Ga naar boven
Home / Financiële begroting / Overzicht van baten en lasten / Structureel en reëel evenwicht / Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

2018

2019

2020

2021

Structurele toevoegingen aan reserves

Programma

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Egalisatiereserve verkiezingen

100

100

100

100

Totaal Bestuur en dienstverlening

100

100

100

100

BEREIKBAARHEID

Reserve parkeren P4

10.289

10.876

10.934

10.934

Reserve bereikbaarheidsprojecten

358

358

358

358

Totaal Bereikbaarheid

10.647

11.234

11.292

11.292

OMGEVINGSKWALITEIT

Reserve asbestsanering (P5)

106

106

106

106

Res. onderh kap.goed herinr openb rui P5

177

40

2

2

Totaal Omgevingskwaliteit

283

146

108

108

STEDELIJKE ONTWIKKELING

reserve grondexploitaties P6

3.709

2.016

2.007

1.624

Reserve herstruct. Woongebieden Portaal

30

31

31

31

Reserve strategische aankopen

155

155

155

155

Reserve bodemsanering P6

128

128

128

0

Reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

7

8

8

8

Reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

47

49

49

49

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

3

3

3

3

Reserve herontw. Stationsgebied eo

1.000

1.000

1.000

0

Totaal Stedelijke ontwikkeling

5.080

3.390

3.380

1.870

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Reserve Pieterskerk

193

193

193

193

Totaal Cultuur, sport en recreatie

193

193

193

193

ALGEMENE MIDDELEN

Reserve bedrijfsvoering plankosten

904

871

871

871

Totaal Algemene middelen

904

871

871

871

Saldo structurele toevoegingen aan reserves

17.206

15.934

15.944

14.434

Structurele onttrekkingen aan reserves

Programma

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Reserve Holland Rijnland

3.077

3.077

3.077

3.077

Totaal Bestuur en dienstverlening

3.077

3.077

3.077

3.077

BEREIKBAARHEID

Reserve parkeren P4

9.386

9.809

10.695

10.696

Reserve fietsenstalling station P4

32

324

550

442

Totaal Bereikbaarheid

9.418

10.133

11.245

11.139

STEDELIJKE ONTWIKKELING

reserve grondexploitaties P6

2.731

2.376

2.420

1.006

Reserve afkoopsommen erfpacht

1.464

1.479

1.494

1.508

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

3

3

3

3

Reserve strategische aankopen

100

100

100

100

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

29

29

29

29

Reserve parkeren P6

26

26

26

26

Totaal Stedelijke ontwikkeling

4.354

4.013

4.072

2.672

JEUGD EN ONDERWIJS

Reserve combinatiefuncties

150

19

19

19

reserve grondexploitaties P7

54

54

54

54

Totaal Jeugd en onderwijs

204

73

73

73

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Reserve exploitatie De Nobel

10

9

9

9

Reserve Pieterskerk

123

123

123

123

Reserve bedrijfsvoering ELO

13

13

12

12

Totaal Cultuur, sport en recreatie

146

145

145

145

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P9

25

25

0

0

Totaal Maatschappelijke ondersteuning

25

25

0

0

WERK EN INKOMEN

DZB Bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw

459

0

0

0

DZB Reserve frictiekosten ID/WIW DZB

125

119

119

119

Totaal Werk en inkomen

584

119

119

119

ALGEMENE MIDDELEN

Reserve bedrijfsvoering plankosten

598

598

598

598

Reserve afschrijvingen investeringen

1.527

2.025

2.129

2.211

Totaal Algemene middelen

2.125

2.623

2.727

2.809

Saldo structurele onttrekkingen aan reserves

19.932

20.207

21.457

20.033

Saldo structurele mutaties reserves

-2.726

-4.273

-5.512

-5.598

Bedragen x € 1.000,-

Bedragen > € 250.000 worden hierna toegelicht:

Toevoegingen

Reserve Parkeren
Parkeren is een gesloten systeem. Alle baten en lasten worden verrekend met de reserve Parkeren.

