Ga naar boven

Incidentele lasten en baten

Resultaat na bestemming (incl. reservemutaties)

2018

2019

2020

2021

Incidentele lasten

Programma

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

430

394

307

17

VEILIGHEID

731

65

65

0

ECONOMIE

1.760

737

368

0

BEREIKBAARHEID

631

270

0

0

OMGEVINGSKWALITEIT

2.055

1.545

1.468

0

STEDELIJKE ONTWIKKELING

18.827

5.924

10.707

5.766

JEUGD EN ONDERWIJS

3.767

2.789

1.629

0

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

1.149

289

45

-0

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

3.872

1.131

274

0

WERK EN INKOMEN

1.482

796

58

0

ALGEMENE MIDDELEN

159

164

1.172

-336

PROGRAMMA OVERHEAD

1.906

1.600

-48

0

Saldo Incidentele lasten

36.769

15.705

16.046

5.446

Programma

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

0

0

0

0

VEILIGHEID

0

0

0

0

ECONOMIE

0

0

0

0

BEREIKBAARHEID

0

0

0

0

OMGEVINGSKWALITEIT

30

0

0

0

STEDELIJKE ONTWIKKELING

16.100

5.354

10.906

5.788

JEUGD EN ONDERWIJS

554

520

520

0

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

-194

0

0

0

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

109

0

0

0

WERK EN INKOMEN

466

227

58

0

ALGEMENE MIDDELEN

580

-54

-74

-74

PROGRAMMA OVERHEAD

13

0

0

0

Saldo incidentele baten

17.658

6.048

11.409

5.713

Saldo incidentele laten en baten

19.111

9.657

4.637

-267

Bedragen x € 1.000,-

Per programma volgt hieronder een toelichting van de incidentele lasten en baten > € 250.000. Alle overige posten worden in een totaalbedrag genoemd.

Bestuur en dienstverlening

Beleidsterrein

Prestatie

2018

2019

2020

2021

Lasten

Dienstverlening

Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen

275

365

290

0

Overige posten

155

29

17

17

Totaal lasten

430

394

307

17

Baten

Totaal baten

0

0

0

0

Saldo Bestuur en dienstverlening

430

394

307

17

Bedragen x € 1.000,-

Eenduidige/Klantvriendelijke dienstverlening via alle kanalen
Het past bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen om te gaan voor zo min mogelijk papier in de organisatie. Vanwege de deplorabele staat van de huidige archiefruimten, is dit niet alleen een wens maar een noodzaak. In 2015 zijn extra middelen beschikbaar gesteld om het papieren archief te bewerken, selecteren en vernietigen. Gedurende de bewerking van dit deel is de volle omvang van het archief en de benodigde maatregelen om het op orde te krijgen aan het licht gekomen. Dit is omvangrijker dan oorspronkelijk gedacht. Er zijn daarom extra middelen beschikbaar gesteld om de volledige achterstand in de bewerking van het archief op te pakken. Daarmee wordt ook voorgesorteerd op de toekomstige nieuwe huisvesting, waarin het uitgangspunt is dat de archiefruimte volledig aan de eisen voldoet maar vooral ook zo klein mogelijk is.

Veiligheid

Beleidsterrein

Prestatie

2018

2019

2020

2021

Lasten

Fysieke veiligheid

Afspraken Veiligheidsregio Hollands Mid

666

0

0

0

Overige posten

65

65

65

0

Totaal lasten

731

65

65

0

Baten

Totaal baten

0

0

0

0

Saldo Veiligheid

731

65

65

0

Bedragen x € 1.000,-

Afspraken Veiligheidsregio Holland Midden
Dit gaat om de financiële gevolgen van de met het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden gemaakte nieuwe bestuurlijke afspraken over het kostenniveau en de financieringssystematiek van de gemeentelijke bijdragen. De nieuwe afspraken gaan in per 2019, terwijl in de Leidse meerjarenbegroting is gerekend op 2018. Hierdoor ontstaat er in 2018 bovenop het structurele nadeel een incidenteel nadeel van € 657.000.

