Ga naar boven

Beleidsterrein 6C Wonen

De gemeenteraad heeft op 14 februari 2013 de nota Wonen 2020 'Leiden kijkt vooruit en pakt door' vastgesteld. Leiden is een aantrekkelijke woonstad. De meeste Leidenaren zijn erg tevreden over hun woning en woonomgeving. De gunstige ligging van Leiden in de Randstad, dichtbij Schiphol, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, onze mooie binnenstad, de aanwezigheid van een groot aantal (kennisintensieve) bedrijven en ons rijke cultureel aanbod betekenen dat een behoorlijk deel van de verwachte trek naar de Randstad in Leiden zal neer slaan. Samen met de huisvestingsbehoefte van statushouders en de stagnerende doorstroming (o.a. als gevolg van het Rijksbeleid waaronder het langer zelfstandig thuis wonen) betekent dit dat we met een behoorlijke toename in de vraag naar woningen rekening moeten houden de komende jaren.

Dit zien we ook terug in de provinciale prognose voor de woningbehoefte binnen Holland Rijnland die een toename van de vraag naar woningen tot 2030 toont met circa 30.000 t.o.v. de vorige behoefteraming uit 2013. Deze opgave sluit aan bij het vraagstuk dat ook in het kader van de omgevingsvisie (6A1.1) aan de orde komt. Hoe realiseren we grote aantallen extra woningen in onze dichtbebouwde stad en regio. Het zoeken naar potentiele oplossingen voor deze opgave zal ook in 2018 de nodige aandacht vragen. Hierbij zoeken wij de samenwerking met de regio op. Net zoals het afgelopen jaar blijft ook in 2018 de realisatie van huisvesting voor vergunninghouders en bijzondere doelgroepen, mensen (alle leeftijden) die uitstromen uit zorg en opvang (zoals daklozenopvang, Jeugdzorg, beschermd wonen, etc.) en (tijdelijk) begeleiding nodig hebben, een actueel thema.

De komende periode blijven daarnaast de volgende thema’s belangrijk: beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, duurzaamheid, transformatie en het zoeken naar antwoorden voor de opgaven waarvoor de extramuralisering en de scheiding van wonen en zorg ons stelt.

Doelen en prestaties bij 6C Wonen

Doel

Prestatie

6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad

6C1.1 Nota Wonen

6C1.2 Prestatieafspraken met corporaties

6C1.3 Regionale woonvisie en woonruimteverdeling

6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuisvesting)

6C2 Opheffen illegale huisvesting

6C2.1 Toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning

6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord

6C3.1 Kooiplein

6C3.2 Van Voorthuijsenlocatie

6C3.3 Groenoordhallen e.o.

6C3.4 Oude Kooi

6C3.5 Programmasturing WOP Leiden Noord

Prestatie 6C1.1 Nota Wonen

De acties in de nota Wonen zijn gericht op het realiseren van de volgende drie hoofdopgaven:

 • Een betere balans tussen vraag naar en aanbod van woningen;
 • Versterking van de kwaliteit van de woning en leefomgeving;
 • Voldoende aanbod voor hen die niet op de particuliere markt terecht kunnen.

Dit doen we onder andere door :

 1. Het afmaken (en zo nodig bijstellen) van lopende projecten zoals het Stationsgebied en wonen boven winkels (zie ook 6 C 1.4.).
 2. De kwaliteit van de woningvoorraad en leefomgeving te verbeteren (zie diverse projecten onder 6C 1.4) Zie onder andere beter leefklimaat Leiden Noord.
 1. Laten realiseren van huisvesting voor Nederlandse en internationale studenten, afgestudeerden/PhD's, etc.

Het terugdringen van het tekort aan studentenhuisvesting, de huisvesting van buitenlandse studenten, vervolghuisvesting voor net-afgestudeerden in Leiden, short stay voorzieningen, hostel en summerscool zijn belangrijk voor Leiden Kennisstad. Onzeker is of de invoering van het studievoorschot (leenstelsel) een lange termijn effect op de vraag naar kamers te zien zal geven. De groei aan buitenlandse studenten zet zich onverminderd voort.

