Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Werk en inkomen / Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie

Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie

DZB blijft re-integratie- en participatievoorzieningen bieden. Deelname aan de Startwerklocatie door werkzoekende bijstandsgerechtigden is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Het aantal medewerkers vanuit de voormalige wet sociale werkvoorziening (WSW) wordt langzaam minder. Voor mensen met een arbeidsbeperking biedt DZB (Nieuw) Beschut werk of een in- of externe garantiebaan.

De JA projecten (JA, JA-plus en JAS) lopen door. Door de stijging van het aantal jongeren met een arbeidsbeperking (v/h Wajong en WSW) en statushouders is de omvang van deze projecten gegroeid. Ook hierin wordt intensief samengewerkt met partners, zoals ProVso, Cardea, Vluchtelingenwerk. Vrijwilligers dragen bij aan het succesvol integreren.

In 2018 voeren nieuwe aanbieders volwasseneneducatie (taal, rekenen en digitale vaardigheden) uit. De verplichte winkelnering bij ROC’s is daarmee beëindigd. Verder besteden we educatiemiddelen bij project JA-plus en de taalhuizen.

Doelen en prestaties bij 10A Arbeidsparticipatie

Doel

Prestatie

10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk

10A1.1 Inzetten van re-integratie en participatievoorzieningen

10A1.2 Aanbieden volwasseneneducatie

10A1.3 Inzetten Projecten JA

10A2 Mensen met loonwaarde onder het wettelijk minimumloon werken zo regulier mogelijk

10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening

10A2.2 Inzetten beschut werk

10A2.3 Inzetten loonkostensubsidie

Effectindicatoren bij 10A Arbeidsparticipatie

Effectindicator *

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk

10A1.a Netto arbeidsparticipatie, % werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

67% (2015)
66% (2016)

70%

70%

70%

70%

CBS**
(wsjg - BBV)

10A1.b Aantal banen per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

767 (2015)
773 (2016)

790

800

810

810

LISA**
(wsjg - BBV)

10A1.c Werkloze jongeren, % 16- tot en met 22-jarigen

0,94% (2014)
1,00% (2015)

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

Verwey Jonkerinstituut / Kinderen in Tel**
(wsjg - BBV)

Doel 10A2 Mensen met loonwaarde onder het minimumloon werken zo regulier mogelijk

10A2.a Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

22 (2015)**

22

22

22

22

CBS**
(wsjg - BBV)

10A2.b Aantal Leidse SE's***

680 (2015)
643 (2016)
854 (2017)

802

768

732

707

DZB

10A2.c Aantal (nieuw) beschut werk

2 (2015)

7 (2016)

46

61

76

91

DZB

10A2.d Aantal loonkostensubsidie banenafspraak
(via DZB) ****

25,5 (2015)

85 (2016)

120

170

220

270

DZB

10A2.e Aantal loonkostensubsidie banenafspraak, langer dan twee jaar (via DZB)

nvt

-

-

-

-

DZB

10A2.f Aantal opstapsubsidies eerste jaar

60 (2015)
51 (2016)

60

60

60

60

DZB

* In de Programmabegroting 2017 stond indicator 10A2.g (Aantal opstapsubsidies tweede jaar). Deze is verwijderd omdat er vanaf 2018 op grond van afspraken in het Werkbedrijf geen tweede jaar opstapsubsidie meer is.
** Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Deze zijn te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk.
Vorig jaar werd deze indicator gemeten per 10.000 inwoners en nu per 1.000. Daarom zijn de realisatie- en streefwaarden een factor 10 lager dan in de Programmabegroting 2017.
*** SE=standaardeenheid (vgl. fte). Aantal correspondeert met de hoogte van het door het Rijk beschikbaar gestelde budget. Sinds 2017 ontvangt de gemeente waar de mensen werken, de rijkssubsidie. Dat betekent dat ook de bij DZB werkzame WSW-medewerkers uit andere gemeenten nu onder Leiden vallen.
**** 2015 is het eerste jaar, met een streefwaarde van 30 personen. 2016 85 personen (93,1 banen o.b.v. 25,5 u.)

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Verbonden Partijen
De onderstaande Verbonden Partijen leveren een bijdrage aan dit beleidsterrein. Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Stichting Participatiewerk Regio Leiden
Deze stichting is opgericht zodat medewerkers die (na afschaffing van de WSW) aangewezen zijn op Beschut werk, werken in DZB-Diensten of gedetacheerd zijn bij reguliere bedrijven voor maximaal 23 maanden, door middel van een eigen arbeidsvoorwaardenpakket aan het werk kunnen, zonder ambtenaar te worden.

DZB Partycatering BV
In 2017 zijn de cateringsactiviteiten gestopt. De BV blijft bestaan als lege BV.

Coöperatieve Zakelijke Post Nederland UA
Kennisuitwisseling ter ondersteuning van de exploitatie van post activiteiten door DZB.