Ga naar boven
Home / Financiële begroting / Overzicht van baten en lasten / Structureel en reëel evenwicht / Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

2019

2020

2021

2022

Structurele toevoegingen aan reserves

Programma

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Egalisatiereserve verkiezingen

130

130

130

130

Totaal Bestuur en dienstverlening

130

130

130

130

BEREIKBAARHEID

Reserve parkeren P4

9.825

10.301

10.450

10.450

Reserve bereikbaarheidsprojecten

358

358

358

358

Totaal Bereikbaarheid

10.184

10.660

10.808

10.808

OMGEVINGSKWALITEIT

Reserve asbestsanering (P5)

106

106

106

106

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P5

40

2

2

2

Totaal Omgevingskwaliteit

146

108

108

108

STEDELIJKE ONTWIKKELING

reserve grondexploitaties P6

1.746

1.685

1.699

1.649

Reserve herstruct. Woongebieden Portaal

31

31

31

31

Reserve strategische aankopen

155

155

155

155

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P6

128

128

-

-

Reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

8

8

8

8

Reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

49

49

49

49

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

3

3

3

3

Reserve Stedelijke Ontwikkeling P6

3.000

3.000

3.000

3.000

Reserve herontw. Stationsgebied eo

1.000

1.000

-

-

Totaal Stedelijke ontwikkeling

6.119

6.058

4.945

4.895

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Reserve Pieterskerk

193

193

193

193

Totaal Cultuur, sport en recreatie

193

193

193

193

ALGEMENE MIDDELEN

Bedrijfsvoeringsreserve concern

644

192

-

61

Reserve bedrijfsvoering plankosten

871

871

871

871

Totaal Algemene middelen

1.515

1.063

871

932

Saldo structurele toevoegingen aan reserves

18.287

18.211

17.055

17.066

Structurele onttrekkingen aan reserves

Programma

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Reserve Holland Rijnland

3.077

3.077

3.077

3.077

Totaal Bestuur en dienstverlening

3.077

3.077

3.077

3.077

BEREIKBAARHEID

Reserve parkeren P4

9.735

10.531

10.582

10.509

Reserve fietsenstalling station P4

324

550

442

442

Totaal Bereikbaarheid

10.059

11.081

11.024

10.952

STEDELIJKE ONTWIKKELING

reserve grondexploitaties P6

2.536

2.514

1.046

921

Reserve afkoopsommen erfpacht

1.479

1.494

1.508

1.508

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

3

3

3

3

Reserve strategische aankopen

100

100

100

100

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

3

3

3

3

Reserve parkeren P6

26

26

26

26

Totaal Stedelijke ontwikkeling

4.148

4.141

2.688

2.563

JEUGD EN ONDERWIJS

Reserve combinatiefuncties

19

19

19

19

reserve grondexploitaties P7

54

54

54

54

Totaal Jeugd en onderwijs

73

73

73

73

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Reserve exploitatie De Nobel

9

9

9

9

Reserve Pieterskerk

123

123

123

123

Reserve bedrijfsvoering ELO

13

12

12

12

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden

35

35

35

35

Totaal Cultuur, sport en recreatie

180

179

179

179

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P9

25

-

-

-

Totaal Maatschappelijke ondersteuning

25

-

-

-

WERK EN INKOMEN

DZB Reserve frictiekosten ID/WIW DZB

119

109

58

26

Totaal Werk en inkomen

119

109

58

26

ALGEMENE MIDDELEN

Bedrijfsvoeringsreserve concern

-

-

58

-

Reserve bedrijfsvoering plankosten

812

772

721

721

Reserve Informatisering AD

88

88

88

-

Reserve afschrijvingen investeringen

998

1.282

1.294

1.446

Totaal Algemene middelen

1.897

2.142

2.160

2.168

Saldo structurele onttrekkingen aan reserves

19.576

20.801

19.259

19.037

Saldo structurele mutaties reserves

-1.289

-2.590

-2.203

-1.970

Bedragen x € 1.000,-

Bedragen > € 250.000 worden hierna toegelicht:

Toevoegingen

Reserve Parkeren
Parkeren is een gesloten systeem. Alle baten en lasten worden verrekend met de reserve Parkeren.