 1. Anticiperen op vergrijzing en extramuralisering van de zorg (zie hiervoor ook programma 9).

De komende decennia neemt het aantal ouderen toe als gevolg van (autonome) demografische ontwikkelingen. Door nieuw overheidsbeleid blijven deze ouderen, ook als zij zorg nodig hebben, zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dit geldt ook voor mensen (alle leeftijden) die uitstromen uit zorg en opvang (zoals daklozenopvang, Jeugdzorg, beschermd wonen, etc.) en begeleiding nodig hebben. De statushouders vormen een derde groep die speciale aandacht vraagt. Bovengenoemde drie groepen hebben gemeen dat zij niet alleen huisvesting nodig hebben maar een geïntegreerd aanbod aan wonen, zorg, welzijn en dagbesteding om te kunnen participeren.  Wij willen zorgen dat er voldoende woningen zijn, die in combinatie met aanvullende diensten en voorzieningen, zoals buurtwinkels en buurtrestaurants, de mensen die daar op aangewezen zijn, in staat stelt zelfstandig te wonen. Dit doen wij door in te zetten op doorstroming, op transformatie van bestaand vastgoed en op nieuwe woonvormen. Hierbij zoeken wij niet alleen de samenwerking op met corporaties, projectontwikkelaars, beleggers, aanbieders van zorg en welzijn en exploitanten van winkels, maar vooral ook met de inwoners. Faciliteren, stimuleren en ruimte geven aan experimenten zijn daarbij sleutelwoorden. Waar mogelijk willen wij zoveel mogelijk de doelgroepen zelf invulling laten geven aan de voorzieningen bijvoorbeeld via het exploiteren van buurtwinkels, groenvoorzieningen , etc.

Het VN verdrag rechten van de mens met een handicap is door Nederland in 2016 geratificeerd. In 2018 gaan we verder met de implementatie van de nodig geachte maatregelen en acties.

 1. Verduurzaming corporatiebezit

De onder de prestatieafspraken gemaakte afspraken rond het verduurzamen van het corporatiebezit zullen in 2018 (verder) uitgevoerd worden.

 1. Uitbreiding bestaande woningvoorraad: zowel sociaal (inclusief huisvesting bijzondere doelgroepen) als vrije markt (en zowel huur als koop).

Dit doen wij door middel van:  

 • Acquisitie: Om mogelijke nieuwe woningbouwlocaties onder de aandacht te brengen en om partijen te verleiden in Leiden te investeren in (sociale) huur- en koopwoningen hebben wij de zogenaamde Kansenkaart en de site www.investereninLeiden.nl ontwikkeld. Daarnaast nemen wij jaarlijks deel aan de Provada (vastgoedbeurs).
 • Transformatie.
 • Herontwikkeling.
 1. Faciliteren samenwerking met alle partijen die iets betekenen voor de Leidse woningmarkt.

Samenwerking met en tussen alle partijen die met het wonen en de woonomgeving te maken hebben zien we net als voorgaande jaren als een uiterst belangrijke voorwaarde om alle onze opgaven te kunnen realiseren. Hierin blijven we dan ook investeren o.a. via het (mede) organiseren van woondebatten en in de samenwerking met het Rijnlands Architectuur Platform.  

Verbonden partijen.
Naast de woningcorporaties en de huurdersorganisaties zijn nog twee partijen actief die invloed van betekenis uitoefenen op het woonbeleid van de gemeente: de Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Boerhaave speelt een belangrijke rol in het huisvesten van promovendi en postdocs. Het bestuur bereidt modernisering van haar bezit aan de Boerhaavelaan e.o. voor. Het SVn verstrekt namens de gemeente stimuleringsleningen voor starterswoningen en duurzaamheids- en energiebesparende voorzieningen.

 1. Controle op Woning en Kamerbemiddelingsbureaus.

Tot slot willen we met de verordening op de woning en kamerbemiddeling 2014 meer grip krijgen op eventuele bemiddelingsbureaus die misbruik maken van de schaarste aan woonruimte. In 2018 wordt geëvalueerd of en in hoeverre deze verordening daarbij dienstig is.

