Ga naar boven

Programmakosten

Stedelijke ontwikkeling
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Meerjarenraming

2020

2021

2022

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Lasten

6.405

8.847

7.735

7.174

7.158

7.157

Baten

-4.267

-3.613

-3.438

-4.138

-4.138

-5.282

Saldo

2.138

5.234

4.297

3.036

3.020

1.875

Gemeentelijk vastgoed

Lasten

27.951

49.679

23.396

17.553

19.047

12.556

Baten

-28.823

-32.144

-24.307

-17.097

-18.820

-13.565

Saldo

-873

17.535

-910

456

228

-1.009

Wonen

Lasten

1.274

845

306

306

306

306

Baten

-6

-13

-13

-13

-13

-13

Saldo

1.268

832

293

292

292

292

Programma

Lasten

35.630

59.370

31.438

25.033

26.511

20.019

Baten

-33.097

-35.770

-27.758

-21.248

-22.971

-18.861

Saldo van baten en lasten

2.534

23.600

3.680

3.785

3.540

1.158

Reserves

Toevoeging

17.127

16.503

11.442

6.058

4.945

6.195

Onttrekking

-13.508

-32.623

-6.268

-4.361

-2.688

-2.688

Mutaties reserves

3.619

-16.120

5.175

1.697

2.257

3.507

Resultaat

6.152

7.480

8.854

5.482

5.798

4.666

Budgettaire ontwikkelingen ­
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten wordt onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2019-2022. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidsterrein 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing 

De daling van de lasten van € 1,1 miljoen binnen dit beleidsterrein wordt onder andere veroorzaakt door het wegvallen van incidenteel budget dat in 2018 is geraamd (€ 2,2 miljoen) en budget dat in 2019 afwijkt ten opzichte van 2018 (€ 1,1 miljoen).

Wegvallen incidenteel budget

Het wegvallen van incidenteel budget dat in 2018 is geraamd betreft een exploitatiebijdrage aan de budgetten:

- investeringen gebiedsvisie (€ 80.000)

- omgevingsvisie (€ 1,3 miljoen)

- Humanities campus (€ 0,4 miljoen)

Daarnaast is in 2018 een incidenteel budget geraamd van € 0,4 miljoen voor uitbreiding juridische planologische inzet.

Budget dat in 2019 afwijkt t.o.v. 2018

In 2019 is het budget voor fietsparkeren opgehoogd met € 0,5 miljoen. Daarnaast is in 2019 het budget voor continuering programma binnenstad opgehoogd met € 0,4 miljoen en is het budget voor uitbreiding juridische planologische inzet met € 0,2 miljoen verhoogd.

Beleidsterrein 6B Optimale exploitatie van gemeentelijk vastgoed 

­Het beleidsterrein Optimale exploitatie van gemeentelijk vastgoed bestaat uit de volgende prestaties:

  • Voeren erfpachtbedrijf;
  • Opstellen Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2017 en Vermogensbeheer Grondexploitaties 2017-2021;
  • Exploiteren van gemeentelijk vastgoed.

De daling in baten (€ 7,8 miljoen) en lasten (€ 26,3 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door de verschillen in jaarschijven van de onderliggende grondexploitaties/projecten uit de prestatie ‘Opstellen Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2017 en Vermogensbeheer Grondexploitaties 2017-2021'. De plankosten van de uit te voeren werkzaamheden en opbrengsten middels (grond)verkopen zijn jaarlijks niet constant. Deze verschillen hebben geen effect op het begrote resultaat van Programma 6 omdat het saldo van elke jaarschijf via het onderhanden werk naar de balans wordt geboekt. De daling van de lasten bij prestatie Voeren erfpachtbedrijf, Opstellen Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2017 en Vermogensbeheer Grondexploitaties 2017-2021 en Exploiteren van gemeentelijk vastgoed wordt ook veroorzaakt door € 6,1 miljoen minder incidentele exploitatie-bijdragen aan kredieten in 2019, hetgeen wordt gecompenseerd door een lagere onttrekking aan verschillende reserves voor hetzelfde bedrag.

