Ga naar boven

Programmakosten

Stedelijke ontwikkeling
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Meerjarenraming

2019

2020

2021

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Lasten

8.853

8.583

7.299

6.115

5.580

5.380

Baten

-3.489

-4.310

-4.400

-4.175

-4.175

-4.175

Saldo

5.365

4.272

2.899

1.940

1.405

1.205

Gemeentelijk vastgoed

Lasten

50.370

59.619

28.453

17.004

22.244

17.292

Baten

-49.014

-48.408

-28.031

-17.300

-22.816

-17.698

Saldo

1.356

11.211

422

-296

-572

-406

Wonen

Lasten

839

992

356

332

332

331

Baten

-12

-100

-14

-14

-14

-14

Saldo

827

893

343

318

318

318

Programma

Lasten

60.063

69.193

36.108

23.451

28.156

23.003

Baten

-52.515

-52.818

-32.445

-21.489

-27.005

-21.887

Saldo van baten en lasten

7.548

16.376

3.663

1.962

1.151

1.116

Reserves

Toevoeging

16.974

17.740

8.349

5.390

3.380

1.870

Onttrekking

-27.393

-26.624

-10.724

-6.133

-4.292

-2.672

Mutaties reserves

-10.419

-8.885

-2.376

-743

-911

-802

Resultaat

-2.870

7.491

1.287

1.219

240

314

Budgettaire ontwikkelingen ­
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten wordt onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2018-2021. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidsterrein 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing 

De daling van de lasten van € 1,3 miljoen binnen dit beleidsterrein wordt onder andere veroorzaakt door het wegvallen van incidenteel budget dat in 2017 is geraamd (€ 2,3 miljoen) en budget dat in 2018 afwijkt ten opzichte van 2017 (€ 1,0 miljoen).

Wegvallen incidenteel budget

Het wegvallen van incidenteel budget dat in 2017 is geraamd betreft een exploitatie-bijdrage aan het budget investeringen gebiedsvisie (€ 0,1 miljoen) en een exploitatie-bijdrage aan het budget voor de Omgevingsvisie Hart van Holland (€ 0,17 miljoen). Daarnaast is in 2017 het voorbereidingskrediet Humanities Campus twee maal geraamd in de begroting (€ 0,87 miljoen). Dit wordt gecorrigeerd bij de 2e bestuursrapportage 2017. Voor de ontwikkeling van het Stationsgebied is in 2017 voor kosten planvoorbereiding nieuw busstation € 1,2 miljoen opgenomen.

Budget dat in 2018 afwijkt t.o.v. 2017

In 2018 is voor uitbreiding juridisch planologische inzet € 0,43 miljoen geraamd en is de exploitatie-bijdrage aan investeringen voor invoering Omgevingswet € 0,3 miljoen hoger dan in 2017. Voor ontwikkeling Stationsgebied zijn de geraamde lasten in 2018 € 0,2 miljoen hoger dan in 2017.

De stijging van de baten met € 90.000 binnen dit beleidsterrein wordt veroorzaakt door enerzijds een hogere geraamde legesopbrengst voor bouwvergunningen van € 0,29 miljoen (waarvan € 90.000 wordt veroorzaakt door indexering en € 200.000 betrekking heeft op een getrapte verhoging van de bouwleges) en anderzijds door een lagere opbrengst in 2018 voor ontwikkeling Stationsgebied van € 0,2 miljoen.