Economie

Beleidsterrein

Prestatie

2018

2019

2020

2021

Lasten

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

Stim. en acquis kennisintens. bedrijvig

821

247

50

0

Marketing en promotie

Programmasturing Binnenstad

641

141

0

0

Ruimte om te ondernemen

Regionale en lokale beleidsontwikkeling

-100

273

318

0

Overige posten

398

76

0

0

Totaal lasten

1.760

737

368

0

Baten

Totaal Baten

0

0

0

0

Saldo Economie

1.760

737

368

0

Bedragen x € 1.000,-

Stimuleren en acquisitie kennisintensieve bedrijvigheid
Voor het incidentele bedrag uit 2018 is € 500.000 bedoeld om uitvoering te kunnen geven aan het programma Kennisstad.
Het restant van de raming heeft betrekking op een nieuw masterplan en bestemmingsplan voor het Bio Sciencepark wat Leiden momenteel samen met de Universiteit Leiden opstelt. Deze kosten worden gezamenlijk gedragen door de Universiteit en de gemeente. De benodigde extra plankosten bedragen voor de periode 2016 - 2019 op basis van tussenevaluatie en het concept projectplan naar verwachting € 740.000. Hiervan is € 98.000 aangemeld bij de 1ste Bestuursrapportage van 2016 en € 150.000 wordt gedekt uit een restant krediet Niels Bohrweg. De resterende € 492.000 is als nieuw beleid in de begroting openomen.

Met ESOF 2022 krijgt Leiden de grootste, multidisciplinaire Europese wetenschapsconferentie ooit binnen haar grenzen met circa 5.000 deelnemers. Ook mag Leiden het hele jaar 2022 de titel 'European City of Science' voeren. Dit ondersteunt de ambitie en koers van onze ontwikkelingsvisie 'Leiden, Stad van Ontdekkingen', waarvan internationale kennis één van de pijlers is. Naast naamsbekendheid van Leiden als internationale kennisstad, leert de ervaring in andere steden dat er gedurende dat jaar ook een grote economische spin-off te verwachten valt.
Nu de conferentie voor 2022 aan ons is toegewezen, kan de gemeente zich met haar partners richten op de verdere uitwerking. Hiervoor zullen we een apart plan van aanpak opstellen, dat we in 2018 aan de gemeenteraad voorgeleggen. De gemeentelijk bijdrage in de kosten van voorbereiding en uitvoering van ESOF 2022 wordt nu geraamd op € 450.000. € 250.000 zullen wij de komende jaren verspreid ten laste brengen van de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld voor Economie 071. De overige € 200.000 dekken we verspreid over de komende jaren incidenteel uit de Algemene Middelen.

Programmasturing binnenstad
Het programma Binnenstad heeft als doelen meer bezoekers naar de Leidse binnenstad te trekken, die langer blijven, meer geld uitgeven en met hogere tevredenheid terugkijken op hun bezoek. Het is onze ambitie de titel “beste binnenstad” te verwerven en daarvan vervolgens ook de vruchten te plukken. Het oorspronkelijke programma Binnenstad liep tot en met 2018 met een uitloop naar 2019. Bij de kadernota 2018-2021 is besloten om structureel budget voor dit programma in de begroting op te nemen.

Regionale en lokale beleidsontwikkeling
Als Leidse regio willen we in de volle breedte het vestigingsklimaat versterken en ook tot de top van de Europese kennisregio’s blijven behoren. Daarvoor is het noodzakelijk om de krachten in de regio maximaal te benutten en te bundelen. Dit vraagt weer om een gezamenlijke economische visie en aanpak van de 071-gemeenten, ondernemers en het kennis- en onderwijsveld. Een aanpak waarbij de partners een visie delen, elkaar weten te vinden en gezamenlijk afspraken kunnen maken over concrete, te ondernemen acties.
Deze samenwerking heeft in 2013 concreet vorm gekregen met deelname van de gemeente Leiden aan de ‘Economische Agenda Leidse regio’ (ook wel: Economie071). In een convenant is deze samenwerking op 12 februari 2014 geformaliseerd voor de periode 2014 t/m 2017.
Op basis van de behaalde resultaten is besloten om de economische samenwerking voort te zetten tot en met 2020. De extra kosten die dat met zich mee brengt zijn bedragen voor 2019 € 373.000 en voor 2020 € 368.000.

