Ga naar boven

Programmakosten

Maatschappelijke ondersteuning
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Meerjarenraming

2019

2020

2021

Sociale binding en participatie

Lasten

6.596

7.542

6.283

6.529

6.301

6.027

Baten

-2

0

-1

-1

-1

-1

Saldo

6.594

7.542

6.282

6.528

6.300

6.026

Preventie

Lasten

9.295

10.166

10.183

10.012

10.012

10.012

Baten

-531

-579

-584

-584

-584

-584

Saldo

8.764

9.587

9.599

9.428

9.428

9.428

Ondersteuning

Lasten

26.348

26.935

25.095

24.975

24.239

24.513

Baten

-1.306

-1.522

-1.522

-1.513

-1.513

-1.513

Saldo

25.042

25.413

23.573

23.462

22.726

23.000

Kwetsbare groepen

Lasten

46.169

49.812

48.191

46.556

46.552

46.551

Baten

-2.731

-2.376

-1.726

-1.626

-1.626

-1.626

Saldo

43.438

47.436

46.465

44.929

44.926

44.925

Programma

Lasten

88.408

94.455

89.751

88.071

87.103

87.102

Baten

-4.570

-4.477

-3.832

-3.724

-3.724

-3.724

Saldo van baten en lasten

83.838

89.978

85.919

84.347

83.380

83.379

Reserves

Toevoeging

5.386

6.127

0

0

0

0

Onttrekking

-2.094

-7.985

-2.609

-1.203

-274

0

Mutaties reserves

3.292

-1.857

-2.609

-1.203

-274

0

Resultaat

87.130

88.120

83.310

83.144

83.106

83.379

Budgettaire ontwikkelingen ­
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2018-2021. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie
Voor het stimuleren van wijkinitiatieven is in 2017 incidenteel € 879.000 geraamd (RV 15.0033), gedekt vanuit de reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken. Voor 2018 t/m 2020 is jaarlijks € 274.000 beschikbaar voor tijdelijk extra inzet op wijkregie. In 2017 is incidenteel € 600.000 beschikbaar voor het multifunctioneel maken van accommodaties.

Beleidsterrein 9B Preventie
Geen relevante mutaties.

Beleidsterrein 9C Ondersteuning
In 2017 was incidenteel € 0,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de sociale wijkteams (SWT's). In 2018 is € 0,85 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de SWT's. Per saldo is dat € 0,55 miljoen meer. In 2017 is er nog een invoeringsbudget WMO beschikbaar van € 0,6 miljoen en een invoeringsbudget 3D van € 0,1 miljoen. De kosten voor begeleiding dalen per saldo met € 0,25 miljoen. Rijksmiddelen nemen met € 0,45 miljoen toe waardoor de lasten stijgen met € 0,45 miljoen. In het verleden is per abuis een toename van het rijksbudget dat bestemd was voor beschermd wonen toegevoegd aan begeleiding. Dat wordt nu hersteld waardoor de lasten bij begeleiding met € 0,7 miljoen tafnemen. Het transformatiebudget bedraagt in 2017 € 3,0 miljoen. Een beperkt deel van het budget is overgeheveld naar 2018, waardoor de lasten dalen met € 2,9 miljoen. De lasten voor huishoudelijke ondersteuning nemen toe met € 0,25 miljoen, doordat de rijksmiddelen met € 0,25 miljoen toenemen. De lasten voor huishoudelijke ondersteuning en individuele vervoersvoorzieningen zijn in 2016 voor de jaarschijven 2016 en 2017 afgeraamd met € 0,95 miljoen. In 2018 zullen de kosten voor de vervoersvoorzieningen fors toenemen, doordat de nieuwe tarieven na aanbesteding fors hoger zijn. Ook de tarieven voor huishoudelijke hulp zullen toenemen, omdat de huishoudelijke hulp vanaf april 2018 in een hogere loonschaal komen na een in juli gesloten principe-akkoord tussen de VNG en de bonden.

Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen
In 2017 is incidenteel € 70.000 beschikbaar gesteld voor vroegsignalering. Voor de huisvesting van statushouders
(RB 16.0053/17.0008) is in 2017 een incidenteel budget geraamd van afgerond € 1,93 miljoen. Voor het realiseren van woonvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen is in 2017 een incidenteel budget geraamd van € 977.000. In 2018 is incidenteel € 850.000 beschikbaar voor het multifunctioneel maken van accommodaties. Voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders wordt een bijdrage ontvangen van het COA. Deze bijdrage valt in 2018 € 50.000 lager uit doordat het aantal op te nemen statushouders daalt. Daardoor neemt ook het subsidiebudget af met € 50.000. Het bestedingsvoorstel Overschot beschermd wonen 2015 (RB 17.0014) heeft geleid tot een incidentele verhoging van het budget in 2017 van afgerond € 1,0 miljoen en in 2018 afgerond € 0,33 miljoen. De rijksbijdrage beschermd wonen, onderdeel van de integratie-uitkering sociaal domein, is in 2018 met afgerond € 1,5 miljoen toegenomen, o.a. ter compensatie van minder te ontvangen eigen bijdragen. Daardoor dalen de baten eigen bijdragen met € 0,6 miljoen en stijgen de geraamde lasten met € 0,9 miljoen. In het verleden is per abuis een toename van het rijksbudget dat bestemd was voor beschermd wonen toegevoegd aan begeleid. Dat wordt nu hersteld waardoor de lasten bij beschermd wonen met € 0,7 miljoen toenemen. Het budget voor Vrouwenopvang stijgt per saldo in 2018 met
€ 172.000, gedekt vanuit de reserve 3D onderdeel vrouwenopvang.

Reserves

Reserves programma 9
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Reserve gemeentelijk deel GSB OGGZ

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-249

-150

0

0

0

0

Saldo

-249

-150

0

0

0

0

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P9

Toevoeging

0

36

0

0

0

0

Onttrekking

-65

-1.348

-25

-25

0

0

Saldo

-65

-1.312

-25

-25

0

0

Res. onderh kap.goed herinr openb rui P9

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-82

-898

-476

-476

-274

0

Saldo

-82

-898

-476

-476

-274

0

Reserve zachte landing 3D's P9

Toevoeging

5.386

6.091

0

0

0

0

Onttrekking

-1.699

-5.588

-2.108

-702

0

0

Saldo

3.687

503

-2.108

-702

0

0

Reserves programma 9

3.292

-1.857

-2.609

-1.203

-274

0

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.9 Toelichting reserves programma 9.

Investeringen
Niet van toepassing.

Subsidies

subsidiestaat 2017

subsidiestaat 2018

Subsidie saldo

0

0

­Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.