Bouwleges

In de egalisatiereserve inkomsten bouwleges wordt in 2018 € 1,1 miljoen gestort. Deze middelen kunnen worden ingezet indien de te realiseren bouwleges in betreffend jaar niet toereikend zijn ten opzichte van de geraamde bouwleges. Vanaf 2019 en verder worden de geraamde bouwleges met € 0,3 miljoen verlaagd. Het college heeft overwogen of een (forse) verhoging van de tarieven voor de bouwleges doorgevoerd zou moeten worden. De legestarieven voor kleinere bouwplannen zijn in Leiden erg laag. De verlaging vanaf 2019 met € 0,3 miljoen is het bedrag dat overeenkomt met een forse stijging van de tarieven voor de kleinere bouwplannen, waarna ze vergelijkbaar zouden zijn met die van (sommige) andere gemeenten. Het college wil voorkomen dat een verhoogde tariefstelling voor de Leidse burger een beletsel gaat vormen om een bouwplan te realiseren. Het college kiest er dan ook voor de tarieven ongewijzigd te laten.

Beleidsterrein 6B Optimale exploitatie van gemeentelijk vastgoed 

­Het beleidsterrein Optimale exploitatie van gemeentelijk vastgoed bestaat uit de volgende prestaties:

 • Voeren erfpachtbedrijf;
 • Opstellen Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2017 en Vermogensbeheer Grondexploitaties 2017-2021;
 • Exploiteren van gemeentelijk vastgoed.

De daling in baten (€ 20,4 miljoen) en lasten (€ 31,2 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door de verschillen in jaarschijven van de onderliggende grondexploitaties/projecten uit de prestatie ‘Opstellen Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2017 en Vermogensbeheer Grondexploitaties 2017-2021'. De plankosten van de uit te voeren werkzaamheden en opbrengsten middels (grond)verkopen zijn jaarlijks niet constant. Deze verschillen hebben geen effect op het begrote resultaat van Programma 6 omdat het saldo van elke jaarschijf via het onderhanden werk naar de balans wordt geboekt. De daling van de lasten bij prestatie Voeren erfpachtbedrijf, Opstellen Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2017 en Vermogensbeheer Grondexploitaties 2017-2021 en Exploiteren van gemeentelijk vastgoed wordt ook veroorzaakt door € 8,0 miljoen minder incidentele exploitatie-bijdragen aan kredieten in 2018, hetgeen wordt gecompenseerd door een lagere onttrekking aan verschillende reserves voor hetzelfde bedrag.

Daarnaast leiden onderstaande mutaties tot aanzienlijke materiële verschillen binnen dit beleidsterrein voor de Programmabegroting 2018:

 • daling baten erfpacht met € 0,1 miljoen als gevolg van aanpassen canon op basis van actuele rente (2e bestuursrapportage 2016);
 • daling netto resultaat verkoop gemeentelijk vastgoed met € 1,0 miljoen als gevolg van aangepaste prognose verkoop vastgoed;
 • daling baten grondexploitatie algemene dienst met € 2,3 miljoen als gevolg van lagere raming incidenteel verkoopopbrengst gronden;
 • daling lasten grondexploitatie algemene dienst met € 4,5 miljoen als gevolg van incidentele budgetten in 2017;
 • daling lasten maatschappelijk vastgoed als gevolg van de taakstelling op vastgoed die vanaf 2018 nog ingevuld moet worden (€ 0,34 miljoen), incidentele lasten in 2017 voor schadeherstel en renovatie (€ 0,35 miljoen), lagere toevoeging in de voorziening (€ 0,16 miljoen).

Beleidsterrein 6C Wonen

De daling in de lasten van € 0,63 miljoen binnen de prestatie Wonen wordt met name veroorzaakt door een exploitatie-bijdragen aan investeringen (€ 0,5 miljoen) die in 2017 incidenteel is geraamd bij lokaal volkshuisvestingsbeleid (uitvoering nota wonen). Conform BBV is de rente aangepast naar het taakveld Treasury (€ 0,75 miljoen). Daarnaast is in 2017 een incidentele subsidie geraamd (€ 60.000) voor rijkssubsidieregelingen.

De daling in de baten van € 90.000 binnen de prestatie Wonen wordt veroorzaakt door het aanpassen van een geraamde rentebate naar het taakveld Treasury (conform BBV).

