Ga naar boven
Home / Bijlagen / Toelichting reserves / Toelichting reserves programma 6

Toelichting reserves programma 6

Naam

Reserve Grondexploitaties

Nummer/team

8100359

Grondzaken, Vastgoed en Markt

Raadsbesluit

05.0052

Programm

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

In de reserve Grondexploitaties worden alle winsten die kunnen worden genomen ondergebracht. De reserve Grondexploitaties is de overkoepelende reserve van het Grondbedrijf waaruit de onderliggende voorzieningen en bestemmingsreserves gevoed kunnen worden. Tevens worden vrijvallende gelden uit de onderliggende voorzieningen en reserves teruggestort in de vereveningsreserve om herbestemd te worden. De reserve Grondexploitatie vormt het onbelegde vermogen van het Grondbedrijf.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

De reserve Grondexploitaties wordt gevoed - deels via bestemming bij de jaarrekening - door de positieve resultaten van grondexploitaties, de verkoop van panden en het resultaat op erfpacht.

In 2019 zijn de volgende stortingen voorzien:

- Afkoopsommen erfpacht € 556.650

- 2eBerap16, rente effect grondexploitaties € 446.933

- RB13.0075 dekk.rentelst.ROC/Ter Haarkade € 38.231

- Resultaat erfpacht € 628.910

- RB 15.0060 Ramingen resultaat VGV 2015-2019 € 1.595.354

- St. Ruimte Onderzoek Nederland (SRON) € 25.000

- reserveringsvergoeding Lammenschansweg € 50.000

- kostenverhaal Kanaalpark € 727.723

- RB12.0058 Opbr. uit grondv.LBSP € 1.000.000

Besteding

Jaarlijks wordt in Vermogensbeheer Grondexploitaties de stand van het vermogen herzien. Hierbij wordt door middel van een raadsvoorstel aangegeven hoe het stelsel van reserves en voorzieningen binnen dit vermogensbeheer moet worden geactualiseerd. Daar waar nodig zullen de bestemmingsreserves en de Voorziening Negatieve Grondexploitaties worden aangevuld volgens de inzichten die in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) worden gepresenteerd. Tevens zal bij ieder projectbesluit en uitvoeringsbesluit, dat door de raad dient te worden vastgesteld, bekeken worden of er een dotatie vanuit de Vereveningsreserve of de bestemmingsreserves noodzakelijk is. Zowel onttrekkingen als stortingen vinden dus plaats conform het meest recente MPG en Vermogensbeheer Grondexploitaties.

In 2019 zijn de volgende onttrekkingen voorzien:

- 2eBerap16, rente effect grondexploitaties € 409.544

- RB 10.0114 Storting in reserve strategische aankopen € 100.000

- RB 12.0058 St. Reserve weerstandsvermogen PS&I € 2.000.000

- RB 13.0075 Dekking rentelasten ROC/Ter Haarkade € 53.524

- RB13.0065 Beheerkosten strategisch vastgoed € 550.000

- Resultaat erfpacht € 422.955

- RB 16.0099 Herontw. stationsgebied € 1.000.000

- RB07.0099; 7199356 Kap.lst Wissel € 53.575

Omvang per 1-1-2019

€ 3.250.721

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve bovenwijkse voorzieningen grondbedrijf

Nummer/team

8100360

Grondzaken, Vastgoed en Markt

Raadsbesluit

n.v.t.

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Leiden zit aan de grenzen van zijn ruimtelijke mogelijkheden. Daarmee komt ook de klassieke werking bij de aanleg van voorzieningen waarvan het nut een enkel exploitatiegebied overschrijdt, te vervallen. In verband daarmee wordt het doel van de reserve omgebogen naar het bekostigen van het realiseren van een extra kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte, aangepast aan het monumentale karakter van de stad. Te denken valt aan kunstobjecten, een fontein, illuminatie, een en ander in een orde van grootte qua kosten die past bij de over het algemeen bescheiden inkomstenbronnen van deze reserve.
Jaarlijks wordt bij Vermogensbeheer Grondexploitaties een voorstel meegenomen voor de te honoreren objecten.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

De reserve wordt vooral gevoed door de uit exploitatieovereenkomsten voortvloeiende bijdrage in plankosten en bovenwijkse voorzieningen.

