Ga naar boven

Incidentele lasten en baten

Resultaat na bestemming (incl. reservemutaties)

2019

2020

2021

2022

Incidentele lasten

Programma

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

666

248

195

195

VEILIGHEID

65

65

-

-

ECONOMIE

2.341

1.594

1.185

385

BEREIKBAARHEID

1.171

900

511

-

OMGEVINGSKWALITEIT

2.302

2.208

1.230

30

STEDELIJKE ONTWIKKELING

11.442

5.247

6.748

244

JEUGD EN ONDERWIJS

3.236

1.637

1

-

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

1.766

777

1.246

-4

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

688

628

9

-

WERK EN INKOMEN

939

221

-10

-

ALGEMENE MIDDELEN

31

1.039

31

31

OVERHEAD

1.856

198

6

6

Saldo Incidentele lasten

26.503

14.762

11.153

887

Programma

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-

-

-

-

VEILIGHEID

-

-

-

-

ECONOMIE

-

-

-

-

BEREIKBAARHEID

-

-

-

-

OMGEVINGSKWALITEIT

700

700

700

-

STEDELIJKE ONTWIKKELING

12.185

5.008

6.730

1.525

JEUGD EN ONDERWIJS

520

520

-

-

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

-

-

-

-

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

-

-

-

-

WERK EN INKOMEN

189

-

-

-

ALGEMENE MIDDELEN

1.474

795

-

-

OVERHEAD

-

-

-

-

Saldo incidentele baten

15.068

7.024

7.430

1.525

Saldo incidentele laten en baten

11.435

7.739

3.722

-639

Bedragen x € 1.000,-

Per programma volgt hieronder een toelichting van de incidentele lasten en baten > € 250.000. Alle overige posten worden in een totaalbedrag genoemd.

Bestuur en dienstverlening

Beleidsterrein

Prestatie

2019

2020

2021

2022

Lasten

Bestuur

Organiseren verkiezingen

346

17

195

195

Dienstverlening

Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen

307

232

-

-

Overige posten

13

-

-

-

Totaal lasten

666

248

195

195

Baten

Totaal baten

-

-

-

-

Saldo Bestuur en dienstverlening

666

248

195

195

Bedragen x € 1.000,-

Organiseren verkiezingen
In de jaren dat verkiezingen gepland zijn, zijn de kosten voor het organiseren daarvan geraamd. Deze kosten worden gedekt door een vrijval uit de egalisatiereserve verkiezingen.

Eenduidige/Klantvriendelijke dienstverlening via alle kanalen
Het past bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen om te gaan voor zo min mogelijk papier in de organisatie. Vanwege de deplorabele staat van de huidige archiefruimten, is dit niet alleen een wens maar een noodzaak. In 2015 zijn extra middelen beschikbaar gesteld om het papieren archief te bewerken, selecteren en vernietigen. Gedurende de bewerking van dit deel is de volle omvang van het archief en de benodigde maatregelen om het op orde te krijgen aan het licht gekomen. Dit is omvangrijker dan oorspronkelijk gedacht. Er zijn daarom extra middelen beschikbaar gesteld om de volledige achterstand in de bewerking van het archief op te pakken. Daarmee wordt ook voorgesorteerd op de toekomstige nieuwe huisvesting, waarin het uitgangspunt is dat de archiefruimte volledig aan de eisen voldoet maar vooral ook zo klein mogelijk is.