Bereikbaarheid

Beleidsterrein

Prestatie

2018

2019

2020

2021

Lasten

Parkeren

Uitvoeren maatregelen parkeren

403

220

0

0

Overige posten

227

50

0

0

Totaal lasten

631

270

0

0

Baten

Totaal baten

0

0

0

0

Saldo Bereikbaarheid

631

270

0

0

Bedragen x € 1.000,-

Uitvoeren maatregelen parkeren
Dit betreft subsidie voor Stadsparkeerplan voor de exploitatie van het parkeerterrein aan de Haagweg. Deze subsidie is verlengd tot en met 2019 in verband met de verwachte ingebruikname van de nieuwe parkeergarages. Deze subsidie wordt gedekt door een bijdrage uit de reserve Parkeren.

Omgevingskwaliteit

Beleidsterrein

Prestatie

2018

2019

2020

2021

Lasten

Duurzaamheid

Uitvoeren duurzaamheidbeleid

1.181

1.181

1.131

0

Openbaar water

Beheren openbaar water en riolering

364

364

337

0

Verharde openbare ruimte

Ontwikkelen beleid openbare ruimte

510

0

0

0

Overige posten

0

0

0

0

Totaal lasten

2.055

1.545

1.468

0

Baten

Overige posten

0

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

0

Saldo omgevingskwaliteit

2.055

1.545

1.468

0

Bedragen x € 1.000,-

Uitvoeren duurzaamheidbeleid
Op 17 december 2015 is de duurzaamheidsagenda 2016-2020 door de raad vastgesteld. (RB15.0105) Om de doelen te realiseren is voor de jaren 2016 tot en met 2020 extra budget beschikbaar gesteld. Dekking hiervan is gevonden in de reserve duurzaamheidsfondsen.

Beheren openbaar water en riolering
Dit budget betreft de kosten met betrekking tot de overdracht van watertaken aan het Hoogheemraadschap Rijnland. Hieronder vallen de gemalen, keringen, duikers en beschoeiingen.

Ontwikkelen beleid openbare ruimte
Voor het operationaliseren van de Visie Openbare Ruimte heeft de raad € 1,3 mln beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt gedekt door de reserves stedelijke ontwikkeling (€ 1,0 mln) en programma binnenstad (€ 0,3 mln). Het geraamde incidentele bedrag in 2018 is het laatste deel van dit budget.

Stedelijke ontwikkeling

Beleidsterrein

Prestatie

2018

2019

2020

2021

Lasten

Gemeentelijk vastgoed

Opstellen MPG en Vermogensbeheer

14.134

5.354

2.929

5.790

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

2.576

40

7.778

-24

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

716

30

0

0

Implementatie Omgevingswet

1.400

500

0

0

Overige posten

0

0

0

0

Totaal lasten

18.827

5.924

10.707

5.766

Baten

Gemeentelijk vastgoed

Opstellen MPG en Vermogensbeheer

11.438

4.944

2.807

5.787

Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

4.662

410

8.099

0

Overige posten

0

0

0

0

Totaal baten

16.100

5.354

10.906

5.788

Saldo stedelijke ontwikkeling

2.727

570

-198

-22

Bedragen x € 1.000,-

Opstellen MPG en Vermogensbeheer
Voor de financiering van het onderhandelaarsaccoord met woningbouwvereniging Ons Doel heeft de raad voor de jaren 2016 tot en met 2018 jaarlijks € 2,1 mln beschikbaar gesteld. Deze bijdragen worden gedekt door een bijdrage uit de reserve herstructurering woongebieden Ons Doel.
Daarnaast zijn voor 2018 t/m 2020 incidentele investeringsbijdragen geraamd die worden gedekt door bijdragen uit reserves (€ 0,5 mln, € 0,,4 mln en € 0,1 mln).
De rest van de bedragen heeft betrekking op de geraamde mutaties van projecten binnen het grondbedrijf.