In 2019 is geen toevoeging voorzien.

Besteding

Conform doelstelling.

In 2019 is een onttrekking van € 375.000 voor kunst in de openbare ruimte voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 510.225

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve afkoopsommen erfpacht

Nummer/team

8100361

Grondzaken, Vastgoed en Markt

Raadsbesluit

Op aanbeveling van de accountant in de rekening 1996 opgenomen

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

De reserve is opgenomen om het inzicht in bezittingen en schulden van de gemeente te verbeteren. In 1996 is besloten de verantwoording van de afkoopsommen zodanig aan te passen dat over de contractperiode jaarlijks een deel van de afkoopsom vrijvalt ten gunste van de exploitatie om de rentelasten over de grondwaarde te dekken.

Functie

Inkomensfunctie

Datum realisatie

Gedurende de periode waarover de canon is afgekocht.

Datum opheffing

75 jaar na laatst ontvangen afkoopsom

Voeding

De ontvangen afkoopsommen erfpachtcanon worden aan de reserve toegevoegd.

In 2019 is een storting van Reserve weerstandsvermogen PS&I voorzien ad € 2.000.000.

Besteding

Op grond van een annuïtaire berekening vindt de vrijval plaats.

In 2019 zijn de volgende In onttrekkingen voorzien:

- RB 08.0101 Resultaat regulier erfpacht € 537.000

- RB13.0127 Herziene erfpachtexploitatie € 385.113

- PB2017 Afkoopsommen erfpacht € 556.650

Omvang per 1-1-2019

€ 108.455.326

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

In 2012 is een bedrag van € 25 mln uit de reserve afkoopsommen erfpacht overgeheveld naar de reserve weerstandsvermogen parkeren en stedelijke investeringen als dekking van:
- de tijdelijke cashflowproblemen in de vereveningsreserve grondexploitaties
- eventuele cashflowproblemen bij de realisatie van de parkeergarages Garen- en Lammermarkt
­

Op basis van de uitgangspunten van het BBV (notitie erfpacht van de commissie uit 2013) zal de € 25 mln die door reserve afkoopsommen erfpacht is 'geleend' aan de reserve weerstandsvermogen parkeren en stedelijke investeringen (WPSI) moeten worden terugbetaald om de noodzakelijke omvang van de reserve afkoopsommen erfpacht te garanderen. Bij de bestuursrapportage 2014 is vooruitlopend € 8 mln overgeheveld naar de reserve afkoopsommen erfpacht. De volledige financiële afwikkeling van de reserve WPSI heeft plaatsgevonden bij Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2015. In 2012 is € 16,5 mln vanuit reserve WPSI onttrokken om de cashflow-problematiek bij de vereveningsreserve grondexploitaties op te lossen. In 2013 is € 292.000 teruggestort naar reserve WPSI en in de periode 2015-2019 zal € 10,5 mln worden teruggestort naar de reserve afkoopsommen erfpacht.

Naam

Reserve afkoop administratiekosten erfpachtbedrijf

Nummer/team

8100362

Grondzaken, Vastgoed en Markt

Raadsbesluit

09.0024

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Voor erfpachters die gebruik maken van de afkoop van de canon is met ingang van 1990 de mogelijkheid geboden de jaarlijkse vergoeding voor administratiekosten eveneens af te kopen voor een periode van 75 jaar. Deze afkoopsom wordt bepaald door de jaarlijks te betalen vergoeding contant te maken tegen het bij uitgifte geldende canonpercentage. Vanuit de reserve vindt jaarlijks een bijdrage plaats ten gunste van de exploitatie erfpachtgronden om de gemaakte administratiekosten te dekken.

Functie

Inkomensfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

Termijn is afhankelijk van de nog af te kopen canons. Bovendien zal (bij voorkeur jaarlijks) toetsing plaats moeten vinden van aanwezige gelden en benodigde dekking. Daarbij zal een calculatie moeten worden gemaakt van de nog af te kopen canons.

Voeding

De ontvangen afkoopsommen administratiekosten worden aan de reserve toegevoegd.