Daarnaast leiden onderstaande mutaties tot aanzienlijke materiële verschillen binnen dit beleidsterrein voor de Programmabegroting 2019:

  • stijging baten erfpacht met € 0,7 miljoen als gevolg van aanpassen canon ontwikkellocatie Kanaalpark (MeerjarenPerspectief Grondexploitaties 2018);
  • daling lasten grondexploitatie algemene dienst met € 8,6 miljoen als gevolg van incidentele budgetten in 2018 (Werninkterrein, onderhandelaarsakkoord Ons Doel);
  • stijging baten grondexploitatie algemene dienst met € 0,7 miljoen als gevolg van hogere raming incidenteel verkoopopbrengst gronden;
  • stijging netto resultaat verkoop gemeentelijk vastgoed met € 1,6 miljoen als gevolg van aangepaste prognose verkoop vastgoed;
  • daling lasten maatschappelijk vastgoed als gevolg van de incidentele lasten in 2018 voor schadeherstel, renovatie en monitoring onderzoek (€ 0,25 miljoen).

Beleidsterrein 6C Wonen

De daling in de lasten van € 0,48 miljoen binnen de prestatie Wonen wordt veroorzaakt door een exploitatie-bijdragen aan investeringen die in 2018 incidenteel is geraamd bij lokaal volkshuisvestingsbeleid (uitvoering nota wonen).

Reserves

Reserves programma 6
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

reserve grondexploitaties P6

Toevoeging

11.678

9.139

5.069

1.685

1.699

2.949

Onttrekking

-8.378

-12.139

-4.536

-2.614

-1.046

-1.046

Saldo

3.300

-3.000

533

-930

653

1.903

Reserve bovenwijkse voorz. Grondbedr. P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-30

-120

0

0

0

0

Saldo

-30

-120

0

0

0

0

Reserve afkoopsommen erfpacht

Toevoeging

2.016

2.000

2.000

0

0

0

Onttrekking

-1.569

-1.464

-1.479

-1.494

-1.508

-1.508

Saldo

447

536

521

-1.494

-1.508

-1.508

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-3

-3

-3

-3

-3

-3

Saldo

-3

-3

-3

-3

-3

-3

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges P6

Toevoeging

1.164

1.100

0

0

0

0

Onttrekking

0

-1.133

0

0

0

0

Saldo

1.164

-33

0

0

0

0

Reserve sociale huurwoningen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-19

-478

0

0

0

0

Saldo

-19

-478

0

0

0

0

Reserve herstruct. Woongebieden Portaal

Toevoeging

4

30

31

31

31

31

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

4

30

31

31

31

31

Reserve strategische aankopen

Toevoeging

155

155

155

155

155

155

Onttrekking

-125

-1.698

-100

-100

-100

-100

Saldo

30

-1.544

54

54

54

54

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P6

Toevoeging

129

128

128

128

0

0

Onttrekking

-1.114

-4.681

0

0

0

0

Saldo

-985

-4.553

128

128

0

0

Reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

Toevoeging

421

7

8

8

8

8

Onttrekking

-391

-170

0

0

0

0

Saldo

31

-163

8

8

8

8

Reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

Toevoeging

63

47

49

49

49

49

Onttrekking

0

-6.074

0

0

0

0

Saldo

63

-6.027

49

49

49

49

Reserve risico's projecten in uitvoering

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-905

-2.573

0

0

0

0

Saldo

-905

-2.573

0

0

0

0

Reserve risico's bijzondere projecten P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-420

0

0

0

0

0

Saldo

-420

0

0

0

0

0

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

Toevoeging

63

3

3

3

3

3

Onttrekking

0

-214

-3

-3

-3

-3

Saldo

63

-211

0

0

0

0

Reserve Stedelijke Ontwikkeling P6

Toevoeging

0

2.500

3.000

3.000

3.000

3.000

Onttrekking

0

-1.032

0

0

0

0

Saldo

0

1.468

3.000

3.000

3.000

3.000

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-120

-130

-120

-120

0

0

Saldo

-120

-130

-120

-120

0

0

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-215

-153

0

0

0

0

Saldo

-215

-153

0

0

0

0

Reserve asbestsanering (P6)

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-133

-150

0

0

0

0

Saldo

-133

-150

0

0

0

0

Reserve fietsenstalling station P6

Toevoeging

50

73

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

50

73

0

0

0

0

Reserve herontw. Stationsgebied eo

Toevoeging

1.295

1.000

1.000

1.000

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

1.295

1.000

1.000

1.000

0

0

Reserve parkeren P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-26

-26

-26

-26

-26

Saldo

0

-26

-26

-26

-26

-26

Reserve economische impulsen Kennisst P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-86