Exploiteren van gemeentelijk vastgoed
Zowel de incidentele lasten als de incidentele baten binnen deze prestatie hebben te maken met het project Verkoop Gemeentelijk Vastgoed.

Opstellen en actualiseren ruimtelijk instrumentarium
Voor 2018 is eenmalig € 425.000 beschikbaar gesteld voor extra juridische planologische inzet als gevolg van het sterk gestegen aantal ruimtelijke initiatieven. Het restant van deze raming betreft de kosten voor tijdelijke extra ondersteuning voor het opstellen van bestemmingsplannen.

Implementatie omgevingswet
In 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd. In het programmaplan 2017-2018 is de invoering van de Omgevingswet voor gemeente Leiden uitgewerkt. In december 2016 is de programmavisie ‘Samen maken we de stad’ vastgesteld door de Raad. De programmavisie beschrijft de uitgangspunten voor de manier waarop we de nieuwe Omgevingswet gaan uitvoeren. In het programmaplan zijn aan de hand van zes thema’s de doelen en resultaten benoemd om te kunnen gaan het werken met de Omgevingswet. Het jaar 2017 is het jaar van bewustwording en voorbereiding, 2018 is het jaar van implementatie en verandering. Voor 2018 wordt €1,4 mln en voor 2019 wordt € 500.000 geraamd.

Jeugd en onderwijs

Beleidsterrein

Prestatie

2018

2019

2020

2021

Lasten

Jeugd

Doen organiseren specialistische hulp

2.682

2.145

1.109

0

Onderwijsbeleid

Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

554

520

520

0

Onderwijshuisvesting

In stand houden bestaande gebouwenvoorr

274

124

0

0

Overige posten

258

0

0

0

Totaal lasten

3.767

2.789

1.629

0

Baten

Onderwijshuisvesting

In stand houden bestaande gebouwenvoorr

554

520

520

0

Totaal baten

554

520

520

0

Saldo jeugd en onderwijs

3.214

2.269

1.109

0

Bedragen x € 1.000,-

Doen organiseren specialistische hulp
De bij de 2e bestuursrapportage 2016 gemelde nadelen voor regionale jeugdzorg zijn in de begroting 2017 meerjarig verwerkt. De nadelen zijn ontstaan doordat het rijksbudget sneller daalt dan de afname van de kosten van jeugdzorg. Daarom is een tijdelijk regionaal transitiefonds ingesteld teneinde de hervorming een impuls te geven zodat op termijn de kosten van jeugdzorg binnen het rijksbudget blijven. Ten opzichte van de voor 2018 opgenomen bijdrage daalt deze in 2019 met € 325.000 en met € 651.000 in 2020. Het PGB Jeugd is destijds voor de periode 2017 t/m 2019 met € 500.000 verhoogd.

In de kaderbrief 2018 - 2021 zijn aanvullende bijdragen opgenomen voor uitbreiding van het eerdere ingestelde Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland. Basis hiervoor was de prognose van de TWO,  die voor de periode 2017 t/m 2020 aanvullende tekorten op het budget voor regionale jeugdhulp liet zien. Doel van de bijdragen is het stimuleren van de transformatie en om clientvolgend (maatwerk) budget mogelijk te maken. Ten opzichte van het voor 2018 opgenomen bedrag daalt deze bijdrage in 2019 met € 211.000 en 2020 met € 422.000.