Prestatie 6C1.2 Prestatieafspraken met corporaties
In 2015 zijn de prestatieafspraken 2015-2020 gemaakt. De nieuwe afspraken gaan over de omvang en betaalbaarheid van de sociale voorraad, studentenhuisvesting, wonen en zorg, bijzondere aandachtsgroepen en duurzaamheid. Verder zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking, monitoring en evaluatie. De nota Wonen vormde het kader voor de afspraken.  

De nieuwe Woningwet die per 1 juli 2015 in werking is getreden wijzigt de relatie tussen gemeente, corporaties en huurders ingrijpend. Gemeenten hebben een prominentere rol toebedeeld gekregen met meer taken en verantwoordelijkheden. Binnen haar nieuwe rol is de gemeente onder andere verantwoordelijk voor het:

 • definiëren van de eigen woningmarktregio in samenwerking met provincie en buurgemeenten;
 • beschrijven van de volkshuisvestelijk opgave en de vertaling hiervan naar meetbare prestatieafspraken en wijkvisies;
 • jaarlijks beoordelen van voorgenomen werkzaamheden (ondernemingsplan/jaarplan/ investering sruimte) van woningcorporaties (toetsen aan de prestatieafspraken);
 • formuleren van een zienswijze op onder andere het verkoopbeleid, splitsing Diensten van algemeen Economisch belang (Daeb) versus niet-Daeb, fusie en splitsing;
 • uitvoeren van een markttoets op niet-Daeb activiteiten.

In 2018 werken we verder aan de uitvoering van de prestatieafspraken 2015 -2020 en de aanvullende afspraken over omvang en betaalbaarheid van de huurvoorraad en die over duurzaamheid.

Prestatie 6C1.3 Regionale woonagenda en woonruimteverdeling
In 2018 start de uitvoering van de eind 2017 verwachtte vaststelling van de Regionale woonagenda Holland Rijnland. De regionale woonagenda geeft richting aan het “aanzien van de regio op het gebied van de woningbouwproductie”. Wat is het kwalitatieve wensbeeld voor de regio en op welke wijze kunnen we in de regio 30.000 extra huishoudens huisvesten op een manier die aansluit bij de wensen van de toekomstig bewoners. Wat zijn dan waardevolle strategieën om de regio te versterken en de belangrijke waarden in stand te houden. Ook hier is het doel een hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad.

Prestatie 6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuisvesting)
Bij deze prestatie noemen we de belangrijkste projecten waaraan in 2018 in de stad wordt gewerkt. Het betreft hierbij projecten waarbij een onderscheid te maken is  in de verantwoordelijkheid voor enerzijds marktpartijen en anderzijds de gemeente. De projecten die door marktpartijen worden ontwikkeld en uitgevoerd hebben als belangrijk doel om in de behoefte aan nieuwe woningen voor Leiden te voldoen. De gemeente vervult hierbij een kaderstellende, vergunningverlenende en ondersteunende rol vanuit de ruimtelijke ontwikkeling en wetgeving en stuurt hierbij op participatie en een duurzame aanpak. De integrale verantwoordelijkheid voor deze projecten ligt echter primair bij derden.

Projecten waarbij de gemeente verantwoordelijk is hebben vaak een breder doel dan alleen de vergroting van de woningvoorraad. Hierbij kan gedacht worden aan het (gecombineerd) realiseren van sociaal culturele voorzieningen, het realiseren van goede bereikbaarheid en parkeervoorzieningen, het verbeteren van de stedenbouwkundige kwaliteit van de binnenstad en andere gebiedsdelen e.d. Bij dergelijke projecten heeft de gemeente als opdrachtgever een sturende rol en is voor het proces verantwoordelijk.

