Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Werk en inkomen / Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie

Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie

Voor de komende jaren komt het college met een nieuw beleidsplan Participatiewet. Hierin worden de brede kaders van het beleid beschreven. De doelen uit het beleidsakkoord 2018-2022 ‘Samen maken we de stad’ worden uitgewerkt:

  • Het percentage statushouders in de bijstand met 25% verlagen.
  • Het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat een baan heeft met 25% verhogen.
  • Meer praktisch opgeleiden een plek op de arbeidsmarkt bieden.
  • Het aantal mensen met bijstand dat (nog) geen kans maakt op een reguliere baan maar wél meedoet in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of (taal)opleidingen met 25% verhogen.

In het plan wordt rekening gehouden met bestaand beleid, zoals het Marktbewerkingsplan Holland Rijnland 2018 en de samenwerkingsafspraken in de regio. DZB werkt de kaders van het beleidsplan uit in een concreet uitvoeringsplan. Mensen met een arbeidsbeperking bemiddelt DZB naar garantiebanen bij reguliere werkgevers en als dat niet mogelijk is naar beschut werk.

De JA-projecten (JA en JA+) lopen door. Voor jongeren blijft een gepersonaliseerd programma beschikbaar gericht op toeleiding naar opleiding, werk of andere vormen van activering. Via project JA+ worden trajecten aangeboden voor taal en participatie voor uitkeringsgerechtigden van 27 jaar en ouder.

In het kader van volwasseneducatie onderzoekt Leiden de mogelijkheid om de doelgroep te verbreden, bijvoorbeeld met EU burgers uit Midden- en Oost-Europese landen. Voor deze groep mensen zijn taalcursussen van belang om mee te doen in de Leidse samenleving.

Het college intensiveert de aanpak voor statushouders (project JAS). Veel nieuwkomers blijven te lang aangewezen op een bijstandsuitkering. De begeleiding naar werk wordt in samenwerking met DZB uitgevoerd. De gemeente wordt vanaf 2020 verantwoordelijk voor de nieuwe Wet Inburgering. Hiermee verschuift de regie op inburgering van het Rijk naar de gemeente. Het doel is participatie van alle inburgeraars bij voorkeur door toeleiding naar betaald werk. Belangrijke elementen die door de gemeente worden uitgevoerd:

  • Brede intake en een vroege start (al in het AZC).
  • Persoonlijk plan inburgering en participatie met resultaatverplichting en handhaving.
  • Verhoging van de taaleis naar B1-niveau.
  • Inkoop inburgeringscursussen door gemeenten (aanbesteding).
  • (Financieel) ontzorgen van asielstatushouders .

Het beleid wordt vormgegeven in samenwerking met de overige Holland-Rijnlandgemeenten. Uitgangspunt is dat de ingeslagen weg in project JAS wordt voortgezet.

Het college vergroot de participatie van mensen bij voorkeur door toeleiding naar regulier en duurzaam werk. Dit is niet voor iedereen haalbaar. Voor deze groep mensen worden andere vormen van participatie gestimuleerd. Het project ‘DOOR’ (sociale activering) wordt na een succesvolle pilot doorontwikkeld. Ook bevordert het college de inzet van vrijwilligerswerk als  onderdeel van re-integratie naar werkzaamheden. DZB werkt daarvoor samen met iDoe, maar mensen kunnen het ook zelf vinden. Randvoorwaarde is dat de vrijwilliger/werkzoekende gevolgd kan worden in zijn ontwikkeling.

Doelen en prestaties bij 10A Arbeidsparticipatie

Doel

Prestatie

10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk

10A1.1 Inzetten van re-integratie en participatievoorzieningen

10A1.2 Aanbieden volwasseneneducatie

10A1.3 Inzetten Projecten JA

10A2 Mensen met loonwaarde onder het wettelijk minimumloon werken zo regulier mogelijk

10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening

10A2.2 Inzetten beschut werk

10A2.3 Inzetten loonkostensubsidie

10A1.2 Aanbieden volwasseneneducatie
Volwasseneneducatie, het gesubsidieerde aanbod van onderwijs in taal, rekenen en digitale vaardigheden voor niet-inburgeringsplichtigen, wordt volledig gefinancierd uit de specifieke uitkering van het Rijk in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).. Al langere tijd wordt een wetswijziging voorbereid, waarbij mogelijk het budget niet meer aan een centrumgemeente in de arbeidsmarktregio, maar direct aan de gemeenten afzonderlijk wordt uitgekeerd. De wijziging zal echter niet eerder ingaan dan op 1 januari 2020. In 2015 is een Regionaal educatieprogramma Holland Rijnland opgesteld dat begin 2019 zal worden geëvalueerd en herzien. Volwasseneneducatie is een instrument in de bestrijding van laaggeletterdheid. Ongeveer tien procent van de bevolking heeft een taalachterstand. Het budget voor Holland Rijnland is in 2019 ongeveer €1.3 miljoen. Een taalcursus van een jaar bij een professionele aanbieder kost meer dan €2.000. Omdat in Holland Rijnland ongeveer 50.000 laaggeletterden zijn , kan van het WEB budget maar voor een klein deel van de doelgroep een cursus worden vergoed. Om deze reden wordt een deel van het WEB-budget ook ingezet om de Taalhuizen (onderdeel van de bibliotheken) te ondersteunen. De taalhuizen zetten vrijwilligers in en hebben een meer informele aanpak. Op deze wijze worden in Holland Rijnland met de WEB-middelen toch nog zo’n 1500 personen bereikt.