-384

0

0

0

0

Saldo

-86

-384

0

0

0

0

Res.bedr.voer.plankosten P6

Toevoeging

90

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

90

0

0

0

0

0

Res.bereikbaarheidsprojecten P6

Toevoeging

0

321

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

321

0

0

0

0

Reserves programma 6

3.619

-16.120

5.175

1.697

2.257

3.507

Reserve Grondexploitaties P6

De Reserve Grondexploitaties wordt gevoed - deels via bestemming bij de jaarrekening - door de positieve resultaten van grondexploitaties, de verkoop van panden en het resultaat op erfpacht. In 2019 is een storting voorzien van in totaal € 5.068.801. De voorziene onttrekking in 2019 bedraagt in totaal € 4.536.027. Deze onttrekking bestaat onder andere uit een dotatie van € 100.000 aan de Reserve Strategische aankopen. Daarnaast wordt € 2.000.000 gestort in de Reserve Weerstandsvermogen PS&I. De beheerskosten van het strategisch vastgoed zijn geraamd op € 550.000 en worden gedekt uit de Reserve Grondexploitaties. Er wordt € 1.000.000 vanuit de Reserve Grondexploitaties gestort in de Reserve Herontwikkeling stationsgebied. Vanuit de reserve worden de kapitaallasten van het ROC/Ter Haarkade en de Wissel gedekt ter hoogte van € 107.099.

Reserve afkoopsommen erfpacht

De ontvangen afkoopsommen erfpachtcanon worden aan de reserve toegevoegd. In 2019 is een storting vanuit de Reserve Weerstandsvermogen PS&I voorzien ad € 2.000.000. Daarnaast is in 2019 een onttrekking voorzien van € 1.464.122 als gevolg van resultaat regulier erfpacht, herziene erfpachtexploitaties en afkoopsommen erfpacht.

Reserve afkoop administratiekosten Erfpacht

De ontvangen afkoopsommen administratiekosten worden aan de reserve toegevoegd. Jaarlijks valt een evenredig deel van de reserve vrij. In 2019 is een reguliere vrijval voorzien van € 3.000.

Reserve herstructurering woongebieden Portaal

In 2019 is een storting voorzien van € 31.354 als gevolg van een dotatie conform geldend rentepercentage (raamovereenkomst Portaal).

Reserve strategische aankopen

De structurele voeding uit de Reserve Grondexploitaties betreft een bedrag van € 100.000 en een jaarlijkse rentedotatie van € 54.605 (Morsweg 1). Daarnaast is een onttrekking voorzien van € 100.640 als gevolg van dekking kapitaallasten Morsweg 1.

Reserve Leids uitvoeringsprogramma LUBO 2016 P6

Conform Meicirculaire 2015 is voorzien om in 2019 € 127.846 te storten. Vooral de sanering van het voormalige Nuon-terrein zal uit deze reserve worden gedekt. Echter, in 2019 is geen onttrekking voorzien.

Reserve herstructucturering woongebieden SvZ&V

Conversie van erfpachtovereenkomsten en jaarlijkse rentedotatie. In 2019 is voorzien om conform het geldend rentepercentage € 7.758 te storten (Conform raamovereenkomst DSZ&V).

Reserve herstructurering woongebieden Ons Doel

In 2019 is een storting voorzien van € 48.551 conform het geldend rentepercentage.

Reserve Stedelijke Ontwikkeling P6

De storting van € 3.000.000 heeft betrekking op het extra investeren in duurzame verstedelijking en in duurzaamheid. Dit betreft een voorlopige storting aangezien het college voornemens is om een fonds Duurzame Verstedelijking in te stellen. Indien het fonds Duurzame Verstedelijking wordt ingesteld wordt deze storting overgeheveld vanuit de reserve naar het fonds.

Reserve herontwikkeling Stationsgebied e.o.

In de periode 2017-2020 wordt jaarlijks € 1.000.000 vanuit de Reserve Grondexploitaties gestort voor dekking investeringen uitvoering masterplan Stationsgebied.

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.6 Toelichting reserves programma 6.

Investeringen
Niet van toepassing.

Subsidies

subsidiestaat 2018

subsidiestaat 2019

Subsidie saldo

79.075

34.535

­Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.