Bij de hierna te noemen 18 verschillende projecten is de verantwoordelijkheid overwegend als volgt :

Markt

Gemeente

Ananasweg

Big Boss/Maredijk

Haagse Schouwweg 16

Haagwegterrein de Verleyding

Herontwikkeling 50 KV station

Lammenschansdriehoek

Oude Rijnlocatie

Paardenwei

Rijndijk/hoek Haagsche Schouwweg

Turkoois

Van Vollenhovenkade

Vastgoed Energiepark & Scheltemacomplex (Watergasfabriek)

Dieperhout

Haagwegkwartier-west

Nieuweroord

Onderzoek nieuwbouw universiteit Leiden

Oppenheimstraat

Uitvoeringsprogramma Zeeheldenbuurt

Per project volgt hierna een toelichting:

Ananasweg
Naar verwachting zal de gefaseerde bouw van de nieuwbouw aan de Ananasweg/Lammenschansweg van ca. 400 appartementen, na besluitvorming, in de loop van 2018 starten.

Big Boss / Maredijk
Project Big Boss omvat circa 400 studentenwoningen waarvan in 2018 de ruimtelijke procedure doorlopen gaat worden en er daarna met de bouw kan worden begonnen. Binnenkort zal er een omgevingsvergunning aangevraagd worden, waarbij een uitgebreide Wabo-procedure moet worden doorlopen. De daadwerkelijke bouw kan vertraagd worden door bezwaar of beroep of een voorlopige voorzienig. De verwachting is wel dat in 2018 met de bouw begonnen kan worden.

Dieperhout  
Project Dieperhout omvat in totaal 140 woningen. Het Kaderbesluit is in september 2011 genomen. Het deelplan Agnes-locatie( 80 woningen) is afgerond. Voor het deelplan ROC-locatie is in februari 2013 een uitvoeringsbesluit genomen en in juni 2013 een overeenkomst ondertekend met Smit's Bouwbedrijf BV voor de ontwikkeling en realisatie van 60 woningen, waarvan 12 appartementen. In 2015 is de omgevingsvergunning voor de grondgebonden woningen verleend. De omgevingsvergunning voor de appartementen en de zorgvoorziening is in februari 2017 verleend. Het bouwrijp maken is met de sloop van het ROC gebouw vanaf november 2016, in april 2017 voltooid. De bouw is gestart per 1 april 2017. De woningen zullen inclusief de openbare ruimte voor de zomer van 2018 opgeleverd worden.

Haagse schouwweg 16
Project Haagse Schouwweg 16 is een initiatief voor een woontoren van circa 70 meter vanaf maaiveld met een beoogd woningbouwprogramma van circa 100 tot 120 appartementen variërend in omvang van 80 tot 300 m2. De toren krijgt een alzijdige uitstraling, een herkenbaar silhouet en hoogwaardige architectuur. Indien de initiatiefnemers en de gemeente het ambtelijk en bestuurlijk eens worden over de kaders waarbinnen de toren ontwikkeld wordt zal in 2018 de ruimtelijke procedure mogelijk afgerond kunnen worden. Een intensief participatietraject moet bijdragen aan de slagingskans. Na positieve uitkomst van de RO procedure kan de bouw starten.

Haagwegterrein de Verleyding
Er is in 2016 een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van 112 startersappartementen in de sociale huur voor rekening van de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Voor de financiering van het plan hebben wij in mei 2015 gemeentegarantie verleend. De bouw is medio april 2017 gestart en de oplevering zal medio 2018 plaatsvinden.

Haagwegkwartier-west
Project Haagwegkwartier kent nog twee deellocaties: Islamitisch Centrum en de Noordelijke Sportvelden. De tussenliggende ROC-locatie was ook een deellocatie, maar eerder is besloten deze locatie uit de grondexploitatie te halen en tijdelijk te verhuren ten behoeve van studentenhuisvesting op basis van de leegstandswet. In 2017 worden de mogelijkheden verkend om, middels het faciliteren van een marktinitiatief van  het bedrijf Steenvlinder, de bestaande gebouwen te laten herontwikkelen tot kluswoningen en kluskavels. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens om meer zelfbouw in Leiden te ontwikkelen. Dit initiatief bevat tevens het mogelijk maken van zelfbouw voor statushouders.

Op de Noordelijke Sportvelden ontwikkelt Amvest circa 155 woningen in het middensegment in een mix van koop en huur. In 2015 is de eerste fase met grondgebonden eengezinswoningen opgeleverd. De bouw van de tweede fase met drie appartementencomplexen en een aantal eengezinswoningen is in de tweede helft van 2016 gestart en wordt medio 2018 opgeleverd. Topaz is in 2017 gestart met de realisatie van 72 zorgeenheden. Oplevering is naar verwachting ook medio 2018.