In 2019 is geen storting voorzien.

Besteding

Jaarlijks valt een evenredig deel van de reserve vrij.

In 2019 is de volgende onttrekking voorzien:

- Reguliere jaarlijkse vrijval € 3.000.

Omvang per 1-1-2019

€ 194.617

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges

Nummer/team

8100364

Omgevingsvergunningen

Raadsbesluit

06.0063

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Niet geraamde incidentele uitgaven mogelijk maken voor de optimalisatie van de omgevingsvergunningverlening, onderdeel bouwactiviteiten, en het tegengaan van fluctuaties in de tariefstelling.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

31/12/2004

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Wanneer in enig jaar de inkomsten uit de leges voor omgevingsvergunningen, onderdeel bouwactiviteiten, na aftrek van de hogere uitgaven ten opzichte van de begrote uitgaven samenhangend met deze omgevingsvergunningen, hoger zijn dan de begrote inkomsten in dat jaar, vindt toevoeging aan de reserve plaats. Omgekeerd wanneer in enig jaar de inkomsten uit leges voor deze vergunningen, na aftrek van de hogere uitgaven ten opzichte van de begrote uitgaven, lager zijn dan de begrote inkomsten in dat jaar, vindt onttrekking uit de reserve plaats.

In 2019 is geen storting voorzien.

Besteding

Jaarlijks en afhankelijk van de hoogte van de meerinkomsten middelen beschikbaar stellen om de omgevingsvergunningverlening, onderdeel bouwactiviteiten, te optimaliseren.

In 2019 is geen onttrekking voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 1.263.632

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

B&W-besluit 16.1055: 1) In te stemmen met een regeling inhoudende dat de op grond van de Legesverordening te ontvangen leges op de vergunningaanvragen voor het project Rijnlandroute uitsluitend ingezet kunnen worden ter dekking van de kosten die gemoeid zijn met de behandeling van alle vergunningaanvragen die de gemeente Leiden ontvangt voor het project Rijnlandroute en het daaruit voortvloeiende bouwtoezicht; 2) In te stemmen met een regeling inhoudende dat de jaarvergoeding die de Provincie Zuid Holland, buiten de normale toepassing van de Legesverordening, beschikbaar stelt aan de gemeente Leiden als tegemoetkoming in de kosten die gemoeid zijn met de goede afstemming met de gemeente Voorschoten met het oog op de tunnelbouw en tunnelveiligheid en het verwerven van benodigde specialistische deskundigheid en/of de specialistische advisering op dezelfde wijze beschikbaar zal zijn ter dekking van alle behandelkosten; 3) In te stemmen met een verevening over de jaargrenzen heen via de egalisatiereserve bouwleges van de aan de behandeling van de vergunningaanvragen en het bouwtoezicht te relateren opbrengsten en kosten tot en met het moment waarop de Openstellingsvergunning voor de Rijnlandroutetunnel zal zijn afgegeven."

Naam

Reserve sociale huurwoningen

Nummer/team

8100365

Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid

Raadsbesluit

06.0063

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Voor een aantal met name genoemde bestemmingen was in het kader van de volkshuisvesting een voorziening ingesteld. De op 31 december 2003 daarvoor ingestelde voorziening is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) op 31 december 2005 opgeheven, en omgezet in een reserve.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

1 januari 2006

Datum opheffing

n.v.t.

Onderhoudsplan

n.v.t.

Voeding

Het bedrag dat in de voorziening was opgenomen is op 31.12.2005 conform BBV in de reserve gestort. Het betrof gelden voor particuliere woningen en later zijn daar locatiesubsidies aan toegevoegd.

In 2019 is geen storting voorzien.

Besteding

Met RB 12.0111 is deze reserve ingezet voor de "Uitvoering Nota Wonen".

In 2019 is geen onttrekking voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 20.001

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve herstructurering woongebieden Portaal

Nummer/team

8100367

Grondzaken, Vastgoed en Markt

Raadsbesluit

05.0052

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Het verrekenen van de hogere grondprijs met Portaal, indien Portaal bij bepaalde woninglocaties meer dan 20% sociale huurwoningen realiseert. Het geld wordt dan uitgekeerd aan de gemeente (zie verder raadsvoorstel/besluit betreffende de uitwerking van de Raamovereenkomst Stedelijke herstructurering Portaal, met name het deel dat de overeenkomst vaststelling Herstructureringsprojecten beslaat).