Sturing geven op uitvalcijfers met RMC
Leiden ontvangt van het rijk, als contactgemeente voor het uitvoeren van de maatregelen uit het regionaal programma voortijdig schoolverlaten van de RMC-regio Zuid-Holland Noord, gedurende de periode 2017 t/m 2020 een jaarlijkse specifieke uitkering. Deze uitkering bedraagt voor 2018 € 554.000 en voor de jaren 2019 en 2020 € 520.000. Afgesproken is dat de gemeente deze bijdragen doorbetaalt aan ROC Leiden als uitvoerende contactschool. De financiële verantwoording aan de gemeente zal plaatsvinden via de halfjaarlijkse monitor aan de regiegroep, waarin naast de gemeente ook het ministerie van OC&W vertegenwoordigd is. De gemeente legt over de besteding verantwoording af in de SISA-bijlage bij de jaarrekening.

In stand houden bestaande gebouwenvoorraad
Het budget voor eenmalige voorzieningen voor onderwijshuisvesting in de jaren 2018 en 2019 is niet toereikend om alle noodzakelijke éénmalige voorzieningen in de komende jaren te kunnen dekken. Om die reden is het budget voor eenmalige voorzieningen in 2018 en 2019 verhoogd. Dekking is gevonden in vrijvallende kapitaallasten in verband met vertraging in de realisatie van een nieuwe Vmbo school.

Cultuur, sport en recreatie

Beleidsterrein

Prestatie

2018

2019

2020

2021

Lasten

Cultuur

Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

330

80

45

0

Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj

250

0

0

0

Sport

Organiseren kennismakingscursussen

379

0

0

0

Overige lasten

190

209

-0

-0

Totaal lasten

1.149

289

45

-0

Baten

Overige posten

-194

0

0

0

Totaal baten

-194

0

0

0

Saldo cultuur, sport en recreatie

1.342

289

45

-0

Bedragen x € 1.000,-

Aanbieden kunst- en cultuurprogramma
Op verzoek van de raad is de notitie “Lokaal Medialandschap Leiden” opgesteld. Het (traditionele) lokale media-aanbod in de Leidse regio is volgens dit rapport de afgelopen jaren afgenomen. De notitie geeft een overzicht van relevante ontwikkelingen in het medialandschap en van de rol die de media en de gemeente kunnen spelen om te zorgen dat de Leidse samenleving adequaat en onafhankelijk geïnformeerd blijft. De notitie schetst een aantal scenario’s, om die situatie te verbeteren. In de vergadering van de Commissie W&M van 25 augustus 2016 is dit onderwerp besproken en heeft uw raad een voorkeur uitgesproken voor het uitwerken van het scenario om een stimuleringsfonds voor de lokale media op te zetten. In de conferentie voor raadsleden en media van 24 februari jl. is de tussenrapportage m.b.t. het onderzoek van de universiteit naar de mogelijkheden voor bedoeld stimuleringsfonds gepresenteerd. Als voorlopige conclusie werd het instellen van een projectenfonds voor de media als zinvol beschouwd. Vooruitlopend op de behandeling van het raadsvoorstel over een lokaal mediafonds is € 250.000 gereserveerd, zodat bij vaststelling van dit fonds een voortvarende start kan worden gemaakt met de uitvoering. Deze reservering is tevens een belangrijk signaal in de gesprekken die momenteel met andere partijen worden gevoerd over hun eventuele bijdrage aan dit onafhankelijke mediafonds.

Incidedentele subsidie kunst-/cultuurprojecten
Voor het intensiveren van het BKOR-beleid is voor 2018 een aanvullend budget beschikbaar gesteld van € 250.000.

Organiseren kennismakingscursussen
Voor het faciliteren van initiatieven op het gebied van sport en bewegen om Leidenaren structureel meer te laten sporten en bewegen en sportverenigingen maatschappelijk meer van waarde te laten zijn is € 250.000 incidenteel beschikbaar voor 2018. Deze middelen worden gedekt door een bijdrage uit de reserve Sportstimulering.