Veiligheid

Beleidsterrein

Prestatie

2019

2020

2021

2022

Lasten

Overige posten

65

65

-

-

Totaal lasten

65

65

-

-

Baten

Totaal baten

-

-

-

-

Saldo Veiligheid

65

65

-

-

Bedragen x € 1.000,-

Economie

Beleidsterrein

Prestatie

2019

2020

2021

2022

Lasten

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

Stim. en acquis kennisintens. bedrijvig

1.184

1.141

635

385

Marketing en promotie

Citymarket stim. toerist. aantrekkelijk

426

-

500

-

Ruimte om te ondernemen

Regionale en lokale beleidsontwikkeling

507

453

50

-

Overige posten

224

-

-

-

Totaal lasten

2.341

1.594

1.185

385

Baten

Totaal Baten

-

-

-

-

Saldo Economie

2.341

1.594

1.185

385

Bedragen x € 1.000,-

Stimuleren en acquisitie kennisintensieve bedrijvigheid
Met ESOF 2022 krijgt Leiden de grootste, multidisciplinaire Europese wetenschapsconferentie ooit binnen haar grenzen met circa 5.000 deelnemers. Ook mag Leiden het hele jaar 2022 de titel 'European City of Science' voeren. Dit ondersteunt de ambitie en koers van onze ontwikkelingsvisie 'Leiden, Stad van Ontdekkingen', waarvan internationale kennis één van de pijlers is. Naast naamsbekendheid van Leiden als internationale kennisstad, leert de ervaring in andere steden dat er gedurende dat jaar ook een grote economische spin-off te verwachten valt. Voor 2019 (€ 225.000) en 2020 (€ 125.000) zijn hier incidentele middelen voor beschikbaar in de begroting.

Voor de versterking van de biodiversiteit op het Bio Science Park is voor de jaren 2019 en 2020 jaarlijks € 200.000 beschikbaar gekomen.

Op 7 juli 2017 heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Universiteit Leiden, LUMC en Hogeschool Leiden voor de looptijd van vier jaar (van 2018 tot en met 2021). In deze overeenkomst is een Agenda 2017-2018 opgenomen voor samenwerking op specifieke onderdelen in de komende jaren, die voor de jaren 2019 en verder vernieuwd en aangevuld zal worden. De overeenkomst geeft inhoud aan de gezamenlijke wens nog intensiever met elkaar samen te werken en geeft hiernaast mede richting aan de samenwerking met andere partijen. Daartoe hebben partijen zich gecommiteerd om de komende jaren gezamenlijk extra te gaan investeren middels de samenwerkingsagenda.
Gekozen is voor vier thema's / focusgebieden waarop de intensivering zal plaatsvinden, te weten:

  • Campusontwikkeling
  • Versterken onderwijs en onderzoek
  • Externe focus en internationalisering
  • De stad als lab

Inmiddels zijn verschillende acties voorbereid en staan klaar voor uitvoering, waarvoor gemeentelijke cofinanciering noodzakelijk is en die past binnen de afspraken van de samenwerkingsovereenkomst
Ter ondersteuning van de samenwerkingsovereenkomst heeft de stuurgroep van de vier samenwerkingspartners besloten om gezamenlijk een kennismakelaar met een lichte vorm van communicatieondersteuning apart te financieren gedurende de afgesproken vier jaar. De gemeentelike bijdrage hieraan is € 50.000 per jaar.
Continuering activiteiten programma Kennisstad, welke vallen buiten de samenwerkingsovereenkomst gemeente, Universiteit, LUMC en Hogeschool, is op basis van de wensen van raad wenselijk om daarmee verschillende acties / projecten van Leidse scholen (o.a. PO, VO, Leidse Aanpak Talent Ontwikkeling, Nacht van de Leraar, Leids Onderwijs Festival), het mbo, Technolab, inzet studenten, verschillende evenementen op het gebied van Kunst en Kennis etc. mogelijk te blijven maken. Een Kennisstad als Leiden richt zich immers op de volle breedte van de kennis en juist niet alleen op het hoger onderwijs. Daarom is ook hiervoor een bijdrage ad € 250.000 per jaar voor de jaren 2019 t/m 2022 in de begroting opgenomen.
De gesloten City Deal Kennismaken vergt cofinanciering van de rijksmiddelen en bijdragen van derden. De gemeentelijke bijdrage hiervoor bedraagt € 100.000 per jaar. Ook deze bijdrage is voor de jaren 2019 t/m 2022 geraamd.

Het LBSP is een belangrijke economische motor voor de stad Leiden. De afgelopen jaren zijn er weer veel bedrijven nieuw gevestigd op het park en zijn er een fors aantal nieuwe banen gegenereerd. Er ligt een ambitie om het LBSP een campus te laten zijn. Hiervoor zijn diverse inspanningen gaande. De kaderstellende documenten hiervoor zijn vorig jaar door de raad vastgesteld, zijnde het masterplan en het bestemmingsplan Gorlaeus. Daarmee is de campus nog niet af. De uitvoering is de komende jaren nog in volle gang. Dit vraagt om ambtelijke begeleiding en gebiedsmanagement. De lopende projectopdracht (inclusief het gebiedsmanagement) van het LBSP loopt tot en met 2019. Besloten is om hier voor de jaren 2019 t/m 2021 in totaal € 1.005.000 extra beschikbaar te stellen.

Citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid
Voor financiering van de themajaren 'Pilgrimjaar' en 'European city of science' is budget in 2019 (€ 350.000) en 2020 (€ 500.000) geraamd.

Regionale en lokale beleidsontwikkeling
Als Leidse regio willen we in de volle breedte het vestigingsklimaat versterken en ook tot de top van de Europese kennisregio’s blijven behoren. Daarvoor is het noodzakelijk om de krachten in de regio maximaal te benutten en te bundelen. Dit vraagt weer om een gezamenlijke economische visie en aanpak van de 071-gemeenten, ondernemers en het kennis- en onderwijsveld. Een aanpak waarbij de partners een visie delen, elkaar weten te vinden en gezamenlijk afspraken kunnen maken over concrete, te ondernemen acties. Deze samenwerking heeft in 2013 concreet vorm gekregen met deelname van de gemeente Leiden aan de ‘Economische Agenda Leidse regio’ (ook wel: Economie071). In een convenant is deze samenwerking op 12 februari 2014 geformaliseerd voor de periode 2014 t/m 2017.Op basis van de behaalde resultaten is besloten om de economische samenwerking voort te zetten tot en met 2020.

Bij het vaststellen van de winkelnota is besloten dat er een beknopt uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. Voor de uitvoering van de Winkelnota Leidse binnenstad 2018-2021 is een aanjaagteam geformeerd bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente, Centrummanagement Leiden, winkels, vastgoed, cultuur en horeca. Het aanjaagteam stelt een uitvoeringsplan op en draagt zorg voor de uitvoering. Hierdoor wordt de aantrekkingskracht van het winkelen verder vergroot en de leegstand teruggedrongen. Hiervoor is in de jaren 2019 en 2020 € 100.000 en in 2021 € 50.000 geraamd.

Bereikbaarheid

Beleidsterrein

Prestatie

2019

2020

2021

2022

Lasten

Autoverkeer

Rijnlandroute

900

900

-

-

Leidse Ring Noord

-

-

511

-

Overige posten

271

-

-

-

Totaal lasten

1.171

900

511

-

Baten

Totaal baten

-

-

-

-

Saldo Bereikbaarheid

1.171

900

511

-

Bedragen x € 1.000,-

Rijnlandroute
Voor de investering in de Rijnlandroute is € 900.000 in zowel 2019 als in 2020 opgenomen. Dit bedrag wordt gedekt door een bijdrage van de reserve bereikbaarheidsprojecten.

Leidse Ring Noord
Voor de investering in de Leidse Ring Noord is in 2021 € 511.000 opgenomen. Dit bedrag wordt gedekt door een bijdrage van de reserve bereikbaarheidsprojecten.

Omgevingskwaliteit

Beleidsterrein

Prestatie

2019

2020

2021

2022

Lasten

Duurzaamheid

Uitvoeren duurzaamheidbeleid

1.153

1.046

30

30

Openbaar groen

Ontwikkelen beleid groen

700

700

700

-

Beheren openbaar groen

-

-

500

-

Openbaar water

Beheren openbaar water en riolering

366

339

-

-

Overige posten

82

123

-

-

Totaal lasten

2.302

2.208

1.230

30

Baten

Openbaar groen

Beheren openbaar groen

700

700

700

-

Totaal baten

700

700

700

-

Saldo omgevingskwaliteit

1.602

1.508

530

30

Bedragen x € 1.000,-

Uitvoeren duurzaamheidbeleid
Op 17 december 2015 is de duurzaamheidsagenda 2016-2020 door de raad vastgesteld. (RB15.0105) Om de doelen te realiseren is voor de jaren 2016 tot en met 2020 extra budget beschikbaar gesteld. Dekking hiervan is gevonden in de reserve duurzaamheidsfondsen.

Ontwikkelen beleid groen
Voor vergroening van ecologische hoofdstructuur en projectmatig aangepakte vergroening van parkeerplaatsen in overleg met inwoners van wijken waar de parkeerdruk laag ligt is voor de jaren 2019 t/m 2021 € 700.000 per jaar beschikbaar, de dekking hiervoor is gevonden in een onttrekking aan de voorziening bomenfonds.