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Jaarlijkse rentedotatie.

In 2019 is de volgende storting voorzien:

- Dotatie conform geldend rentepercentage € 31.354

Besteding

Conform raamovereenkomst Portaal.

In 2019 is geen onttrekking voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 464.593

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve strategische aankopen

Nummer/team

8100368

Grondzaken, Vastgoed en Markt

Raadsbesluit

05.0052

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Verwerven en beheren van strategische aankopen conform de Nota Strategisch Grondbeleid (RB 05.0051 van 08-06-2005)

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2005

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

De structurele voeding uit de vereveningsreserve grondexploitaties betreft een bedrag van € 100.000 en jaarlijkse rentedotatie.

In 2019 zijn de volgende stortingen voorzien:

- RB 10.0114 Bijdrage van de vereveningsreserve € 100.000.

- RB 09.0123 Kapitaallasten Morsweg 1 € 54.605

Besteding

Conform doelstelling.

In 2019 is de volgende onttrekking voorzien:

- RB 09.0123 Kapitaallasten Morsweg 1 € 100.460.

Omvang per 1-1-2019

€ 60.520

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve Leids uitvoeringpr LUBO 2016 P6

Nummer/team

8100369

Grondzaken, Vastgoed en Markt

Raadsbesluit

05.0052

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Het ondersteunen van projecten waarbij bodemverontreiniging wordt aangetroffen.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2005

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

De structurele jaarlijkse voeding uit de vereveningsreserve grondexploitaties is vanaf 2014 opgeheven conform besluitvorming bij PRIL-vermogensbeheer 2014.

In 2019 zijn de volgende stortingen voorzien:

- Meicirculaire 2015, algemente uitkering € 127.846

Besteding

Vooral de sanering van het voormalige Nuon-terrein zal uit deze reserve worden gedekt.

In 2019 is er geen onttrekking voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 1.698.193

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve herstructurering woongebieden De Sleutels van Zijl en Vliet

Nummer/team

8100372

Grondzaken, Vastgoed en Markt

Raadsbesluit

06.0122

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Het verrekenen van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van De Sleutels van Zijl en Vliet met De Sleutels van Zijl en Vliet, waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert, conform de Raamovereenkomst met DSvZeV (zie verder raadsvoorstel/ besluit betreffende de Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering Ons Doel, RB 07.0023).

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2006

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Conversie van erfpachtovereenkomsten en jaarlijkse rentedotatie.

In 2019 is de volgende storting voorzien:

- Dotatie conform geldend rentepercentage € 7.758

Besteding

Conform raamovereenkomst DSZ&V.

In 2019 is geen onttrekking voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 169.999

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Bij de 1e bestuursrapportage 2016 is een onttrekking van € 390.535 geraamd voor bijdrage krediet Kooiplein. Hierdoor is de stand van de reserve tijdelijk € 40.193 negatief. Eveneens zullen de voor 2016 opgenomen onttrekking uit deze reserve voor de jaren tot einde project Kooiplein grotendeels worden overgeheveld naar 2017 i.v.m. bestedingen vanaf 2017. Hierdoor zal de stand van deze reserve per 31 december 2016 ruimschoots positief worden. De begrote stand per 1-1-2020 is circa € 10.000 negatief als gevolg van de renteherziening. Dit nadeel wordt gecompenseerd door een lagere bijdrage te verstrekken aan de woningcorporatie.

Naam

Reserve Herstructurering Woongebieden Ons Doel

Nummer/team

8100373

Grondzaken, Vastgoed en Markt

Raadsbesluit

RV 06.0122

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Het verrekenen met Ons Doel van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van Ons Doel, waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert (conform de Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering Ons Doel).

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2006

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Jaarlijkse rentedotatie.

In 2019 is de volgende storting voorzien:

- Dotatie conform geldend rentepercentage € 48.551

Besteding

Het dekken van de tekorten die ontstaan in de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van Ons Doel, waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert.

