Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Werk en inkomen / Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening

Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening

Om armoede te bestrijden en deelname aan de samenleving te bevorderen zetten we ons blijvend in om schuldenproblematiek te voorkomen of te verminderen. Dit doen we preventief, laagdrempelig, door maatwerk te leveren en integraal te werken.

In 2018 zijn hiertoe de beleidsregels schuldhulpverlening aangepast en er is een preventieplan 2018-2021 opgesteld.

Een belangrijke aanpassing van de beleidsregels is dat schuldhulpverlening ook toegankelijk is geworden voor zzp’ers. Verder zijn de uitsluitingsgronden voor recidive versoepeld.


In het preventieplan staan de activiteiten beschreven voor de diverse risicogroepen.

Aangezien schuldenproblematiek een complex probleem is, is het essentieel om bij de aanpak samen op te trekken met ketenpartners.

Een van de onderdelen van het preventieplan is het project vroegsignalering (“snelle hulp bij schulden”). Binnen dit project wordt samengewerkt met verschillende ketenpartners waaronder de woningbouwcorporaties ( i.v.m. huurachterstanden), de Sociale Verzekeringsbank en Z&Z (achterstanden zorgpremie). Ook is er verbinding gelegd met de afdeling W&I ( i.v.m. beslaglegging). Als vervolg op de pilot wordt dit project voorgezet tot (in eerste instantie) eind 2019. Het aantal ketenpartners dat zich hierbij aan wil sluiten groeit nog steeds en zal in 2019 mogelijk verder uitbreiden.

Deze samenwerking vraagt een andere manier van werken en organiseren. Om de kwaliteit van dienstverlening door de Stadsbank hoog te houden is ook in 2019 aandacht voor scholing en oog voor nieuwe methodieken en technieken noodzakelijk.


Ook blijven we aandacht houden voor de diverse risiocogroepen waaronder jongeren.

Schulden onder jongeren is een serieus probleem. Jongeren komen vaak niet in aanmerking voor reguliere schuldhulpverlening. In 2017 zijn we daarom gestart met de pilot ‘Debt? to no Debt!’ waarbij 25 jongeren met problematische schulden toch geholpen worden en intensieve begeleiding krijgen bij het weer op orde krijgen van hun leven. Eind 2018 zal hiervan de eindevaluatie plaatsvinden en aan de hand hiervan zal bekeken worden of het project in 2019 voortgezet zal worden.


Om meer grip te krijgen op de kosten en kwaliteit van de bewindvoering is in maart 2018 met de Leidse regio de ‘Aanpak bewindvoering’ opgesteld. Hierin staat het voorstel om te verkennen of er bij de Rechtbank en bewindvoerders draagvlak is om een pilot uit te voeren en een samenwerkingsconvenant te sluiten. De verwachting was in 2018 te starten met een pilot. Gezien de drukte bij de rechtbank zal dit in 2019 gaan plaatsvinden.

Doelen en prestaties bij 10D Schuldhulpverlening

Doel

Prestatie

10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldensituaties is voorkomen

10D1.1 Uitvoeren van budgetbeheer, stabilisatietrajecten en overige preventieve maatregelen

10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost

10D2.1 Uitvoeren schuldhulpverlening


Effectindicatoren bij 10D Schuldhulpverlening

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische* schuldensituaties is voorkomen.

10D1.a.Het gemiddelde schuldbedrag en aantal schuldeisers van mensen die zich bij de schuldhulpverlening hebben gemeld **

€40.400 (2017)
12 (2017)

€40.400

12

€39.400

11

€38.400

10

€37.400

9

Stadsbank

10D1.b Aantal ex-zzp'ers dat zich meldt bij de Stadsbank ***

1 (2016)
110 (2017)

-

-

-

-

Stadsbank

10D1.c Het aantal aanvragers voor schuldhulpverlening, dat eerder (binnen een periode van 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag) een minnelijk of wettelijk traject hebben doorlopen**

127 (2017)

125

123

121

119

Stadsbank

Doel 10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost

10D2.a Aantal schuldbemiddelingstrajecten en saneringskredieten

201 (2015)
200 (2016)
176 (2017)

250

250

250

250

Stadsbank

10D2.b Aantal geslaagde schuldbemiddelingstrajecten en saneringskredieten

112 (2015)
166 (2016)
124 (2017)

125

125

125

125

Stadsbank

*Problematische schulden: de som van de geëiste maandelijkse aflossingen op schulden en betalingsachterstanden is hoger dan de volgens de VTLB-rekenmethode gecalculeerde aflossingscapaciteit.
** Doel van het preventieplan Leiden is het voorkomen dat (problematische) schulden ontstaan of verergeren. Schuldpreventie moet leiden tot een lager gemiddeld schuldbedrag en aantal schuldeisers. Nazorg moet leiden tot een lager aantal recidive.
*** Op verzoek van de Raad opgenomen. Vanaf 1 juli 2016 wordt het aantal ex-zzp'ers dat zich meldt bij de Stadsbank geregistreerd.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.