Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Werk en inkomen / Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening

Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening

In 2017 is er een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening 'Preventief, laagdrempelig, maatwerk en integraal'
(RV 17.0040)' vastgesteld met als belangrijkste aandachtspunten:

  • Laagdrempeligheid bij toegang tot schuldhulpverlening;
  • Outreachende benadering van mensen die zichzelf niet melden;
  • Duurzame gedragsverandering;
  • Minder recidive door betere nazorg;
  • Aanpak kosten en kwaliteit van bewindvoering. Zie ook paragraaf 10B, Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima.

Binnen dit beleidsplan is meer aandacht voor maatwerk en kwetsbare groepen. We voeren een analyse uit van de stijging van de inzet van bewindvoering. Op basis van die analyse worden vervolgacties vastgesteld, met als doel de kosten bewindvoering te verlagen en de kwaliteit te verbeteren.
Het preventieplan schuldhulpverlening (BW 15.0533) is geëvalueerd en herzien, waardoor het college nog gerichtere cursussen en activiteiten kan aanbieden ter voorkoming van schulden. Door de uitvoering en evaluatie van de pilot 'vroegsignalering' in 2017, is een nieuwe werkwijze op handen die maakt dat minder mensen in problematische schulden vervallen, omdat zij in een vroeg stadium actief benaderd worden om hun schulden en financiële problemen aan te pakken.

Doelen en prestaties bij 10D Schuldhulpverlening

Doel

Prestatie

10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldensituaties is voorkomen

10D1.1 Uitvoeren van budgetbeheer, stabilisatietrajecten en overige preventieve maatregelen

10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost

10D2.1 Uitvoeren schuldhulpverlening

Effectindicatoren bij 10D Schuldhulpverlening

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldensituaties is voorkomen

10D1.a Aantal deelnemers aan preventieve trajecten

416 (2014)

303 (2015)
322 (2016)

395

395

395

395

Stadsbank

10D1.b Aantal ex-zzp'ers dat zich meldt bij de Stadsbank *

01 (2016)*

-

-

-

-

Stadsbank

Doel 10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost

10D2.a Aantal schuldbemiddelingstrajecten en saneringskredieten

207 (2014)

201 (2015)
200 (2016)

250

250

250

250

Stadsbank

10D2.b Aantal geslaagde schuldbemiddelingstrajecten en saneringskredieten

122 (2014)

112 (2015)
166 (2016)

125

125

125

125

Stadsbank

* Op verzoek van de Raad opgenomen.
Vanaf 1 juli 2016 wordt het aantal ex-zzp'ers dat zich meldt bij de Stadsbank geregistreerd.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.