Reserves

Reserves programma 6
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

reserve grondexploitaties P6

Toevoeging

11.627

13.694

3.878

2.016

2.007

1.624

Onttrekking

-9.823

-8.695

-6.907

-4.376

-2.520

-1.006

Saldo

1.805

4.999

-3.029

-2.360

-513

619

Reserve bovenwijkse voorz. grondbedrijf

Toevoeging

135

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-130

0

0

0

0

Saldo

135

-130

0

0

0

0

Reserve afkoopsommen erfpacht

Toevoeging

2.510

2.000

2.000

2.000

0

0

Onttrekking

-1.907

-1.450

-1.464

-1.479

-1.494

-1.508

Saldo

603

550

536

521

-1.494

-1.508

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-4

-3

-3

-3

-3

-3

Saldo

-4

-3

-3

-3

-3

-3

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges P6

Toevoeging

0

0

1.100

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

1.100

0

0

0

Reserve sociale huurwoningen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-10

-498

0

0

0

0

Saldo

-10

-498

0

0

0

0

Reserve herstruct. Woongebieden Portaal

Toevoeging

104

29

30

31

31

31

Onttrekking

-2.642

0

0

0

0

0

Saldo

-2.538

29

30

31

31

31

Reserve strategische aankopen

Toevoeging

136

252

155

155

155

155

Onttrekking

-353

-1.722

-100

-100

-100

-100

Saldo

-218

-1.470

54

54

54

54

Reserve bodemsanering P6

Toevoeging

309

130

128

128

128

0

Onttrekking

-1.739

-5.995

0

0

0

0

Saldo

-1.430

-5.865

128

128

128

0

Reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

Toevoeging

204

227

7

8

8

8

Onttrekking

-5.896

0

0

0

0

0

Saldo

-5.692

227

7

8

8

8

Reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

Toevoeging

956

45

47

49

49

49

Onttrekking

-210

-3.979

-2.095

0

0

0

Saldo

746

-3.934

-2.048

49

49

49

Reserve risico's projecten in uitvoering

Toevoeging

368

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-905

0

0

0

0

Saldo

368

-905

0

0

0

0

Reserve risico's bijzondere projecten P6

Toevoeging

75

0

0

0

0

0

Onttrekking

-925

-420

0

0

0

0

Saldo

-850

-420

0

0

0

0

Reserve Lammenschanspark

Toevoeging

47

0

0

0

0

0

Onttrekking

-2.406

0

0

0

0

0

Saldo

-2.359

0

0

0

0

0

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

Toevoeging

103

66

3

3

3

3

Onttrekking

-29

-29

-29

-29

-29

-29

Saldo

75

38

-25

-25

-25

-25

Reserve Stedelijke Ontwikkeling P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-150

-1.032

0

0

0

0

Saldo

-150

-1.032

0

0

0

0

Res. onderh kap.goed herinr openb rui P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.050

-150

-100

-120

-120

0

Saldo

-1.050

-150

-100

-120

-120

0

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-249

-368

0

0

0

0

Saldo

-249

-368

0

0

0

0

Reserve asbestsanering (P6)

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-283

0

0

0

0

Saldo

0

-283

0

0

0

0

Reserve fietsenstalling station P6

Toevoeging

400

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

400

0

0

0

0

0

Reserve herontw. Stationsgebied eo

Toevoeging

0

1.295

1.000

1.000

1.000

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

1.295

1.000

1.000

1.000

0

Reserve parkeren P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-26

-26

-26

-26

-26

Saldo

0

-26

-26

-26

-26

-26

Reserve economische impulsen Kennisst P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-940

0

0

0

0

Saldo

0

-940

0

0

0

0

Reserves programma 6

-10.419

-8.885

-2.376

-743

-911

-802

Reserve Grondexploitaties P6

De reserve Grondexploitaties wordt gevoed - deels via bestemming bij de jaarrekening - door de positieve resultaten van grondexploitaties - de verkoop van panden en het resultaat van erfpacht. In 2018 zijn de volgende stortingen voorzien:

 • Afkoopsommen erfpacht € 573.192
 • 2e bestuursrapportage 2016, rente effect grondexploitaties € 446.933
 • 1e bestuursrapportage 2017, Naturalis - Mendelweg € 59.121
 • dekking rentelasten ROC/Ter Haarkade € 38.231
 • resultaat erfpacht € 669.817
 • verkoop vastgoed € 2.090.813

In 2018 zijn de volgende onttrekkingen voorzien:

 • 2e bestuursrapportage 2016, rente effect grondexploitaties € 707.162
 • storting in res.afschr.investeringen € 80.000 (negatief)
 • RB 16.0099, storting in reserve Herontwikkeling Stationsgebied en omgeving € 1.000.000
 • RB 16.0131, LBSP Gorlaeus € 750.000
 • RB 10.0114 storting in reserve Strategische aankopen € 100.000
 • RB 11.0042 LBSP ext. plankosten € 126.000
 • RB 12.0058, tijdelijk beheer ROC Lammenschans € 80.000
 • RB 12.0058, reserve weerstandsvermogen PS&I € 2.000.000
 • RB 13.0075, dekking rentelasten ROC/Ter Haarkade € 53.524
 • RB 13.0065, beheerkosten strategisch vastgoed € 447.702
 • RB 13.0142, reserve kap. lst. LKH € 1.200.000
 • Resultaat erfpacht, € 422.955
 • Onderhoud Park de Put, € 100.000
 • RB07.0099; 7199356 Kap.lst Wissel € 53.575

Reserve Afkoopsommen erfpacht

De ontvangen afkoopsommen erfpachtcanon worden aan de reserve toegevoegd. In 2018 is een storting van de reserve weerstandsvermogen PS&I voorzien van € 2.000.000. In 2018 zijn de volgende onttrekkingen voorzien:

 • RB 08.0101 resultaat regulier erfpacht € 537.000
 • RB 13.0127 Herziene erfpachtexploitatie € 353.930
 • Afkoopsommen erfpacht € 573.192

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges P6

In de egalisatiereserve inkomsten bouwleges wordt in 2018 € 1,1 miljoen gestort. Deze middelen kunnen worden ingezet indien de te realiseren bouwleges in betreffend jaar niet toereikend zijn ten opzichte van de geraamde bouwleges.

Reserve Strategische aankopen

De reserve strategische aankopen wordt structureel gevoed vanuit de reserve Grondexploitaties middels een bijdrage van € 100.000 en een rentedotatie van € 54.605 in 2018.

Reserve Bodemsanering P6

In 2018 is geen onttrekking aan de reserve Bodemsanering voorzien. Wel wordt in 2018 € 127.846 toegevoegd aan de reserve.

Reserve Onderhoud kapitaalgoederen herinrichting openbare ruimte P6

In 2018 is een onttrekking voorzien van € 100.000 voor continuering WOP Noord.

Reserve Herontwikkeling Stationsgebied en omgeving

In de reserve wordt in 2018 € 1.000.000 gestort vanuit de reserve Grondexploitaties.

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.6 Toelichting reserves programma 6.

Investeringen

 

Omschrijving prestatie
Bedragen x € 1.000

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

 2018 

 2019 

 2020 

 2021 

06A104

Implementatie Omgevingswet

Implementatie Omgevingswet

Maatsch.

Nieuw

1.400

1.400

06A201

Behandeling verzoeken omgevingsvergunningen

Vervanging HIS

Econ.

Verv.

-

68

-

-

-

Vervanging BARS

Econ.

Verv.

-

123

-

-

-

06B102

Opstellen MPG en Vermogensbeheer

WOP Leiden Noord 2017

Maatsch.

Verv.

440

200

120

120

-

Totaal programma 6

1.840

1.790

120

120

-

In het bovenstaande overzicht staan de investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan 2018-2021. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Subsidies

subsidiestaat 2017

subsidiestaat 2018

Subsidie saldo

0

0

­Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.