Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Stedelijke ontwikkeling / Kaderstellende beleidsstukken

Kaderstellende beleidsstukken

Onderstaand overzicht omvat de afgelopen 5 jaar.

 • Vastelling bestemmingsplan loswal (RV 18.0056)
 • Vaststelling bestemmingsplan Sumatrastraat 195 (RV 18.0045)
 • Vaststelling bestemmingsplan Kijkhuis (RV 18.0047)
 • Vaststelling bestemmingsplan Oost (RV 18.0038)
 • Verwerving grond en woningen Rhijnvreugd (RV 18.0029)
 • Vaststelling parapluplan stedenbouwkundige bepalingen bouwverordening (RV 18.0023)
 • Herijking bouwprogramma Oppenheimstraat (RV 18.0010)
 • Nota van uitgangspunten SCAL locatie Rooseveltstraat (RV 18.0007)
 • Vaststelling bestemmingsplan Kanaalpark (RV 18.0006)
 • Vastelling bestemmingsplan Tracébesluit A4 en A44 (RV 18.0005)
 • Nota van uitgangspunen Toussaintkade 51 (RV 17.0121)
 • Nota van uitgangspunten Sumatrastraat 195 (RV 17.0117)
 • Kaderbesluit Openbare Ruimte projecten Binnenstad (RV 17.0109)
 • Vervolgaanpak en uitwerkingsthema's voor de ontwikkeling van het stedenbouwkundig model tot een stedenbouwkundig plan Humanities Campus, herontwikkeling Witte Singel – Doelencomplex (RV 17.0047)
 • Gemeentegarantie SHWJ financiering 43 starterswoningen Ter Haarkade 1 (RV 17.0065)
 • VVGB omgevingsvergunning naast Zoeterwoudsesingel 2 (RV 17.0058)
 • Vaststelling bestemmingsplan Stationsbuurt (RV 17.0059)
 • Vaststelling bestemmingsplan Binnenstad (RV 17.0057)
 • Voorbereidingsbesluit Haarlemmertrekvaart (RV 17.0097)
 • Vaststelling bestemmingsplan Brug Poelgeest 2017 (RV 17.0083)
 • Aanpassing VVGB-lijst en delegatiebesluit exploitatieplannen bij reguliere WABO-procedures (RV 17.0100)
 • Vaststelling bestemmingsplan LBSP-Gorlaeus (RV 17.0104)
 • Zienswijze Leiden op de Regionale Woonagenda 2017 Holland Rijnland (RV 17.0104)
 • Vermogensbeheer grondexploitaties 2017-2021 (RV 17.0055)
 • VVGB MEAS-locatie (RV 17.0019)
 • Uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok (RV. 17.0031)
 • Meerjarenperspectief grondexploitaties 2017 (RV 17.0052)
 • Vaststelling bestemmingsplan Nieuweroord (RV 17.0028)
 • Het Hart van Holland regionale agenda Omgevingsvisie 2040 (RV 17.0029)
 • Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Zoeterwoudsesingel 33-34 (RV 17.0033)
 • Kaderbesluit Oude Rijnlocatie (voorheen Rijkswaterstaatlocatie) (RV 17.0030)
 • Vaststelling bestemmingsplan Zuidwest (RV 17.0026)
 • Kaderbesluit Lammenschans – Ananasweg (RV 17.0018)
 • Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning ‘terras binnenterrein Haagweg 4A’. (RV 17.0005)
 • Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning 'Herenstraat 7-7A (RV 16.0082)
 • Voorbereidingsbesluit Haarlemmertrekvaart (RV 16.0125)  
 • Uitvoeringsbesluit Groenoord Noord 2016, bedrijventerrein en randen (RV 16.0097)
 • Vaststelling bestemmingsplan Rapenburg 48 (RV 16.0096)
 • Vermogensbeheer Grondexploitaties 2016-2020 (RV 16.0099)
 • Vaststelling bestemmingsplan Oostvlietpolder 2016 (RV 16.0088)
 • Uitvoeringsbesluit Nieuweroord (RV 16.0081)
 • Vaststelling bestemmingsplan 'Evenementen Leidse Hout' (RV 16.0079)
 • Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Naturalis (RV 16.063)
 • Actualisatie Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek (RV 16.0039)  
 • Uitvoeringsbesluit Woontoren Bètaplein (RV 16.0038)
 • Wijzigingen Welstandsnota 2014 vanwege besluit Gevelreclame c.a. en welstandsregels voor bouwwerken op horecaterrassen. (RV 16.0025)
 • Bestemmingsplan Rijnsburgerblok deel 1 (RV 15.0138)
