-1.627

-1.627

-1.627

-1.627

Saldo

43.009

47.200

46.648

46.895

47.031

47.030

Programma

Lasten

86.044

94.439

91.089

91.045

90.859

90.849

Baten

-3.962

-4.166

-2.880

-2.880

-2.880

-2.880

Saldo van baten en lasten

82.082

90.273

88.209

88.165

87.980

87.970

Reserves

Toevoeging

9.098

18.661

1.454

509

487

430

Onttrekking

-4.074

-9.759

-5.192

-3.284

-1.770

-637

Mutaties reserves

5.025

8.902

-3.739

-2.775

-1.283

-207

Resultaat

87.106

99.176

84.470

85.390

86.697

87.762

Budgettaire ontwikkelingen ­
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2019-2022. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie
In 2018 zijn diverse incidentele budgetten beschikbaar, waardoor de lasten in 2019 afgerond € 0,8 miljoen lager zijn. Betreft budgetten voor het realiseren van multifunctionele accommodaties € 0,6 miljoen, subsidie EpiCentrum (Piëzo) € 0,1 miljoen en stimulering wijkinitiatieven en ontwikkelen diverse wijkvisies € 0,1 miljoen.

Beleidsterrein 9B Preventie
In 2018 is een subsidie voor Expose Your geraamd, in 2019 niet meer. De lasten nemen daardoor met € 150.000 af. In 2018 is een incidentele raming opgenomen van € 268.000 voor de RDOG i.v.m. een bijstorting in de algemene reserve van de GGD.

Beleidsterrein 9C Ondersteuning
In 2018 is een incidenteel budget beschikbaar voor de 3D transformatie van € 1,5 miljoen. In 2018 is een incidenteel innovatiebudget voor Begeleiding beschikbaar van € 0,5 miljoen. In 2019 is € 180.000 meer beschikbaar voor Doorontwikkeling sociaal domein. In 2019 is in totaal € 1,2 miljoen meer beschikbaar voor WMO Huishoudelijke ondersteuning/Begeleiding. Betreft rijkscompensatie voor zowel indexering, volume-ontwikkelingen. De geraamde eigen bijdragen voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding zijn € 0,4 miljoen lager als gevolg van de nivoering van het abonnementstarief.

Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen
Het budget Beschermd Wonen is in 2018 incidenteel met € 4,0 miljoen verlaagd. Door extra rijksmiddelen neemt het budget Beschermd Wonen in 2019 met € 0,8 miljoen toe. In 2018 is een incidenteel innovatiebudget Beschermd Wonen beschikbaar van € 1,3 miljoen, gedekt vanuit de reserve. In 2018 is een incidenteel regionaal budget beschikbaar voor Licht verstandelijk beperkten. Lasten en baten nemen daardoor in 2019 met € 0,75 miljoen af. In 2018 is een incidenteel budget beschikbaar van € 1,7 miljoen voor huisvesting statushouders (o.a. bijdrage aan krediet Voorschoterweg). Voor het openhouden van gebouw C is in 2018 een incidenteel budget beschikbaar van € 0,45 miljoen. De begeleiding van statushouders wordt deels verzorgd door de stichting Vluchtelingenwerk. De kosten werden in 2018 deels gedekt door een bijdrage van € 150.000 die rechtstreeks van het COA werd ontvangen. In 2019 zijn de lasten en baten vooralsnog niet meer opgenomen. De baten komen voortaan via de algemene uitkering. Zodra duidelijk wordt, via de mei-circulaire 2019, zullen de lasten en baten weer worden toegevoegd aan de begroting 2019. Voor de opvang van uitgeproceerde asielzoekers is in 2018 deels een incidenteel budget beschikbaar gesteld van afgerond € 0,25 miljoen. In 2018 is een incidenteel budget beschikbaar van € 0,85 miljoen voor aanpassingen aan maatschappelijk vastgoed om participatie en ontmoeting te faciliteren. In 2018 is een incidenteel budget beschikbaar van € 0,5 miljoen voor de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed naar multifunctionele accomodaties. In 2018 is een incidenteel budget beschikbaar van € 0,5 miljoen voor het creëren van goedkope éénpersoonswooneenheden voor kwetsbare groepen.

Reserves

Reserves programma 9
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Reserve gemeentelijk deel GSB OGGZ

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-150

0

0

0

0

0

Saldo

-150

0

0

0

0

0

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P9

Toevoeging

713

0

0

0

0

0

Onttrekking

-253

-1.220

-25

0

0

0

Saldo

460

-1.220

-25

0

0

0

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P9

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-418

-1.526

-876

-614

0

0

Saldo

-418

-1.526

-876

-614

0

0

Reserve Sociaal Domein P9

Toevoeging

8.385

18.661

1.454

509

487

430

Onttrekking

-3.253

-7.012

-4.291

-2.670

-1.770

-637

Saldo

5.133

11.649

-2.838

-2.161

-1.283

-207

Reserves programma 9

5.025

8.902

-3.739

-2.775

-1.283

-207

Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen
Er is een garantstelling verleend van € 25.000 op de huisvestingslasten m.b.t. de sociaal-maatschappelijke voorziening in het voormalig buurtcentrum Pancrat (RB 15.0040).

Reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken
Voor de wijkenvisie Roomburg Meerburg (RB 17.0048) is een onttrekking geraamd van € 300.000.
Voor de wijkenvisie Prinssenbuurt en de Hoven (RB 18.0018) is een onttrekking geraamd van 100.000.
Voor tijdelijke uitbreiding wijkregie en tijdelijke extra ondersteuning wijkregie is een onttrekking geraamd van € 476.400 (Kaderbrief 2018).

Reserve sociaal domein
Voor de Doorontwikkeling sociaal domein is een onttrekking geraamd van € 3.589.000 (Kaderbrief 2019).
Voor de tijdelijke uitbreiding bij de SWT Leiden is een onttrekking geraamd van € 160.000 (Kaderbrief 2018).
Voor Vroegsignalering schuldenproblematiek is een onttrekking geraamd van € 542.040 (Kaderbrief 2018).

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.9 Toelichting reserves programma 9.

Investeringen
Niet van toepassing.

Subsidies

subsidiestaat 2018

subsidiestaat 2019

Subsidie saldo

28.096.092

25.042.163

­Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.