Na realisatie van de tweede fase van Amvest en het zorggebouw van Topaz, zal de gemeente in de tweede helft van 2018 het resterende openbaar gebied van de Noordelijke Sportvelden inrichten.

Herontwikkeling 50 KV station  
De nabij Skyline next grenzende grond gebonden koopwoningen zijn in 2017 opgeleverd. Van het markante voormalige 50KV-station, door Portaal verkocht voor een herontwikkeling, is medio 2017 de uitwerking van de planvorming nog vol in ontwikkeling. De omgevingsvergunning is inmiddels afgegeven voor de transformatie van het 50KV station naar 30 loftwoningen een parkeerkelder. Na afzet van de woningen in de markt kan de bouw starten. Naar verwachting kunnen deze woningen in 2018 opgeleverd worden en zal het aangrenzende openbare gebied, inclusief sportvoorziening, definitief worden ingericht.

Lammenschansdriehoek (vh Lammenschanspark)
Vanaf 2013 is gestart met de gefaseerde bouw van de Leidse Schans. In totaal zijn in 2015 210 starterswoningen (koop en huur), 580 studentenwoningen en 590m2 BVO commerciële ruimte (detailhandel en horeca) opgeleverd. De bouw van circa 1400 studentenwoningen, zal naar verwachting in de eerste helft van 2018 starten. In het Kanaalpark is vanaf 2015 gestart met de transformatie van twee leegstaande kantoorgebouwen naar huurappartementen. In de eerste helft van 2018 zal op drie locaties de nieuwbouw starten van totaal circa 180 huurappartementen. De bouw van de Bètatoren, een woontoren met 134 huurappartementen en 485 m2 commerciële ruimte op de kop van het Bètaplein, zal medio 2018 opgeleverd worden. Naar verwachting zal in de eerste helft van 2018 Bètaplein Fase 2 worden gerealiseerd. In 2017/2018 zullen de bestemmingsplanprocedures doorlopen worden voor de nieuwbouwcomplexen met commerciële plint op de voormalige locaties van Avery Danisson en AKB Longs aan de Lammenschansweg.

Nieuweroord
Voor het project Nieuweroord is voorjaar 2015 een Kaderbesluit vastgesteld. Aansluitend daarop is najaar 2015 het Ambitiedocument vastgesteld door de raad. Na vaststelling van het Ambitiedocument is een marktselectieprocedure doorlopen om een marktpartij te selecteren, die de locatie binnen de kaders van het Kaderbesluit en het Ambitiedocument ontwikkelt. Medio 2016 is deze marktpartij geselecteerd. Op de locatie worden circa 80 appartementen, waaronder circa 20 appartementen in de categorie middel dure huur (maximaal 12.000m2 BVO), gerealiseerd. In september 2016 heeft de raad een uitvoeringsbesluit voor de locatie Nieuweroord genomen. In 2017 is de bestemmingsplanprocedure doorlopen, het ontwerp voor de woningen uitgewerkt van schetsontwerp naar definitief ontwerp en de omgevingsvergunning aangevraagd. De bouw start naar verwachting voor de zomer van 2018.

Onderzoek nieuwbouw Universiteit Leiden Witte Singel / Doelencomplex
Leiden heeft met haar universiteit, bibliotheken en musea een zeer sterke positie in de nationale en internationale Geesteswetenschappen. De Universiteit Leiden en de gemeente Leiden willen die positie verder uitbouwen door de verschillende onderdelen en partners van de Faculteit der Geesteswetenschappen te huisvesten in een geheel van nieuwe gebouwen, de Humanities Campus. De ontwikkeling van een krachtige, mondiaal onderscheidende faculteit Geesteswetenschappen versterkt daarmee de toekomst van de stad als sterke, internationale Kennisstad.