Beheer openbaar groen
Vrijval voorziening bomenfonds in 2019 t/m 2021 ad € 700.000 per jaar (zie Ontwikkelen beleid groen), waarvan € 500.000 in 2021 weer wordt terug gestort.

Beheren openbaar water en riolering
Dit budget betreft de kosten met betrekking tot de overdracht van watertaken aan het Hoogheemraadschap Rijnland. Hieronder vallen de gemalen, keringen, duikers en beschoeiingen.

Stedelijke ontwikkeling

Beleidsterrein

Prestatie

2019

2020

2021

2022

Lasten

Gemeentelijk vastgoed

Opstellen MPG en Vermogensbeheer

7.808

4.908

6.510

5

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

2.877

114

14

14

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Implementatie Omgevingswet

500

-

-

-

Ontwikkeling stationsgebied

124

124

124

124

Overige posten

132

101

101

101

Totaal lasten

11.442

5.247

6.748

244

Baten

Gemeentelijk vastgoed

Voeren erfpachtbedrijf

728

-

-

-

Opstellen MPG en Vermogensbeheer

6.677

4.783

6.505

1.300

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

4.555

-

-

-

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Ontwikkeling stationsgebied

123

123

123

123

Overige baten

102

102

102

102

Totaal baten

12.185

5.008

6.730

1.525

Saldo stedelijke ontwikkeling

-743

239

18

-1.282

Bedragen x € 1.000,-

Opstellen MPG en Vermogensbeheer
Voor 2019 is € 2,1 mln geraamd als bijdrage aan investeringen. De grootste hiervan is een bijdrage ad € 1,7 mln voor het project Kopermolen.
Voor 2019 (€ 1 mln) en 2022 (€1,3 mln) staan opbrengsten geraamd uit grondverkopen Leiden Bio Science Park (LBSP). Deze bedragen worden gestort in de reserve grondexploitaties.
De rest van de incidenteel geraamde bedragen heeft betrekking op de geraamde mutaties van projecten binnen het grondbedrijf.

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen
Zowel de incidentele lasten als de incidentele baten binnen deze prestatie hebben te maken met het project Verkoop Gemeentelijk Vastgoed.

Implementatie omgevingswet
In 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd. In het programmaplan 2017-2018 is de invoering van de Omgevingswet voor gemeente Leiden uitgewerkt. In december 2016 is de programmavisie ‘Samen maken we de stad’ vastgesteld door de Raad. De programmavisie beschrijft de uitgangspunten voor de manier waarop we de nieuwe Omgevingswet gaan uitvoeren. In het programmaplan zijn aan de hand van zes thema’s de doelen en resultaten benoemd om te kunnen gaan het werken met de Omgevingswet. Het jaar 2017 wahet jaar van bewustwording en voorbereiding, 2018 is het jaar van implementatie en verandering. Voor 2019 is € 500.000 geraamd.

Voeren erfpachtsbedrijf
In de grondexploitatie Lammenschansdriehoek onderdeel Kanaalpark, zijn gemeentelijke plankosten en kosten woonrijp maken begroot voor in totaal € 727.723 die conform de grondexploitatiewet verhaald moeten worden bij de initiatiefnemers. De betreffende grond is in erfpacht uitgegeven. Door functie- en volumewijziging neemt de grondwaarde toe, met als gevolg een hogere canon. De initiatiefnemers zullen die hogere canon afkopen. Deze afkoopsom wordt voor een bedrag van € 727.723 ingezet om te voldoen aan het wettelijk verplichte kostenverhaal.

Ontwikkeling Stationsgebied
Voor 2019 t/m 2024 is € 124.000 per jaar geraamd voor toezicht op de fietsenstalling Taxistandplaats CS. Dit bedrag wordt gecompenseerd door de NS voor exploitatiekosten van fietsenstallingen in de directe omgeving van Leiden Centraal Station.