10A1.3 Inzetten Projecten JA
Jaarlijks stromen er 100 statushouders, die 2-3 jaar hebben deelgenomen aan project JAS, uit naar werk, onderwijs of een maatschappelijke participatieplek.

10A2.2 Inzetten beschut werk
Voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben, organiseert DZB ‘Beschut werk’.
Het rijk geeft hiervoor jaarlijks streefgetallen af. Die getallen zijn o.a. gebaseerd op ervaringscijfers, opgedaan ten tijde van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Zo lang dat aantal niet gehaald wordt, wordt van de gemeente verwacht iedere burger met de indicatie ‘beschut werk’ passend werk te bieden. Voor 2019 en de jaren daarop is dit streefgetal nog niet bekend. Daarom zijn op basis van recente ervaringscijfers (dus van de afgelopen jaren) de indicatoren voor de komende jaren opgesteld. De gemeente heeft geen invloed op de indicatiestelling door het UWV. Tot nu hebben alle mensen met een indicatie ‘beschut werk’, ook daadwerkelijk beschut werk aangeboden gekregen.

10A2.3 Inzetten loonkostensubsidie
De loonkostensubsidie, maximaal 70% van het minimumloon, wordt ingezet voor de mensen die in het kader van de banenafspraak (garantiebaan) aan het werk zijn. Het uitgangspunt is dat bij plaatsing van de werkzoekende de basis is gelegd voor een duurzame arbeidsrelatie.

Effectindicatoren bij 10A Arbeidsparticipatie

Effectindicator *

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk

10A1.a Netto arbeidsparticipatie, % werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

67% (2015)
66% (2016)

70%

70%

70%

70%

CBS*
(wsjg - BBV)

10A1.b Aantal banen per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

767 (2015)
773 (2016)
802 (2017)

810

810

810

810

LISA*
(wsjg - BBV)

10A1.c Werkloze jongeren, % 16- tot en met 22-jarigen

0,94% (2014)
1,00% (2015)

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

Verwey Jonkerinstituut / Kinderen in Tel*
(wsjg - BBV)

10A1.d Aantal statushouders in de bijstand****

334 (mei 2018)

314

294

273

251

W&I

Doel 10A2 Mensen met loonwaarde onder het minimumloon werken zo regulier mogelijk

10A2.a Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

22 (2015)
17 (2016)
20 (2017)

22

22

22

22

CBS*
(wsjg - BBV)

10A2.b Aantal Leidse SE's**

***

680 (2015)
643 (2016)
601 (2017)

715**

680**

646**

613**

DZB

10A2.c Aantal nieuw beschut werk

***

2 (2015)

7 (2016)
11 (2017)

30

35

40

43

DZB

10A2.d Aantal loonkostensubsidie banenafspraak
(via DZB)
***

26 (2015)

85 (2016)
106 (2017)

190

220

270

320

DZB

10A2.e Aantal opstapsubsidies eerste jaar

60 (2015)
51 (2016)
49 (2017)

60

60

60

60

DZB

10A2.f Aantal gerealiseerde garantiebanen
****

72 (mei 2018)

77

82

87

92

DZB

10A2.g PM indicator voor doel meer praktisch opgeleiden plek bieden arbeidsmarkt
****

PM (mei 2018)

PM

PM

PM

PM

DZB

10A2.h Aantal mensen in de bijstand die vrijwilligerswerk doen
****

725 (mei 2018)

770

815

860

905

W&I

10A2.i Aantal mensen in de bijstand dat een (taal)opleiding of cursus volgt
****

86 (mei 2018)

91

96

101

106

W&I

* Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Deze zijn te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk. Vorig jaar werd deze indicator gemeten per 10.000 inwoners en nu per 1.000. Daarom zijn de realisatie- en streefwaarden een factor 10 lager dan in de Programmabegroting 2017.
** SE=standaardeenheid (vgl. fte). Aantal correspondeert met de hoogte van het door het Rijk beschikbaar gestelde budget. Sinds 2017 ontvangt de gemeente waar de mensen werken, de rijkssubsidie. Dat betekent dat ook de bij DZB werkzame wsw-medewerkers uit andere gemeenten nu onder Leiden vallen. Waardoor er qua aantal eerst een stijging plaatsvindt.
***Sinds 2015 is de toegang tot de wsw gesloten. De oud-wsw-ers behouden hun rechten. Hun aantal neemt geleidelijk af (natuurlijk verloop). In plaats van de WSW zijn er mogelijkheden voor mensen met een beperking: nieuw beschut werk en garantiebanen (veelal bij reguliere werkgevers). De aantallen daarvan nemen de komende jaren gestaag toe. Alleen mensen met een indicatie ‘beschut werken’(van het UWV) komen voor zo’n plek in aanmerking. Mensen die in het doelgroepenregister staan komen in aanmerking voor een garantiebaan.
**** Effectindicatoren vanuit het Beleidsakkoord 2018-2022 'Samen maken we de stad'.
10A2.h Trede 4 op de pariticipatieladder (onbetaald werk) en vrijstelling van de tegenprestatie met als reden vrijwilligerswerk.
10A2.i Avondinburgering, cursus De Nieuwe Toekomst, NL Educatie, de Taalstage en taalcursus ( JA Plus traject).

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.