In 2019 is geen onttrekking voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 302.834

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

De begrote stand per 1-1-2020 is circa € 800.000 negatief aangezien een bijdrage van € 1,1 miljoen voor het project Lorentzhof in 2016 onterecht is geraamd. Na correctie is de stand per 1-1-2020 ca. € 300.000 positief.

Naam

Reserve risico’s projecten in uitvoering

Nummer/team

8100376

Grondzaken, Vastgoed en Markt

Raadsbesluit

RV 08.0050

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Dekking van algemene- en projectspecifieke risico’s binnen grondexploitaties in uitvoering (BIE).

Functie

Bufferfunctie

Datum realisatie

N.v.t.

Datum opheffing

N.v.t.

Voeding

In 2019 is geen storting voorzien.

Besteding

In te zetten bij het plaatsvinden van de genoemde risico’s in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) van de projecten in uitvoering door middel van besluitvorming bij het MPG.

In 2019 is geen onttrekking voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 96.573

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve risico’s bijzondere projecten

Nummer/team

8100377

Grondzaken, Vastgoed en Markt

Raadsbesluit

RV 08.0050

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Dekking van risico’s bij bijzondere projecten (Leiden Centraal Project / Oostvlietpolder / Kooiplein / Lammenschanspark, inclusief Betaplein / Leiden BioScience Park en parkeergarages Garenmarkt & Lammermarkt).

Functie

Bufferfunctie

Datum realisatie

2008

Datum opheffing

N.v.t.

Voeding

In 2019 is geen storting voorzien.

Besteding

In te zetten bij het plaatsvinden van de genoemde risico’s in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) van de projecten voor uitvoering door middel van besluitvorming bij het MPG.

In 2019 is geen onttrekking voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 2.299.861

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

Nummer/team

8101234

Grondzaken, Vastgoed en Markt

Raadsbesluit

13.0038

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Bijdrage aan exploitatie Oppenheimstraat.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

2013

Datum opheffing

2053

Voeding

Eenmalige dotatie vanuit programma 7 (€ 100.000) en een eenmalige dotatie (€ 100.000) vanuit vereveningsreserve.

In 2019 zijn de volgende stortingen voorzien:

- RB 13.0038 Jaarlijkse bijdrage compensatie exploitatietekort Oppenheimstraat € 3.378

Besteding

Jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie Oppenheimstraat ter compensatie van het exploitatietekort.

In 2019 is de volgende onttrekking voorzien:

- RB 13.0038 Jaarlijkse bijdrage compensatie exploitatietekort Oppenheimstraat € 3.378

Omvang per 1-1-2019

€ 127.027

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

­

Naam

Reserve stedelijke ontwikkeling

Nummer/team

8101303

Ruimtelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

14.0067

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling ­

Doel

Geven van een financiële impuls bij investeringsinitiatieven in de stad.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2014

Datum opheffing

-

Voeding

Onttrekking reserve compensatie dividend Nuon conform beleidsakkoord 2014-2018.

In 2014 is er € 5.000.000 gestort vanuit reserve compensatie dividend NUON.

Bij de 1e rapportage 2018 is er een bedrag van € 2.500.000 gedoteerd inzake investeringen duurzame verstedelijking.

In 2019 zijn de volgende stortingen voorzien:

- gemeente gaat voorop in energietransitie € 3.000.000

Besteding

Geven van een financiële impuls bij investeringsinitiatieven in de stad.

In 2019 is geen onttrekking voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 2.582.381

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

­

Naam

Reserve herontwikkeling Stationsgebied

Nummer/team

8101513

Ruimtelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

16.0099

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling ­

Doel

Reserveren van middelen voor uitvoeren masterplan Stationsgebied

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2016

Datum opheffing

-

Voeding

In de periode 2017-2020 jaarlijks € 1 mln. vanuit de Reserve Grondexploitaties

In 2019 zijn de volgende stortingen voorzien:

- RB 16.0099 Herontw. stationsgebied € 1.000.000

Besteding

Dekking investeringen voor uitvoering masterplan Stationsgebied.

In 2019 is geen onttrekking voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 0

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

­