Jeugd en onderwijs

Beleidsterrein

Prestatie

2019

2020

2021

2022

Lasten

Jeugd

Doen organiseren specialistische hulp

2.341

1.117

-

-

Onderwijsbeleid

Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

520

520

-

-

Overige posten

374

1

1

-

Totaal lasten

3.236

1.637

1

-

Baten

Onderwijsbeleid

Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

520

520

-

-

Totaal baten

520

520

-

-

Saldo jeugd en onderwijs

2.716

1.118

1

-

Bedragen x € 1.000,-

Doen organiseren specialistische hulp
Bij de 2e bestuursrapportage 2016 is een tijdelijk transformatiefonds Holland Rijnland ingesteld teneinde de hervorming van jeugdzorg een impuls te geven met als doel op termijn met de kosten binnen het rijksbudget te blijven. In 2019 is hiervoor nog een incidenteel bedrag van ca. € 333.000 opgenomen. In de kaderbrief 2018 - 2021 zijn aanvullende bijdragen opgenomen voor uitbreiding van het eerdere ingestelde Tijdelijk Fonds Jeugdhulp. Basis hiervoor was de prognose van de TWO die aanvullende tekorten voor de periode 2017 t/m 2020 liet zien. Doel van de bijdragen is het stimuleren van de transformatie en om clientvolgend (maatwerk) budget mogelijk te maken. Hierdoor is er sprake van incidentele ramingen: in 2019 van ca. € 1.320.000 en in 2020 van ca. € 1.117.000. Het PGB Jeugd is destijds voor de periode 2017 t/m 2019 met € 500.000 verhoogd. Tenslotte is voor de regionale uitvoeringskosten jeugdhulp in 2019 een éénmalig bedrag van € 176.000 opgenomen.

Sturing geven op uitvalcijfers met RMC
Leiden ontvangt van het rijk, als contactgemeente voor het uitvoeren van de maatregelen uit het regionaal programma voortijdig schoolverlaten van de RMC-regio Zuid-Holland Noord, gedurende de periode 2017 t/m 2020 een jaarlijkse specifieke uitkering. Deze uitkering bedraagt voor de jaren 2019 en 2020 € 520.000. Afgesproken is dat de gemeente deze bijdragen doorbetaalt aan ROC Leiden als uitvoerende contactschool. De financiële verantwoording aan de gemeente zal plaatsvinden via de halfjaarlijkse monitor aan de regiegroep, waarin naast de gemeente ook het ministerie van OC&W vertegenwoordigd is. De gemeente legt over de besteding verantwoording af in de SISA-bijlage bij de jaarrekening.

Cultuur, sport en recreatie

Beleidsterrein

Prestatie

2019

2020

2021

2022

Lasten

Cultuur

Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

332

46

-

-

Exploitatie museum De Lakenhal

300

300

0

0

Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj

250

250

250

-

Sport

Exploiteren gem sportaccommodaties

580

-

1.000

-

Overige lasten

305

181

-4

-4

Totaal lasten

1.766

777

1.246

-4

Baten

Overige posten

-

-

-

-

Totaal baten

-

-

-

-

Saldo cultuur, sport en recreatie

1.766

777

1.246

-4

Bedragen x € 1.000,-

Aanbieden kunst- en cultuurprogramma
Bij de behandeling van de tussenevaluatie van de Cultuurnota 2014-2018 is door het college toegezegd met een visie op beeldende kunst in de openbare ruimte (BKOR) te komen. Op 15 februari 2018 is deze nota ‘Visie op Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte’ (RV 170090) vastgesteld. Hierbij is eenmalig € 250.000 beschikbaar gesteld voor het realiseren van nieuwe beeldende kunst in de openbare ruimte, middels het instellen van een BKOR-fonds. Om BKOR effectief te kunnen inzetten ter versterking van het profiel van Leiden als Kennisstad, zullen er meerjarige activiteiten ontplooid gaan worden. Om dit te kunnen financieren is voor 2019 ook € 250.000 geraamd.

Exploitatie museum De Lakenhal
Voor 2019 en 2020 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor een nieuwe periode cultuurnota.

Aandacht beeldende kunst openbare ruimte
Voor kunst in de openbare ruimte is voor de jaren 2019 t/m 2021 jaarlijks € 250.000 geraamd. Deze bedragen worden gedekt door vrijval uit de reserve Lucas van Leydenfonds in 2020 en 2021. De bijdrage voor 2019 wordt gedekt door de reserve economische impulsen kennisstad en reserve bovenwijkse voorzieningen.

Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties
Het verder verduurzamen van het nieuwe combibad De Vliet vergt een investering € 600.000, waarvan € 200.000 terug te verdienen door middel van een lagere energierekening. Conform een motie uit februari 2018 zal besluitvorming voorgelegd worden over de uitvoering om het zwembad klimaat neutraal te bouwen. Bij besluitvorming zal over de uitwerking van deze motie de mogelijkheden en consequenties van het in een later stadium aantakken op het nog te realiseren warmtenet Zuid-West ook worden meegenomen. Voor de uitvoering van de motie is € 600.000 geraamd in 2019. Per saldo is € 400.000 incidenteel opgenomen. Bij besluitvorming zal worden voorgesteld om €600.000 op te nemen in het investeringsplan. Hiervoor wordt €400.000 in de reserve Afschrijving Investeringen gestort waarna de afschrijvingslasten ten laste van deze reserve worden gebracht en de kapitaallasten van de resterende € 200.000 worden gedekt door de energiebudgetten af te ramen.

Na afronding van de planfase is voor herontwikkeling door investeringen in multifunctionele sportparken een voorlopige reservering ad € 1 mln in 2021 opgenomen.

Maatschappelijke ondersteuning

Beleidsterrein

Prestatie

2019

2020

2021

2022

Lasten

Sociale binding en participatie

Bevorderen cliëntbetrokkenheid

679

618

-

-

Overige posten

9

9

9

-

Totaal lasten

688

628

9

-

Baten

Overige posten

-

-

-

-

Totaal baten

-

-

-

-

Saldo maatschappelijke ondersteuning

688

628

9

-

Bedragen x € 1.000,-

Bevorderen cliëntbetrokkenheid
De wijkaanpak is een manier van werken, voor de gehele organisatie met de inwoners. Om een impuls te geven aan het wijkgericht werken en de leefbaarheid in de wijken was er incidenteel geld beschikbaar dat zo goed mogelijk is ingezet in een wijkaanpak. Ook was er binnen de organisatie tijdelijk extra geld geregeld voor de inzet van wijkregisseurs (naast hetgeen al structureel beschikbaar was). Vanaf 2017/2018 raakt het incidenteel budget uitgeput. Wijkgericht werken heeft een lange adem nodig en constante herijking. Om de huidige wijkaanpak door te zetten is capaciteit en budget nodig. Daarnaast is duidelijk dat de werkdruk enorm is en de ambitie hoog. Om realisatie daarvan mogelijk te maken is het nodig voor 3 jaar extra ondersteuning aan te trekken en zo de wijkregisseurs te faciliteren (van 2018-2020 € 114.000) naast tijdelijke uitbreiding van het aantal wijkregisseurs (van 2018-2020 € 160.000). Met name in de stadsdelen Zuid en Noord liggen er knelpunten in de capaciteit voor de komende jaren. De tijdellijke extra inzet wordt gedekt vanuit de reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken.

Op 28 september 2017 heeft de raad besloten om € 1 mln beschikbaar te stellen voor projecten, inclusief ambtelijke capaciteit, ten behoeve van de realisatie van de wijkenvisie RoMe. Dit bedrag wordt gedekt door een bijdrage uit de reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken. Van dit bedrag is € 300.000 geraamd in zowel 2019 als 2020. (RB17.0048)
Voor de 1e fase realisatie van de wijkvisie Prinsessenburt & De Hoven heeft de raad op 15 maart 2018 € 270.000 beschikbaar gesteld. Ook dit bedrag wordt gedekt door een bijdrage uit de reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken. Van dit bedrag is € 100.000 geraamd in 2019 en € 40.000 in 2020. (RB18.0018).