 • Bestemmingsplan woontoren Betaplein (RV 15.0146)
 • Nota van Uitgangspunten 'Humanities Campus, herontwikkeling Witte Singel - Doelencomplex’ (RV 15.0119)
 • Stimuleringsregeling Wonen boven Winkels (RV 15.0107)
 • Bestemmingsplan Nova Zembla (RV 15.0101)
 • Ambitiedocument Nieuweroord (RV 15.0094)
 • Vaststelling beeldkwaliteitsplan Leiden Stationsgebied bebouwing (RV 15.0070)
 • Vermogensbeheer grondexploitaties 2015-2019 (RV 15.0060)
 • Vaststelling bestemmingsplan Garenmarkt (RV 15.0052)
 • Besluit uitwerking uitvoeringsprogramma Zeeheldenbuurt (RV 15.0046)
 • Nota Grondbeleid 2015 'Ruimte voor kansen, kansen voor ruimte' (RV 15.0043)
 • Prestatieafspraken 2015 - 2020 met de corporaties (RV 15.0042)
 • Kaderbesluit Nieuweroord (RV 15.0030)
 • Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2015 (RV 15.0029)
 • Kaderbesluit Greentower en parkeergarage/fietsenstalling (RV 15.0004)
 • Uitwerking Raamovereenkomst De Sleutels: omzetting van erfpacht naar vol eigendom bij complexen vooroorlogse woningen, 5e tranche (RV 15.0003)
 • Vaststelling bestemmingsplan Bètaplein ( RV 15.0002)
 • Vaststelling bestemmingsplan Ontsluiting Meerburgerpolder  (RV 14.0129)
 • Kaders herontwikkeling Zeeheldenbuurt; Wijkvisie en uitvoeringsprogramma Zeeheldenbuurt (RV 14.0113)
 • Uitvoeringsbesluit Haagwegkwartier deelgebied Noordelijke Sportvelden (RV 14.0093)
 • Vaststelling bestemmingsplan Witte Singel 1-8 (RV 14.0069)
 • Vaststelling bestemmingsplan Kikkerpolder & Da Vinci. (RV 14.0064)
 • Uitwerking Beleidskader Vastgoed  (RV 14.0037)
 • Vaststelling bestemmingsplan Nieuwe Rijn (RV 14.0065)
 • Actualisatie Welstandsnota Leiden (RV 14.0049)
 • Kaderbesluit herinrichting Betaplein (RV 14.0017)
 • Uitvoeringsbesluit herontwikkeling Lammenschanspark Fase 2 Blok D (RV 14.0014)
 • Uitvoeringsbesluit Agnes-locatie, project Dieperhout (RV 14.0011)
 • Vaststelling bestemmingsplan Dieperhout e.o. (RV 14.0010)
 • Vaststelling bestemmingsplan Rijnlandblok (RV 14.0002)
 • Vaststelling bestemmingsplan Oostvlietpolder (RV 13.0143)
 • Bestemmingsplan Trekvliet nabij Corbulo Ligplaatsen Woonschepen (RV 13.0134)
 • Uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok (RV 13.0114)
 • Aankoop recht van erfpacht Wernink terrein (RV 13.0101)
 • Uitvoeringsbesluit parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt (RV 13.0100)
 • Kaderbesluit Singelpark (RV 13.0098)
 • Nieuwbouw Noordelijke Blokken Oude Kooi (RV 13.0071)
 • Toetsingskader Oostvlietpolder (RV 13.0068)
 • PRIL het perspectief 2013-2017 (RV 13.0065)
 • Bestendiging voorkeursrecht Lammenschansweg 128 (RV 13.0007)
 • Plan verbetering openbare ruimte Leiden Noord in het kader van ISV3 (RV 13.0005)
 • Vaststelling bestemmingsplan Roomburg (RV 13.0002)
 • Kaderbesluit Kwaliteitsverbetering Breestraat (RV 13.0006)
 • Vaststelling bestemmingsplan Haagwegterrein Oost  (RV 13.0008
 • Studentenhuisvesting Langebrug vaststelling  (RV 13.0020)
 • Ruimtelijke investeringsagenda (RV 13.0030)
 • Tijdelijke toevoeging Trekvaartplein aan Bestemmingsreserve .Woongebieden Portaal  (RV 13.0036)
 • Vaststelling bestemmingsplan Morskwartier (RV 13.0041)
 • Vaststelling bestemmingsplan Leiden Schuttersveld (RV 13.0039)
 • Vaststelling bestemmingsplan A4/Cronesteyn (RV 13.0041)
 • Vaststelling bestemmingsplan De Waard na Raad van State (RV 13.0046)
 • Uitvoeringsbesluit Herontwikkeling Lammenschanspark Fase 1  (RV 13.0047)
 • Verordening starterslening (RV 13.0050)
 • PRIL 2013 de rekening 2012 (RV 13.0062)