Reserve Bereikbaarheidsprojecen
Bij de 2de bestuursrapportage 2014 is besloten om het kaderbesluit Ringweg Oost in te trekken. De middelen die structureel beschikbaar waren voor dit project zijn omgezet in een structurele storting in de reserve bereikbaarheidsprojecten. (€ 158.000)
Ten behoeve van de uitvoering van projecten in de openbare ruimte binnenstad wordt voor de jaren 2017-2022 jaarlijks € 200.000 gestort in de reserve bereikbaarheidsprojecten, waarmee invulling kan worden gegeven aan het handboek kwaliteit openbare ruimte. (RB16.0078)

Vereveningsreserve Grondexploitatie
Het jaarlijkse resultaat op erfpacht wordt in de vereveningsreserve gestort. Ook het resultaat van het project Verkoop Gemeentelijk Vastgoed wordt in de vereveningsreserve gestort. Voor dit project zijn de resultaten tot en met 2018 geraamd.
De nadelige effecten die door de renteherziening ten laste van de vereveningsreserve zijn gebracht, worden in ieder geval tot en met 2021 gecompenseerd door een structurele storting ad € 0,4 mln.

Reserve herontwikkeling Stationsgebied e.o.
Bij RB16.0099 is besloten om de reserve herontwikkeling stationsgebied eo in te stellen en in de periode 2017-2020 jaarlijks € 1 mln in deze reserve te storten vanuit de reserve grondexploitaties.

Reserve Bedrijfsvoering plankosten
De reserve wordt jaarlijks (structureel) gevoed door de budgettaire verschuiving als gevolg van de invoering van de Nota Plankosten Leiden (RB12.0153). Vanaf 2016 is de nota opgenomen in de uitvoeringsregels fianciën college 2016 (BW16.0858) bij de financiële verordening 2016 (RB16.0089).

Onttrekkingen

Reserve Holland Rijnland
De reserve is ingesteld bij de vaststelling van de begroting 2007 met het doel de gemeentelijke bijdrage aan de regionale investeringsbehoefte in infrastructuur en groen te kunnen opvangen. Met RB 06.0173 (06-02-2007) is besloten tot de instelling van een regionaal investeringsfonds binnen Holland Rijnland. Leiden draagt van 2008 tot en met 2022 jaarlijks € 3.076.652 bij.

Reserve Parkeren
Parkeren is een gesloten systeem. Alle baten en lasten worden verrekend met de reserve parkeren.

Reserve Fietsenstalling station
De kapitaallasten van de ondergrondse fietsenstalling Rijnsburgerblok worden gedekt door deze reserve. Tevens wordt het exploitatieresultaat van deze fietsenstalling met deze reserve verrekend.

Vereveningsreserve grondexploitatie
Ten gunste van erfpacht vindt een jaarlijkse onttrekking plaats van ca € 0,4 mln. Het beheer van het strategisch vastgoed bedraagt ook ca € 0,4 mln per jaar. Daarnaast is een structurele storting ad € 0,1 mln in de reserve strategische aankopen geraamd. Het restant betreft het renteeffect op grondexploitaties als gevolg van de wijziging van het rentepercentage. Dit voor de rekening van baten en lasten negatieve effect wordt tot en met 2020 onttrokken aan de vereveningsreserve. Ten slotte wordt voor de jaren 2017-2020 jaarlijks € 1 mln gestort in de reserve herontwikkeling Stationsgebied e.o. (RB16.0099)

Reserve afkoopsommen erfpacht
Als de jaarlijkse canon die de gemeente wordt ontvangen, wordt omgezet in een afkoopsom, dan wordt die afkoopsom gestort in de reserve afkoopsommen erfpacht. Jaarlijks valt een gedeelte van deze reserve vrij ten gunste van de exploitatie erfpacht.

Reserve Bedrijfsvoering plankosten
Plankosten voor plannen in de definitiefase zijn structureel geraamd en worden gedekt door de reserve bedrijfsvoering plankosten. Zodra een plan tot uitvoering komt wordt het bedrag van de kosten vanuit de dekkingsmiddelen van het project teruggestort in de reserve bedrijfsvoering plankosten.

Reserve Afschrijvingen investeringen
Vanuit deze reserve worden jaarlijkse afschrijvingskosten van investeringen gedekt. Door een wijziging van de BBV is dit bedrag ten opzichte van de begroting 2017 flink toegenomen.