Werk en inkomen

Beleidsterrein

Prestatie

2019

2020

2021

2022

Lasten

Schuldhulpverlening

Uitvoeren schuldhulpverlening

906

172

-

-

Overige posten

34

49

-10

-

Totaal lasten

939

221

-10

-

Baten

Schuldhulpverlening

Uitvoeren schuldhulpverlening

189

-

-

-

Totaal baten

189

-

-

-

Saldo werk en inkomen

750

221

-10

-

Bedragen x € 1.000,-

Uitvoeren schuldhulpverlening
In het voorjaar 2017 is gestart met een pilot vroegsignalering naar een succesvol voorbeeld 'vroeg erop af' uit Amsterdam. Op basis van meldingen van o.a. woningcorporaties en Zorg en Zekerheid wordt geprobeerd om te voorkomen dat schulden kunnen uitgroeien tot problematische schulden en/of leiden tot meer onnodige kosten ergens in het sociale domein. Als deze pilot ook in Leiden succesvol is willen we deze uitrollen over de hele stad. Naar schatting zal het jaarlijks gaan om 724 meldingen die zullen leiden tot 80 schuldhulpverleningstrajecten. Om alle meldingen en schuldhulpverleningtrajecten 3D-proof af te handelen, is € 729.000 beschikbaar gekomen. Deze preventieve aanpak zal in de toekomst moeten leiden tot minder schuldhulpverleningstrajecten en tot minder kosten in het sociaal domein. Op termijn zullen er door de preventieve aanpak minder schuldhulpverleners nodig zijn. Verwacht wordt dat de woningcorporaties en Zorg en Zekerheid een bijdrage in de kosten zullen leveren. Er wordt gerekend op een bijdrage van de partners van € 184.000. Voor 2018 en 2019 zullen transformatiemiddelen worden ingezet als dekking. In 2019 zal een evaluatie plaatsvinden naar de effecten van Vroeg erop af in Leiden.

Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid stelt het kabinet voor drie jaar geld ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen. Deze middelen zijn vooralsnog toegevoegd aan het beleidsterrein Schuldhulpverlening en blijven hiermee binnen het sociaal domein.

Algemene middelen

Beleidsterrein

Prestatie

2019

2020

2021

2022

Lasten

Overige alg.dekkingsmiddelen

Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering

-

1.008

-

-

Overige posten

31

31

31

31

Totaal lasten

31

1.039

31

31

Baten

Dividend

deelnemingen nutsbedrijven

1.200

500

-

-

Overige posten

274

295

-

-

Totaal baten

1.474

795

-

-

Saldo algemene middelen

-1.443

244

31

31

Bedragen x € 1.000,-

Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering
Voor het project ambtelijke herhuisvesting is rekening gehouden met incidentele niet activeerbare kosten in 2020.

Deelneming nutsbedrijven
Voor 2019 en 2020 wordt rekening gehouden met een hogere dividendopbrengst van Alliander.

Overhead

Beleidsterrein

Prestatie

2019

2020

2021

2022

Lasten

Overhead

Overhead kostenplaatsen

655

-

-

-

Overhead overige

1.250

948

-

-

Overhead huisvesting

-48

-750

6

6

Totaal lasten

1.856

198

6

6

Baten

Overige posten

-

-

-

-

Totaal baten

-

-

-

-

Saldo overhead

1.856

198

6

6

Bedragen x € 1.000,-

Overhead kostenplaatsen
Als gevolg van verbouwingswerkzaamheden aan het stadhuis bestaat een reële kans dat alle gebruikers van het stadhuis gedurende de verbouwing elders onder gebracht moeten worden. De planning van het stadhuis gaat voorlopig uit van de start van de werkzaamheden (op z’n vroegst) aan het einde van 2018. De kosten voor de verhuizing en de huur gedurende de periode van een jaar van tijdelijke huisvesting voor de huidige gebruikers en functies van het stadhuis, zijn geraamd op € 850.000. (€ 200.000 2018 en € 650.000 2019)

Overhead overige
Voor de ontwikkelpool (personeel) is voor 2019 en 2020 resp. € 1.000.000 en € 700.000 beschikbaar. Deze bedragen worden gedekt door bijdragen van de bedrijfsvoeringsreserve concern.
Leiden is in 2017 begonnen een Urban Data Center op te richten. Komende jaren zijn middelen nodig om te experimenteren met en te leren van het werken met grote hoeveelheden data om de dienstverlening te versterken met slimme en innovatieve oplossingen. Voor zowel 2019 als 2020 is € 250.000 in de begroting opgenomen. In 2020 zal de inzet van het UDC geëvalueerd worden.

Overhead huisvesting
Het onderhoudsbudget van ambtenarenhuisvesting is tijdelijk verlaagd in verband met verbouwingswerkzaamheden aan het stadhuis (zie ook Overhead kostenplaatsen hierboven).
Voor de renovatie van de monumentale gevel van het stadhuis aan de Breestraat is krediet beschikbaar gesteld. Onderdeel van de dekking is incidentele vrijval uit de onderhoudsvoorziening gemeentelijk vastgoed ad
€ 205.000. Dit bedrag is gestort in de reserve afschrijvingen investeringen.