Reserve Bereikbaarheidsprojecen
Bij de 2de bestuursrapportage 2014 is besloten om het kaderbesluit Ringweg Oost in te trekken. De middelen die structureel beschikbaar waren voor dit project zijn omgezet in een structurele storting in de reserve bereikbaarheidsprojecten. (€ 158.000)
Ten behoeve van de uitvoering van projecten in de openbare ruimte binnenstad wordt voor de jaren 2017-2022 jaarlijks € 200.000 gestort in de reserve bereikbaarheidsprojecten, waarmee invulling kan worden gegeven aan het handboek kwaliteit openbare ruimte. (RB16.0078)

Vereveningsreserve Grondexploitatie
Het jaarlijkse resultaat op erfpacht wordt in de vereveningsreserve gestort.
De nadelige effecten die door de renteherziening ten laste van de vereveningsreserve zijn gebracht, worden gecompenseerd door een structurele storting ad € 0,4 mln.

Reserve stedelijke ontwikkeling
Vanaf 2019 wordt € 3 miljoen per jaar in deze reserve gestort om extra te investeren in duurzame verstedelijking en in duurzaamheid.

Reserve herontwikkeling Stationsgebied e.o.
Bij RB16.0099 is besloten om de reserve herontwikkeling stationsgebied eo in te stellen en in de periode 2017-2020 jaarlijks € 1 mln in deze reserve te storten vanuit de reserve grondexploitaties.

Bedrijfsvoeringsreserve concern
De voordelen die zijn ontstaan op de ontwikkeling van investeringen in de bedrijfsvoering worden gestort in de bedrijfsvoeringsreserve concern. Het voordeel in 2019 is voornamelijk ontstaan door vertraging in de vervanging van het wagenpark.

Reserve Bedrijfsvoering plankosten
De reserve wordt jaarlijks (structureel) gevoed door de budgettaire verschuiving als gevolg van de invoering van de Nota Plankosten Leiden (RB12.0153). Vanaf 2016 is de nota opgenomen in de uitvoeringsregels fianciën college 2016 (BW16.0858) bij de financiële verordening 2016 (RB16.0089).

Onttrekkingen

Reserve Holland Rijnland
De reserve is ingesteld bij de vaststelling van de begroting 2007 met het doel de gemeentelijke bijdrage aan de regionale investeringsbehoefte in infrastructuur en groen te kunnen opvangen. Met RB 06.0173 (06-02-2007) is besloten tot de instelling van een regionaal investeringsfonds binnen Holland Rijnland. Leiden draagt van 2008 tot en met 2022 jaarlijks € 3.076.652 bij.

Reserve Parkeren
Parkeren is een gesloten systeem. Alle baten en lasten worden verrekend met de reserve parkeren.

Reserve Fietsenstalling station
De kapitaallasten van de ondergrondse fietsenstalling Rijnsburgerblok worden gedekt door deze reserve. Tevens wordt het exploitatieresultaat van deze fietsenstalling met deze reserve verrekend.

Vereveningsreserve grondexploitatie
Ten gunste van erfpacht vindt een jaarlijkse onttrekking plaats van ca € 0,4 mln. Het beheer van het strategisch vastgoed bedraagt ook ca € 0,4 mln per jaar. Daarnaast is een structurele storting ad € 0,1 mln in de reserve strategische aankopen geraamd. Het restant betreft het renteeffect op grondexploitaties als gevolg van de wijziging van het rentepercentage. Dit voor de rekening van baten en lasten negatieve effect wordt tot en met 2020 onttrokken aan de vereveningsreserve. Ten slotte wordt voor de jaren 2017-2020 jaarlijks € 1 mln gestort in de reserve herontwikkeling Stationsgebied e.o. (RB16.0099)

Reserve afkoopsommen erfpacht
Als de jaarlijkse canon die de gemeente wordt ontvangen, wordt omgezet in een afkoopsom, dan wordt die afkoopsom gestort in de reserve afkoopsommen erfpacht. Jaarlijks valt een gedeelte van deze reserve vrij ten gunste van de exploitatie erfpacht.

Reserve Bedrijfsvoering plankosten
Plankosten voor plannen in de definitiefase zijn structureel geraamd en worden gedekt door de reserve bedrijfsvoering plankosten. Zodra een plan tot uitvoering komt wordt het bedrag van de kosten vanuit de dekkingsmiddelen van het project teruggestort in de reserve bedrijfsvoering plankosten.

Reserve Afschrijvingen investeringen
Vanuit deze reserve worden jaarlijkse afschrijvingskosten van investeringen gedekt.