In het contourenplan buitensportaccommodaties wordt in beeld gebracht hoe de gemeente de ruimtebehoefte van de voetbalsport in de komende jaren zo optimaal als mogelijk accommodeert. De ruimtevraag van de hockey-, korfbal- en rugbysport wordt hier ook bij betrokken. Om vervolgens aan de slag te gaan met de uitwerking van het contourenplan worden plankosten gemaakt. Het incidentele budget hiervoor bedraagt voor 2018 € 125.000.

Maatschappelijke ondersteuning

Beleidsterrein

Prestatie

2018

2019

2020

2021

Lasten

Kwetsbare groepen

Preventie verslaving, dak- en thuisloos

1.000

0

0

0

Toel. zorg verslavings- en psychia. pro

277

0

0

0

Uitv. geven aan beschermd wonen

333

0

0

0

Voorkomen geweld in huiselijke kring

857

0

0

0

Ondersteuning

Organiseren toegang sociale wijkteams

857

857

0

0

Sociale binding en participatie

Bevorderen cliëntbetrokkenheid

274

274

274

0

Overige posten

274

0

0

0

Totaal lasten

3.872

1.131

274

0

Baten

Overige posten

109

0

0

0

Totaal baten

109

0

0

0

Saldo maatschappelijke ondersteuning

3.764

1.131

274

0

Bedragen x € 1.000,-

Preventie verslaving, dak- en thuislozen
De komende periode neemt de vraag naar ruimte voor initiatieven en activiteiten door/voor bewoners toe. In veel wijken en buurten is behoefte aan het nog efficienter inzetten van locaties voor ontmoeting, ondersteuning en activiteiten (bijv. buurt-huiskamers). Bestaande gebouwen zijn gedateerd en behoeven fysieke upgrade/aanpassing om het multifunctioneel gebruik te stimuleren, waardoor meer mensen er gebruik van kunnen maken. In 2018 is incidenteel € 850.000 geraamd, waarvan € 150.000 voor projectleiding. De kosten worden gedekt vanuit de gereserveerde NUON-middelen.

De overige € 150.000 heeft betrekking op de coördinatie van inspanningen gericht op statushouders en bijzondere doelgroepen.

Uitvoering geven aan toeleiding naar zorg van mensen met verslavings en psychiatrische problematiek en begeleiding van ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood
Voor de Bed-Bad-Broodvoorziening en maatschappelijke ondersteuning van statushouders is in 2018 incidenteel € 275.000 beschikbaar.

Uitvoering geven aan beschermd wonen
De raad heeft besloten om € 1.340.000 in te zetten voor innovatie en extra uitvoeringscapaciteit Beschermd wonen. (RB17.0014) Hiervan heeft € 333.000 betrekking op 2018.

Voorkomen geweld in huiselijke kring
Leiden krijgt vanaf 2017 minder middelen van het Rijk ter bestrijding van huiselijk geweld. In de afgelopen jaren heeft Leiden de niet-bestede middelen gereserveerd. De gereserveerde middelen worden nu onttrokken. Hiermee wordt het mogelijk om het huidige voorzieningenniveau vanaf 2017 in een gematigder tempo te verlagen. (€ 585.000)
Daarnaast wordt € 272.000 onttrokken aan de reserve zachte landing 3D voor een Aanpak acuut en structureel ernstig geweld en voor incidentele financiering van het centrum voor seksueel geweld en veerkracht voor kinderen.