In het eerste kwartaal van 2017 heeft de universiteit het participatieproces om te komen tot de ontwikkeling van verschillenden stedenbouwkundige modellen afgerond en een rapportage hiervan aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders en de leden van de klankbordgroep.  

Het college heeft in 2017 geconstateerd dat het proces om te komen tot de ontwikkeling van een stedenbouwkundig plan onder regie van de universiteit is gestagneerd en heeft de gemeenteraad in de zomer van 2017 een vervolgaanpak voorgesteld om de ontwikkeling verder te kunnen brengen. Op basis van een inhoudelijke beoordeling van de opgeleverde stedenbouwkundige modellen en de bevindingen van de procesbegeleider en universiteit pakt de gemeente daarom de regierol van de universiteit over. In de zomer van 2017 is de vervolgaanpak door de raad goedgekeurd. In 2018 wordt het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Humanities Campus opgeleverd en aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

Oppenheimstraat
Het project bestaat uit 27 zorgappartementen, een gemeentelijke gymzaal, herhuisvesting van 2 peuterspeelzalen, herhuisvesting van buitenschoolse opvang en uitbreiding van een voorschoolse groep. Voor de realisering van het plan zijn enkele beperkte aanpassingen van het bestemmingsplan noodzakelijk (beperkte overschrijding van goothoogte en bebouwingspercentage en een aanpassing van de parkeeroplossing). Het bouwplan is uitgewerkt tot en met bestekniveau. Het plan stuit op nogal wat bezwaren bij de wijkbewoners. Deze bezwaren richten zich op verkeersbewegingen en de parkeersituatie. Op basis van de inspraakreacties is aanpassing van het programma noodzakelijk. Het aangepaste plan wordt eind 2017 verwacht.

Oude Rijnlocatie
Eind 2017 is het uitvoeringsbesluit vastgesteld, een vervolg op het medio 2017 vastgestelde kaderbesluit. Met het vaststellen van het uitvoeringsbesluit wordt ook de definitieve keuze voor de marktpartij door de gemeenteraad bevestigd. Deze marktpartij is in 2017 als winnaar uit de bus gekomen van de doorlopen tender voor de verkoop van de locatie. Hierin hebben de omwonenden ook een stem gehad. Begin 2018 wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart. Deze procedure neemt ongeveer een jaar in beslag. Het ontwerp dat er ligt wordt binnen deze termijn uitgewerkt tot definitief ontwerp. Vervolgens zal in 2019 de omgevingsvergunning verleend worden en kunnen de werkzaamheden van start gaan. Geplande oplevering staat eind 2020.

Paardenwei
De locatie Paardenwei is een onbebouwde kavel aan de Haagse Schouwweg - Plesmanlaan. Vanwege het belang van deze locatie aan de westelijke toegangsweg naar Leiden en het Bio Science Park en de samenhang met diverse ontwikkellocaties in de omgeving wordt voor deze kavel vanaf voorjaar 2017 gewerkt aan het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Door ontwikkelingen rond de entree van het Bio Science Park, de Universiteit heeft hiervoor in juli 2017 een tender uitgeschreven, worden aanzienlijke veranderingen voor de locatie Paardenwei verwacht. De locatie biedt mogelijkheden voor een gemengd programma, waaronder woningen. Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan kan de verkoop van de locatie starten.

Rijndijk / hoek Haagsche Schouwweg
Project Rijndijk omvat 6 grondgebonden woningen en een woontoren met 26 appartementen waarvan in 2018 de ruimtelijke procedure doorlopen gaat worden waarna met de bouw kan worden begonnen. Voor de Rijndijk is een aanvraag omgevingsvergunning in procedure, hiervoor wordt een uitgebreide Wabo-procedure doorlopen. Deze procedure duurt ongeveer een half jaar en zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2017 worden afgerond. Bij dit plan geldt de disclaimer dat de kans groot is dat omwonenden/belanghebbenden juridische procedures zullen gebruiken om de bouw te vertragen c.q. onmogelijk te maken.

Turkoois
Naar verwachting zal in het tweede deel van 2018 het bestemmingsplan voor Turkoois met ca. 100 - 150 woningen worden vastgesteld, waarna de start bouw kan worden voorbereid.

