Ga naar boven

Overhead, Vpb en Onvoorzien

Programma overhead
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Meerjarenraming

2019

2020

2021

Overhead

Lasten

0

60.081

60.402

59.436

58.662

58.850

Baten

0

-8.612

-11.665

-11.678

-11.678

-11.678

Saldo

0

51.469

48.737

47.759

46.984

47.172

Onvoorzien

Lasten

0

94

247

247

247

247

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

94

247

247

247

247

Programma

Lasten

0

60.175

60.649

59.683

58.908

59.096

Baten

0

-8.612

-11.665

-11.678

-11.678

-11.678

Saldo van baten en lasten

0

51.563

48.983

48.005

47.230

47.418

Overhead
In de programmabegroting 2017 zijn conform het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor het eerst de baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma's geregistreerd, maar in dit programma opgenomen. In de programma's worden alleen nog de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Alleen als het niet aan grote projecten of investeringen toerekenen van kosten tot grote nadelen in de begroting leidt, is het toegestaan de betreffende overheadkosten indirect hier toch ten laste van te brengen. De toerekening van overheadkosten bij het bepalen van tarieven voor heffingen en leges gebeurt buiten de begroting om.
Met het apart opnemen van overhead winnen begroting en verantwoording aan transparantie en kan beter worden gestuurd op de bedrijfsvoering. Bovendien kan door het hanteren van een landelijk voorgeschreven systematiek een goede vergelijking worden gemaakt met andere gemeenten.

Overhead wordt gedefinieerd als 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces', en bevat naast personele kosten ook een aantal andere kostenposten.

De personele kosten van overhead bevatten de kosten van:

 • de leidinggevenden in het primaire proces;
 • de medewerkers van Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
 • de medewerkers van P&O / HRM;
 • de medewerkers van Inkoop;
 • interne en externe communicatiemedewerkers, met uitzondering van klantcommunicatie;
 • de medewerkers van Juridische zaken;
 • de medewerkers van Bestuurszaken en bestuursondersteuning;
 • de medewerkers van Informatievoorziening en automatisering;
 • de medewerkers van Facilitaire zaken en huisvesting;
 • de medewerkers bezig met postbehandeling en archivering;
 • de Managementondersteuning in het primaire proces

De andere overheadkosten betreffen:

 • de kosten voor de huisvesting voor de uitvoering van de algemene taken van de eigen gemeentelijke organisatie;
 • de personele kosten van medewerkers die niet eerder genoemd zijn, maar die werkzaamheden verrichten die niet zijn toe te rekenen aan een of meerdere taakvelden;
 • de verzekeringskosten en opleidingskosten voor personeel;
 • de bijdrage aan een verbonden partij, voor zover deze verbonden partij werkzaam is voor het taakveld 0.4 Overhead.

Het saldo in het hierboven gepresenteerde overzicht is gelijk aan het saldo op het taakveld 0.4 Overhead, onderdeel van het hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning (zie paragraaf 4.3).

In onderstaande tabel is een uitsplitsing van de overheadkosten opgenomen.

Overhead

2017

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Personeel

23.992

-7.181

20.824

-7.371

20.347

-7.371

20.358

-7.371

20.358

-7.371

Personeel DZB

4.635

0

4.732

0

4.732

0

4.732

0

4.732

0

Overig

13.237

-1.204

16.300

-4.296

16.113

-4.309

15.328

-4.309

15.516

-4.309

Overig DZB

1.800

-227

1.815

2

1.815

2

1.815

2

1.815

2

SP71

21.263

0

21.725

0

21.379

0

21.379

0

21.379

0

Totaal overhead

64.927

-8.612

65.396

-11.665

64.386

-11.678

63.612

-11.678

63.800

-11.678

Overhead naar investeringen/projecten

--4.846

0

-4.994

0

-4.950

0

-4.950

0

-4.950

0

Totaal overhead na doorbelasting

60.081

-8.612

60.402

-11.665

59.436

-11.678

58.662

-11.678

58.850

-11.678

Bedragen x € 1.000,-

Budgettaire ontwikkelingen
Het opstellen van de het overzicht van de overhead in 2017 is door de BBV-wijziging onder grote tijdsdruk uitgevoerd. Daardoor zijn lasten en baten in een aantal gevallen gesaldeerd weergegeven, en kon het voorkomen dat lasten of baten onder een andere categorie zijn gepresenteerd. In bovenstaand overzicht zijn deze gesaldeerde bedragen weer apart als lasten of baten weergegeven.

Beleidsindicatoren
Als gevolg van de BBV-wijzigingen met ingang van 1 januari 2017 moeten 39 beleidsindicatoren verplicht bij de programma's worden opgenomen. Met deze beleidsindicatoren is het via 'waarstaatjegemeente.nl' beter mogelijk de resultaten van de gemeenten onderling te vergelijken. Van deze indicatoren vallen er 5 onder het hoofdtaakveld 0 Bestuur en Organisatie. Omdat het voornamelijk overhead gerelateerde indicatoren betreft, worden ze in deze paragraaf opgenomen.

Beleidsindicator

Eenheid

Periode

Leiden

Nederland

Bron

1. Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2018

10,63

-

Begroting 2018

2. Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2018

10,34

-

Begroting 2018

3. Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2018

975

-

Begroting 2018

4. Externe inhuur*

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2018

18%

-

Begroting 2018

5. Overhead

% van totale lasten

2018

10%

-

Begroting 2018

* Voor 2018 is onze ambitie om de uitgaven aan externe inhuur te maximeren op 18% van de totale loonsom, gebaseerd op het gemiddelde bij 100.000+ gemeenten (Personeelsmonitor 2016).

Verbonden partijen
De onderstaande verbonden partij levert een bijdrage aan het programma Overhead. Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Servicepunt71
Samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering tussen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. De bedrijfsvoering betreft de dienstverlening op de gebieden financiën, human resource management, inkoop, informatie en communicatie-technologie, juridische zaken en, voor Leiden en Leiderdorp, facilitaire zaken.

Vpb
Bij het opstellen van het financiële beeld is geen rekening gehouden met een te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting (Vpb). Op de stelling dat naar verwachting geen Vpb-afdracht zal hoeven plaats te vinden voor de gemeente Leiden rust een onzekerheid. De feitelijke situatie en realisatiecijfers in enig jaar (in 2016 en latere jaren) zijn leidend voor de werkelijke bepaling van de hoogte van de vennootschapsbelastingplicht. Daarnaast hebben wij nog geen formele standpunten ontvangen van de Belastingdienst inzake de voorgelegde activiteiten. Ook over 2016 verkeren we dus nog in onzekerheid op dit punt. Indien de Belastingdienst afwijkt van onze standpunten, zal dit met zich meebrengen dat de gemeente Leiden wel (geheel/dan wel gedeeltelijk) vennootschapsbelastingplichtig zal zijn. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij de raad daarover informeren.

Onvoorzien
Het budget onvoorzien wordt ingezet voor uitgaven die als onuitstelbaar en onvermijdbaar worden aangemerkt en waarvoor in de begroting verder geen raming is opgenomen. Indien de uitgave een structureel karakter heeft dan worden de meerjarige consequenties als autonome ontwikkeling in de volgende begroting verwerkt.