Organiseren toegang sociale wijkteams
De afgelopen jaren hebben de samenwerkingspartners Kwadraad, Libertas, MEE en Radius, met Activite en de gemeente Leiden hard gewerkt om de basis in de sociale wijkteams op orde te krijgen. Er is echter nog veel om door te ontwikkelen. Ook de Rekenkamercommissie geeft dit aan in het rapport Grip op Vertrouwen (d.d. 9 februari 2017). Het gaat hierbij o.a. om het versterken van samenwerking met netwerken in de wijk, het outreachend werken, het verbeteren van de toegankelijkheid en bekendheid voor bewoners, het verhelderen van doelen, het opstellen van indicatoren en het verbeteren van het monitoringssysteem en het bevorderen van innovatie in het Sociaal domein. De werkdruk in de teams wordt hoog ervaren. Voor 2017 heeft de coöperatie i.o. € 613.000 extra middelen toegekend gekregen om de werkdruk te verminderen met extra inzet van medewerkers en een tekort op de overheadkosten te dekken. De begroting van de coöperatie is hiermee sluitend gemaakt op € 3.483.577. Ook de komende 3 jaar zal nog veel druk komen te liggen op de sociale wijkteams i.v.m. de doorontwikkeling, innovaties, en samenwerkingsopgaven. Daarom is het budget van 2017 gehandhaafd voor 2018 en 2019.

Bevorderen cliëntbetrokkenheid
De wijkaanpak is een manier van werken, voor de gehele organisatie met de inwoners. Om een impuls te geven aan het wijkgericht werken en de leefbaarheid in de wijken was er incidenteel geld beschikbaar dat zo goed mogelijk is ingezet in een wijkaanpak. Ook was er binnen de organisatie tijdelijk extra geld geregeld voor de inzet van wijkregisseurs (naast hetgeen al structureel beschikbaar was). Vanaf 2017/2018 raakt het incidenteel budget uitgeput. Wijkgericht werken heeft een lange adem nodig en constante herijking. Om de huidige wijkaanpak door te zetten is capaciteit en budget nodig. Daarnaast is duidelijk dat de werkdruk enorm is en de ambitie hoog. Om realisatie daarvan mogelijk te maken is het nodig voor 3 jaar extra ondersteuning aan te trekken en zo de wijkregisseurs te faciliteren (van 2018-2020 €114.000) naast tijdelijke uitbreiding van het aantal wijkregisseurs (van 2018-2020 € 160.000). Met name in de stadsdelen Zuid en Noord liggen er knelpunten in de capaciteit voor de komende jaren. De tijdellijke extra inzet wordt gedekt vanuit de reserve herinrichting openbare ruimte.

Werk en inkomen

Beleidsterrein

Prestatie

2018

2019

2020

2021

Lasten

Arbeidsparticipatie

Inz. re-integratie en participatievoorz

630

0

0

0

Schuldhulpverlening

Uitvoeren schuldhulpverlening

729

729

0

0

Overige posten

123

67

58

0

Totaal lasten

1.482

796

58

0

Baten

Arbeidsparticipatie

Inz. re-integratie en participatievoorz

254

0

0

0

Schuldhulpverlening

Uitvoeren schuldhulpverlening

184

184

0

0

Overige posten

28

43

58

0

Totaal baten

466

227

58

0

Saldo werk en inkomen

1.015

568

0

0

Bedragen x € 1.000,-

Inz. re-integratie en participatievoorz.
Op 10 maart 2016 heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor de versnelde aanpak van de maatschappelijke integratie van statushouders. (€ 0,4 mln 2018) De incidenteel geraamde baten zijn o.a. subsdidieopbrengsten die met deze activiteit samenhangen. (€ 0,1 mln voor 2018)
De Leidse regio doet in 2017/2018 (2-jarige trajecten) mee aan het JAS-project. De incidentele lasten en baten voor dit project bedragen in 2018 € 152.000.

