Ga naar boven

Overzicht te voteren kredieten

Voor 2019 worden de volgende kredieten beschikbaar gesteld:

Vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

3. Economie en Toerisme

3B2.1 Stimulering en acquisitie kennisintensieve bedrijvigheid

Plankosten begeleiding projecten LBSP

1.005

1.005

3C1.3 Programmasturing binnenstad

Programma binnenstad 2018

141

141

5 Omgevingskwaliteit

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Vervanging openbare verlichting

1.897

Bruggen - Vervangen, renoveren, bouwdelen

362

Technische installaties beweegbare bruggen

555

Churchillbrug

2.670

Investeringen wegen

3.290

Meerpalen en remmingwerken

60

Investeringen walmuren

123

Vervanging verkeerslichten

570

5C1.1 Ontwikkelen beleid groen

Groene hoofdstructuur

150

Korte Vlietpark

100

Van der Werfpark

100

Burgerinitiatieven

159

TOTAAL

11.182

1.146

Bedragen x € 1.000,-

Vervangingsinvesteringen met economisch nut

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

5 Omgevingskwaliteit

5A1.04 Inzamelen huishoudelijk afval

Inzamelmiddelen

439

Wissellocatie pa-containers Kenauweg

302

5B1.2 Beheren riolering en gemalen

Vervanging rioleringen

7.242

5C1.3 Beheren openbaar groen

Speeltoestellen in de openbare ruimte

537

7 Jeugd en onderwijs

7A1.2 Waarborgen kwal openbare speelruimte

Speeltuinen

178

7D1.2 In stand houden bestaande gebouwenvoorraad

Nieuwbouw 3 basisscholen Broekplein

6.961

Uitbreiding Eerste Leidse Schoolvereniging (ELS)

320

8 Sport, cultuur en recreatie

8C1.1 Exploiteren gem. sportaccommodaties

Riolering sportaccommodaties 2018

120

Renoveren velden Roomburg

540

TOTAAL

16.639

Bedragen x € 1.000,-

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

8 Sport, cultuur en recreatie

8A1.1 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

VVI Stadspodia 2019

335

TOTAAL

335

Bedragen x € 1.000,-

De volgende investeringen staan in het meerjareninvesteringsplan in jaarschijf 2019, maar worden in tegenstelling tot de hierboven getoonde investeringen niet beschikbaar gesteld bij de programmabegroting 2019. Voor deze investeringen zal later een separaat raadsvoorstel worden aangeboden. De kapitaallasten behorende bij de investeringen zijn, zoals voor alle investeringen die zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsplan, opgenomen in de meerjarenbegroting.

Niet beschikbaar te stellen investeringskredieten

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Niet beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

4 Bereikbaarheid

4A1.2 Fietsparkeren

Fietsparkeren rond station en haltes

537

533

Fietsparkeren overige maatregelen

554

4A1.3 Verbeteren fietsroutes

Fietscorridor Den Haag West

736

213

Fietscorridor Den Haag Oost

519

132

Fietscorridor Leiden-Kaa&Braassem

214

Fietscorridor Kaag&Braasem/ Leiderdorp

562

250

Fietscorridor Alphen aan den Rijn

798

167

Fietscorridor Noordwijk

915

150

145

Asverlegging Kanaalweg

267

5 Knelpunten Leiden CS en BSP Tunnels

12.000

5 Knelpunten Leiden CS en BSP overig

3.000

4A2.2 Verbeteren aanlooproutes Centrum

Verbeteren aanlooproutes centrum

147

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Hld Noord

R-Net corridor Leiden centraal - Leiderdorp

807

307

500

HOV Hooigracht-St Jorisstraat- Pelikaanstraat

2.719

230

2.308

HOV Langegracht

5.853

2.063

2.500

HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg

5.791

2.537

2.500

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

Overige busroutes en -maatregelen

1.052

850

202

Verplaatsen bus infra tbv concessie

200

200

4C1.2 Rijnlandroute

Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR

2.700

2.700

4C1.4 Leidse Ring Noord

Leidse Ring fase 1 deeltracé Plesmanlaan

28.764

521

Leidse Ring fase 2 deeltracé Willem de Zwijgerlaan

30.810

3.898

Leidse Ring fase 3deeltracé Leiderdorp

33.511

511

33.000

4C1.5 Verbeteren wegennet

Haarlemmerweg

1.615

1.162

ORB - Singelpark-Promenade

7.418

518

ORB - Morsstraat-Haven

116

ORB 6a Steenstraat - Beestenmarkt

1.229

ORB 7 Separate projecten

361

Kopermolen openbare ruimte

6.530

1.700

ORB 6c - Prinsessekade-Noordeinde

2.661

436

160

Herinrichtingsmaatregelen Churchilllaan e.o.

519

Herinrichtingsmaatregelen verbinding centrum-N11

1.688

Overige herinrichtingsmaatregelen

2.280

968

309

4D1.4 Uitvoeren maatregelen parkeren

Parkeergarage Soestdijkkade

153

153

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

Uitvoeringsprogramma wijkcirculatie en veiligheidsplan

444

4E1.3 Bebording en bewegwijzering

Uitvoering bebordingsplan Rijnlandroute

300

300

4E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement vaarwegen

200

200

Dynamisch verkeersmanagement Stevensbrug

800

800

Dynamisch verkeersmanagement Hoflandbrug

500

500

Dynamisch verkeersmanagement - Realiseren geavanceerd verkeersmonitorssysteem

765

765

Dynamisch verkeersmanagement - Uitbreiden mogelijkheden voor gecoördineerde regelingen/netwerkmanagement

500

500

5 Omgevingskwaliteit

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Fietscorridor Noordwijk

209

Bostelbrug

1.545

Brug Poelgeest

4.533

2.450

800

Gouden Balbrug, ophoging voor doorvaarbaarheid

3.500

5C1.1 Ontwikkelen beleid groen

Herinrichting grafvakken Rhijnhof

228

Herinrichting oude oprijlaan Rhijnhof

288

288

5C2.5 Aanleggen Singelpark

Singelpark

5.973

2.579

7 Jeugd en onderwijs

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte

Nota spelen en bewegen

550

8 Sport, cultuur en recreatie

8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

Vervanging wetraveld Sportpark Noord

285

Topsporthal (40 jaar)

9.604

Topsporthal (15 jaar)

5.980

TOTAAL

193.230

27.286

43.720

Bedragen x € 1.000,-