Uitvoeringprogramma Zeeheldenbuurt, ontwikkeling van de locatie Dolfijn/Schippertje/Oosterhof (project 6)
Project Dolfijn ’t Schippertje betreft de verkoop en herontwikkeling van gemeentelijk eigendom, al dan niet in combinatie met eigendom van Portaal. In 2017 worden functioneel-ruimtelijke, financiële en andere uitgangspunten voor herontwikkeling van Dolfijn ’t Schippertje in een kaderbesluit aan B&W voorgelegd. Na vaststelling van het kaderbesluit wordt een selectieprocedure voorbereid en doorlopen voor de verkoop van het gemeentelijk eigendom. Samenwerking met vertegenwoordigers uit de Zeeheldenbuurt staat hierin voorop. Bij een voorspoedig verloop wordt er in 2018 een koopovereenkomst getekend.

Van Vollenhovenkade
Gemeente en ontwikkelaar zijn met elkaar in gesprek over de mogelijkheid van planaanpassingen binnen de financiële kaders van de overeenkomst van 2007 en het bestemmingsplan. De ontwikkelaar wil snel met de realisatie van een aangepast bouwplan starten; de oplevering van 69 appartementen mag in 2019 verwacht worden.

Vastgoed Energiepark & Scheltema-complex (Watergasfabriek)
Het College van burgemeester en wethouders heeft op 2 juni 2017 een intentieovereenkomst gesloten met de Meyer Bergman Erfgoed Groep (MBEG). MBEG heeft op eigen initiatief een voorstel gemaakt voor de herontwikkeling van het totale complex van het Energiepark en het Scheltema-complex. In het voorstel staan cultuur, creativiteit en duurzaamheid voorop en wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan het Cultuurkwartier en het Singelpark. De intentieovereenkomst is het startpunt om de haalbaarheid te onderzoeken. Daarbij wordt samenwerking gezocht met de huurders, omwonenden en relevante stadspartners. De resultaten van de studie worden nog eind 2017 verwacht. Met een haalbaar plan wordt een koopovereenkomst rond de jaarwisseling voorgelegd aan het bestuur. In samenwerking met de gemeente wordt in 2018 het ontwikkel- en inrichtingsplan verder uitgewerkt en kunnen de planologische procedures in gang worden gezet. De komende jaren zullen de panden en het gebied zich stapsgewijs ontwikkelen met het herstellen van (industrieel) erfgoed en het toevoegen van eigentijds programma.

Prestatie 6C2.1 Toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning
In samenwerking met de woningbouwcorporaties wordt toegezien op het rechtmatig gebruik van huurwoningen. De beschikbaarheid van de woningvoorraad aan huurwoningen wordt hiermee onder andere bewaakt.

Prestatie 6C3.1 Kooiplein
Het project Kooiplein e.o. is een speerpunt binnen het WOP Noord. In het verlengde hiervan heeft de gemeente in 2010 met de marktpartij Proper-Stok/Heijmans en woningbouwcorporatie de Sleutels (verenigd in een CV/BV) een raamovereenkomst gesloten t.b.v. de planvorming en de realisatie van het project. Deelgebieden 3 en 5 zijn in 2016 en 2017 in gebruik genomen. Hierin zijn marktwoningen, sociale huurwoningen, een openbare parkeergarage en winkels, waaronder een supermarkt, gerealiseerd. De realisatie van deelgebied 4a is het derde kwartaal van 2016 van start gegaan. Eind 2017 worden naar verwachting de tweede supermarkt, de tweede openbare parkeergarage, woningen en het openbaar dakpark gefaseerd opgeleverd. Op dit moment is de ontwikkelaar bezig met de planvorming rondom het deelgebied dat gelegen is ten noorden van de Willem de Zwijgerlaan. De mogelijke ontwikkeling en start van de realisatie hiervan is afhankelijk van de afzet in de markt en de integrale gebiedsontwikkeling Kooiplein en de planvorming rond de Leidse Ring Noord.