Uitvoeren schuldhulpverlening
In het voorjaar 2017 is gestart met een pilot vroegsignalering naar een succesvol voorbeeld 'vroeg erop af' uit Amsterdam. Op basis van meldingen van o.a. woningcorporaties en Zorg en Zekerheid wordt geprobeerd om te voorkomen dat schulden kunnen uitgroeien tot problematische schulden en/of leiden tot meer onnodige kosten ergens in het sociale domein. Als deze pilot ook in Leiden succesvol is willen we deze uitrollen over de hele stad. Naar schatting zal het jaarlijks gaan om 724 meldingen die zullen leiden tot 80 schuldhulpverleningstrajecten. Om alle meldingen en schuldhulpverleningtrajecten 3D-proof af te handelen, is € 729.000 beschikbaar gekomen. Deze preventieve aanpak zal in de toekomst moeten leiden tot minder schuldhulpverleningstrajecten en tot minder kosten in het sociaal domein. Op termijn zullen er door de preventieve aanpak minder schuldhulpverleners nodig zijn. Verwacht wordt dat de woningcorporaties en Zorg en Zekerheid een bijdrage in de kosten zullen leveren. Er wordt gerekend op een bijdrage van de partners van € 184.000. Voor 2018 en 2019 zullen transformatiemiddelen worden ingezet als dekking. In 2019 zal een evaluatie plaatsvinden naar de effecten van Vroeg erop af in Leiden.

Algemene middelen

Beleidsterrein

Prestatie

2018

2019

2020

2021

Lasten

Overige alg.dekkingsmiddelen

Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering

159

84

1.092

84

Stelposten concern

0

80

80

-420

Overige posten

0

0

0

0

Totaal lasten

159

164

1.172

-336

Baten

Algemene uitkering

Algemene uitkering

580

20

0

0

Overige posten

0

-74

-74

-74

Totaal baten

580

-54

-74

-74

Saldo algemene middelen

-421

218

1.246

-262

Bedragen x € 1.000,-

Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering
Voor het project ambtelijke herhuisvesting is rekening gehouden met incidentele niet activeerbare kosten in 2020.

Stelposten concern
Een deel van de kapitaallasten van investeringen die in de begroting zijn opgenomen zullen pas vanaf 2022 en later ontstaan. Een bedrag ad € 500.000 is alvast in 2021 opgenomen om een zuiver structureel beeld te geven. Deze kapitaallasten worden incidenteel als ’voordeel’ weer opgevoerd onder ‘onderuitputting’, zodat hiervoor per saldo in 2021 nihil is opgenomen. Dat betekent dat voorzichtigheidshalve al in het begrotingsjaar 2021 rekening is gehouden met de stijging van de kapitaallasten in 2022.

Algemene uitkering
In 2018 wordt een eenmalige uitkering ad € 580.000 ontvangen voor statushouders en bijzondere doelgroepen.

Overhead

Beleidsterrein

Prestatie

2018

2019

2020

2021

Lasten

Overhead

Overhead kostenplaatsen

200

650

0

0

Overhead overige

1.706

1.000

500

0

Overhead huisvesting

0

-50

-548

0

Totaal lasten

1.906

1.600

-48

0

Baten

Overige posten

13

0

0

0

Totaal baten

13

0

0

0

Saldo overhead

1.893

1.600

-48

0

Bedragen x € 1.000,-

Overhead kostenplaatsen
Als gevolg van verbouwingswerkzaamheden aan het stadhuis bestaat een reële kans dat alle gebruikers van het stadhuis gedurende de verbouwing elders onder gebracht moeten worden. De planning van het stadhuis gaat voorlopig uit van de start van de werkzaamheden (op z’n vroegst) aan het einde van 2018. De kosten voor de verhuizing en de huur gedurende de periode van een jaar van tijdelijke huisvesting voor de huidige gebruikers en functies van het stadhuis, zijn geraamd op € 850.000. (€ 200.000 2018 en € 650.000 2019)

Overhead overige
Voor flankerend beleid is voor de periode 2015-2018 € 2,4 mln beschikbaar met als dekking de reserve flankerend beleid. Voor 2018 is € 700.000 geraamd.
Voor de ontwikkelpool (personeel) is in de jaren 2018-2020 resp. € 1.000.000, € 1.000.000 en € 500.000 beschikbaar. Deze bedragen worden gedekt door bijdragen van de bedrijfsvoeringsreserve concern.

Overhead huisvesting
Het onderhoudsbudget van ambtenarenhuisvesting is tijdelijk verlaagd in verband met verbouwingswerkzaamheden aan het stadhuis (zie ook Overhead kostenplaatsen hierboven).