Ga naar boven
Home / Bijlagen / Toelichting reserves / Toelichting reserves programma 9

Toelichting reserves programma 9

Naam

Reserve gemeentelijke deel GSB Openbare Geestelijk GezondheidsZorg (OGGZ)

Nummer/team

8100784

Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

00.0124

Programma

Programma 9 Maatschappelijke Ondersteuning

Doel

Het opheffen van knelpunten bij de uitvoering van de (regionale) plannen voor Maatschappelijke opvang en Verslavingszorg

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

01-01-2018

Functie

Bestedingsfunctie

Voeding

In het verleden is een aantal maal besloten om het niet bestede deel van de OGGZ-middelen in deze bestemmingsreserve te storten.

In 2019 is geen storting voorzien.

Besteding

Conform doelstelling.

In 2019 is geen onttrekking voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 173.164

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Geen

Naam

Bestemmingsreserve Sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen

Nummer/team

8100785

Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

11.0047

Programma

Programma 9 Maatschappelijke Ondersteuning

Doel

De bestemmingsreserve biedt mogelijkheden om een aantal leemtes in het aanbod aan sociaal-maatschappelijke voorzieningen te vullen, dit vooruitlopend op de later dit jaar te verschijnen Sociaal-maatschappelijke structuurvisie.  

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Bestemmingsreserve “Opbrengst verkoop aandelen Nuon”

In 2019 is geen storting voorzien.

Besteding

De aanwending van de gevormde reserve worden ingezet voor de financiering van de sociaal-maatschappelijke structuurvisie.

In 2019 zijn de volgende onttrekkingen voorzien:

- RB 15.0040 Jongeren centrum garantstelling huisvestingslasten € 25.000

Omvang per 1-1-2019

€ 866.411

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Bij de behandeling van het raadsvoorstel Vaststellen krediet buurtcentrum Pancrat (RV 15.0040) is in een motie vastgelegd dat het resterende deel van de reserve bestemd moet worden voor Uitvoering overkoepelend Jeugdbeleid.