Prestatie 6C3.2 Van Voorthuijsenlocatie
De Van Voorthuijsenlocatie omvat de realisatie van nieuwe openbare ruimte, nieuwbouw van het Stedelijk Gymnasium, een Moskee en woningen in Leiden Noord. Na de oplevering door Heijmans van het eerste deel van het appartementencomplex ‘de Prinsenhoek’, is Van Wijnen gestart met de realisatie van het laatste deel, ‘de Kroon van Noord’. Na de oplevering van de laatste 50 markthuurwoningen zal de gemeente eind 2017 en begin 2018 het totale gebied rondom het appartementencomplex definitief woonrijp maken.

Prestatie 6C3.3 Groenoordhallen e.o.
Het laagbouw gedeelte, fase I, de grondgebonden eengezinswoningen van de nieuwe woonwijk op het voormalige Groenoordhallenterrein is bijna afgerond. Voor de 2e fase (hoogbouw) heeft Ymere aangegeven deze niet meer zelf te ontwikkelen. Gemeente en Ymere hebben in 2017 het tenderproces voor een overdracht aan een derde partij vormgegeven. Een gunning aan een nieuwe ontwikkelende partij wordt in de eerste helft 2018 verwacht waarna deze partij aan de slag kan met de planontwikkeling.

Prestatie 6C3.4 Oude Kooi
Voor de aanpak van haar 572 woningen in de Oude Kooi heeft De Sleutels in 2009 een gebiedsaanpak vastgesteld. Dit plan behelst een gemengde aanpak van groot onderhoud, renovatie en deels nieuwbouw. Eind 2016 is de nieuwbouw van de zogenaamde Noordelijke Blokken (met 73 woningen) gereed gekomen voor bewoning. Eind 2016 zijn de zogenaamde Centrale Blokken (en 2 bouwblokken aan de Lage Rijndijk) aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. De Sleutels stelt een renovatieplan voor de Centrale Blokken (127 woningen en 3 winkels) op. Inmiddels zijn een aantal bewoners van de Centrale Blokken verhuisd en worden de leeggekomen woningen tijdelijk verhuurd, om deze zo lang mogelijk een bijdrage te laten leveren aan de volkshuisvesting en om de leefbaarheid op aanvaardbaar peil te houden. We wachten de plannen van De Sleutels verder af.

Prestatie 6C3.5 Programmasturing WOP Leiden Noord
De programmasturing voor het wijkontwikkelingsprogramma Leiden Noord zal tot 2020 nog beperkt voort blijven bestaan. Er zijn nog een aantal sociale projecten die doorlopen. Ook wordt nog aan diverse bouw- en openbare ruimteprojecten gewerkt. De sturing richt zich op het afstemmen van de werkzaamheden en het continueren van de communicatie met bewoners.

Effectindicatoren bij 6C Wonen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad

6C1.a Toename aantal huurwoningen (incl. studentenwoningen)

171 (2014)
1.193 (2015)
930 (2016)

685

611

218

0

Nieuwbouwmonitor

6C1.b Toename aantal koopwoningen

164 (2014)
380 (2015)
377 (2016)

321

51

490

0

Nieuwbouwmonitor

6C1.c Aantal vernietigde woningen

261 (2014)
281 (2015)
393 (2016)

0

0

0

0

Nieuwbouwmonitor

6C1.d Gemiddelde WOZ waarde

€ 210.000 (2014)
€ 202.000 (2015)
€ 209.000 (2016)

-

-

-

-

CBS*
(wsjg - BBV)

6C1.e Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

5,9 (2013)
1,6 (2014)

-

-

-

-

CBS*
(wsjg - BBV)

6C1.f Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

€ 575 (2015)
€ 566 (2016)
€ 572 (2017)

-

-

-

-

COELO*
(wsjg - BBV)

6C1.g Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 759 (2015)
€ 752 (2016)
€ 760 (2017)

-

-

-

-

COELO*
(wsjg - BBV)

Doel 6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord

6C3.a Rapportcijfer woonomgeving Leiden Noord

6,9 (2011)
6,5 (2013)
6,9 (2015)

-

6,9

-

-

Veiligheidsmonitor

* Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Deze zijn te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk. Vanwege deze wettelijk opgelegde werkwijze zien we af van het opnemen van streefwaarden.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.